Domov / Hlavná strana / Prop / Zločinci v triedach

Zločinci v triedach

adl-lgbtZákony proti šikanovaniu Ligy proti hanobeniu

Židovská organizácia Liga proti hanobeniu (ADL) vytvorila zákony proti zločinom z nenávisti, aby cenzurovala kresťanov a konzervatívnych dospelých ľudí.

Každý scenár typu 1984 učí sociálnych inžinierov začínať u mladých. ADL tiež poslúchla – jej zákony „proti šikanovaniu“ sú vlastne Zákonmi proti zločinom z nenávisti pre deti.

Čím ďalej, tým viac štátov schvaľuje zákony proti šikanovaniu, prípadne zosilňuje existujúce zákony tak, že špecifikujú obzvlášť zakázané druhy šikanovania (homosexuálov, černochov atď.) presne tak, ako zákony proti zločinom z nenávisti. Okrem toho ADL upevňuje svoje partnerstvo s Národnou asociáciou školských rád sľubujúc tak indoktrináciu našich detí a učiteľov na nasledujúce desaťročia.

Tieto zákony sú, samozrejme, nesmierne mocnými nástrojmi sociálneho inžinierstva. Učia deti od najútlejšieho veku čo si majú myslieť a čo majú hovoriť nahlas.

Deti by mali byť chránené pred tým, aby ich bili či fyzicky obťažovali, a učitelia, ako aj staršie deti, vystupovali proti šikanovaniu odkedy školy vôbec existujú. Zákony proti šikanovaniu však nie sú o trestaní tých, ktorí iným urobia modrinu pod okom. Sú to zákony proti zločinom z nenávisti pre školské triedy. Identifikujú určité druhy odchýlok, ktoré môžu motivovať šikanovanie a stavajú takéto názory mimo zákon – aj v prípadoch, keď sú tak tradičné a morálne ako napr. názor, že homosexualita je nesprávna.

Severná Karolína je len jedným zo štátov, ktoré skúmajú zákon proti šikanovaniu. Bol tu predložený zákon, ktorý by verejné školy donútil prijať politiku proti šikanovaniu. V nej by bol špecificky uvedený zoznam „16-tich potenciálnych motívov šikanovania vrátane rasových, náboženských, motívov plynúcich z telesného postihnutia, sexuálnej orientácie a pohlavnej identity…“. Severná Karolína už v súčasnosti vyžaduje školské politiky proti šikanovaniu, to však aktivistom nestačí a žiadajú špecifický zoznam skupín obetí (a „odlišných“ názorov, ktoré motivujú šikanovanie). Všetky tieto zákony robia rozdiely medzi jednotlivými skupinami obetí a venujú zvláštnu pozornosť niektorým skupinám a ich ochrane. V praxi to vlastne znamená venovať zvláštnu negatívnu pozornosť určitým „predsudkom“ či názorom.

V Severnej Karolíne „predložený zákon definuje šikanovanie a obťažujúce správanie ako akýkoľvek model gest vrátane písomných, slovných či v elektronickej podobe spolu s akýmkoľvek fyzickým činom, ohrozujúcim ľubovoľného zamestnanca či študenta školy a vytvárajúcim nepriateľské prostredie v objekte školy vrátane funkčných priestorov školy a tiež v školských autobusoch“.

Nepriateľské prostredie?

To je rovnako hmlisté ako zákony „proti nenávisti“ na pracoviskách, ktoré umlčujú slobodu slova v práci. Schvaľujeme zákon, ktorý používa tak nejasný jazyk, akým je slovo „nepriateľský“, a jeho definícia bude ponechaná na rozhodnutí liberálnych učiteľov a vedenia. Určite si mnohí učitelia budú myslieť, že tričko s nápisom „Milujem Ježiša“ vytvára nepriateľské prostredie pre nekresťanov. Zakrátko bude štátnym zákonom umlčané akékoľvek vyjadrenie politickej či náboženskej príslušnosti, ktoré „vybočuje“ z politicky korektnej ortodoxnosti.

Môj štát Oregon tiež zosilňuje svoj zákon proti šikanovaniu. Nový zákon bude vyžadovať, aby každý školský obvod menoval vyšetrovateľa šikanovania. V Minnesote guvernér zákon proti šikanovaniu vetoval, čo bol „šok“ pre jeho podporovateľov. Aktivisti homosexuálov boli sklamaní, konzervatívni kritici sa tešili. „Zákon, ktorý by nariaďoval školským obvodom poskytnúť učiteľom, zamestnancom a vedeniu školenie o tom, ako adresovať šikanovanie, prešiel Snemovňou reprezentantov aj Senátom s veľkou väčšinou na oboch stranách a má podporu širokej koalície komunitných organizácií.“ Guvernér ho však vetoval tvrdiac, že kopíruje existujúci zákon – možno tak reagoval na energické protestu znepokojených kresťanov a konzervatívcov.

