Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Vynález zvaný židovstvo: Abrahám – prvý žid

Vynález zvaný židovstvo: Abrahám – prvý žid

abraham-izakKeď sa Abrahám rozhodol opustiť Ur hľadať nový domov, kde by mohol žiť v mieri so svojim bohom, samozrejmým smerom bol smer severný, v smere dvoch riek. Starý Testament nám hovorí, že než sa Abrahám ‘objavil na scéne’, predkovia Izraela ‘slúžili iným bohom’ (Joshua 24:2), čo nie je vôbec prekvapujúce, pretože Jahve (Jehova), židovský boh (a eventuálne aj kresťanský), bol pre nich v tak ďalekej budúcnosti, ako bol počítač pre Franz Jozefa. Dokonca aj keď sám Jahve sa stal známy svojim “vyvoleným ľuďom”, vernosť jemu bola skoro po tisíc rokov, prinajlepšom veľmi nedpravidelná – rovnako populárni boli všeliakí iní bohovia. Keď prišiel pre Izraelitov čas napísať históriu a dedičstvo ich národa, zadívali sa späť do ďalekej minulosti, použili praveké “ústne podanie” a premietli ho do detailov aké ‘by mali byť’.

Abrahám sa rozhodol opustiť svoje rodné mesto Ur, pretože ‘bezbožní’ nomádi zo severu, ktorí denne viac a viac získavali moc, mu neboli prijateľní; v tom čase politická nespokojnosť bola vždy považovaná za nespokojnosť teologickú. Biblia udáva že Abrahám vyšiel zo systému riadeného ľuďmi, kde vláda Boha bola odmietaná. To vyžaduje zosadenie Božích predstaviteľov na zemi – kráľa Uru a jeho kňazov.

Abrahám je všeobecne považovaný za prvú historickú postavu v Biblii; na rozdiel Adam, Eva, Kain, Ábel a Noe sú predstavitelia ľudí a času, ktorí stelesňujú včasné hebrejské idey a tradície vzťahujúce sa na začiatky života na zemi. Pravdepodobne je pravdou, že sa vybral na cestu do zeme Kanaan, prebývajúc v stane, majúc cestou rozpravy s jeho osobným bohom, ktorý samozrejme cestoval s ním zo Sumeru.

Popis Abraháma ako nomáda, ako oni sami, dáva zmysel; ako on a ľudia ktorí s ním putovali boli ľudia bez zeme, ktorú mohli nazývať ‘svojou’. Meno Hebrej, ako je zistené, pochádza zo slova ‘Habiru’, čo zrejme bolo ponižujúce ozanačenie (niekedy aj ako ‘Apiru’), používané Egypťanmi označiť semitské kmene, ktoré vandrovali ako Beduíni.

Ako vieme, história Židov sa datuje od Sema, Noe-ho syna, ktorý bol postavou zo sumerských legend a neskoršie od Abraháma, ktorý odišiel zo Sumeru aby našiel ‘zasľúbenú zem’. Berúc do úvahy, že niet záznamov o týchto obyvateľoch zo zeme Sumer, predpokladá sa, že mnoho Sumerov muesli cestovať na sever a západ, a značná časť týchto vandrujúcich ľudí sa stala “židovským národom”.

Akokoľvek však, dôkazy prezrádzajú, že Židia nie sú ‘rasa’ alebo dokonca ani historický ’národ’, ako tomu sami začali veriť; sú zmiešaninou semitských skupín, ktoré našli spolupatričnosť v ich bez-štátnosti a prijali teologickú históriu založenú na Sumerských pod-skupinách.

Možno jeden z desiatich Izraelitov v časoch Dávida a Šalamúna bol sumerského pôvodu a nepatrný zlomok boli potomkovia Abraháma, ktorí logicky, neboli jediní Sumeri cestujúci do Kanaanu a Egypta počas druhej polovice druhého tisícročia B.C.E. (pr.n.l.). Habiru boli rozoznateľní od nomádov ktorí existovali v Egypte, pretože tí boli Aziati, ktorí nosili podivné odevy, mali brady a hovorili cudzou rečou.

Abrahám je považovaný za zakladateľa Izraela, s jeho bohom sľubujúcim mu nový domov pre jeho ľudí v zemi, neskortšie označenej ako “Úrodná zem” menom Kanaan. Uvážiac povahu sumerských božstiev vyššie spomenutých, je pravdepodobné, že Abrahám bol kňaz určitého boha, ktorý bol jeho spoločníkom a strážcom.

