Domov / Hlavná strana / Analýza / Vynález zvaný kresťanstvo: Ako je existencia Krista podložená historickými dôkazmi

Vynález zvaný kresťanstvo: Ako je existencia Krista podložená historickými dôkazmi

Leonardo_Da_Vinci_-_AnnunciazioneUpozornenie autora: Toto je veľmi nebezpečný materiál. Doporučujem hlboko veriacim judeo-kresťanom, nakoľko tento materiál môže zapríčiniť určité pochybnosti v ich presvedčení o správnosti ich náboženstva a taktiež narušiť ich duchovnú rovnováhu po zbytok ich života, prejsť na iné čítanie.

Bolo dostatočne dokázané – bez najmenších pochybností, že kresťanstvo je samovražedná filozofia, prípadne učenie.

Brané seriózne ich nasledovníkmi, zničí ich to a keď to skutočne seriózne preberie celá rasa, alebo národ a verne sa pokúsi nasledovať učenie tohoto ‘Kazateľa z Hory’, tak celý národ zničí sám seba.

Veľký rímsky národ, najpozoruhodnejšia civilizácia vytvorená Bielou Rasou v klasickej dobe, v prvých storočiach C.E., vzali kresťanstvo seriózne, zničili sami seba, aby nikdy viac znova nepovstali.

Kde vzniklo kresťanstvo?

Keď čítame židovskú bibliu, Starý Testament a Nový Testament, nedostaneme správnu odpoveď. Skutočnosť je, že kresťanstvo je a bolo židovským výtvorom, vysnívané, poskladané a šírené hierarchiou židovskej rasy, nepochybne samotnými “Starejšími Sanhedrinu”.

Je to v skutočnosti bezbožné učenie, vymyslené s cieľom vykoľajiť a zmiasť intelekt Bielej Rasy a spôsobiť, aby zanedbal svoje skutočné poslanie, ku ktorému ho príroda stvorila. Je to neprirodzený a úplne perverzný názor voči prírodnému okoliu, ktoré pre nás príroda vytvorila.

Keďže plný dopad kresťanstva úplne zničil Rímsku ríšu za menej než dve storočia po tom, ako sa stalo adoptovaným náboženstvom Ríma, je stále ešte i dnes prevládajúcim vplyvom, visiacim ako tieň nad záležitosťami a myslením Bielej Rasy po celom svete.

Je preto dôležité, aby sme vystopovali jeho vznik napriek tomu, že mnoho dôkazov už bolo úmyselne zničených a mnoho prekážok postavených do cesty, objektívne posúdiť dôkazy, ktoré sa ešte predsa len zachovali.

Každý, kto ešte nestratil svoje zmysly a pozrie sa na dôkazy zistí, že pôvod kresťanstva sa veľmi líši od toho, v čo by dnes ‘cirkevní otcovia’ chceli, aby sme verili.

Pozrime sa priamo, čo nás ‘cirkevní otcovia’ a “Svätá Biblia” dnes učia.

Prvá strana Nového Testamentu, Matúš 1, hovorí jasne, že Ježiš bol žid a sleduje jeho genealógiu od Abraháma cez Davida, cez Jozefa po Krista. Na inom mieste uvádza genealógiu Márie a uisťuje nás, aby sme si boli plne vedomí, že ona je tiež židovka.

Vidíme hneď prvú kontradikciu, keď Ježiš bol syn Boha, ako môže byť tiež syn Jozefa?

Avšak nech je ako je, pozrime sa na Ježišových učeníkov a apoštolov a zisťujeme, že Matúš, ktorý vraj napísal prvú knihu v Novom Testamente, bol tiež nazývaný Levi, syn Altheusa a bol, ako bolo mnoho židov, vyberač daní v Capernaume.

Zisťujeme, že apoštol Mark, ktorý napísal druhú knihu Nového Testamentu, bol tiež nazývaný Ján Mark syn Márie, v ktorého dome v Jeruzaleme sa schádzali ranní kresťania a bol bratranec Barnabáša.

Nadovšetko taktiež zisťujeme, že Mark bol tiež žid.

Prichádzame teraz ku Lukášovi, ktorý bol pravdepodobne jediný nežid v tejto skupine dvanástich. Historici ho považujú za nežida, lekára. Bol však úplne v područí Pavla, ktorý bol ‘nový’ žid a Lukáš strávil väčšnu svojho života ako učeník, cestujúci hore-dole v spoločnosti žida Pavla.

Prichádzame ku apoštolovi Jánovi, ktorý ako zisťujeme bol tiež žid, spolu so svojim bratom Petrom a Jamesom.

Ďalej prichádzame ku apoštolovi Pavlovi, ktorý vraj zmenil svoje meno z mena Saul z Tarsusu, zo židovských rodičov, muž ktorý bol vychovaný striktne v židovskej tradícii Farizejov tej doby. (Celá táto záležitosť s Pavlom je však úplný mýtus; iné pramene hovoria, že on sa s Ježišom ani nepoznal, bol dokonca surovým prenasledovateľom kresťanov a bol v skutočnosti rímsky špión).

Ohľadom dvadsiatich siedmich kníh Nového Zákona, bol to Pavol, ktorému prisudzujú napísanie strnástich, ba dokonca že sám napísal viac ako polovicu Nového Testamentu.

A tak, z dvanástich učeníkov, ktorých vraj Kristus mal, všetci boli židia, možno s výnimkou Lukáša a ako poznamenávame, on bol úplne pod vplyvom Pavla.

Je viac ako podivné, že podľa samotného Nového Testamentu, pisatelia, kazatelia a apoštoli tohoto “Nového Učenia”, ako aj vraj jeho zkladateľ, sú všetci židia s veľmi malými výnimkami. Je taktiež podivuhodné, že sami židia nikdy neprijali toto vysoko samovražedné učenie, avšak boli fanaticky aktívni v jeho šírení a v snahe úplne ním ‘osedlať’ Bielu Rasu a veľký Rímsky národ obzvlášť.

Nepochybujeme, že tieto židovské charaktery mali nielen stovky, ale tisíce židovských pomocníkov, ktorí boli tou “Skrytou Rukou”, ktorá šírila toto učenie medzi Rimanmi a nežidmi v Rímskom Impériu.

Sú však seriózne pochybnosti, či taká osoba, ako Ježiš Kristus, vôbec kedy žil a je mnoho dôkazov svedčiacich tomu, že vôbec neexistoval, ale bol len fragment židovskej predstavivosti.

Začiatok kresťanskej viery zastihol Rím blízko vrcholu jeho civilizácie. Jeho nadradenosť vo svete tej doby bola bezkonkurenčná a bol to začiatok dlhotrvajúceho obdobia mieru. Aby sme boli špecifickí, Pax Romana (Rímsky mier) trval približne 200 rokov, začínajúc vládou Cézara Augusta. Rím bol vysoko vzdelaný, bolo mnoho vynikajúcich spisovateľov, vedcov, historikov, sochárov a maliarov, ani nespomínajúc iných vynikajúcich ľudí filozofie a učenia.

Je taktiež veľmi zarážajúce, že napriek veľkému pokriku a fanfáram, ktoré zvestovali narodenie Krista, ako aj jeho obriezku (podľa biblie), nenájdeme jediného historika, ani jediného zapisovateľa tej doby, ktorí si našli čas si túto udalosť povšimnúť a poznamenať v ich dielach.

Mimo vyfabrikovaných biblických spisov žiaden rímsky historik, ani žiaden rímsky pisateľ, ani autor divadelných hier, nezanechal ani najmenšiu zmienku, že by bol mal čo len hmlisté vedomie, že tento, vraj najväčší zo všetkých veľkých, bol v ich kruhu medzi nimi a kázal, čo sa prehlasuje za niečo najúžasnejšie z nových kázaní.

Napriek tomu Cézar zanechal obsiahle spisy, ktoré sú dodnes zachované a môžu byť študované našimi deťmi v školách. Kristus sám, ktorý vraj mal doručiť (ľudstvu) najväčší odkaz pre večnú budúcnosť, akú kedy svet videl, nezanechal ani ten najmenší zdrap papiera, na ktorý by bol napísal jediné slovo. Toto nakoniec potvrdzuje sama biblická literatúra a spomína len to, že vraj raz napísal niečo do piesku!

Dnes stále môžeme študovať Cicerove veľké rečnícke prejavy a písomnosti. Zanechal viac ako 800 listov, ktoré ešte stále dnes môžeme študovať. Môžeme študovať celé knihy, ktoré napísal Markus Aurelius, môžeme študovať čo napísal Aristoteles, čo napísal Platón a mnoho iných, ktorí boli súčasníci s prvými začiatkami kresťanskej éry, alebo ju predchádzali. Ale divné, niet ani slova v žiadnych spisoch, ktoré by mohli byť prisúdené Ježišovi Kristovi samému.

Gréci a Rimania tej doby a dokonca predtým aj potom vyvinuli umenie sochárstva na vysokú úroveň. Našli sme busty Cicera, Cézara, Marka Aurelia a nespočítateľné množstvo iných gréckych a rímskych hodnostárov aj nižších osobností, ale zdá sa, že nikdo nepovažoval za dosť dôlezité vytesať sochu Ježiša Krista. A dôvod je nepochybne taký, že v tom čase žiadny taký model nebol. V tom čase bolo nepochybne množstvo umelcov a maliarov, ale zase, napodiv, nikdo si nedal čas a neprejavil záujem namaľovať obraz tohoto vraj najväčšieho zo všetkých učiteľov, ktorý bol dokonca prehlásený za Syna božieho, ktorý prišiel na zem. Nikdy nebol namaľovaný žiaden obraz tohoto muža, ktorý, ako je nám tvrdené, shromaždil okolo seba veľké davy a spôsobil veľké vzrušenie a strach dokonca samému Herodesovi, kráľovi Judey.

Toto je veľmi, veľmi divné, keď, ako biblia tvrdí, narodenie Ježiša Krista bolo oznamované fanfárami a Anjeli veľkým ‘haló’ ohlasovali jeho narodenie. Neobyčajne jasná hviezda ukazovala miesto jeho narodenia. V Matúšovi 2:3 sa hovorí “Keď kráľ Herodes počul o týchto veciach, bol ustarostený a s ním celý Jeruzalem”.

Z tohoto môžeme ťažko pochopiť, že nikdo si nebol vedomý skutočnosti, že sa narodil Kráľ židov, veľký Mesiáš, lebo sme v predchádzajúcich veršoch informovaní, že Mudrci (Wise Men), prišli ku samotnému kráľovi Herodesovi, oznamujúc mu:

“Kde je ten, ktorý sa narodil Kráľom židov, lebo my sme videli jeho hviezdu na východe a my sme prišli ho uctiť.”

Evidentne teda, táto udalosť bola dokonca osvietená jasnou hviezdou z neba. V každom prípade, kráľ Herodes, ako nám hovorí Matúš 3, bol tak ustarostený, že poslal Mudrcov do Betlehemu usilovne pátrať po malom dieťati, aby ho ku nemu doniesli, aby ho mohol usmrtiť.

Ako sa tento príbeh ďalej odvíja, dozvedáme sa, “že Jozef sa o tom dopočul a tichúčko sa vytratil do noci, vezmúc so sebou svoju ženu, malé dieťa a osla a odišiel do Egypta. Keď sa Herodes dozvedel, že bol ‘oblafnutý’, bol vraj veľmi rozhnevaný a dal povraždiť všetky deti vo veku dvoch rokov a menej v Betleheme a na všetkých brehoch”.

Toto je ale strašne drastický čin na kráľa, nechať povraždiť v celej zemi všetky deti vo veku pod dva roky.

Nemôžeme tvrdiť, že by podľa biblie narodenie Ježiša nebolo vytrubované, neohlásené a nepovšimnuté.

A taktiež je veľmi divné, aby takýto čin Herodesa, drastický a krininálne surový, akým bol, nie je nikde inde zaznamenaný v histórii, alebo v písomnostiach mnohých iných početných kronikárov tej doby.

Všetko čo máme sú len “dôkazy” tých, ktorí napísali Nový Testament.

V skutočnosti, ktokoľvek napísal Nový Testament, vymyslel toľko neprávd, ktoré sa nezhodujú so skutočnosťou a dokonca urobil jasnú chybu, že zaplietol kráľa Herodesa do tejto rozprávky.

História nám hovorí, že v roku 1 C.E., keď sa vraj Kristus narodil, Herodes bol už štyri roky mŕtvy. Veľmi ťažko by mohol byť znepokojený, alebo veľmi rozhnevaný ohľadne narodenia kohokoľvek v roku 1 C.E.

Naviac, existujú silné dôkazy toho, že Matúš, Mark, Lukáš a Ján nikdy nenapísali žiadne z tých kapitol, ktoré sú im pripisované.

Všetky historické dôkazy, ktoré sú k dispozícii, prezrádzajú, že boli napísané omnoho neskoršie a nie v čase, keď Ježiš vraj povedal všetky tieto ‘múdrosti’, ale okolo 30 až 50 rokov neskôr neznámou osobou, alebo osobami.

Ďalej, keď porovnáme prvé štyri knihy evanjelií, ktoré, ako by sa predpkladalo, by mali viac-menej povedať rovnaké príbehy, zisťujeme, že si jedna druhej protirečia v toľkých detailoch že človek si ich musí sám prečítať, aby sa presvedčil.

Ak je teda vôbec nejaký súlad v tomto široko rozvetvenom zjave, nazývanom kresťanstvo, spočíva v Novom Testamente – a špecificky v príbehu o Ježišovi – známom ako Štyri Evanjelia. Tieto sú všeobecne považované za najautoritatívnejšie aké poznáme; a pre mnohých kresťanov tieto sú považované za nepopierateľné.

Od detstva je každý vedený k viere, že ‘príbeh’ Ježiša, ako je zachovaný v Štyroch Evenjeliách, ak aj nie inšpirovaný bohom, je definitívny. Štyria evanjelisti, predpokladaní autori Evanjelií, sú považovaní za nepopierateľných svedkov, ktorí podporujú a potvrdzujú jeden druhého. Z tých ľudí, ktorí sa dnes nazývajú kresťania, relatívne veľmi málo si je vedomých skutočnosti, že Štyri Evanjeliá nielenže si protirečia, ale miestami silno nesúhlasia.

Pokiaľ sa jedná o populárnu záležitosť, pôvod a narodenie Krista, sú dosť známe. Ale v skutočnosti Evanjeliá, na ktorých je táto záležitosť založená, sú o tomto povážlivo dosť nepresné. Len dve z Evanjelií, Matúš a Lukáš – hovoria vôbec niečo o Ježišovom pôvode a narodení; a aj tie sú dosť rozdielne.

Podľa Matúša (Matúš, 1:1 napríklad), Ježiš bol aristokrat, ak dokonca nie právoplatný a legitímny kráľ pochádzajúci z Dávida a Šalamúna. Avšak podľa Lukáša (2:7; 3:23,38), Ježišova rodina i keď potomkovia domu Dávidovho, bola viacmenej menej ‘výsostným’ rodom; a na základe Markovho podania, (Mark 6:3) dostala sa do obehu ‘legenda’ o chudobnom tesárovi. Tieto dve genealógie sú tak pozoruhodne rozdielne, že vlastne môžu referovať ku dvom úplne rozličným osobám.

Rozpory medzi Evanjeliami sa nevzťahujú len k otázke Ježišovho pôvodu a rodokmeňu. Podľa Lukáša (Lukáš 2:15,16,17), keď sa Ježiš narodil, navštívili ho pastieri. Podľa Matúša (Matúš 2:1,2,11) ho navštívili králi.

Podľa Lukáša (Lukáš 1:27; 2:4), Ježišova rodina žila v Nazarete. Odtiaľto vraj odišl – kvôli sčítaniu ľudu, o ktorom história predpokladá že sa v skutočnosti nikdy neodohralo – do Betlehemu, kde sa Ježiš narodil v “chudobe válova” (jasle). Ale podľa Matúša (2:11), Ježišova rodina boli veľmi dobre situovaní obyvatelia Betlehemu po celú dobu a Ježiš sa narodil v dome. V Matúšovej verzii (Matúš 2:13,14,19) Herodesova perzekúcia nevinnych prinútila rodinu utiecť do Egypta a len po ich návrate sa udomácnili v Nazarete.

