Domov / Hlavná strana / Čítanie / Walden aneb Život v lesích

Walden aneb Život v lesích

Nestojí za to obeplouvat svět jen proto, aby se spočítaly kočky v Zanzibaru, jak to provedl pan Pickering. Ale i tohle můžete podniknout, když vás nic lepšího nenapadne, a třeba objevíte na jednom z pólů nějakou „Symmesovu díru“, skrze níž proniknete konečně do nitra zeměkoule. Anglie i Francie, Španělsko i Portugalsko, Zlaté pobřeží i Pobřeží otroků, všechny tyto země sousedí bezprostředně s tímto skrytým soukromým mořem; ale žádný koráb si ještě netroufl vyplout odtud za obzor, ačkoli odtud vede nepochybně přímá cesta do Indie. I kdybys ovládl všechny jazyky a přizpůsobil se zvykům všech národů, i kdyby ses pustil dál než všichni cestovatelé, zdomácněl v každém podnebí a přiměl sfingu, aby tloukla hlavou o kámen, stejně se drž pokynu starého filozofa a zkoumej sám sebe! A to vyžaduje bystrý zrak a odvahu. Jen ztroskotanci a zběhové se hlásí do války, zbabělci, kteří utečou a dají se naverbovat. Vydej se teď na tu nejdelší cestu na západ, která neskončí u Mississippi nebo na břehu Pacifiku, a nevede dál ani do vyčerpané Číny nebo Japonska, ale směřuje přímo po tečně této sféry, v létě i v zimě, ve dne i v noci, i pak, až zapadne slunce, až zapadne měsíc, až zapadne nakonec i země.

Francouzský státník Mirabeau prý provozoval loupežná přepadení, „aby se přesvědčil, jak odhodlaný člověk musí být, chce-li se zařadit mezi formální odpůrce nejsvětějších zákonů společnosti“. Prohlásil, že „voják bojující v sevřeném šiku nemusí mít z poloviny tolik odvahy jako nějaký lapka,“ a že „čest a náboženství nikdy nestály v cestě dobře uváženému, pevnému předsevzetí.“ To byl mužný názor v očích světa, ale přesto plytký, ne-li zoufalý. I člověk rozumnější se stal už nejednou „formálním odpůrcem“ toho, co se považuje za „nejsvětější zákony společnosti“, jen proto, že byl poslušen zákonů ještě posvátnějších a prokázal tak zmužilost, aniž by dělal bůhvíco výjimečného. Není radno, aby člověk zaujímal takový postoj vůči společnosti, ale měl by si zachovat ať už jakýkoli postoj, k němuž dospěje tak, že uposlechne zákony svého bytostného já, postoj, který nebude nikdy odporovat vládě spravedlivé, kdyby se náhodou taková vláda někde vyskytla.

Odešel jsem z lesů ze stejného důvodu, z jakého jsem se tam odebral. Snad mi přišlo na mysl, že musím prožít ještě několik dalších životů a pro tenhle už nemám dost času nazbyt. Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. Nepobýval jsem tu ani týden, a už si mé nohy prochodily stezku od mých dveří ke kraji rybníka; a přestože je to už pět nebo šest let, co jsem po ní chodil, je stále celkem znatelná. Obávám se ovšem, že si ji možná oblíbili i jiní a tak se zasloužili o to, že nezarostla. Půda je tu na povrchu měkká, poddajně vtiskující lidské šlépěje, a tak je tomu i se stezkami, po nichž kráčí lidská mysl. Jak projezděné a prašné jsou pak dozajista silnice světa, jak hluboké jsou koleje tradice a konvence! Za své plavby jsem nezatoužil po pohodlí kajuty, bylo mi milejší zůstat s mužstvem před hlavním stěžněm na palubě světa, neboť tam jsem mohl nejsilněji vnímat svit měsíce mezi horami. Teď už se mi nechce sestoupit dolů.

Ze svého pokusu v lesích jsem získal aspoň tohle poučení: jestliže člověk zamíří bez váhání tam, kam ho vedou jeho sny, a vynasnaží se žít životem podle svých představ, dosáhne výsledku, s jakým se běžně nesetká. Některé věci hodí za hlavu, překročí neviditelnou hranici, nové, univerzální a snášenlivější zákony se začnou ustavovat kolem něho a v něm, anebo se staré zákony rozšíří a budou vykládány k jeho prospěchu v svobodnějším duchu a on bude žít, jak žijí svobodné bytosti vyššího řádu. Podle toho, jak oprostí svůj život, zjednoduší se i zákony vesmíru, a samota nebude samotou, ani chudoba chudobou, ani slabost slabostí. Jestliže jste si vystavěli vzdušné zámky, pak jste nepracovali nadarmo; tam ve vzduchu totiž mají být. A teď je čas, postavit pod nimi základy.

Je směšné, co požaduje Anglie a Amerika, totiž že máte mluvit tak, aby vám tam rozuměli. Ani lidem, ani muchomůrkám to prostě není dáno. Jako by na tom záleželo – vždyť je toho na světě tolik, co vám rozumí i bez nich. Jako kdyby příroda stranila jen jednomu způsobu dorozumívání, nedokázala uživit právě tak ptáky, jako čtvernožce, tvory, co létají i co se plazí, a jako by hý a prr, kterým rozumí vaše Straka, byly tou nejlepší angličtinou. Jako kdyby bezpečí záviselo jen na hlouposti. Obávám se zejména toho, že moje vyjadřování nebude třeba dostatečně přehnané, výstřední, že se nepustí dost daleko za hranice mé denní zkušenosti, tak aby bylo přiměřené pravdě, o níž jsem přesvědčen. Výstřednost, přemrštěnost – ta přece odvisí od toho, jaká ohrada vás svazuje. Stěhovavý buvol, který hledá nové pastviny v jiných zeměpisných šířkách, si nepočíná zdaleka tak extravagantně jako kráva, která uprostřed dojení převrhne díži, přeskočí brlení výběhu a pádí za svým teletem. Toužím promluvit si někde ničím neomezován, jako člověk ve chvíli procitnutí, k lidem, kteří také procitli; neboť jsem přesvědčen, že se ani kdovíjakým přeháněním nedoberu podstaty svého pravdivého vyjádření. Cožpak ten, kdo se jednou zaposlouchal do hudby, se ještě může bát, že by jeho mluva mohla být vůbec někdy nadsazená? Pokud jde o budoucnost či z hlediska možného, měli bychom žít zcela bez zábran a navenek neurčitelně, s obrysy v tu stranu matnými a mlhavými; podobně i naše stíny vzlínají k slunci jakýsi nepostřehnutelný opar. Prchavá pravda našich slov by měla neustále prozrazovat nedostatečnost toho, co ještě obsahovala naše promluva. Pravda našich slov bývá okamžitě přetlumočována; zůstává jen její doslovné svědectví. Slova, která vyjadřují naši víru a zbožnost, nejsou jednoznačná, a přece jsou ušlechtilejším povahám sdělná a vonná jako kadidlo.

Proč vždycky všechno snižujeme na úroveň svých nejtupějších představ a vychvalujeme si je jako něco, co nám dává zdravý rozum? „Nejzdravější“ rozum je rozum spících, a ti jej dávají najevo chrápáním. Někdy máme sklon stavět na roveň ne tak přitroublé osoby s těmi značně přitroublými, protože umíme ocenit jen tu zbývající část jejich důvtipu. Jsou takoví, kteří by zkritizovali i ranní červánky, kdyby vůbec někdy tak časně vstali. „Tvrdí se,“ jak se doslýchám, „že verše Kabírovy mají čtyři různé významy – iluzi, ducha, intelekt a obecně srozumitelnou moudrost véd,“ ale v této končině světa bývá důvodem k stížnosti, když něčí spisy připouštějí více než jeden výklad. Zatímco se Anglie ze všech sil snaží vyléčit bramborovou sněť, nevynasnažil by se někdo vyléčit sněť mozku, která se rozmáhá mnohem šířeji a zhoubněji?

Doufám, že se nedopouštím nejasností, ale velice by mě potěšilo, kdyby se na těchto stránkách nenašla v tomto ohledu osudnější závada, než byla shledána na ledu z Waldenu. Jižní odběratelé namítali proti jeho modré barvě, která je důkazem jeho čistoty, že prý je kalná, a dávali přednost ledu cambridgskému, který je bílý, ale má příchuť plevele. Čistota, která se lidem zamlouvá, je jako mlžina, která zahaluje zemi, a ne jako blankytný éter nad ní.

Někteří nám ustavičně hučí do uší, že my Američané, a ti moderní vůbec, jsme intelektuální trpaslíci proti lidem starověkým, dokonce i proti alžbětincům. Ale jaký to má smysl? Živý pes je lepší než pošlý lev. To snad se člověk má jít oběsit, protože patří k plemeni pygmejů a ke všemu není ze všech tím největším pygmejem? Ať si každý hledí svého a snaží se být tím, čím byl stvořen.

Proč se máme tak zoufale pachtit po úspěchu a v tak zoufalých podnicích? Jestliže někdo neudržuje krok se svými souputníky, je to možná proto, že slyší jiného bubeníka.

Nechme ho kráčet podle hudby, ať je v jakémkoli rytmu a jakkoli daleko. Nesejde přece na tom, jestli dozraje jako jabloň nebo dub. Má snad proměnit své jaro v léto? Pakliže ještě nevznikly podmínky pro to, k čemu jsme byli stvořeni, jakou skutečností bychom je mohli nahradit? Nemíníme ztroskotat na liché skutečnosti. Máme snad nad sebou pracně klenout nebeskou báň z modrého skla, abychom pak, až ji dovršíme, vzhlíželi stále jen k té pravé éterické báni, jako kdyby tamta vůbec nebyla?

Ve městě Kuru žil kdysi umělec, který celou svou bytostí prahl po dokonalosti. Jednoho dne mu přišlo na mysl, že si zhotoví poutnickou hůl. Když uvážil, že při nedokonalém díle neodmyslitelně spolupůsobí čas, kdežto do dokonalého díla čas nezasahuje, řekl si: Ta hůl musí být v každém ohledu dokonalá, i kdybych ve svém životě už nic jiného neudělal. Ihned se odebral do lesa, aby tu našel nejvhodnější dřevo, neboť hůl podle jeho mínění nesměla být zhotovena z něčeho podřadného; a jak tak hledal a větev za větví odvrhoval, jeho přátelé ho jeden po druhém opouštěli, neboť při své práci stárli a umírali; on však ani o vteřinu nezestárl. Jeho cílevědomost a odhodlanost a jeho zanícená zbožnost ho obdařily, aniž o tom věděl, věčným mládím. Protože Času ani trochu neustoupil, Čas mu sám ustoupil z cesty a jen opodál vzdychal, neboť ho nemohl přemoci. Než nalezl hůl, která mu po všech stránkách vyhovovala, z města Kuru byla už jen ubohá rozvalina; usedl na hromadu sutě a jal se hůl oloupávat. Než ji zpracoval do patřičného tvaru, kandaharská dynastie vymřela, a tak bodcem hole vepsal jméno posledního potomka rodu do písku a znovu se pustil do díla. Než hůl uhladil a vyleštil, dlouhé údobí Kalpy už dávno pominulo a Polárka už přestala být Polárkou, a dříve než nasadil rukojeť a ozdobil hlavici drahými kameny, Brahma se mnohokrát probudil a opět usnul. Ale proč o tom všem tak zdlouha vykládám? Když se naposled dotkl svého díla, náhle se před očima užaslého umělce zjevilo jako nejkrásnější ze všech výtvorů Brahmových. Tou holí vytvořil nový kosmos, svět souladný v celé jeho kráse, v němž po dávných městech a dynastiích, jež se rozpadly, nastoupily lepší a skvostnější. A teď poznal podle hromádky dosud čerstvých štěpin u svých nohou, že uplynuvší čas, který strávil nad svým dílem, byl jen iluzí, klamem, a že neuplynulo víc času, než je ho třeba, aby jediná jiskřička z Brahmova mozku dopadla do mozku smrtelníkova a roznítila v něm troud. Dřevo, jehož užil, bylo čisté, a jeho umění bylo také čisté – jak by výsledek mohl být jiný než zázračný?

Jsou věci, jimž můžeme vtisknout jistou tvář; žádná však nám nakonec nemůže prospět víc než tvář pravdy. Ta jediná se neobnosí. Většinou nejsme tam, kde jsme – jsme totiž v klamném postavení. Z jakési slabosti charakteru předpokládáme jistý stav věcí a vžijeme se do něj, takže se ocitneme současně v dvojím stavu mysli, z něhož se dvojnásobně nesnadno vymaňujeme. V okamžicích jasného vědomí vnímáme jenom fakta, pouze stav, jaký je. Říkejte jen to, co nezbytně musíte říci, ne to, co byste měli říkat. Jakákoli pravda je lepší než předstírání pravdy. Toma Hyda, dráteníka, se zeptali, když stál pod šibenicí, zda má ještě něco na srdci. „Povězte krejčím,“ pravil, „aby nezapomínali dělat na niti uzlík, než udělají první steh.“ Přání jeho společníka upadlo v zapomenutí.

Ať je tvůj život sebemizernější, utkej se s ním a prožívej ho; nevyhýbej se mu a nespílej mu. Není tak špatný, jako jsi ty. Jeví se nejchudší, když jsi nejbohatší. Šťoura bude do něčeho šťourat i v ráji. Miluj svůj život, i tak nevábný, jaký je. Kdoví, i v chudobinci se ti mohou naskytnout chvilky příjemné, vzrušující, báječné. Zapadající slunce se odráží v oknech takového domu stejně zářivě jako ve sklech boháčova sídla; sníh před jeho dveřmi taje na jaře právě tak časně. Člověk vyrovnaný může tam žít podle mého náhledu stejně spokojeně a mohou ho napadat stejně radostné myšlenky jako v paláci. Často mi připadá, že městská chudina žije nezávisleji než všichni ostatní. Možná, že jsou prostě tak velkomyslní, že dovedou věci přijímat bez hloupých rozpaků. Většinou si lidé myslí, že jsou povzneseni nad to, aby se dali vydržovat městem, ale častěji se stává, že jim nevadí vydržovat se na vlastní pěst nekalými způsoby, což jim na dobré pověsti nijak nepřidá. Pěstujte chudobu jako zahradní rostlinku, jako šalvěj. Nezatěžujte se příliš úsilím získat nové věci, ať to jsou šaty nebo přátelé. Obraťte staré; vraťte se k nim. Věci se nemění; my se měníme. Prodejte své šatstvo a zachovejte si své myšlenky. Bůh se postará, abyste nepostrádali společnost. Kdybych byl nucen strávit všechny své dny jako pavouk v koutě nějakého podkroví, svět by byl pro mne pořád stejně nezměrný, pokud bych se mohl obírat svými myšlenkami. Filozof pravil: „Armádu o třech divizích můžete zbavit jejího generála a uvést ji ve zmatek; ani nejubožejšího prosťáčka nemůžete však zbavit jeho myšlenky.“ Nesnažte se tak dychtivě rozvíjet svou osobnost, vystavovat ji příliš mnoha vlivům, jež by si s ní pohrávaly; je to všechno plýtvání silami. Skromnost podobně jako tma zjevuje nebeská světla. Stíny chudoby a nízkosti nás opřádají – „a hle! – našim zrakům otevírá se dokořán vesmírný svět“. Často je nám připomínáno, že i kdyby nás někdo zahrnul bohatstvím Kroisovým, naše cíle musí přesto zůstat stejné a naše prostředky v podstatě tytéž. A navíc, zužuje-li chudoba rozsah vaší působnosti, nemůžete-li si dejme tomu kupovat knihy a noviny, pak jste odkázáni jen na ty nejvýznamnější a nejpodstatnější zkušenosti; jste nuceni zabývat se těmi životadárnými látkami, které vydávají nejvíc cukru a nejvíc škrobovin. Nejlahodněji chutná život přímo od kosti. Jste chráněni před malicherným počínáním. Člověk na nižším stupni neztrácí nikdy nic projevem velkodušnosti na stupni vyšším. Nadbytečné bohatství může si koupit jen věci nadbytečné. Na to, co potřebuje duše, není třeba peněz.

Žiji v koutku jakési olověné zdi, do níž při slévání přimísili i trochu zvonoviny. Často, když v poledních hodinách odpočívám, dolehne mi k uším zmatený cvrkot. To takhle hlučí moji vrstevníci. Sousedi mi líčí, co všechno zažili se slavnými pány a dámami, s hodnostáři, s nimiž hodovali u jednoho stolu; ale jejich povídání mě zajímá asi tolik jako to, co se dočítám v Daily Times. Jejich zájem a hovory se točí ponejvíce kolem šatstva a vybraných mravů, ale oblečte husu, do čeho chcete, pořád zůstane husou. Vyprávějí mi o Kalifornii a Texasu, o Anglii a obou Indiích, o ctihodném panu X z Georgie nebo Massachusetts, o všech chvilkových a pomíjivých jevech, až se už už chystám vyskočit z jejich zajetí jako mamelucký beg z egyptské citadely. Nejraději se řídím vlastním kompasem – nemíním kráčet v lesku a pompě slavnostního průvodu, na význačném místě, ale pokojně, smím-li, s Tvůrcem všehomíra – nechci žít v tomto neklidném, nervózním, rušném, povrchním devatenáctém století, ale v rozjímání stát nebo sedět a nechat je míjet. Co vlastně lidé oslavují? Všichni jsou v nějakém pořadatelském výboru a ustavičně od někoho čekají nějaký proslov. Bůh je jen dočasným předsedou a senátor Webster je jeho řečníkem. Já rád vše zvažuji, na něčem se pevně ustanovuji, tíhnu k něčemu, co mě opravdu silně a přesvědčivě přitahuje – nepokouším se nadlehčovat rameno vahadla, aby ukazovalo méně – nedělám si klamné představy o věcech, beru je takové, jaké jsou; ubírám se jedinou cestou, kterou se mohu ubírat a na které mě žádná moc nemůže zastavit. Neskýtá mi žádné potěšení začínat s výstavbou klenby dříve, než jsem položil solidní základy. Nehrajme si jako nerozvážní kluci na tenkém ledě! Všude je pevné dno. Dočetli jsme se o jistém pocestném, který se zeptal chlapce, zda bahnisko, kudy měl jet, má pevné dno. Chlapec odpověděl, že má. Ale vzápětí se kůň pocestného probořil až k podpěnce. „Neřekls mi, že tenhle močál má pevné dno?“ otázal se pocestný. „Také že má,“ odvětil chlapec, „jenže jste se k němu ještě ani z poloviny nedostal.“ A tak je tomu s močály a pohyblivými písky společnosti, ale v tom se vyzná chlapec teprve značně odrostlý. Jenom to, co se promyslí, prosloví nebo vykoná za jisté vzácné shody okolností, je dobré. Nepatřím k těm, co pošetile zatloukají hřebík do pouhé omítnuté laťkoviny; něco takového by mi v noci nedalo spát. Dejte mi kladivo a nechte mě osahat si ve stěně obložení. Zarazte jak se patří hřebík a hlavičku tak svědomitě roznýtujte, abyste se v noci mohli probudit a pomyslet s uspokojením na svou práci – práci, k níž můžete bez uzardění vzývat i Múzy. Tak jedině vám pomůže Bůh, jinak ne. Každý zatlučený hřebík by měl být čímsi jako dalším nýtem ve stroji vesmíru a vy pokračovatelem v jeho díle.

