Domov / Hlavná strana / Z domova / Vyhlásenie SP: My nie sme kotlebovci!

Vyhlásenie SP: My nie sme kotlebovci!

Lebo človek čestný povie pravdu, nedbajúc na to, čo ho po jej vyrieknutí očakáva, povie ju, aj keby tí, pre ktorých ju povedal, nadávali na neho; jeho je povedomie a vôľa bez poškvrny, odporcov vina a súd.

Ľudovít Velislav Štúr

V poslednom období sme dostali mnoho otázok, ktoré sa týkajú vzťahu Slovenskej pospolitosti (SP) a Mariana Kotlebu a jeho strany – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Okolo nášho vzťahu panuje mnoho mýtov, neprávd, poloprávd, či totálnych výmyslov. Je pravdou, že SP s Kotlebom a jeho stranou nespolupracuje od roku 2012, kedy Snem SP jednohlasne rozhodol, že SP nebude spolupracovať s ĽSNS kvôli jej otvorene nepriateľskému postoju voči SP. V ten deň Snem SP rozhodol aj o odobratí čestného členstva Marianovi Kotlebovi a vylúčenie zo SP za závažné porušenie disciplíny SP a porušenie Stanov SP. V súčasnosti u mnohých našich sympatizantov, či v spoločnosti všeobecne panujú názory, že Kotleba je stále členom/vodcom SP, že SP stále spolupracuje s ĽSNS. Dokonca si mnohí myslia, že Marian Kotleba zakladal SP. Druhí zase považujú SP a ĽSNS za tú istú organizáciu. Práve preto sme vytvorili tento text/vyhlásenie, aby sme mnohé tieto nezmysly vysvetlili a veci uviedli na pravú mieru. Čo sa týka nášho vzťahu k ĽSNS, nechceli sme predtým prikročiť k tomu, že napíšeme pravdu o Kotlebovi a ĽSNS, pretože sme nechceli zbytočne mútiť už tak kalné vody spolupráce na národnej scéne. Mysleli sme, že mnohí ľudia sami zbadajú, čo je Marian Kotleba zač. Nestalo sa tak, preto musíme vyvrátiť mnohé dohady a nezmysly, ktoré sa začali šíriť o SP. Ešte kým začneme predstavovať fakty, musíme upozorniť na to, že toto vysvetlenie a vyhlásenie nie je smerované voči radovým členom ĽSNS, ktorí svoje účinkovanie v politickej strane myslia úprimne a sú čestnými nacionalistami. Možno aj týmto vysvetlením docielime to, že zbadajú, že sú zavádzaní a klamaní v mnohých veciach, ktoré sa dejú v úzkom vedení – predsedníctve ĽSNS, do ktorých radoví členovia nevidia a podľa Mariana Kotlebu ani nesmú vidieť.

Kotlebove účinkovanie v SP

Aby sme vysvetlili niektoré mýty, musíme nahliadnuť do histórie SP. Slovenskú pospolitosť založili v máji v roku 1995 mladí slovenskí národovci, ako pokračovanie Slovenského národného frontu, pretože sa chceli aktívne postaviť zhnitému a skorumpovanému systému, ktorý na Slovensku vládne od deväťdesiatych rokov. Slovenská pospolitosť je občianskym združením a nie je a nikdy nebola politickou stranou. Chceli slovenskú mládež vychovávať v duchu slovenských a slovanských tradícií. SP je od začiatku nositeľkou ducha Ľudovíta Štúra, slovenských dobrovoľníkov – revolucionárov a všetkých slovenských velikánov. Mnohí si však myslia, že zakladateľom SP bol Kotleba, čo však nie je pravda. Kotleba vstúpil do SP až v roku 2003, kedy sa stal i Vodcom SP. SP odvtedy nabrala politický charakter a celá jej snaha smerovala k voľbám do NR SR. Už vtedy bolo badať Kotlebove mocné politické ambície. Počas tohto obdobia členovia SP založili politickú stranu Slovenská pospolitosť – Národná strana. Bola politickým nástrojom, ktorý mal za cieľ dostať členov SP do parlamentu. Táto strana bola rozpustená systémom v marci 2006 počas zinscenovaného súdneho procesu. Marian Kotleba už bez ďalšej vízie ako viesť SP v roku 2007 rezignoval na svoju funkciu a bolo zvolené nové Hlavné vedenie SP (HV SP). Novým Vodcom SP sa stal Ivan Sýkora. Kotleba sa odvtedy nezúčastňoval na aktivitách a organizácii SP. Vykonával svoje súkromné politické aktivity, snažil sa založiť novú politickú platformu. Z toho jasne vyplýva, že Kotleba nezakladal SP a preto nemá na ňu patent. Pôsobil v nej iba štyri roky a priviedol ju skoro k rozpadu. SP zachránilo nové Hlavné vedenie SP na čele s Ivanom Sýkorom.

Zjednocovanie národných síl a rozbíjač Marian Kotleba

Kotleba sa v súčasnosti hrá na zjednotiteľa národného hnutia, no opak je pravdou. V minulosti mnohokrát rozbil spoluprácu na národnej scéne. Je to až smutne smiešne, ako hrá túto rolu, no pravdou je, že akákoľvek spolupráca národných organizácií pohorela najmä kvôli jeho obrovskému egu.