Informácie v obidvoch týchto príbehoch sú celkom špecifické – predpokladajúc, že sčítanie sa odohralo – a dosť uveriteľné. Ale predsa, tieto informácie jednoducho nesúhlasia. Toto protirečenie nemôže byť racionálne. Nie je možné, aby tieto konfliktné údaje boli obidva správne a nie je ani možné dať ich do súladu. Či niekto je ochotný priznať, alebo nie, musí byť zrejmé, že jedno alebo obe Evanjeliá sú nesprávne. Vo svetle tohoto je nevyhnutné konštatovanie, že Evanjeliá nemôžu byť považované za nepopierateľné. Ako môžu byť nepopierateľné, keď popierajú samé seba?

Čím viac Evanjeliá študujeme, tým viac sa protirečenia medzi nimi stávajú zreteľnejšie. Dokonca sa nezhodnú ani na dni ukrižovania. Podľa Evanjelia Jána (Ján 19:42), ukrižovanie bolo deň pred tzv. “Passover” (Sabbath). Podľa Evanjelia Marka (15: 6), Lukáša (23: 17) a Matúša (27: 15), Pilát ešte večer na “Passover” dával na výber židom, koho z dvoch odsúdených chcú, aby oslobodil, čo bolo zvykom a právom vladára.

Evanjeliá nie su jednotné ani čo sa týka osobnosti a charakteru Ježiša. Každé popisuje osobu, ktorá je očividne rozdielna s osobou popísanou v tých druhých – napríklad “krotký ako ovečka” v Lukášovi, “mocný a majestátny vládca” v Matúšovi, ktorý prichádza “nie priniesť mier, ale meč”. A potom samozrejme máme ďalšie nezrovnalosti ohľadne Ježiša, ohľadne jeho posledných slov na kríži.

V Matúšovi (27: 46) a Markovi (15: 34) sú to slová “Môj boh, môj boh, prečo si ma zanedbal?” (“Eloi, Eloi, lema sabachthani?”), v Lukášovi (23: 44) sú to “Otec, do tvojich rúk skladám moju dušu” a v Jánovi (19: 30) jednoducho “Je koniec”.

Za daných okolností, Evanjeliá môžu byť prijaté ako vysoko otázne autority a určite nie ako definitívne. Nereprezentujú slová žiadného boha; alebo ak áno, božie slová boli veľmi voľne cenzurované, editované, revidované, ‘vyleštené’ a poprepisované ľudskými rukami.

Musíme si uvedomiť, že biblia – a toto sa vzťahuje ako na Starý tak aj na Nový Testament – je len výber slov a v mnohých prípadoch dosť despotických. V skutočnosti by mohla zahrňovať omnoho viac kníh a písomností ako zahrňuje. Nie je tu ani otázka chýbajúcich kníh, ktoré sa vraj ‘stratili’. Naopak, boli úmyselne vylúčené. V roku 367 C.E., biskup Athanasius z Alexandrie vypracoval zoznam prác, ktoré majú byť zahrnuté do Nového Testamentu. Tento zoznam bol ratifikovaný Cirkevným koncilom v Hippo v roku 393 a znovu o štyri roky neskoršie Koncilom v Kartágu. Na týchto konciloch bol odsúhlasený ‘výber’. Určité práce boli vybraté do Nového Testamentu vo forme ako ho poznáme dnes, iné boli jednoducho ignorované. Ako môže byť takýto proces ’výberu’ považovaný za definitívny? Ako môže nejaká konkláva klerikov neomylne rozhodnúť že niektoré knihy “patria” do biblie zatiaľ čo iné “nepatria”? Obzvlášť vtedy, keď niektoré z tých ‘vylúčených’ kníh majú perfektne hodnotný nárok na historickú pravdu?

Protirečení v tzv. Biblii, je príliš mnoho, aby sme tu na všetky poukázali.

Ale poukážeme na tie najnehoráznejšie klamstvá a výmysly, ktoré vo svojej fantázii vyprodukovali títo žongléri, pisatelia tejto frašky a cirkev týmito klamstvami bezočivo a vedome ohlupuje ľudstvo už tisíc sedemsto rokov! A ešte je vo svete 2 miliardy kresťanov, ktorí tomuto stále veria – ľudia 21-ho storočia!

• V dopise Konštantína Eusebiusovi v roku 331 C.E. ho žiada napísať kresťanskú bibliu a objednal si z nej 50 kópií.
• Kniha Jubilee nám hovorí, že Adam a Eva mali 9 synov a dcér, nielen 3 synov, Kaina, Abela a Setha a jedna z dcér, Devone, sa stal Kainovou ženou.
• Kniha Enoch (Book of Enoch), taktiež ako Kniha Jubilee, nikdy nebola zahrnutá do Nového Testamentu;
• Kniha Enoch nám hovorí o Synoch Boha (Obri, alebo Nefilim, zrejme mimozemšťania), ktorí prišli na Zem a miešali sa s dcérami ľudí (zrejme s dcérami pozemšťanov);
• Kniha Enoch je spomenutá v Genesis len jeden, jediný krát – prečo?
• Tomášovo evanjelium o detstve, Ježišovo detstvo a ‘zázraky’ ktoré robil, ako dieťa, vôbec nie sú v Novom Testamente spomenuté, ale sú spomenuté v islámskom Koráne!
• Evanjelium Márie Magdalény nebolo vôbec zahrnuté do Nového Testamentu, prečo?
• Apocalypsa Petra, taktiež nezahrnuté do Nového Testamentu, prečo?
• Evanjelium Nikodéma – v biblii taktiež nezahrnuté (?), asi preto lebo tam píše, čo sa o Ježišovi vseobecne hovorilo – Ježiš, nebezpečný bosorák, nelegitímny syn Márie, jeho zostup do pekla a “Princ Pekla” – Nikdemus 16;1.
• V biblii máme dva príbehy o Stvorení ženy – Lilith a Eva.
• V biblii nenájdeme Testament Šalamúna a Petrove Akty (Testament of Solomon a Acts of Peter), prečo?
• Akty Pavla a Chekly (aspoň tak dôležitá žena v tej dobe, okolo Krista, ako Mária Magdaléna), v biblii neexistujú.
• “Tajné evanjelium Marka” (?) – úplne rozdielna verzia Evanjelia Marka.
• Evanjelium Judáša, nájdené v Egypte v dedine El Minya – úplne iná verzia jeho činu.

A nakoniec niečo skutočne neuveriteľné pre normálny rozum:

Joakim a Anna, rodičia Márie, nemohli mať dieťa. Anna prosila boha aby jej ‘požehnal’ a tak jedného dňa sa jej ‘zjavil’ archanjel Gabriel (ten istý, ktorý sa zjavil aj Mohamedovi, aby mu odovzdal “božie zjavenia”, ako tvrdí Islam) a oznámil jej že otehotnie s bohom!

A tak sa narodila, z ‘nepoškvrneného počatia’, dcéra Mária – Protovangelium of James 4:1;

Vidíme teda, že nie Ježiš, ale jeho matka Mária, sa narodila z ‘nepoškvrneného počatia’!

Ale preto, že sme potrebovali stvoriť nové náboženstvo a bolo treba “boha” a to z ‘nepoškvrnénho počatia’, ako všetci iní bohovia pred ním, tak sme si jednoducho preniesli túto legendu z Anny na jej dcéru Máriu. No problemo!

Keby Mária mala náhodou dcéru – tragédia, nebolo by “božieho syna, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie” – jedným slovom, nebolo by kresťanstvo, ktoré sa len na týchto výmysloch zakladá!

Predpokladám, že je každému (alebo mnohým), známy obraz Leonarda Da Vinciho, na ktorom je zobrazená “panna Mária”, ako jej anjel (zase vraj Gabriel) zvestuje jej otehotnenie s pánom bohom”. V roku 1989, vedci prišli na úžasný trik Da Vinciho; posvietili nejakými špeciálnymi lúčmi (podobné x-rays) na obraz a anjel zmizol! Podrobili anjela detailnému rozboru, či toho anjela tiež namaľoval Da Vinci a zistili, že áno.

DaVinci bol známy, že do svojich diel rád ‘zašifroval’ nejaký tajný odkaz (slobodomurársky zvyk, robil to aj Puccini, viď jeho “Nessum Dorma”, čo znamená “Nech nikdo nespí”). Čo chcel Da Vinci povedať budúcim generáciám? Malo to znamenať, že zjavenie sa anjela Gabriela je obyčajná fraška? Asi áno. Ako ale vedel, že to bude možné odhaliť o päťsto rokov neskoršie nejakými lúčmi, ostane asi záhadou na veky. Farby, akými to namaľoval, sa samozrejme chemickou analýzou zistilo.

Môže si to každý overiť na:
http://www.dailymotion.com/video/x1bh2kb_ancient-aliens-the-da-vinci-conspiracy-alien-ufo-paranormal-documentary_tv

Zdroje:
“Nature’s Eternal Religion”
“The Holy Blood and the Holy Grail”
Autorov Archív

Pre záujemcov, tieto videá:
Banned From the Bible II – Documentary…
Banned From the Bible 3 – Secrets of the Apostles (Documentary)

Doslov:
Tieto šokujúce slová sa zjavili v uverejnenej, nasledujúcej pasáži prejavu M.A.Levyho (Tajomník „World League of Liberal Jews“), v auguste 1949 v Los Angeles, California:

“Dnes, kresťanskí nežidia, ktorí sa dožadujú svätého práva, boli vedení na falošnou cestou. My, židovskej viery, sme skúšali po storočia učiť kresťanov, že Kristus nikdy neexistoval a že príbeh o Panne a Kristovi je a vždy bola fiktívna lož. V blízkej budúcnosti, KEĎ ŽIDIA PREBERÚ VLÁDU NAD SPOJENÝMI ŠTÁTMI, legálne pod bohom Jehovom, vytvoríme nový výchovný systém, dokážuc, že Jehova je jediný hodný nasledovania a dokážuc, že príbeh Krista a klam kresťanstva budú zamietnuté“ (J. Creagh Scott “Hidden Government”…str.58).

Autor: SITRA AHRA, www.protiprudu.org

O ::prop

117 komentárov

 1. Problém není v Ježíši Kristu, jeho učení je celkem OK. Naopak ti, kdo jej praktikovali, se brzy stali vnitřně svobodní.
  Ale to se nelíbilo politikům, tito prvotni krestane byli neovladatelní vnejsi silou.
  A tak Konstatntin a kolektiv ukuli novou bibli, ze ktere byly odstranen ynektere elementarni veci, a naopak pridal bordel. Z toho pak vzniklo to krestanstvi, ktere zname dosud, ktere se tvari jako cesta k bohu, ale je to jen zlomek toho, co nabizelo krestanstvi v prvnich trech staletich po kristu.

  • „Konstatntin a kolektiv ukuli novou bibli, ze ktere byly odstranen ynektere elementarni veci, “
   … tak toto urobil už Aquilla, Simach a Theodotion. Židia v prepisoch sami vynechávali časti, hlavne týkajúce sa Krista, dokonca oľutovali Septuagintu. A tie veci popísané o Konštantínovi… nekomentujem.

  • Niet lepšieho dôkazu o Ježišovi ,ako nenávistní židia. Tí jeho zázraky nikdy nepopierali ,akurát tvrdia ,že ich robil mocou diabla.
   Toľko k „existencii“ Ježiša.
   Normálny ateista nemá nenávisť voči Kristovi. Len židia ho nenávidia dodnes a svoju nenávisť dávajú najavo na svojich plátkoch ako prop, SME ,Plus sedem dní ….

   Váš rabín vám to hovorí ,ale zbytočne…

 2. To zas bude diskusia 🙂

 3. Aman Againsttime

  Kresťanstvo (podobne ako marxizmus) bolo židovským golemom, ktorý sa však neskôr Židom vymkol spod kontroly a začal si žiť svojim vlastným životom.

 4. Christian Freeman

  preco ide niekto pisat clanok o teme, o ktorej nema ani sajnu? No nic, asi bude po dlhom case oprasit pomyselne „pero“ (rozumej klavesnicu) a tieto bludy uviest na pravu mieru.

  • @Christian Freeman
   Celkom rad by som si precital tvoju „pravu mieru“.
   Ale poprosim aj s logickymi dokazmi (nie dokazy typu „lebo je napisane“)

 5. Kresťanstvo je podrobované kritike od nepamäti s východiskovým bodom nexistencie Krista.
  Od dôb, keď židia zistili, že Kristus nie je politický činovník, ktorý by ich chránil pred Rímom a pomohol podriadiť židom iné národy, židia ničia kresťanstvo inými metódami, ako je tento úbohý článoček.
  Už Platón a iní vedeli, že polyteizmus nie je cool, v tej dobe to vrelo v spoločnosti, v Itálii, provinciách na všetkých úrovniach… ale to všetko je v literatúre.

  • Aman Againsttime

   Kresťanstvo boli síce kritizované od nepamäti, ale nie je pravdou, že východiskovým bodom tu malo byť dokázanie neexistencie Krista. Starovekí pohanskí kritici kresťanstva ( Tacitus, Celsus, Porfýrios, Libanios, atď.) naň útočili ako na „zhubnú poveru“. Poukazovali (veľmi správne) na jeho iracionalitu, netolerantnosť a/alebo pokrytectvo kresťanov. Na to, že vyvoláva rozbroje a konflikty. Ale nikdy nepopierali existenciu JK.

 6. Christian Freeman

  no a len tak stručne klamstvá autora:

  „• V dopise Konštantína Eusebiusovi v roku 331 C.E. ho žiada napísať kresťanskú bibliu a objednal si z nej 50 kópií.“

  Klamstvo. Konštantín si u Eusébia skutočne objednáva 50 kópií (rukopisov) sv. Písem, o napísaní kresťanskej Biblie Eusébiom sa autorovi muselo snívať…Anglický text listu Konštantína uvádza: „Do you, therefore, receive with all readiness my determination on this behalf. I have thought it expedient to instruct your Prudence to order fifty copies of the sacred Scriptures, the provision and use of which you know to be most needful for the instruction of the Church, to be written on prepared parchment in a legible manner, and in a convenient, portable form, by professional transcribers thoroughly practiced in their art!“

  • Kniha Jubilee nám hovorí, že Adam a Eva mali 9 synov a dcér, nielen 3 synov, Kaina, Abela a Setha a jedna z dcér, Devone, sa stal Kainovou ženou.
  • Kniha Enoch (Book of Enoch), taktiež ako Kniha Jubilee, nikdy nebola zahrnutá do Nového Testamentu;
  • Kniha Enoch nám hovorí o Synoch Boha (Obri, alebo Nefilim, zrejme mimozemšťania), ktorí prišli na Zem a miešali sa s dcérami ľudí (zrejme s dcérami pozemšťanov);
  • Kniha Enoch je spomenutá v Genesis len jeden, jediný krát – prečo?
  • Tomášovo evanjelium o detstve, Ježišovo detstvo a ‘zázraky’ ktoré robil, ako dieťa, vôbec nie sú v Novom Testamente spomenuté, ale sú spomenuté v islámskom Koráne!
  • Evanjelium Márie Magdalény nebolo vôbec zahrnuté do Nového Testamentu, prečo?
  • Apocalypsa Petra, taktiež nezahrnuté do Nového Testamentu, prečo?
  • Evanjelium Nikodéma – v biblii taktiež nezahrnuté (?), asi preto lebo tam píše, čo sa o Ježišovi vseobecne hovorilo – Ježiš, nebezpečný bosorák, nelegitímny syn Márie, jeho zostup do pekla a “Princ Pekla” – Nikdemus 16;1.

  Kniha Enoch pravdepodobne do biblického kánonu patrila, jeden zo zachovaných rukopisov ju, ak sa dobre pamätám, aj obsahuje. Zvyšok sú pseudepigrafné knihy, do biblického kánonu nepatriace (jedine, že by chcel Sithra tvrdiť, že Nikodémus sa dožil pár stoviek rokov, keďže evanjelium nesúce jeho meno sa datuje do cca 4. storočia A.D.)

  • V biblii máme dva príbehy o Stvorení ženy – Lilith a Eva.

  Zaujímavé, mám plno vydaní Písem a v ani jednej sa dva príbehy nespomínajú. Či pán číta Talmud? 😀

  • V biblii nenájdeme Testament Šalamúna a Petrove Akty (Testament of Solomon a Acts of Peter), prečo?

  Platí to, čo pre ostatné nebiblické spisy.

  • Akty Pavla a Chekly (aspoň tak dôležitá žena v tej dobe, okolo Krista, ako Mária Magdaléna), v biblii neexistujú.

  ak už, tak Tekly…platí vyššie uvedené…

  • “Tajné evanjelium Marka” (?) – úplne rozdielna verzia Evanjelia Marka.

  teraz neviem, či má autor na mysli Šeb Tov, alebo ten preukázaný podvrh Mortona Smitha….