Priemernému Židovi, alebo kresťanovi, čítajúcemu Starý Testament môže byť prepáčené, ak si myslí, že zem Kanaanu bol oprávnený dar boha jeho “vyvoleným ľuďom”, ale toto obsadenie tejto ‘sľúbenej zeme’ nebolo nič menej ako krádež. Keď sa slová Starého Testamentu majú vziať seriózne, potom Židia a ich Boh neboli o nič menej ako nemorálni zloduchovia. Žiadne nadprirodzené ospravedlnenie nemôže ospravedlniť vyvraždenie toľkých pôvodných obyvateov, čo je presne to, čo Starý Testament opisuje, že sa stalo…

Mnohí kresťania dnes majú nejasný a nepresný dojem o histórii ich boha, ktorý bol najprv Boh Hebrejov. Tí si predstavujú ich všemocného a milujúceho boha ako sľubujúceho svojim ‘vyvoleným ľuďom’ prekrásnu zem, prekypujúcu mliekom a medom (niečo ako Sumer alebo Záhrada Eden znovu objavená), zem zvaná Kanaan. Ale Kanaan nebola neobývaná divočina, kde si ‘nóbl’ vandrovníci môžu vykresať nový domov a Jahve nebol sladký dobrodinec. Bol to Boh pohromy a Boh vojny.

Archeologické štúdia odhalili, že Kanaanci, ktorých zem Izraeliti zabrali, s hlavným mestom Horetz, mali pokročilú civilizáciu, s ohradenými mestami a množstvom menších miest a dedín a premyslený systém produkcie potravín, manufaktúru a obchod so svetom. Ak uveríme príbehom uvedeným v Biblii, tak originálny Boh Židov bol v skutočnosti ‘nejaký element’, ktorý legalizoval inváziu, a vraždenie, čo malo mnoho spoločného s Genghis Khanom!

Je prekvapújce, že toľko kresťanov verí tomu, že Starý Testament je skutočný historický záznam udalostí, napriek tomu, že opisuje Boha ako bezcitného, pomstychtivého maniaka bez kvapky súcitu.

Okrem nariadenia vyvraždiť stovky tisíc mužov, žien a detí v mestách určených na ukradnutie od pôvodného obyvateľstva, bol tiež známy napadnutím svojich priateľov bez akéhokoľvek dôvodu.

V Exoduse 4:24-25 sa dočítame, že Jahve sa rozhodol zabiť Mojžiša krátko potom, ako mu nariadil ísť do Egypta vyslobodiť ‘zotročených’ Izraelitov. Bol odhovorený od tohoto špatmého činu ženou, ktorá prehlásila Mojžiša za svojho ženícha. Toto bolo neskoršie prepísané v pochybnej práci “Jubilees”, odviesť vinu od Jahveho na ducha menom Mastema, čo je vlastne len slovo znamenajúce ‘hnevlivú’ stranu Jahveho povahy. Je však jasné z Knihy Exodus, že Boh zabil Mojžišovho syna, keď ho premohla zlá nálada.

Keďže zatiaľ nikdo nebol úspešný s istotou určiť Abrahámove putovania, je predpoklad, že neexistoval skôr ako 1900 B.C.E. (pr.n.l.) a nie neskoršie ako 1600 B.C.E. Ak bol na tom neskoršom konci tohoto obdobia, bol by presne v strede okupácie Egypta tak zvanými Hyksosmi (alebo tiež ‘Pastierski králi’), ktorí privandrovali a utláčali Egypťanov po dobu 200 rokov, od cca. 1786 do 1567 BC.E. Prevláda názor, že ak bolo nejaké spojenie medzi Abrahámom a Semitami okupujúcimi Egypt z oblasti Jeruzalema, je v tom historicky hodne logiky. Abrahám s jeho spoločníkmi sa vydal do Haranu, väčšie mesto v modernej Sýrii, na brehu rieky Balikh, ktoré ležalo na obchodnej ceste zo Sumeru hore Eufratom. Odtiaľ vzal svoju skupinu do zeme Kanaan, ktorá samozrejme je Izrael.