Ako najlepší príklad uvedieme zničenie snahy o založenie nacionalistickej politickej strany, na ktorej mali participovať viaceré slovenské národné organizácie z roku 2009. Na základe iniciatívy organizácie Hlavu Hore, ktorá mala smerovať k vytvoreniu spoločnej politickej strany slovenských nacionalistov sa uskutočnilo viacero stretnutí slovenských nacionalistických organizácií. Na stretnutiach sa zúčastnili organizácie Autonómni nacionalisti, Národný odpor, Mladá Matica, Nové Slobodné Slovensko, pár nezávislých aktivistov a Hlavné vedenie SP. Stretnutí sa zúčastnil aj Marian Kotleba, aj keď už v tom čase nebol riadnym členom SP. Na stretnutiach sa dohodol vznik spoločnej národnej politickej strany s názvom Národné hnutie. Stalo sa tak prvý krát, kedy sa skutočné nacionálne hnutia na Slovensku spojili v jeden celok a dohodli sa na vzájomnej spolupráci. Napriek tomu sa Marian Kotleba rozhodol, že jeho ego je dôležitejšie ako jednota nacionalistických organizácií na Slovensku a rozhodol sa sám založiť politickú stranu s názvom Naše Slovensko i napriek tomu, že prebiehala petičná akcia za vznik politickej strany s názvom Národné Hnutie. Toto spravil bez vedomia HV SP a ostatných národných organizácií. Rozbil tak jednotu nacionalistických organizácií čo posunulo celé národné hnutie o niekoľko rokov späť. Mnohé organizácie krach spojenia nacionalistických organizácií a založenie novej strany Národné hnutie neprávom pripisovali SP. Za dôvod považovali fakt, že Marian Kotleba bol v minulosti Vodcom SP s výčitkou, že za jeho správanie je zodpovedná SP.

Založenie Ľudovej strany Naše Slovensko

Po násilne rozohnanom augustovom zhromaždení v Šarišských Michaľanoch v roku 2009, kedy sa verejnosť vo veľkej miere priklonila na stranu slovenských nacionalistov, oznámil Marian Kotleba, že zakladá vlastnú politickú stranu s názvom Naše Slovensko. Týmto zhromaždením a vyhlásením sa Marian Kotleba znovu vrátil na politickú scénu. Marian Kotleba v tom čase však nedisponoval dostatočným počtom schopných aktivistov na založenie politickej strany. K neúspechu k vzniku novej politickej strany s názvom Naše Slovensko rozhodujúcou mierou prispel aj sám Kotleba, keďže názov strany, ktorý použil na petičnom hárku bol totožný už so zaregistrovanou politickou stranou. Na túto chybu bol už dopredu upozorňovaný členmi SP. Nakoľko záujem o vznik novej politickej strany u ostatných nacionalistických organizácií opadol, rozhodlo vtedajšie HV SP, že podporí vznik novej politickej strany v spolupráci s Marianom Kotlebom. SP sa dohodla s Marianom Kotlebom, že nová politická strana bude politickým nástrojom SP na presadzovanie jej myšlienok a zásad na politickom poli. Taktiež nová politická strana mala umožniť aj ostatným slovenským nacionalistom zapojiť sa do politického boja. Na septembrovom stretnutí v Piešťanoch sa HV SP a Marian Kotleba dohodli, že pre krátkosť času vznikne nová politická strana premenovaním už zaregistrovanej politickej strany (Strana priateľov vína), ktorú sa SP podarilo získať. Strana bola premenovaná na ĽSNS, boli vytvorené nové stanovy a symboly strany, ktorých tvorcami boli členovia SP. Dokonca i prvými štatutármi strany boli členovia SP. Už samotný nový znak strany mal symbolizovať a pripomínať, že ĽSNS je politickým nástrojom SP, ako tomu bolo v minulosti u rozpustenej SP-NS.

SP, ĽSNS, Kotleba a Belička

Po neúspešných voľbách 2010, v ktorých ĽSNS dala možnosť kandidovať za stranu aj ľudom mimo SP, nastali v marci 2011 zmeny vo vedení SP. Bolo zvolené nové HV SP a novým Vodcom SP sa stal Marcel Urban. Nové HV SP sa rozhodlo menej sa venovať politickým aktivitám a venovať viac úsilia k rozvoju SP a jej členom. Tento hlavný cieľ HV SP narážal na odpor Mariana Kotlebu, ktorý potreboval členov SP hlavne pre svoju politickú kariéru. Vzhľadom k tomu, že predčasné voľby do NR SR boli iba otázkou času a tento fakt si uvedomoval aj Marian Kotleba, začal vyvíjať úsilie na ovládnutie SP prostredníctvom nového Vodcu SP Marcela Urbana. V tomto úsilí sa spojil s podnikateľom Miroslavom Beličkom, ktorý finančne už dlhšiu dobu podporoval Mariana Kotlebu a pôsobil v straníckych štruktúrach ĽSNS. Miroslav Belička nikdy nepatril k osobám, ktoré v minulosti pôsobili v niektorom z nacionálnych hnutí a ani osobne sa pred vstupom do ĽSNS národných aktivít nezúčastňoval. Sám o sebe tvrdil, že nepatrí k nacionalistom. Napriek tomu si pravdepodobne peniazmi získaval čoraz väčšiu dôveru u Mariana Kotlebu až sa nakoniec stal jeho pravou rukou. V danom období sa mu vo vysokej miere darilo Kotlebu usmerňovať a rozhodovať tak o dôležitých rozhodnutiach v ĽSNS. Tento podnikateľ z Banskej Bystrice bol u svojich spoluobčanov známy ako špekulant a nečestný človek. Rovnaké zmýšľanie o jeho osobe prevládalo aj u členov SP. Na jeho charakter, činnosť a špinavé praktiky upozorňovali Kotlebu bývalí aj súčasní členovia HV SP. V novembri 2011 na predvolebnom stretnutí ĽSNS v Banskej Bystrici, došlo ku konfilktu v otázkach riadenia strany, volebného programu a budúcej volebnej kandidátky medzi Miroslavom Beličkom na jednej strane a delegátmi za SP na strane druhej. V tomto spore sa Marian Kotleba postavil na stranu Miroslava Beličku. Za týchto okolností sa vtedajší tvorca volebného programu ĽSNS, zakladateľ SP, SP-NS a bývalý pobočník Mariana Kotlebu, Ján Kopúnek rozhodol zo stretnutia odísť a ukončiť svoje pôsobenie v ĽSNS.