  • Evanjelium Judáša, nájdené v Egypte v dedine El Minya – úplne iná verzia jeho činu.

  hej, napísané pár storočí po čine 😀

  Ale keď vidím, že autor čerpá z takých zdrojov, ako je „Nature’s Eternal Religion“ židovského homosexuála Bena Klassena…tak sa niet čomu diviť…

  • Naco tu rozpisovat vsetko. Ci bol nebol nejaky JK. Ked ho pribili na kriz tam zdochol ako aj iny ludia pribity na kriz bodka A od tohoto bodu to zacina byt len nevkusny kabaret.
   Ak je niekto schopny logickeho a racionaneho myslenia, nemoze verit v : duchov, NP bytosti ako anielov, satanov, jednorozcov, atd. Nebo, peklo, chodenie po vode, hovoriacich hadov, prebyvanie 3 dni v zaludku ryby, hovoriacich horiacich krov, liecenie na pockanie, zazraky, zjavenia, panna a tehotna, ziaden sex a predsa oplodnena nejakym „duchom“, Vesmir bol stvoreny vraj „bohom“ A bumm v tom gigantickom vesmire v nasej galaxii a v nasej slnecnej sustave a planete zem sa rozhodol za 6 dni svorit vsetko co tu dnes je. Chcem pripomenut ze stvoril aj ten giganticky vesmir, kolko na to potreboval neviem. Prvy ludia Adam stvoreny z tychto ingrediencii, trochu zeme+hokuspokus = Adam. Kedze bolo Adamovi smutno stvoril mu druzku Evu a to bolo nasledovne : rebro z Adama + kokuspokus = Eva. A toto je len nepatrna cast nezmyslov ktorym „VERI“ cca 2MLD krestanov v 21.storoci. A AS menom Cirkev az dodnes prezila na zaklade vasej ovcej „VIERY“ Dnes vlastni cirkev neskutocne majetky, ktore stale vacsie. Tato sekta ovlada nas cely svet to je pravda. A USA je na cele tychto pokrytcov a podvodnikov.
   Verime v boha dat tlacit na bankovky je sila. Este mile ovce „veriaci“
   VIERA : Nieje ziadna cnost,je slepa. Anezasluzi si ziaden respekt len pohrdanie!
   Vsetko najlepsie prajem zmysluplne a stastne prezity jediny zivot co mame.
   PS: Realita je neuprosna a kruta ale je to jedina pravda. Loz zostane lzou aj ked jej bude
   verit cela planeta. Pravda zostane pravdou aj ked jej cela planeta verit nebude.

 7. Čudujem sa prop-u, že sa znižuje a uverejňuje takéto lži plné nenávisti. Sú to len ľudské sračky. Toto môže napísať len posadnutý dement. Stratil si u mňa kredit. Prop, mám ťa odteraz v praži….PS. Prop som čítala veľa rokov dozadu, no už nebudem.

  • Pardón, ale ja nie som žiaden teológ, takže je mi ťažko poznať, kde je pravda. Očakával som, že sa to vyjasní v diskusii… 😉 Avšak na rozdiel od Freemana – ktorý uviedol mnoho tvrdení odporujúcim tým v článku – vašej reakcii výpovedná hodnota chýba. Čo mi je veľmi ľúto, keďže sa takto nedozviem ja ani čitatelia čo sú fakty a čo sú nezmysly.

  • Ešte dodávam – Sitra Ahra publikoval aj na pôvodnom prop-e.

  • Jana,
   pôvodný prop to nevzvládol finančne a skončil. Škoda, bol dobrý a slovenský. Toto, čo je teraz sa už len tak volá a je to ako zle maskovaná redakcia SME.

   • Kresťanstvo nie je ani dobré, ani slovenské. Je židovské a Európe prinieslo iba stáročia temna.

    • Christian Freeman

     to je co za – prepacte mi za vyraz – pribrzdeny nazor? 😀 Internet tiez nie je slovensky a nevadi Ti ho pouzivat…Krestanstvo, samozrejme, zidovske nie je, ale paradoxne najviac o tom melu ti, co nemaju o tom ani sajnu…Europe to neprinieslo starocia temna…to, ze povodne krestanstvo (so svojou exkluzivitou atd) bolo kvoli mocenskemu prospechu zneuzite, je jedna vec…ale to je asi ako obvinovat Doma Perignona z alkoholizmu Slovakov 😀
     Inak, krestanstvo je dobre, a je aj slovenske (a slovanske)…akurat, komu nie je zhora dane, tak v lekarni nekupi.

     • A to je čo za pribrzdený názor – prirovnávať internet s kresťanstvom? Vzniklo kresťanstvo na území Slovenska? Koľkí z apoštolov boli slováci? Bol Ježiš slovákom? Tak netrep, že je slovenské. A povedz, čoho dobrého sa dočkala Európa od kresťanstva za prvých tisíc rokov. Alebo aspoň prvých sto. Povedz aspoň za prvý rok. Náboženskú neznášanlivosť, fanatizmus, otrocké myslenie. To je príspevok kresťanstva pre Európu. Veď sa ani sami medzi sebou nedokážete zniesť a vraždíte sa jedna radosť.

     • Jay uvedom si, že to boli len zamienky. Nebyť tej viery, našiel by sa zamer iny. Ani križiacke vypravy neboli o viere, ale prinášali nenormálne zisky. Mojmír prijal kresťanstvo tiež len preto, aby posilnil ríšu, obchod a silný spojenec. To bol dôvod prečo národy prijímali kresťanstvo. Píšeš čo je slovenské, pričom slovenské je máločo. Mestá tu zakladali Nemci, nemeckí kresťania počas Veľkomoravskej ríše.

     • Freemna, také postoje, ako máte Vy, práve dokazujú, že je niečo zásadne zhnité v kresťanstve.

      Samozrejme, každý svetonázor občas obhajujú rôzni zúfalci. proste neinteligentní alebo rôznymi emóciami oblbnutí ľudia – to nie je dôkaz slabosti daného svetonázoru. Keď ale daný svetonázor obhajujú vzdelaní ľudia spôsobom, ako Vy teraz, tak človek stráca vieru v to, že sa na kresťanstve dá ešte niečo vybudovať, že to dobro v ňom ešte definitívne neodumrelo.

     • Čo to točíte, aké mestá kto zakladal – čo to má spoločné s tým, kto vymyslel kresťanstvo? Neodvádzajte od témy. To už je bližšie k téme Freeman s tým internetom – aj keď inak ako si myslel. A o tých zámienkach. Nepochybujem, že často bola viera iba zámienkou. Je ale zaujímavé, ako si to vy kresťania vykladáte podľa potreby. Keď sa argumentuje, že pri križiackych výpravách išlo o zisky, tak niééé, to boli výpravy proti moslimskej rozpínavosti a na ochranu kresťanstva. Ak dám argument, že kresťanstvo prinášalo náboženské vojny, tak niééé, to bola iba ziskuchtivosť. Tak už sa konečne rozhodnite! Farizeji. Vidieť pôvod vašej viery.

     • No pýtal si sa čoho dobrého sa dočkala Európa príchodom kresťanstva … obráť sa na Mojmíra s otázkou, čo dobrého prinieslo kresťanstvo Veľkomoravskej ríši, keď sa mu opatilo oženiť s kresťankou. 😀 Mňa takými drístami, ako si čo kresťania vysvetľujú nezaťažuj. 😀 Pravda je taká, že sa zneužívalo a zneužíva doteraz 😀 Kresťanstvo podľa teba nie je slovenské, ale slovenské mestá založené nemeckými kresťanmi to už radšej neriešiš. Mňa ty nemáš prečo označovať za farizeja, je totiž jedno či som veriaca, ateistka, agnostička apd…. nemám dôvod tento článok obhajovať, ani tvoje dristy, lebo článok je plmý bludov, zavádzania a klamstiev 😀 Niekedy mám chuť takých ľudí prefackať, ktorí si myslia, že ak niekto oponuje voči úplným sprostostiam tak je automaticky nejaký farizej a kresťan 😀 Mimochodom cez naše územie sa premleli Kelti, Rimania apd. a pohanské náboženstvo preberalo prvky uctievania apd. jedno od druhého. Preto je podobné asatru s greckym, rimskym ci slovanskym pohanstvom. Tak neviem, čo konkrétne slovenské je podľa teba to pravé orechové. 😀

    • A čo je za naivny a pribrzdeny nazor mysliet si ze len krestania sa medzi sebou zabijali. Do prichodu krestanstva sa neviedli vojny a pôdu a moc? 😀

     • Nenapísal som to jasne. Vojny o pôdu a moc sa viedli. Neviedli sa vojny o to, ktorý výklad „biblie“ (svätých kníh/náboženských rituálov) je ten správny.

     • Aman Againsttime

      Samozrejme, že sa viedli vojny o zdroje, územie, atď. Rimania ovládli množstvo národov, ale čo je podstatné nevnucovali im svoju vieru. Toto začali robiť až kresťania. O náboženských konfliktoch medzi kresťanmi, ktorí patrili i k tomu istému národu je tiež zbytočné písať. Jay vám dal dobrú odpoveď.

     • No to je pravda, že sa pokresťančovalo, ale otázka znie, čo to má s týmto článkom konkrétne spoločné? 😀 Ako dokazuje neexistenciu Ježiša Krista? Rovno vám tu píšem, že je jedno či bol Božím synom, ako si ho predstavujú teraz, alebo len obyčajný človek, ktorý ovplyvnil ľudí… isté je, že historicky existoval a to je fakt 😀 A v tom je rozdiel medzi mnou a vami. Mne by sa svet nezrútil, keby neexistoval vôbec, avšak historicky existoval a nejeden historik sa týmto zaoberal. Podotýkam aj ateisti, ktorým je to jedno. Ale vy… veríte tomu, čomu chcete … neviem neviem, aký je rozdiel medzi vami a kresťanmi 😀

 8. Historici (a je jedno či kresťania, alebo ateisti) nepopierajú existenciu historického Krista. Popierať sa začala koncom 18-teho storočia. Keď nedávno svet obletela správa amerického historika Paulkovicha, že Kristus neexistoval a bol vymyslený, tak trošku sa s tým slovom „historik“ pohrali. On je totiž spisovateľ a vynálezca… nie historik. A takto by sme mohli pokračovať. Jeho existenciu nepoprel ani Plínius, ani Flávius a ani Tacita to nenapadlo, hoci kresťanstvo nenávidel. Nie je sa čo čudovať, že rímske spisy z tých čias (prvé st. nášho letopočtu) sa nezachovali … zachovalo sa ich z toho obdobia veľmi málo, napr. ako Tacitove zápisky s obdobia Ježišovej smrti. Ale zachovali sa napr. Pavlove písomnosti staré približne 20 rokov po Ježišovej smrti. Ani nepriateľov kresťanstva, pohanov či židov nenapadlo, žeby neexistoval vôbec……. no ale od človeka, ktorý za pád Rímskej ríše obviní „kresťanstvo“ sa nie je čomu čudovať…

  • A zachoval sa niekde aspoň jeden Jezisov rukopis?

   • Nezachoval. Mam vam menovat mladšie historicke osobnosti, vladarov, velitelov, ktorych rukopisy neexistuju a napriek tomu sa nepochybuje o tom, že žili? Alebo vam staci Levyho vyjadrenie, citovane na konci tohto članku? Samozrejme uviesť žida, ako dokaz, že „my židia staročia tvrdime že neexistoval“ haha… Čitala som veľa židovskych textov, kde Krista označovali za klamara, ktoreho natreli vykalmi a pohodili kdesi do rieky, Mariu za štetku, ale poprieť ho uplne, to im napadlo skutočne historicky nie tak davno. Ale chapem, že niekto sa chyti ešte aj judaistickych dristov, len aby mohol nakydať na „judeokrestanstvo“. Logika nikde.

  • Aman Againsttime

   Popravde ja by som názor, že kresťanstvo bolo jednou z príčin pádu RR za úplne absurdný neoznačil. Napr. anglický historik Edward Gibbon ho vo svojej knihe Úpadok a pád rímskej ríše označil za hlavnú príčinu a tento názor tiež neskôr zdieľal Nietzsche. Samozrejme, že je veľmi ťažké zistiť do akej miery mohlo byť kresťanstvo príčinou kolapsu. Je jasné, že tam svoju rolu zohralo viacero faktorov (inflácia, barbarizácia rímskej armády, korupcia, útoky zo strany vonkajších ríš, atď.), ale ja osobne by som kresťanskú úpadkovú morálku ako jeden z faktorov nevylúčil.

   • Christian Freeman

    zaujimavy nazor, a neda mi sa neopytat – co povazujete, pan kolega, za „krestansku upadkovu moralku“?

    • Aman Againsttime

     Kresťanskú úpadkovú morálku veľmi dobre popísal jeden z najväčších mysliteľov Západu (ktorému samozrejme nedokážete prísť na meno). Nechám ho teda prehovoriť:

     „Kresťanstvo sa postavilo na stranu všetkého, čo je slabé, nízke nepodarené, vytvorilo ideál zo vzdoru voči inštinktom zachovať silný život, pokazilo dokonca mysle duchovne najsilnejších pováh, učiac ich vidieť najvyššie hodnoty intelektu ako hriechy, klamstvá, ako pokúšania.“

     „Kresťanstvo sa nazýva náboženstvom súcitu. Človek stráca silu, keď pociťuje súcit.“

     „Kresťanský pojem boha – boh ako boh chorých, boh ako pavúk, boh ako duch, to je jedna z najskorumpovanejších predstáv boha, aké sa na svete dosiahli, možno predstavuje v evolučnom zostupnom rade božských typov úroveň najnižšieho štádia. Boh, ktorý sa zvrhol na protiklad života, miesto, aby sa stal jeho premenou na večné áno! V mene boha bolo vyhlásené nepriateľstvo voči životu, voči prírode, voči vôli žiť!“

     „V kresťanstve vystupujú do popredia inštinkty ovládaných a utláčaných, najnižšie triedy obyvateľstva v ňom hľadajú svoju spásu“.

     „Kresťanstvo sa chce stať pánom dravcov, má na to spôsob a to urobiť ich chorými, – oslabenie je kresťanský návod na skrotenie, na „civilizovanie“.

    • Kresťanská úpadková morálka.
     Nietzscheho by som kludne vynechal – je príliš poetický a teda bezzubý.

     Kresťanstvo bolo od začiatku chorobne netolerantné, snažilo sa cielene zničiť predošlú civilizáciu, čo sa mu aj do veľkej miery podarilo.
     Kresťanstvo urobilo z ľudí otrokov, otorkov pred ich Modlou a potom aj pred ich Sektou.

     Tieto dva body – ničenie a otroctvo – o úpadkovej kresťanskej morálke stačia. Kresťanstvo naozaj prinieslo do Európy tisíc rokov temna.

     A, nepochybná pravda, kresťanstvo je odnož židovstva, to teda nemôže nik poprieť.

     • Nevieš o kresťanoch a kresťanstve absolútne nič. Zato nenávisti voči nim si nazbieral neúrekom.
      Ježiš si vyvolil 12 apoštolov a aj tak ho jeden zapredal a iný, prvý medzi prvými ho 3x zaprel. Ďalší z apoštolov nechcel uveriť, kým neuvidel na vlastné oči. Ľudia vo všeobecnosti sú slabí a hriešni. Bez ohľadu na to, kam ich zaradíš. Ide o to či si vieš svoje nedostatky priznať a chceš sa polepšiť. Sloboda je aj v Tvojom vlastnom rozhodnutí.
      Ja ako kresťan sa vôbec necítim byť otrokom, ale práve naopak.
      A čo sa týka toho temna, je pre mňa nevysvetliteľné ako mohla kresťanská Európa až do teraz prečnievať ponad všetky kontinenty ?! Zvláštne, že ? V tom temne !

     • Aman Againsttime

      Vyjadrím sa k tomu temnu: Kresťanská Európa v období raného stredoveku v porovnaní napr. s moslimským svetom, či Čínou naozaj ťahala za kratší koniec. Veci sa však obrátili, keď prestala byť taká vyberavá pokiaľ ide o antiku (čiže dedičstvo polyteistickej civilizácie) a začala z nej viac čerpať.
      Nech premýšľam ako premýšľam, tak s kresťanstvom je to rovnaké ako s islamom. Samo o sebe nič prevratné, skutočne hodnotné nevymyslelo (za to prinieslo do západného sveta patologické koncepty ako herézia, dogma, ortodoxia, svätá vojna, idolatria, atď., ktoré majú svoj pôvod v židovstve a ktoré obmedzovali slobodného európskeho ducha ) a iba vykradlo pozitíva z iných kultúr/civilizácii (predovšetkým si veľa vypožičalo z platonizmu a stoicizmu). Renesancia, osvietenstvo, romantizmus, atď. predstavovali v podstate návrat k antike/pohanstvu.