Raději než lásku, než peníze, než slávu, dejte mi pravdu. Seděl jsem u tabule, kde byla hojnost jídla a vína i úslužná obsluha, ale upřímnost a pravda tam nebyly; a tak jsem odešel hladový od toho nepohostinného stolu. Pohostinnost byla tak studená, až mrazila. Napadlo mě, že mnoho nechybělo, aby ztuhla v led. Hovořilo se o tom, jak staré je víno a z kterého proslulého ročníku; já jsem však přemýšlel o víně starším, o víně novějším a čistším, ročníku ještě slavnějšího, které tu neměli a koupit si nemohli. Zjemnělé společenské mravy, vznešený dům a jeho prostředí, „přijímání“ návštěv, to všecko mi zhola nic neříká. Byl jsem krátce navštívit krále, on mě však nechal čekat v hale a choval se jako člověk, který není schopen být hostitelem. Jistý chlapík v mém sousedství přebýval v dutém stromě. Jeho způsoby byly vpravdě královské. Byl bych udělal lépe, kdybych byl navštívil jeho.

Jak dlouho budeme vysedávat pod sloupy svých balkónů a oddávat se jalovým a omšelým ctnostem, které z každé práce činí něco nepřístojného? Jako kdybyste začínali den s trpělivou shovívavostí a najali si nádeníka, aby vám okopal brambory, a pak šli odpoledne s vypočítavou dobrotivostí konat skutky křesťanské pokory a lásky! Zamysleme se nad čínskou pýchou a netečnou samolibostí lidstva. Tato generace si velice zakládá na tom, že je poslední větví vynikajícího rodu; a v Bostonu, Londýně, Paříži a Římě se honosí svým dlouhým rodokmenem a s uspokojením mluví o svém přínosu pro umění, vědu a literaturu. Jsou to kroniky filozofických společností a veřejné chvalořeči našich velikánů! Je to dobrý Adam přemítající o své vlastní znamenitosti. „Ano, vykonali jsme veliké činy a zapěli božské zpěvy, které nikdy nezaniknou“ – totiž tak dlouho, dokud si je my budeme schopni pamatovat. Učené společnosti a velicí muži říše asyrské – kam se poděli? Jací jsme to nezletilí filozofové a výzkumníci! Ani jeden z mých čtenářů neprožil ještě celý lidský věk. Tohle jsou snad teprve jarní měsíce v životě lidstva. I když máme zkušenosti se svrabem vlekoucím se třeba sedm let, ještě jsme se v Concordu nedočkali cikád, které se líhnou z larev až po sedmnácti zimách. Jakžtakž se vyznáme pouze v tenké pelikule planety, na které žijeme. Většina z nás se nevnořila ani šest stop pod její povrch a nad něj se o nic víc nevznesla. Nevíme, kde jsme. A navíc, téměř polovinu času, který je nám vyměřen, prospíme. Přesto se domýšlíme, kdovíjak nejsme moudří a jaký na tom povrchu máme zavedený pořádek. Jsme to věru hlubocí myslitelé a zanícení ctižádostivci! Když se v lese zastavím nad nějakým hmyzem proplétajícím se sosnovým jehličím v usilovné snaze uhnout někam před mým pohledem, ptám se sám sebe, co se mu asi honí v té jeho ustrašené hlavičce, že ji přede mnou schovává – vždyť bych mu snad mohl přinést nějaké dobrodiní a sdělit jeho národu něco povzbuzujícího, a tu si musím vzpomenout na většího Dobrodince, na vyšší Rozum, který stojí nad lidským hmyzem.

Do světa nepřetržitě proudí nové a nové myšlenky, a přece snášíme až neuvěřitelnou zabedněnost. Stačí se jen zmínit, jakým kázáním se ještě naslouchá i v těch nejosvícenějších zemích. Máme taková slova jako radost a žal, ale ta jen zatěžkávají nějaký žalm vyzpívávaný huhlavým hlasem, zatímco my věříme ve věci všední a přízemní. Myslíme si, že můžeme měnit jen své oblečení. Říká se, že Britská říše je nesmírně veliká a vážená a že Spojené státy jsou velmoc prvního řádu. Nevěříme, že za každým člověkem se vzdouvá a klesá moře, které může Britskou říši odplavit jako třísku, kdyby mu něco tak nekalého přišlo na mysl. Kdo ví, jaký druh sedmnáctileté cikády vyleze příště ze země? Soustava světa, v kterém žiji, nebyla sflikována jako britská vláda za rozhovoru po obědě při sklence vína.

Život v nás je jako voda v řece. Může letos vystoupit výš, než vůbec kdo pamatuje, a zaplavit vyprahlé výšiny; i v tomto roce se může všelicos sběhnout, velká voda by mohla vytopit všechny naše ondatry. Kraj, kde žijeme, nebyl vždycky souší. Daleko ve vnitrozemí jsou vidět břehy, které za dávných časů omýval proud – ještě než jeho zátopy začala zaznamenávat věda. Jistě kdekdo slyšel příběh, který koloval po celé Nové Anglii, o statném krásném brouku, který vylezl ze suché desky starého stolu vyrobeného z jabloňového dřeva, stolu, který stál šedesát let v kuchyni jednoho farmáře, nejdřív v Connecticutu a potom v Massachusetts – vylíhl se z vajíčka nakladeného do živého stromu ještě o mnoho roků dřív, jak se ukázalo na počtu letokruhů kolem něho; několik týdnů ho slýchali, jak se prokusuje ven, nejspíš „vysezen“ teplým kotlíkem. Koho by tahle historka neposílila ve víře v zmrtvýchvstání a v nesmrtelnost? Kdož ví, jaký nádherný okřídlený život, jehož vajíčko je už věky pohřbeno pod mnoha soustřednými kruhy dřevnaté topornosti v zmrtvělém, uschlém životě společnosti, poté co bylo nakladeno do běli svěžího zeleného stromu, jenž pozvolna nabral podobu jeho dobře proschlé hrobky – a možná že ono prohryzávání poslouchá už roky užaslá lidská rodina usazená kolem hodovního stolu – kdož ví, zda se znenadání nevynoří z krajně nevkusného zánovního nábytku této společnosti, aby se konečně mohl radovat z nádherného letního dne!

Neříkám, že si tohle všechno anglický John nebo americký Jonathan opravdu uvědomí; ale tak se mi už jeví onen zítřek, jehož rozbřesk se pouhým během času nikdy nedostaví. Světlo, které nám zcela oslňuje zrak, je pro nás tmou. Jenom ten den vysvitne, pro nějž jsme probuzeni. Ještě další den se chystá vzejít. Slunce není víc než jitřenkou.

Autor: Henry David Thoreau

O ::prop

107 komentárov

 1. Nečakane hodnotné čítanie, krochkám blahom. Tento autor voľajako unikol mojej pozornosti, ale napriek jeho málinko chaotickým úvahám a štýlu je v ňom viac, ako v sto autoroch s precíznym autorským prejavom. V tomto mi pripomína britského filozofa, vedca, výtvarníka a predovšetkým hádam prvého environmentalistu a veľkého odporcu vedecko-technickej revolúcie Johna Ruskina. Žili v rovnakej dobe, neviem či o sebe vedeli, ale iste by si títo dvaja mali čo povedať. A čo je ešte dôležitejšie – až prekvapujúco veľa toho majú čo povedať dnešným čitateľom, až z toho človeka mrazí.

  • Suhlasim. Nadhera. Mam kompletne vydanie Johna Ruskina . Parada. A vies odkial je ? Z arcibiskupkej kniznice!!!☺ Aj s peciatkou. Zachranil som ho v poslednej chvili. Nevyspytatelne su cesty bozie.
   Ano , tito dvaju su si v mnohom blizky. Ako kazdy nezavisly duch.

  • Je potrebné si uvedomiť, že kniha bola napísaná pred 160 rokmi. Z nášho pohľadu úvahy a štýl môžu vyzerať zvláštne, v tej dobe museli pôsobiť revolučne.

   Walden bol pre mňa pohladenie duše. Je v ňom mnoho na zamyslenie aj pre dnešného človeka – možno obzvlášť pre dnešného človeka. Kto sme? Kam ideme? Za čím sa neustále naháňame? Sú všetky tie veci, po ktorých túžime, naozaj potrebné? Nemali by sme sa zastaviť a objaviť poklady tam, kde stojíme? Filigránsky let vtáčika, neúnavnú prácu v mravenisku, tieň lipy v letných horúčavách… Nedá nám to viac, ako lopotenie za peniazmi, nakupovanie zbytočných vecí a pritom nám skutočná krása a život plynie pomedzi prsty? Musel som sa podeliť s touto knihou. 🙂

   Odporúčam ešte od tohto autora dielo „Občianska neposlušnosť“

   • Thoreau je klasika, a nie len svojimi textami, ale svojím životom.
    Treba pripomenúť, že patrí k tým, ktorí čerpali z duchovnej tradície zachovanej na Východe, ktorí ju dokázali ako prví na Západe akceptovať a povedzme ochopiť, a aj podľa nej žiť.

    „Občianska neposlušnosť“ je ale azda prvým známym dielom v tomto politickom smere a aj Gandhi bral výrazne práve z nej.

 2. Článok vhodný do doby pred 160 rokmi.
  Dnes nemá nikomu čo povedať. Čo znamenajú vety ako “Cožpak ten, kdo se jednou zaposlouchal do hudby, se ještě může bát, že by jeho mluva mohla být vůbec někdy nadsazená?”, alebo “Prchavá pravda našich slov by měla neustále prozrazovat nedostatečnost toho, co ještě obsahovala naše promluva”.
  Prosím vás, pre ktorých je tento text taký úžasný, vysvetlite nám smysel, aký tieto vety dávajú. Sampzrejme pre veriacich kresťanoch je úžasný, lebo je tam spomenutý boh a jeho ‘všemohúcnosť.

  Samozrejme, že pred 160 rokmi ľudstvo nevedelo čo je 6 stôp pod zemou, alebo nad ňou. Čo vedel Darwin pred 150 rokmi, keď vydal jeho “The Origin of Species” o genetike, génoch (napr. triplets), chromozómoch, alebo DNA? Nič. Však on ani nevedel, že šimpanz má 48 chromozómov a človek len 46! Kde sa podeli tie dva, keď sme potomkami impanzov?
  Čo vedel Einsteim o Priestore, String Theory, Wormholes, Multiverse, alebo Black Holes? Nič. Vedel napr. že konštelácia Sagittarius A (Star), ktorá je v centre Mliečnej dráhy a je od nás vzdialená 26 tisíc svetelnýdh rokov? Alebo Andromeda Galaxy, jedna z väčších Galaxií, ktorá je najbližšie k Mliečnej dráhe, 2,5miliónov svetelných rokov od Zeme (približne 780 kiloparsecs)? Vedel Einstein čo je “parsec”? Pochybujem. To všetko nám dáva veda o ktorej autor pred 160 rokmi nič nevedel a preto tento článok nemá dnes pre nás žiadnu mimoriadnu hodnotu.
  Nesmieme zabúdať, že veda nič takého ako ‘boh’, nepozná.
  Ale to je len môj názor.

  • Akoby sme čítali každý iného autora, ale tento pocit mávam pomerne často. Podľa záverov, ako ste vyhodnotil autorove myšlienky mám podozrenie, že zmysel autorových slov vám dokáže objasniť snáď už ba báseň rýdzo vedecká, odborná – mykologická a vecne analytická o hube Phallus impudicus:

   Phallus impudicus

   Óóó, falusko ty hlahosmrdá,
   co slizolibě zdecholouníš po chcípklácných lesích,
   což slizobliv tvuj umrláčný není skvěle ochrchlý!!?

   Proč lidská flusná rasa ugrtná
   hanobí tvou vůni, když tak věžně, kněžně, něžně zažblní jim v chropnosích!!?
   To lidé jsou kadižvanci z čvachtseptiků uprchlý!!!

   🙂

   Pokiaľ to nedokázala dostatočne osvetliť táto báseň od nemenovaného mykológa, tak je už iba jediná nádej, lebo jediní, čo podobné veci vyjasnili raz a navždy vecne a bez zbytočnej kudrlavej poetiky sú Monty Python spolu s dvoma z najlepších teoretických fyzikov a astrofyzikov, čo sa pohybujú na planéte zem – Brianom Coxom a Stephenom Hawkingom :

  • ☺☺☺ to je tak nadherne co ste napisali, ze uz to ani nemoze byt krajsie. Najprv ste citovali z clanku a potom ste povedali to iste! Prave ta veta:“ Prchava pravda nasich slov…….promluva“.
   A boha tam nemusime vobec pliest, na tom sa zhodneme, prekvapivo☺

  • Veda je uzasna vec a nasa predstava o zivote je este zabavnejsia. To co nazyvame MAGIA je prave takou VEDOU, len jej nerozumieme. Zatial alebo uz. Predstava ze ludia pred 160 rokmi vedeli houby a my teraz vieme vsetko alebo skorovsetko. Bol jeden snazivy uradnik a ten uz pred 160 rokmi tvrdil, ze patentovy urad by bol načim zavriet, lebo uz je vsetko vynajdene. Su medzinebom a zemou veci ktorym nerozumieme, nie ze by sme boli hlupy alebo sa nesnazili, jednoducho nerozumieme. A predsa su a predsa funguju. Su ludia, ktori sa na Vas pozru, prvy raz v zivote a povedia Vam veci o Vas a Vasom zivote a Vasich blizkych, o ktorich neviete ani Vy sam. ODKIAL TO VEDIA??? NEVIEM. Nikdy v zivote Vas nevideli, nepoznali Vas a vedia. Co je to? Neviem. Dokonca Vam povedia, aky bude Vas zivot o 40 rokov. A stane sa. Ako to veda vie vysvetlit? Nevie. A predsa sa deje mnoho veci ktore nevieme vysvetlit, z Bohom to nema nic a mozeme ich len konstatovat, obzvlast ked sa nam prihodia.

 3. Klasicky priklad “ zabudntych “ znalosti su ornamenty na slovenskych dreveniciach a vysivky na obrusoch. To nie je ziaden folklor ani ozdoba. To su zaklinacie formulky, to su carodejne kluce . Ze im uz nerozumieme ? Nerozumieme. Respektive iba velmi malo ludi. A predsa prezili do dnesnych dni ludia ktorych ludova slovesnost oznacuje ako Carodejnik. Ziju v utajeni, predavaju si tisicrocia znalost z otca na syna stovky pokoleni. Mozeme sa smiat ale smejeme sa iba vlastnej hluposti a neznalosti. iste je vela povolanych a iba par vyvolenych. Vela podvodnikov a iba naozaj malo carodejov. To vsak neznamena ze neexistuju.
  Poviem jednu prihodu, ktora sa naozaj stala. Mne ju porozpraval priatel. Raz hladaci pokladov, objavili hrob, kde mal muz oddelenu hlavu a a ta hlava lezala pri nohach. Co vsak bolo zvlastne, pri tele mal zvlastnu palicu. Tuto palicu nebudem popisovat, poviem iba jedine. Bol to technologicky skvost. Hladaci vzali tento predmet. Po dlhych peripetiach ju ziskal jeden povedzme obchodnik. Nevedel vobec co s nou. Ukazal ju vsak mojmu priatelovi. Ten sice nevedel co to presne je, ale sa zaujima o tuto tematiku. No a teraz to zacina byt zaujimave. Spomenul to v telefonickom rozhovore inemu znamemu z ineho statu. Ten clovek mu na druhy den, zvonil pri dverach aby ho zaviedol k dotycnemu obchodnikovi. Tak ho zaviedol, tu musim povedat, ze typek doletel aerotaxikom. Obchodnik nevedel, vobec co si ma pytat, okunal sa skrabal sa . Na to dotycny zaujemca vytiahol kufor penazi a spytal sa ci bude dost ? Ten trulo bol v soku a pokyval, ze ano. Chcel povedat asi 1000 tinu ponuknutej sumy/ Chlapik, zbalil predmet ,naskocil do lietadla a odletel. Presne vedel co kupuje a poznal aj hodnotu. no a to je ten rozdiel. Medzi clovekom co vie a clovekom co nevie. Jeden sa rehoce ze ako dobre predal a druhy sa rehoce ako dobre kupil. Ale iba jeden z nich vie. A mozem povedat, ze ten co kupil sa rehotal ako male decko. Nuz stalo sa.

   • Dobre. Mozeme sa zasmiat. Co vsak nevieme zmenit a musime respektovat su dva fakty. 1. Existencia palicky ,vyroba ktorej by bola dnes tazko mozna. To si ten moj priatel zistil. V renomovanej tovarni z 300 rocnou tradiciou.
    2. Niekto za tento predmet zaplatil viac ako slusne.

    A vzhladom k tomu, ze kupec bol takisto obchodnik, je vysoko pravdepodobne, ze to kupoval na dalsi obchod. Z toho vsak plynie aj podla jeho chovania, ze to kupil zadarmo. Takze koncova cena pre koncoveho zakaznika bude obrovska.
    Mna vsak na tomto pribehu mrzi nieco celkom ine. Ze nase uzemie opustilo nase dedicstvo. Kulturne, technicke atd. Pretoze to bola zjavne pohanska vec. To jedine ma rmuti.O podobnych veciach sa pisu knihy. Ak samozrejme uzru svetlo sveta. Tu sa zavrela hladina. Hovorim, ze som nic podobne nevidel. A to som v bol kazdom svetovom muzeu a s dorazom na pohansku eru. A ten priatel, co bol svedkom a ucinkujucim v tomto ksefte, mal na mna jedinu otazku. Nevies co to bolo? Jedine co mna napadlo, palica Čarodeja. On si myslel to iste. Ale to je iba sfera dohadov. Preto poctiva odpoved znie NEVIEM. Snad dnes raz budem vediet.

   • Ta palicka nemala ziaden prakticky vyznam. Pripustam, ze sa s tym dal pomiesat gulas☺ ale to je tak vsetko. A predsa kupec za nu dal sumu, ze v tej dobe (1990) sa za to dala kupit vila. A zjavne vedel co robi, netrhal si vlasy, ze to preplatil, skor to vyzeralo, ze zmizol aby si to ten tlk sprosty nerozmyslel.☺ a kedze ma luxusny obchod s antikvitami v svetovej metropole, zjavne vedel co robi.
    Mozeme sa na tom pribehu smiat, ale jedine co je na tom zabavne ako vypredavame svoje dedicstvo. Ale povedzme si nie je to smutne? Nie sme svetu na smiech s nasou tupostou a zadubenostou , prave my? Co myslis Jožko ?

    • Ja by som sa iba rád ospravedlnil všetkým za to, že som tu pridal vyššie tú uletenú mykologickú básničku a blbnutie Pythonovcov s vedcami Coxom a Hawkongom, čím som bohužiaľ prvý spŕznil túto diskusiu. Učinil som tak z neschopnosti odpovedať na príspevok Sitru Ahru, keďže niektorým ľuďom niektoré veci neviem vysvetliť a taktiež Prop vo svojom diskusnom príspevku povedal prakticky všetko. Preto som iba chcel poukázať na to, že život vedca nie je vôbec suchopárna veda či emócií zbavené striktne racionálne správanie a že treba mať otvorenú myseľ.

 4. A k tej palicke, nepytajte sa ma co to bolo, lebo ja to neviem. Viem jedine, ze pan co za to vyvalil majetok, to vedel. Nepovedal to vsak tomu mojmu priatelovi. Iba celu cestu na letisko vyzeral ako chlapcek ktory vidi prvy krat v zivote vianocny stromcek zavaleny darcekmi. Triasol sa, rehotal,hladkal a objimal kufor. Predmetu sa vsak nedotykal holou rukou. Mozem vsak povedat, ze 99,999999 percenta ludi by za to nedala ani 5 euro.
  Neviem ani ci to kupil pre seba alebo pre niekoho ineho. Neviem o tom vobec nic, iba to co som napisal. A ani ma to netrapi. Su skratka veci medzi nebom a zemou o ktorych nevieme nic alebo takmer nic. Nepoviem Vam, z coho bol predmet vyrobeny, len tolko ze to bol technologicky zazrak. tolko ako technik viem posudit, ale nebol to ziaden drahy material, ziadne zlato ani diamant. A hore to malo symbol. V zivote som nic take nevidel a asi ani neuvidim. Nenachadza sa nic podobne ani v ziadnom muzeu.

