Domov / Hlavná strana / Čítanie / Velká moudrost soudruha Stalina

Velká moudrost soudruha Stalina

Ráno 22. června 1941 měli sovětští vůdcové, stejně jako jejich malí přitakávači, obrovské přání. Jako pštrosi se snažili „schovat hlavu do písku“ a doufali, že se tím všechno změní. Někteří se tak opravdu chovali, napr. sovětský velvyslanec v Italském království se odjel slunit na mořskou pláž. Zde ho našli teprve po více než šesti hodinách, aby mu oznámili, že vláda ltalského království vyhlásila válku Svazu sovětských socialistických republik.

Moskevský rozhlas celé dopoledne vysílal bodré nedělní písně a informace o „bitvě o zrno“, zatímco rozhlasové stanice celého světa informovaly o vypuknutí sovětsko-německé války a uváděly podrobnosti z tiskové konference německého ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. Ovšem nejtíživější bylo zarputilé mlčení velkého Vůdce národů. Josif Vissarionovič Stalin odmítl vystoupit s projevem v rozhlase, i když se sám před šesti týdny nechal jmenovat hlavou sovětské vlády. Josif Vissarionovič Stalin odmítl stát v čele Hlavního stanu vrchního velení a místo sebe jmenoval až 23. června 1941 maršála Sovětského svazu Semjona Konstantinoviče Timošenka. Nejdůležitější sovětský vládní tisk, noviny Izvěstija, 22. června a dokonce i 23. června 1941 zveřejnily pouze standardní zprávy ve stylu předchozích dnů a týdnů, a teprve 24. června 1941 zveřejnily text rozhlasového vystoupení Vjačeslava Michajloviče Molotova z poledne 22. června. Nad textem projevu se nacházela obrovská portrétní fotografie – ovšem nikoli Molotovova, jak by se dalo čekat, ale… Stalinova. Díky tomu měli „občané a občanky“, když se jim již nedostalo šance slyšet tvrdá a rozhodná slova, aspoň možnost pokochat se mužnými rysy milovaného vůdce.

A ve stejné době milovaný vůdce střídal pracovní den s pracovní nocí (návštěvy do jeho pracovny přicházely jak v 03.20 hodin, tak 19.35 hodin) a snažil se vyznat v množství neuvěřitelných hlášení, jež mu na stůl přicházela z válčiště. Musíme mu ovšem přiznat vynikající schopnosti. Stačilo pouhých sedm dní, aby soudruh Stalin pochopil, jaká je příčina oné úděsné porážky. Je možné, že se tak rychle a přesně dokázal vyznat v událostech, neboť jeho vzděláním byla podzemní práce v zločineckých a teroristických organizacích, které se snažily rozložit ruskou armádu před a během první světové války. Soudruh Stalin přece naprosto přesně věděl, jakým způsobem se likvidují říše a destabilizují armády o několika milionech vojáků. Ovšem vyvíjející se vojenská situace byla mnohem složitější pro tohoto člověka, jenž měl zkušenosti s útěky ze sibiřského vyhnanství, krvavých bratrovražedných bojů ruské občanské války a „smrtelně nebezpečných soubojů“ se soudruhem Trockým ve dvacátých letech. V noci z 28. na 29. června soudruh Stalin odjel do své vily a zůstal tam v naprostém osamocení celé dva dny – 29. a 30. června -, přičemž odmítal brát telefonické hovory a s kýmkoli se setkat.

Nevíme a nikdy nebudeme vědět, nad čím Stalin přemýšlel v ony dva strašné dny. Zato ovšem velmi dobře víme, co v tom prázdném domě v Kuncevu vymyslel. Soudruh Stalin se totiž 3. července 1941 nakonec obrátil na své poddané s velkým proslovem. Odmítl přiznat byť i jen nejmenší chybu ve své dosavadní činnosti a zcela překvapivě vyhlásil: „Válku s fašistickým Německem nelze považovat za obyčejnou válku. Nejde totiž jen o válku mezi dvěma armádami.“ V oné řeči z 3. července 1941 se objevila slova, která dala první představu o tom, jakými metodami je soudruh Stalin připraven vést onu v dějinách ještě neznámou zničující válku:

„Při vynuceném ústupu jednotek Rudé armády… nesmí nepříteli zůstat ani bochník chleba, ani litr pohonných hmot. Kolchozníci musí odehnat veškerý dobytek, odevzdat veškeré obilí státním orgánům z důvodu jeho odvezení do týlu. Všechny cenné věci, v tom i barevné kovy, potraviny a pohonné hmoty, které není možné evakuovat, je zapotřebí bez milosti zničit.“

Přesné splnění tohoto rozkazu (svoji řeč Stalin pronesl jako již nově jmenovaný předseda Státního výboru obrany, nejvyššího státního úřadu pro dobu války, takže se stala rozkazem, kterým se museli všichni bezpodmínečně řídit) by ovšem znamenalo krutou smrt hladem pro všech těch 40 000 000 sovětských občanů, kteří zůstali po ústupu Rudé armády na okupovaných územích. Příkaz ke zničení všech zásob potravin nebyl doplněn (a ani nemohl být) rozhodnutím o úplné evakuaci veškerého obyvatelstva. O jakou evakuaci by také mohlo jít, když se nepodařilo odvézt ani dělostřelecké sklady s celkovým počtem 16 000 000 dělostřeleckých nábojů a 8 000 000 min. [1] Kvůli nastalému chaosu a naprosté dezorganizaci nebyl tento Stalinův rozkaz v úplnosti splněn, byl ovšem v úplnosti využit německou propagandou – mezi sovětské obyvatelstvo i vojáky byly rozhozeny miliony letáků na téma „Stalin – vrah a žhář!“

Hlad – to nebylo pro sovětské občany to nejstrašnější. Nekonečný sled válek, povstání, rabování a neúrod naučil ruské venkovany „uvařit polévku z topůrka“. Lesy, řeky, zahrady dokázaly jakž takž lidi nakrmit, aby nezemřeli hladem. Ale v Rusku bývá opravdu zima, a právě zima 1941/42 byla jako na potvoru dlouhá a krutá. Ovšem i toho dokázal soudruh Stalin využít a 17. listopadu 1941 osobně podepsal rozkaz nejvyššího velitele č. 0428:

Přikazuji:

1. Zbourat a zcela spálit všechny budovy v týlu německých vojsk do hloubky 40 až 60 km od frontové linie a do šířky 20 až 30 km od každé silniční a železniční komunikace. Ke zničení budov v určených pásmech je třeba okamžitě nasadit letectvo, dělostřeleckou a minometnou palbu, zvláštní průzkumní jednotky, lyžařské a odbojové diverzní skupiny, které musí být vybaveny zápalnými prostředky, granáty a výbušninami… [2]

V listopadu 1941 byl již v armádě nastolen pořádek, a proto byl tento rozkaz plněn ze všech sil a s velkou krutostí. Např. 25. listopadu operační oddělení štábu 5. armády Západního frontu připravilo „Hlášení ohledně plnění rozkazu Hlavního stanu č. 0428“ Jako příloha je uveden seznam 53 zcela nebo částečně vypálených vesnic a osad. Čestně a sebekriticky jsou uvedeny i nedostatky: „Krivošejno – spáleno částečně. Brykino – zůstalo pět nebo šest nepoškozených domů.“ Politický komisař 53. jezdecké divize hlásil 21. listopadu politickému komisaři 16. armády Západního frontu [3], že velení divize vyhodnotilo a napravilo své předchozí chyby:

„Svojí směrnicí č. 018 nám vytýkáte, že jsme nesplnili rozkaz Hlavního stanu nejvyššího velení Rudé armády ohledně zničení všeho, co by mohlo být nepřítelem využito, a že já osobně jsem v této oblasti projevil nesprávný a přímo zločinecký liberalismus. Je třeba říci, že až do obdržení rozkazu Hlavního stanu jsme opravdu liberalismus projevovali a nechávali nepříteli k dispozici potraviny, nezničené budovy apod. Ovšem v současné době se toho naše divize již nedopouští. Během 19. a 20. listopadu jsme zcela vypálili čtyři vesnice:

1. Grjada – zůstalo jen několik nezničených budov.
2. Maloje Nikolskoje – zničené zcela.
3. Lesodolgorukovo a Děňkovo – výsledek vypalování mi ještě není v úplnosti znám, ale na vlastní oči jsem viděl, že nad těmito věsnicemi bylo moře plamenů…

Vaše požadavky budou v budoucnu plněny s ještě větší nesmiřitelností… [4]

Hladem a zimou se ale nevyčerpaly „morové rány egyptské“, jež soudruh Stalin poslal na obyvatelstvo okupovaných území. Tedy na starce, ženy a děti, které sovětská vláda nedokázala ochránit před cizími okupanty. Již na počátku července se po stranické a „čekistické“ linii hrnula záplava rozkazů a příkazů ohledně rozvinutí „všelidového partyzánského hnutí“. Např. 1. července 1941 Ústřední výbor Komunistické strany /bolševiků/ Běloruska vydal směrnici, v níž přikazoval „ničit nepřátele a nedávat jim klid ani ve dne, ani v noci. Ničit je všude, kde se objeví, pobíjet je vším, co přijde do ruky – sekerami, kosami, lopatami, vidlemi, noži… Kvůli zničení nepřítele se nebojte užít žádných prostředků – škrťte, sekejte, bodejte, travte fašistickou sběř… Je však třeba uvést, že tyto rozkazy soudruzi z Ústředního výboru posílali z dalekého a bezpečného týlu, z Vitěbska, kam utekli již 24. června. Tedy o tři dny dříve, než se předvoje německých jednotek vůbet přiblížily k minským předměstím. Tito soudruzi prostě utekli, aniž by se pokusili organizovat evakuaci obyvatelstva nebo materiálních hodnot.

Za stranickými bafuňáři nezaostávali ani lampasáci. Maršál Sovětského svazu Semjon Konstantinovič Timošenko podepsal 6. srpna 1941, již ve funkci velitele Západního frontu, výzvu, kterou se obracel „k veškerému obyvatelstvu na území okupovaném nepřítelem“. Tento maršál a bývalý hlavní velitel, jenž ztratil téměř celou armádu, přišel o desítky tisíc tanků, letadel a děl, vyzýval nyní neozbrojené obyvatelstvo k následujícím akcím:

„Útočte na německé zásobovací kolony a ničte je, zapalujte a bořte mosty, zapalujte budovy i lesy… Zabíjejte nepřítele, mučte jej smrtí hladem, spalujte jej ohněm, zabíjejte jej kulkou i granátem… Zapalujte sklady a ničte fašisty jako prašivé psy… [5]

Zde lze vést spor, zda by se na světě našla armáda, jejíž velení by nerozhodlo o zahájení masových represí vůči civilnímu obyvatelstvu jako odpověď na obdobné útoky na vlastní vojáky („škrťte, sekejte, bodejte, travte je jako prašivé psy“). Není třeba pochybovat o skutečnosti, že represivní akce německé branné moci a zvláště jednotek Zbraní SS na mnoha místech tento odpor poněkud předběhly. Sovětské velení se však vůbec nezamýšlelo nad tím, že pobídky k diverzním akcím povedou k situaci, kdy se civilní obyvatelstvo stane terčem represí. Naopak – s využitím všech možností, které mělo k dispozici, se snažilo protivníka přimět k maximálně krutému zacházeni s civilním obyvatelstvem.

Naneštěstí pro bývalé sovětské historiky je k dispozici obrovské množ ství dokumentů německé branné moci, které ukazují, že již v prvních dnech války, ještě v červnu 1941, vedla sovětská strana válku bez ohledu na jakékoli konvence. Německé jednotky objevily na mnoha místech těla spolubojovníků, kteří se z nějakého důvodu dostali do sovětských rukou (ranění, osádky sestřelených letadel apod.) a byli umučeni obzvlášť sadistickým způsobem. [6] Nelze však věřit tomu, že prostí vojáci Rudé armády, tedy ve své většině včerejší ruští, ukrajinští či běloruští rolníci byli již v prvních dnech války prodchnuti takovou nerozumnou nenávistí. Nenávistí, v níž by včerejší rolník či horník „vylupoval oči, vyřezával jazyk, uřezával uši a nos, případně sdíral kůži z rukou a nohou“ raněných vojáků nepřítele.