     • Ján napísal:
      Ja ako kresťan sa vôbec necítim byť otrokom, ale práve naopak.

      Nuž, neviem, či „naopak“ znamená to, že sa cíti otrokárom, ale to nechajme bokom, asi to tak nemyslel, asi sa cíti super slobodný.

      Poveim len jedno:
      Najlepší otrocí sú tí otroci, ktorí si svoje zotročenie neuvedomujú.

 9. To máte síce pravdu, ale je to len jedna z mnohých teórii, navyše zovšeobecnená … Je totiž jedno, či by ríša bola kresťanská, alebo pohanská, aj tak bola odsúdená k zániku. Ak si dobre pamätám, ako dôvod, že šlo o kresťanstvo, sa uvádza to, že kresťania už neboli takí chtiví do boja. To vyvracajú neskôr križiacke výpravy. Navyše tvrdiť, že Rímska ríša a samotný Rím, ktorý už v pohanských časoch bol plný chudoby, požiarov a chorých… a ktorý stáročia fungoval na rozširovaní impéria bol mierotvorcom 😀 to je silná káva. To,.že rímski pohania považovali seba za veriacich a Germánov či Galov za pohanov, toho sa nechytí nik. Ani toho, že napádali Germániu a krachovali na tejto vojne. Nikoho neserie ani to, že to boli kresťania, ktorí v tej dobe kritizovali gladiátorske hry, homosexualitu a pedofíliu a morálny úpadok Ríma, na to sa akosi zabúda. Radšej nech je zdanlivo silná ríša plná bedákov a chudobných. A zlé kresťanstvo. Niekedy mám pocit, že ľudia si pozrú Gladiárora, alebo Šiestu légiu a myslia si, že Rímska ríša bola úžasná, čo je čisté pozlátko……

  • Aman Againsttime

   To, že kresťania boli menej bojachtiví tiež nie je úplne od veci argument. Nasvedčuje tomu napr. i to ako rýchlo si islam podmanil územia, ktoré boli predtým kresťanské. Čítal som o tom ako kresťanskí vojaci z Byzancie ronili slzy predtým než mali ísť do boja s moslimami.

   Pokiaľ ide o križiacke výpravy, tak treba si uvedomiť, že sa už nachádzame v inej epoche. Stredoveké kresťanstvo je iné ako rané kresťanstvo. Autor J.C. Rusell vo svojej knihe „Germanizácia raného stredovekého kresťanstva“ zadokumentoval ako kresťanstvo prebralo v stredoveku mnohé z pohanstva a práve toto ovplyvnenie neskôr viedlo k vytvoreniu rytierstva s jeho špecifickým etickým kódexom.

   Homosexualita a pedofília v súvislosti s Rímom sú jedny z takých typických evergreenov, ktoré zvyknú ľudia omieľať bez toho, aby si naštudovali fakty. Pohanskí Rimania rozhodne neboli tak amorálni ako by ich kresťania radi vykresľovali. Manželstvo muža a ženy bolo základnou stavebnou jednotkou. Žena mala vstupovať do manželstva ako panna a byť v ňom i verná. Muž síce mohol mať sexuálny styk s otrokyňou alebo otrokom, ale ak napr. zviedol vydatú ženu alebo dcéru slobodného občana, tak to bolo spoločensky neakceptovateľné (mimochodom mnohí rímski učenci ako napr. Seneca kritizovali tento dvojitý štandard a požadovali, aby úplná manželská vernosť platila i pre muža). Každopádne homosexuálne vzťahy boli zviazané s množstvom tabu (vzťah medzi dvoma slobodnými mužmi nebýval spoločensky akceptovateľný, navyše ten kto vo vzťahu zaujímal pasívnu pozíciu býval často terčom posmechu). Každopádne boli to kresťania, ktorí začali homosexuálov popravovať (toto už je podľa vás morálne?), keďže im to prikazoval Starý zákon (hoci treba poznamenať, že pôvodne popravovali len mužov, ktorí zaujali v homosexuálnom vzťahu pasívnu pozíciu). 🙂

   Rovnako to boli kresťania, ktorí začali vnášať do ríše špecifický druh intolerancie – náboženskú intoleranciu o čom písali už viacerí učenci (ako napr Libanios)- z toho potom vznikali zbytočné konflikty, pričom nešlo len o konflikty medzi kresťanmi a pohanmi, ale i kresťanmi a židmi a kresťanmi a inými kresťanmi (keďže postupne sa vytvorilo niekoľko kresťanských prúdov, či siekt, ktoré sa navzájom obviňovali z herézie). Rozhodne to ríši neprospievalo.

   • A ešte vám chcem spomenúť toho Edwarda Gibonna v súvislosti s tou Rímskou ríšou. Spomenula som ho manželovi a ten bol veľmi prekvapený. Jeho knihu totiž máme doma „Úpadek a pád Římské říše“ Prekvapenie pramenilo z toho, že knihu prečítal a nikde sa tam ako dôvod úpadku nespomína kresťanstvo. Matne si spomínal, že keď o tejto knihe čítal, tak to bolo spomenuté, no reálne sa tam nič také nespomína. (šikovný marketingový ťah) Mám ju pred sebou a ráno som ju začala čítať. Kresťanstvu sa venuje v Kapitole XV venuje sa mu na 13 stranách. Kniha má 340 strán a dočítate sa o chybách vo vojenstve, politike, či ekonomike, :)) Čiže hoci sa na google keď si zadáte úpadok Rímskej ríše spomína, ako ten, ktorý to pripisuje kresťanstvu, pravda to nie je. Tak by si mal túto knihu prečítať aj autor tohto článku :)) číta sa veľmi dobre.

   • K tej homosexualite a pedofílii – prečítajte si knihu Dvanást cisárov. Čítala som ju 11 rokov dozadu, ale pamätám si ešte ako si nechávali niektorí cucať penis od malých chlapcov. Ten spomínaný Gibbon tiež spomína čo vytýkali v Ríme pohania kresťanom a kresťania pohanom, ako a prečo sa kresťanstvo šírilo atď. Nechce sa mi to tu vypisovať. A mne je to v podstate jedno. Chce niekto veriť v Boha, v bohov, v predkov… jeho vec. Ale zase písať články nepodložené ničím, zavádzajúce a nenávistné je o čom?

    • Aman Againsttime

     Samozrejme, že nejeden rímsky cisár viedol dekadentný život. Ale kadejakých úchylákov by ste našli i medzi kresťanskými panovníkmi. Pravda je však taká, že takéto správanie zo strany cisárov vzbudzovalo verejné pohoršenie a i rímski historici im to vyčítali, kedže nešlo o spoločensky akceptované správanie. Keď napr. Nero uskutočnil svadbu so svojim milencom, tak celý Rím mal za to, že sa už definitívne pomiatol. 🙂

     • Ono je to tak, že kto je raz homosexuál, alebo pedofil, tak tomu je jedno, akú má vieru, keď na neho príde chuť a možnosť. 😀 A človek nemusí byť kresťan, aby vedel posúdiť, čo je ok, a čo nie je ok. Spomínal si rímske zákony o manželstve, no to je pekné. Aj kresťania majú oficiálne nejaké zákony a realita je častokrát iná. Kresťanstvo je tu cez 1500 rokov a je jasné, že čo ľudstvo a panovníci posrali, to spadá pod kresťanstvo. Čo posierali ako pohania, to je ale všetkým jedno…. isteže bolo to dávnejšie a kopec ľudí si to idealizuje, ako aj celý Rím. Čo by ale povedal taký Arminius a germánske kmene. Tiež boli považovaní za pohanov, lebo neuctievali rímskych bohov. Germáni keby padli, tak množstvo z nich by padlo do otroctva. Veď 50.000 otrokov sa len v Ríme denne staralo o hasenie rímskych nájomných bytov. A čo ešte ďalší otroci v provinciách. 176 dní hier, 102 dní divadla a 64 dní pretekov vozov. Pravidelne sociálne prídely pre 200.000 chudobných – zdarma obilie, olej, chlieb, mäso, soľ a víno a vysoké žoldy pre vojakov, len aby sa nebúrili. A následná inflácia. A čuduj sa svete práve Konštantín Veľký a Dioklecián sa snažili túto záhubu zrovnať reformami, ale už bolo neskoro. Ak chce niekto debatovať o histórii, tak určite sa to nedá zhrnúť do viet ako „kresťanstvo záhuba pre Európu“ Isteže katolícka cirkev, alebo anglikánska dokázala túto vieru využiť nenormálne fanaticky. Ale nedá sa o celej histórii baviť tak všeobecne. A keď sme pri pohanstve, nie je si podobmé navzájom len v Európe, ale i veľmi podobné čerty má so židovským a babylonským pohanstvom.

  • Neviem kde ste čítali, že ronili slzy, možno sa to stalo. Každopádne keby zle bojovali, tak po vpádoch moslimov sme dávno dodnes moslimský kraj. Neviem, ľudia nečítajú už históriu? Boj na kosovskom poli nič? Alebo skutočne mám menovať kresťanské bojové úspechy cez križiacke výpravy, až po 2.sv vojnu? Či posledných 1500 rokov kresťania plakali a nechali sa kynožiť? Pozrite sa, Rímska ríša mala zle nastavenú politiku, ekonomiku, sociálny systém. Prečítajte si o vláde cisárov po smrti Ceasara, o intrigách v senáte, o podplácaní vojska i ľudu, aby sa nebúrili. Nedalo sa… S vierou to nemá nič. Toto je problém ľudstva. Aj dnes sa rozhodnutiami Fica a Kisku nestojí viera. Ani za rozhodnutiami národa. Celý národ nesedí v kostole a nielen presvedčení kresťania majú hlasovacie právo.

 10. Vysoky Japonec
  “dokonca oľutovali Septuagintu”
  …nemali čo oľutovať, nikdy ju neuznávali…

  Aman
  “…ktorý sa však neskôr Židom vymkol spod kontroly…”
  dovolím si nesúhlasiť…po dve tisíc rokov sa im nič z rúk nevymklo…..umierranie v koncentračných táboroch bolo naplánované ich sionickými vládcami….

  Christian Freeman,
  tu sa trochu pristavím…my dvaja, pán Freeman sa poznáme už dlhšie a nikdy sme sa neráčili…. Váš nick mi prezradil už dávno, že nám chcete prezradiť, že ste kresťan (Christian) a slobodný muž (Freeman), ale s tým na mňa nechodte…
  Či ja mám o niečom ‘šajn’ , Vy nemôžete posúdiť, obzvlášť vo veciach, ako je tento článok, lebo ste sfanatizovaný kresťan…oanamujem Vám tu, verejne, že Vy mi nemáte čo povedať, čo ja neviem…

  “Ale keď vidím, že autor čerpá z takých zdrojov, ako je “Nature’s Eternal Religion” židovského homosexuála Bena Klassena…”
  Tu sme u toho Vášho šajnu, sprostého, kresťanského, nemáte ani poňatia, kdo bol Klassen, ste diletant a týmto komentárom ste sa úplne zosmiešnil a u mňa, ako sa hovorí , ‘zmaturoval’, raz prevždy. Vaše kvality poznám už dlho…

  jana
  áno pamám na Vás, už vtedy ste vynikala svojou “múdrosťou”

  Zuzana,
  podívala ste sa niejedy aj do Torah, Talmud a vôbec do Starého Zákona, ktorého Váš Nový Zákon je púhym opisom?
  Taký Kristus, ako ho prezentuje kresťanstvo, nikdy neexistoval…
  Vaše argumenty sú slabé ako sódová voda…
  Počula ste, madam, alebo viete o najnovších výskumoch archeológie, že ten, ktotého kresťanstvo urobilo Kristom, bol syn Kleopatry a Cézara?
  Este sa dozvieme veci, žesa budeme diviť, až nám budú čapice malé…

  • Aman Againsttime

   Kresťanstvo sa im vymklo spod kontroly, keďže postupne naberalo viac a viac anti-semitský (ok, ďaleko vhodnejší výraz by bol anti-judaistický) charakter. Rovnako sa tiež výrazne „spohanizovalo“ (katolicizmus je v podstate židokresťanstvom zbastardený polyteizmus). Kresťania neskôr židov perzekuovali. Dala by sa tu použiť analógia s boľševizmom, ktorý začínal ako vyslovene internacionálna, vykorenená ideológia, ale neskôr sa za Stalina „nacionalizoval“.

   • Aman, nič sa nekontroluje úplne, to je jasné. Všetky ideólogie sa nejako delia … ale zároveň aj nejako zostávaju spoločné.
    Kedže kresťanto je odnož židovstva, odnož, po pár storočiach už prirodzene nebolo pod kontrolo niekde z Jeruzalema – ale na druhej strane samo bolo nositeľkou „židovstva“, čiže tým negatívam, pre ktoré bolo zosnované, tým sa nikdy nevymklo spod kontroly.

    Perzekuácia? Nuž drobný ľud rúznych odnoží abrahámovských nenávistných idológii sa občas násilne asimiloval, alebo vyháňal – ale katolíci perzekuovali protestantov a protestanti katolíkov rádovo násobne viac, ako kresťania židov. To myslím úplne vážne a presne tak. Oproti vzájomným katolickoi-protestantským rozbojom, násilnostiam a masakrom je občasné naplutie smerom do židovského geta nepodstatný.jav..
    Naopak – židia aj v stredobveku sa vedeli dobre schováť za Bibliu, za to, že sú otcovia kresťanstva. Boli v stredoveku v kresťanskej Európe moslimské menšiny? Neboli. Ale židovské boli tolerované. To je jednoznačný jav, ktorý sa dá porovnať, ktorý niečo dôležité indikuje.

  • Christian Freeman

   takto, pán kolega:

   že sa nezhodneme v mnohých veciach, je pravda. Nie je to problém, nikde nie je napísané, že sa všetci vo všetkom zhodneme.
   „Či ja mám o niečom ‘šajn’ , Vy nemôžete posúdiť, obzvlášť vo veciach, ako je tento článok, lebo ste sfanatizovaný kresťan…oanamujem Vám tu, verejne, že Vy mi nemáte čo povedať, čo ja neviem…“ – môj komentár vyššie Ti prezradí, že som Ti práve povedal čosi, čo nevieš…ale to je tak, kto chce psa biť, palicu si nájde a kto chce vyslovene za každú cenu byť proti-kresťanský, tak bude, a vtedy je dobré všetko, vrátane klamstva, ktorého si sa v danom článku dopustil neraz…
   A div sa svete, ja viem veľmi dobre, kto bol Klassen…
   A syn Kleopatry a Cézara? Tak to už je rozhodne najnovší výskum archeológie, lol – to máš z tej múdrej knižky „Caesar’s Messiah“? 😀 to uz rovno argumentujme Kocúrkovom…
   Inými slovami, skús k téme (daný list Konštantína a podobne) a invektívy si odpusť.
   A ešte Ti prezradím veci, ktoré nevieš – neexistuje Starý a Nový Zákon, len Stará a Nová Zmluva, a ak niekto tvrdí, že „Nový Zákon“ (sic) je púhym opisom Starého, tak ten Bibliu videl tak maximálne na obrázku alebo u niekoho doma na polici. Preto môj komentár, že ľudia, ktorí sa idú baviť na túto tému, zväčša o nej nevedia nič, je správny.

   • Ak urobil Sitra Ahra chybu, tak iba jednu:
    že začal argumentovať kresťanskými spismi. Tieto knihy sú všetky buď fantazmagórie alebo cielený vedomý podvod. Navzájom sa v nich na jednej strane vymýšlajú legendy a na druhej strane ostro popieraju paralelné legendy.
    Táto zmäs jednoduchých primitívnych lží zmotaných do klba si odporuje na každom kroku.
    Vy naozaj veríte čomukoľvek z toho, Freeman?
    Ale naozaj? 🙂
    Credo quia absurdum, nie?