  • Drahý pán Svarga,

   Ešte nikdy som nebol Osudu vďačnejší za to, že patrím medzi malú hŕstku vyvolených, ktorý majú to šťastie, že rozumejú slovenskému jazyku, ako práve dnes.
   Naozaj ma morí hrôza pri pomyslení na to, o čo by som prišiel, keby som si nemohol prečítať Vaše posledné dva príspevky, Váš vskutku neobyčajný príbeh.
   Chcel by som si to celé vytlačiť na nejaký drahší papier a dať to zarámovať.
   Poprosím vás však o tri veci:
   1) Keby ste pre úplnosť napísali ešte jeden doplňujúci príspevok, kde budúcim generáciám vysvetlíte, ako sa mohlo stať, že celú vec pznáte z rozprávania Vášho priateľa, ale viete
   „ze to bol technologicky zazrak. tolko ako technik viem posudit, ale nebol to ziaden drahy material, ziadne zlato ani diamant. A hore to malo symbol. V zivote som nic take nevidel a asi ani neuvidim. Nenachadza sa nic podobne ani v ziadnom muzeu.“

   2) Bolo by možné dostať od Vás podpis?

   3) Aký honorár by ste žiadali, keby som od Vás chcel autorské práva na Váš príbeh. Keď mi budete dávať cenovú ponuku, prosím zvlášť pre poviedku a potom aj pre filmové spracovanie. Účtujete aj DPH?

   P.S. Namajte obavu, nie ste jediný, ktorému tieto historicky najvyššie letné teploty mimoriadne škodia.

   • Mily Gríša,
    Ty ma nemozes zaujat ani náhodou. Vedel som, ze napises práve Ty. Nechcem Ťa urazit, skutocne sa snazim vyberat slova, pretoze zivot je taky, ako som povedal, nevieme dna a vsetko sa moze zmenit v okamihu. Vidim to minimalne tri krat denne, ked vychadzam z domu a natahuju ku mne ruky nudzny. Uvedomujem si ,aj Ty mozes byt na ich mieste, vidim zufalstvo v ich ociach a ich nenavist.
    A teraz Ti poviem, preco ma nevies zaujat. Lebo citim , vidim a viem, ze Tvoja motivacia je zla, chces urazit, ponizit, zrazit. A preco To neurobim ja ? Pretoze viem ako je bohatsvo, postavenie ziskane aj zdedene vratke. Ty si plny zla, nedebatujes k veci, skor od veci a hlavne so zlymi umyslami. Odpust ak sa mylim ale taktoTa vidim

   • Pán Svarga

    Na tom, že ste dopredu vedeli, že práve ja budem ten, kto najviac ocení Váš príbeh, nie je nič zvláštne.
    Poznáte mňa aj iných už nejaký čas, a preto už viete, že z tu prítomných len ja naozaj môžem rozoznať v hromade bezcenného smetia skutočnú a vzácnu perlu.
    Možno ani Vy sám zatiaľ neviete, aký ilustratívny a poučný je Váš príbeh, ako ste ním povedali viac, ako ste pôvodne chceli. Povedal by som dokonca, že je to niečo podobné, ako keď nevzdelaní pastieri kôz z Uru Chaldejského, Kanánu a Levanty mysliac si, že oni len opisujú svoje každodenne zážitky, v skutočnosti, vedení Duchom Svätým, v inotaji poznateľnom len zasvätenými vyvolenými napísali zbierku traktátov, ktoré aż podnes deň a na večné veky nielen poznamenali myslenie a osud človečenstva, ale dali potomstvu písaniachtivých pastierov status nedotknuteľných, status strážcov zlata aj múdrosti.
    Inými slovami, Váš príbeh v sebe nesie prvky a rozmer príbehov biblických.

    Tu sú spoločné črty Vášho príbehu a Písma Svätého:

    – nič som nevidel, ale počul som,
    – kedy a kde sa to stalo, Vám nemôžem povedať,
    – dobrý človek je len ten, kto tomu uverí,
    – bolo to tajomné a zázračné zároveň. Potom to zmizlo,
    – bolo to také oné, ťažko o tom rozprávať,
    – na konci to malo symbolický znak. Aký, to Vám nepoviem,
    – neviem, čo to bolo, neviem, z čoho to bolo vyrobené, ale bolo to úžasné,
    – ten, kto to vlastnil, dnes už nežije, a tá vec jednoducho zmizla,
    – na svete je plno utrpenia, a najviac pomožeme trpiacim vtedy, keď si budeme každodenne rozprávať o takých oných, ktoré sa nedajú poprieť ani dokàzať.

    Ale, Váš príbeh, pán Svarga, má aj, nebojím sa to povedať, vlastenecký rozmer.
    Pôsobí povznášajúco aj povzbudivo vedomie, že nielen nafúkaní anglosasi ako Dan Brown alebo Tolkien dokážu zaznamenávať a šíriť nové biblické príbehy, ale aj v malom národe, ako sme my Slováci, sa takí nájdu. Okrem toho, hovorí sa, že Brown aj Tolkien mali slovenských predkov.

    • Necitas poriadne a potom trieskas. Material poznam, ludstvo ho pouziva tisicrocia, ja viem presne ako predmet vyzeral. Len ho nechcem popisat. Dovody su zrejme. Ostatne su Tvoje ….

     • Drahý brat Svarga,

      však sa už prestaňme jeden na druhého hnevať, a vyjasnime si celú vec bez emócií.
      Prosím Ťa, aby si mi na začiatok nášho zmierenia a nových vzťahov priateľstva a porozumenia povedal nasledovné:

      Príbeh si počul od svojho priateľa, ktorý sa poznal so zberateľom starozitností.
      Mám tomu rozumieť tak, že potom, ako si si príbeh vypočul, Tvoj priateľ Ti dal e-mail a telefonne číslo zberateľa, s ktorým si nadviazal kontakt, následne si ho v zahraničí navštívil, a on Ti ten zázrak ukázal?
      V akej krajine to bolo, a akou rečou ste sa dohovárali?

      Som si istý, že takáto vec by zaujímala nejedného prítomného, veď takéto príbehy sa stávajú len raz za tisíc rokov.
      Nebuď skúpy na slovo, nebuď tajnostkár, veď by bolo nekresťansky sebecké, aby si si takúto vec zobral do hrobu.

     • Nie ,v pribehu figuruju traja ludia.Dvaja obchodnici a jedna Spojka. Spojka je moj priatel, ten mi cely pribeh porozpraval a ukazal fotky. A neskor som spoznal aj toho slovenskeho obchodnika. Ten mi pribeh potvrdil. Slovaci nevedeli a nevedia do dnesnych dni co predali. Urcite to vie len ten cudzinec ale ten to neprezradil.
      Na svete existuju okultne sily alebo ludia ktori sa nimi zaoberaju. To ,ze ja alebo Ty, o nich nic nevieme a ze Ty sa zmozes na radoby vysmech, nic nezmeni na ich existencii. Mozes sa divat na to tak, ze blazon plati sedemiestnu sumu za palicku, ale ja si to nemyslim. Ked niecomu nerozumiem , nebudem sa pochechtavat ale budem sa snazit veci porozumiet. Inak sa smejes vlastnej sprostosti.

     • Len nechápem, ako si Ty môžeš vo svojej kresťanskej a vlasteneckej duši ospravedlniť to, že sa naďalej priatelíš so „Spojkom“, ktorý sprostredkoval predaj nášej najvzácnejšej relikvie nejakému zahraničnému kšeftárovi.
      Kde je tu nejaká konzistentnosť, nejaké cnosti?
      Môžeš sa hanbiť!
      Aj keď, na druhej strane, nikto Ti nemôže uprieť úžasný talent: Tebe stačí, aby si videl fotografiu nejakej palice, a vieš, že je vyrobená z nejakého zázračného materiálu.
      To je úžasný talent!
      Nemusím Ti ako kresťanovi pripomínať, že v Písme je napísané, že ten, kto mrhá svojim talentom (ten, kto ho zakope do zeme, namiesto toho, aby ho zvelaďoval) , dopúšťa sa veľkého hriechu.

      Prečo svoj talent nedáš do služieb človečenstva, na Slávu Božiu, ale zbytočne provokuješ maličkých tohto sveta, vytváraš sektárske rozbroje.
      Sa prebuď, človeče, duša kresťanská.

     • Grigoriy, načo toľko slov? To mu nestačí jednoducho napísať, že je debil? Tvoje náznaky aj tak nepochopí. A ušetríš kopu času.

     • Ty smrad, zachadzas pridaleko. Ta spojka, v tom figuroval ako uzitocny idiot, porozpraval kamaratovi co videl, on nevedel co to je, ale ten treti to vedel a obabral tych dvoch. Im ostali iba oci pre plac. Ta spojka z toho nic nemala, v tej dobe mal 24 rokov a bol mlady, hlupy , neskuseny. 90 roky boli take, neboli sme pripraveny na sikovnych a vybytych zapadniarov. Hrali sa s nami ako macka s mysou. Preco by som mal odsudzovat zneuziteho cloveka ?? Ty zo mna chces vytiahnut informacie o predmete ale to sa Ti nepodari☺☺☺ jedine, co odsudzujem su hladaci, ktorim nic nie je svate a otvaraju hroby. Lenze tychto ludi nepoznam ani ich nechcem spoznat. K tomu Ti mozem povedat jedine, najvacsi vykradaci su archeologovia samotny!!
      Niektori boli aj pristihnuty a neboli potrestany, bolo im iba pohrozene. Koniec koncov, cele Britske, Nemecke, Francuzske, Americke muzea su plne do prasknutia ukradnutymi vecami aj z nasho uzemia. Chod do Madarskeho narodneho muzea a Galerie , cela „madarska“gotika je zo Slovenska!!!! Cela!! Tak o com mi tu tocis? Vsetky pohanske artefakty su slovenske a pripisane vsetkemu moznemu len nam nie. Hnus, hnus. To su Madari. Slovaci sa zjavili v 15 storoci. Podla nich. Co mi tu moralizujes, ma tu obvinujes zo vsetkeho mozneho. Ja som zo Slovenska nic nevyniesol, iba doniesol. Tak sa tu laskavo prestan na mne ukajat.

     • Pre Osmozu: Bravo. Lepsie by to o Tebe samom, nenapisal nik. Bez naznakov. Usetril si mi cas. Dakujem.

     • Tu si už prekročil všetky hranice, Svarga.

      Ty mne hovoríš „smrad“??!!

      A čo si Ty??!!

      Obyčajný kšeftár, zlodej, vekslák, hoštapler, priekupník a vykrádač hrobov.
      Nabalil si sa na čiernom obchode so starožitnosťami, vysedavaš v tieto horúce dni pri vlastnej vile, pri bazéne pod drahým slnečníkom, a napojený na WiFi urážaš ľudí a vysmievaš sa z ich chudoby.
      Prekukol som Ťa veľmi dobre, ale som si to najdôležitejšie nechaval pre seba. Teraz, keď si prekrocil všetky hranice slušnosti, poviem Ti to na rovinu:

      Si obyčajný antisemita!
      Tak, ako Tebe stačila fotografia na identifikáciu predmetnej palice a jej kozmického materiálu, mne stačí, čo som od Teba počul, plus moja znalosť Tóry, aby som vedel o čo naozaj ide.
      Ty a Tvoja spojkárska banda ste ukradli z mojžišovho hrobu jeho palicu, ktoará je v príbehu zo svätej Tóry opísaná, ako ju Mojžiš pred faraónom premenil na hada, aby tak demonštroval moc Jahveho.
      Čo inšie to podľa Teba môže byť?

      Namiesto toho, aby ste relikviu poslali do Tel-Avivu, kam právoplatne patrí, predali ste ju bohviekomu a naplnili si vrecká.
      Ty antisemitský bohorúhač, Ty pes!
      Aký som ja Tebe smrad?

     • Tebe normalne svitori , uplne regulerne svitori. No Boh s Tebou. Trieskas sprostosti ale zjavne za to nemozes. Skratka co Ti slina na jazyk prinesie to tresnes. Bez ladu a skladu☺ nema vyznam sa s Tebou bavit. Ako som povedal, aj keby Ta palicou medzi parohy tresli, nepoznal by si to. A Teba zjavne uz tresli , nasledky ostali☺

     • A ked uz mi nadavas, tak aspon spravne slovensky ako si ma ucil T,y asi si chcel povedat obchodnik, zmenarnik,podvodnik, lebo tie skomoleniny co pises kšeftar, vekslak, hoštapler( hochstapler) povodne znamenali toto☺. Bohuzial nemozem sluzit, povedal som Ti uprimne, ten pribeh poznam z rozpravania, nijako som v nom nefiguroval. A darmo ma provokujes neopisem Ti ten predmet. Ze si smrad, na tom trvam, lebo sudis cloveka, ktory sa v tom pribehu ocitol nahodou,zdoveril sa nespravnemu cloveku ale ja som to nebol. V tom pribehu neucinkujem.A spajas ma z vecami s ktorymi ja nemam nic spolocne. Jedine co si spravne pochopil, ze nie som chudak, ale moj majetok nepochadza z cinnosti o ktorych pises, ale z priemyslu. Bazen nemam, to ma nelaka. Ani slnecnik☺. A wifi nepouzivam, lebo je to zbytocny energeticky smog. Takze si vedla vo vsetkych ohladoch a smeroch.

     • No vidíš preflákal si si peniaze zbytočným behaním po svetových metropolách:

      („Hovorim, ze som nic podobne nevidel. A to som v bol kazdom svetovom muzeu a s dorazom na pohansku eru. „),

      a teraz nemáš ani na úbohý bazén pri dome.

      Mohol si si peniažky šetriť, a máš aj bazén aj WiFi.

      P.S. Jedna technická poznámka. Hovoríš,, že si videl len fotografiu toho zázraku, ale hneď si vedel, že to bolo vyrobené z nejakého exotického mimozemského (?) materiálu.

      Vieš (medzi nami odborníkmi), dali raz dvom sovietskym odborníkom do ruky fotografiu artefaktu, aby zistili, z čoho je vyrobený. Jeden povedal zlato, druhý platina.
      V skutočnosti to bolo vyrobené z lisovaného kravského trusu, ktorý natreli „striebrenkou“ bežne dostupnou v drogérii za Kčs 3,40 za jeden pakel.
      No, ale, ako som sa zmienil vyššie, Ty si iný káder.

     • 🙂 🙂 dobréé. Vieš, tam kde ja žijem, by bol bazén barbarstvom. No a toto tvoje vajatanie, o materiály už vzdaj. Nedám Ti indície žiadnym smerom. Vymýšľas si. Zabudas, že ten môj kamarát bol pri tom jednaní a predmet videl. Želám Ti pekný deň.

    • Pribeh ma poucnu myslienku ale uplne inu ako si ju Ty pochopil. Ja Ti ju prezradim. “ namiesto sprosteho vysmechu „ako to robis Ty napriklad “ skus prist veci na klb“ , lebo inak sa moze stat, ze sa smejes z vlastnej sprostosti a ani o to nevies.

     • Priznám sa, konečne som pochopil celú vec vo všetkých jej aspektoch.
      Nemôžeš tu takto verejne ísť do detailu, lebo nechceš uškodiť svojmu priatelovi.
      Z právneho hľadiska totiž ide o veľmi citlivú vec:
      Ako všetci vieme, všetky archeologické nálezy podľa platných právnych predpisov patria štátu, a nálezca je povinný ich štátu odovzdať. Samozrejme, že má právny nárok na nejakú formu odmeny. V Tvojom prípade išlo o spoluúčasť na krádeži; bolo Tvojou povinnosťou takú vec oznámiť, a nie spolčovať sa so zločincami a zahraničnými kšeftármi.
      Veď ide o vec nedoziernej hodnoty historickej, umeleckej aj náboženskej.

      Vieš si predstaviť, čoho si sa dopustil, ak sa v budúcnosti ukáže, že predmetná vec bola kráľovskou insígniou kráľa Sama alebo dokonca Svätopluka?

     • Priznam sa, ze si pochopil houby s voctem. Pretoze ja v tom pribehu vobec nefigurujem. Mne bol porozpravany, ako som Ti trikrat povedal. Ale vedel som, ze napises presne toto. Ja nie som s nikym spolceny. Ziadne peniaze som neprijal ani nesprostredkoval. Jedno Ti vsak povedat viem. Uz som Ti to sice povedal ale poviem Ti to este raz, Tvoje pohnutky su nizke a zle , vedel som, ze smerujes k tomu. Nie je tazke sledovat bonzaka , udavaca, provokatera. Vy ste vzdy priehladny. Ja nie som policajt ani tajny, nemam ziadnu povinnost sledovat ludi, nemam ziadnu povinnost udavat co sa stalo pred stvrstorocim. Nebol som pri tom. Ale Teba to dokonale charakterizuje. Ano je mi to luto, ze sa nase dedicstvo vyvaza do cudziny a to je tak vsetko co mozem urobit. Ale ked si taky obcan, urob nieco s tym aby sa nevyvazali kazdy den 100ky milionov Eur zo Slovenska v sulade z nasou legislativou a z legislativou EU. Kazdy den su to 100ky milionov Euro. Tak skus ty hrdina. Alebo sklapni.

     • A do detailov nechcem ist z inych dovodov, aby to nebol navod pre druhych ludi. To je ten pravy dovod. Ked im to opisem, budu to hladat, takto nemaju co. Palic, paliciek, su miliardy a miliardy. A Ty by si nepoznal o co ide ani keby Ta svacla medzi oci. Tak naco Ti to je vediet. S tou nabozenskou hodnotou si ma pobavil.☺☺☺☺☺ kde ma sidlo pohanska cirkev, napis mi to, lebo ja to neviem.

 5. Co je vsak zaujimave. V Slovenskych rozpravkach sa podobny predmet popisuje. Tak a teraz , co je rozpravka ? Ta od Dobsinskeho, ci tento pribeh, ci obidve alebo to jednoducho nie je rozpravka ale obycajny opis skutocnosti ako sa stal ?
  Ja myslim, ze to posledne. Jednoducho tak ako sa ludia smiali na Homerovi ako na rozpravke, iba jeden blazon menom Schliemann tomu veril a dobre urobil. Podla pribehu slepca vykopal Troju. Podobne je to aj z nasou minulostou. Potom sa na tom prizivuje armada ‚ vedcov‘ ale v skutocnosti su to len taraji, co nic nevedia.

 6. Skutočne zaujímavá debata, hlavne k článku. Predsa si však myslím, že nikdo nemá právo nikoho urážať slovami a ko “trieskaš”(to už bolo povedané aj mne, tým istým Svargom), “smrad”, atď.
  Svarga má ten ppodivný zvyk, že do každej debaty zapletie nejaký jeho ‘zaujímavý príbeh’, ktorý nie je až tak zaujímavý a obyčajne málokedy vzťahujúci sa na uvedený text a nikdy nič, čo by sme si mohli povedať “Aha, niečo zaujímavé, o čom som nikdy nepočul, vhodné si za-archívovať v komputeri pre budúcnosť”.
  p.Svarga uisťujem Vás, že na západe (a asi ani nikde na svete) neexistuje taký ‘dealer’ s antiquitami, ktorý by niečo kúpil beztoho, aby sa neopýtal na cenu, ba aby dokonca sám ponúkol niekomu, len tak z ‘woleya’ milióny, keď to môže dostať za , povedzme 20 tisíc a zarobiť na tom milón. Nie, to nemá logiku. Žijem na západe, ako viete a viem ako to behá, kúpa-predaj; tento Váš príbeh je príliš ‘pritiahnutý za vlasy”.