Jako mnohem pravděpodobnější se mi jeví hypotéza, že tyto válečné zločiny prováděly zvláštní jednotky Lidového komisariátu vnitřních věcí s cílem vyprovokovat u německých vojáků odvetné akce proti civilnímu obyvatelstvu a raněným vojákům Rudé armády. Pravděpodobně lze uvést, že toto zvířecké vraždění německých vojáků prováděli stejní „přátelé lidu“ z Lidového komisariátu vnitřních věcí, kteří – jak je dnes již známo z nezpochybnitelných svědectví – ve stejné době vraždili vězně ve vyšetřovacích celách a věznicích na západní Ukrajině a v západním Bělorusku. Náčelník vězeňské správy Lidového komisariátu vnitřních věcí Ukrajinské sovětské socialistické republiky, kapitán státní bezpečnosti Filippov, již 12. července 1941 hlásil nadřízeným do Moskvy ohledně vykonané práce:

„…z věznic, nacházejících se v Lvovské oblasti bylo vybráno pro 1. kategorii celkem 2 466 osob… Všichni vybraní 1. kategorie byli pohřbeni v jámách vykopaných ve sklepeních věznic, ve městě Zločově pak v parku… Místní úřady státní bezpečnosti většinou nechaly opatření 1. kategorie provést dozorcům věznic, což vedlo ke skutečnosti, že značná část akcí se prováděla těsně před ústupem a často také pod palbou nepřítele. Přesto se ve většině případů podařilo těla zakopat a hromadné hroby zamaskovat…“ [7]

Zvířecká likvidace zatčených ve lvovských věznicích (jen málo z nich mělo to štěstí, že byli pouze zastřeleni) se již dávno stala předmětem vyšetřování, a to i v zahraničí. Např. se těmito zločiny zabývala zvláštní komise Kongresu Spojených států amerických již v roce 1954. Ovšem Lvov nebyl rozhodně výjimkou. Podle již zmíněného hlášení kapitána Filippova spadalo do „1. kategorie“ 1101 osob v Drogobyčské oblasti, 1000 osob ve Stanislavské oblasti, 674 osob v Tarnopolské oblasti, 230 osob v Rovenské oblasti, 231 osob ve Volyňské oblasti. Hromadné popravy byly zjištěny v Lucku, Žolkvé, Samboru, Vinnici (zde bylo za účasti mezinárodní komise soudního lékařství exhumováno celkem 9439 těl), Ošmjanech, Vitěbsku, Rize, Tartu, Rezekne, Dvinsku… Stojí za to připomenout i to město, s nímž se měl čtenář možnost již několikrát setkat na předchozích stránkách. V dokumentech štábu XXXXVIII. motorizovaného sboru je uvedeno, že 26. června bylo v budově věznice v Dubnu objeveno více než 500 těl, z toho asi 100 ženských:

„Při vstupu do věznice a do jednotlivých cel se naskýtaly příšerné obrazy, které lze jen těžko vylíčit slovy… Všechna těla byla nahá. V každé cele byly hlavou dolů pověšeny tři nebo čtyři ženy, jejich nohy byly přivázány drátem k trámům. Pokud si vzpomínám, všechny měly vyříznuty jazyky a uříznuty prsy… [8]

Organizátoři a realizátoři těchto zločinů se následně stávali bojovníky a veliteli oddílů „lidových mstitelů“. Doktor historických věd Vladimír lvanovič Bojarskij, řádný člen Akademie vojenských věd a navíc také bývalý plukovník Výboru státní bezpečnosti ve své knize, jež je unikátní obrovským množstvím prostudovaných informací, uvádí:

„…Právě orgány a jednotky Lidového komisariátu vnitřních věcí sehrály rozhodující úlohu při rozvoji partyzánského hnutí a vytváření diverzních skupin, a to právě v prvním období, tedy do května 1942… Většina partyzánských oddílů byla vytvářena právě z jejich spolupracovníků a z příslušníků sovětské policie, zcela bez účasti místního obyvatelstva… O něco později, když se do výstavby partyzánských oddílů z místních členů strany zapojily oblastní stranické výbory, jejich velitelské kádry dále tvořili operační spolupracovníci vnitra… Na konci roku 1941 a na počátku roku 1942 se zakladateli nových partyzánských oddílů stali velitelé a vojáci dobrovolných strážných oddílů, operační pracovníci státní bezpečnosti a sovětské policie, připadně agenturní pracovníci…“ [9]

Spolupracovníci „orgánů“, kteří ve dvacátých a třicátých letech působili v oddílech, jež se otevřeně označovaly jako „trestné“, si do partyzánských oddílů nemohli nepřinést návyky ze své předchozí činnosti z let všeobecných represí. Všechny tyto partyzánské oddíly, narychlo poslepované z členů bezpečnostních agentur a „operačních spolupracovníků“ Lidového ko misariátu vnitřních věcí, ve své činnosti projevovaly naprostou nevšímavost k výši obětí z řad civilního obyvatelstva, sázely v prvé řadě na teror a provokace, mezi jejich příslušníky se ve vysoké míře projevovalo marodérství a nezřízený alkoholismus. Není třeba se vůbec zabývat skutečností, že systém profesionální přípravy diverzantů byl téměř úplně zlikvidován v době tzv. velké čistky, přičemž většina vycvičených osob byla buď zastřelena, či zmizela v pracovních táborech. Ovšem výstavba nových partyzánských oddílů byla dovedena do absurdních závěrů. Např. Hlavní politická správa rozeslala v říjnu 1941 frontovým a armádním politickým oddělením „Instrukci k organizování a výstavbě partyzánských oddílů“, která vznikla v roce 1919! [10] A pokud rozeslání oficiální instrukce z roku 1919 se může zařadit mezi velmi podivné kuriozity, potom návrh maršála Sovětského svazu, aby by nepřítel pobíjen „kosami a vidlemi“ svědčí minimálně o absolutním nepochopení zásad ozbrojeného boje v nepřátelském týlu. Čím hlouběji pronikala německá vojska do sovětského území, tím více se prodlužovaly jejich zásobovací komunikace. Každý náboj do děla či pušky musel putovat několik tisíc kilometrů z německé továrny do bojující jednotky, přičemž jeho přepravce musel přejet přes desítky mostů. Značná část těchto zásobovacích tepen procházela přes neobydlený lesnatý či bažinatý terén, který byl nejvhodnější pro realizaci diverzních akcí. Ale kdepak. Soudruh Stalin se rozhodl využít pro něho již zbytečného civilního obyvatelstva okupovaných území, které nemohl ani zapřáhnout jako otrockou pracovní sílu, ani využít jako „kanonenfutr“. Navíc zde bylo nebezpečí, že toto obyvatelstvo bude úspěšně využito nepřítelem. Proto se mu zdála smrt několika tisícovek oněch „zbytečných lidiček“ jako plně oprávněná „cena“ za smrt dvou či tří neopatrných okupantů…

Takto krutě a nevšímavě se dobrý soudruh Stalin choval k civilnímu obyvatelstvu, které neneslo vůbec žádnou vinu na utrpěné vojenské porážce. Ovšem důstojníkům a vojákům byl soudruh Stalin ochoten ukázat ještě hrozivější tvář. Již 16. července 1941 osobně podepsal výnos Státního výboru obrany č. 169, jenž začínal takto:

„Státní výbor obrany dává na vědomí, že jednotky Rudé armády v bojích proti německým okupantům většinou čestně hájí čest praporů sovětského státu, vedou si velmi dobře a leckdy i hrdinsky, přičemž bojují za rodnou vlast proti fašistickým lupičům. Ovšem zároveň s touto pochvalou je Státní výbor obrany nucen přiznat, že jednotlivci z řad velitelů i vojáků projevují nedostatek odvahy, panikaří, zbaběle se vyhýbají boji, zahazují zbraně a – zapomínajíce na svoji povinnost vůči vlasti – hrubě porušují vojenskou přísahu, proměňují se ve stádo ovcí a v panice utíkají před objevivším se nepřítelem. Aby byla vyzdvihnuta čest a sláva odvážných vojáků a velitelů, Státní výbor obrany považuje za nevyhnutelné, aby došlo k přijetí přísných opatření vůči zbabělcům, panikářům a dezertérům…“ [11]

O něco níže je pak publikován seznam devíti generálů, kteří byli uvězněni „za zbabělost nedůstojnou velitele, za váhavost, za chybějící rozhodnost, za rozpad kázně podřízených jednotek, za vydání výzbroje nepříteli bez boje a za samovolné opuštění bojových pozic“.

Nejznámějšími osobami z tohoto seznamu byli představitelé velení Západního frontu. Důvod, proč bylo jako odstrašující příklad vybráno právě velení Západního frontu, by zcela jistě stál za bouřlivou diskusi, ale doposud není znám. Stejným způsobem totiž mohlo být postiženo velení Severozápadního frontu, jehož podřízené jednotky byly zničeny snad ještě rychleji, nebo také velení Jižního frontu, jehož vojska v té době utíkala před slabší rumunskou armádou. Pouze výběr těch vyšších velitelů, kteří byli posláni pod sekeru, bylo možné pochopit – šlo o ty, kteří byli v dané chvíli k dispozici „orgánům“ Lidového komisariátu státní bezpečnosti. Tedy ti, kterým se již podařilo uniknout z obklíčení. Velitele 4. armády, na kterou směřoval hlavní úder Guderianovy 2. tankové skupiny, odsoudili k smrti a ihned zastřelili. Naproti tomu velitel 10. armády, nejsilnější z celého frontového uskupení, proti které stály jen slabé nepřátelské síly, byl pouze drobně pokárán, neboť se z obklíčení dostal mnohem později. Nic zlého se (tehdy, pozn. red.) nestalo ani maršálu Sovětského svazu Grigoriji Ivanoviči Kulikovi, který se v prvních válečných dnech dostal ke štábu 10. armády jako zplnomocněný představitel hlavního velení – byly mu vráceny maršálské hvězdy i všechna vyznamenání, i když je v obklíčení strhnul ze své blůzy a spolu s dokumenty zahodil do latríny. Velitel 3. armády Západního frontu a zástupce velitele frontu nejen nebyli vůbec nijak postiženi, ale navíc je nejvyšší velitel ve svém srpnovém rozkaze č. 270 přímo pochválil. Jako zásluha byla u velitele 3. armády vyzdvižena skutečnost, že „vyvedl z obklíčení 498 ozbrojených vojáků a velitelů své armády.“ Takže soudruh velitel byl pochválen za to, že se mu podařilo zachránit necelé jedno procento svých podřízených. Opravdu hrdinný soudruh…

Ve stejný den, tedy 16. července 1941, byla v Rudé armádě opětovně zavedena funkce politických komisařů. Od toho okamžiku byl rozkaz velitele frontu, armády, sboru, divize, brigády, pluku a samostatného praporu neplatný, dokud jej – kromě velitele – neráčil také podepsat stranický poskok. O den později, 17. července 1941, moudrý soudruh Stalin podepsal výnos Státního výboru obrany č. 187, jímž se z vyšších velitelství vyčlenila „zvláštní oddělení“ a přešla z pravomoci velitele do pravomoci buď Lidového komisariátu vnitřních věcí, nebo do pravomoci příslušného politického komisaře:

„Správa zvláštních oddělení a samotná zvláštní oddělení se podřizují Lidovému komisariátu vnitřních věcí, přičemž zplnomocněnci zvláštních oddělení v plucích se podřizují politickým komisařům pluků a divizní zvláštní oddělení se podřizují politickým komisařům divizí.

Přitom úkoly, které příslušníci zvláštních oddělení měli na starost, byly definovány zcela jednoznačně:

„…zvláštní oddělení dostávají právo uvěznit dezertéry a v případě nutné potřeby je mohou nechat zastřelit na místě. Lidovému komisariátu vnitřních věcí se nařizuje, aby do podřízenosti náčelníků zvláštních oddělení byla převedena část vnitřních jednotek…“ [12]

O další tři dny později, 20. července 1941, nyní již na základě usnesení prezidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik (drahý soudruh Stalin přece přesně dodržoval články své „stalinské“ ústavy), došlo ke sloučení dvou represivních institucí – Lidového komisariátu vnitřních věcí a Lidového komisariátu státní bezpečnosti. Staronovým lidovým komisařem vnitřních věcí se stal „věrný Stalinův žák“, soudruh Berija.

O dva týdny později, na počátku srpna 1941, se v prostoru ukrajinského města Umaň vzdaly do zajetí 6. armáda a 12. armáda. Podle hlášení německých velitelů padlo v oblasti Umani do zajetí více než 100 000 osob. Mezi zajatci byli také velitel 6. armády generálporučík Ivan Nikolajevič Muzyčenko a velitel 12. armády generálmajor Pavěl Grigorjevič Ponědělin. V jejich cestě je následovali čtyři velitelé sborů a obrovské množství velitelů nižších stupňů. Mezi nimi byl uveden i jeden z těch, kteří byli pranýřováni výnosem Státního výboru obrany č. 169 z 16. července. Jednalo se o velitele 60. horské střelecké divize generálmajora Maxima Bikmuloviče Salichova. Tehdy nebyl odsouzen k smrti, ale byl jen degradován na plukovníka a odsouzen k „10 letům vězení s podmíněným odkladem do konce války“. Možná proto se bývalý generál Salichov v srpnu 1941 raději vzdal do zajetí a později se stal jedním z organizátorů Ruské osvobozenecké armády. Po válce, 1. srpna 1946, byl na základě rozsudku vojenského kolegia Nejvyššího soudu pověšen. [13]

Mark Solonin: 23. červen aneb Opravdový den „M“

[1] Artillerijskoje snabženije v Vělikoj Otěčestvěnnoj vojně 1941-1945 g. Statističeskij sbornik. T. 1. Moskva – Tula, Izdatělstvo GAU 1977.
[2] Skrytaja pravda vojny. Sbornik dokuměntov. Red. P, N. Kňaševskij. Moskva, Russkaja kniga 1992.
[3] Velitelem 16. armády byl v té době generálporučík Konstantin Konstantinovič Rokossovskij, velitelem frontu byl armádní generál Georgij Konstantinovič Žukov, jehož rodná vesnice byla v té dobé také vypálena (pozn. red.).
[4] Skrytaja pravda vojny. Sbornik dokuměntov. Red. P. N. Kňaševskij, Moskva, Russkaja kniga 1992.
[5] Gofman, Joachim: Stalinskaja vojna na uničtoženije. Planirovanije, osuščestvlenije, dokuměnty. Moskva, AST-Astrel 2006, s. 141.
[6] Gofman, Joachim: Stalinskaja vojna na uničtoženije. Planirovanije, osuščestvlenije, dokuměnty. Moskva, AST-Astrel 2006, s. 267-274, 208-299.
[7] Sokolov, Boris Vladimirovič: Okkupacija. Pravda i mity. Moskva, AST-PRESS 2002.
[8] Gofman, Joachim: Stalinskaja vojna na uničtoženije. Planirovanije, osuščestvlenije, dokuměnty. Moskva, AST-Astrel 2006, s. 270.
[9] Bojarskij, Vladimir Ivanovič: Partizany i armija. Minsk, Charvěst 2001, s. 71-76, 82.
[10] Bojarskij, Vladimir Ivanovič: Partizany i armija. Minsk, Charvést 2001, s. 191.
[11] 1941 god. Dokuměnty. Kn. 2. Red. V. P. Naumov, Moskva, Měždunarodnyj fond „Děmokratija“ 1998, s. 473.
[12] 1941 god. Dokuměnty. Kn. 2. Red. V. P. Naumov. Moskva, Měždunarodnyj fond „Děmokratija“ 1998, s. 475.
[13] Svěrdlov, Fjodor Dmitrijevič: Sovětskije geněraly v plenu. Moskva, Cholokost 1999, s. 151.

O ::prop

72 komentárov

 1. Ano, bolo to kruté, nezmyselné vraždenie bielych (väčšinou) árijských bratov medzi sebou. Nie je sa čo diviť. Stalinov propagandista, chazar Ilja Ehrenburg s jeho súkmeňovcami povzbudzovali, doslovne vyžadovali toto vraždenie, nedbajúc koľko tých ‘gójov’ vyhynie na jednej, či na druhej strane. A už vôbec im nevadilo, že tých ruských chlapcov bolo mŕtvych 4x viac, ako nemeckých (talianskych, maďarských, slovenských, atď). Už viac ako 70 rokov počúva svet o 6-tich miliónoch, ale doteraz sme sa ešte nedozvedeli, koľko chazarov padlo v prvých frontových líniách na nemecko-ruskom fronte, alebo vôbec na nejakom fronte. S najväčšou pravdepodobnosťou ani jeden!