    • Pán Sitra sa predovšetkým rád odvoláva na židov a Talmud 🙂 To je tak, keď niekto nenávidí kresťanskú vieru, tak sa spojí hoci aj so židmi, len aby sa mal o čo oprieť… čiže ostáva to tak, že kresťanstvo nenávidia židia a Sitra Ahra. Blahoželám mu k tomu :)) Najprv 800 rokov židia na Krista kydali, zosmiešňovali a hanili ho, potom prišli za posledných ledva 200 rokov s novinkou, že neexistoval vôbec a pán Sitra Ahra sa toho chytil akoby to bol historický fakt. :))

  • Pýcha predchádza pád. Aj v prípade, keď si človek myslí, že vie všetko. Pritom nie je podstatné kedy padne.
   Ja napríklad neviem, prečo sa sused rozviedol so svojou krásnou ženou a to bývam oproti.
   Ale mnohí z vás sú si však úplne istí čo sa stalo už z prečítania jednej alebo viacero kníh, článkov, alebo čo je v súčasnosti fenomén, po zhliadnutí filmu. Pritom mnohí z autorov sú len dobrí mystifikátori, prípadne popisujú skutočnosti iba z ich uhla pohľadu.
   Podobne ako keď o príčine rozvodu počujete z jednej, alebo druhej strany.
   Dnes archeológ nájde črep a odrazu počujete výklad o čom rozprávali ľudia, ktorí z tohto taniera jedli.
   Kde všetci beriete tú istotu ?

 11. Príslušníci včasného kresťanstva sa považovali za židov a do konca prvého storočia, každý videl kresťanov ako židovskú sektu.
  Na začiatku druhého storočia, však prevážna väčšina kresťanov boli gentilskí konverti z rímskeho impéria, ktorí už seba vôbec nepovažovaali za židov. Kultúrni ‘lúpežníci’ mali málo, alebo vôbec ohľad na text, alebo prijatú interpretáciu a cítili sa slobodní kázať podľa svojej vôle zo židovských textov, ktoré neboli uznané ako “skripty” ich majiteľmi.

  Biblia – Starý Zákon, bol preložený do gréčtiny v treťom storočí B.C.E. a bola známa ako Septuagint (zvyčajne označená`LXX‘). Kresťania tam vsunuli nové pasáže a celé knihy a potom mali odvahu obviniť židov, že vylúčili tieto sekcie z ich vlastných Skriptov!
  Toto pozdvihlo kresťanské myslenie a vyústilo v mnohých budúcich činoch vandalizmu, ako v roku 1242 v Paríži, keď dvadsať-štyri vozov, plných židovských Skriptov, vylúpených zo synagóg, bolo spálených a o ďalších dvadsať rokov neskoršie, keď kráľ James I Aragónsky rozkázal aby všetky židovské knihy boli zničené.

  Niektorí včasní kresťanslí výskumníci verili, že Starý Zákon,bol cudzí ich novému náboženstvu, ale väčšina čítala negatívne medzi riadkami aby videli “samozrejmé’ referencie ku ich “Ochrancovi”.
  Dvadsať-dva kníh svätých skriptov boli vhodne rozšírené, aby vytvorili ‘par excellence’ Starý Zákon.

  Tieto prídavky včasnými kresťanskými pisateľmi (i keď ich uvedenie nie je až tak dôležité pre čitateľa) zahrňovali Esdras, Judith, Tobit, Maccabees, Wisdom, Ecclesiasti¬cus, Baruch, Modlitba Manasseha, Kniha Daniel, Pieseň o Troch Svätých Deťoch, Jistória o Suzannah a Bel a Dragon.
  Po určitú dobu, kresťania boli šťastní s ich ‘novým’ Starým Zákonom, ale keď serióznejší výskumníci, ako Alexandrian Origen v treťom storočí začal nanovo študovať texty, objavili sa skutočné pochybnosti, ktoré viedli k poznatku, že originálna židovská verzia, bola jedinou správnou.
  Vynoril sa teda predpoklad, aby všetky nové skriptá v kresťanských kostoloch, boli zničené, ale tieto argumenty boli skoro pochované všeobecnou
  kresťanskou túžbou, aby boli samostatným náboženstvom s odlišnými skriptami.

  Ale zatiaľ, čo hlavná Cirkev si vybrala ľahšiu cestu, debata neprestala a mnohí kresťanskí mysliteliia neboli presvedčení. Vo štvrtom storočí Cyril z Jerusalemu, zakázal čítanie týchto irrelevantných kníh, dokonca aj v privte a neskoršie, až v ôsmom storočí, niektorí vedúci kresťanskí myslitelia, ako John Damascene, sa pridržiaval, že židovské dvadsať-dva sú jedinou súčasťou skriptov.

  Tí istí ‘gavalieri’, ktorí ‘zreparovali’ Starý Zákon, dali dohromady Nový Zákon.
  Získať uvážený názor na udalosti, ktoré viedli ku vzniku tejto relatívne okamžitej kolekcii úplne nových skript, je potrebné porozumieť niečo zo židovského náhľadu na svet v tomto bode života a smrti.

  Ak tieto obdobia považujete za ‘vymknutie’ zo židovskýdh rúk, súhlasím s Vami i keď nevidím žiadne následky nejakého vymknutia a ja stale musím držať svoje peniaze v židovských bankách a tak isto aj Vy.

 12. Freeman,
  človeče Vy ste nevyliečitlelný. A drzý. Ak ste si nevšimol, že ja každému vykám, tak si to všimnite. Ja som z tej krajiny odišiel, keď ste Vy asi ešte ani nebol na svete a preto Vy mne nemôžtee tykať. Ale te je to typické kresťanské – nenávidieť každého, kdo nám oponuje.
  Nemôžem povedať, že nenávidím kresťanstvo, ja sa z neho len smejem, smejem sa tým kravinám, ktoré káže svojim baranom.
  Ovšem človek, ktorý chce zdiskreditovať niekoho tým, že na neho poukazuje “homosexual”, alebo “žid” , je u mna bezcenná nula.
  Bolo by vhodné, kresťanko, keby ste diskutérov oboznámil so svetoznámymi homosexuálnymi kardinálmi Vašej preslávenej cirkvi; William Cardinal O’Connell of Boston a Francis Cardinal Spellman of New-York a ich perverznými homosexuálnymi orgiame, ktoré organizovali so svojimi mladými podriadenými.
  Alebo to mám urobiť ja?
  Ako mi vysvetlíte, že “homosexual” Klassen bol ženatý a mal dcéru, Vy niemand?
  Viac na Vás nereagujem, na Vás jednoducho nemám čas.

  • Ak chcete niekoho uraziť, tak si najprv zrovnajte v hlave, čo je cirkev a čo viera. Ubezpečujem vás, že problém kardinálov a homosexuálov sa netýka Freedmana. 😀 nie každý je katolík, protestant, či pravoslávny. Vy v tom článku klamete a zavádzate, a opierate sa o homosexuála a žida Levyho. Človek má pocit, že má tu česť so sionistom 🙂 neviete nič o Rímskej ríši, inak by ste ju nenazvali výkvetom bielej civilizácie, ktorý priniesol mier. 😀 komu? Dnešné USA sa jej podobá.

  • Christian Freeman

   Sitra Arha:

   nic v zlom, ale nastuduj si netiketu. Na nete si ludia tykaju, teda tykam. A rozhodne tykam tomu, komu tykat chcem, vykam ludom, ktorych mam nejakym sposobom v ucte. A s tym nic nespravis, ci sa na hlavu postavis…
   …a dalsi typicky omyl, ale ten vyplyva z „uspechu“ katolickej cirkvi stavat sa do role jedinej krestanskej cirkvi..Na mna so Spellmanom a O’Brienom a inymi nechod, ja katolik nie som, to places na nespravnom hrobe.
   A ak si sa este nestretol s pripadom, ze aj homosexuali (ci bisexuali) mali deti, tak s ohladom na svoj vek, ktorym sa tuna ohanas, mas sa co doucit.
   Ale pekne sa snazis vyhnut mojim namietkam…Takze este raz – kde Konstantin vo svojom liste Eusebiovi ho poveruje napisat krestansku Bibliu? Odpoved – nikde, teda si klamar. No a s klamarmi sa neda inak, len takto.
   A divim sa Prop-u, ze taketo zvasty uverejnil, ale co uz…pravo na to ma.

   • Neviem co tu trepete nabozenstva treba zlikvidovat, lebo fantazmagorie zial vladnu svetu. A zial 1,3 Miliardy oviec „idiotov“ ich v tom podporuje. Lebo si nechcu pripustit krutu REALITU. Nabozenstvo je perfektny system vsetkych elit tohoto sveta, ako vam tam dole vy truby krestanske vymyt MODZGY a boli ticho.

 13. Tento portál sa s novými vlastníkmi riadne zopsul… Útoky na kresťanstvo, RKC a iné, to je tu už časté a tiež vyzdvihovanie slovanského novopohanstva. Pôvodný portál bol x krát lepší. Bol národne orientovaný ale nebol proti kresťanstvu ani nič podobné, pretože kresťanstvo patrí ku Slovákom od ranného stredoveku.

  • Krešťanstvo patrí ku Slovákom od stredoveku.
   Áno, a aj to tak vyzerá.

   • Bože, vy si prečítajte niečo o stredoveku od jeho začiatku až po koniec, aby ste zase nemuseli zbytočne písať tak jednoznačne, že za všetko (zrejme zlé) môže kresťanstvo… Každá minca má 2 strany, ale pozerať sa na dejiny tak čiernobielo je čistý primitivizmus. Na jednej strane sa vyzdvihuje antická architektúra, na druhej strane jej prvky udržalo a šírilo práve „kresťanstvo“. Na jednej strane sa neustále hovorí o inkvizácii a vyťahuje sa obraz babky bylinkárky, ktorú upália na hranici, na strane druhej to boli práve mníske kláštory, kde sa liečilo a kde napredovala bylinná a iná liečba. A potom akože kresťania vymreli, keď sa skončil stredovek? Alebo všetko je len prirodzený vývoj s klasickými chybami ľudstva ako takého?

    • nehovorím, že za všetko zlé môže kresťanstvo – hovorím, že to tu celý ten vek resna tak vyzerá a vyzerá dodnes – kresťansky.
     prosím Vás, to o „udržaní architektúry kresťanmiô radšej už nepíšte, lebo t je naozaj pod úroveň týchto diskusií.
     Keď skončil stredovek kresťania nevymreli, ae stratili (politickú a kultúrnu) moc. Ak by stratil politickú moc ešte sionizmu a islám, celej zemi by sa maximálne ulavilo.

     • Politickú moc stratila hlavne katolícka cirkev. Čo hodnotím za veľmi pozitívne. Ale v podstate s vami súhlasím aj zo zvyškom.

    • Zuzana, francúzsky mysliteľ Alain de Benoist raz povedal, že „všetky patológie moderného sveta sú dcérami kresťanskej teológie“. A presne to sa vám snaží vysvetliť i Norman. Súhlasím, že stredoveká Európa nebola až takým temným obdobím ako sa často prezentuje. V stredoveku sa tiež rozvíjala veda a filozofia (ktorá však v tomto období musela byť slúžkou teológie) a rovnako tiež boli známi mnohí antickí autori a ich diela (skôr by sa dalo povedať, že stredovek bol – pokiaľ ide o antiku- viac prieberčivý oproti ostatným obdobiam). Jeho problematickým rysom je to, že na rozdiel od antiky v ňom neexistovala sloboda vyznania. Stredovek však nebol veľmi kresťanský pokiaľ sa pozrieme na jeho spoločnosť (stavy, feudalizmus). V tomto smere je naša spoločnosť paradoxne „kresťanskejšou“. Ide o to, že mnohé z toho čo bolo predtým vyjadrené v teologickej sfére prešlo do sféry sekulárnej.

     • Pozri, Aman, hlavne sme tu popri viacerých nepodstatných vláknach došli k jednoduchému vyjadreniu matematiky histórie.
      Kým v posledných dvoch tisícročiach západný svet bol konfrontáciou medzi povedzme troma zložkami, kresťanstvom, islámom a židovstvom, v novoveku moc kresťanstva upadla a aj následkom toho sa prudko nafúkla moc sionistov.

      A to je tá dilema, ktorú riešime:
      Jedni vidia ako riešenie, ako obnovu rovnováhy, opätovné posilnenie kresťanstva.
      Druhí vidia ako obnovenie rovnováhy oslabenie sionizmu aj islamu.

      Takto to azda možno formulovať.

      K tomu sa mieša ešte problém, že sa „so šinavou vodou vylieva aj dieťa“ – existuje čosi objektívne ako duchovnosť, aj keby sme ju brali len ako psychologickú potrebu, aj tak je to objektívny faktor a tak sa (niektorí-mnohí) ľudia panicky bránia druhej verzii, boja sa o stratu niečoho veľmi dôležitého.

      To je model súčasných svetových problémov a konfrontácii.

 14. Aman Againsttime

  Ja do určitej miery rozumiem vašemu rozhorčeniu, keďže som prirodzene empatický človek. Ak si myslíte, že ma nejak extra baví kopať do kresťanov, tak ste na omyle. Je to presne naopak. Som si vedomý toho, že niektorým ľudom ich viera pomáha prechádzať životom, že je pre nich určitým prostriedkom psychoterapie. Na druhej strany nemôžem za to, že fakty, veda, logika, dejiny a bežný život idú proti kresťanstvu. Vzhľadom k tomu, ako i vzhľadom na fakt, že slovenská spoločnosť je dnes už mimoriadne sekularizovaná nevidím v súčasnosti dôvod spájať slovenské národovectvo s kresťanstvom (francúzski nacionalistickí intelektuáli napr. po 2.sv. vojne dospeli k podobnému postoju, t.j. že kresťanstvo sa už vyčerpalo, umiera a nemá čo už ponúknuť Európe, a preto sa rozhodli radšej orientovať na paganizmus a oživiť ho v kontexte modernity i preto, že je ďaleko flexibilnejší, nedogmatický, dobre sa dopĺňa s vedou, evolucionizmom a pod. a nie je historicky zdiskreditovaný ako kresťanstvo). Doba sa jednoducho zmenila a my sme už niekde inde. Áno, naši národní buditelia boli kresťania, ale treba si veci zasadiť do dobového kontextu (čím iným asi tak mohli byť?). Dnes je naše vedecké a historické poznanie ďaleko väčšie než bolo dajme-tomu pred 50- 60 rokmi. Nemám absolútne žiaden problém oceniť individuálny prínos kresťanských osobností a som si dobre vedomý, že i v kresťanstve sa nájdu pozitívne elementy ( všetko čo je na kresťanstve pozitívne je však derivátom z antiky/európskeho polyteizmu).

 15. Norman,
  “Ak urobil Sitra Ahra chybu, tak iba jednu: že začal argumentovať kresťanskými spismi. Tieto knihy sú všetky buď fantazmagórie alebo cielený vedomý podvod”.
  Však o tom je článok, že je to, ako píšete ‘fantazmagoria a podvod”.
  Nemienim tu však nikoho poučovať, kdo je tak obmedzený, že nevie rozdiel medzi homosexualitou a bi-sexualitou, alebo ktorý ma chce poučiť žeto nie je Nový Zákon (ináč New Testament), ale “Nová zmluva” a nevie, že ”zmluvu” mal Abrahám s bohom a to je “covenant” (Ark of Covenent, alebo Archa Úmluvy v ktorej je vraj uložená). Ten pán však chce byť nasilu múdry a je majster, na mnohé veci, ktoré píšem a ktoré by bolo treba adresovať bravúrne zahrať do autu.
  Na homosexuálov kardinálov – ohlušujúce ticho?

  Majitel siedmych zlatých medailí zo zimnej Olympiády v roku 1956 v Cortine d’Ampezzo, Rakúšan Tony Sailer, bol bi-sexual. So what?
  Však všetci sme boli stvorení ‘pánom bohom’, či nie? A na jeho obraz!

  Viem že sú ľudia, ktorí ani nevedia, že príroda vie aj to urobiť, že sa narodí muž, ktorý ale cíti, že je žena -“trapped in man’s body” a naopak.

  Že niekdo má doma hromadu biblií, by mal aj vedieť, že tie biblie môže hodiť do smetí a anglický ‘wording’ Konštantnovho listu Eusebiovi , ktorým tu operuje, môže byť dobrý tak pre neho, je to zrejme sfalšovaný exemplár ,prerobený nejakým jezuitom, ako celá biblia, sfalšovaná tými editormi, ktorí ju ‘upravili’ 5337krát!
  O tom ešte, ako bol Nový zákon sfalšovaný, bude reč v ďalšom článku.

  • Veď tak som to veru myslel, že jedinou Vašou „chybou“ bolo, že ste sa s nimi na tejto platforme pustili do diskusie
   (sám som podobnú chybu už urobil tisíckrát … a ešte aj urobím veľa krát).

   Vaše znalosti v problematike dejín náboženstva a podobne sú pozoruhodné. Lenže to oponent neocení a to ho nepresvedčí.