  Vráťme sa však ku pôvodnému článku. Čo sa týka autora Henry David Thoreau, nusíme si uvedomiť, že umrel vo veku 44 rokov a skutočne nemohol mať mnoho životných skúsenosí, mnoho toho nemohol prežiť a preto nie je toho mnoho, čo nám môže povedať. A takú esej nie je pre historika, poeta, botanika, biológa, spisovateľa ale hlavne filozofa, až tak ťažké napísať.
  Áno, je mu ku cti jeho presvedčenie abolitionistu, ale bol aj anarchista a burič – jeho esej “Resistance to Civil Government” (tiež známe ako “Civil Disobedience”) nám to prezrádza.
  Ide tu však o jeho pohnútky, ako zástancu zrušenia otroctva. Nechcem sa nechať pomýliť históriou (a vieme že história veľmi častonie je to, čo nám povedali), ktorá nám hovorí, ako A.Lincoln oslobodil čiernych otrokov v Amerike. Skutočne on pre nich chcel slobodu z dôvodu “miluj svojho bližného”?
  Až tak moc tomu neverím a neviem sa vynadiviť, ako ho americkí černoši dodnes zbožnujú ako ‘oslobodeteľa’.
  Lebo im asi nikdy nikdo nepovedal pravdu.
  Nedozvedel som sa od žiadneho amerického esejistu a ani Thoreau sa nezmieňuje vo svojich prácach o tom, ako sa títo úbohí ľudia stali otrokmi. Nič o strašnom zločine kresťanstva, obzvlášt amerického a oni sa radi dodnes prehlasujú za “Christian Nation”, ako týchto nevinných ľudí, žijúcich svojim jednoduchým, primitívnym živortom, naháňali v ich rodnej zemi, Afrike, ako zvieratá, spútali, dopratali do Ameriky na tzv.”slave market” a predávali do otroctva – 5 dolárov za kus!
  Nebudem ďaleko od pravdy, keď tvrdím, že Linkolnovo ‘oslobodenie’ otrokov bolo z pohnútok finančných, na nátlak bankárov, o ktorých dnes už vieme dosť, aj kdo oni boli a sú. Prečo? Pretože týchto bankárov už nezaujímali bieli Američania, ktorí boli už zadÍžení po uši. Potrebovali vytvoriť novú vrstvu ‘slobodných’ občanov, ktorí si prídu požičať! Černoch otrok, pokiaľ bol otrokom, si nemohol ísť do banky požičať, ale ako ‘slobodný občan’ áno!
  Lebo desať ‘oslobodených otrokov’ si požičia viac, ako jeden majiteľ desiatich otrokov. Aké jednoduché!
  A Lincoln na tento “money trick” naletel.
  Okrem toho samozrejme, mal snahu ich oslobodiť, z dôvodov, ako uvádzam, ale nie ich “zrovnoprávniť”!
  Podívajme sa na tento jeho výrok, ktorý mi asi dáva za pravdu:
  Abraham Lincoln, v jeho debate so senátorom Douglasom v Quincy, IL, 13 októbra 1858 a vyjadrené v Abraham Lincoln – Complete Works, publikované v The Century Co., 1894, Sväzok I, str. 273 uvádza:
  “Povedal by som teda, že ja nie som, ani som nikdy nebol priaznivý, zavaiesť žiadnym spôsobom, sociálnu a politickú rovnosť Bielej a Čiernej rasy – že ja nie som a nikdy som nebol priaznivý urobiť voličov, alebo sudcov z Negrov –
  alebo ich kvalifikovať do úradov, ani sa
  ženiť/vydávať (intermarry) s Bielymi ľuďmi; a dodám k tomuto, že existuje fyzický rozdiel medzi Bielou a Čiernou rasou, ktorý vždy bude brániť týmto dvom rasám žiť pohromade v podmienkach sociálnej a politickej rovnosti a akokoľvek v nej nemôžu žiť, pokiaľ spolu zotrvajú, musí existovať pozícia ‘superior’ a ‘inferior’ a ja, ako každý iný človek, upredňostňujem mať tú ‘superior’ pozíciu, prináležiacu Bielej rase”.
  Ale niečo mu nevyšlo. Nevedel, čo sú to za podliaci a kď chcel pôáičku na vedenie vojny proti Confederatos,tak mu ju ponúkli s takými úrokami, že sa zhrozil a vydal vlastné peniaze.
  To mu však neprešlo a stálo ho to život.
  Atentátnik John Wilkes Booth nekonal na vlastnú päsť. Bola to konšpirácia Južanov, zvaných “Knights of Tee Golden Circle” (Rytieri Zlatého Kruhu), v skratke KGC.
  Zakladateľom tejto skupiny bol George W. L. Bickley, doktor, narodený vo Virgínii, editor, a “dobrodruh”, žijúci vCincinati.
  Booth bol členom tejto skupiny, ktorej členom bol aj známy “outlaw” Jesse James.
  A taka je pravda.

  • A predsa sa stalo. Len Vy ste to nepochopili. On sa na cenu pytal. Samozrejme. Odpovedov mu boli grimasy nerozhodnosti. Ktore si on vysvetlil ako odmietnutie. A vtedy urobil ponuku kupec. Ak Vy nerozumiete co som chcel povedat nevadi.
   Podme vsak k Vasmu prispevku. To co tak zdlhavo popisujete s mnozstvo anglickych slov, asi ako nasledok Vasho dlheho pobytu v ang. Prostredi, je zname bezne scitanemu cloveku. Myslim, ze drviva vacsina pritomnych vie o pricine vrazdy Lincolna a samozrejme aj inych USA prezidentov. A rovnako aj o dovodoch zrusenia otroctva, rozbiajania rodin atd, vzdy je to o jedinom. Dlhy, dlhy, dlhy, pozicky, pozicky, pozicky, peniaze,peniaze.
   Tak je to jednoduche a nie je v tom nic objavne . Ano ,Thoreau bol z Vasho pohladu anarchista a buric, z mojho to bol velky myslitel. Ale ako sa hovori, proti chuti nie su namietky. Povedal by som to pribehom.☺ Susedov chlapec (nemal otca)si opravoval bycikel, zazvonil na mna aby som mu pomohol odkrutit maticu. Ja som mu chcel pomoct a zaroven ho naucit. Povedal som mu dones modru lopatku na smeti. Lopatka bola z plechu a jej rucku tvoril zakruzeny plech tvoriaci rúrku. Nasadil som cyklistcky kluc na maticu, na kluc som nasunul rurku-lopatku. Vznikla paka dlha asi 40 cm. On ma pozoroval. S miernym usklabkom. No a ja som ho z nadsenim vyzval. Jurko a teraz mozes uvolnit maticu, malickom svojej ruky!
   On sa na mna pozrel ocami 10 desatrocneho chlapca a povedal: „Pocuvaj, Ty si naozaj taky naivny, ze tomu veris?!“ Ja som odpovedal,“ ano, som, len to sprav“.
   Posluchol a vyvalil oci, ze co sa deje☺. Pohladil som ho a povedal, vola som to páka a za tri roky sa to bude ucit v skole na fyzike.
   Jeho z neznalosti, ospravedlnoval vek, z nevychovanosti a neomalenosti, absencia otca a sposob vychovy mamou a babkou. No a co som tym chcel povedat? Niekedy ludia nerozumeju z dovodov roznych ale skor ako by mali hodnotit, mali by sme sa zamysliet, nez povieme hodnotenie. Pretoze to hodnotenie, niekedy vypoveda nie o naivite objektu ale subjektu. Ale my uz nemame 10 rokov.

   • Christian Freeman

    nic v zlom, svarga, ale myslim, ze si momentalne riadne prestrelil s tou bajkou. Grigorij a Sitra Ti to natreli – a bez ohladu na to, ci s tymito dvoma diskutermi zvyknem suhlasit alebo nie (pozorny citatel vie), myslim, ze to vidim rovnako. Obcas by bolo asi vhodne nehrat sa na barona Prasila a ubrat plyn…inymi slovami, aj ja si myslim, ze si s v tej bajke mnohe vymyslel, ak nie vsetko 🙂

    • Neprestrelil a nevymyslel. A je mi jedno, co si myslis. Kazdy ma svoju skusenost a ked sa opieram o nu, je mi ukradnute ako sa kto pochechtava. Mozes sa aj Ty.

    • Myslím, že tu nie je podstatné, či si niečo vymyslel. Keby povedal, že tú palicu mal v ruke a strielali z nej blesky – tak by si to vymyslel.
     Tu je to ale horšie, veď sa nad tým zamysli naozaj – oni mu to vymysleli.
     Skupinka vykopávačov hrobov nahovárila Svargovi, aké zázračné peniaze sa dajú zarobiť. Buď mu zároveň núkali ďalšie „atefakty“ na predaj, alebo chceli od neho „podporu“ na podnikanie a výskum 🙂
     Táto jasná pointa jeho príbehu je dosť zničujúca, ale jediná možná.

     • Asi podobne vznikaju famy. Vroku 1990, som bol mlady muz a mal som uplne ine zaujmy a uplne ine starosti. Dnes ked sa zaujimam o podobne veci v zmysle duchovnom vidim ako ludia premyslaju. O peniazoch som hovoril, cisto v zmysle meradla raritnosti. Nakoniec to zostalo pri uplne nepodstatnom a samozrejme pri peniazoch. Podstata ako vzdy zostala opomenuta. Вот такая судъба….
      Alebo ako vravia Rusini Tiпiрka taki cвit.
      Ludi zaujima jedine peniaze a plne brucho, ci inak povedane, kazdy ma na svete rozumu dost, ina alternativa je nepripustna. Este aj ten posledny osadnik je presvedceny, ze jeho bieda je v skrivodlivosti okolia a v ziadnom pripade v jeho dutej hlave. Tato moznost je vylucena.

     • Ale nehovor – peniaze sú jadrom tvojho rozprávani a jediným meradlom, že daný predmet bol „neobyčajný“. Ćo iné je na príbehu, ako ktosi vykopal nejakú palicu a potom ju predal, neobvyklé? Len tá suma, ktorú si opakovene zdôrazňoval. Ináč by ten príbeh nebol absolútne ničím výnimčný či zaujímavý.
      Je možné, že si bol vtedy mladý a bez peňazí, ale tým si podvodníci nemohli byť istý. Takže si vlaste mal šťastie, že si neprišiel o prachy.
      Jednou z výhod katolicizmu je popieranie finančnej reality a šinavých motívov aj činov – dosť často aj pred sebou samým. Príklad tvojeho duchovna:
      „Na to dotycny zaujemca vytiahol kufor penazi a spytal sa ci bude dost ? Ten trulo bol v soku a pokyval, ze ano. Chcel povedat asi 1000 tinu ponuknutej sumy“

     • Norman, zvycajne nemas, problem pochopit ale teraz si naozaj ale naozaj stojis na kabli. Uz to pisem asi 5 krat, ja som v tom pribehu ad jedna nefiguroval. Stal sa v roku 1990, ja som sa ho dozvedel v roku 2014 od kamosa. A kedze je svet maly, netrvalo dlho a stretol som aj obchodnika, ktory to predaval a on mi to potvrdil. Dalej, oznacil som ho za tlka, pretoze najprv si mal zistit aspon priblizne co za predmet mu to pristal pod nosom. To je vzdy prve pravidlo. A ked videl, ze zrazu je druha strana cela nedockava mal obchod zastavit. Napokon dnes to tvrdi aj on. Zadalsie nikde som nepovedal, ze predmet je z nejakeho draheho materialu, naopak bol to bezny material ale bol „zazracne“ spracovany, to na nom bolo pozoruhodne. Za tretie symbol nebol urceny, cize mali postupovat opacne najprv vec rozlustit, datovat, urcit. To sa neudialo a to bola zakladna chyba! Naopak, obchodnik sa potesil a nohy sa mu podlomili z penazi, chyba! Chyba! Chyba! V obchode, ziadne duchovno nie. Duchovno sa skryvalo za danym predmetom a jeho urcenim, jeho ulohou. Jeho vyznam som zdoraznoval sumou a tym, ze to bol pravdepodobne iba zlomok. Diskusia sa vsak strhla k nepodstatnemu teda k peniazom a k falosnemu obvineniu ze ja som bol ten priekupnik. NIKTO SA VSAK NEZAUJIMAL CO TO MOHLO BYT, KED NA POHLAD BEZNA VEC BOLA PRE SKUSENEHO CLOVEKA TAK CENNA.

     • Jeho vyznam som zdoraznoval sumou (peňazí)….
      Diskusia sa vsak strhla k nepodstatnemu teda k peniazom.

      Vskutku, nechcú ťa pochopiť 🙂

      Teda 2014 si sa to dozvedel? To si doteraz nepspomínal. Takže také čerstvé?
      Nuž, priatelu, to máš teda šťastie, že ťa môžeme varovať. Ak by ti totiž náhodu ponúkli podobný duchovný predmet, ktorý následne môžeš predať so 100 násobným ziskom, primitívne neduchovne neber! 🙂

      Ale ak by si mal predsa len záujem, ja mám v pivnici odloženú už roky takú zvláštnu sošku Má takú podivnú auru, veľmi čudné, ale ja tomu nerozumem a nemám kontakty na svetové trhy. Nechcem na tom zarobiť, len je mi nepríjemné, že je to u mňa nevyužité. Ak chceš, pošlem ti fotku toho artefaktu. V živote som niečo také nevidel. Ale je to na mňa priveľa, tieto duchovné dimenzie, chcem len to, čo som mal náklady na nájdenie a odvoz. Ty si expert, za 30 000 to môžeš mať a posunúť do sveta aj za 3 melóny (ako posedne ktosi toho Berniniho).

     • Ty si fakt. Presne si to ilustroval, dokonale. Ani nevies ako. Tym Berninim!! To mi totiz bohovsky nedavno dvihlo tlak. Za prve preto, ze vsetkych zucastnenych poznam sice len velmi povrchne a neznasam ich prave z dvoch dovodov. Pre chamtivost a pre tupost. PRAVE TAK AKO V TOMTO PRIBEHU. BERNINI je stary , prastary pribeh!! Povodny zberatel Ernest Zmetak, bol velky znalec, asi najvacsi aky tu bol. Viem odkial ju ziskal, ale on umrel a zacala anabaza sprostoty, chamtivosti, nekompetencie, nafukanych tlkov co nic nevedia ale su mudry ako stary telefon vedia jedine DRANCOVAT !!! PRESNE AKO V TOMTO PRIBEHU. ERNESTA ZMETAKA SOM NEPOZNAL OSOBNE VOBEC. ALE poznal som vela zberatelov, ktory ho poznali a hovorili mi o nom. Strasne mnozstvo historiek. Vacsina uz z nich zomrela. Jeden z nich este zije ma vyse 90 rokov. Volakedy sme sa denne stretavali. Denne. Teraz keby ze napisem, tie historky, ktorych som sa nezuxastnil, z dovodu jedineho, ze uz nemozem a ani som sa nemohol. Tak mi tu somar ako je Grisa, bude nadavat so smelinarov, hoci ja som mu nepredal ani hrdzavy klinec a bude mi tu nadavat a vymyslat si co som nepovedal. Ale vsetky tie historky su o jedinom a o tom istom. O NEKOMPETENTNOSTI!!! A o tom som hovoril aj ja. Aj pri Berninim sa tesili obchodnici, ze zarobili za kopiu Berniniho 24 000 ale nakoniec kupec zarobil 10x viac, lebo ju legalne vyviezol a predal cez Sotheby. A co do prdele, s tym mam ja??….? FAKT SI STOJIS NA KABLI. PENIAZE ILUSTRUJU IBA HLUPOST KOMPETENTNYCH, NIC VIAC A NIC MENEJ.

     • A este nieco, Ti poviem, vsetky historky as pomienky na E.Z. mali jednu jedinu crtu, ako ich obabral, odrbal. Ale to nebola pravda.ON JEDNODUCHO VEDEL! Vedel a oni nie. Ako v tomto pribehu. A tito somari, blci, tlci, si nedali ani tolko namahy aby po velkom Zmetakovi, nastudovali co on zhromazdil a odovzdal prevazen statu!!!!!!! A vydrancovali zbierku ako olasky cogosi. Tak je to. Ale ludia nemaju radi pravdu, ze su sprosty a chamtivy. A dam, Ti este jednu prihodu konkretne zo Zmetakom, hoci som sa s nim v zivote nepoznal. Od toho, dotycneho, co ho poznal a este zije ma tusim cez 95. Stretavali sme sa volakedy kazdy den. Poviem pravdu ucil som sa od neho. Achcel som od neho kupit jeden obraz. Nechcel mi ho predat. Vec sa tahala viac ako 10 rokov. A ked som sa ho spytal, preco vlastne nie? Povedal, ze to od neho strasne chcel Zmetak! Cize uz bol sto krat pouceny ze ked on chcel kupit bola to KVALITA! Obraz bol NESIGNOVANY!Lenze to ma nakoplo. A raz som mu urobil pascu. Raz potrboval predat obraz. Dotycny ma stovky obrazov. Cely den, som ho molestoval, vyberal som, vyberal avyberal a nakoniec som si odniesol to co som chcel ja!! A doma som zistil, ze obraz je SIGNOVANY!!! Takze moja stavka na Zmetaka a moj vlastny vkus vysla. Aj som to dotycnemu povedal. A on sa ma spytal a kto na to prisiel? A ja som hrdo povedal : Ja sam! On ma potlapkal a povedal tak si to uzite. Aj v tom je totiz velkost, uznat kvalitu supera a kolegu zberatela vo fer suboji.

     • No vidíš, ja som vedel, že je za tým rozkokošený bizmis.

      Ale aby nedošlo omylu – ja ti tú pôvodnú historku nekritizujem. Naopak, myslím, že je založená na pravdivom základe, trocha je okrášlená a obávam sa, v tvojom podaní trocha nesprávne vypointovaná.
      1. Je pravda, že na našom území je v zemi zrejme mnoho artefaktov, pretože sa tu prirodzene zatiaľ neurobil naozaj seriózny vyčerpavajúci výskum. Hrob „germána“ pri Poprade, s vozom a inými drevennými vecami je len jeden z príkladov.
      2. Historka je príkladom, ako naši obchodníci dokážu ojebať západniarov. Nik nemôže povedaťm aké je skóre, ale historka odráža to, ako sú západnari zväčša naivní a tupí. Vzývačom západu sa tento fakt moc nepáči, ale je to tak. Nikde nezarobíš ľahšie, ako na Západe od tých hlupákov.
      3. Na Západe prekvitajú sekty a davy idiotov sa nechávajú zvádzať podvodníkmi. Historky o mágii sa kotia na Západe ako červy na mtvole, Dan Brown a Potter sú len najnevinnejšie prejavy, za nimi sú milóny sektárov a satanistov veriacich na moc, ktorú môžu získať kúpou alebo podvodom. Preto je typické, že podobní idioti prídu a veria na mágiu Divokého východu – a treba ich v tom len podporovať.

      Ty si tú story skazil len tým, že sám veríš na mágiu tej bakule. Keby si tomu neveril, mohol by si sa na nej veselo zasmiať, a totiž nie na tom človeku, čo dobre predal, ale naopak na tom chujovi západnom, čo tú kokotinu kúpil.

      Nebudem rozvádzať, prečo veríš na palice. Imprinting z detstva, ujovia v zlate oháňajúci sa pastierskymi palicami či krížmi…? Ale to je prázdne modloslužobníctvo. 🙂
      Mágia je len v ľuďoch a ich slovách.