  Podívajme sa, čo píše o tomto šialenstve sutor R. S. Thompson v jeho knihe “A Time For War”, na strane 328:

  “A tí ‘guerrillas’ bojovali neférovo. Rusi porušovali pravidlá, používajúc “Ázijské triky”. “Ležali na zemi, predstierajúc že sú mŕtvi, potom sa zdvihli a strieľali Nemcov, ktorí ich prekračovali. Alebo mávali bielymi zástavkami, že sa vzdávajú a potom strieľali na tých, ktorí ich išli zajať “.
  Nemecké oddiely počuli takéto príhody po celom ruskom fronte. Ako odpoveď, mnohí z nich zabíjali Rusov, ktorí sa skutočne chceli vzdať, alebo už boli zajatcami. Atrocity zúrili na obidvoch stranäch.
  “Naše rady sa ztenčovali každým dňom, spomína plukovník Dietrich von Choltitz, ktorý velil oddielu na Ukrajine.
  “Vedľa cesty bolo vidieť nespočetné cintoríny, plné našich mŕtvych”.

  • Nemci okupanti zradne napadli Rusko a fašista, veliteľ oddielu sa „sťažuje“, že v krajine ktorú napadli, že „ich rady sa stenčujú a je plno ich mŕtvych“ -Sitra ahra vieš čo píšeš ???

   • Zdá sa, že práve vy neviete čo píšete. Nemci nenapadli „zradne Rusko“. Zaútočili na boľševický Sovietsky zväz. Urobili to potom, ako sovieti porušili pakt o neútočení (Ribbentrop-Molotov) a naviac chystali vpád do Európy.

    Čo sa týka mŕtvych, je obrovský rozdiel medzi vojakmi, ktorí zomreli v boji a medzi vojakmi, ktorých v zajatí umučili na smrť, alebo ich zákerne vraždili mäsiari z NKVD (alias partizáni) v nemeckom tyle. Je zvláštne, že na západnom fronte v rokoch 1939-40 sa žiadne vraždenie ani z jednej strany nekonalo. Na východnom fronte boli tieto aziatské praktiky na programe od úplného začiatku.

   • JAN janto, my sme si kedy potykali?

 2. Vazeny pan redactor

  Neda mi aby som nenapisal tento prispevok po zisteni viacerych skutocnosti: Myslim si ze by ste mali venovat jeden cely clanok nemeckej mensine v Madarsku po roku 1920. Lebo sa utrzkovito dozvedam o ich nedobrom osude. Vy ste mali pravdu ze po nastupe Hitlera k moci sa ich situacia zlepsila, najma preto ze Madari ako prvi prosily Hitlera o spolupracu. Avsak aj napriek tomu, dokonca aj Wikipedia pise ze Hitler vynalozil vela usilai na zlepsenie postavenia nemeckej mensiny v madarsku, nakolko Hortyho vlada nebula velmi ochotna ich postavenie zlepsit. Aj v knihe Edity tarabcakovej: Su Slovaci extremist, na str. 84 sa pise: „Zatial co v Madarsku zilo v roku 1930 811 770 obcanov nemeckej narodnosti (mimochodom to bolo oproti roku 1920, ked ich bolo 830 000, o 28 230 menej, za puhych 10 rokov!) Avsak v roku 1990 zilo v Madarsku len 30 824 Nemcov. Po 2 svetovej vojne presidlili do Nemecka 170 000, takze ich v Madarsku zostalo 660 000. Ako vysvetlit tu cifru 30 824? Najlepsie sa k tomu vyjadril byvaly nemecky velvyslanec A. Arnot v novinach Magyar Hirlap zo dna 7.9.1993: „V porovnani s Madarskom si nemecka mensina v Rumunsku udrzala identitu, zije bohatym kulturnym zivotom… Nemecka mensina v madarsku stratila narodnostnu identitu a v rozhodujucej miere prisla aj o materinsky jazyk, preto lebo im vzali skoly. Kym madari v rumunsku, na Slovensku a vo Vojvodine, rozpravaju po madarsky.“Tu nespominam ostatne mensiny v Madarsku len tu najdolezitejsiu. Aj nemecki politici pri oficialnych navstevach madarska neskryvali ze ich boli hlava, aj srdce … ked videli, ze svojho casu viac ako 1,5 millionova nemecka mensina sa doslova roztavila (minister zahranicnych veci Nemecka; H.D.Genscher). Ako sa to mohlo stat? Ako, kto je za tym, aby sa mensiny v madarsku mohli pomadarcovat? Avsak zaroven, aby sa madarske mensiny v susednych statoch museli uchovat? Pan redactor mate nato? Objasnit a vysvetlit tuto zahadu.

  • Vážený Pribina. Vidím, že túto problematiku máte naštudovanú nepochybne lepšie ako ja. S radosťou teda venujem jeden celý článok nemeckej menšine v Maďarsku. (kľudne aj viac článkov). Pošlite mi ho prosím čo najskôr. Ďakujem.

 3. No neviem, veľmi jednostranný a neobjektívny článok. V ruskej armáde bolo veľké množstvo zradcov – generálov a veliteľov, ktorí „nebojovali, vzdávali sa a odovzdávali ruskú zem nepriateľom. Tak sa nie je čo čudovať Stalinovi, čo s nimi robil…

  • No len mi to vysvetlite – čo robil Stalin s generálmi, ktorí sa vzdali? Naviac, to nie je „článok“, ale úryvok z knihy uznávaného ruského historika. Ale zrejme k autorovi ste sa pri čítaní už nedostal. A načo aj?

  • Totální nehajitelný blábol! Stalin vrátil zemi civilizačně o staletí zpět – do dob Ivana IV. zvaného Hrozný! Již v 19. století ale Rusko bylo součástí Západu a platily tam civilizované poměry a zákony! Je těžko představitelné, že by kterýkoliv Imperátor se rozhodl zdecimovat důstojnický sbor! Vzpoura zednářských důstojníků, tzv. děkabristů v roce 1825 bylo popraveno slovy pět vůdců! Několik desítek degradováno a posláno do vyhnanství, načež většina později omilostněna. Ani po zavraždění cara Alexandra II. v roce 1881 nedošlo k masovým popravám obyvatel Pitěru jako po mordu Kirova v roce 1934! Proto také mohl zločinný Asiat Džugašvili zavést v Leningradu přídělový systém aniž to vyvolalo povstání! Protože z hrdých Rusů a Rusek, odmítajících jíst bílý chléb udělal ustrašený ubožáky co se bojí i zdí, že mají uši!

 4. Vazeny readktor
  Mam navrh, Sitra Ahra ako viac scitany clovek a nemeckej narodnosti by vam mohol clanok o Nemeckej mensine v Madarsku a ich osude po roku 1920, lepsie spracovat ako ja

  • No milý Prop, to je skvelý návrh, myslím ironicky. Celú dobu totiž SA jasne drukuje Maďarom a útočí na Slovákov ,kde len môže. Aj v otázke južného Slovenska. Tak som zvedavý, ako by sa čoby Nemec postavil k tejto problematike. Teda prenasledovaniu nemaďarských národov , v prvom rade Nemcov a ako by si poradil v tejto súvislosti so Slovákmi. Počítam, že by odtajil aj nos medzi očami, ako to už pár krát urobil. V tomto už viac krát prejavil schýzu a oportunizmus. V podstate aj tu zachováva Adolfovu líniu , teda obetoval Nemcov v Maďarsku za výmenu útočenia voči ostatným teda Slovákom, Rumunom, Poliakom. Tak ho vidím. Jeho línia je nekompaktibilná s našou Slovanskou. V tomto sa mýliš aj Ty . V podstate aj Ty podporuješ Pangermánstvo. V tomto sa AH jasne mýlil. Slovania a Sloveni zvlášť tu boli odjakživa súbežne s Germánmi formovali sa rovnako rýchlo a žiadna kultúrna ani iná nadradenosť Germánov neexistovala. Takisto celé ťaženie Tretej ríše proti ZSSR bolo v prvom rade starým Drang nach Osten pod zámienkou útoku proti boĺševizmu. Toto veĺmi dobre pochopili boľševici, zvlášť jeho tvorcovia ! A využili to na svoju záchranu. Tento dejinný zvrat si nepochopil Ty sám. V tomto Drang nach Osten, nemôžu podporiť Slováci Rusov, pretože by boli proti sebe ! Tento jav si zjavne nepochopil. Nevieš zvládnuť to, že Rusi boli obeťou Boĺševizmu a Boĺsevikou a zaútočiť na obeť , pod zámienkou pomoci je zvrátené . Sám AH túto zvratenosť len tažko maskoval aj v Mein Kampfe. Podporujem nemeckú renesanciu a Nemecký národ v jeho snažení ale nemôžem podporovať Nemecký Drang nach Osten, v žiadnej jeho forme. A takisto nemôžem si zakrývať oči pred tým, že tu existoval už od 8 . Storočia. Tento fakt sa nedá ignorovať. Týkal sa aj nás, veď nakoniec Samova ríša a Veĺka Morava je toho dokladom. Rovnako vznik Uhorska a neskôr Rakúsko-Uhorska. Kto to nevidí a v slepom obdive k Nemcom si pred tým zakrýva oči ako to robíš Ty sám, robí osudovú chybu. Nauč sa oddeľovať bolsevizmus a Rusko. Nakoniec Rusi ho zvládli sami a transformovali do úplne inej podoby. Veď to bol dôvod prečo demontovali slobodomurári Socializmus, pretože sa im vymkol z rúk a pôsobil proti nim. A boľševizmus v roku 1941 bol iný ako v roku 1917. Za 24 rokov ho Rusi dokázali transformovať z internacionálneho na nacionálny. A dávno zanechali vývoz revolúcie éste v roku 1920 . Porážkou Trockého to bolo vyriešené. V roku 1941, išlo už o prežitie Rusov ako národa. Napadnutím ZSSR , podľa Teba preventívnym, došlo k mobilizácii Rusov na nacionálno – socialnej báze. Nakoniec vývoj po roku 1945 to jasne ukázal. Čistky v rokoch 48 až 56 boli bojom proti Sionizmu, čim sa Stalin zbavil tvorcov boľševizmu. Bohužial bo zavraždený a to viedlo po stagnácii v 60 tych rokoch, mylne nazývannej oteplením k roku 1989. Keď slobodomurári po neúspešnom teste v roku 1968, úspešne vyhrali reprízu 1989. Z následkami 1989 sa trápime dodnes. Bohužial Ty milý prop, nechceš vidieť túto dialektiku a trváš na bigotnosti k vlastnej škode. Tak ako nechápeš, že katolicizmus sme za 2000 rokov vstrebali a transformovali k obrazu svojmu. To je zákon života. Nemôžeme ignorovať ani boĺševizmus ani katolicizmus. Môžeš to vidieť ako vírus, dokonca ako škodlivý vírus. Fakt je ten, že ako imunita človeka si poradí s vírusmi a porazí ich, ked sa stanú súcastou človeka, tak aj národy maju svoju imunitu. O tom nám hovoria dejiny. Môže sa Ti to nepáčiť ale to je tak všetko.

   • V minulosti dochádzalo ku mnohým konfliktom aj medzi bielymi, hľadať v tom čiernobiele dobro a zlo je pod úroveň. Myslieť si, že Nemci boli jediní zlí a Slovania im to nevrátili, je naivné podliehanie povojnovej židovskej dogmatike.
    Drang nach Osten je mýtus. Prirodzene, sú rôzne tlaky a posuvy, ale v skutočnosti bol oveľa väčší tlak z východu na západ, do Európy prenikali vojenské nájazdy ale aj kolonizačné vlny z (predo)ázijských stepí (alebo aj z juhu, z Afriky). Mám menovť? Slovanov považujem za pôvodných obyvatelov stredneja východnej Európy, ale Huni, Maďari, Bulhari, Mongoli, Turci a iní sú historicki doložené nájazdy, mnohé aj dlhodobé či až doteraz trvajúce.

    Čo sa týka menovaného Hitlera – prirodzene že dával dôveru tomu, čo poznal, teda germánskemu (nemeckému) etniku. Ale Hitler nebol z tých, čo podliehali ideológiam, mal pochopenie pre rasovú kvalitu aj u Slovanov, aj u Japoncov a podobne. Robil si až ilúzie o britskej vetve. A samých Nemcov neustále kritizoval (áno, pod tlakom udalostí precenil silu toho jedného národa, uvedomoval s to)

    Čo sa týka Ruska – v roku 1941 bolo plne boľševické (teda židovské) a v tom období plne mienilo expandovať do sveta. Tretia kominterna bola absolútne funkčná, na vrchole síl. (zrušená po vojne (či počas), ako obchod s novými Stalinovými kamarátmi anglosionistami).
    Čistky v rokoch 1948 až 53 možno chápať ako boj sovietov (Rusov) proti sionizmu, ale, ako je jasné, sovieti prehrali a sionizmus sa začal znova naplno rozťahovať v Rusku.
    Rok 1989 nie je totožný s s 1968. Rok 1968 bol plne pod riadením zo Západu, ale rok 1989, či skôr zrútenie sa ZSSR v roku 1990, bola autentická domáca kríza ( židoboľševici nedokázali svoj výtvor udržať pri živote). Nasledoval pád, desťaročie vyžeriania mrciny a až potom sa začalo pomaly formovať to, čo dnes jestvuje okolo osoby Putina. Ale nie je to ani jednoznačný národný projekt, nie je to (zatiaľ) žiadne jednozančné proruské vítazstvo – aj keď to Rusom prajem a pre svet sa zatiaľ tento vývoj pozitívny.

    Ako sa možno v tomto dohodnúť?
    Pre tunajších ľudí sú Nemci rasovo aj kultúrne blízki s nami, história nie je len súhrn bojov s nimi, ale naopak, viac kooperácie a spolužitia. Ázijké Rusko je rasovo aj kultúrne ovela cudzejšie.
    Čo sa týka katolicizmu – v tom ani nejde o rozpory, ale podstatné je, že katolicizmus je bezmocný. Katolicizmus už málokoho zaujíma.

    Tieto rozpory máš s väčšinou tunajších názorov – ako ich chceš prekonať? A vlastne načo – aby sme začali budovať panslávistickú Ríšu? Tomu predsa sám neveríš.