Avšak sústredené úsilie na úrovni štátu, hoci statočné, nemusí postačovať. Nad naším národom sa na federálnej úrovni prevaľuje silná vlna zákonov týkajúcich sa odchýlok a spôsobuje hrozbu, že sa naše slobody utopia vo víre zákonov. Je mimoriadne silná aj preto, že tí, ktorí proti týmto zákonom protestujú, takmer nikdy neadresujú svoje protesty silným organizáciám, skrývajúcim sa za týmito zákonmi.

ADL, vypláchnite mozog môjmu dieťaťu, prosím

14. mája oznámila Liga proti hanobeniu, že Národná asociácia školských rád (NSBA) podporuje školenie pre učiteľov Dôležitosť rozmanitosti, vedené ADL. Úžasné. ADL verí, že kresťania sú nenávistní antisemiti, že Biblia je klasická literatúra nenávisti a že Američania znepokojení imigráciou sú rasisti. Áno, presne títo ľudia by mali školiť učiteľov nášho národa o šikanovaní.

Dôležitosť rozmanitosti je webový program. ADL tvrdí, že ich programy sa snažia „pomôcť účastníkom rozlíšiť odchýlku a škodu, ktorú spôsobuje na jednotlivcoch a spoločnosti, objaviť hodnotu rozmanitosti, zlepšiť vzťahy medzi skupinami a bojovať proti rasizmu, antisemitizmu a všetkým formám predsudkov a bigotnosti. V roku 2008 programy ADL Proti odchýlkam a Školenie učiteľov dosiahli účasť viac než 26 000 vzdelávacích, vedúcich a odborných pracovníkov spolu zodpovedných za viac než milión študentov.“

ADL nám nedávno poskytla ďalší príklad toho, čo považuje za šikanovanie. Liga napomenula tvorcu komiksového riadka Doonesbury za komiks, ktorý hovoril o tom, že Ježiš karhal tých, čo „požičiavajú peniaze“. ADL ostro vyhlásila: „Reverend Sloan z komiksu Doonesbury je vinný z propagovania protižidovských stereotypov a neznalosti Biblie. Dlží ospravedlnenie Židom ako aj kresťanom.“

Táto hypersenzitivita na najdrobnejšie slová proti Židom, homosexuálom alebo iným chráneným skupinám teraz vstupuje do našich školských tried a ADL získala mandát školiť amerických učiteľov a študentov o „nenávisti“ a „odchýlkach“.

Na Štátnej univerzite v Portlande som zažil spôsob, akým marxisti, feministi a iní „pokrokoví“ literárni kritici vyprázdňujú význam diel veľkých literárnych klasikov. Čoskoro však možno bude všetka veľká literatúra celkom zmietnutá zo stola. Vychovávame naše deti v strachu hovoriť či byť v debate o množstve zakázaných tém. V krajine, kedysi zasvätenej drsnému individualizmu a nekontrolovaným rozhovorom sa teraz vzdávame našej slobody myslenia v materskej škôlke, na pracovisku a čoskoro na každom rohu ulice a v každom stĺpiku novín. A tejto slobody sa nevzdávame mlčaním o istých témach. Namiesto toho dovoľujeme ADL vnútiť nám striktné a pevné názory v otázkach rasových, sexuálnych, manželských atď. Ďalšie generácie sa nebudú už len báť myslieť samé za seba, budú emocionálne a vášnivo presvedčení o neprebernom množstve prevrátených lží o spoločnosti, sexualite, pohlaví, slobode a samotnom Bohu.

V roku 2003 vzniklo partnerstvo medzi univerzitou Yale a ADL na štúdium programu „Nie je miesto pre nenávisť“. ADL oznámila, že hoci študenti, ktorí do programu vstupovali, mali tendenciu podporovať „slobodu slova bez ohľadu na osobné názory“, program úspešne zmenil ich myslenie! Spôsobil, že študenti „zaujali zdržanlivejší postoj k ozajstnej slobode slova“. ADL presviedča národ, začínajúc deťmi, že o určitých názoroch – medzi nimi anti-homosexuálnych – sa nesmie hovoriť.