     • Odpoviem Ti jedine, bodaj by si mal Pravdu! Bodaj by som sa mylil sam.

  • Vychádzate z absolútne mylných predpokladov.

   1. – Vek a prežité skúsenosti nie sú v žiadnom prípade merítkom toho, či nám má alebo nemá niekto čo povedať. Pre tento vzťah sú rozhodujúce predovšetkým intelekt, emočná zrelosť, kvalita vnímania, dedukčné schopnosti a schopnosti dosadiť do rovnice zo zmyslových a duševných vnemov pre riešený problém kľúčové informácie a vyviesť z nich správne závery.

   Skutočnosť je taká, že hoci pätnásťročný jedinec disponujúci týmito danosťami môže byť schopný vyvodiť z doterajších časovo veľmi obmedzených skúseností správne závery v mnohých smeroch, hoci z nimi nemá žiadnu reálnu skúsenosť. Asi to bude pre vás prekvapujúce, ale mnoho vedcov je brilantnými odborníkmi na viaceré vedné obory, hoci sami tieto odvetvia nikdy neštudovali. Taktiež teoretické vedy ale aj bežné nové riešenia problémov formou objavov a zlepšovákov vychádzajú z doteraz neprežitého.

   Vek a prežité skúseností ako množstevné a časové veličiny nie sú vôbec podstatné a typickou ukážkou nepravdivosti vášho tvrdenia môže byť hociktorý veľmi starý jedinec, ktorý sa počas svojho života vyskytol v mnohých životných situáciách a prežil toho neskutočne mnoho, no napriek tomu ostal vo svojom prejave plytký a obmedzený až hrôza…

   2. – Ďalšou podstatnou veličinou pre vzťah „prednášajúci“ a „poslucháč“ sú kvality samotného poslucháča a tak v rôznych aspektoch obmedzenému poslucháčovi nemá ani ten vo všetkých smeroch najlepší autor čo povedať…

   3. – Každý jeden autor na svete má čo povedať. Pokiaľ máme pocit že nám nie, tak to zrejme súvisí s bodmi jedna a dva…

 7. Historia nas uci na prikladoch, ze kvalita jedinca sa odvija od neho samotneho a nie od veku. Alexander Velky, zomrel v 33 rokoch neporazeny, vacsina geniov urobila velke objavy do 30 ky. A s pribudajucim vekom ich duch skor slabol , dokonca na stare kolena sa stavali mnohy z nich nebezpecnymi. Ked velkeho Virchowa v starom veku oslovovali na ulici smrtelne chory aby im zachranil zivot operaciou. „Velky lekar“ operoval a pacienti umierali. Sudny clovek by povedal,ze ich vrazdil a rovnako vina pada na okolie, ze nezasiahlo a senilnemu idiotovi sudne nezakazali lekarsku prax v ucte k zasluham. A tak stary blazon pokracoval, nevediac rozlisit rozdiel medzi realitou a svojou predstavou. A takychto prikladov je vela.
  Aj velky Ford, po 50 ke uz nebol ten velky Ford . Rovnako Edison, zlepsoval sa v intrigach a jedovatosti ale ako manager a vynalezca robil jednu hlupost za druhou, jeho hlupe a marnomyselne trvanie na jednosmernom prude bolo odsudene na neuspech. A na to nemusel byt ani genius, stacil vypocet stredoskolaka .Namiesto toho intrigoval, ohovaral, organizoval odporne ohovaracke a kvazireklamne kampane. O charaktere sa skoda bavit. Dokonca aj sam velky Newton, sa nevedel vyrovnat so stratou svojich dusevnych schopnosti, najprv sa s tym vyrovnaval tak ze prenasledoval tych ktory ich mali, neskor transformoval svoje usilie do ziaducej formy , vesanim skutocnych zlocincov, tam jeho jedovatost nasla uzitocne a ziaduce uplatnenie.

 8. “Každý jeden autor na svete má čo povedať.”
  …súhlasím, pokiaľ to však poslucháča, alebo čitateľa zaujíma a nájde tam pre seba nejaký odkaz. Aj “Dejiny VKS(b)” majú autora, ako aj “Das Kapital”, alebo “Rudá Záře nad Kladnem”, atď….

  Svarga, som presvedčený, že o KGC ste v živote nepočul, už len nebuďte taký chytrák.
  Ale nič v zlom, dám Vám tu jednu poučku, trochu múdrejšiu ako Vaše ‘čarovné paličky’, alebo lopatky a kľúč na matky (Vaáš úžasný triumf nad 10-ročným chlapčekom), aby ste vedel, ako je to s tými starými, zvlášť s tými, ktorým to ešte ‘páli’- dostal som to pred pár dňami od priateľa z Nemecka:

  VEĽKOLEPÝ MOMENT SENIORA.

  S ebadôležitý mladík idúc po pláži sám od seba začne vysvetľovať staršiemu občanovi odpočívajúcemu na schodíkoch prečo nedokáže staršia generácia pochopiť ich generáciu:
  „Vy ste vyrástli v inom svete, všeobecne vzato, v primitívnom svete“, povedal študent dosť nahlas, aby ho všetci počuli.
  „Mladí ľudia dnes vyrástli s televíziou, tryskáčmi, cestovaním vo vesmíre, človekom chodiacim po Mesiaci. My máme atómovú energiu, lode, mobily, počítače s rýchlosťou svetla… a mnohé iné.“
  Po chvíli ticha starý občan odpovedal takto:
  „Máš pravdu synu. My sme nemali tieto veci, keď sme boli mladí… tak sme ich vymysleli. No a teraz ty arogantný malý hajzel, čo ty robíš pre nasledujúcu generáciu?“

  • Nehcem Vas drazdit pane, ale pocul. Uz Vam to tu povedal tusim Christian Freeman, ze dnes je doba internetu a pristupu nan, ja mam internet od jeho usvitu, vyplyva to z mojej práce. A tymto temam sa venujem dlho. V podstate od roku 1991. Zvlastne je u Vas je ale ine, ze Vy si vyberiete vzdy z precitaneho to akosi nepodstatne. Az by som povedal ze tam najdete nieco co tam nie je. Ako napriklad moj „triumf na 10 r. chlapcom“, som si isty , ze on sam nic take nezaregistroval a dokonca mam pocit, ze ani dnes nevie ,co som mu chcel povedat. A prave to bola ta pointa. Nevadi.
   Pokial sa jedna o Vasu anekdotu nemam s tym problem, dokonca si myslim, ze z mojho vystupovania plynie pravy opak, totiz ja mam pocit, ze vsetko tu uz bolo a cely zivot sa opakuje , len v inych suvislostiach a inych miestach. Skratka nic nove pod slnkom. Ale co je cenne to su prave skusenosti, male „prihody“, z ktorych nieco plynie. A ten clovek, ktory je schopny postrehnut to novum, je mudrejsi ako vacsina. Mohol by som to povedat vtipom, ale nechcem drazdit a priznavam, ze ma to uz nejak nebavi. Tak sa na mna nehnevajte.

  • No, aj by som už nepokračoval v diskusii a maximálne iba poznamenal, že bod dva predsa tento aspekt čitateľa jasne rieši, ale ten VEĽKOLEPÝ MOMENT SENIORA vyznieva pre mňa špeciálne natoľko vtipne a ironicky, že naň skrátka musím reagovať. Budem musieť byť troška hnidopich, tak mi to prosím prepáčte 🙂

   Ste starší človek a tak vo vás podobné príbehy iste príjemne zarezonujú. Ja ale, ak dovolíte, vyvádzam z tohoto príbehu na základe jednoduchých princípov logiky úplne odlišné závery ako vy, pričom sa nenechám ovplyvňovať mojím vekom.

   Ako prvý načrtnem fakt, že to nebol zďaleka taký veľkolepý moment, nakoľko starý človek v diskusii evidentne nezvládal diskusiu i samého seba a nazval rozšafného mladíka dokonca arogantným hajzlom, čím v mojich očiach klesol úplne jasne minimálne na úroveň správania sa mladíka. Taktiež musím skonštatovať skutočnosť, že si v tomto príbehu dotyčný starý človek prisvojil objavy či zásluhy celej svojej generácie a následne naformuloval otázku absolútne chybne, pretože správne mala byť za takýchto okolností otázka smerovaná na celú mladú generáciu a nie iba na tohoto jediného mladíka. Z príbehu predsa nie je vôbec jasné, aké boli osobné zásluhy staršieho alebo mladého človeka a čo oni konkrétne odovzdali budúcim generáciám …

   Čo je ale jasné mne je fakt, že každý objav plodí hneď množstvo následných objavov a takto sa to násobí počas celých generácií ľudských pokolení. Každý, kto si je tejto skutočnosti vedomý môže z tejto skutočnosti veľmi jasne vyvodiť fakt, že v skutočnosti je to práve tá mladá generácia, ktorá robí pre následujúcu generáciu viac, než generácia stará… Isteže, mohli by ste namietať, že sme neurčili presne vekové hranice mladej generácie a primladá generácia ešte nevyprodukovala nič. To ale nemení nič na tom, že kým dosiahne vek starej generácie, vyprodukuje toho viac než porovnávaná predošlá generácia a že nie je vinná za skutočnosť, že je skrátka zatiaľ iba primladá…

   Ak by sme sa na príbeh pozreli z morálneho hľadiska, zasa by to bola staršia generácia, ktorá z tohoto príbehu vychádza ako ten zlý. Nový jedinec sa rodí do sveta bez vedomostí, len s jednoduchým základným vzorcom správania sa a s malým batôžkom genetických predispozícií, ktoré si do života priniesol. Kým dosiahne vek samostatnosti, bude ho formovať popri týchto základných danostiach interakcia so svojim okolím a to znamená zo svetom a ľuďmi okolo neho. Tento svet okolo neho nevytváral tento mladý jedinec, on sa doň iba narodil a je to naopak svet, ktorý vyformuje tohoto jedinca. Všetky nedostatky nových generácií teda stvorili generácie staršie či predchádzajúce, je preto veľmi nesprávne, povrchné, ba dokonca alibistické obviňovať mládež za jej nedostatky… Múdri a dobrí ľudia sa snažia byť mládeži príkladom, zlí sa ju snažia lámať do svojich ideí, neschopní ju nútia naplniť svoje vlastné túžby a hlupáci ju hania za to, čo spôsobili svojim správaním sami.

   Ak by som išiel ešte do väčšej hĺbky, tak tento váš jednoduchý príbeh vytvára ešte mnoho ďalších rovín, ktorých sledovanie nás môže zaviesť najmä ku dvom výrazným skutočnostiam – že úspechy či objavy každej generácie stavajú a sú teda priamo závislé na úspechoch a objavoch predošlých generácií (čo je pre staršiu generáciu zrejme konečne jasné plus, ale asi nie pre každého na tejto stránke, lebo to nutne musí pripustiť aj fakt, že za prakticky každým objavom nejakého „árijca“ stojí celá pyramída objavov židov, černochov, šikmookých ľudí a neviem koho ešte), no a taktiež ku skutočnosti, že je celé to gigantické generovanie objavov v ľudských dejinách do nejakej zatiaľ presne neurčenej hranice kontraproduktívne, ak nie dokonca jedným z prejavov degenerácie ľudského druhu.

   • V poslednom odseku mas sice uplny nezmysel, ze za objavom kazdeho arijca stoja vsetci ludia. To je pekna hlupost. Kazdy sa predsa nepodiela na vsetkom. A kazdy nededi po kazdom. To uz si myslou v komunizme☺. Zaver mas vsak uplne uzasny. Suhlasim s Tebou.

    • Prečítal som si po sebe zmienený odsek a to množné číslo je tam úplne na mieste. Ale je pravda, že som od čitateľov očakával dostatok dôvtipu na to, aby im z významu textu bolo jasné, že nepíšem o každom. Pokiaľ som týmto mojim počinom časť čitateľov nechtiac nadhodnotil, tak sa tým menej chápavým rovnako ako vám ospravedlňujem a pre upresnenie k pasáži, s ktorou máte problém dodávam:

     Inými slovami, za každým objavom je celá plejáda objaviteľov z radov rôznych etník a rás. Samozrejme tým nemyslím všetkých príslušníkov týchto etník a rás, rovnako ako netvrdím, že každý „árijec“ má mentálne predpoklady na to, aby bol schopný čo len najmenšieho objavu.

     • Ja som to pochopil spravne. A v tom duchu som odpovedal. Inymi slovami, nesuhlasim s tym, co ste napisali „Inymi slovami…..“ nie ze by druhy nevynasli vobec nic, ale nahradil by som to slovami skoro nic. A jedna skupina nevynasla absolutne nic za 5800 rokov svojej existencie az za poslednych sto rokov, ked sa jej podarilo dokonale pricicat na arijcov zrazu zazracne zmudreli. Zvlast ked udeluju ocenenia sami sebe za objavy inych. Podla hesla nie je dolezite vec vyrobit ci objavit ale ju predat ci si ju prisvojit.

     • re: svarga 24. júl 2015 z 19:25

      Aha, tak to ste sa potom najskôr iba chybne vyjadrili, pretože v zmieňovanom poslednom odseku nie je vôbec žiadny nezmysel a zároveň nie je technicky možné, aby ste plne chápali predchádzajúce odseky a iba posledný nie (čo by mohlo súvisieť snáď len z nejakou nepozornosťou, prípadne poruchou, čo ale nie je váš prípad). Mali ste rovno napísať, že nerozumiete o čom píšem.

     • Velmi jasne, som pochopil, cely Vas text a preto som Vam napisal, ze v poslednom odseku je nezmysel, ktory vobec nevyplyva z predchadzajucej casti. Skratka VASU vetu, „Inymi slovami…..a rás „. Povazujem za nezmyselnu. A rovnako aj posledny odsek o ktorom som Vam pisal. Ked ma niekto iny nazor ako Vy, neznamena to nutne ,ze Vas nepochopil, moze to znamenat len jednoduchu skutocnost, ze s Vami nesuhlasi.
      Mate tam vsak vetu na konci ,ktora je perla, aj ked mam pocit, ze som ju uz niekde cital. ☺ ale netvrdim to.
      Mozno ked sa dozviem o zastupoch objavitelov z nearijskych ras, z ktorych cerpali arijci, budem s Vami suhlasit. Vy pisete o akejsi fiktivnej generacii ale problem je, ze ludstvo nie je homogene. Viete je mile napisat, ze pes ma vyborny cuch a v zasade sa s tym da suhlasit. Ale v skutocnosti to nie je pravda. Je Bloodhound ktory ma uzasny cuch a mate aj Yorkshirea ktory ma horsi cuch ako priemerny clovek. A podobne je to aj s ludmi. Cize hovorit o ludstve ako takom, je take mile, take politicky korektne. Ale v tom Vam nezatlieskam. Hoci ma to vzdy pobavi. Podobne ako ked citam, ze koliska ludtstva je v Afrike. No kto vznikol z opice, tak asi ano.☺ Ale ja z opice nepochadzam

     • re: svarga 24. júl 2015 z 21:35

      Už sa tým nezaťažujte, jednak nie je nikde napísané, že vám to raz časom nedocvakne a jednak ste si u mňa svoj kredit aj tak dávno prečerpali.

     • Rozkaz pane. Moja generacia na kredity nestudovala, iba na vedomosti, tak Vasu nechape.

   • Ked bola moja dcera mala a ja som po nej chcel nieco, s cim ona nesuhlasila, zacala sa branit, v style, Oteeeec, ked si bol mlady bolo to ine ale teraz Tvoje poziadavky su smiesne. Na to som jej vzdy povedal, no ked som bol mlady lovili sme mamuty, zeny udrziavali ohen a aby si aj Ty vedela ake to je z atavizmu svojho otca urobis co po Tebe chcem. A ked budes velka, krasna, mudra a samostatna mozes si robit co chces a co po Tebe doba a Tvoji mudry kamarati ziadaju. A bolo vymalovane.☺

   • Toto ani mne nejako nedá spať, Jozef.
    „…za prakticky každým objavom nejakého “árijca” stojí celá pyramída objavov židov, černochov, šikmookých ľudí a neviem koho ešte)“

    Chcem upozorniť, že árijci, resp. beloši, nepochádzajú zo „židov, černochov, šikmookých ľudí „. Sú to paralelné vetvy – áno, aj súčasní černoši nie sú naši predkovia, je to len paralená (agresívna) vetva.

    Prirodzene, nik neupiera tvorivosť „šikmookým“, a ani židom – ktorí sú len kríženci belochov so semitmi.

    Ale zásluhy a kreativita árijcov je samostatná a nemusí žiadnej inej rase za nič ďakovať.
    Práve napak – iné rasy môžu ďakovať bielej rase.

    Súhlasíš, nesúhlasíš, alebo si to myslel nejako inak?

    • Ej, tak to ma mrzí, že vám to nedalo spať, ja som len chcel, aby sa svargovi konečne zavaril mozog :)))

     S niečim súhlasím, s niečim nie, ale najmä som to myslel trochu inak. Váš spôsob uvažovania je typický pre mnohých nacionalistov, ale pravda je taká, že vedomosti ľudstva príliš nepodliehajú genetickým zákonom, exponenciálne rástli už z pred dôb, než naši predkovia začali používať prvé nástroje a šíria sa navzájom medzi kultúrami a subkultúrami už od dôb, keď vznikali prvé susedské vzťahy. Vedomosti teda nie sú obmedzené hranicami medzi kultúrami či etnikami a slobodne sa šíria a šírili vždy všade tam, kde sa vyskytli priaznivé okolnosti pre šírenie informácií…

     Tak ako platí, že každý objav plodí množstvo následných objavov platí aj opačný vzťah – že na každý objav je samozrejme potrebných mnoho iných objavov z rôznych odvetví a takto to ide postupne dole cez rôzne kultúry až ku prvopočiatkom ľudstva a počiatkom zdieľania poznatkov. Za každým novým objavom v ľudských dejinách je teda celá pyramída z objavov a objaviteľov, bez ktorých by tento nový objav nebol možný – teda každý z týchto minulých objavov je zapojený do tohoto vzťahu a hoci aj z veľkým časovým odstupom, predsa je priamo účastný na vzniku nového objavu, pretože bez jeho prispenia by tento nový objav jednoducho nebol možný. Kde sa v tomto vzťahu hrabe pár storočí modernej doby proti cca dvom miliónom rokov dejín zdieľania vedomostí.

     Je mi jasné, že takto ďaleko v chápaní sveta zachádza len máloktorý nacionalista na tejto stránke a nielen tu na tejto stránke. Prial by som si, aby to bolo konečne inak, ale nebude. Prehnaná hrdosť na svoj pôvod či úzkoprsé a nedôsledné chápanie rôznych vedných disciplín spolu s rôznymi charakterovými vlastnosťami a inými okolnosťami predurčujú väčšinu našich dnešných nacionalistov k tomu, aby sa motali v bludnom kruhu nepodstatných vecí, až nakoniec úplne zabudli o čom vlastne skutočný nacionalizmus bol.

     • Jozef, na webe si ľudia normálne tykajú, vykanie je prejav formálneho odstupu a neprieteľstva, preto nevidím dôvod, aby sme si vykali.