    Energiu, ktorú tunajší ľudia venujú anglosionizmu, roli židovskej politiky v minulosti a súčasnosti, tú sa ty snažíš presmerovať na nepriateľstvo voči Germánom. Prepáč, ale to je presne to, čo by si židia želali. Ty si plne na ich strane, aj keď si namýšlaš, že si svetonázorovo nejaký katolík.

    • Norman, prosím Ťa neprojektuj ma a nepremýšlaj za mňa. Hlavne z toho dôvodu, že mi potom vkladáš myšlienký úplne mne cudzie a si presvedčený , že tak premýšlam. Je to dosť komické. Ale poďme poporiadku. Drang nach Osten, nie je žiaden mýtus. To je 2000 ročna realita. Raz intenzívnejsia a raz menej. Dielo AH som si prečítal, roky som ho mal pri posteli. Poznám ho. A nerobím si o ňom ilúzie. Nemal Slovanov v láske. Ale hlavne bol nevzdelaný a plával práve v otázke rasovej a kultúrnej náuky. Iste nebola vtedy rozvinutá genetika ani poznatky o DNA.Dnes sa mi jeho vývody javia ako úplne mylné. Doslova táral. Áno bol aj tlak na Západ z Východu a ten je takisto trvalý. Lenže robíš stále jednu myšlienkovú chybu. To nebol tlak Rusov, či Slovanov obecne. To bol tlak Áziatský, ktorý práve Rusi držali a chránili svet. Západný. Oni boli ten záchranný múr. Vtedy aj dnes. Súhlasím, že v roku 1941 bolo Rusko boľševicke ale už nie židovské ! Bol to práve Stalin ktorý to otočil. A v roku 1953 to chcel definitívne vyriešíť a preto bol zavraždený. Židmi. Buď Stalin allebo Zidia. Tak stála otázka v roku 1953. V roku 1968 prebehla presne tá istá revolúcia, ktorá v roku 1989. Rok 68 bol rovnako 89 plne riadený zo Západu. Dnes to už ani neskrývajú. Žiadna kríza tu nebola, bol to prevrat. Dobre pripravený. A my sme v ňom prehrali. Pozri sa na Čínu. Čína odolala a kde je dnes!!! A kde sme my ? Je to doplaču, kam sme sa dostali. Putin je veĺký človek. Áno Nemci sú nám momentálne blízky. Ale pamätaj, že nič nie je večné. Rusi sú Slovania a či sa Ti to páci alebo nie. Dnes znova vidim viac z našich čŕt v nich ako v Nemcoch. Opäť nás chránia a opäť ide o naše przítie a našu záchranu. Môj cieĺ nie je PanSlovanská úniá, to je nezmysel, v tejto chvili stačí Európa národov. A opäť zlo prichodí z Nemecka, z Merkelovej Nemecka. A záchrana z Putinovho Ruska. To sú neodškriepiteĺné fakty. BODKA. Tak to réšpektuj. Realitu.

     • Roky sa tu hádate/hádame štýlom, kto čo vie lepšie, kto aký detail. Určite je lepšie si vyjasniť vlastné základné postoje a porozmýšlať, či si v tomto rozumieme. Načo chodiť stále okolo? Mieniš ty niečo na svojich základných postojoch zmeniť, alebo si myslíš, že tu ľudia niečo zmenia?
      Ja ti nič neprojektujem, môžeš sa vyjadriť, či som niečo z tvojich hodnôt napísal nepresne – veď ťa už poznám roky.

      Načo sa baviť o detailoch, že Hitler bol bystrý aj vzdelaný, a špeciál v rasách sa vyznal – len ich nebral dogmaticky, ako to opisuje dnešná antifa propaganda. Jeho rasové vývody sa ti zdajú mylné? V čom?

      Aby som sa neopakoval, už len k Číne : veď ja som povedal, že ZSSR sa pre vlastnú neschopnosť zrútil, takže sme všetci utrpeli okupáciu Západom.V Číne sa systém nezrútil, pretože bol už roky Deng Xiao Ping reformou menený k lepšiemu. V čom je problém, čo je nejasné?
      Revolúciu v CS 89 riadili Rusi, nie Západ – tomu trvalo dokonca rok dva kým pochopil, že môže naozaj prísť a nehanebne všetko zabrať, lebo domorodci sú v ekonomike ešte väčší degéni, ako tí na Novej Guinei.

     • Ale no tak , to nemyslíš vážne . Vieš velmi si cením Tvoje postoje ale teraz naozaj nejde o malé detaily . Ja nie som malicherný a rovnako nechcem mať vzdy pravdu a dokoncamsi ani nemyslím, že ju mám. Ale v čom je spor medzi nami ? V chápaní mechanizmu, v procesoch. To nie sú detaily. Napríklad Ty tvrdíš. Revolúciu v CS 89 riadili Rusi ! Vázne, toto myslíš vázne ? Toto predsa nie je detail, Norman. Keď si toto myslíš, tak, tak, tak si my vyrazil dych. Vieš ako sa toto volá v logike ? Myslienkové skoky. To hovorí o tom, že Tvoje myslenie je nespojité ( nekonzistentné), Tvoje vedomosti majú diery. A potom sa dopúštaš chýb a chybných záverov. Revolúciu v 89, rovnako ako v 69 riadili tie isté sily zo Západu acentrum bolo Tvojou rečou anglosionské a slobodomurarske. Rovnako ako bola VFR 1797, osvietenske 1848, VOSR 1917, 1968, 1989. MIchail Gorbačov bol a je Slobodomurár ! A vieš prečo bola nežná revolucia v 89 úspesná av 68 nie ? Pretože sa poučili a urobili to lepšie. Kúpili si generalneho tajomníka ZSSR. Mišku Hrbáča. To je celé. A ten ziadne reformy nerobil, robil len chaos a bordel. Novo ordo ab chaos . Novy poriadok z chaosu. Presne to spravil, to je staré FM heslo. To sa stalo. Ale neriadil to on!! On bol proxy debil, rovnako ako Alexander Dubček v 68. Z jednym zásadným rozdielom. Dubček nevedel čo činí, Hrbáč to vedel velmi dobre. ZÁPAD PRACOVAL NA PRIPRAVE 21 ROKOV.
      AH nebol vzdelaný, bol bystrý, fakt neviem čo sem pletieš antifu. O rasách nevedel vôbec nič. Konkrétne keď blábolil o Rusoch. To boli doslova kydy. Hovoril o Aziatoch ale veď to vôbec nie je pravda. Rusi majú totoznú genetiku ako my a príbuznú nemeckej. Blizsiu ako Angličania a Nemci. To bol jeho velký omyl. Dalej nechápal ze Prusi ako elita nemeckeho národa je geneticky viac Slovanské ako Germanske. Vóbec o tom nevedel. Myslel si, že sú to pozostatky Vikingov ale to je omyl . Tych omylov je celý rad. A na zaklade tych omylov sa dopúštal dalsích omylov. Nevedel, že Nemci su zlataninov dvoch jadier v skutku Germanskeho a Slovanskeho. Krasne to vidiet na mape DNA. A že preto sa môze so Slovanmi hravo dohodnút. Ale to dnes nie je podstatné.
      K Čine. Čina prezila a rozkvitla, lebo nebola zradená. Takisto v 1989 bol pokus o revolúciu. ZABUDOL SI NA TCHIEN AN MEN ?
      V čom medzi nami nie je spor, je pohľad na anglosionizmus a sionizmus ako taký. Ale mechanizmy vidime inak. V tomto mi je veľmi blízky SA. Tam sa s ním skoro stotožjujem. Áž na to , že si myslím, že katolicizmus je dnes pre nich jedinou prekážkou. Preto ho infiltrujú a chcú zničit. Katolicizmus nie je ich spojencom, naopak je ich nepriateĺ. Smrteĺny. A jediný. To je ich pohĺad. V tom so mnou Ty nesuhlasíš. Lebo nechápeš ten mechanizmus a ten proces. Poviem Ti to rovno, chýba Ti nadhlad! Katolicizmus v roku 1 , v roku 200, v roku 1526, 1848, 1968 a 2018 je iný. Mení sa a vyvíja. Ty to samozrejme nemusíš vedieť a ani Ťa to nemusí zaujímat. Ale musíš brať ten proces do úvahy, keď hovoríš o globalnej politiķe. Asi je to nutne, keď to zaujíma Veĺradu, tak by to malo zaujímať aj Teba.

     • Je až neuveriteľné, koľko máme odborníkov na DNA, genetiku, psychológiu historických postáv, analýzu, logiku. A to všetko v jednej osobe. Dovolím si povedať, že vy ste ten muster, podľa ktorého píšu v Denníku N tie zlátaniny o konšpirátoroch. Môžete byť hrdý…

     • Milý Prop, ako správne tušíte, vôbec ste ma neurazili. Ja som hrdý konšpirátor. A vôbec , beriem to ako pochvalu. Myslím, že nie je ďaleko doba, keď sa ukáže, že byť konšpirator znamená byť bližšie k pravde a realite ako ľudia z mejnstrimu. Samozrejme bavime sa o dejinách a nie o pití sava. V tomto mi je Norman velmi sympatický a má môj obdiv. Naviac to vie veĺmí jasne, plne a bremeňne vyjadriť. A na dennik N s…iem, viem, že je ale nevládzem tu propagandu ani len čítať.

     • Pozri, Svarga, my dvaja možno máme pre seba viac trpezlivosti, pretože zrejme máme trocha podobné životné skúsenosti. Tu sa všetci zaujímajú o históriu, ale ty máš jeden „technický“ zlozvyk, rozbiť či rozvyť debatu na desiatky menších historických tém. Tak to nemá zmysel, to sme už všetci x krát predviedli.

      Najzmysluplnejšie si pripomenul, že sa so mnou (a s tunajšími) zhodneš na negatívnom postoji voči anglosionizmu. Ale ty vidíš silu v katolicizme, ja (alebo my) v prirodzenom stredoeurópskom nacionalizme. Nič proti katolicizmu, ale dnes je proste bezmocný, reálne nejestvujúci.

      A teraz čo?

      Druhý bod je, že veríš na výrazný pozitívny vplyv Ruska na naše pomery. Ja varujem – nepliesť si to, že je Rusko objektom útoku tých istých negatívnych síl, ktorých obeť sme aj my – nepliesť si to s tým, že nám Rusko môže či bude chcieť nejako výrazne pomôcť. Ruská moc je samozrejme väčšia, ako má katolicizmus, ale ich vplyv na nás je relatívne nepodstatný. Oni sú v inej situácii ako my, majú iné ciele, ako my.

      Toto som chcel vyjasniť, pretože tieto tvoje dva postoje sú typické omyly, ktoré v slovenskom „nacionalizme“ panuje.
      Mal by si nám vlastne poradiť, ako možno ľudí ako ty presvedčiť, že veria v niečo, čo nie je.
      Nič v zlom.

     • Hitler bol formalne sice nevzdelany, ale vela studoval sam a co sa tyka Slovanov vyjaroval sa hlavne k otazke vplyvu Slovanov v Rakusku. Tam velmi spravne poznamenal, ze Rakusko sa moze udrzat len za predpokladu, ze to bude stat s jednou recou, bez ohladu na to, akou recou hovoria ostatne narody medzi sebou. Preto kritizoval Frantiska Ferdinanda, ktory bol najliberalnejsim z celeho dvora a de facto ho zastrelili ti, ktorych obhajoval. Toto vsetko plati dodnes – ak ma byt stat funkcny, tak ma plnit aj ulohu obrany a to male staty nedokazu. Jasne je to vidiet aj dnes, ked v Europe su desiatky bezvyznamnych statov, ktore coskoro zaniknu (jednym z nich je aj Slovensko).
      Rusko nepredstavovalo nikdy ziadnu barieru pred Aziou, nakolko vzdy, ked v Azii vznikla sila, ktora prenikala na Zapad – Rusko zomlela, ako prve. Dnes Rusko neexistuje, ale od roku 1917 tam niekto uplne iny prevadzkuje imperium, ktore z marketingovych dovodov nazyva Ruskom.

  • Páči sa mi, ako viete všetkých pekne zaúkolovať. 🙂

   • 🙂 Ale musíš uznať , že povedal SA pravdu rovno do papule. SA ide urážanie Slovákov a rozširovanie Pangermánskej propagandy. Ale tam to začína a končí. A Tebe sa divím, že ideš proti svojmu národu, rase a vôbec všetkému svojmu. Áno beriem to, že sa máme poučit od Nemcov ako veĺkého a múdreho národa. Proti tomu nič nemám. Ale nie sme to my. My sme Slovania, kulturou, rečou, genetikou, vsetkým. Jediné čo nás spája je boj o prežitie. Otázka je dokedy. A hlavná otázka je či to vedia aj Ti Nemci. Pretože zatial,sme na nich iba a len doplatili vždy.

    • Geneticky aj kultúrne sme bližšie akémukoľvek stredoeurópskemu národi, ako Rusku.
     Dokoncca aj jazykovo jestvuje viac podobností, ako si bežný človek uvedomuje (viď stredoeurópsky jazykový zväz)
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazykov%C3%BD_svaz

     Nemám nič proti Rusom, ale nie sme to my.

     • Ani ja nemám nič proti Rusom a viem, že to nie sme my. samozrejme že Poliak a Cech či Rusín je nám blížsí ako Rus. Ale o tom nie je spor. Spor je v tom, že náš spojenec je Rusko. Ja vidim Rusko ako nášho blízkeho spojenca. Menej nebezpecnejšieho ako Nemecko. Rus nás nechcel nikdy podmaniť, dokonca ani v ere realneho socializmu. Rus je velkorysy a netúzi zotrocit tak ako Nemec.

     • Rus nás možno nechcel podmaniť, ale žid.

      A Rusko nám je v tomto konfilkte prd platné, skôr naopak , už nás raz okupovalo v mene židoboľševizmu.
      Nemecko to nespravilo a ak bolo aktívne, bolo to práve pre opačné ciele.

      V tom je ten výber.