Niekde po ceste Abrahám začal byť ustarostený, že sa dpoustil niečoho zlého, pretože cítil, že jeho osobný boh nie je s ním spokojný. Toto bol pravdepodobne, ako uvažoval, problém alebo nehoda, ktorá postihla jeho skupinu, kalamita, čoho výsledok bol, že boh odňal nad nimi ochranu, pretože bol rozhnevaný. Abrahámov Boh bol tak znepokojený (čo sa javí ako problém ktorému čelili), že cítil, že jediný spôsob ako sa z tohoto dostať, ponúkol svojho syna Izáka za obeť. Pasáž z Micah 6:7 nám prezrádza vážnosť tejto situácie:

“Mám dať svojho prvorodeného, za moje previnenie, ovocie môjho tela, za hriech mojej duše?”

Dvakrát v príbehu o Abrahámovi sa opakujú slová “po týchto veciach”; po dlhú dobu sa predpokladalo, že toto boli chvíle väčších krízových situácií, keď sa mal zjaviť Abrahámov boh. Toto bola jedna z nich. Našťastie pre mladého Izáka, problém sa nejako upravil a jeho poverčivý otec zmenil svoju mienku o potrebe ho zabiť. Avšak existuje o mnoho neskoršia zpráva, že Izák bol Abrahámom obetovaný, ale následne oživený a Izák, ako Ježiš Kristus je zobrazený ako ‘trpiaci služobník’, ktorý prináša spasenie a znovuzrodenie druhým.

Ubehlo niečo medzi tisíc tristo a tisíc rokmi, keď príbeh o Abrahámovi bol napísaný ako ústne podaná legenda o tomto nesmierne dlhom časovom rozpätí. Keď prišlo k jej napísaniu, zdalo sa prirodzené, že Abrahámov boh musel byť Jahve, napriek skutočnosti, že Jahve nebol nikdy spomenutý až do čias Mojžša. Terminológia Mojžiša, keď (vraj) vyvádzal Izraelitov z Egypta, prízvukujúc im, že jeho poslanie prišlo od ‘boha ich otcov’ je doslovne Sumerský spôsob referncie k osobnému bohu, ktorý patri potomkom Abraháma. (John Sassoon: “From Sumer to Jerusalem” (Od Sumeru po Jeruzalem).

Zatiaľ čo len malý zlomok týchto bezdomovcov-Aziatov (proto-Židov) by mohli byť potomkovia Abraháma, všetci sa v tomto čase dostali do tejto legendy a osvojili si ju ako prijateľný a ‘nóbl’ dôvod, podľa im vhodných okolností.

Keby Mojžiš stál pred týmito otrokmi v Egypte a povedal im, že jeho poslanie prišlo od Jahveho, alebo boha celého sveta, ktorý ruší všetkých iných bohov, mysleli by si že je šialený.
Naopak, od predošlých postáv, Abrahám sa nestal autoritou celého kmeňa ktorý vzal jeho meno namiesto jeho osobného boha, ‘boh Abrahámov’ sa stal odlišnou charakteristikou budúceho ľudstva. Je skutočne pozoruhodné, že ‘psyché’ jedného muža zo Sumeru sformovalo základy troch veľkých monoteistických náboženstiev sveta.

Výskumy smerovali k porozumeniu konceptu osobného boha a ľudí, ktorí odvodili svoje kultúrne dedičstvo od muža, ktorý odišiel zo sumerského mesta Ur, vezmúc so sebou svojho osobného boha.

I keď boli nájdené zápisy o údajných oslavách ‘resurekcie’ (vzkriesenia) v spojení s Izákom, syna otca Židov, táto rozprávka sa zdá byť omnoho neskoršieho dáta. Za účelom zachytiť vývoj Židov, bolo sa treba podívať na vývoj najváčšej pravekej civilizácie, ktorá vyrástla okolo rieky Níl. Abrahám strávil nejaký čas v Egypte v dobe keď sa formoval ‘židovský národ’, ktorý neskoršie dosiahol prominentné postavenie v Egypte.

Keď sa pozrieme na včasný vývoj pojmu ‘Boha’, uvedomujeme si, ako málo sme boli informovaní o histórii v minulosti. Nevedeli sme nič o zemi Sumerov, rodisku civilizácie, a o mieste kde vzniklo písmo a vzdelanie. Zistilo sa, že Sumeri boli vynálezci stĺpov a pyramíd, ktoré prenikli ďaleko za hranice ich zeme. Príbeh Genezis, o Potope, sa v skutočnosti odohral o tisic rokov skôr, sumerským príbehom o stvorení, známym ako Enuma Elish.