      Nuž, zopakoval si verziu, ktorú som sa ti pokúšil vyvrátiť. To, že sú objavy položené na predošlých objavoch, je jasné. Ale európsky nordický typ človeka, alias homo sapiens cromagnon, respektíve akokoľvek nazvaný európsky typ skutočne tvoriaci, siaha späť do minulosti minimálne nejakých 40 000 rokov. Odvtedy sú datované prvé naozajstné kultúrne artefakty, komplexnejšie nástroje, nástenné malby, sošky a hudobné nástroje-píšťalky. A odvtedy tento európsky typ v určitom zmysle ťahá kultúrny, spoločenský, vedecký pokrok.
      Aké objavy boli urobené predtým? Oheň a kamenné nástroje. Dobre, to je ale všetko.
      Aké objavy odvtedy urobili černoši?
      Aké vedecké objavy urobili židia (predtým, ako si v poslednm storočí začali navzájom pridelovať ceny?)
      Takže platí, že tvoje tvdenie je dosť pochybné a teraz je už jasné, že s ním nemožno súhlasiť.

      Mimochodom, nevolaj ma nacionalista, ja ťa tiež nezaraďujem do nejakého chlievika. Ináč by som ťa musel zaradiť medzi opak nacionalistov, napríklad, keď budem tak voľný, ako ty, teda by som ťa nazval opakom nacionalistov, teda židom. A písal štýlom:
      „vy, židia ste v týchto veciach veľmi obmedzení a nedokážete prekonať svoje klišé a schémy. A nedokážete prekonať svoju závisť voči heroicky úspešnému bielemu človeku“
      A to by sa ti asi nepáčilo, Jozef, že nie.

      V každom rípade, Jozef, keď píšeš „Prehnaná hrdosť na svoj pôvod „, je vidno, že nemáš poňatie, o čom je reč a poznáš len oficiálnu hate iPROPAGANDU. Môže byť ryba prehnane hrdá, keď používa svoje plutvy, môže byť tiger moc hrdý, keď používa svoje svaly a môže byť biely muž moc hrdý, keď používa svoju chladnú prenikavú genialitu?

     • Nejako mi to hodilo odpoveď nie tu do fronty, ale pod článok. Je to reakcia 26. júl 2015 z 5:19

 9. V sekcii ine spravy je odkaz na Patrick Zandl: Husakův děda v tom clanku je pekne popisane presne co chcem casto povedat. Ako su dolezite male pribehy a anekdoty a ako sa v nich odraza podstata cloveka, viac ako v comkolvek inom.

 10. S dovolením ostanem naďalej pri vykaní. Bude to tak pre mňa jednoduchšie, pretože sa pohybujem predovšetkým na weboch, kde sa vyká a na tento web chodím v podstate viac menej iba pozrieť, ako sa majiteľ vysporiadáva s bremenom, ktoré…ehm…na seba naložil. Ale neprekáža mi, keď mi niekto tyká a niekedy začnem aj ja sám od seba niekomu tykať, ale to iba keď sa ozve zvyk z dávnejších rokov, alebo keď to u niektorých osôb príde tak nejak prirodzene samo o sebe.

  Uniká vám doslova gigantický dosah toho o čom píšem, pretože vplyv rôznych kultúr na rôzne odvetvia je, či bol neraz veľmi značný aj relatívne nie tak dávno – stačí sa opýtať hociktorého odborníka napríklad v oblasti metalurgie či v zbrojárskom priemysle, medicíne, papierenskom či textilnom priemysle, pestovateľstve, chovateľstve atď atď atď. Nepodceňujte tento fenomenálny spletenec navzájom prepojených objavov, tiahnuci sa dejinami. Je naozaj gigantický a každý z objavov je dôležitý, niektoré z nich boli z rôznych dôvodov pre náš vývoj či prežitie doslova kľúčové a my u väčšiny bohužiaľ nikdy nezistíme ani len to, ktoré to vlastne boli tie kľúčové. Nie len že nezistíme ktoré to boli, nedokázali by sme ani len určiť ich hodnotu, hoci by sme o nich vedeli. Tým pádom by nám boli k ničomu hoci aj štatistiky, ktorá kultúra vyprodukovala viac objavov, pretože ktorý má väčší význam? Ako to odmerať? A je viac objavenie toho, ako zapáliť oheň iskrou z kameňa alebo vynález zapaľovača, objavenie písma alebo knihtlače, objavenie liečivých účinkov bylín alebo objavenie Penicilínu? Nie je jednoducho v ľudských možnostiach na podobné otázky odpovedať.

  Skutočnosť, že biela rasa dominovala v posledných storočiach vo sfére objavov neznamená pre vedu až tak veľa ako to pripadá vám, pretože v iných dobách dominovali iné rasy a v budúcnosti tomu zdá sa opäť nebude inak. A to som pritom ešte nenačrtol niektoré viac marginálne skutočnosti, ako napr. to, že invencia v ľudských dejinách je taká potvorka, že skáče nielen medzi kultúrami, ale naprosto fascinujúco aj medzi rôznymi navzájom nesúvisiacimi prejavmi rôznych kultúr a to vo forme inšpirácií.

  No, táto stránka je predsa ale dóósť značne nacionalistického zamerania, vyskytujú sa na nej nacionalisti všetkého druhu a konkrétne vás som ale nacionalistom myslím nikde nenazval, preto sa mi váš komentár zdá pritiahnutý za vlasy. Sám seba môžem bez váhania označiť za nacionalistu, som predsa vlastenec a mám rád svoju vlasť. Ak niekto prestal chápať, čo slovo nacionalista znamená a spája si ho jedine ak s vraždením nevinných a rasizmom, tak to má potom asi nejaký problém. Páčilo-nepáčilo, kľudne ma môžete volať ako len chcete, jednak ma tu už volali naozaj kdečím a jednak viem, že sa tu môže vyskytnúť naozaj hocijaký írečitý „materiál“ – mnohé staršie monitory by vedeli rozprávať. Niektoré ani nechceli ukazovať obsah pod 72 IQ. Čo to trepem – pod 72 MHz

  Keď píšem o prehnanej hrdosti na svoj pôvod, tak viem veľmi presne o čom píšem a nemá to súvis s nijakou hate propagandou. Patologická hrdosť na čokoľvek je totiž vždy problém, stačí si pozrieť asociálne správanie sa niektorých skalných fanúšikov rôznych športov. Pri najobľúbenejších športoch podobné správanie občas aj zabíja, pri prehnanej hrdosti napr. na svoj národ sa už zabíja omnoho častejšie… Záver je úplne absurdný, neviem kde ste ho vyhrabali, ale už vám sa na tú absurdnosť odpoviem.
  Áno, ryba môže byť prehnane hrdá na svoje plutvy – stačí keď sa ich pokúsi predviesť v petroleji, tiger môže byť prehnane hrdý na svoje svaly- stačí keď sa ich pokúsi použiť tam, kde mal blbec použiť hlavu, no a biely človek môže byť prehnane hrdý na svoju chladnú prenikavú genialitu hocikedy, stačí keď sa pokúsi prešťať kohokoľvek s ešte chladnejšou a prenikavejšou genialitou… To je veľmi poučné, stojí za to zamyslieť sa nad tým.

  • Povedal by som to takto, tazko upliest z h..a byt a este aby aj plieskat mal, to je nemozne. To co pisete a co je realita su dve rozdielne veci. Pokial bude existovat biela rasa, dotial bude dominovat. Preco, lebo ziadna ina sa jej nevyrovna . Z tohto jednoducheho dovodu chcu domnely vladcovia sveta, vytvorit rasovy maglajz aby nic, nemohlo kazit ich tuzbu po svetovlade. Z tohto dovodu sme dnes svedkami rasoveho pohybu z Afriky a Azie, ciel je vytvorit v Europe rasovy gulas, rasovy maglajz. Tazko mozu byt odpovedov politicko korektne plky. Co je vlastne podpora tychto zvratenych cielov.

  • Akceptujem, Jozef, že vaše nepriateľské stanovisko voči tomuto webu nie je náhodné a že nedokážete prejsť na otvorenejší prístup – tak sa Vám prispôsobím vo vykaní. S tou témou súvisí aj Váš zbytočný pokus nazvať sa „nacionalista“, aj keď ste predtým označili všetkých na tomto web za nacionalistov a za obmedzených („…predurčujú väčšinu našich dnešných nacionalistov k tomu, aby sa motali v bludnom kruhu nepodstatných vecí“). Ale nemienim tu rozoberať termíny a škatulky, každý ma nejaké poruke, preto som upresnil, že ako vy označujete tunajšie spektrum aj ja som upresnil, aké sú Vaše zdroje.

   Čo sa týka „gigantického dosahu“ Vašich myšlienok, som si istý, že mi neuniká. Je to giganticka nivelizácia hodnôt. Skĺzli ste k nej okamžite, ako prišla reč na konkrétne kultúrne prínosy rôznych rás. Viete pritom určite sám dobre, že sa dá dobre určiť význam vynálezov a hlavne to, odkial ktorý prichádza – už aj vhzladom na to, že väčšina tých pletencov objavov a tvorivosti sa týka bielej nordickej rasy – najmä v kontraste s mentálne, vôlovo a charakterovo nedostatočnými južanskými rasami.
   O tomto som ochotný sa s Vami baviť kedykoľvek a kdekoľvek detailne na akomkoľvek fóre – ale viem, že Vy a špeciálne vy – teda židovský balíček dogiem, to nechcete a bránite sa tomu.

   Nie, invencia nie je potvorka, ktorá skáče ako inšpirácia – to platí len v pseudosvetoch „humanitných (pseudo)vied“, kde sa „tvorí“ mnohovrstvovým odpisovaním a prežúvaním prázdnej slamy. Skutočnú invenciu nijako, ale naozaj nijako neprenesiete na subsaharského černocha (ak teda nepoužijete génové miešanie).
   Biela rasa nedominovala vo sfére objavov „posledné storočia“, ale, ako som v predošlom napísal, dlhé a dlhé desaťtisíce rokov. Toto je bod, ktorý by ste Vy osobne možno naozaj mal pochopiť, o aké hlboké a ťažko získané genetické vlastnosti sa jedná.
   S tou témou súvisí aj typický mýtus, že „v iných dobách dominovali iné rasy“. Prirodzene, každá rasa má určitý potenciál, a napríklad ďalkovýchodní Aziati majú dnes svoju nepochybnú inteligenciu a tvorivosť, ale sú na scéne príliš krátko a aj ich kultúra je v nepodstatnej miere založená na vplyve bielej rasy. Ich kultúra ďakuje viac našej, ako naopak (a to hovorím len o minulých tisicročiach, dynastia západný Zhou, vplyv Indie…, nie o moderných technológiach 19. a 20. storočia).
   O vplyve bielych na rozvj klasickej Indie nemožno pochybvať a pdobný vplyv sa ukazuje aj na kultúrach klasického Blízkeh východu (výskum DNA, zvlášt v Egypte).

   Viete, pám Jozef, od termínu „prehnaná hrdosť“ ste prešiel nenápadne k termínu „patologická hrdost“. Možno tieto drobné triky považujete za prejav Vašej inteligencie, ja to považujem za dôkaz Vašej mizérie – a to aj v prípade, ak ste si ich Vy sám nie vedomý – v tom prípade o to horšie.
   Samozrejme, „patologické“ je všetko zlé. Aj patologická revolučnosť, aj patologická konformita – a dovolím si tvrdiť, že tá zabíja najviac. Alebo si naozaj myslíte, že vojny rozpútava nejaký ľudový „nacionalizmus“ viac, ako záujmy a rozhodnutia mocných vrstiev? Chcete sa hrať na naivného?

   A čo sa týka ryby – ak sa dostane do petroleja, nie je to chyba jej plutiev, ale naopak jej tie plutvy v takom pripade možno pomôžu.
   Tiger je tiger a preto mu jeho svaly v jeho prostredí pomôžu ovela viac, ako hlava človeka, s ktorým sa stretne v džungli.
   A čo sa týka chladnej prenikavej geniality bieleho človeka – ja viem, že Vaša škatulka káže, aby ju biely človek nepoužíval, a snaži sa bielych presvedčiť, že nič také nemajú. Ba že to môže byť nebezpečné. Nie, za prvé skutočný biely muž nie je zbabelec, Jozef, a za druhé a oodstatné – na svete nie je žiadna čo len trocha podobná prenikavá genialita. Nie je, overte si to.
   Prestante sa už tých židov báť, človeče.

 11. re: Norman 26. júl 2015 z 9:25

  Konštatovanie skutočnosti nie je nepriateľské stanovisko. Nielenže proti tomuto webu nič dramatickejšie nemám, sám som doň prispel niekoľkými prekladmi a hoci je pravda, že nepoznám veľa slovenských webov, osobne nepoznám iný slovenský web, kde by sa dala viesť diskusia o čomkoľvek tak slobodne, ako tu. A predstavte si, hoci mám iné politické názory ako majiteľ webu – možno viac ak väčšina z vás dokopy dokážem pochopiť don Quijotovsku námahu majiteľa tejto stránky, pretože sám viem čo to znamená obetovať niečo zo seba pre niečo, v čo verí. Nechajte si preto svoje nezrelé a pomýlené projekcie voči mojej osobe a namiesto toho radšej využite čas na doplnenie si vedomosti, v ktorých máte zúfalé medzery. Pokiaľ budete mať šťastie, možno sa vám časom stane, že sa budete za svoje dnešné argumentácie červenať.

  Rozhodne som nikam neskĺzol, no taktiež rozhodne nemienim podkladať každé svoje tvrdenie vedeckými či historickými dôkazmi. Tieto časy som si tu už odbil v dobách, keď som tu každý môj vstup do diskusií proti ruskej propagande zásadne vždy podkladal dôkazmi, pričom podotýkam dôkazmi a nie poseudo-dôkazmi. Po čase som prišiel na to, že je to strata času, pretože hlupáka presvedčí až ruská čižma na jeho krku a mysliaci človek si je schopný moju argumentáciu aj sám overiť. V prípade aktuálnej diskusie nepíšem o ničom, čo by bolo neoveriteľné, je možné sa k informáciám dobrať pomerne ľahko u príslušných odborníkov a vedeckých článkoch.

  To, že sa tu rôzni nacionalisti mocú v kruhu je holý fakt. Nekonečné a úplne nezmyselné rozoberanie židov a ostatných nepodstatných vecí je tu úplne očividné – stačí sa prehrabať históriou článkov. Podobne je to aj kdekade inde vo svete a nijaký progres to nikdy neprinieslo a ani neprinesie. Už by bolo načase, aby ľudia čo sa mocú v tomto bludnom kruhu pochopili, že sa stali obeťami zhubného vírusu, ktorý napadol kedysi čisté myšlienkové prúdy. Keby ste boli schopný chápať o čom píšem, dopracovali by ste sa až ku konštatovaniu, že už dávno vládne nacionalizmu paradox, v ktorom nacionalizmus je rakovinou nacionalizmu!

  Ja som presvedčený o tom, že už dávno nastal čas vypratať chlievik a pozrieť sa, čo za balast sa to tu nazbieral po kútoch a kopnúť ho pekne do sedacieho svalu, nech sa vráti tam, odkiaľ sa sem doteperil. Hitler, Stalin, Mussolini skoč do hliny – taký izmus, onaký izmus – NEOTRAVUJTE NÁM TU VZDUCH A VON! Staré krámy, sprisahanecké teórie – ODCHOD! Prekonané vedecké smery, slovenský štát – VON! Vy ste produktom doby, v ktorej my nežijeme, nie je tu už preto pre vás miesto a nemáte byť pre nás už ničím iným, než historickým mementom na to, akých vážnych chýb sa dopustili predchádzajúce generácie! Žijeme v našej dobe, s vlastnými unikátnymi problémami a nepotrebujeme včerajšie riešenia na včerajšie problémy, DNES SÚ NÁM NANIČ !

  Dnešný nacionalizmus potrebuje znovuobrodenie svojich skutočných hodnôt a návrat ku svojej čistej a neskazenej podstate, potrebuje sa naučiť chápať, že je nevyhnutné, aby bol sám k sebe úprimný, že ignorovanie reality, pravdy a poznania bude mať vždy vážne následky. Potrebuje sa naučiť chápať, že je hlúposť roky nezmyselne vykrikovať že príde zničujúca búrka a pritom neopraviť deravú strechu, že je hlúposť premrhať život snívaním o dvoch rukách, keď nám jedna ruka chýba! Špeciálne slovenský nacionalizmus zdegeneroval do obzvlášť neforemnej masy, že už vlastne ani nevie, čo kedysi bol a hlási sa buď k cudzím vplyvom alebo vymenil hodnoty za pózy. A tak som svedkom smutnej skutočnosti, že až na pár jednotlivcov či skupín, ktoré sa sami v sebe snažia udržať nejaký morálny princíp a súdnosť sa všetci ostatní iba naučili stavať do rôznych póz, hoci sú presne tak prehnilí, (neraz aj skutočne zlí) a zdegenerovaní, ako celý zvyšok našej spoločnosti… Ak nie viac… (Ak sa vám vážení čitatelia nepáčia moje slová, tak sa prosím nestrapňujte obviňovaním ma z toho, že som žid alebo neviem čo, pretože takto útočne, necitlivo a bolestivo vyzerajú všetky naozaj úprimne snahy o obrody a revolúcie bez pretvárky!) A špeciálne pre vás, p. Norman – pokiaľ máte pocit že sa vozím po nacionalizme, tak vedzte že nie – ja totiž jednak do zomierajúceho nekopem a celý čas sa mu tu snažím podať umelé dýchanie.

  Prehnaná hrdosť je forma vyšinutosti či iracionálneho správania, ktorá má vždy nejaké negatívne následky. Samozrejme nemám možnosť ako ju u návštevníkov merať a teda v žiadnom prípade netvrdím, že na stránku chodia nejakí ľudia s patologickou hrdosťou a ktorí to sú. Upozorňujem iba na fakt, kam až prehnaná hrdosť vedie, čím som dal čitateľovi priestor na zamyslenie. Kto je do akej miery postihnutý prehnanou hrdosťou, to by som si naozaj netrúfal určovať a už vôbec nie, u koho už prerástla z vyšinutosti do patologického stavu. Vy snáď áno??

  Nerozumiem, akými myšlienkovými pochodmi ste sa pre boha dostali k presvedčeniu, že si myslím , že vojny rozpútava nejaký ľudový nacionalizmus a že sa chcem hrať na naivného!? Vojny rozpútava celý rad pnutí v sociálnych spoločenstvách na ich rôznych úrovniach a vrstvách, o ktorých vy nemáte ani tušenie. Za každou vojnou sú vždy špecifické pnutia, ktoré vojnu spôsobili a rozprávať vám o nich – to by bolo naozaj na veľmi dlhé rozprávanie. Ale áno – pozorovateľovi sa môže zdať, že vojny rozpútavajú mocenské štruktúry. Ono to totiž pri povrchnom pohľade ani inak vyzerať nemôže, pretože každé jedno ľudské sociálne spoločenstvo má svoje oficiálne či neoficiálne mocenské štruktúry pekne z dola od hlavy rodiny, partie, cez rôzne vedenia rôznych organizácií až po prezidentov či kráľov, že áno? Skutočnosť je ale oveľa oveľa zložitejšia. Ale je možné skonštatovať, že v princípe sú to vodcovia, čo konajú posledné rozhodnutie.

  Posledná stať – nehľadajte veľké slová, ak nemáte čo povedať. V takom prípade odporúčam mlčať.