Druhé neúspešné voľby v roku 2012

Voľby 2012 sa skončili pre ĽSNS ďalším neúspechom. Po voľbách bolo mnoho členov ĽSNS nespokojných so situáciou v strane, najmä so stalinským – diktátorským štýlom riadenia, ktoré v strane presadzovali Marian Kotleba a Miroslav Belička. Vo vnútri strany vznikla iniciatíva členov ĽSNS na zmenu štýlu riadenia strany. Do tejto skupiny patrili Vladimír Pavlík , František Bednár, Marián Mišún, Michal Buchta – vtedajší člen HV SP, Jakub Škrabák – vtedajší pobočník SP a terajší Vodca SP a mnoho ďalších radových členov ĽSNS a SP. Za túto iniciatívu boli všetci spomínaní ľudia vylúčení alebo vyštvaní zo strany. Aj mnohým radovým členom bolo písomne doručené rozhodnutie o vylúčení zo strany s odôvodnením, že nemajú dôveru predsedníctva ĽSNS. A to iba preto, že si dovolili kritizovať pomery v strane. Po tom, čo sa Kotlebovi s Beličkom podarilo zbaviť v ĽSNS svojich kritikov, upriamili svoju činnosť na prevzatie moci aj v SP. V tejto hre im výrazne napomáhal vtedajší Vodca SP Marcel Urban. Za týmto účelom zvolal snem SP, na ktorom sa pokúsili odstrániť zo SP nespokojné hlasy, najmä Jakuba Škrabáka, ktorého považovali za hlavného kritika vedenia ĽSNS. Tento pokus Kotlebovi s Urbanom nevyšiel, čoho následkom bola strata dôvery členov SP k Marcelovi Urbanovi. Členovia SP jasne odmietli takéto neoboľševické metódy, ktoré sa využívali v ĽSNS. Zo strany členskej základne SP vzišla iniciatíva na zmenu Vodcu SP a to najmä z dvoch dôvodov. Členovia SP sa chceli zbaviť vplyvu Kotlebu a vedenia ĽSNS na riadenie SP, ktorým to umožňoval Marcel Urban. Druhým dôvodom bola strata vplyvu SP na činnosť a riadenie ĽSNS, ktorú založili práve členovia SP ako politický nástroj SP. Preto sa oprávnene dožadovali Kotlebu o nápravu pomerov ĽSNS a vylúčenie Miroslava Beličku zo strany. Keďže tento snem SP nepriniesol očakávaný výsledok, Marcel Urban ho predčasne ukončil zo strachu zo svojho odvolania. V júli 2012 sa v obci Ludrová konal snem SP, ktorý bol nútený zvolať Vodca SP Marcel Urban na nátlak členskej základne. Výsledkom snemu bol totálne fiasko Marcela Urbana a Mariana Kotlebu. Viac ako 90 percent delegátov hlasovalo za nového Vodcu SP Jakuba Škrabáka. Zvolené bolo aj nové HV SP.

Útoky Kotlebovcov na Slovenskú pospolitosť

Nové HV SP napriek minulým sporom, dalo Kotlebovi návrh na ďalšiu spoluprácu. Ak by sa zmenili pomery v strane, SP by bola ochotná naďalej spolupracovať s ĽSNS, ale iba za podmienok, že vedenie ĽSNS nebude vstupovať do záležitostí SP, Urban a Kotleba riadne odovzdajú agendu a majetok SP a ĽSNS vylúči zo svojich radov Miroslava Beličku a nebude s ním naďalej udržiavať akýkoľvek kontakt. Kotleba túto ponuku SP neprijal a tým dal jasne najavo, čo je pre neho dôležitejšie. Keď sa Kotlebovi nepodarilo ovládnuť SP, tak sa pokúsil ju zničiť. Napríklad tým, že spolu s Urbanom spreneverili finančné prostriedky SP. Ukradli účtovníctvo SP, zoznam členov SP, rovnošaty SP, preto nové HV SP muselo začínať od nuly. Preto snem SP v októbri 2012 prijal jednomyseľné rozhodnutie o odobratí čestného členstva a vylúčení Mariana Kotlebu zo SP. Všetci členovia Slovenskej pospolitosti sa rozhodli, že nebudú spolupracovať s ĽSNS kvôli jej otvorene nepriateľskému postoju voči SP.

Doslov

Dnešná ĽSNS už nemá nič spoločné so Slovenskou pospolitosťou, jej ideami a cieľmi. Je to strana jedného muža čo dokazuje aj jej nový názov Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko. Je to aj smutná tragédia veľkého ega, ktoré bolo povýšené nad česť a statočnosť množstva jeho bývalých spolubojovníkov, ktorých práca mu pomohla dosiahnuť pomyselný politický úspech. Súčasný predseda svojej strany, banskobystrický župan Marian Kotleba je dnes bežným politikom, ktorých je Slovensko plné. Preto aj jeho činnosť nesmeruje k potrebám národa, ale k potrebám vlastnej rodiny. Banskobystrické „Eldorádo“, je však malým miestom, aby bolo schopné uspokojiť každého. Možno aj pre ochotu deliť sa, dnes už v ĽSNS a ani v štruktúrach BBSK nenájdete Miroslava Beličku – pravú ruku Mariana Kotlebu, ktorý bol do veľkej miery strojcom rozkolu medzi SP a Kotlebom. Predseda ĽSNS je sám sebe pánom a preto sa za svoje činy a rozhodnutia nemusí nikomu zodpovedať. Už nemá v strane kritikov, má tam však nacionalistov ochotných pre stranícke posty, poslanecké miesta, či dobrý flek na úrade zradiť svoje presvedčenie, či pošpiniť si svoju česť. Dnes je obklopený ľuďmi, ktorí v národnom hnutí nikdy neodviedli žiadny kus práce alebo ľuďmi, ktorí pre vidinu zlatého teľaťa stratili svoju nacionálnu česť. Nacionalistov, ktorí vám dokážu klamať do očí, tváriť sa ako priateľ, či spolubojovník, za to, že im ich banskobystrický Boh prisľúbi aspoň malé miesto pri koryte. Ak je toto víťazstvo, tak víťazom je súčasný systém, ktorému Kotleba ako prvý podal ruku.

Zdroj: Slovenská pospolitosť

Poznámka redakcie:
Mnohokrát som upozorňoval na neštandartné metódy „práce“ vedenia ĽSNS. Veľmi často – dalo by sa povedať pravidelne – som sa stretával s odozvou, že si vymýšľam, neprajem, závidím a neviem čo ešte. Dúfam, že po tomto vyjadrení SP aspoň niektorí prehodnotia svoje postoje.