Bolo to zo sumerského mesta Ur, odkiaľ prišiel Abrahám, prinesúc svojho osobného boha známeho pod menom ‘Boh jeho otcov’, niekedy medzi rokmi 2000 a 1600. Boli sme zvedaví, či Abrahám mohol mať nejaké spojenie s Hyksoskými kráľmi v Egypte, ktorí vládli od roku 1786 do roku 1567 B.C.E., ale nevedelo sa dosť o Egypťanoch, aby táto otázka mohla byť zodpovedaná.

Preklad: SITRA AHRA, www.protiprudu.org

O ::prop

15 komentárov

 1. Praotec Čech a Romulus a Rémus a milióny podobných ….?
  Každý mýtus o prvom zakladatelovi je lož a ťažko z nej vydolovať niečo iné ako to, ako sa tvorcovia danej lži chcú sami vidieť.

  Podobne aj súčasné napájenie „židovstva“ na „sumerstvo“, na „egypt“ je len pokus v modernej neteistickej spoločnosti dať „židovstvu“ cudziu kultúrnu náplň, identifikovať sa s tým, čo nie sú. Židia neboli Sumeri, neboli ani Egypťania a ani odtiaľ nepochádzajú.

  Židovstvo vzniklo spolu s mnohými inými „náboženstvami“ vtedy, keď sa tak rozšírila technológia písania, že každý hlupák mohol spisovať svoje choré fantázie a každý magor ich mohol šíriť do sveta – prvá skutočne masmediálna technológia. Táto technológia sa stala takto dostupná v prvej polovici p.n.l (čiže nahrubo 500 p.n.l a následné storočia) . Vyjadrené trocha alegoricky, vtedy davy vtrhly do už nechránených „chrámov“ predošlých cibvilizácii a z ich doslovne zbytkov vytvorili rôzne „p u l p f i c t i o n“ a tie rozoslali do sveta. Vtedy vznikli -lebo len odvtedy sa už mohli masovo šíriť- mithridatizmus, židosvtvo, kresťanstvo (zo začiatku ešte bez ježiša) a len o niečo neskôr ich klony – manicheizmus, islam a podobne … to už všetci poznáme, tú džunglu.
  Tieto storočia pred našim letopočtom a vtedajšia situácia – toto je kontext, ktorý si treba VŹDY uvedomiť pred tým, ako začne človek rozmýšlať o týchto náboženstvách. Vtedy vznikol Abrahám a cely jeho mýtus – nie skôr. Vtedy vznikol Jozev, Mojžiš, bol vymyslený Šalamún a všetky tieto postavičky.

  Len tak na doplnenie, na to tiež treba pamätať – v tom čase už v stredomorí napríklad Parmenides spísal filozofiu bytia, Pythagoras sprostredkoval mathematiku a Platón skúšal ľuďom vysvetliť ídealizmus. Tiež to prevzali zo zvyškov tradícii minulosti, ale koľký to civilizačný rozdiel, aká duchovná prevaha.

 2. Z môjho pohľadu vďačíme za skutočnosť, že dnes už ani výraz „homo sapiens“ nezodpovedá realite, že ľudstvo si už nemôže byť isté, či tu bude o päťdesiat rokov, dokonca ani o päť rokov, že sme zničili planétu, trom obrovským kataklizmám v minulosti, ktorých následky nás doniesli do dnešnej situácie.

  Prvá z nich sa stala naozaj veľmi dávno, v čase keď Jahve ešte len tvoril Zem.
  Keby bol ostrov Sokotra stvoril aspoň päťkrát väčší, a bol by ho umiestnil aspoň štyritisíc kilometrov ďalej na juhovýchod, mohla naša situácia dnes byť celkom iná. To sa však na nešťastie nestalo.

  Ale aj tak tu ešte v časoch Abraháma bola možnosť poslať ho aj s jeho bandou namiesto do Kanaanu loďou na Sokotru. Opäť sa to nestalo, ale malá nadej tu v tom case ešte zostala.

  Keď totiž Mojžiš neskôr zobral svojich sukmeňovcov z Egypta, mohol ich ten Jahve predsalen nejakým spôsobom dopraviť na tú Sokotru. Na jednej strane mali na takú vec až štyridsať rokov, aby sa tam dostali, a potom, ak aj nemali lode, Jahve ím mohol otvoriť more (veď mal už vtedy v takej veci prax), a mohli tam prejsť aj peši.
  Kedže aj my sme vraj jeho deti, práve kvôli nám ím mohol na tie kamenné tabule pridať ešte jedno prikázanie:

  11) Nebudeš stavať lode, a nebudes sa učiť plávať.