 12. No ciastocne s Vami suhlasim. Naozaj nasa doba potrebuje svoje riesenia. A rovnako si myslim, ze nacionalizmus v tej podobe pozy je zly. Rovnako ako vsetko demonstrovane navonok. Prave tak, sa mi hnusi katolicizmus v podobe pute, neustaleho demonstrovania poz pred okolim. A prave tak su mi nesympaticke demonstracie a tak podobne. Prave tak sa mi za sociku hnusili vsetky manifestacie a zhromazdnia, skratka boli na nic. Doby masovosti su mrtve od 30 tych rokov, rovnako doba bitiek a SA manov je mrtva, prave tak aj doba manifestov. Skratka je to prec. Dnes potrebujeme nieco ine, priznam sa ze presne neviem co to ma presne byt.☺ Mam istu predstavu ale este je skoro s nou ist nabubon. Co si vsak nemyslim, ze je zle poznat problemy Stalina, Hitlera, Mussolliniho z jednoducheho dovodu vyhnut sa tym istym chybam. Historia sa totiz stale dookola opakuje. Nam Slovak sa zda sialene a uplne nepochopitelne to co sa deje na Ukrajine. Majdan ako absurdne divadlo 25 rokov po nasom „zamatovom“ prevrate, kde sa kazdy prevrat zmenil na ozobracenie obyvatelstva a stratu suverenity, tak je uplne sialene co vlastne Ukrajinci cakali??? Co cakali od EU a Nato, okrem toho ze z nich urobia totalnych zobrakov a uplnych otrokov a ze sa Ukrajina rozpadne! Tam ich doviedol nacionalizmus! To je nepochopitelne ako je mozne ze ja ako Slovak som vedel ze toto bude vysledok Majdanu a oni cakali co?Prosperitu?☺☺☺☺☺ Šialene, jednoducho šialene. Hovorite, o nezmyselnom rozoberani chazarov, fajn a kto vladne na Ukrajine dnes? Odpoved poznate sam. Ukrajincom vladnu chazari a chazari zorganizovali Majdan. Ved pani Viktoria je jedna z nich. Smiesne je ze tam ich doviedol nacionalizmus. Ja by som Vase tvrdenie poopravil, alebo dal na spravnu mieru. Nie je to nezmyselne, je to naopak velmi ziaduce, vyznat sa v mechanizmoch ako sa nasi nepriatelia dostavaju k moci a zabranit im v tom. Ked to ludia pochopia a zacnu sa branit, to je ten prvy krok. A ten spociva, v prvom rade z vypnutia dialkoveho ovladaca. Hovorim o televizore. Predstavte si ze by kazdy clovek, prestal sledovat debilizator. Je to koniec, koniec s celevriťami, koniec s propagandou, koniec s vymyvanim mysli. Staci urobit tento prvy krok a sledovat co sa bude diat. Je to jednoduche, ja som to spravil pred 8 rokmi.

  • No, mal by som toho oveľa viac, ale poviem čo to iba o majdane.

   Majdan nie je vôbec o eurointegrácii, hoci tak vlastne začal. Po zbití študentov a neskôr aj iných demonštrantov postupne prerástol do celonárodného odporu proti Janukovyčovej vláde, jeho cieleniu Ukrajiny smerom k Rusku a všetkej tej zlodejine, ktorá v Ukrajine vládla. Ukrajinci nečakali nič viac, než zmenu zlodejského systému, ktorý ešte tesne po víťazstve majdanu plánovali úplne nový za prispenia ukrajinských vedcov. Po obsadení Krymu a problémom na východe došlo v podstate k ochromeniu revolučného procesu a je len veľmi ťažké odhadnúť, ako by dopadol, ak by sa to nestalo. To, že sa Porošenko stal prezidentom bol celkom slušný pokus, ako udržať krajinu zjednotenú, bohužiaľ nevyšiel tak, ako sa očakávalo – jednak jeho veľká prednosť spočívajúca v schopnosti komunikácie so západom sa ukázala ako zbytočná, keďže západ sa tak nejak potentoval z Ruska, no a taktiež je to človek ovládateľný vždy iba pod značným nátlakom.

   Neviem ako ste vedeli, aký bude výsledok majdanu, pretože ja som to zistil až keď ukrajinská vláda nebola schopná takej kontroly nad silovými zložkami štátu, aby dokázali udržať Debaľtsevo a prezidentovi to u občanov na moje prekvapenie prešlo úplne bezbolestne. A to sa venujem majdanu veľmi intenzívne už od jeho začiatku. Väčšina ukrajincov mi napríklad neverí, že už prehrali a hovorí, že teraz je vojna a tak nemôžu ohroziť štát tým, aby ohrozovali vládu opätovným rozbehnutím revolúcie. No, tomu sa povie optimizmus, pretože žiadne potom už nemusí byť, ale oni si skrátka myslia, že im krajiny západu v prípade ďalších agresívnych krokov Ruska predsa len aktívne pomôžu. Hmmm.

   Porošenko a vláda v podstate plnú vládu nad krajinou nemá, aspoň nie takú, akú by mala mať a viac menej iba hasí kde sa niečo pos… . Nedá sa povedať, že by vláda nepracovala – vláda pracuje na tristo percent, prichádzajú dobré zákony – akurát či sa zákony budú aj dodržiavať, to vie len boh. Porošenko je najhorší článok vládnej moci, upevňuje si pozíciu populizmom a väčšie zmeny koná len pod väčším tlakom zo strany obyvateľstva alebo vzniknutej situácie. Za takýchto okolností sa Ukrajina možno pretransformuje do podoby nejako fungujúcej krajiny, možno sa dostane aj do EU, ale asi len v podobe štátu s iluzívnym právnym prostredím, ktorým budú v skutočnosti hýbať staré štruktúry prezlečené do nových šiat – podobne ako u nás, len vo väčšom rozsahu.

   EU a NATO otrokov nerobia, krajiny v oboch organizáciách sú si stále svojimi pánmi. Občania týchto krajín by sa teda mali predovšetkým poriadne zamyslieť nad svojimi vládami a nad tým, koho posielajú do Bruselu.

   Tam kde sa Ukrajina dostala ju vôbec nezaviedol nacionalizmus, ale bývalá príslušnosť k ZSSR a väzby a následky, ktoré po nej v krajine ostali. Reči o chazaroch a nacionalistoch sú len prázdne reči, PS či nacionalisti nemajú žiadnu moc, Jacenjuk nie je žiadny žid, Porošenko nielenže nie je a nebol žid, ale je od mala zarytý pravoslávny a čo je ešte vtipnejšie – pravoslávny Moskovského patriarchátu a nie Kyjevského, majdan sa financoval sám a za prispenia len dvoch veľkých sponzorov, z ktorých ani jeden nebol Kolomojský.

   Už som to tu voľakedy napísal, ale skúmať to, kto a aký je náš nepriateľ je úplný nezmysel a strata času, pretože nepriateľ môže byť ktokoľvek a môže urobiť čokoľvek a kedykoľvek. Skutočne dôležité je teda iba to, či a ako sme na túto nepríjemnú skutočnosť pripravení…

   • Aha, tak to ste mi vysvetlil. Teraz sa mi konecne zavaril mozog, tak sedim , cumim do slnka a zmurkam☺. Fajn ze som sa dozvedel o Ukrajine veci. Ked pani Kohen-Nudelman, to je ta “ jebať EU“ kooptovala Králika za premiera, mala na to plne pravo ako drzitelka izraelskeho pasu, aj malemu dietatu je jasne, kto je na Ukrajine nositelom moci. Bolsevici male nadherne heslo, pisem latinkou:“ Vsja vlasť sovetam“. Hsela su strucne. Slovo Vlasť, je v rustine Moc, ale od praslvenskeho Vlastniť, teda Mať. Vlasť= Moc, teda to co vlastnime, to ovladame, to mame. A ked uz sme si objasnili, zakladnu otazku.odpovedzme si na nu. Kto na Ukrajine vlastni? Najvacsi magnati su chazari. Vo vlade su chazari a ich zastupcovia. Mimochodom Porošenkove prave meno je Waltzman. A on to ani neskryva. Majdan organizovali chazari , nejaky Delta, byvaly vojak IDF, ako povedal pomahal Ukrajincom proti svojvoli a utlaku☺☺☺☺.

    Ja by som sa len spytal, co ste tao za politolog, ked ste nevedeli, ze Majdan skonci rozpadom Ukrajiny, vypredajom infrastruktury, ukradnutim zlata a kulturneho dedicstva, atd, atd,…?
    Neskoncili nahodou rovnako vsetky farebne revolucie na svete ? Zeby len tato bola vynimka? A nie je to tak, ze mlzite a mlzite a mlzite ? Iste naco studovat historiu naco „konspirovat“ mainstream nam to vysvetli.

 13. V tejto suvislosti ma napadla takato vec. Diskutujeme po tymto clankom. Pripomeniem jeho nazov ZIVOT V LESOCH. Uzasne a jednoduche riesenie. Dnes je zivot v lese, VYPNUT MEDIA☺☺☺☺. Urobit presne to co ista vrstva budovala ako druhy pilier moci. A TO SU MEDIA. Prestat sledovat televizor, ich noviny, ich radia. Toto vsetko dnes vie nahradit internet. Zalozit svoju komunitu alebo prist k tej svojej napriklad ako je tato.

  Vypnut media znamena zit v lese.☺ ba este viac v svojom lese.

  • Svarga, Thoreau nielen že žil nejaký as v lese (to konieckoncov v tom čase nebolo v Ameike nič neobvyklé), ale odmietol platiť dane.
   Dokážeš to aj ty?

  • Jeden clovek to sam nezmeni. Ale mam v hlave taky projekt. Keby velke percento, ludi napriklad podrzalo dane. Urok zaplatime, tqeda pokutu, ale zo statom by to poriadne zamavalo. Ako prva vystraha. NEKRADNITE NASE DANE.
   Dobre by sme im nakopli zadok. Zlodejom.

 14. Jozef, nedávate žiane argumenty, len urážky. A ponúkate starý známy pschopatický postoj – „všetci sú blázni, len ja som vrtulník“.
  Samozrejme, nik nepovedal a nehovrí, že ste žid – ste len židovsky zmlandravený, nevecný a obkecávací.
  Myslím, že z Vás už žiadnu rozumnú myšlienku nedostanem, a vaše prázdne pózy ma naozaj nezaujímajú.
  K poslednej stati – hej, bolo by privela od Vás očakávať, že ste schopný si také niečo overiť. Rovnako ako očakávať, že sa raz prestanete židov zbabelo báť.

  • No kurňa, tak to je sila. Vy máte asi na koľajišti priveľa výhybiek, že?

  • Prepáčte, ale mne pripadá absurdné dávať vám nejaké argumenty, keď sú podľa mňa úplne bežne a všeobecne známe! A pokiaľ vám nie, to si naozaj nie ste schopný overiť jednoduché tvrdenia? Ja to pre vás nebudem hľadať, nedržím to presne v kemeni, ale nech sa páči – matematika pochádza bazmeg z Afriky a vyššia neskôr z Indie, geometria kua tiež z Afriky, školy z kade, z Mezopotámie(?) a Indie(?), aritmetika jasná Mezopotámia, prvé počítadlá – jasná Čína, teraz pozor: nula a binárny systém – no India kurňa, filozofia – korene určite Afrika vole a inak India vole, peniaze Afrika kua, papierové peniaze Čína kua, medicína kurňa Afrika kua, chirurgia kurňa India kua, zubné ambulancie kurňa Afrika kurňa kua, písmo tiež Afrika a aj Mezopotámia , baníctvo žeby Afrika? No kurňa že!, metalurgia – Afrika, uhlíková oceľ – India, a teraz pozor – logická hádanka: odkiaľ asi pochádza Damašská oceľ???, textil – India, pušný prach kurňa z Číny, porcelán z Číny, vodné stavby Afrika alebo India alebo Čína, papier z Číny, astronómia Amerika, Čína, India a asi aj Afrika vole a už ma nič nenapadá. Karty, šachy – India, umenie určite Afrika. Ešte aj babine lokše vymysleli buď v Afrike alebo v Indii. A celý sk.rvený základ svojich vedomostí prebrali Gréci z Afriky a z Inde a nikdy sa tým netajili, len vy o tom neviete. Afrika a India medzi sebou totiž intenzívne obchodovali, pričom hádajte kde tak asi vymysleli kurňa ten obchod?? No kurňa že v Afrike a možno aj lode. Môžete si to začať overovať, podpísať sa vám pod to nepodpíšem, ale si píšte si guličkovým čelom na čelo, že ak som sa náhodou zmýlil, tak som len poplietol a kurňa nasjkôr prehodil Afriku z Indiou.

   A zlezte zo stromu vy arogantné nevzdelané individuum, ste hanbou ľudskej rasy a bielej asi obzvlášť!

   • No Jozefe, dali ste krasne goly. Zabavne je na tom, ze vsetky padli do Vasej branky. Odporucate aby sa dovzdelal. Zda sa vsak, ze by ste to mali urobit sami. Skutocne ako „nacionalista“ ste este neabsolvovali ani len jaslicky. Myslim, vedomostne.

   • Dobre. Jožko, vidím, že sme dosiahli Vaše hranice.
    To sa dalo čakať.

   • Sedemnásťkrát spomenúť Afriku, a zabudnúť pritom na prvú trnasplantáciu srdca, ktorú vykonal Dr. M’Bekele Kuntu Zuluwella v Bujumbure, to nesvedčí o dokonalom prehľade.
    Možno je to však len opemenutie detailu.

    Váš príspevok mi ale dal veľmi veľa. Až dodnes som si myslel, že vymyslieť totálne debilné otázky, a sám si na ne aj odpovedať môže len totálny debil. Vy ste vcelku rozumný človek, máte celkom dobrý prejav, ale ani to Vám nebráni dať si otázku kto, kedy a kde vymyslel filozofiu (medicínu a umenie), a sám na ňu odpovedať.
    Myslím si, že prvým filozofom bol nejaký človek, ktorý sa raz v noci, nevedno kde a kedy, zadíval na oblohu, a takto sa sám seba opýtal:
    – Kurva, čo sú hento za svetielka?
    To bol prvý filozof.
    Nikto nevie, kde to bolo, kedy to bolo, ako sa ten človek volal, ale Slováčik Jozef vie, že to bolo v Afrike.
    Jeden divý pes zožral raz dávno zdochnutú rybu, bolelo ho brucho, tak sa napásol šťavelu,aby mu to prešlo, a vznikla medicína. Jožko opäť vie, kedy to bolo, že to bolo v Afrike.
    To isté umenie: nikto sa nikdy neopovážil ani myslieť na to, že takú vec niekto konkrétny, na nejakom konkrétnom mieste, v konkrétnom čase vymyslel, ale náš Jožko vie, že to bolo v Afrike.
    Däniken mu povedal, že v Indii je nejaký stľp z nejakého kovu, ale náš Jožko hneď vie, že Indovia mali hute a železiarne a bežne vyrábali uhlíkovú oceľ. Čo z nej vyrábali, a prečo prestali až do času, keď ím to Európania ukázali, to Jožka netrápi.

    Jožko je celkovo trochu pomýlený aj pripečený: bude rozprávať o spontánnej revolúcii na Ukrajine, spomenie nejaký Majdan, ale sotva by bol s kýmkolvek ochotný diskutovať o tom, z čoho asi žije desaťtisíc ľudí, ktorí sa celé týždne podaromnici flákajú na námestí v Kyjeve.
    To tí ľudia mali všetci dovolenky, susedia platili ich účty, zamestnávateľ ím držal opustené joby? Kto sa medzitým staral o ich rodiny, deti?
    Jožko chce, aby Ukrajina bola už zajtra v EU aj v NATO, ale nepovie, načo by NÁM taká sranda bola, ani sa nás neopýta, či mi za takú sprostosť chceme platiť našimi peniazmi.

    Sent from my iPad

    • No dóóbre, róóbte si zo mňa kozy, nechal som sa poriadne vytočiť a zaslúžim si to, tak do mňa a užite si to! :)))

     Samozrejme som v hneve odprezentoval všetky známe veci, čo ma v tej chvíli napadli, pričom samozrejme ide o nálezy z ktorých sa samozrejme zodpovedne dá odvodiť len to, že ide o doteraz najstaršie artefakty. Inými slovami – nálezy ešte starších artefaktov a v iných lokalitách sa samozrejme nevylučujú.

     Zároveň vás upozorňujem, že všetko čo som odprezentoval má napriek môjmu pevne verím že ospravedlniteľnému nasr.tému prejavu v štýle hňupe-vole rýdzo vedecký základ, nakoľko informácie som získaval počas môjho života zásadne z vedeckých zdrojov a nie z časopisov v kolónkach Viete že a ani od fantastov, bludárov a iných Dänikenov.

     Ak sa medzi mnou citovanými vecami náhodou vyskytujú veci, ktoré už boli prekonané novšími objavmi, tak to prosím pripíšte na vrub času ktorý ubehol od chvíle, keď som dané veci čítal a tiež okolnosti, že nečítam každú najnovšiu vedeckú prácu ani publikáciu. Taktiež sa čo nadôraznejšie dištancujem od všetkých chýb a dezinterpretácií, ktorých sa kedy archeológovia či iní vedci dopustili a ktoré som ja na nevedomky následne ďalej sám odprezentoval.

     Zároveň si vás dovolím upozorniť, že pri všetkých tých okolnostiach ktoré vyššie spomínam je tu ale aj ďalšia okolnosť a síce tá, že vzhľadom na vek artefaktov a miesta kde boli nájdené je veľmi odôvodnený predpoklad, že lokality reálnych objavov väčšiny z nich sú zhruba identické s miestami nálezov artefaktov, prípadne s trasami vtedajších obchodných ciest. U artefaktov, ktorých objavenie sa dátuje na základe písomných opisov je samozrejme otázne, nakoľko sú tieto historické opisy presné.

     To, prečo sa vedomosti kultúr v čase strácali a následne znovuobjavovali z rúk iných kultrúr Jožka netrápi preto, lebo je to prirodzený proces súvisiaci s okolnosťami vzostupov aj pádov kultúr.

     Na komentáre o Ukrajine nijak extra reagovať nechcem, sám najlepšie viete čo Ukrajinci chcú. A predstavte si, že ja chcem to isté. Keď budú chcieť do EÚ, tak pôjdu do EÚ, ja len budem dúfať, že nám tu na východe nestúpne kriminalita a pripijem im na zdravie.

     • Skuste zacat s elementarnou knihou Pochod Titanov. Precitajte si ju v pokoji. Potom si premyslite veci.

      Ukrajina moze ist kde chce ale za svoje. A Rusi im to nemusia platit. A rovnako Rusi mozu svoj tovar presuvat sposobom ako im vyhovuje a nemusia za to dat Ukrajincom ani hrivnu. Dufam, ze suhlasite.

     • Nežartujte. Verím že vám podobné knihy musia veľmi imponovať, ale ja preferujem skutočný vedecký výskum so skutočnými vedcami – t.j. výskumy od ľudí, ktorí dodržujú zásady vedeckej praxe.

     • To je vedeckejsia kniha ako to co publikuje mainstream. Kde sa vysledky ohnu tak ako potrebuje zadavatel.

 15. Prepacte neodolam, pre ten pocit.☺☺Dozvedeli sme sa, ze matika a vacsina mudrosti je z Afriky, len mi je divne, ze drviva vacsina cernoskov v Afrike, zije v mladsej dobe kamennej. Safra, safra, hnusny kolonizatori, vsetko im ukradli tak dokladne. Zabudli vsetky vynalezy a kulturu, ktore dali „ludstvu“. Tragedia. Este dobre, ze Čandalovia z Indie doputovali az sem na Slovensko a tu nas obohacuju a obohacuju , staci sa ist pozriet do Specialnych skol, tie su plne malych indickych geniov, tam pestuju vyssiu matematiku a informatiku, ked binarne vypocty cicaju s materskym mliekom. Este dobre, ze EU, zakazala segregaciu a prinutila Candalov aby odovzdali svoje kulturne a dusevne dedicstvo hlupym zadubenym Slovakom.

  • To vieš, Svarga, to sú tie sionistické mémy. Staré známe reči na úrovni materskej školy.
   Tu je zaujímavé len to, ako sa tým niekto dokáže nakaziť – to sa ale od samotného pacienta skoro nikdy nedozvieme. Veď on si pripadá zdravý.