O ::prop

47 komentárov

 1. tak prečo ste sa nezjednotili bez kotlebu?
  alebo sa to nedá?
  alebo je rozbijačom niekto iný, ktorý sa drží hesla: rozdeľ a panuj!?
  lebo len v jednote je sila.
  prečo teda nerokujete, ale teraz pred voľbami očierňujete?
  kto si vás zaplatil?
  žeby ten, kto je aj majiteľom tohto pseudoPROPu?

  • Toto je voda na mlyn pre Fica. Rozdrobiť narodne orientované strany. A tak nám treba,ked sme nepoučiteľní, budeme otroci vo svojej domovine.

   • Viem o mnohých stranách, ktoré sa označujú za národné. Neviem ale o žiadnej, ktorá by považovala za národ aj niekoho iného, ako sú oni sami. Súhlasím však s tým, že ak by také strany existovali, systém by sa ich snažil rozdrobiť a infiltrovať. No počakť – nehovoríme práve o tom, čo sa stalo? 🙂

  • Neviem prečo máte proti Ing. Kotlebovi výhrady?! Kto si prečítal predvojnové odbobir ll.ww vojny a roky od 1932 do 1935. Tak by si vedel urobiť cronológiu celej ll.w.vojny. No ak natrafím na mená tých dvoch Acílotov Masarika a Beneša, bola to najväčie česká háveď

 2. Po prečítaní článku som si s počudovaním uvedomil, ako veľmi sa situácia v slovenskom nacionalisticko-vlasteneckom hnutí podobá ponovembrovemu politickému vÿvoju v našej obci.
  Posúďte sami.

  Po zamatovej revolúcii v Prahe sa v roku 1991 Jednotné roľnícke družstvo Podpolianki malorolnici- sedmoslivkári (JRD PM-S) v našej obci premenilo na akciovú spoločnosť Detvan a.s. Na ustanovujúcej schôdzi v máji 1991 sa v tajnom hlasovaní rozhodlo, že doterajší predseda družstva Ing. Hieronim Dubrava bude nahradený Janom Šafárom, a nebude mat funkciu predsedu, ale konateľa. Na druhý deň 58-ročný Dubrava zmizol aj s družstevnou pokladňou a vedúcou učtárne 34-ročnou Janou Kubincovou.
  Na tretí deň Ján Šafár podal demisiu, a odišiel do sveta hľadať Dubravu, pokladňu aj Kubincovú. Akciová spoločnosť bola pól roka bez vedenia a následne vyhlásila bankrot.
  Na Štedrý deň roku 1992 sa v obci nečakane zjavila Jana Kubincová aj trojmesačným dieťaťom. Na matrike dieťa dala zapísať, a tvrdila, že otcom je Dubrava, ktorý vraj žije s jednou cigankou v Belize.
  Keď sa v roku 1993 skončili fašiangy, v obci sa šírili správy, že Dubrava aj Šafàr sú homosexuáli, a spoločne žijú na Bahamách. Kubincová vsak tvrdila, že Dubrava si tú historku o homosexualite len vymyslel, aby jej nemusel platiť alimenty. Dala sa dokopy s ostatnými slobodnými matkami v obci a založili občianske hnutie Slovenké Mamičky Pekných Synov Máte (SMPSM). Po dvojmesačnom fungovaní SMPSM sa hnutie zaregistrovalo ako politická strana SF-PA Slovenské Feministky – Poberatelky Alimentov.
  V januári 1994 sa v obci nečakane zjavil Šafar a rovno sa nasťahoval do domu Jany Kubincovej. Hovorí sa, že priniesol aj pokladňu a kúpil Kubincovej nové auto. Šafar sa dal zvoliť za predsedu strany (asi podplatil členov) a premenoval stranu na SVF-S-PF (Slovenský Vlastenecký Front – Stredno-Pravà Frakcia).
  Zatiaľ sa Šafar zaoberal politikou, Kubincová sa mu zopsula s jedným Maďarom a ušla s ním žiť do Dunajskej Stredy.
  Medzičasom sa vrátil Dubrava, a dnes spolu so Šafárom politikárčia na okresnej úrovni.

  • Dôvodom podobnosti (nie náhodnej) bude najskôr to, že darebáci z vašej obce po roku 1994 poutekali do politiky, pričom nevynechali ani nacionalistické strany a hnutia.

   • Ja si už dlhší čas tak myslím, že do ZDRAVEJ strany alebo hnutia sa kadejaká menejcennå, skorumpovaná a zdegenerovaná svoloč nemôže ani dostať.
    Ak sa tam dostane, určite ide o NEZDRAVÚ stranu alebo hnutie.
    Tak by som povedal, že ide u nich o silne narušený imunitný systém.
    Každý organizmus bez zdravého imunitného systému je potom odsúdený na živorenie, vyčerpanie a dokonca smrť.

    Je tiež známe z biológie, že rôzne neprirodzené kreatúry, mutanti a hybridy sa s narušeným imunitným systémom už rodia. To, že ide zväčša a neplodných, jalových jedincov, je tiež vec vo všeobecnej známosti.

  • Nie som bystrý človek, najskôr preto, že v Tvojom príspevku, nevidím nič vtipné, dokonca ani zábavné, poučné vôbec nie, vidím tam len kŕč, bezmyšlienku a smútok.

 3. Zo Slovenskej pospolitosti sa stal KLUB Idiotov, ktorí sa nemôžu dohodnuť ani na farbe hovna a ten ich ottoman Škrbak je ako degenerovaný Maďar .

  • Môžem sa spýtať? A čo ste urobili vy? Do ktorého klubu patríte, keď sa tak pekne na všetkom zhodnete? Možno by ste mohli poučiť Škrabáka alebo mňa, resp. iných neznalých, ako sa to má správne robiť…

   • prečo si nedal priestor reagovať aj druhej strane?