   Celkovo tu azda nechcel nik kritizovať kresťanstvo – na to tento portál azda naozaj nie je – ale len jeden jeho politický aspekt – vzťah kresťanstva k sionizmu. To je totiž najväčšia slabosť kresťanstva a to na škodu samých kresťanov, teda nás všetkých (ja napríklad som bezpochyby kresťan, hm, som v tom vyrástol, som sa o to zaujímal, som konfirmovaný, .uznávam aj hodnoty toho náboženstva). Nemôžem poprieť svoj pôvod, svoje korene, ale pravda je pravda.

   • Aman Againsttime

    Norman, ty si iba kultúrny kresťan. Nie si pravým kresťanom svojou mentalitou a hodnotovým systémom. Ja som v podstate tiež tak trochu kultúrny kresťan. Hlásim sa k mnohým kresťanským osobnostiam, oslavujem mnohé kresťanské sviatky (hoci som si dobre vedomý ich pohanského pôvodu), rád občas zájdem i do kostola (kvôli atmosfére, architektúre a pod.), dokonca sa mi páčia krucifixy. Nemám samozrejme žiaden záujem zničiť cirkev a vôbec nehádžem kresťanov do jedného vreca. Som si vedomý, že je medzi nimi obrovské množstvo dobrých, inteligentných a prospešných ľudí a rovnako si uvedomujem, že mnohým z nich viera v živote veľmi pomohla. Som všetkými desiatimi za dobré vzťahy a toleranciu. Na druhej strane už som i dávnejšie písal, že mnohé zo samovražedných hodnôt, ktoré naša spoločnosť tak oslavuje nájdu svoje ospravedlnenie práve v kresťanských doktrínach. Z môjho uhľa pohľadu to vnímam tak, že ak by ľudia boli menej ovládaní kresťanstvom, tak by i menej inklinovali k tomu správať sa ako ovce, nenechali by po sebe toľko šliapať a mali by i kritickejšie myslenie. Verím tomu, že nietzscheovská transvaluácia (prehodnotenie hodnôt) je jedným z potrebných krokov k uzdraveniu spoločnosti.

    • len k tej nietzscheovskej transvaluácii…. aj kresťania majú podobný termín… metanoia… čiže „zmena myslenia“ … „to za myslením“ … v podstate je to vlastne tiež to nietzscheovské prehodnotenie hodnôt … koľké paradoxy:)
     Metanoia bola to, čomu sa mali kresťania venovať. Výstižnejší názov, ako „meditácia“.

     Ale je pravda, že to potom úplne zle prekladali – a nielen do slovenčiny- ako „pokánie“. Tomu sa povie nepochopenie a tragédia.

 16. BES,
  to ste našiel špatnú informáciu. Internet Vám nepovie skutočný význam SITRA AHRA. Skúste knihu Izrael our Duty…our Dilema” (V.Pike)
  Už som to objasnil na staeom Prope asi 3x, na novom, nedávno 1x. Nemienim znovu.

  Zuzanka,
  “Vy v tom článku klamete a zavádzate, a opierate sa o homosexuála a žida Levyho”
  panička stráca nervy?

  Musíte mi, v prvom rade dokázať, kde klamem a zavádzam. Bod za bodom. Tomu sa hovorí diskuzia/argumentácia. Mám dojem, že Vy týmto veciam rozumiete asi ako Freeman – po svojom.
  Ja sa o ‘homosexuála a žida’ Lévyho neopieram, ja som len uviedol, čo povedal na Vašu adresu, to sa volá “statement”. A ako správna kresťanka, z vášho kresťanského hnojiska, zase hádžete hnoj – “homosexual a žid” – na každého, kdo Vám povie niečo, čo sa vám nepáči.
  Nie, ja nevidím žiadny rozdiel medzi cirkvou a vierou, to sú len vaše hlúpe výhovorky a ospravedlnenia. Tú vieru vám totiž dáva cirkev- od naridenia po hrob.
  Vy viete zaprieť, ako sa hovorí, aj Krista na kríži!

  Ako vidím, vôbec Vám nevadí, že Váš “svätý Otec, Pápež, Pius Pavol VI (1963-1978) – Giovanni Batista Montini – bol žid, homosexual a slobodomurár?
  Zdá sa, že máte tiež na každého iný meter.
  Ale aby ste ma zase nenapadla, že klamem a zavádzam a Vám dokázal, že operujem len a len evidenciou, tu je niečo pre Vás:
  There’s no doubt that Giovanni Montini – aka Paul VI was an active homosexual
  http://www.traditioninaction.org/HotTopics/ _Accusations.html
  He was also a Freemason http://smalltowntexasmasons.blogspot.com/2006/11/is-our-brother-pope-catholic.html

  • To, žeby som bola správna kresťanka to ste ma fakt potešili. So súčasného pohľadu kresťanov by som ja ako kresťanka bola len veľmi ťažko, resp. vôbec. Preto sa ma nedýkajú vaše poznámky na pápeža, ktorého samozrejme nepovažujem za „svätého Otca“. Nie som katolíčka, nechodím do kostola a nemám sv. obrázky doma, ani nič z toho k životu nepotrebujem. Ako som už napísala židia existenciu Krista nepopierali nikdy, ak kresťania pálili Talmud, tak hlavne preto, lebo sa tam minimálne 25 krát Kristus zosmiešňuje. S tým, žeby neexistoval vôbec prišli koncom 18.teho storočia, aj preto vaše citanovanie žida z roku 1949 považujem za zavádzanie. Tak isto židia pálili Novú zmluvu v synagógach, skúste vysvetliť dôvod. Tiež ak by ste boli historik, pochopili by ste, že práve texty z 1.st. nášho letopočtu sa zachovali minimálne. Už som to tu spomínala vyššie. A detailnejšie. Tiež by ste sa neodvolávali na busty a sochy Ježiša Krista, nakoľko ranní kresťania to považovali za ťažké modlárstvo. Po pravde aj dnešné ikony a sochy s kresťanstvom nemajú nič. Ranné kresťanstvo po vzniku a to, čo z neho je dnes sú úplne rozdielne náboženstvá. Avšak či som kresťanka, alebo ateistka musím vám aj tak oponovať, ale na druhej strane vás chápem, lebo nie ste historik. Keby ste bol, pochopil by ste, že ak bol Kristus vymyslený, tak by bol minimálne hrdina typu Dávida, ktorý skolil Goliáša a nezomrel by najpotupnejšou smrťou. 🙂

   • Neviem, pani Zuzka, či Vám dobre rozumiem – vy naznačujete, že ste historička?

    No, to azda nie.:)
    V nedávnych článkoch sme s tu s Amanom diskutovali na tému reálnej existencie osoby, ktorá vytvorila predobraz Krista, teda existencie reálneho Krista. Ja tvrdím, že nik taký nejestvoval, ani náhodou, je to mýtus od A po Z. Skúste pohľadať Amanove vety, nech vidíte, ako majú vyzerať rozumné argumenty vašej strany, lebo tie vaše vety sú … no, chápal by som, ak poviete, že ste tvrdo dogmaticky veriaca, ale ináč je to smeišne.

    „Ak by bol Kristus vymyslený, tak by nezomrel najpotupnejšou smrťou …“ Skúste sa pozreiť aj na iné náboženstvám na iných bohov – od Osirisa, cet Dionýza, Mithru a ja neviem, ako sa všetci bohovia ešte volali, ktorí zomreli potupnou smrťou. Zvláť ten Osiris, ten Osiris – to je hrôza, tá podobnosť, – ako nemôžete poznať najmenej 3 000 rokov trvajúce náboženstvo? 🙂

    • Aman Againsttime

     Norman, spravím ti radosť a hodím ti sem odkaz na článok, ktorý je priaznivo naklonený tvojej teórií o čisto mýtickej povahe JK: http://www.rawstory.com/rs/2014/08/did-historical-jesus-exist-growing-number-of-scholars-dont-think-so/
     Píše sa tam, že hoci väčšina akademikov uznáva historickosť JK, tak rastie počet takých, ktorí si myslia, že ide naozaj iba o čisto mytologickú postavu. Článok pôsobí celkom seriózne. Kritizuje sa v ňom i dokument Zeitgeist (ktorý má fakt množstvo chýb).

     Ja osobne sa stále skôr v prípade JK prikláňam k tomu, že tu skôr došlo k „mytologizácii“ histórie než „historizácii“ mytológie, ale samozrejme, že úplne istý si na tomto poli byť nemôžem.

    • Nie som historička, ale nedávno sa presne o tom viedla debata medzi historikmi. Pre a proti. A mne tie „pre“ prišli veľmi logické. Už som tu spomínala, že tieto debaty neboli o tom, či bol Božím synom, ale či existoval historicky a ja tu celý čas tvrdím, že historicky určite áno. Kto chce veriť zvyšku je podľa mňa jeho osobný názor, tak ako viera, by mala byť každého osobná vec… a nevidím dôvod nato, aby sa zverejňovali takéto články. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale sú zbytočné.

     • Aman Againsttime

      Nemyslím si, že je zbytočné zverejňovať takéto články. Keď už pre nič iné, tak aspoň preto, že majú veľký potenciál podnietiť zaujímavú debatu. 🙂

     • Diskusia sa páči i mne k čomukoľvek, len je škoda, že nie každý číta diskusie.

  • „Internet Vám nepovie skutočný význam SITRA AHRA“

   Internet= in-formacne pole, nosic, prostriedok (analogia=prazdna kniha,archiv)
   To ludia ho naplnaju obsahom, (pisu knihu, naplnaju archiv). Internet sam o sebe nikomu na nic neodpovie, z principu nemoze.

 17. http://www.beo.sk/multikulturalizmus/1930-protesty-pegida-proti-islamizacii-pokracuju

  Sitra Ahra A co Islam? Neni ten najhorsim produktom zidovstva? Ako mi to povedal jeden Hinduista. Judaizmus, Krestanstvo a Islam su tri semitske nabozenstva. Ale vlastne vsetky nabozenstva su zle- aj to povodne Slovanske viera v Peruna a Svantovita! Avsak Greci su aj krestania aj Taliani, ale v ramci Antiky si pripominaju aj Zeusa a Marsa, ci Afroditu a Venusu

  J Kazok

 18. Zuzanka, (neni pro nikoho doma, sa vtipne hovorí)…nie, nie som historik, lens a s tým zaoberám pomaly 70 rokov.
  “…ranní kresťania to považovali za ťažké modlárstvo…” a židia to považujú dodnes…
  100% súhlasím s Vami, aspoň v niečom. Ale viete Vy vôbec, že tí ‘ranní’ kresťania boli židia? Christian Jews?
  Musím Vám prezradiť, ak neovládate angličtinu a teda nemôžete študovať materiaály, existujúce v angličtine, nikdy toho nebudete moc vedieť z histórie čohokoľvek.
  Všimnite si Amana, ten chlapec prekladá (až sa človek diví, že kedy on spí) len anglické texty. Slovensko nebude mať nikdy historikov toho kalibru. Na to totiž treba aj peniaze a S lovensko ich nemá!!!!

  Kazok,je dobre Vás zase počuť, po dlhšej dobe.
  “Judaizmus, Krestanstvo a Islam su tri semitske nabozenstvá…”

  Máte pravdu, pokiaľ považujeme egypťanov pred 5 tisíc rokmiza semitov.
  Ja osobne som proti každému náboženstvu, lebo to sú výtvory ľudstva.
  Judaizmus, z ktorého vykvitlo kresťanstvo a zrejme aj islam, nie je nič iného ako stare egyptské mýty! Talmud je sbierka poézie a modlidieb.
  Archeológovia začínajú pátrať a ppovráva sa, že Abrahám bol vlastne egyptský faraón Amenhotep I.
  Ešte sa možno mnoho dozvieme.

  • To sme tu už riešili, tu prudko protestujem:) Abrahám a faraón? Nuž, to by možno niektorí židia tak radi videli, podobne už ako predtým vsunuli do Egypta Mojžiša, Jozefa a ostatných, ale toto je privela, aj podľa ich vlastnej fabulácie:)
   Abrahám predsa odla biblie len egypťanom predával vlastnú ženu (a vydával ju za svoju sestru – mono ňou aj bola) Nie som Chárlie, ale ke´d už je taká doba. Abrahám bol proste pasák.

   • ps Ale asi ste si zmýlil meno, asi ste chcel povedať že Mojžiš bol tennejaký faraón.
    Sú také pokusy, ale je to vlastne rovnaká blbosť, tomu neverte:)

 19. Norman,
  ja som nenapíal, že tomu verím, ale mňa už život naučil, ženikdy nepoviem verím, alebo neverím, pokiaľ samozrejme nemám vedecý dôkaz, ale poviem – všetko je možné.
  Nie, nemýlim si to s Mojžišom, hovorí sa o Abrahámovi (jeho život dobtre poznám, kedysi som oňom už písal, myslím na Prope) a mm na to video.
  Ale nezabúdajte, že židia moc nemaju spoločné s Abramom I keď ho pokladajú za svojho , ale zatajujú pravdu: Abrahám nebo ani žid ani semita. Bol Sumer z Uru!

  • Abrahám – zaujímavá téma, že by sm eim tu urobili rekord v komentároch?
   To s tým pomýlením som myslel len taký ten slovný slip, keď človek niečo narýchlo píše. Lebo Mojžiš je „egyptská postava“, ale Abrahám ani odľa mytológe nie. Neviem, či poznáte etymologický výklad mena Abrahám ako „Ib ra (ham)“, v peklade „Srdce (boha) Ra (+koncovka)“. Ibra je vraj častý obrat v egyptských textoch. Je to analógia výkladu Is Ra (el), pričom to Is je buď Isis, alebo Osiris.

   Ale iné som chcel – k tomu Ur
   Abrahám pochádza „z chaldejského Ur“. Je to zaujímavé, že z chaldejského, pretože Chaldejci sa zjavujú až v takom 8. až 6. storočí pnl, nuž ale dobre, to pisateľl tých textov nemohol vedieť, pre neho boli už Chajdejci očividne starý a už odumretý národ, kultúra. 🙂
   Chaldejci patri k „západným semitom“, čiže niekde zo severozápadu mezopotámie. Neskôr obsadili stred, Asur, Ninive a Babylon a nakrátko tam vytvorili dynastiu … v každom prípade boli známy „astrológovia“. Po dobytí Babylónskej ráše Peržanmi asi odišli naspäť na západ , hm, tam sa stopa stráca … práve tam, kde zrazi ktosi -vraj negramotní kozotrti z púšte- napísal spisy Starého zákona. Asi náhoda, že:)
   Miest s názvom Ur bolo totiž dosť veľa. V biblii sa spomína, že sa Abrahám a jeho potomci stále vracali domov – ale je to mesto Haram, kam sa vracali – tiež na severozápade mezopotámie. Stále sa tam vracajú, hladajú si tam ženy, sídli tam rod Abrahámovho brata – nuž, odkiaľ podla samotného mýtu pochádza rod Abraháma? Vôbec nie zo sumerskéhu, teda juhovýchodného mesta Ur, ktoré je síce z hladiska archeológie najznámejšie, ale v dobe spisovania biblie bolo už pravdepodobne dávno zabudnuté, ale z akéhosi Uru tam na severozápade.
   Čo hovoríte na túto verziu?

   Treba spomenúť, že tam neďaleko historického Haranu je aj nedávno objavené Gobekli tepe, a bol tam niekde situovaný aj biblický raj, niekde pri jazere Ván.

   To neznamená, že nejaký rod Abrahámovcv odtial naozaj pochádza, len to ukazuje, aká bola najsilnejšia a najoblúbenejšia tradícia v dobe tvorenia bibie, takže si ju biblisti vzali za svoju.

 20. Norman,
  Vaše informácie sú určite veľmi zaujímavé.Asi Vám neušlo, že som napísal aj Abram, lebo z toho vznoikol Abrahám. (Podobne napr. v hebrejčine neexistuje meno Mária, je to Miriam, preto nemôže byuť reč o žiadnej “panna Mária”).
  Čo sa týka Mojžiša, som skeptický a neverím moc v jeho existenciu a rozhodne nie v to, o čom nás chce ‘biblia’ prescedčiť. Je to plagierizmus iného príbehu.

  Samozrejme je to rozprávka o Mojžišovi, ako plával dolu riekou v koši, až kým ho nejaká ‘princezna’ nevytiahla, neprisvojila si ho a vychovala na dvore egyptského faraóna, len preto že to píše biblia. Táto istá príhoda sa stala tisíc rokov pred Mojžišom a je to príbeh kráľa Sargona Veľkého (tež Sargon I), zakladateľa Akkadskej ríše! A tak, dnes nám je jasné, kto opisoval z čoho.
  Jedným slovom báchorka pre Holywood.