     • Norman, pozeraj sa na to bez ideológie. Čisto pragmaticky. Keď ten “ Rus“ po 44 rokoch odtiahol, zostalo tu obrovské bohatstvo, v histôrii krajiny nevídané, ktoré patrilo nám Slovákom. Dnes po 28 rokoch nám Slovakom nepatrí už skoro vôbec nič. Žiadne elektrarne, ropovody,plynovody, železiarne, hlinikarne, rafinerie ropy, distribúcia energie, vody atd, atd, atd nič vsetko toto co tu zanechal tento náš “ nepriatel“ nám nepatrí. Naopak patrí to nášmu veĺkému „priateľovi“ zo západu. Naši ĺudia muklujú doma v ich montovniach, naše zeny im utierajú zadky,,,
      Tak vlastne kto bol náš priateľma kto náš nepriateĺ?
      Toto je realita. A možnosti voľby radšej ani nebudem písať….
      Zlatý boľševik, povedal by nezaujatý pozorovateľ.

     • Veľmi zaujímavý postoj. Text začína „pozeraj sa na to bez ideológie“ a končí presným opakom „Zlatý boľševik, povedal by nezaujatý pozorovateľ“. Môj názor je ten, že nezaujatý pozorovateľ by v ŽIADNOM prípade nepovedal „zlatý boľševik“, to môže povedať len ideologicky veľmi jasne orientovaný jedinec.

      Zaujala ma veta „Keď ten “ Rus“ po 44 rokoch odtiahol, zostalo tu obrovské bohatstvo, v histôrii krajiny nevídané, ktoré patrilo nám Slovákom.“

      Akosi nám tento výrok podsúva myšlienku, že nejaký fiktívny „Rus“ tu vybudoval obrovské bohatstvo, ktoré nám tu potom zanechal. Nemýľte sa vážený Svarga. Tu nebol žiaden „Rus“, ale boľševik. A boľševik národy neuznáva, iba triedy. Naviac nič nevybudoval, ale ukradol, čo potreboval. Slovenský „proletariát“ makal na to, aby sa zväčšovala moc komunistov pod vedením sovietskych súdruhov.

      A to, že nejakí „Slováci“ tu mali obrovské bohatstvo. Je to ako v tom vtipe, keď Fico v jednej ruke nesie návrh, aby sa mali Slováci lepšie a v druhej menný zoznam tých, ktorých sa to týka. To bola iba totálna komunistická propaganda, ktorá tvrdila, že fabriky sú náš spoločný majetok. Mohli ste si skúsiť niečo z toho majetku zobrať, alebo aspoň oň požiadať. Potom by ste videli, ako veľmi bol „váš“. Vlastníkom bol štát, štát viedla komunistická strana, ktorú zasa ovládali sovietski aparátčici. Ani ja, ani vy, ani žiadni obyčajní Slováci nevlastnili absolútne nič. Takmer rovnako ako dnes.

     • Áno zlatý boĺsevik povedal by nezaujatý pozorovateľ. Posudzujúc len fakty. Samozrejme že Rus tu nic nevybudoval. Postavili sme to my Slováci. Ale fakt je ten, že za okupacie Ruskom sme sa my Slováci vypli k nevydanému výkonu. A patrilo nám tu všetko. Nakoniec predával to po 44 rokoch Slovenský štat teda bolo to štatne vlastníctvo. A ukradol nám to Západ, nech to predstavuje čokoĺvek. Proste za Panstva boĺsevika sme sa mali neporovnateĺne lepsie. A povie to dnes drvivá vácsina ludi. Ale keď to budem tvrdo dokazovat, darmo fakty, proste budete tvrdiť, ze to nie je pravda. Ale dnes ľudia vedia, že boli podvedení a okradnutí. Že to bol prevrat na okradnutie a rozkradnutie. Nič iné. A dnes to vravia ĺudia uz otvorene. V internetovych debatach na aktuality.sk , sme.sk, pravda.sk, paralamentnilisty.cz, idnes.cz. 99 % názorov to tvrdí . Asi vedia prečo. Prosto je to tak. Zlatý bolsevik. Co s tym ?? Vymeníte národ ? Dnes to už ludia vedia a pichujú o 100 šest. Ale už im je to nanič. Za 28 rokov „demogracie“ tento režim nevie nič vytvoriť. Doslova. Iba sa kradne. Aj za bolsevika sa kradlo ale 1milionkrat menej ako dnes. Zijete, rovnako ako ja v Kosiciach. Kosice dostali 290 miliônov Euro na dopravu. To je info priamo od Rašiho z jeho volebných materiálov. A co dokázal za tie 8 Miliárd a 700 miliinov sk ? Bolševik by vybudoval Metro. METRO! A Raši ? Jedno veĺké H a o male n a veĺké O. Za Bolševika by sa húpal na šibenici. A tento mamičkin najkrajsí, čo vymenil staré kvalitne koĺajnice vymenil za hrdzavé Čínske v dlžke asi 8km. Cize 1 km vymeny koĺajnic nás vyšiel na 1 Miliardu sk. Choré na hlavu. Cele zle.

     • Na toto už nemám slov… Mali sme vás v 89 vešať, ale na to ste to mali príliš dobre zorganizované.

     • Minule som jednému v jedných nemenovaných novinách napísal, že sme ich mali povešať.
      Ale toto, čo sa ozýva dnes, je trocha iné – to je nová vlna boľševizmu, ktorá sa snaží nespokojnosť ľudí zviesť zas do starého židoboľševického koryta. Stále dokola

      Svarga, ktebe len jedno – proruskosť sa dá chápať či toelrovať. Ale bolšvizmus/komunizmus/socializmus? To zámerné otroctvo vymyslené práve na zničenie ríši akou bolo aj Rusko? A potom – ako sa to znáša s tvojím katolicizmom.

      Dnes je síce veľa rôznych narýchlopečených extrémnych „antikomunistov“, ale čisto pre mladých a pre moje svedomie treba povedať:
      za komunistu teda bežní ľudia určite neboli bohatí, nepatrilo im nič a systém to dal každému pocítiť. A nech si nik ani náhodou nerobí ilúzie, že vtedy bol nejaký poriadok či aspoň pocit nejakej spravodlivosti v rovnosti – naopak, vládli zmrdi ktorí sa pýšili svojím bohatstvom a dávalo sa pocitiť bežným robošom, že sú len spodina (reálny socializmus nie sú tie týždenníky, čo občas z nostalgie uvedú, nie sú to ani tie staré seriály). Bol to systém, kde nebolo ani rovnosti, ani práva, ani bohatstva.
      To, že sa to s umelým prevratom moc nezlepšilo, je možno pravda, ale určite by bol vrchol tupoty sa skúšať vracať do tohto overeného nezmyslu, do toho zámerného vezenia.

      Ale davy sú tupé, takže, ak to ľudia dopustíte, tak sa nečudujte.

     • Áno Prop, mali sme ich vešať ! Možno Ťa prekvapí, ale ja som to vravel už vtedy . Konkrétne takto : Ked ich neobesíme aspoň 1000, tak oni obesia 15 miliónov.
      A presne to sa aj stalo.

    • Zatímco proti nacistům se musel spojit Západ i východ, aby je vojensky porazil, tak bolševici se porazili sami i bez války. Tak kde je to jejich „zlato“:))) Jediní na co byli skuteční kabrňáci bylo podkopávat a ničit starobylé říše, jak se správně připomíná v článku …

     • Bolsevizmus nikdy porazeny nebol, lebo je stale tu a dokonca je aj tam, kde predtym nebol. Len sa to z cisto marketingovych dovodov inak nazyva. Kto za tym stoji si asi viete domysliet

 5. Oprava, Slováci nemôžu podporiť Nemcov v Drang nach Osten, pretože by boli proti sebe. Samozrejme. Dodávam, že to vidieť dnes a dnešnej situáci v akej sa ocitol Západ. Dnes paradoxne Rusko nie je boľševické a Nemecko nacionálne. Ich role sa obrátili a paradoxne islamizované a internacionálne Nemecko potrebuje záchranu od nacionálneho Ruska. To je skutočna dialektika dejín a zdá sa, že Orbán to pochopil ako prvý v Európe.

  • Svarga zase zle, niet pomaly väčšieho multi-kulti na svete ako Ruská federácia, nacionalistov tam radi nemajú, aj keď sa v rámci Európy s nimi musia paktovať.

 6. Už dávno som napísal, že na Svargu nereagujem a ani nebudem. Ten pán by si mal preštudovať aspoň prvé tri “Partition of Poland” (Rozdelenie Poľska, prvé začalo už v roku 1772) a potom by nám mohol povedať aký to bol “Drang?”; prevádzaný nielen Pruskom, Austro-Hungary monarchiou, ale aj Ruskom!
  Keď vtrhli Poliaci v apríli 1920 do Ukrajiny, aký to bol “Drang?”
  Keď vtrhli Rusi 16 dní po Fall Weiss do Poľska a začali bezuzdné vraždenie celej poľskej elity (viď Katyn), aký to bol “Drang?”
  Tu je o tom niečo zaujímavé: “POĽSKO-ŽIDOVSKÉ VZŤAHY V SOVIETMI OKUPOVANOM VÝCHODNOM POĽSKU 1939- 1941”
  “Židovská populácia bola hlavne z Ruska a Poliaci ich nikdy plne neprijali. Keď Rusi vtrhli do Poľska, židia boli ako hladní psi pred mäsiarskym obchodom a teraz dvere obchodu boli otvorené. To nebolo o komunizme, alebo o bolševikoch, to bolo jecnoducho o transportovaní inteligencie a bohatých Poliakov na Sibír a zhrábnuť ich majetky”.

  Toto bol dôvod pre Drang nach Osten, záchrana civilizácie našej bielej, A!rijskej rasy.
  Idioti sveta by to už mali konečne pochopiť .

 7. Ale no tak ? Drang nach Osten , nezačal v roku 1920. Kam zmizli Bieiy Srbi a Charváti, kam zmizli Prusi, kam zmizli Baltovia ? Nemci vyhladili celé národy. Ako o tom svedčia Slovanské pamiatky na Rujane. Slovania odtiaĺ neodišli, boli vyvraždení. Čo hľadal Rád nemeckých rytierov v Poľsku a na Neve ? Presne to isté čo dnes USA v Sýrii. Peniaze a moc. Nalejme si čistého vína a nepleťme do vsetkého Žida . A boj proti komunizmu . Ja si vážím Nemcov a Nemecký národ. Za ich kvality a prínos aj pre nás Slovákov. Ale už nastal čas hovoriť o staročných kostlivoch v skrini. Bez propagandy a bez pátosu. Len veĺmi nerád by som nahrádzal jednu propagandu druhou propagandou.

  • Dobrá otázka – kam zmizli Srbi a Charváti, Prusi (ktorých územie mimochodom bolo viac v moci Poľska a Ruska, než Nemecka) a Baltovia? A pýtajme sa ďalej. Kam zmizli Keltovia, Vizigóti, Venédi, Skýti a ďalší a ďalší? Miesto pod slnkom nemá nikto vyárendované nastálo. Krásne nám to dokazuje islamská invázia do Európy. Možno o pár sto rokov sa budú iní pýtať – kam zmizli Germáni či Slovania? Pokiaľ niektorý národ nechápe, že miesto pod slnkom si treba zaslúžiť, je odsúdený k zániku. To je prírodný zákon, žiadna propaganda.

  • Netrúfal by som si povedať, že Slovania na Rujane, Bieli Srbi, Charváti a Prusi, boli vyvraždení. Boli hlavne asimilovaní.
   A asimilovaní a vraždení neboli nejakým nacionalizmom (nič také vtedy nejestvovalo) , ale asimilovaní a vraždení boli expandujúcim postupujúcim katolicizmom, ktorý ničil a zničil pohanské Slovanstvo okolo Baltu.

   • Ale páni. V skutku nenahradzajme jednu propagandu druhou. Snáď sme hľadači pravdy ? Spomínané národy boli aj vyvraždené aj asimilované. A nacionalizmus bol a bude vždy. Aj pred 2000 rokmi aj dnes. Vyzeral inak ale bol. Aj na Slovensku máme úradné doklady o ňom staré 500 rokov. Myslím tie, kde je zákaz prijímania Slovákov do mesta Zilina, Kremnica, Banská Štiavnica,… Ten Katolicizmus bola iba zámienka. To pochopil aj veľký Slovenský kráľ Svätopluk. Spory medzi Metodom a Wichingom neboli spory katolícke !!! Ale nacionálne .Fakt je ten že dnes sú najnemeckejsie časti práve tie slovanské. Tam sa zrodil moderný Nemecký štát. Prusko. A mimochodom spor o “ vieru“, teda v Nemecku medzi katolicizmom a protestantizmom, nebol ničím iným ako sporom nacionálny. Nemci chceli mať svoju vlastnú cirkev. Nemeckú, je to jasne vyjadrené E.C.A.V. !! To bola podstata a jediný cieľ. Žiaden iný nebol. Nemali by sme na to zabúdať. A pre propa jedna zásadná vec. Dobre poďme proti protiprúdu som za ale za Slovákov, Slovensko, našu reč, našu kultúru. Pretože ako si povedal Ty sám ide o prírodný zákon prežitia. Nás.

    • „Spory medzi Metodom a Wichingom neboli spory katolícke !!! Ale nacionálne.“ Iste tieto tvrdenia viete doložiť.

     Nech už boli ich spory o čomkoľvek, dovolím si tvrdiť, že nejaký „nacionalizmus“ (ktorý v tej dobe bol pojmom neznámym) v tom hral marginálnu úlohu. Boj o moc, vyradenie konkurenta, to boli pravdepodobne tie hlavné dôvody ich sporov. Dvaja kohúti na jednom smetisku nemôžu byť. Opäť je to prírodný zákon, netreba za tým hľadať nič iné. Occamova britva platí aj v histórii.

     • Hravo. Zľahka. O čo šlo C+M , prečo sem boli pozvaný, predsa pre reč ! Pre nič iné. Pre čo boli šikanovaný pred pápežom ? Pre reč! Prečo Wiching útočil na CM. Pre reč. Aj Wiching či obecne nemecký klérus bol rovnako katolícky ako CM. To nebol spor vieroucny ani náboženský. To bol spor nacionálny. SVÄTOPLUK SA CHCEL VYMANIŤ Z NEMECKÉHO PODRUCIA. O nič iné tam nešlol Hovoríš, dvaja kohúti na jednom smetisku. Ano ale jeden z nich bol Nemec a presadzoval nemecký vplyv a ten druhý domáci vplyv. O to šlo. A to je predsa nacionalny spor. C a M neboli vierozvestcovia, to je somarina. To už bolo vyriešené.300 rokov. Ale šlo o formovanie národného štátu. Slovenského. A cieĺ bol minimalizovat Nemecký vplyv. Preto Rastislav žiadal Byzantského cisara o Slovenskych kňazov o takých, čo budú kázat v nasej reci. Slovenskej. To je text oficiálnej misie Rastislava. To je jasný dókaz.