    • Vôbec netuším o čom hovoríte. Ktorej druhej strane? Michal má možnosť reagovať. SP má možnosť reagovať. Alebo chcete, aby som za nimi behal a prosíkal ich, nech sa vyjadria? Vy si asi prop mylite s nejakým kvazi demokratickým liberálnym spravodajským plátkom. Nemusíme NIČ, dokonca sa ani vyjadrovať k vašej nezmyselnej snahe o akúsi „demokratúru“. Naviac je to vyjadrenie SP a nie propu a ja ho len šírim ďalej, pretože proti lžiam sa nebojuje inou lžou, ale pravdou. A toto vyjadrenie je – podľa mojich vedomostí – do bodky pravdivé. Naviac pomerne mierne a triezvo podaná. Tieto veci neboli vôbec žiadnym tajomstvom, aj keď verejne a takto ucelene sa o tom nikde nepísalo.

     • Ak je toto pravda, potom je horšie ako zle. Neustále atomizovanie a vlastne žiadne politické riesenie. Svár, zloba,hašterenie, prieky.

     • Nie AK. To JE pravda. Veď som to jasne naznačoval v príspevku vyššie, na ktorý ste sa ma pýtal, či mu niekto porozumel. Dúfal som, že áno. Na národnej scéne nie sú nejaké väčšie sváry, ako medzi inými organizáciami. Až na jedinú výnimku, ktorá mimoriadne všetko zhoršuje. Motivácia tohto konania je nejasná. Avšak nič, čo mi v tejto súvislosti prichádza na rozum, nie je čisté. Veď si to zoberme. Všetci, ktorí by mohli byť prínosom, šikovní aktivisti, iniciatívni ľudia, tí všetci skôr či neskôr sú nejakým spôsobom z ĽSNS vyštvaní. Poznám ľudí, čo robili z akcií perfektné videá, chodili na každú akciu, propagovali ĽSNS a MK ešte predtým, ako vznikla ĽSNS. Hádajte, ako to skončilo. Vykopli ich, označili za agentov ani neviem koho, ale videá, ktoré vyrobili, si chceli privlastniť v ĽSNS… A to nie je jediný prípad. Dokonca ani najbližší dlhoroční spolupracovníci neušli rôznym obvineniam a ohováraniu. Len preto, že prejavili aj svoj názor. Len každý mlčí, neoplatí sa nič povedať, pretože pár fanatických „kotlebistov“ im hneď vysvetlí, akí sú rozvracači, agenti, židáci, protislovenskí lotri. Niektorým jednoducho nepomôže ani to povestné Slotove kladivo. Musia sa poučiť sami.

     • Dobre, ale koho podporit?

     • Veď ste to napísal nedávno sám. Prečo dávať legitimitu niekomu, kto si to nezaslúži? Veď predsa aj keď idem do obchodu kúpiť zemiaky, nevrátim sa s mrkvou, ktorej mám plnú pivnicu. Ak zemiaky nemajú, nekúpim nič. Ale to je iba môj obyčajný sedliacky rozum. Inteleguáni budú mať nepochybne iný názor plný múdrostí, ako „menšie zlo“, „ak nevolíš, nemáš právo kritizovať“ a pod.

     • Ale iste. Čiže hovoríte, že momentálne niet s kým.

     • Nie, to vôbec nehovorím. Ak niekto pozná ľudí, ktorí stoja za to, nech ich podporí. Ťažko ich však hľadať v politických stranách. Akýchkoľvek. Všeobecne mám averziu voči voľbám a podpore niektorej strany, aj keď sa iste v niektorých (vrátane ĽSNS) nájde pár poctivých rojkov, ktorí si myslia, že niečo zmenia. Nemienim sa zúčastňovať súťaže, ktorá má tak nastavené pravidlá, že vyhrať jednoducho nemôžete.

      Ale našiel som aj niečo pre vás… 🙂

      http://svarga-shop.sk/

     • Áaa , taká detská odpoveď. Viete čo , ja podporím LSNS, nie kôli strane, ale poddrbať systém. Aspoň tam bude ktosi, kto bude protiprúdu.☺
      Najlepšie by však bolo ísť nevoliť vôbec, ale masovo.

     • Tak Kotleba je proti prúdu, hej? To ma pobavilo. Ten je v tom najhlbšom prúde, tam kde už nevidíte. No ale vaša voľba. Potom sa nesťažujte, že som vás nevaroval.

     • Beriem na vedomie. Inak, mňa SP nezaujíma, lebo to nie je strana. SP môze byť iba usporiadateľska sluzba na podujatiach strany. A s tými, vodcovsko, pobočníckymi dištinkciamí a ponáškami na vojenné kríže 1. stupňa, to je už fakt satira. To sme si obliekli raz s priateľmi na Silvestra, samozrejme origináli, samozrejme ako novoročnú recesiu. Keby som to mal brať vážne tak je to čistá psychiatria, udeliť sám sebe najvyššií vojenský rád, ktorý sa udeľuje za vedenie armádné víťazstvo a behať s tým po poli. Chlapec čo ani nebol na ZVS рядовой солдат, sa povýši na generála Turanca☺☺☺☺.

     • To je škoda, že netušíš o čom je reč. Možno to netušíš preto, že tvojim cieľom nie je informovať, ale presviedčať. Skĺzol si tak do roviny propagandistického plátku a lá SME, alebo denník N.
      Tí tiež nedávajú protistrane priestor. O nás, bez nás. Tak ti k tomu gratulujem.
      Prop už nie je to, čo býval za starého majiteľa. Rozdiel by som popísal ako medzi historickou SNS a slotovou SNS.

     • Milý Karle. Nikto vám nedrží pri hlave nabitú pištoľ a nenúti vás navštevovať prop. Ak sa vám texty tu uverejnené nepáčia, jednoducho tu nemusíte chodiť. Ak sa chcete vyjadriť za ĽSNS, napíšte odpoveď na vyhlásenie SP, kde vyvrátite ich tvrdenia, a môžete si byť istý, že vám to zverejním. Tak mi tu netárajte, že vám nedávam priestor, pretože VY nemáte záujem a nemáte argumenty. Len vágne obvinenia. Ešte som od nikoho z ĽSNS nedostal zmysluplný text. Teda, nikdy vôbec žiadny, ani nezmyselný. A ani nečakám, že sa to zmení.