  Tak isto, celá ‘story’ o Abrahámovi je fikcia, vymyslená žonglérmi, ktorí vytvorili bibliu.
  Nie, etymologiický rozbor mena Abrahám nepoznám, až tak ďaleko som sa nezaujímal a ďakujem Vám za informáciu. Nie žew by som Vám neveril, ale podívam sa do Internetu, či tam o tom niečo je.

  Je to v posledných rokoch panovania Sulgiho, keď Ur bol stale ‘impperial capital’ počas jeho bezprostredného nástupcu Amar-Sin (ja zásadne neskloňujem cudzie mená), že nájdeme historický priestor, do ktorého, ako sa zdá, pefektne pasujú všetky biblické a Mezopotámske záznamy.
  Veríme, že je to v tomto čase, keď by malo byť pátrané po historickom Abrahámovi; lebo ako vidíme, príbeh Abraháma bol spletený s príbehom Uru a jeho dni boli poslednými dňami Sumeru, biblicky Shine’ar. Tamojší ľudia ho volali Shumer („Land of the Guard¬ians“).
  Teda, Isaac bol šsťdesiat-ročný, keď sa mu narodil Jacob (Genesis 6:26);
  a Isaac sa narodil svojmu otcovi Abrahámovi, keď Abrahám bol 1100 ročný (Genesis 21:5).
  Podľa toho, Abrahám (ktorý sa dožil do 175), bol 160-ročný, keď sa narodil jeho vnuk Jacob.
  Toto nám dáva rok narodenia Abraháma
  2123 B.C.E.
  Kdo tomu chce veriť, nech verí.

  Píšete:
  “Abrahám pochádza “z chaldejského Ur”
  Tu bude nejaký háčik. Sám dátujete Chaldejcov do 8-6 storočia B.C.E.
  Vyššie udávam rok narodenie Abrama.
  A vôbec, Sumeri sa datujú dozadu okolo 7-8 tisíc rokov. Akosi tu nesúhlasí spojitosť Abrama s Chaldejcami.

  Máte pravdu, Sumeri (Vy píšete Chaldejci) boli neuveriteľní astronómovia a vedeli že naša galaxiia má 12 planét (odkiaľ to vedeli, odkiaľ vedeli o Zvieratníku/Zodiac, ale hlavne o Precesii?). 9 ktoré my poznáme až dnes + Slnko a mesiac (ktoré oni považovali za planéty + Nibiru
  (“Dvanásta Planéta”, Z. Sitchin a iní).

  Tu sú sumerské mená planet:
  SUN – APSU
  MERCURY – MUM.MU
  VENUS – LAHAMU
  EARTH -KI
  MOON – KINGU
  MARS -LAHMU
  JUPITER – KI.SHAR
  SATURN – AN.SHAR
  URAN – ANU
  NEPTUN – EA
  PLUTO – GA.GA
  NIBIRU – MARDUK (in Babylonian)

  Spmeniem tiež Vaše
  “nedávno objavené Gobekli tepe, “….
  Neviem čomu hovoríte ‘nedávno’ ale v Gobekli Tepe, ktoré je v Turecku, nemecký archeológ Schmidt, kope už 30 rokov.
  A vek Gobekli Tepe sa odhaduje na 12 až 15 tisíc rokov!
  Prikladám video o Gobekli Tepe:
  Cradle of the Gods
  Gobekli Tepe
  http://www.youtube.com/watch?v=AkoVZ8uzygI

  Biblický ráj tam asi nemohol byť , lebo ten bol vraj pri prameňoch (teda kde vyvierajú) štyri rieky, ktoré zavlažujú záhradu” (And a river went out of Eden
  to water the garden);
  Prvá je Pishon, ktorá sa vinie zemou Havilah, kde je zlato (the one which winds through the land of Havilah, where the gold is);
  Druhá je Gihon, je tá, ktorá obteká celú zem Kush (it is the one that circles all of the land Kush);
  Tretia je Hiddekel, ktorá tečie výchdne od Assyrie (the one that flows east of Assyria);
  A štvrtá jePrath.

  Je jasné, že dve z riek Rája, Hiddekel a Prath, sú tie dve väčšie rieky Mezopotámie (ktoré dali zemi jej meno, čo znamená “Zem Medzi Riekami”),
  Tigris a Euphrates, ako sa menujú po anglicky.
  Neviem, či táto téma vzbudí záujem u diskutérov, ako sa domnievate.
  Možno potom, až uverejním celú “story” o Abrahámovi.

  • Výklad mena Abram ako Ibra je prirodzene len jeden z možných, nie je nejako oficiálne uznaný, ale niekde som na to narazil, nie je to žiadna šialenosť – napríklad aj preto, že viac presvedčivo sa meno Miriam odvodzuje od egyptského „mi re“, v preklade „ako Re“, „podobný bohovi“, „podobný Slnku“.
   Etymológia, zvášť etymológia mien, je ale vec neistá.

   Meno Chaldejci je dnes používane rôzne, ale v presnejšom ponímaní to bol konkrétny menší kmeň západnych semitov
   http://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea
   O tomto relatívne pozdnom konkrétnom semitskom etniku hovorím. Kedže sa Gréci stretali s pojmom Chaldea v Mezopotámii, začali ho používať na všetko možné tam, ale asi hlavne na zamestnaneckú skupinu astrológov, veštiarov, kňazov. Ale od Sumerov delí Chaldejcov skoro dvetisíc rokov.
   O tých konkrétnych Chaldejcoch hovorím.

   Ku Gobekli tepe – Schmidt tam kope od 1994 – to je z hladiska histórie naozaj nedávno, je to bezpochyby jeden z najnovších väčších objavov, vlstne ešte nie je odhrabaný:) Ktovie, čo tam v tých oblastiach, kde sa dodnes bojuje, Kurdi či teraz ten IS, teda sa tam nedá ani moc pokojne archeologicky skúmať, všetko nachádza.
   Preto je v týchto veciach toľko dohadov. Takže zostávajú staré a nové mýty. Na mýty sa ale nedá spoliehať príliš, a už vôbec sa nedá spoliehať na Sitchina.

   Predokladám tiež, že to tu už nikoho nezaujíma, len nás dvoch. Len som chcel trocha viac spoznať Váš názor.

   • Aman Againsttime

    Norman, mýliš sa. Ja váš rozhovor sledujem a príde mi veľmi zaujímavý. Nezapájam sa preto, že nemám toľko času a nie som na túto tému až taký veľký expert. Každopádne ak ide o dejiny, tak starovek je moje najobľúbenejšie obdobie a vždy sa rád dozviem niečo nové od väčších znalcov (a myslím, že nebudem sám). 🙂

    • No to nie si. Pozorne to tu sledujem a baví ma to. Aj by som sa zapojil ale to by som sa skôr len zahanbil tak sa radšej nechám priučiť od skúsenejších 🙂

 21. Skutočne by ma zaujímalo, prečo, podľa Vás sa nedá spoliehať na Sitchina?
  Ste azda jeden z tých, ktorí posudzujú ľudí podľa toho, či je to žid, homosexuál alebo bi-sexuál, ako sa v poslednej dobe dozvedám na tomto fóre?
  Poznáte mnoho ľudí na tejto planéte, ktorí ovládajú sumerčinu? On bol jede z 20-tich! okrem toho ovládal starohebrejský jazyk, zvaný “ivrit”
  Musíme si uvedomiť, že pracujeme včšnou s teóriami a prikloniť sa k jednej, alebo druhej, záleží na našom logickom uvážení.

  Rozhodne moja logika mi zabráni uveriť takej ‘teórii’, že Veľkú Pyramídu v Gize postavil nejaký Khufu (grécky Cheops) za 20 rokov.
  Pre mňa 2×2 je 4 a mňa nezaujíma, ako to výjde celému ostatnému svetu.

  „Priznajme, čo priznávajú idealisti – halucinatórnu povahu sveta. Urobme, čo urobili idealisti – hľadajme nereality, potvrdzujúce našu povahu.“ (Jorge Luis Borges).
  Čo sa týka etymologie mena Abram, ja viem o tomto:
  (/ˈeɪbrəˌhæm, -həm/;[1] Hebrew: אַבְרָהָם‎

  Tíwaz,
  čo Vám bráni sa ohlásiť?

  • História je z princípu silne spätá s ideológiou a politikou, pretože každý štát je postavený na mýte, na mýte minulosti. Preto bola hstória VZDY hrubo prepisovaná a najčastejšie jednoducho ničená a zamlčovaná. To platí aj dnes, ako o modernej histórii tak aj o staroveku. Preto sú akdemickí historici dogmatickí a neflexibilní scholastici.
   Opozícia voči nim sú rôzni „amatéri“. Tí sú motivovaní a nespútaní, hladajú tam, kde by oficiálna veda nikdy nešpárala. Ale, keďže ich zásluhy sú zväčša neuznávané, snažia sa stále niečo nové nájsť – alebo vymyslieť. Zarábajú písaním kníh . a potom nevedia, kde prestať.
   Takže posudzovať sa dajú podľa toho, koľko toho popíšu. Keď niekto toho popíše hory kníh,.je to zlé znamenie. Sitchin je typická mediálna celebrita svojich čias. O jeho súkromnom živote nič neviem a ma nezaujíma, ale jeho verejná „kariera“ … nuž, mediálna mašinéria, typická pre jednu skupinu. Preto jeho knihy majú názov „Biblia má predsa pravdu“ a podobne. Nuž, v odsatate je to tvorca nových mýtov. Tí ľudia sa dajú čítať ako zdroj nápadov, brainstorming .. ale treba sa mať na pozore a nenechať sa uniesť. Jeho znalosti sumerčiny(a hebrejčny) nie sú až taký prínos, podstatné je, že v textoch nič nové nenašiel. Ak nerátam interpretácie a popularizácie – spopularizovanie pojmu Anunaki je bezpochyby jeho. To na jeden život nie je málo, má moje určité sympatie, ale to aj Jirásek so svojimi povesťami českými.
   To už radšen Daniken a iní novší hladači. Tí sú čoraz viac racionálni, viac pri faktoch a „pri zemi“ 🙂

   K pyramídam sa radšej nebudem vyjadrovať:)
   Ale úplne súhlasím. Na pyramídach by sa dal merať test inteligencie či lepšie povedané zdravého rozumu. Platí, že ak si niekto myslí, že ich „postavil nejaký Khufu za 20 rokov“, tak je totálny ignorant vedeckých faktov, bez záujmu a letargický voči minulosti,alebo jednoducho blbý.
   Len zároven platí . nič nevieme. Dávať sa unášať fantáziou tiež nie je riešenie.

   Nuž, ale veda nie je schopná preskúmať to, čo ešte včera označovala za „vetracie šlachty“, drevo a kov odtial sa stráca, archeológia v rukách lokálnych byrokratov a despotov, okolo národ, ktorý onedlho nebude mať čo jesť… Asi mali pravdu, že to ide „from light into darkness“
   http://www.bookdepository.com/From-Light-into-Darkness-Stephen-Mehler/9781931882491
   (ale aj ten autor je len propagátor na tom zarábajúci, teda zas žid, ale čo narobíme, ak má niekto záujem, odporúčam)

  • Christian Freeman

   tusim, ze Michael Heiser (a to je expert na staroveke jazyky, kedze inak by asi na katedre univerzity nesedel), presvedcivo dokazal, ze Sitchin staroveke jazyky neovladal..skuste sitchiniswrong.com …a to sa medzi sebou vadili dvaja zidia (to len tak mimochodom) 😀 😀 😀
   To je ako Gardiner, ktory napisal knihu o objavnom aramejskom zvitku, pricom aramejsky ani ceknut nevie 😀 😀 😀

 22. Norman,
  Stále nepíšete, kde sa Sitchin pravdepodobne mýli, alebo je “ vedľa”.
  Píšete prečo, za akým účelom píšu rôzni autori knihy, mnoho kníh, ale to nire je pointa vtejto diskuzii, aspoň tak si myslím ja.
  Ja keď v niečom oponujem, napíšem presne kde a prečo. Napr. ohľadne pyramid Vám môžem presne upresniť moje námietky, ale nepýtate sa.

  V prvom rade Sitchin nič netvrdí – he is “proposing an explanation for human origins” (Internet) a to slovo ‘proposing’ je veľmi dôležité, ako ani nič netvrdí von Däniken. Ten len poukazuje na archeo;ogické nálezy a vyzýva vedcov, aby ich vysvetlili. Tí však samozrejme mlčia, tí ho vedia len kritizovať a smiať sa mu a keď on s niečim príde, tak vrieskať “to nie je pravda”! Sami s ničím naprídu, aby sa nezosmiešnili, nevdiac, čo budúcnosť ukáže.

  Zaujímavé je, že z kritikov Sitcina ani jeden, zatiaľ, neprišiel s tým, že “nie, to nie je pravda, sumerské tabuľky hovoria toto, alebo tamto….”
  Samozrejme, môžeme si vybrať z troch možností:
  1. človek bol stvorený bohom
  2. Darwin povedal že evolúciou, (vieme ako ho vysmievali karikatúgrami jeho neprajníci, tí sa vždy nájdu, zvlášť kresťanskí v jeho prípade)
  3. mnoho vedcov, už dnes nepochybuje, že sme sem boli stvoreí niekym zvonku, prípadne zvonku sem prinesení

  Čo sa týka bodu č.1, existujú dve reality; teologická realita a realita vedecká. Vedecká realita nikde, ani jedným slovom nespomína nejakú existenciu boha.
  Veriť vo vskriesenie z prachu a z hliny (alebo tak nejak), je znásilňovanie prírodných zákonov a biológie. Je to jednoduch nemožnosť a obyčajný, hlúpy mýtus.

  K bodu č.2; Darwin nikdy nepovedal, že človek vznikol z opice a priznal, že ten posledný link, prechodu na človeka nemá.
  Darwin vydal svoj “The Origin of the Species” v roku 1859, ted 150 rokov. Čo vedel Darwin pred 150 rokmi o chromozómoch, DNA, genetic code, triplets, atď? Dnes vieme, že jeho teória je pochybná, lebo vieme, že šimpanz má 48 chromozómov a človek 46! On si, ako sa zdá, asi ani nevšimol, že šimpanz má na nohe 6 prstov a človek len 5!
  Je však možné, že sa jednalo o nejakého ľudoopa; kto sa však pohral a odobral mu 2 chromozómy, spojil ich s inými a to je to, čo nás spravilo človekom?
  Je Sitchinov “proposal” možno predsa len pravdou? Eše si pčkáme na odpoveď, ale už vraj nie dlho.

  K bodu č.3; sú vedci, ktorí tvrdia, že my by sme tu, na tejto planete vôbec nemali byť, nie je vraj vôbec dôvod. Neviem, nepýtal som sa ich prečo.
  Tvrdia však, že možno už za 5 rokov budeme vedieť z našich DNA, kdo sme, ale hlavne odkiaľ sme prišli.

  Netvrdím, že Sitchin, alebo aj Däniken, ktorý ako sa zdá Sitchina uznáva, majú pravdu, ale zatiaľ sa kririci nevyjadrili a neobjasnili mi existenciu a tvorcov napr. PUMA PUNKU, Gobekli Tepe, Tihuanacu, Veľkonočné ostrovy, Balabek, Mayský Kalendár, odkiaľ vedeli Sumeri o Precesii, že ZODIAC (Zvieratník) nemohol byť vytvorený ľuďmi tejto planéty, atď., atď.

  Zdá sa mi, že zatiaľ to nie je Sitchin, Däniken a mnohí iní, ktorí ‘kecajú’ ale ich kritici, ktorí asi doteraz v ničom neuspeli.

  • Napísal som.
   „Na mýty sa ale nedá spoliehať príliš, a už vôbec sa nedá spoliehať na Sitchina. “

   Z akého dôvodu by sa ľudia mali spoliehať na Sitchina? V druhom príspevku k téme som vysvetlil, v čom sú aj pozitíva podobných ľudí, ale v čom sú aj negatíva.

   Ja tu nemienim konkrétne Sitchina rozoberať, bod za bodom – práve pre to, že toho popísal toľko, vrátane románov, že to stráca z princípu zachaosenia akúkoľvek praktckú hodnotu.
   Ovšem jeho základný nedostatok je FANTAZMAGORIA bez dôkazov, bez reálnych indícií. Chápem, že v 50 rokoch sa zdala ešte preichodná fantázia o divokej planéte Nibiru a podobné veci, ale dnes je to nezmysel podobný … Joshuovi vstávajúcemu z hrobu.
   Z úcty k vám som tu nechcel tieto explcitné a nepochybné blbosti Sitchinove spomínať – konieckoncov, načo sa s ním zaoberať, opakujem, akú má autoritu? Nemá autoritu ani len racionalistu, preto som tu nespomínal ani to, ako tu dal Váš otvorený oponent, že jeho „znalosti sumerčiny“ sú proste prehnaná lož.