 3. …ja som kdesi cital, ze zidia stravili 40 rokov v pusti hladanim stratenej pencie jedneho z nich…)

  • konecne fakty o chazaroch :-))

   • Christian Freeman

    ziadne fakty a toboz nie o Chazaroch…to sa musi Sithra dopracovat do nasho letopoctu, tak 9. storocie, ak sa nemylim…ale bajky fajne, to Hapiru ma vzdy rozosmeje. To je tak, ked niekto mudrosti cerpa zo slobodomurarskej literatury 😀

    • vsimaj si laskavo zalozku. ja som pochvalil vtip a nie clanok

     • Christian Freeman

      nevadi. na tom, ze tvoj koment bol, takpovediac, „mimo misu“, to nic nemeni. S Mojzisom v pusti ziadni Chazari neboli. 😀 Ci to by som chcel vela, ak by som od ludi logicke myslenie poprosil?

 4. Jasné, že Chazari s Mojšom v púšti neboli! Veď v tom čase o nich nebolo ani chýru, ani slychu! Neučili ste sa dejepis samovzdelávaním? Chazarská ríša bezvercov, akcia verbovateľov Židov, islamistov a kresťanov. viď od kresťanov prvá misia bratov Cyrila a Metoda v Chazárii…jasné že vyhrali Židia!!! Išlo o úrok…keďže úrok kr. a isl. neakceptovali, tak sa turkiti priklonili k židovstvu a tým svojou turkitskou povahou posilnili židovstvo tak, že ho až ovládlo do dnešných dní!! Vivat Chazária!

 5. Keby som bol mladší, je dosť pravdepodobné, že by som sa asi snažil dostať medzi nich, I keď len z dôvodu, dostať sa do hlboko podzmených archívov slobodomurárskych lóží, kde údajne sú uložené neoceniteľné informácie a evidencia o prastarých civilizáciách a kultúrach, predchádzajúcich egyptské pyramídy. Evidencia o kultúrach starých 10 až 15 tisíc rokov a možno viac; Gobekli Tepe, Malta, indické jaskyne s neuveriteľnými nálezmi, jedným slovom evidncie, nad ktormi by užasol svet.

  World Notable Freemasons:
  Adams, Samuel
  Allen, Ethan
  Armstrong, Louis, musician
  Autry, Gene, actor
  Basie, Count William, musician
  Berling, Irwing, composer
  Borgnine, Ernest, actor
  Bush, George, U.S. president
  Bush, G. Walker, U.S. president
  Cantor, Eddie
  Casanova
  Casey, William, former CIA director
  Churchill, Winston, former British prime minister (WWII)
  Cobb, Ty
  Cole, Nat King, musician and singer
  Danton
  Dempsey, Jack, former heavy weight champion
  Doyle, Arthur Conan, writer
  Du Bois, W. E. B.
  Dulles, Allen, CIA founder and director
  Ellington, Duke, musician
  Fairbanks, Douglas, actor
  Fields, W. C., actor
  Ford, Gerald, U.S. president
  Frederick the Great of Prussia
  Gable, Clark, actor
  Gershwin, George, composer
  Graham, Billy, reverend
  Hardy, Oliver
  Helms, Jesse, polititian
  Hope, Bob, actor-comedian
  Hoover, Edgar, FBI head
  Horton, Tim, hockey player, busenessman
  Houdini, Harry, escape artist
  Ives, Burl, actor
  Jackson, Jesse, reverend
  Johnson, Lyndon, U.S. president
  Jolson, Al, actor
  Jones, John Paul
  Kemp, Jack
  King Edward VII
  Kipling, Rudyard, writer
  Lafayette, Marquis de
  Madison, James
  Mayer, Louis B. movie mogul
  Mix, Tom, actor
  Mozart, Wolfgang Amadeus
  Murphy, Audie, actor
  Napoleon
  Paine, Thomas (author of both “The Age of Reason” and “Origins of Freemasonry”)
  Palmer, Arnold, golfer
  Peterson, Oscar, pianist
  Pushkin, Alexander, Russian poet
  Reagan, Ronald, U.S. president
  Revere, Paul
  Robespierre
  Robinson, Sugar Ray, former heavy weight champion
  Rogers, Roy, actor
  Rogers, Will
  Roosevelt, Franklin Delano. U.S. president
  Sellers, Peter, English actor
  Shakespeare William, (?) English writer
  Skelton, Red, comedian
  Sousa, John Philip
  Swift, Jonathan
  Thomas, Danny, actor
  Thurmond, Strom
  Truman, Harry, U.S. president
  Warren, Earl, Supreme Court Justice
  Washington, George
  Wayne, John, actor
  Wilde, Oscar, writer
  Wren, Christopher Sir, architect
  Wyler, William
  Zanuck, Darryl, movie mogul

  Celkom dobrá spoločnosť, samozrejme okrem pár výnimiek.