     • Sorry, ale ak niekomu poskytnem priestor na sranie iným na hlavu, potom mi dobré mravy a objektivita hovoria, že by som mal osloviť aj protistranu. V tomto prípade sa tak nestalo. Zaujímavé je však to, že sa tak deje tesne pred voľbami. Akoby na objednávku.
      Zapadá to do rámca súčasného propu, ktorý je iba slabý odvar z toho pôvodného, ktorý odvádzal skutočne dobrú prácu, napríklad pri projekte „kto za koho kope“ a mnohých ďalších, pre ktoré si autori vyslúžili policajnú šikanu a perzekúcie. Súčasný prop iba konformne kĺže po povrchu, presne takto by som to robil aj ja, keby som bol napríklad zamestnancom protiextrémistického odd. na MV a mojou úlohou by bolo zmapovať čitateľov tohto druhu webov. A napríklad eshop je na zhromažďovanie ich osobných údajov ako stvorený.

 4. no, michal, na 25 za ľsns- kotleba kandiduje judr profík, ján cuper. takých ľudí slovensko potrebuje, ako aj judr beličku.

  vivat OREŚANSKÉ!

  • Judr. Ján Cuper sa v politike neobohatil, je to idealista. Vysmievať sa dá s každého na svete, s každého. To nie je umenie. Aj s Jána Ľuptáka sa rehotali. Ale je to veĺmi slušný človek, ktorému šlo len a iba o národ a ľudí. Takže buď rád , že p.Cuper tam je, škoda , že až na 25. Mieste!
   ĽS NS potrebuje chytrých a zapálenych ľuďí, ktorí chcú pracovať pre národ. Vieme ako to dopadlo s ZRS, nahrnuli sa prasce k válovu, čo zožrali gazdu. K Beličkovi sa vyjadrovat nebudem, lebo nic o nom neviem. Cuper je uz preverený. Kotleba ma zúfaly nedostatok chytrých a zapálených ľudí. Zufalý!!! A nevyrastú na poli cez noc. Ďalší praktický problém je, že napríklad chytrý, zapálený, človek, myslím človek za vodou, či by sa podrobil idiocii politiky. Či???
   Súdim podĺa seba. Teoreticky by som bol ministrom dopravy. Chcel by som urobiť na Slovensku dialnice. Niekto by povedal pomník. A ja priznávam ano pomník. Tak aby aj o 100 rokov kazdý z uctou hovoril. XYZ dialnice. Šiel by som za svojim cielom tvrdo. Surovo nelútostne. Surovo, nelutostne k politickym sviniam.a nezaujíma , komu stupim na otlak. Zaujímalo by ma , jedine.DIALNICE. PARAMETRE, CENY, TERMÍNY. Nič iné. Á mozete ma aj zabiť!
   Otázka, chcú tam takého človeka?? Pochybujem.

 5. Nemyslím, že dnes v dobe techniky by bol problém urobit 5 tunelov na Slovensku a 200 km ďialnic za 4 roky. Myslím , realnych 200 km, 8 prúdov dialnic a este rýchlovlak Ba-Ke. S prstom v nose za tie peniaze. Stací nekradnuť a pracovat.
  Otázka znie, chcú politické elity aby to bolo? Odpoveď znie, NIE, NECHCÚ!!
  A preto robia, všetko preto aby to tak nebolo. Aby bolo vsetko opačne. A takto je to aj v zdravotníctve aj v školstve, všade. A k tomu zneužívajú, psychopatologiu spolocnosti. Čo to znamená? Posilňujú zlo a oslabujú dobro. Preferujú priemer a podpriemer. Potláčajú nadpriémer a ničia špičku. O to tu ide. Takto to funguje. Hordy priemerných a hlupákov utlčú chytrých. Samozrejme podpora bezcharakterných, na vsetko odhodlaných priemerných. Inak, presne takto to funguje aj v nadnárodných korporaciach.

 6. „Ján Cuper priznal, že vtedy už bol tri roky členom komunistickej strany. „Už som vedel, že s režimom treba vychádzať.“ Ako advokát sa potom mal finančne rozhodne lepšie než dnes. „No, tiež nie je veľká sláva písať žaloby a chodiť na pojednávania. Priznám, že to nebolo také vzrušujúce ako politika.“ Poznamenal, že politika je o tom, že buď máte priateľov, alebo nepriateľov. “

  Čítajte viac: http://korzar.sme.sk/c/4683903/jan-cuper-vraj-zije-od-vyplaty-k-vyplate-a-nema-najviac-faktickych.html#ixzz3yuetOJ6V

  a zdolal aj Kilimandžáro! a máš pravdu svarga, jána cupera by na kandidátku mali dať na 1. miesto!

  • Áno mali. U mňa je Cuper frajer. Zvlášť, keď svoje arch. nálezy venoval múzeu, tuším SNM. A to čo je v čĺánku len potvrdzuje môj názor. Je to macher. Aj keď cĺánok ho chce z ľahka vysmievať o nič iné tam nejde. Ale človek, ktorý sa včera nevyliahol z vajca, resp. NIE Čerstvý absolvent čohosi ( všade bol, všetko videl, všetko vie, všetko počul a hlavne všetko má premyslené), vie že život je ťažký a p. Cuper dobre obstál.
   Cuper je komik, vie sa na sebe zasmiat a to nevie hocikto. Dobre si pamätám, aky hon sa robil na ľudí z HZDS. Ale kde sú dnes politici od nich vzdialený ? Zlaté oči.

 7. Za svojich 48 rokov som nikdy nevolil ani nebudem. Kotleba zasvietil život v boji za sloboodu Slovenska a aj niečo dokázal. Odišiel z Pospolitosti, lebo vedel, že takto nič nezmení.
  Pospolitosť a tých dvadsať členov čo tam zostalo, by sa mali dať na humanitárnu cestu a spojiť sa s nejakou židovskou NGO-neziskovkou a ísť pomáhať degenerovaným moslimským RAPEfugees , keď nemôžu nájsť spoločné slovo s Kotlebou.

  Išiel by som voliť len za Adolfa Hitlera a Ježiša Krista. Všetci politici na Slovensku a židom stvorenej EU skončia ako Nikolaj ČAUŠESKU alebo Musolini a nato sa teším. Politickou cestou sa nič nezmení.