   Pôvod ľudstva vytvorením externou kozmickou civilizáciou – aby som to vyjadril čo najprijatelnejšie – nie je vylúčený, ale ani nijako nie že dokázaný, ale ani indikovaný ( to už by som sa skôr pozrel na život na zemi ako taký). Ovšem v podaní Sitchina, ako vytvorenie ľudstva ako druhu na kopanie zlata pre Anunakov – nuž, nevien ako to povedať, táto fantázia je taká jednostranná, azda sa tu nik neurazí, keď poviem, taká typicky židovská:) Úplne vážne – takým neserioznym fantazírovaním Sitchin dehonestuje alternatívnych hladačov, podobne, ako napríklad kedysi taká Blavatská a kopa iných fantastov. Hovorím, majú určité moje ľudské sympatie, podobne ako nejakí neuspešní hľadači zlata niekde na Aljaške, ale sú to deti svojej doby, so všetkými negatívami – nie je to na úrovni dneška.
   Práve ak pripúšťate zásah extraterestiálnej inteligencie na vývoj či históriu ľudstva, tak je lepšie neoperovať Sitchinom. On nie je ani tvorca tej hypotézy, ani jej dobrý propagátor – naopak, len jej škodí. Je zrejme pravda, že ho zostudili jeho oponenti, ale hodne sa stal nedôveryhodným aj vďaka sebe. A nezabúdajte, že je leden jeden z mnohých s touto tématikou.

   Ohladom Egypta súhlasím s Vami, s tým, že oficiálna Egyptológa je ideologické klamstvo – to naozaj ale nie je téma k tomuto článku. Práve pre to, že si tu tému vážim – nedokážeme ju predostrieť dostatočne presvedčivo a dôstojne na tomto mieste. To isté platí o Puma Punku, lebo to je explicitný dôkaz čohosi, k čomu nik nedokáže nič dodať (teda pokiaľ má nejaké technické vzdelanie či vedomosti – kaviarenskí intelektuáli, ktorí nikdy neboli ani pri fréze – tí v tom problém nevidia:)

   Vy osobne, Sitra, máte moje sympatie, to znamená, že chápem Váš prístup – len si myslím, že robíte tú častú ale zbytočnú chybu – tak, ako jedni vylievajú s vodou z vaničky aj dieťa, tak mnohí iní berú príliš nekriticjy s pozitívnym obsahom aj odpad k tomu primiešaný.

 23. Vy ste ma akosi špatne pochopil. Ja nie som fanúšek Sitchina. Ja nie som fanúšek nikoho. Mám svoje vzdelanie, logiku a zdravý úsudok. Jeho veci som čítal hádam už pred cca. 20 rokmi a možno ešte skôr. Ja mám dobre prečítaného aj Heisera a viem na čom som. Ja som len chcel od Vás, samozrejme nie bod za bodom, vedieť nejaký detail v nesúhlas, či sa zhodujeme.
  V podstate ide ale o to, že Sitchin nič netvrdí a ako dobre ovláda sumerčinu ma tak ďaleko nezaujíma. Nakoniec, keby bol až taký diletant, pochybujem, že by mu nejaký vydavateľ vydal jehoknihy, i keď na druhej strane, ako žid možno nemal problémy so židovskmi vydavateľmi. Ja todobre viem.
  U Sitchina, ako by som to urobil u každého, si cením snahu a vytrvalosť.
  Nemyslím si však ani, že Heisler má vo všetkom pravdu.
  Vypočujte si jeho kritiku seriálu Ancient Aliens a možno mi dáte za pravdu. Samozrejma že ani Childless, Tsoukalos či Coppens, tam majú kiksy, ale sú tam aj takí ich prívrženci, ako R. Mullins, Ch.Love, A. D.Horn, všetko ľudia s Ph.D.
  Vezmem si, čo uznám za vhodné ja. Ja totiž nerád ohováram, nerád zhadzujem a nerád urážam. To čo robí Heiser je urážanie. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že to robí preto, lebo sú Európania – on je predsa ‘Američan’.
  Nota bene, Sitchin aj Däniken, urobili milióny, on nemal na čom.

  • Ospravedlňujem sa, prirodzene tu reagujeme len na skratkovité podnety, nepoznáme sa. Človek reaguje na tému, nie osobne.

   Ja scénu extraterestial až tak nesledujem, ale kedže oni sa venujú hraničným témam v antropológii a histórii, nemožno sa im vyhnúť – tak, ako sa nemožno vyhnúť hypotéze, že zem nie je či nebola izolovaná, Čisto racionálne: ako bol kedysi nevedecký ničím nepodložený predpoklad, že zem je stredom vesmíru, je nevedecký aj predpoklad, že zem je izolovaná a vyvíja sa bez externých vplyvov. Čím je daný predpoklad špecifickej izolácie zeme podložený? Nepredstaviteľnmi vzdialenosťami kozmu? Určite, ale ako sú tie pre nás nepredstavitelné, tak je pre nás nepredstavitelné, ako ich možno (informačne) prekonať.

   Na druhej strane treba opakovať, že väčšina alternatívcov v histórii proste neodolá vábeniu fantazírovania. Je to škoda, UFO sa pre nich stali to, čo pre iných fantastov minulosti „boh“, doslovne deus ex machina. U väčšiny nepotrebujem kritiku zvonka, aby som videl ich často lacný falošný prístup. Okrem skostnateného prístupu úradníkov v tzv vedeckých ústavoch je častá neserióznos alternatívcov vlastne rovnakou prekážkou normálnej racionálnej diskusie, prekážkou soznania pravdy. Ako v poliike, tak aj vo vde, rovnaký problém.

   Tým to zas súvisí s témou článku – voľne povedané, ako človek prechádza od jedných falošných mýtov k iným falošným mýtom. Isté je iba to, že bez mýtov nedokáže žiť. Žiadna strana sa ešte nenaučila povedať slovo „nevieme“.

 24. rovnako ducha brzdiaca a zisková manipulácia ako islam,komunizmus,scientológia,maistrem,politika…..
  ….skupina moci chtivých nenažrancov predloží stádu ideu, to bučí,poslúcha a ekonomicky ich na generácie zabezpečí….
  … diskusia ma pobavila

 25. Autor: SITRA AHRA /tfujtajbl/ sa úporne snaží s úlisným úsmevom „vysvetliť“ nedoukom všetko okolo pozadia kresťanstva s imagináciou veľkého zasvatenca.

  Ako odborník /čitatelia prosím prepáčia moju neskromnosť/ i tentokrát opakujem, že sa jedná u autora SITRA AHRA o konfúzne uchopenie tématu, spojené so značnou dávkou podprahovej manipulácie a brilantnej demagógie.

  Na základe uvedeného je škoda času sa meritórne zapodievať s jeho kabalistickými hypotézami a vyprodukovaným otráveným pseudovedeckým slizom.

  S maximálnou NEÚCTOU

  +K

 26. Vsetko v clanku je z vasej biblie, ci Svateho,Pisma, alebo ako tomu vasnu paskvilu hovorite.
  Niektore veci sa vsak dozviete zo Stareho Zakona o ktorom zrejme nemate ani potuchy.

 27. Christian Freeman

  Vsetko v clanku je z vasej biblie…tymto vtipom si mi prave vyrobil skvely den 😀 😀 Ale treba dodat, ze o Biblii a Starej Zmluve nemas potuchy ani Ty, Sithra, takze ak nieco niekomu vycitas, vlastne to vycitas sam sebe…

 28. Bludy a len bludy 😀 Radšej prestaňte pisať potom clanky o Dr. Tisovi lebo toto by sa mu nepacilo a ešte by vas aj vysmial.

  • Aman Againsttime

   Samozrejme, že Dr. Tisovi by sa tento článok nepáčil. Ale ak niečo nemusím tak je to argumentácia typu: Pozrite sa na to koľko veľkých ľudí v dejinách, vrátane našich národovcov, bolo veriacimi kresťanmi!
   Takto by sa nemalo argumentovať, pretože títo ľudia boli jednoducho deťmi svojej doby, v ktorej bolo veľakrát kresťanstvo jediným mysliteľným konceptom sveta. V skutočnosti keď sa pozrieme do súčasnosti, tak čím eminentnejší bádateľ/mysliteľ tým pravdepodobnejšie pôjde o niekoho kto sa obíde bez kresťanskej hypotézy Boha.

 29. Aj ja som dlho pochyboval niektory ty kretania sa priznam ma troska strasili plus my nahanl strach aj Stary Zakon ale uvedomme si ake je to krasne byť kresťan veď Boh sa na tento svet nepozera spohladu materialnho ale duchovneho kde viac ako peniaze a moc je čisty usmev 🙂 Už pred 3 nasim letopoctom si Boh zvolil narod Izrael , taky maly a slyba narod spomedzi Egyptanov , Babylon … KRISTUS SA NARODIL NA NAJNIZSOM MIESTE NA ZEMSKOM POVRCHU , a toto aj ucil ze krasa je vnutri nas . Krestanstvo je cista laska k slabsim ano niketo to tu spomenul ze krastanstvo nemoze byt prepokladom pre silnu risu suhlasim no to si neuvedomujete ze skutocna sila je niekdee uplne inde . A teorie chybnych proroctvach ? Teorie su vzdy spravne ? ved ludia sa mylia aj dnes . A o vzniku sveta chech teoria velkeho tresku ved MUSEL tu byt niekto kto z nicoho urobil nieco co sa postupne vyvyjalo toto Biblia nezakazuje ved Biblia hovori ze Boh stvoril cloveka , nie ako ho stvoril 🙂

 30. Viete co je najlepsie?Ked mi ide niekto vraviet aky a ci vobec bol Kristus a podobne veci ako ten rozsiahly clanok hore.Ja len viem, jednu vec,bol som hriesny clovek bez moralky a poznania Boha a moj zivot smeroval do smrti.v roku 2000 okolo pol druhej rano som zazil dotyk Krista ktoreho mnohy spochybuju spoznal som hriech v svojom zivote a od tej chvile som inym clovekom.Takyvh ludi su na svete miliony a moze si vraviet kto chce co chce ja som to zazil a zazivam dodnes.Je to realne.

  • A možno vyšlo na povrch iba vaše svedomie a poznanie toho, ako sa vaše vedomie prispôsobilo súčasnej dobe. Nemyslím si, že človek musí byť kresťanom, aby žil počestne a morálne. Aj keď sa nám to snažíte vsugerovať.

 31. K diskuzi výše:

  Křesťanství není židovský vynález. Je to učení od Boha.
  Židé byli jen vybráni Bohem, aby uchránili a uchovali pravou víru v Nejvyššího Boha. A urovnali cestu příchodu Mesiáše.
  Nakonec však pod vlivem farizejů od Boha odpadli a ukřižovali Božího Syna Ježíše Krista. Židé si pod satanským farizejským vlivem mylně vyložili biblické univerzální duchovní Boží království jako židovskou pozemskou světovou řísi. A boží předpověď milosrdného a láskyplného Mesiáše jako příchod židovského krále, který vojensky lidu Izraele podrobí celý svět. A židovské poslání chránit pravou víru v Nejvyššího Boha (a s tím související boží zákaz rasového míšení mezi Izraelity a okolními národy) jako „židovskou nadřazenost“ nad všemi nežidovskými národy. I to byl jeden z mnoha důvodů, proč Ježíše Krista nakonec ukřižovali.

  Židé křesťanství od samého začátku fanaticky nenávidí na život a na smrt. Židé se snažili od samotného počátku vzniku křesťanství (r. 33 n. l.) všemi možnými způsoby a prostředky házet klacky pod nohy misijní křesťanské činnosti a zabránit christianizaci Afriky, Asie a Evropy. Proto židé mj. štvali římské úřady proti křesťanům (právě zde často měly původ římské krvavé represe proti křesťanům), stvořili a podporovali pseudo-křesťanské heretické sekty (např. ariány, katary atd.), podporovali islámskou invazi do Evropy (viz židovská podpora arabské invaze na Pyrenejském poloostrově, dobytí Konstantinopole a turecké invaze na Balkánském poloostrově atd.) atd.

 32. Skúste si pozrieť nejaké videá pána Mgr. Jan Kozak gnostik veľmi múdry pán ktorý mimoriadne dobre vysvetľuje podvod biblie ktorá bola sfalšovaná židovskými autormi. Boli zneuctené budhistické teksty, naše staré pravé slovanské kresťanstvo pred kristom aj Peter Mág bol zneužitý a urobili z neho Ježiša.

  • Sam

   Odkazovat se na gnostika/satanistu Kozáka, to se teda povedlo (to, že se mj. různé satanské spolky odvolávají na jeho teze je také více než výmluvné).
   Šíříte laciné židovské dezinformace. Ježíš Kristus je doloženou historickou postavou, např. římskými historiky [které nelze podezřívat z nějakého nadržování křesťanství] jako Tacitus, Suetonius atd. – čímž se vaše gnostická teorie sesypala jako domeček z karet.

   A je to přesně naopak:
   GNOSTICISMUS = ŽIDOVSKÝ VÝTVOR

   Nikoli křesťanství, které bylo založeno Synem Božím Ježíšem Kristem.

   Gnosticismus (který vy propagujete) byl vytvořen právě židy k rozkladu a zničení pravého křesťanství a pravé Kristovy Církve. To je historicky doložená skutečnost, narozdíl od vašich tvrzeních o tom, že “křesťanství je výtvor židů k zotročení světa”. Viz:

   Maurice Pinay – Spiknutí proti Církvi
   IV. kap., Židovstvo jako otec gnostiků, str. 153

   Naletěl jste totiž satanské židovské propagandě, která mj. také (přesně jako vy) popírá existenci Ježíše Krista. Ono stačí se podívat, kdo všechno popírá nejvýznamnější křesťanská dogmata (božství Ježíše, ukřižování Ježíše, zmrtvýchvstání Ježíše atd.):
   – židé
   – muslimové
   – svobodní zednáři/gnostici
   Atd.

   Samé satanské síly všeho druhu tato nejvýznamnější křesťanská dogmata popírají. Hovoří za vše.

   Btw.: doporučuji velmi také toto:
   Johannes Rothkranz; Kříž zvítězí! Pozadí kampaně proti Kristovu Kříži

   • Naozaj veris v nepos. Pocatie, ozitie mrtvoly a este po smrti marie priletel a odniesol ju do neba?!cirkev tvrdi ze fyzicky priletel pre nu. A nenosi ti este aj darceky na vianoce?

    • Erik

     Rozhodně ne v pedofilního proroka jménem Mohamed (jehož víru zde vy propagujete), který vyvražďoval tisíce lidí, včetně obyčejných obchodníků kvůli jejich zboží, a provozoval sexuální otrokářství. To Ježíš Kristus, který se naopak za nás obětoval, nečinil.

     Ne náhodou se satanské síly, jako židé a muslimové, když jde o tažení proti křesťanství, vždy spojí, když je to třeba. Viz židovská podpora arabské invaze na Pyrenejském poloostrově, dobytí Konstantinopole a turecké invaze na Balkánském poloostrově atd. A koneckonců i dnešní islamizace Evropy.

     Btw. k tomuto tématu doporučuji následující:

     Johannes Rothkranz; Kdo skutečně řídí islám?

     P. Curzio Nitoglia; Odkud pochází islám?

     PS: Nejsem římský katolík. Jste na špatné adrese.

 33. Krestanstvo je najvacsie svinstvo.a kat. Cirkev najvacsia mafia

 34. Ovce su tak osprostene, ze budu este bojovat za to aby tak mohli ostat.no velke davky halucinogenov by mohli pomoct.cital som lsd, dmt,menej ucinne su hribiky a extaza.

 35. “Veriť v niečo a vedieť, je rozdiel medzi vierou a vedou…”

  “Existencia boha – vysoko ambiciózna hypotéza”.

  “Kresťania neveria v ich boha preto, lebo sú presvedčení o jeho existencii, ale preto, lebo sa boja potrestania za to, že neverili….čím sú strašení od kolísky po hrob….”

  • Preformulujem myšlienku. „Kresťania veria nie preto, že chcú ísť do neba, ale preto, že nechcú skončiť v pekle.“ 🙂 Ale u každej viery, ktorá má schému nebo-peklo je to podobne. Aj moslimovia majú svoju džehennu.

 36. Vyborny clanok. Jeho hodnotu by zvysilo, keby bol gramaticky na vyssej urovni s doslednejsim prekladom pouzitych nazvov.

Leave a Reply