     • Ešte raz. Viete svoje tvrdenia a fantázie aj doložiť?

   • Chcel by som poupraviť tvrdenie, že v týchto starých dobách (starovek, stredovek) neexistoval nacionalizmus. Naopak, je to jedna z často opakovaných lží o minulosti, ktorá bohužiaľ akosi ostáva v povedomí mnohých ľudí.

    Pochopiteľne, že je to vždy otázka pojmológie. Ja asi viem, čo máte presne na mysli: nacionalizmus moderného typu, ktorý prinieslo osvietenstvo a ktorý je previazaný s myšlienkou národného štátu – myšlienkou, ktorá však ani v týchto starších časoch nebola úplne neznáma, ale bola skôr odmietaná.

    Keď hovoríme o starovekom a stredovekom nacionalizme, tak vhodnejšie je používať pojem „etnonacionalizmus“, skôr než „nacionalizmus“. Veď napokon slovo etnicita je priamo odvodené z gréckeho ethnos, ktoré môžeme preložiť ako národ, ľud alebo etnická skupina. V starovekom Grécku existovalo viac mestských štátov a isté povedomie o jeho obyvateľoch ako o gréckom „národe“, ktorý bol to isté, čo grécky „ethnos“, grécky luď či grécka etnicita, čiže de facto išlo o etno-štáty. Mohli by sme si položiť otázku či nahrádzanie týchto slov v rámci konceptu „nacionalizmu“ má nejaký dopad na tento koncept. Keď tak o tom premýšľam, tak jediný bod, ktorý sa zdá byť podstatným je postavenie centrálneho štátu voči ľudu/etniku. A toto uvažovanie je vlastne výhonkom Francúzskej revolúcie a vplyvu jakobínskeho spôsobu myslenia o štáte a národe.

    Najväčší rozdiel medzi nami a Grékmi (a tiež niektorými inými staršími etnikami) bolo odmietnutie centralizovaného štátu vo všetkých jeho formách. Gréci také niečo akceptovali len vtedy, ak im bol, ako sa hovorí, priložení nôž ku krku.

    No a v stredoveku sa de facto vyformovali európske národy do podoby v akej ich viac menej poznáme dnes. Ono často opakovaným mýtom býva, že v stredoveku záležalo len na vašej kresťanskej viere a stavovskom postavení, avšak každý, kto sa ako tak obtrel o medievalistiku vie, že etnické povedomie a etnické spory boli veľmi silné i v tomto období (a v stredoveku bol kladený pomerne silný dôraz na regionálnu identitu. Obyvatelia daného regiónu a slobodných miest si prejavovali navzájom solidaritu, kládol sa veľký dôraz na „kresťanskú“ pomoc chudobným, chorým, vdovám, sirotám, atď., ale v zásade vždy v rámci „vašej skupiny“, mesta, dediny, regiónu a pod., pričom existovali výrazne vylučujúce tendencie voči outsiderom. O veľmi rozšírenom stredovekom antisemitizme/antijudaizme a neskôr anticigánizme je tiež asi škoda hovoriť). Nedávnom som napr. čítal túto knihu: http://www.martinus.sk/?uItem=220911#description a bola v nej i zaujímavá kapitola práve o nacionalizme, kde boli pekne popísané etnické spory medzi Čechmi a Nemcami na stredovekým univerzitách. Odporúčam.

    • Keby to nebolo také smiešne bolo by to smutné. Každá doba má tendenciu sa tváriť, že prináša niečo nové. Lenže nič nie je nové, nová je len technológia. Ale nacionalizmus či etnonacionalizmus ( skutočne komické slovo rovnako ako volk-people, nazvať nieco grécko-latinsky a vlastne totožne) tu bol predsa odjakziva. A rovnako aj centralistický štať tu bol odjakziva , ten nepriniesli Jakobini, oni len znicili statne nábozenstvo. To bol cieĺ okrem uchopenia moci. Pretože ten kto ich riadil mal záujem na odstránenie státneho nábozenstva, lebo to mu stalo v ceste k uchopeniu moci. Pretože v krestanskom state by nikdy nemohol stat v cele Žid. Ale po poprave krestanskeho krala ako zástupcu Boha a zavedení svetskej moci. A tak v čele Francúzska už viac ako 100 rokov stoja Zidovsky prezidenti. O to slo.

    • Populácie-regióny boli rôznorodé. Nejestvovala jednotná reč (okrem kráľovskej latinskej alebo podobne), regiony mali vlastné výrazné dialekty aj zvyky a kultúru (pozri aj donedávna regionálne rozdiely na Slovesnku, aj nárečia, aj kroje a podobne), ľudia z jedného regiónu nerozumeli ľuďom z regionu na východ, ani ľuďom z regionu na západ a nemohli neajko jasne chápať, že tí na západe sú nejako výrazne viac ich príbuzní, ako tí na východe.
     Regiony spájala len jednotná štátna a ešte viac náboženská autorita, identita.
     V tomto zmysle slova nejestvoval prirodzený nacionalizmus, povedomie o väčších národných celkoch.

     • Nie Norman, nemáš pravdu. Populácie- regiôny boli rôznorode. Ano v tom sa nemýliš. To bolo aj bude. Ale boli ďaleko menej roznorodé ako dnes. V podstate od dnešného Macedónska až po Balt sme hovorili jednou rečou. Preto CM zo Solúne ( Thessaloniky) mohli chodiť po obrovskom území od Azova po Nitru a viesť debatu. Zložitú debatu, ideologickú, náboženskú a neviem ešte akú v jednej reči. Našej. Až neskôr nastal posun za tých 1200 rokov. Vtedy vznikali moderné närody. Moderné . A ani rozdiely, kultúrne neboli tak velké. Stači si pozrieť symboly. Sú rovnaké na obrovskom území Takisto aj kultúra bola skoro totožna. Obyvateĺstvo bolo homogénne. V podstate šlo o kmeňové usporiadanie. Ako dnes u Arabov. Oni dodnes žijú v kmeňovom usporiadaní. My nie. Už nie sú Drevľania, to neexistuje. Dnes nie je 300 Slovanskych kmeňov, ktoré hovoria jednotnym jazykom, s rovnakou kultúrou. Dnes sú to närody. Áno slová sú totožné, ale majú úplne iný význam. Pretože sa vyznamovo posunuli. Klasika. Krásny = cervený. Život=brucho, žizň=život, inde smäd. Poznáme to všetci. Ale povedomie národne existovalo odnepameti. Čo opisuje biblia , konkrétne Starý zákon. Veď to je čira nacionalistická kronika jedného näroda. Níč viac a nič menej.
      Paradoxne prave nárečia sú strašne doležité. V nich je zachytené vsetko. Presne som si to uvedomil, keďmsom bol dieťa a čítal som Prostonárodné slovesnke povesti. Presne tie ktoré tu predáva Mr. Prop. Má moju úctu. Ďakujem. Mal som 8 rokov. A prave som sa naucil rychlocítanie.,prečítal som to odpredu dozadu. Aj s poznámkami vzadu.mohromilo ma to. Pochopil som silu Slovenciny. Vnáreciach je všetko. Ale nemyslím slová ako garadiče, gánok, kasňa. To je hnoj odporná nemecka naplavenina. Grc. To je presne čo zabilo Ruštinu. Kde prevzali nemecké, francúzske, anglicke slová. Fuuuuj. Paľto, brjuky,štuka, dušiť, no odporné. Ale präve staroruské život= brucho. To je aj v našich náreciach. Pestovať cit k našej kŕasnej reči a môžeme rozumieť od Baltu až po Vladivostok. Nie je to nadherné?

     • V minulosti mali ľudia krátky dohľad, poznali len svoj region a za svojich príbuzných, pokladali len ten region – ďalej si už neboli istí. Nemohli vedieť to, čo moderná veda, aký je rodokmeň jazykov, alebo rodokmeň klanov a dedín.

      A neboli jazykovo homogénni s inými regionmi. To sa tak zdá pri modernej interpretácii. Tak, ako ja prakticky nerozumiem poľštine ani srbštine, ani východniarčine, tak si ani oni nerozumeli ani s regionom za pár horami. Cyril a Metod si tiež ani z´daleka nerozumeli so všetkými, prišli do regiónu a na mieste sa učili miestne pojmy, zapisovali ich slovníkov a skúšali robiť preklady bilbie (to bolo ich poslanie). Azda už predtým vyučili nejakých z lokálneho podunajského ľudu (ešte v Grécku niekoho takého azda vo vojsku či kde našli) gréčtinu a tú používali ako komunikačný prostriedok na preklad. Podľa mňa nepoužívali svoj thesalonický slovanský jazyk na dohovorenie, z tých dôvodov, ako aj ja sa ľahšie a istejšie dohovorím s Poliakom či Srbom či aj Rusom po anglicky, akoby som si mal domýšlať významy slov, ktoré môžu byť neočakávane posunuté.

      Plošnejšia rozsiahôejšia sila bola v tej dobe (1000 rokov dozadu) len tá politická královská, a tá zas založená na náboženstve. Královstvá cítili potrebu zaberať územia a náboženstvá cítili potrebu expandovať. ( pre pochopenie tej doby, atmosféry, na zamyslenie, ponúkam dobovú „Kronika Slovanú“, autor Helmold z Bosau ).,

      Ergo – zničení boli tie Slovanské kniežactvá a regiony ktoré nechceli prestúpiť na kresťasntvo a tak boli kresťanskými vojskami zničení. Tí, ktorí pochopili a neviedli náboženský odpor (Nitra, Čechy, Uhry …) tým žiaden „germán“ zo žiadnych „nacionalistickcých“ dôvodov nič nespravil. Lúpežné vojny lokálnych králov všetkými možnými smermi sú niečo úplne iné.

      Až v 18, a 29.. storočí sa začala zas písať celková história a na západe objavili pre „deutschov“ ako predkov „germánov“ a celú históriu napísali pre seba. Je to falošná história. Prečo slovania, hlavne Rusi, nenapísali svoju verziu histórie, je iná ale dobrá otázka. Rusi sa hlavne o európsku históriu ani nestarali, nepovažujú nás za svojich, lebo nie sme ani pravoslávni, aj písmo máme iné, A majú pravdu.

     • Myslím, že to bolo naopak. Bola veĺka homogenita.. v každom ohľade. Aj v tom najdoležitejšom genetickom. Tvár Srbska a všeobecne Balkánu zmenili Turecké vojny. Nemyslím , že CM mali nejaké problemy jazkykové. Keď sa rozpŕchli na vsetky strany, myslím, keď ich vyhnal Svätopluk, čo bola vázna strategická chyba, šli na Balkán, nemali problem. A treba chápať, že to už boli Sloveni. A vlastne oni položili zaklady na Balkáne. Chlapci z Nitry. Nie je pravda, že boli znicené len tie regióny kde nechceli prestupit na krestanstvo. Stači si pozriet dejiny rádu Nemeckych rytierov. Pôsobili aj u nás. Ondrej II. Ich musel vyhnať!! Potom lúpezili a vrazdili na Balte až do Ruska. Nechcem tu opakovať, známe príklady bitka na Cudskom jazere, Alexander Nevský, bitka pri GrünWalde, atd, atd. Veď to je už 15. Storocie. Šlo tam o nábozenstvo ? Nie boli to nacionálne bitky. To je presne Drang nach osten. Namiesto bojov proti Tatarom , Nemci bojovali proti kresťanom. Veĺmi príhodné prave dnes. Plným pravom by sme sa mohli my Slovania vyvrsit na Nemcoch dnes. Viem, že sa Ti to nepáci. Ale krv nie je voda. A my sme v práve !! Oko za oko. Dnes by sme mohli vtrhnuť my k nim a doraziť ich. Opakujem máme na to právo. Lebo toto oni robili a este sme im zachránili zadok pri Viedni. Kuám. Ďalsie svinstvá páchali neskór na Balkáne. Konkretne v Bosne a Hercegovine. Vždy nechali nás Slovanov krvácať v bojoch z moslimami. Toto čo zažívajú od moslimov dnes, to je len láskavé pohladenie, oproti tomu, čo sme si museli vytrpieť my za 175 okupacie Tureckom. Škoda reči.
      Chvalabohu, že sú Rusi pravoslávny a dnes ťazia z dedicstva CM. Lebo už by ich latiníci dodrbali na cimprcamrp. A to vravím ako katolík. Ale sú to nasi najblizsí bratia. A moje skúsenosti súms nimimlenntie najlepsie. Na rozdiel od Nemcov. Hovorí, jedno príslovie, židovské, človeka spoznáš keď s ním kšeftujes alebo spíš. No a tie skúsenosti mám s obidvomi stranami. Musím povedať, že sú jednoznačné. S Nemcami len tie najhorsie. V kazdom ohlade. S Rusmi tie najlepšie. Rusi velkorysi a stedrí. Nemci malicherní, závistliví, stále chcú len odrbat a dodrbat.

     • Rád Nemeckých rytierov bol v prvom rade rád, kresťanský rád. Boli zriadené výslovne pre boj proti „pohanom a nevercom či inovercom“. Ny Východe Európy zostávali pohanské etniká dlho do stredoveku. Výboje Rytierov boli rovnaké, ako tie v Palestíne alebo tie v Čechách proti odpadlíkom (husitom). Boli to v prvom rade náboženské vojny, i keď prirpdzene motivované korisťou, mocou a lúpením. O nacionalizme v tom chaose a neznalosti nemôže byť ani reči – i keď prirodzene ľudia považovali tých, ktorým ani nerozumeli, za cudzích.

      Ale ináč mal by si si dať naozaj pauzu. Toto:

      Dnes by sme mohli vtrhnuť my k nim a doraziť ich. Opakujem máme na to právo. Lebo toto oni robili a este sme im zachránili zadok pri Viedni. Kuám.