  Nikoho viac nezaujíma Pospolitosť a ani nejaké trápne vyhlásenie. Pospolitosť je taka dôležitá dnes ako KOZA v mobilizácii. Trápny rozdiel názorov prilepený na hlúposť.

 8. Ja som uvažoval aj nad iným riešením. Urobiť medzikrok, ten by spočíval v tom, že by sa na voĺby urobila „antipropaganda“. Spočívala by v tom ,aby nikto nešiel voliť. Tým by sa ukázalo, že demokracia je len fraška. Žiadne škody by nevznikli. Takto zvolená vláda by ukázala ze nikoho nezastupuje, iba pár ľudí, ktorí sa volia sami.
  Je to nutné, aby ludia, národ pochopil, že demokracia je len ilúzia a načim rozmýsĺat nad čimsi iným.

 9. Samozrejme, v súčasnom systéme môže vyhrať len súčasný systém. Karieristi, partajníci, zlodejíčkovia? A čo iné môže byť z toho materiálu?
  Je skoro jedno, aké všetky slabosti má Kotleba. Je to jediný nástroj poruke.

  Samozrejme, je možné, že je otrávený. Samozrejme, že je a bude otvorený „kompromisom“. Samozrejme, že bude manipulovaný a že mu to vstúpi ešte viac do hlavy. A samozrejme, že mu to hlavu rozvráti a ani boh nedokáže predpovedať, čo za churáka z neho bude o dva roky.

  Nuž ale čo – nechcelo sa to robiť vám, bude to robiť on. Už je tam Maťovič, Hlina … vačší pako z neho byť nemôže. Je tam Šebej a ešte stále potkan Mikloš. Tak teda, na čo čakať? Ak by sa dala voliť bomba, tak by som zvolil do parlamentu bombu Ale to nejde, tak zostáva Kotleba. Nie je to, ako sa hovorí, najmenšie zlo. Dúfam, že je to najväčšie zlo 🙂

  • Konečne normálna reč, či „normánna“. Som rád, že si to povedal Ty, čakal som to od propa ale nejak ma sklamal. Práve som sa vrátil od priateĺa a bavili sme sa o SNS a Dankovi. Celé mesto hovorí o tom, že nikto nevie odkiaĺ ťahá peniaze a sú to veľké prachy na kampaň. Jediné vysvetlenie je, že je napojený na veĺke zdroje aby neutralizoval Kotlebu a spol. Ale odkiaľ je zdroj je záhada. Ďalsia vec je, že kompletne odstavil starú gardu, teraz to nemyslím posmešne ale naozaj slušných, zaslúžilých veteránov. Vytiahol noname „s kerejrite“ týpkov bez minulosti, bez zásluh, čiže budúce maňáskove divadlo.
   A preto mi neostala ziadna národna parta okrem Mariánka, jasne nie je svätý, no ale veď Ďoďo T. sa narodí raz za 1000 rokov. Takže pre mňa jasná voľba.

   • Mr. Prop nesklamal, má jasné a rozumné názory, zvlášť k tejto téme.
    A je veľmi dobré, že sem ten článok dal, dokresluje to situáciu v dianí.

    Veď v týchto veciach niet ideálne riešenie. Keď budú ľudia o 2 roky nadávať na Kotlebu, budem musieť priznať, že som ho precenil? Nie. Je momentálne zvoliteľný, žiadne zázraky od neho nečakám, ani žiadnu dlhúprácu. Len nech je tam a nech si tam , s prepáčením, môže otvoriť hubu.
    To je ako s tým jeho županstvom. Podstatné je, že bol zvolený. A že sa tam aj udržal, zatiaľ. Zvyšok je druhorady a nedalo sa viac.

    Ale určite, čakáme na nové talenty. Kotleba je už starý , heh. Jeho politikum je už staré, obohrané. Do boha, chlapi, na čo čakáte. Taká príležitosť, ako je teraz, niečo presadiť, niečo prevrátiť lavou rukou, je raz za 20 rokov.

    • Áno jasné a rozumné, ale vie to aj ten pes ? To nič, to je z jednej anekdoty. Len aby sme s tou špinavou vodou nevyliali aj to dieťa. Na jednej strane napíše, že poctivá strana je ako panna prostitútka a na druhej hľadá predsa len tú poctivku, v štýle a čo keď predsa!☺
     Heh, máš pravdu, optimisto, naozaj ten systém je tak prašivý. Len problém bude tie svine vyžraté od válova vyhnať. Aj s dobrými vidlami je to nebezpečné. Boli také prípady, že zožrali gazdu.

    • Paradox je, ako popisuje aj Mr.Proper☺, že aj sám Mariánko likviduje okolo seba všetky talenty. Aj ho chápem, neboráka, tažko v ňom vidieť čosi viac ,ako len priemer. Moji dobrý priatelia mu v roku 2006, radili čo má robiť. Vyhľadávat a vychovávat talenty. Čo myslíš, aká bola jeho reakcia. PCHAAÁ, PLESNIVÝ INTELIGENTI. Dnes by už mal kádre, takto ma veĺké kulové. Má tam takých a hlúpejších ako on. A má ešte jednu slabinu, chlapec rozmýšľa malým orgánom. Veĺký handycap. Čo už, nech tam je ktosi čo aspon vybĺakuje, ked sa iné nedá.

 10. Bohuzial ked chce SP naozaj nieco zmenit inak ako cez NRSR to nepojde.Teda pojde len nie k lespiemu vid ukrajina.

 11. Týmto článkom si nám len dal najavo, že bez Kotlebu sa „nacionalisti“ ani nevedia zjednotiť. Koho nám vlastne „nacionalisti“ odporúčajú voliť?

 12. Už neraz som mal pocit, že Web “ Prop“ vedie nejaký troll z tajných služieb . Tento članok do toho znova zapadá !

  • Malé ryby sa veľkých návnad nemusia obávať.
   Veľkí rybári nechodia k malým rybníkom.
   „Psí hlas do neba nedôjde“.

   Bol som svedkom:
   Tetka-dôchodkyňa pri sporáku krumple varila a na Fígela nadávala. Pred voľbami. Len také taľafatky.
   – Mama, teba raz za tie reči zavrú.
   Tak dcéra mame lichotila. Aj to naozaj zabralo: tetku potešilo, že ju dcéra za nebezpečnú disidentka má. Šak aj Husák s Havlom najskôr v base, a potom …..