  Okrem tohoto mám ešte soznam slobodomurárov vo Vatikáne, ten je ich plný!

  • plny suhlas. aj ja by som radsej studoval tieto ich zatajene informacie. ich moc pochadza vyhradne zo zatajovanie uzasneho mnozstva vedomosti, ale inak by nam vladnut nemohli. museli by (manualne) pracovat a to sa tomu smetiu nechce.

   • Nie je to až tak „úžasné“ množstvoô vedomostí.
    Je to skôr ako v boxe. Jeden nemôže či skôr nechce kopať – druhý kope – ktorý bude štatisticky častejšie vyhrávať?
    Nemajú žiadne zázračné knowhow, nie sú prenikavo inteligentní ä i keď kreténov spomedzi seba bezcitne vyhadzujú) – sú len koncentrovaní na podrazy alebo minimálne na boj bez pravidiel, kým bežné populácie sa koncentrujú na naivnú spoluprácu, alebo minimálne na ružové okuliare, anjelíkov, baránkov a podobne sračičky.

 6. Pokiaľ sa do tých archívov nedostaneme, nevieme a nebudeme vedieť.
  Jedno je však pravda; oni tvrdia, že nie sú “Tajná spoločnosť” (Secret Society), čom je pravda, však o ich existencii každý vie, ale že sú “Spoločnosť s tajomstvami” (Society with Secrets), čo môže byť tiež pravda. Nevieme však aké, ak vôbec nejaké majú, ako píše Norman.
  Jedno však vieme; niektotré ich ‘rituále’, siahajú až do čias egyptských kráľov – teda do doby pred faraónmi – čo je pekných pár tisíc rokov.
  Králi v Egypte prestali existovať zavraždením posledného kráa Seqenenre Tao II (Hiram Abif – “king that was lost”) a nasledovali faraóni, nakoľko jeho vraždou nikdo nepoznal rituál korunovania kráľa.
  Vrahov (Jubelo, Jubela a Jubelum, spoločne nazývaní “The Jewes”).
  poslal Hyksoský panovník Egypta, žid Josephus, ktorý sa práve chcel tieto tajomstvá korunovania dozvedieť, aby on sám mohol byť právoplatne korunovaný na kráľa.
  Seqenenre im nič neprezradil a radšej zahynul. (Vrahovia boli chytení a zomreli strašnou smrťou). Táto udalosť podnietila vzburu Egypťanov, čo malo za následok vyhnanie židov z Egypta. Teda žiadny Mojžiš a jeho poslanie bohom, aby išiel do Egypta vyslobodiť židov z otroctva.
  To je len báchorka pre tých slabodychých.

  • Christian Freeman

   no ale si to pomixoval zase…To Ty obcas po sebe aj citas, co pises, Sithra? 😀 Josephus ako panovnik Egypta z rodu Hyksos… no, necudo, slobodomurarov kritizovat a zaroven ich bachorky prijimat za pravdive, to uz chce riadnu davku schizofrenie.

 7. Vazeni pan Sitra Ahra a ostatni

  Netreba vam knihy slobodomurarov. Staci jedna kniha za 20 eur. Dr.Cyril Hromnik Sloveni a Slovensko. Je tam vsetko aj o Germanoch- tj. cerimanoch-cize obyvatelov lesov!
  Zakladom vsetkej kozmologie- nabozenstva bola sajivisticka viera v boha Sivu, od toho sa neskor vyvinul hinduizmus, budhizmus, zidovstvo, krestanstv a islam. Ako aj pohanske/ci bohanske nabozenstva grecke, slovanske, rimske, germanske, keltske atd.
  Tuto knihu sa oplati si objednat z vydavatelstva Matice Slovenskej aj za cenu jej citania pod zvacovacim sklom
  J kazok

  • Christian Freeman

   Jurar a Ty tiez…skus si pozriet, co v latincine znamena „Germanus“ a tie bachorky o lesnych ludoch Ta prejdu…

Leave a Reply