      To fakt ani nemôžeš myslieť vážne, Hm, „vtrhnúť“ … no dobre, ale „doraziť ich“? Títo ti urobili krivdu, títo zaviedli toto zriadenie?
      Ale nesmerujem kritiku osobne na teba, svedčí to o všeobecnej výbušnosti uvažovania ľudí v dnešnej dobe. Tebe osobne radím len vykašlať sa na to. Sadni si, vylož nohy a sleduj. My si žiaľ už asi moc nezastrielame, takže sa uvolni a sleduj, kedže si grafoman, môžez zapisovať a napísať hstóriu toho, čo príde:) Teda ak prežiješ, ak prežijeme, čo pochybujem. .-D

     • Som sa zasmial. Keď Ti to vyhovuje, vytiahneš , ze RNR bol krestanský rád. Pozri, do roku 1918, môžeme hovoriť o iba kresťanskej Europe a iba krestanských dejinach. Takze sa láskavo na to omieľanie vykašli, je to smiešne. RNR bojoval pri Tannenbergu, Čudskom Jazere proti akým pohanom ?? Žiadny tam neboli. Bol to nacionalny boj. Nič iné Germansky teror. Tak to vnímali vsetci zucastnený, vtedy a aj v 19. Storočí, keď o tom vznikali romány. Doraziť a vtrhnút boli rečnícke zvraty, Vtrhli tam iný a terorizujú ich ich iný. Ja som len poukázal na SPRAVODLIVOSŤ dejín. Že dnes sú Nemci tam, kde sme boli my medzi rokmi 1526 az 1680. A oni to vyuzili a porobili si nás na 300 rokov. To od nich nebolo pekné.

     • Svarga v niečom s Vami súhlasím, ale nie vo všetkom. Zabudli ste na to, že v stredoveku nemali televíziu a rozhlas, ktorá unifikovala reč tej – ktorej populácie, alebo etnika. V stredoveku bola dominatným médiom cirkev. Preto bola enormne dôležitá reč v ktorej sa vysluhovala liturgia. Cirkev ako posledný zvyšok Rímskej ríše mal tendenciu udržať cez latinčinu svoje pôvodné panstvo a autoritu, avšak podarilo sa mu to len na úrovni vtedajšej akademickej obce, neskôr pod tlakom reformácie museli prejsť k národným jazykom, čím moc a autorita pápežov oslabla a postupne upadala na dnešnú úroveň. O tom či sa v staroveku etniká krížom od Baltu k Strdozemnému moru mohli dohovoriť jedným jazykom, alebo nárečím …. . No, ak to zoberieme exaktne, nikto zo súčastníkov vtedy nežil, dokumentov je pomálo, ale ak si zoberiete príklad len reč našich farebných spoluobčanov z východnej časti Slovenska a západnej – dospejete k záveru, že si nerozumejú…. .

 8. Pán Admin čitať vie aj logicky myslieť. Tak este raz. Fakt č1: Rovnako biskup Wiching aj C+M boli katolíci Fakt č.2: Obidvaja spadali pod Rimsku nábozensku Jurisdikciu Fakt č.3 : Obidve strany to uznávali Fakt č.4 : Wiching vzniesol zalobu ohĺadom porušenia liturgie zo strany C+M , tym, že omšu vedie v Slovenčine. Fakt č.5: Pápez Mikulás I. povolal CM do Rima. Fakt č.5 : Novy pápež Hadrian II. povoli slovencinu ako 4.liturgicky jazyk. Faktč 6: Metod bol vymenovenovany za arcibiskupa a v Industria https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod bola zriadena samostatna dieceza SLovenska. atd.atd je to popisane Tu.to mate . Jednoznacne slo o spor mocensky a narodny !!!!! O zápas samostatnosti a nezavislosti Velkej moravy.

  • Vydávate nesúvisiace fakty za argumenty. Ak by som chcel argumentovať rovnako, mohlo by to vyzerať asi takto: Fakt č. 1: Pápež sídlil v Ríme. Fakt č. 2: Metod prišiel z Byzancie. Fakt č. 3: Svätopluk nebol Slovan. Teda jednoznačne to bol spor o rozvody manželstiev… 🙂

   Som ale rád, že na konci priznávate, že to bol boj o moc, ako som už skôr tvrdil, a „nacionalizmus“ ste posunul až zaň. Naviac si dovolím ešte jeden postreh. Pripustil by som, že v ich súperení hral úlohu aj nacionalizmus, ak by podľa vášho „faktu 4“ chcel Wiching viesť liturgiu v nemčine (germánčine). Keďže tak neurobil, šlo jednoznačne o spor cirkevný, keďže liturgie sa mohli viesť iba v latinčine, gréčtine alebo hebrejčine a určite nie v nejakej „slovenčine“, ktorá v tej dobe rozhodne neexistovala.

   • Ale no tak. Nebuďte ako malej Véna( Vaclav). Som rád, že ste aspoň pripustili čosi. Wiching nemusel predsa reagovať rovnako v rovnakom čase a rovnakom mieste. On sa predsa nemusel vymedzit voči Slovenom ! Jeho záujem bol opačný, on nás potreboval integrovať a v tom mohla zohrať rolu len a iba latinčina! Nemci toto nemuseli riešiť, postupovali v tom čase presne opačne. Až kým maska nespadla úplne. To nastalo až v roku 1198, keď vznikol Rád nemeckych rytierov. Tam už bol jasný nacionalizmus dokonca by som povedal ŠOVINIZMUS.
    ALE Vráťme sa k nášmu sporu, samozrejme že šlo o spor nacionálny. Veď Rastislav si vypýtal od cisára Michala III. Kňazov ktorý mali jasnú úlohu, kázať v slovenčine. O nič iné nešlo. Krestanstvo tu bolo 300 rokov. Bolo tu biskupstvo. Áno ale NEMECKÉ. A to ani Rastislav ani neskôr Svätopluk nechcel. Z jasnych dóvodov. Chcel samostatnosť. Ved v tom boji o moc šlo o nacionalizmus. O čo ine ? Vy to vidite ako spor dvoch mužov ? Nie bola to revolúcia a urobili sme ju my Slovaci. 4.LITURGICKÝ JAZYK. SLOVENČINA. Samozrejme existovala. Keď s nou hovorili Nitrania, tak ako to bola reč. Len a iba slovenčina. Alebo to budeme nazývat česky slověnština ? Slovĕn=Sloven. Môžme tam dať to staroslovenčina ale potom musia byť aj starí Sloveni. Áno je to tak a nebojme sa byť sami sebou. Keď môžu byt starí Madari, a stari Rusi, či starí Nemci a Francúzi, tak musia byt aj starí Slovaci. Nevznikli sme predsa v roku 1918.

 9. A s aku lahkostou sa da spojit „Moudrost soudruha Stalina“ so Svatoplukom, Cyrilom a Metodm a hlavne s NACIONALIXZMOM!
  To skutocne dokaze len Svarga.

 10. Ako velmi ste sa vzdialili od povodnej diskusie o Nemeckej mensine v Madarsku?

  • Ak sa nemýlim, tak pôvodná diskusia bola o Stalinovi a zločinoch červenoarmejcov. Ale nevadí. Skúsim vám to napísať zrozumiteľne. Pokiaľ tu chcete vidieť článok na nejakú tému, najlepšie urobíte, ak ho napíšete. Prosím, nezadávajte nikomu úlohy, ako keby ste to tu vlastnil, alebo si niekoho platil, alebo ako keby tu vôbec niekto robil za peniaze. Ak článok pošlete, ja vám za to urobím korektúru a zverejním ho. A všetci budú spokojní. Garantujem vám, že článok bude zverejnený, pokiaľ nebude úplne odtrhnutý od reality.

 11. Vazeny redactor propu
  Ja mam o situacii nemeckej mesiny v Madarsku len tie utrzkovite poznatky ktore som poslal. A neviem kde by som ziskal viac informacii. Preto som navrhol ze SA natolko scitana osoba bude moct povedat na tutuo temu ovela viac, nikomu nic nezadavam, podavam len navrhy.
  Teraz k debate medzi vami a Svargom : Pisete ze slovencina vtedy neexistovala. Ale ano existovala- avsak v trochu inej podobe! Jazykovedci dnes suhlasia ze proto-slovancina, bol prvy jazyk v Europe, od ktoreho sa vyvinuli vsetky ostante europske jazyky aj indo – europske, ci indo-arijske jazyky. Spravne by malo byt euro-indicke a arijo-indicke jazyky. K tomu bola vytvorena aj pohibliva mapa Europy ako sa vytvarali jednotlive jazyky.
  Teraz zakoncim tymto: Na pociatku bol Summer. A tak podavam na porovnanie zopar slov v summercine, slovencine a anglictine.

  Summer Slovak English
  apluhtu pluh plough
  sakira sekera axe
  zr zrno grain
  ln lan linen
  apsenu psenica wheat
  edu jedna one
  imhula hmla fog
  bak boh god
  kienensi knieza prince

  • Nikto nemá o nemeckej menšine v Maďarsku ucelené dáta. Pretože Maďari dôsledne zametajú stopy po svojej asimilácnej politke. Kedže nebola napísaná ziadna ucelená kniha o tejto veci , myslim s dorazom na nemeckú menšinu, tažko môže ktokoĺvek elegantne vytiahnut „evidencie“ a písať, čo mu napísali a hlavne spracovali iný. Ako sa vraví , tvariť sa vie každý. Fakty sú vsak jasné, za roky 1880 až 1950 , kamsi zmizlo 850 000 Nemcov z Maďarska. NEVYPARILI SA ANI NEBOLI ODSUNUTÍ. Boli asimilovaní ako každé nemaďarské etnikum.

 12. Este chcem reagovat na situaciu okolo Ciny. Tam zapad nepresadil sankcie ani po Tinamenskom masakri. Pretoze Cina dostala od zapadu inu ulohu A sice zlikvidovat na zapade priemyselnu yrobu a zivotnu uroven obyvatelstva. Neviem ako by sa mohla na sposob Ciny uchovat Vychodna Europa ako blok? Ked svetoriadici umyselne vytvorili vysoku zivotnu uroven na zapade aby tak mohli rozlozit vychodny blok. Pretoze tymto podlomili hlavny argument socializmu. Za tym cielom dali na zapade vysoke pravomoci odborom-uniam a tie potom ako sa priemysel zo zapadu presuval do Ciny postupne odburavali. Teraz su na tom po stranke zivotnej urovne vsetky byvale staty vychodneho bloku horsie ako boli pred rokom 1989. Dokonca aj byvale vychodne Nemecko. Ked sa o tom viedla diskusia. Byvaly zapadonemecky minister povedal: „No a co vsak Vychodne Nemecko dohromady ma menej obyvatelov ako Bavorsko.

  • Som rád, že ste skonštatovali, presne bez ideológie a predpojatosti čo som povedal aj ja. Totiž že životná úroveň v bývalom RVHP, prudko klesla a je horšia ako za socílalizmu. Od tohto faktu sa dá odpichnúť. Pokiaĺ sa jedna o Činu, treba všák povedať jedno. Že Čína nedopadla ako my, to je zásluha Číny samotnej. Tam neboli zradcovia. Každý zradcovia boli nemilosrdne vykončený. Bez milosti. Toto je históriou overený recept. A tu to spojím s originálnou myslienkou članku. V tom spočívala veĺka múdrost súdruha Stalina, že dôlsedne vykončil každého zradcu aj s jeho rodinou. A to je skutocne jediné riešenie. Múdre a overené.

 13. Pan Pribina,nezabudol som na vas, pripravujempre vas nieco o tych vynanych Nemcov nielen z Madarska ale aj inych krajin Europy. Vydrzte.
  A co sa tyka tych Sumerov, ze boli prvi, to je dnes uz otazne, lebo napr. „Gobekli Tepe v Turecku sa odhaduje na vek 15 tisc rokov BCE, a napr. Puma Punku na hranici Bolivie a Peru tiez na asi 12 tisic rokov.
  Historiu tejto nasej planety bude treba pomaly poprepisovat.

 14. p. Pribinovi – trochu oneskorene, za čo sa ospravedlňujem – ale presné čísla o vyhnaní Nemcov (po vojne) z Maďarska nemám, ale mám celkové číslo Nemcov vyhhnaných z ich domodov z Poľska, Maďarska, Juhoslávie, Rumunska aj z Československa.

  Ano, bola to Konferencia v Berlíne-Potsdame, Júl 17- Aug. 2, 1945, za účasti válečných zločincov Churchilla, Edena, Trumana a Stalina, na ktorej títo zločinci rozhodli o tomto zločine a ktorá urobila dvanásť až šestnásť miliónov ľudí bezdomovcov, ľudí bez Štátu. Východo-európski nezávislí osadníci, schopní, kvalifikivaní remeselníci a odborníci v Sudetách, boli zredukovaní do nepotrebnej proletárskej masy, vyhodenej za hranice s 30 kilovými balíkmi na osobu. ‘Naci’ profesori boli nútení robiť prácu zametačov ulíc a ‘Naci’ zametači ulíc boli vyhodení z práce.
  Transylvánski Saxoni boli vyvezení na Sibír, zatiaľ čo vysoko kultivovaní nemeckí usadlíci južného Maďarska a severnej Juhoslávie boli poslaní do Titových vyhladzovacích táborov, kde im do potravy miešali sklenený prášok.
  Šestnásť niliónov ľudí bolo vyhodených zo svojej krajiny a zdegradovaní na hladný, nepotrebný mob, bez koreňov, bez Štátu. Boli hnaní ako stádo dobytka do západného Nemecka, v mene humanity.
  Prezident Truman, briti Atlee, Churchill a Stalin, 2-ho augusta 1945 (v Európe bolo po vojne) nariadili vysídlenie nemeckej populácie z Poľska, Československa a Maďarska, odhadom 12 miliónov ľudí. Nejakých 3 milióny zahynulo (“American Manifest Destiny and Holocausts”, str.182).
  Boli to všetko kresťania a Vatikán neprotestoval ani slovom!

  Propagandisti, ktorí považujú každého žida, ktorý už nie je v Strednej Európe, za “exterminovaného”, nenanzývajú 4,558,041 Nemcov, ktorí už nie sú v Sliezsku potom, ako ich Poliaci terorizovali v rokoch 1945 1946 a zavraždili z nich dvadsať procent; rafinovane ich nazývajú “odsunutí” do Nemecka; teda s 1,895,015 z Pomeranie, 407,500 z Danzigu a 3,912,849 Nemcov zo Sudet, z ktorých 210,000 bolo znásilnených a ubitých k smrti a len 100,000 ich v Sudetách ostalo!