   Klasická štruktúra:
   1. Ukrajina pod vedenim židovských a sionistických bastardov je v poriadku
   2. Rusko so snahou vymaniť sa z pluokratickej hydry je najhoršie na svete
   3. O židoch sa nemá toľko písať a vôbec ich kritizovať
   4. Nacionalizmus sa nemá zaoberať minulosťou a konfliktami 20. storočia.
   5. Bieli sú nepodstatná rasa rovnocenná s černochmi

   Nová pravica. Priam nový sektor.
   Takto si to sionisti predstavujú a takto si žobrákov na Ukrajine platia.

 16. Pre ňa veľmi potešiteľné, že po mojom príspevku o mladíkovi a seniorovi, sa t u vyvinula skutočne bohatá diskuzia.
  Jozef, Vaše nadšenie v posudzovaní článku – pre Vás to je “čítaničko:\” – je Váš názor a ja nemám nič proti nemu, ale úprimne povedané, ma tak ďaleko nezaujíma.
  Ja som Vám už dávno napísal, že mne stačí si od Vás prečítať jednu-dve vety a viem čo si mám myslieť o Vašich kvalitách. Nemám Vás za hlupáka, ale
  Vašou reakciou – Vaše mykologické táraniny – na môj prísspevok ku článku, bol slabomyselný pokus o výsmech. Vôbec ste nepostrehol, že to, čo som napísal v súvislosti s Vesmírom, nebola nejaká snaha sa ukázať, čo ja všetko o tom viem, ale ukázať, čo Darwin a Einstein nevedeli.

  No a v nasledujúcej diskuzii ste sa pár-krát sakramentsky ‘porezal’.

  Norman sa Vás správne pýta:
  “Aké vedecké objavy urobili židia (predtým, ako si v poslednm storočí začali navzájom pridelovať ceny?)”
  …odpoveď je krátka – ŽIADNE!
  Einstein si jeho teóriu o ‘Relativite’ vypožičal od francúzskeho fyzka Henry Poincaré-ho, ktorý už rok predtým o nej prednášal v americkom St. Louis. Okrem toho, jeho “rýchlosť svetla” funguje len vo vacuume a keď pustíte svetlo cez sklo, tak tratí 1/3-nu rýchlosti, teda 100 tisíc kilometrov! A potom, “who cares”?
  Tak isto, jeho pokus o vzorec, všetko vysvetľujúci, ako Vesmír funguje, tzv. “Theory of Everything” (Teória všetkého), neuspel. Prečo?
  Jednoducho preto, že i keď si, samozrejme zase, vypožičal ‘theory of gravity’ od Newtona a elektro-magnetické sily, ktoré spravujú Vesmír, od írskeho fyzika Maxwella,vo Vesmíre ešte existujú ďalšie sily o ktorých Einstein nemal ani “páru”.
  Taktiež jeho názor, že Vesmír sa zmenšuje sa ukázal byť nesprávny, lebo on sa zväčšuje a to rýchlosťou svetla!
  Ale zato si rozdávali “Nobelove ceny” -židovská rodinná záležitosť – a fyzici dodnes sa boja ho kritizovať, lebo vedia, že sionizmus by ich zničil.

  “Nie je jednoducho v ľudských možnostiach na podobné otázky odpovedať.”
  Omyl. Odpoveď je na každú otázku, lebo aj “Neviem”, je odpoveď.

  “namiesto toho radšej využite čas na doplnenie si vedomosti, v ktorých máte zúfalé medzery”.
  To by som skutočne o Normanovi netvrdil. Priznám, že v určitých situáciách nemá spôsoby – aspoň voči mne – ale “zúfalé medzery”?
  Zatiaľ čo napíše, je napísané dobre a má to zmysel.

  “Porošenko nielenže nie je a nebol žid…”
  Toto je zarážajúce, čo sa týka Vašej informovanoosti…Svarga tvrdí niečo iné…
  “Mimochodom Porošenkove prave meno je Waltzman”.
  Kdo tu má pravdu?

  Píšete Jozef, že tu nemienite udávať vedecké, či historické dôkazy …
  V tom prípade, Vaše tvrdenia nemajú žiadnu hodnotu a toho si musíte byť vedomý…
  To je, akoby som ja prehlásil o Vašich tvrdeniach, ktoré dokážete vedeckým či histrickým dôkazom…. že to nie je pravda, že klamete, beztoho aby som Vámš klam dokázal. Oj nie, tak sa tu nehráme! A potom sa vyhovárate, že ste to písal v hneve.

  Ukážem Vám, ako sa to robí…..
  “a binárny systém – no India kurňa,
  nakoľko informácie som získaval počas môjho života zásadne z vedeckých zdrojov…”
  …tie Vaše “vedecké zdroje” sú akési čudné….
  S moderným “binárnym systémom” (Binary Code), – dnes uznávaný vedcami a astro-fyzikmi za jediný spôsob dorozumeivania sa s nejakou mimo- zemskou civilizáciou – prišiel v roku 1679 nemecký matematik G.W.Leibnitz a
  zjavil sa v jeho článku “Explication de l’Arithmétique Binaire”. Keď bol ignorovaný za jeho pokus, nájsť systém premeniť slovné vyjadrenia do vyjadrenia matematického, dostal sa prostredníctvom francúzskeho jezuitu Joachima Bouveta ku klasickým čínskym textom “I Ching”, (‘Book of Changes’, Kniha Zmien), čínsky numerický systém Fu Xi, 9 stor. B.C.E., ale iné pramene hovoria o dobe pred 5 tisíc rokmi.
  A Číňania tvrdia, že to sú znalosti, dané im civilizáciou z Vesmíru!

  Máte však aj niečo pravdy. S určitým “binary systémom” prišiel aj indický ‘scholar’ Pingala, ale mnoho, mnoho rokov neskoršie (5stor.- 2stor. B.C.E.) po čínskom “I Ching”.

  Takto si predstavujem hodnotnú argumentáciu, podloženú vedeckými/ historickými dôkazmi.

  A na koniec, i keď sa začiatok ľudstva kladie do juho-východnej Afriky, prečo si niekdo myslí, že tí ľudia boli černoši?

  • Konecne spravny pristup. Rozprudit diskusiu o to ide☺S tymi nobelovkami som to tvrdil ja, ale to nevadi. Na Vas sa mi paci ako sa snazite argumentovat, tak nemecky bez ironie samozrejme. Skoda , ze zijete v tej Kanade, zjavne mate handicap casoveho posunu.
   Inak cela Eninsteinova teoria je loz a podvod. Mam priatela, ktory ju roky vyvracia, pokusmi, teoreticky a nemoze uspiet. Je to Slovak, skromny clovek. Ked vypustali Hubblov teleskop, pisal do NASA, ze im to nebude fungovat, ze bude fotit tak a tak. Ignorovali ho. A PRESNE TO SA STALO! A co urobilo slavna NaSA, vyhlasili ze zrkadlo zle vybrusili.☺☺☺☺☺☺ kto tomu moze uverit. Kto vie ako sa brusi zrkadlo, je mu jasne , ze je to slaba a smiesna vyhovorka. Skratka kto ovlada media, ma vzdy pravdu.

   • Einsteinova teória je lož a podvod najmä čo sa týka jeho autorstva, jeho pochybného ak vôbec nejakého prínosu.
    V druhom rade je škodlivá jej prehnaná „nedotknutelnosť“, fixovanosť na jediny možný výklad, dosť výraznú nekritizovatelnosť

    Ale čo sa týka príbehov nejakých vyvracačov – s tými zas opatrne, ty spisovatel 🙂

    • Spisovatel? My technici dokazeme vsetko. Ci to o sebe mozu povedat spisovatelia to je otazka. Z jasnou odpovedou. Teoria relativity, tak ako ju podal podvodnik a blbec Einstein je obycajny podvod. Nielen v zmysle, ze nie je jej autorom. To je verejne tajomstvo. Dokonca tento fakt pripustaju aj jeho suverci a sukmenovci. Maju z toho prcu. Ako zo sprosteho zidacika urobili najvacsieho genia ludstva pre ludstvo. To je take zidovske. Urobit podvod a este sa posmievat podvedenym. Taky jednoducho oni su.
     Ten pan o ktorom hovorim, raz za cas sa stretneme, kedze fyzika bola moje hobby a bavime sa. O fyzike. To nie je len o popierani Einsteina. To je uplne nova fyzika. Ma to hlavu a patu. Teoreticka cast , experimentalna aj prakticka. Uz som mu ponukal, ze mu vydam jeho pracu. Len tak, vzdy mu hucim do hlavy, ze raz jeho pracu vyda zid ako velku zidovsku mudrost.☺☺☺☺
     Chcem aby svet vedel, ze najvacsi fyzik je Slovak. To mi pripomina, ze mu mam volat. Vedci su skorumpovane svine. Prave tak ako hocijaky iny ludia. Ziju z toho.

     • Keď som mal dvanásť rokov, súdružka nám nahlas čítala Sládkovičovho Detvana.
      Pekne verš za veršom aj s komentármi a rozborom. Bola to, ako väčšina vtedajších súdružiek, veľká vlastenka a národovkyňa.
      Pri jednom verši sa zvlášť pristavila, a dala triede skoro slávnostným tónom a pátosom otázku, či vieme, čo básnik chcel povedať.
      Nikto nevedel.  Samozrejme, ani ja.
      Nuž, vysvetlila, že Sládkovič hovorí, že pod Poľanou žil hrdý slovenský národ.
      Tak som sa jej skromne opýtal, kam sa odsťahovali.
      – To ako myslíš?
      – Nuž, všetci zmienení, ktorých ja poznám, žijú za ostnatým drôtom, poklonkujú komunistom, slúžia im, a udávajú jeden druhého eštébakom. Ja neviem, čo to je, na čo sú takí hrdí.

      Povedala mi, že som sprostý a bezočivý.

      A ja som naozaj až doteraz nepochopil, na čo sú Slováci hrdí.
      Teda, pochopil, ale až dnes, vďaka Svargovi a Cyrilovi Chromíkovi:

      – Slovensko je historické a duchovné centrum sveta (Kriváň je pomenovaný podľa indickej bohyne Kirwan,
      – na Orave je tajný vchod do podsvetia, kde existuje mimoriadne rozvinutá civilizácia,
      – Etruskovia boli Slováci,
      – východniar Alexander Járay je najväčší génius a fyzik v dejinách ľudstva (Svarga mu ide vydať prelomovú knihu),
      – na Slovensku sa našla zázračná Mojžišova palica, ktorou Mojžiš prinútil, aby sa ľud Izraela dostal z egyptského zajatia.

      Palicu a Járaya dostal do svetového povedomia učenec a vlastenec Svarga, ktorý je okrem iného svetovým odborníkom na symboliku výšivkárov a čičmanských staviteľov dreveníc.

     • Ešte si zabudol na náš najväčší kultúrny poklad a tradíciu – rozprávkárstvo. Dobšinský to už síce má za sebou, nech mu je zem ľahká. Ale Svarga ho strčí do vrecka spolu s Andersenom či Grimmovcami. 🙂

     • No, na západe majú Dana Browna, my máme Svargu. A Hromníka. Aj v tomto sa im vyrovnáme, nemáme sa za čo hanbiť. Fabulácia sama o sebe nie je hirech 🙂

     • Grigoriy, aký máte názor na bežných ľudí, ovce, čo sa nechávajú každý mesiac holiť, čo sa denne, hodinu, čo hodinu podrobujú mediálnej lobotómii? Zaujímalo by ma to, lebo keď Vám tento Svarga takto pije krv, potom Vás musí napínať zo vzduchu čo dýchate spolu s ostatnými darcami vlny.

     • Grisa, s Tebou je ten problem, ze sam si najvacsi rozpravkar a Troll. Zvlastne je ze dokazes tymto svojim blabolom strhnut inych aj celkom rozumnych ludi. Ja ziadneho Jaraya nepoznam. A ani mu knihu nejdem vydat. Já hovorim o normalnej vede o normalnom vedcovi s akademickou hodnostou, ktory robi vedecke pokusy a tie potvrdzuju jeho teoreticke predikcie. A ze zatial,seriozne casopisy odmietaju jeho stanovisko, neznamena, ze nema pravdu. Zatial je Einsteinova teoria svata krava nedoknutelna. Zatial.
      Ze Ty pocitujes nutkave pnutie sa vysmievat zo vsetkeho, je skor dokazom, Tvojho vlastneho dusevneho stavu. Vola sa to obsedatna neuroza, alebo po slovensky jednoducho, nutkava porucha.
      Presne ako si si vymyslel „moju paseracku bandu“ a dookola si ma tam umiestnoval, hoci som Ti vravel, ze pribeh ma 25 rokov a ja v nom neucinkujem.
      Viem, ze nad obsedantnym neurotikom sa neda zvitazit, bude zapinat a vypinat svetlo, skratka cokolvek bez realnej potreby. Obcas ma pobavis, povacsinov vsak si len otravny smrad. Ako som Ti uz racil povedat. Proste budes tu vymyslat vlastne pribehy a vkladat mi to do ust, bez ohladu na to co poviem.

 17. K tomu vedcovi. Este pred vypustenim Hubblovho teleskopu, som sa s nim bavil a uz vtedy mi vravel ze fotky z neho budu neostre a presne mi popisal chybu aku budu vykazovat. A? A? presne tak sa stalo! Nahoda? Zhoda okolnosti povedzme. Na to mi povedal ako sa to da spravit. Samozrejme NASA nepripustila ze Einstein sa mylil a mylil , ba co viac ze tvrdi sprostosti. Prehlasila, ze zrkadlo bolo zle vybrusene. Kto vie ako sa brusia zrkadla do teleskopov, vie ze je to skoro nemozne. Zrkadlo sa brusi hodiny, mesiace a niekedy roky, pomaly, pomaly sa berie jedna atomarna vrstva skla za druhou a neustale sa premeriava laserom, vsetko zaznamenava pocitac. Moznost chyby takehoto doleziteho projektu je skoro NULA 0. Naviac aj po „oprave“ Hubblov teleskop vykazuje chyby, mensie a menej ale vykazuje. On mi to znova v predstihu zadokumentoval. A to nie je nahoda. Skratka a strucne, svetlo sa nechova tak ako pan Einstein tvrdil v „svojej“ teorii relativiti. A Hubblov teleskop je jednoznacny dokaz. Talmud patri do synagogy a nie do fyziky. Je pekne verit, ale veda nie je o viere , veda je o dokazoch.

 18. Reakcie pritomnych vsak svedcia o jednom. O nasej malosti. Nie ze by nas tesilo, ze Slovak prisiel na nieco velke, naopak, hned to treba zosmiesnit. Prave touto metodou ziskaval velky klasik Ernest Zmetak, diela do zbierky. Raz tak sedeli u Ignaca Bizmayera a diskutovali. Jeden zo zucastnenych pochvalil obraz u neho na stene. Ernest mavol rukou : „To je nic !“ Na to povedal Bizmayer: “ Ano, Ernest, to my vieme u mna je to nic, ale na Žabotovej ulici( tam byval E.Z.)to bude velke dielo“.
  Na to sa vsetci strhli do rehotu, kazdy poznal jeho sposoby a mali ich plne zuby.

  Otazka, vsak je preco sa mi Slovaci chovame takto k sebe? Zid bude Zida do neba vynasat a propagovat. Potom sa nedivme , ze oni su tam a my tu.

 19. Máte pravdu, ja som vždy za vami 8 hodín, obyčajne keď sa dostanem k tejto zábave, vy už všetci sladko spite…, ale napriek tomu, nemenil by som…
  K Vášmu:
  “Ako zo sprosteho zidacika urobili najvacsieho genia ludstva…”

  …oni to urobili z viacerých….Už v roku 2004 (2-ho decembra) som uverejnil na Beo článok “Einstein a jeho dielo”, tam je toho viac o ich “neprekonateľných vedeckých zázrakoch”….

  • Ano? Myslim, ze som ho cital.

  • Pozrel som si to znova, ano, to som cital. Dobre napisane. Jeho syn vsak nemal paducnicu ale schyzofreniu. To je podstatny rozdiel. Za cely jeho zivot sa on nezaujimal. Mal s Milevou este jednu dceru, nemanzelsku a prinutil ju aby sa jej vzdala , bola zverena do opatrovnictva a tam sa jej osud straca, myslim ze umrela ako dieta. Einstein bol znamy womanizer a Milena si s nim uzila kriz. Neskor si zobral svoju prvostupnovu sesternicu. Ale aj tam vystrajal.
   Rozhodne jeho osobny zivot nebol prave etalon . Jeho ucitel H. Minkowsky, takisto zid z Pobaltia, inak ako matematik, celkom obstojny, mal o Enisteinovi ako matematikovi prachmizernu mienku, dokonca sa okamzite vyslovil . „EINSTEIN? Asi sotva, povedal by som , ze jeho zena Mileva. “
   Nuz, sam Albertik, sa priznal, ked jej dal Nobelovu cenu pri rozvode. Rozhodne to nebolo z velkorysosti ale držhubné.
   Chudere znicil zivot. Aj vlastnemu synovi. Nuz humanista ako vysity.

 20. Ešte niečo som zabudol, už tu vypisujem na splátky, ako Vy, Svarga;
  nie som z tých, ktorý si myslí, že na Slovensku (i keď si Slováci myslia a hlavne Bratislaváci, že sú pupok sveta a ono to tak nie je), sa nenájde človek, skutočne nadaný, vynikajúcich kvalít a preto sa divím Vášmu priateľovi/fyzikovi že nejde za svojim cieľom. Upozornite ho napr. na človeka menom Steve Jobs, niet na svete nikoho, kdo to meno nepozná!
  Viete jehoi pôvod? SÝRIA!!

 21. p. Svarga, nepodliehajme nediálnym klamstvám, prípadne ztajovaniu, alebo prekrúcaniu skutočnosti.
  Jedným zo zdrojov, ktorý som použil pri písaní toho textu (“Einstein a jeho dielo”, uverejneného 2 decembra 2004 na Beo), bola kniha vynikajúceho autora Wilmot Robertsona “The Dispossessd Majoirity”, kniha, ktorú by som doporučil každému a bolo by nesmiernym prínosom, ju preložiť do slovenčiny, prípadne češtiny.

  V prvom rade, Einstein mal jednu dcérku, ktorú v listoch s Milevou nazývajú “Lieserl” (1902-1903, čo je v nemčine zdrobnelina od Liese, alebo Lise), dvoch synov, Hans Albert (1904-1973) a Eduard (prezývka “Tete”, čo znamená “petit”, alebo “malý”, 1910-1965).
  V prvom rade je nemysliteľné, aspoň pre mňa, aby sa nevedelo presne, ako zomrela, ak vôbec zomrela, dcérka takého “svetoznámeho génia”. Chcú nám nahovoriť, že vraj ‘moožno’ bola daná na adpociu, alebo zomrela na “scarlet fever”, čo sú v slovenčine, ak sa nemýlim, “osýpky”.
  Neviem teda, čo tu treba zatajovať.

  Čo sa týka syna Eduarda, je predsa nemysliteľné zverejniť, že zomrel na padúcnicu (ako udáva môj zdroj, Wilmot Robertson), pretože jednoducho “géniovi” Einstaeinovi, ako aj v židovských rodinách vôbec, sa nemôžu predsa rodiť deti s podobnými nemocami. Oni predsa nemajú take gény, lebo oni sú ‘vyšľachtení’ a sú “aristocracy of the world”.
  Preto si vymysleli “schyzofréniu”.
  Eduard potreboval celoživotnú opateru, čo schyzofrénia nevyžaduje.

  Predsa nezhltneme všetko, čo nám hodia!

Leave a Reply