   … na hrad.
   A všetci vieme, koľko takých dôchodkýň roky v base vysedáva. Za Fígela.
   Ale, či sú dvere dobre zavreté, to si pre istotu hneď preverili.
   Čo keby niekto niečo niekde. Neoplatí sa veru s mocou za prsty sa ťahať.
   Nejeden také obanoval, Vilko.

 13. Svätoboj Clementis

  Dávno som už nečítal prop, aj keď som tu voľakedy publikoval, ale ten príspevok Grigoriya z ich obce je niečo fantastického, nič lepšie som si už dávno neprečítal, to by snáď malo aj zľudovieť ale hop, zrazu čítam niečo podobné, ako sa istý Šebej/ čítaj odzadu/ stal zodpovedným a vstúpil do vlády a zisťujem, že je to ten istý príbeh z obce Grigoryia len bez ženy/ tá sa možno nájde/. Ak mi Grigoryi dovolí, na základe jeho prekrásneho príspevku začnem písať Kocúrkovo II./v hanbe až po uši/.

  • Grigoriy Ilmoran

   Vážený pán kolega* Svätoboj Clementis,

   hoci sa zo zásady ku kritike alebo zriedkavej pochvale voči mojej osobe zväčša nevyjadrujem, v tomto prípade som okolnosťami nútený tu a teraz napísať niekoľko slov k Vašej milej, a poviem skromne, aj lichotivej poznámke k môjmu dielu.
   Musím vsak upresniť, že moje dielo, ku ktorému Vaša ctená poznámka prináleží, nepatrí do žánra literatúry faktu, a neodohrala sa v našej obci, ale ide o fikciu. Hoci, nepopieram, vďaka za inšpiráciu patrí utešenému stavu v našej Druhej Slovenskej republike, ktorú, nepochybujem, všetci milujeme, aj keď nikto by nevedel povedať, prečo. Ako vsak už dávno zistili iní, od nás učensjší, láska je slepá. Tá voči našej republike však musí byť ešte aj hluchá. A krívať na obe nohy.
   Ešte, aby som sa pochválil, aj zaistil si Vašu náležitú úctu aj obdiv, musím povedať, že takých fikcií by som napísal aj tucet. Denne. Aj keď skromnosť je moja najvačšia cnosť, predchádzajúce som si nedokázal odpustiť, ak už nie pre niečo iné, tak preto, aby ste lepšie pochopili to, čo poviem ďalej.

   Okrem toho, že som, ako ste videli vyššie, spisovateľom, som ešte na dôvažok aj analytikom slovenského insitného intelektualizmu a insitného disentu, čo by, podla môjho názoru tiež mohlo napomôcť v našej spolupráci pri napísaní, dovolím si už dnes tvrdiť, potenciálne monumentálneho diela Kocurkovo II.
   Pozorovaniu diania na poliach uvedených o dva riadky vyššie naozaj venujem veľa času: snaźim napomáhať, miernou kritikou usmerňovať, a všeobecne dávať do poriadku a upratovať slovenských insitných intelektuálov a hobby disidentov. Tu upratovanie a dávanie na poriadok mi ide vcelku dobre, lebo tu čerpám z mojich predošlých skúsenosti, nakoľko som pôvodným povolaním upratovač.

   Ako určite viete, jeden z Vašich ctených predkov (predpokladám), menovite pán Vladimír Clementis, spoluzaložil pred necelým storočím skupinu DAV.
   Dnes, zatiaľ bez vedomia širšej verejnosti pôsobí na Slovensku podobná skupina, ktorej ambície, odhadujem, prevyšujú aj význam DAVu.
   A práve túto skupinu mám zámer, ako príspevok k našej budúcej spolupráci, uviesť do Vašej ctenej pozornosti.
   Názov skupiny, podobne, ako názov jej predchodcu, je akronym odvodený od začiatočných písmen mien jej členov: ĽANS- Ľubov, Amman, Norman a Svarga. Svoju tvorbu predvådzajú na portále Nadhľad.com.
   (Priznám, že aj ja som tam, vo funkcii uvádzača na správnu mieru a brzdiča neprimeraného nadšenia a horlivosti, mal byť, ale ma už trikrát scenzurovali a vyhodili.)
   Ako úvod do problematiky dávam do Vašej pozornosti jeden príklad z mnohých:

   http://nadhlad.com/content/koniec-diskusie

   Ak máte na takú vec žalúdok, prosím prečítajte si, čo tam tí intelektuáli popísali. Ja len hovorím, že máme jedno šťastie, že náš jazyk v Európe, okrem našich maďarských spoluobčanov málokto pozná, lebo, keby sa dozvedeli, čoho všetkého sme my schopní, tak nás zajtra vyhodia zo Shengenu aj z Eurozóny.
   Nech Vás neodradí ani nadmiera pretŕčania sa cudzími slovami v texte: ontológia, medievalistika, implicitne, ergo, dichotómia a pod. Berte to len ako zakrývanie nedostatku obsahu nadmierou formy. Mne osobne sa, keď počujem očividného hlupáka povedať slovo ontológia alebo dichotómia, otvára nôž vo vrecku.
   Všimnite si tiež naliehavú pozvánku na stretnutie v nejakom Velestúre. Netuším síce, čo to je, kde to je, ale ja tam pôjdem v nádeji, že našich intelektuálov aspoň zdialky uvidím. Doteraz take niečo poznám len z ľudovej pesničky Keď som išiel z Kerstúra.

   Predpokladám, že keď to zoberiete na etapy (lebo celé to za jeden deň neznesie ani kôň) do konca budúceho týždňa sa cez to prehryziete.
   Ak sa Vám to podarí, odporúčam ešte toto:

   nadhlad.com/node/2518. (Yi a Wu)

   S pozdravom,
   Grigoriy Ilmoran.

   * Dovolil som si oslovenie kolega, lebo po publikovaní mojej prvotiny, ktorá Vás zaujala, a Vašom budúcom diele Kocurkovo II, vskutku jedného dňa kolegami-spisovateľmi aj budeme.

Leave a Reply