Program tiež vyučuje rasovú vinu a rozdeľuje spoločnosť na skupiny obetí. Štúdia tvrdí, že vďaka nej sa oveľa viac detí stotožňuje s tvrdením: „Americká spoločnosť bráni ľuďom iných rás získať spravodlivý podiel dobrých vecí, akými sú napr. lepšia práca a viac peňazí.“ Program ADL tak „mal zamýšľaný dopad na študentské chápanie štruktúrnej diskriminácie voči ľuďom iných rás v USA“. Štúdia zistila, že program mal väčší vplyv na vnímanie rasizmu dieťaťom, než jeho vlastná rasa – bol efektívnejší, než keby dieťa bolo čierne.
Deti v školách s liečebným programom (to je ich názov, nie môj!) s takmer dvojnásobnou pravdepodobnosťou oznámili, že počuli obťažovanie. Štúdia uzatvára: „Tieto zmeny sa prejavili nielen v názoroch a postojoch študentov, ale aj v ich správaní zameranom proti odchýlkam v školských situáciách a v situáciách, keď mali možnosť postaviť sa proti odchýlke v spoločnosti vo veľkom meradle.“

Rovnako ako zákony proti zločinom z nenávisti, aj zákony proti šikanovaniu – vytvorené židovskými rasistami z B’nai B’rith v ADL – sú tu preto, aby rozbili morálne a spoločenské základy nášho kedysi kresťanského národa. Hádžu rasovú vinu na našu mládež a učia deti, že kritizovať homosexualitu je nesprávne. Zakazujú tradičné názory, ktoré sa teraz stali politicky nekorektné.

Tieto zákony sú ďalším dôvodom na to, že Američania všetkých vierovyznaní by mali vystúpiť proti B’nai B’rith v ADL a proti zlomyseľným legislatívnym úderom. Američania by tiež mali preskúmať zákony proti šikanovaniu a protestovať proti nim, pretože útočia na slobodu myslenia v školách našich detí.

Ak je nejaké šikanovanie, ktoré je treba zo škôl vyraziť, potom je to ADL.

Zdroj: Harmony Grant
Preklad: J. Bodnárová
Z propáckeho archívu

O ::prop

4 komentáre

 1. Ľudia vo svete sa dostali do situácie, kedy nevedia sami posúdiť to, že čo je pre vývoj človeka do jeho budúcnosti dobré a čo zlé.
  Dôsledok materiálneho myslenia ľudí je strata ľudskej podstaty, ktorou je láska ako hodnota v ktorej človek má obsiahnuté všetky atribúty pravdy, slobody, morálky,múdrosti,úcty, služobnosti, nenásilnosti, úprimnosti, spravodlivosti, práva, rozvážnosti, striedmosti, hospodárnosti, a iné atribúty, ktoré už človek zo svojej osobnej podstaty vylúčil.
  Preto dnes nesieme vo všetkých oblastiach nášho života následky tohoto umelo vytváraného a preferovaného materiálneho myslenia a aj konania.
  A Boli to práve Židia, ktorý už v biblických textoch od čias Abraháma, Jákoba, Mojžíša upriamovali pozornosť na tú skutočnosť, že čo koná Žid v mene Boha, to je Bohom aj požehnané a kľudne to môže byť aj vraždenie detí, žien a starcov a aj ich dobytka a hydiny.
  Toto myslenie neskôr na seba prevzala najstaršia Rímsko katolícka cirkev a v súčasnosti toto myslenie vykonávajú politické strany v jednotlivých štátoch sveta na čele so svetovládou zloženou zo samých oligarchov…tiež prevážne Židov.
  Zmanipulovaný ľudia dnes už sú iba nemysliace boty, ktoré plnia príkazy im nalinkované z kúpených médií.
  Začína to v rodinách, pokračuje to v škôlkach, školách a v médiách.

 2. Zaujímavá literatúra!!!

  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ – Literatúra, knihy!!!

  http://www.vzdelavaci-institut.info/ – Pozor na toto!!!

  Odporúčam:

  Židovská nevyhlášená válka lidstvu – Alexej Fjodorovič Pavlov
  ——————————————————————————
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Zidovska_nevyhlasena_valka_lidstvu.pdf

  Odkud pochází islám? – P. Curzio Nitoglia
  —————————————————–
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Odkud_pochazi_islam.pdf

  Kdo skutečně řídí islám? – Johannes Rothkranz
  ————————————————————
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

  • Poviem to asi takto: Ľudia ako ty by si zaslúžili slušne povedané trstenicou po holej, hoci mnohí z vás to robia na základe emócií z pohľadu na nepotrestané zločiny, čo je vaša poľahčujúca okolnosť. To sú tí lepší z vás, pretože malú časť z vás ženie k podobným komentárom obyčajná ľudská zloba a nenávisť, čím zneužívate v podobne razených komentároch obete z minulosti a robíte z nich opakovane obete.

   Pokiaľ si to náhodou nezbadal, tak teraz je rok 2014 a takýmito podobnými komentármi nikomu nepomáhaš, iba sám šíriš nenávisť po svete.

Leave a Reply