  Na západ od Nemecka to nebolo lepšie. Dánsko ukradlo časť SCHLESWIG-u, do mája 1945 tam vyhodené nemecké deti pomreli na epidémie a hladom. Francúzi ukradli STRASSBURG s ELSAS-om, Belgia a Nizozemsko si privlastnili menšie územia. Čoho boli schopní Češi a Slováci, Maďari a Maršal Tito vieme.
  Na východe bola vyhlásená sovietska zóna po demarkačnú čiaru na Odre a Nise. Všetko, čo leží od demarkačnej východnej čiary si rozdelili Sovieti s Poľskom po tom, čo vyvraždili a odvliekli, okradli a vyhnali domáce nemecké obyvateľstvo. Deti čo v zime 1944-45 ostali bez rodičov, ktorí boli povraždení, blúdili po zasnežených krajoch bývalého Pruska na vlastnú päsť, tie čo nezmrzli v mraze, alebo neboli pozabíjané Poliakmi a prežili, volali ich VLČIE DETI. Poľský episkopát plesal radosťou, väčšina detí bola protestantská.

  To nebolo víťazstvo a snaha o nejaký ‘večný’ mier, alebo slobodu, to bol ústup do barbarizmu, ústup do temna, založený na 2 tisíc ročnej túhe po židovskej pomste na árijskej, bielej rase.
  Povedal to jasne ruský matematik a scholar Safarevič v súvislosti s bolševickou revolúciou v Rusku:
  “židovskí revolucionári boli motivovaní túžbou po odplate, vštepenou im 2000 ročným židovským náboženským dedičstvom; že v revolúcii bol viditeľný radikálny židovský nacionalizmus, ktorý stále existuje…..”

  • Milý Sithra Ahra, toto čo ste napísali, je Vami už veĺa krát napísaný obsah. Nespochybňujem jeho pravdivosť ani Vám nepredpisujem čo máte písať . A vóbec nezľahčujem tragediu Nemcov po vojne 1945. Len Vás chcem upozorniť, že Vanio Pribina od Vás chcel čosi úplne ale úplne odlišné. Maďarizačná asimiláčná politika s dôrazom na Nemeckú menšinu v rokoch 1880 až 1950. To len aby ste sa porozumeli.

  • Američtí židáci jakým byli Baruch či Morgentau měli zájem poškodit jak Německo, tak i uvrhnout do koloniální závislosti země východní a střední Evropy, nás nevyjímaje! V jejich plánu odsunu Němců byla obsažena dvojí škoda pro nás: 1. zemědělské na několik států rozdělené Německo by nestíhalo uživit početné přistěhovalce z východu a dostalo by se na pokraj hladomoru. 2. země zbavené schopné populace by upadly do zaostalosti (což se stalo) a navíc by se usnadnilo vítězství komoušských protibílých sil v těchto zemích (což ovšem se stalo taktéž). Jenže plán přeci jen hochům stoprocentně nevyšel! A to navzdory tomu že zavraždili Pattona a jiné velké muže bránící zájmy naší rasy! Totiž postavil se jim sám FDR, což nečekali a po něm i Churchill a proti realizaci té první části byl i sám Stalin! Proto byl tento zločinný plán realizován jen v té druhé části – tedy odsunem Němců z území ovládnutém Moskvou, protože s tím počítaly loutkové Kremlem dosazené vlády těchto zemí, jimž se hodila možnost odstranit tento poslední problém k nastolení rudé totality. Sám velký generál George Patton po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ A Ben Klassen k tomu napsal ve své knize Na kraji krvavé rasové války: „Mnoho realistických vojáků, jako generál Patton a jiní prozíraví bílí vůdci prohlásili, že jsme měli jedinečnou možnost zničit komunismus. Mohli jsme to skoncovat už v roce 1945 a vydat se přímo na Moskvu abychom vyčistili to hnízdo hadů. Avšak Židé kteří byli u moci si to nepřáli. Tajně zabili lidi jako byl Patton a umlčeli jiné navždy. Naplno začali s propagandou a rozšírili ideu, že „posvátnou rolí Ameriky je přebudovat rozpadlý svět“, který oni pomáhali předtím zničit.“

 15. Národný socializmus nebol ich nepriateľ. Ich nepriateľom bola nemecká pracovitosť, húževnatosť, morálka, usilovnosť, ich najvyspelejšia technológia na svete, ich lepšie ťažké aj ľahké strojárenstvo, ich lepšie autá a skutočnosť, že napriek Versaillu boli za pár rokov najbohatšou krajinou na tejto planéte.
  A ich najváčším zločinom bolo, že to dokázali bez pôžičiek od svetových židovských bánk, keď Hitler vystúpil z IMF a oznámil inm, že Nemcko si od nich požičiavať nebude. A ich ‘barter systém’ bol revolver namierený rovno na čelo Amerily!
  Nemecko sa snažilo vymaniť sa zo siete svetových dlžôb. Anglicko (anglické židovské banky) bolo celkom ochotné požičať Nemecku peniaze na nákup surovín, ale Nemecko trvalo na výmene: tovar za tovar! Nemecko nebude vtiahnuté do systému narastajúcich dlžôb, nárazových konjuktúr a krachov.
  Že nemecký výmenný obchod (barter) urobil Nemecko agresorom na svetovom trhu, jasne napísal London Times:
  “Jednou zo základných príčin tejto vojny (Druhá svetová) bola nepovoľujúca snaha Nemecka od roku 1918 zabezpečiť si svetové trhy na zosilnenie svojich financií v čase, keď všetci jeho konkurenti boli prinútení svojimi vlastnými dlžobami prijať presne ten istý kurz. Pokračujúce trenice boli nevyhnuteľné. Nemecko zaviedlo novú peňažnú politiku…..po ktorej Nemecko prestalo mať akékoľvek finančné ťažkosti”.
  Times pokracuje:.
  “Nič nepočuť o potrebe zvýšenia daní, povinnom šetrení, alebo o enormných verejných vojnových pôžičkách (od obyvateľov). Práve naopak. V poslednej dobe bola zrušená dôležitá daň. Úspory verejnosti v bankách dosahujú znovu a znovu nové mesačné rekordy. Je taká hojnosť peňazí, že úroky na ríšske pôžicky mohli byť znížené zo 4½ na 4%.”

  Nemecko vydalo od roku 1935 peniaze, , ktoré neboli automaticky hneď dlžobou štátu, teda obyvateľov, peniaze bezúročné, čo spôsobilo šokujúci vzostup z depresie ku svetovej moci za 5 rokov!
  Nemecko financovalo celý svoj government a vojnové operácie od roku 1935 do roku 1945 bez zlata a bez dlžôb a bolo treba celý kapitalistický a komunistický svet, aby zničili nemeckú moc nad Európou a vrátiť Európu zpät pod opätok bankárov.
  Nemecko sa pokúšalo zlomiť obruč úverov peňažného monopolu silou ekonomicky zdravého rozumu a to bolo neodpustiteľné.
  Nemecko malo najvyšší životný štandard na tejto planéte, načo by Hitler a Nemecko potrebovali, alebo chceli vojnu?
  Bola to Úžera a len Úžera, ktorá ich, ako aj celu Európu a pol sveta do nej nahnala.
  Lebo Úžera sa nikdy nenasýti!

  Tu nešlo o zničenie Národného socializmu, či Hitlera. Išlo o zničenie nemeckej ekonómie a nemeckého úspechu vo všetkých odvetviach, čo vyjadril sám Churchill svojimi výrokmi:
  “Táto vojna nie je proti Hitlerovi alebo Národnému Socializmu, ale proti sile nemeckého národa, ktorý musí byť raz prevždy zdrvený, či je v rukách Hitlera alebo jezuitského kňaza”.
  “Neodpustitelný zločin Nemecka, pred Druhou svetovou vojnou, bol jeho pokus vyslobodiť svoju ekonomickú silu zo svetového obchodného systému a vytvoriť svoj vlastný výmenný mechanizmus, ktorý by odoprel svetovým financiám príležitosť profitovať “ (Winston Churchill‘s “Memoirs”).
  Proti podliakom tohoto razenia stálo nielen Nemecko, ale celá Európa, ak nie dokonca celý svet.

 16. Áno toto vsetko je pravda. Príčina WW2 bola jasná vtedy a je jasná aj dnes. Úžera. O tom nie je žiaden spor. Lenže to nevysvetľuje všetko a ani neospravedlňuje vsetko čo sa stalo. Pretože rovnako v tejto sieti úžery nebolo ani Stalinské ZSSR . Tak kde je logika, toho , že Hitler zaútočil na Stalina ? Vyvolať vojnu kde hlavný aktéry boli hlavný aktéry , práve Tí, ktorí mali spolupracovat je predsa obrovský úspech Úžerníkov. Presne poďĺa hesla, ked sa dvaja bijú, tretí víťazí. Vsetko ostatné sú len omáčky a táranie.. V tomto svetle konanie AH bolo konaním totálneho idiota, pretože odpáliť vojnu so svojím jediným možným spojencom bolo vrchol akejkoĺvek absurdnosti. Navyše ked si predstavíme, že práve ZSSR bol pre Nemeckú Ríšu, ideálnym a to doslova partnerom prave pre bartrový systém. Pretože ZSSR potreboval všetko čo NR ( Nemecká Ríša) ponúkala, teda stroje a spotrebný tovar a ZSSR ponúkal presne to, čo NR potrebovala suroviny a polotovary v neobmedzenom množstve a za skvelé ceny. A paradox dejín je, že sa opakujú prave dnes. Znova by bolo možné vybudovat Euroázijské spoločenstvo od Kamčatky až po Gibraltar, kde osou by bol Rusko-Nemecká spolupráca. Čím by raz a navzdy bola ukončená dominancia USA. A znova je to nikto iný ako Nemecko, ktoré ide samé proti sebe. Iste svet je inde, na čele Nemecka nie je AH ale AM, ideológia je iná napravo aj naĺavo tejto Osi. Dnes Nemecko nie je nacionalnesocanske a Rusko nie je komoúšské. KAŠLIME NA IDEOLÓGIU. TAK AKO NA ŇU KAŠLE ÚŽERNÍK. A PRETO VÍŤAZÍ !!! Znovu stojí Nemecko proti Rusku. Neobudem vysvetľovat AM ona nie je Nemka. Ale v prípade AH, stojí rozum. A to vraj bol chytrí a vzdelaný muž. Ako ma tu presviedča kade kto. No možno ale konal ako absolútny retard, ktorého dostal Úžerrník tam kde chcel. Do vojny so ZSSR. Svojim jediným mozným spojencom. Toľko suchá reč faktov. Áno nedá sa spochybniť pracovitosť, moralka a múdrosť nemeckych pracujúcich. Ale ako povedal Gercen : všetka práca vedená bez zmyslu je prácou zbytočnou. A to sa stalo aj v rokoch 1933 až 1945. Obrovské vzopätie Nemecka bolo zmarené, leho jeho veľký vodca zaviedol do úplne zbytočnej vojny so ZSSR. A vrcholom je múdrosti bolo, že AH, odmietol zničiť svojho úhlavného nepriateľa Anglicko, lebo to bol ÚŽERNÍK.
  Keby to nebolo také tragické, jeden by sa smial. Toto je suchá reč faktov, bez ideologického rečnenia a iných omáčok.

  • Toto mi dnes náhodou padlo na monitor.
   Určite ťa to poteší 🙂

   • Ďakujem potešilo. Viem, že Ťa to prekvapilo. Áno, dnes sa prieť ako to mohlo byť je úplne zbytočné. Skrátka je to pošetilosť. A predsa je čosi v nás, že nás núti sa vracať, pretože sa nevieme zmieriť s tým ako to dopadlo a ako to je. Je to chyba ? Vraví sa , že áno. Život sa má vraj žiť, tu a teraz, pre túto chvíľú. Zas iná teória vraví, že sa musíme vysporiadat s tym, čo je a neopakovať sťale tie isté chyby.

    • Samozrejme, že sa musíme vracať – pretože táto posledná vojna výrazne deformuje súčasnosť. To sa nedá ignorovať, bude to pôsobiť znova a znova, kým to ľudstvo neopraví.

     To video je ale ináč dosť chabé – samozrejme, s vývojom atómovej bomby by nastala rovnováha (v podstate „víťazstvo“ pre Nemecko). Zaujalo ma len tá mapa povojnového stavu.
     realistickejšia verzia je, že Nemecko mohlo zvrátiť priebeh nejakou technickou inováciou, povedzme tryskovými lietdlami. Zničiť inváziu 1944. Potom by nastalo prímerie.
     Koniec vojny prímerím v rolu 1945 by už každý prijal (len Churchila by trafil šlak).

  • Svarga existuje odpoveď prečo sa Nemci s Rusmi do seba pustili. Medzi ľuďmi existuje rivalita a podobne ako sa RKC má problém dohodnúť s komunistami v Číne dnes a predtým aj u nás, aj keď obom ide zhruba o to isté, tieto inštitúcie a ich ideológie sú konkurenčné, museli by byť pritlačení na hranu, aby sa dohodli. Podobná rivalita je medzi socializmom nacionálnym a socializmom založenom na bolševizme.

 17. Jako mnohem pravděpodobnější se mi jeví hypotéza, že tyto válečné zločiny prováděly zvláštní jednotky Lidového komisariátu vnitřních věcí s cílem vyprovokovat u německých vojáků odvetné akce proti civilnímu obyvatelstvu a raněným vojákům Rudé armády. //// A práve o týchto jednotkách vyjde čoskoro kniha Stalinova komanda (Alexander Gogun). Autor v knize popisuje málo známé jevy sovětského života za druhé světové války: bezohledné užívání taktiky vypálené země, úmyslné provokování nacistických represí proti civilistům a vnitřních bratrovražedných konfliktů nebo ničení vlastních vesnic. Gogun vysvětluje, že toto všechno není nahodilý důsledek masového krveprolití ani „lidová odezva“ na krutost nacistického režimu, ale že jde o zákonité projevy Stalinovy likvidační války proti všem – včetně vlastního obyvatelstva. Alexander Gogun (1980) je historik, kandidát věd a doktorand na katedře dějin východní Evropy Humboldtovy univerzity. Ve svých publicistických knihách se soustřeďuje na sovětské dějiny Stalinova období, především na vše, co nějak souvisí s Velkou vlasteneckou válkou a s konfrontací mezi Hitlerem a Stalinem.

Leave a Reply