Domov / Hlavná strana / Sionizmus / Totalitná svetovláda, časť 2

Totalitná svetovláda, časť 2

Totalitná svetovláda, časť 1

„Až sa svet obzrie za 20. storočím, bude plakať. Nie preto, že bol  zaplavený krutosťou, ale preto, že dobrí  ľudia mlčali.“  Martin Luther King.

Dokonale kontrolované lidstvo
Každá totalita v historii světa začínala právě tím, žže se začaly shromažďovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužžily ke kontrole občanů a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský názor a přesvědčení. Vzpomenme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého faššismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a nevhodní /za Rakouska-Uherska vlastenci, za faššismu zejména židé a za komunismu věřící křestané a disidenti/ byli sledováni, vězněni a likvidováni. Kažždý ví a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, žže každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů o své osobě. Je to ale tak jasné i budovatelům světovlády?
Všimněte si přátelé, žže dnes, kdy žžijeme v představě dokonalého světa, začínají vlády potají shromžažďovat osobní údaje o každém člověku a to v masovém měřítku. Ano, opět si vlády začínají dělat registry svých občanů a jelikožž se tak činí v naprostém utajení, kažždý si mužže domyslet zkuššenosti z totalitní historie. Ale proč se domýššlet, když existují důkazy o tom, žže vlády světa skutečně nelegální databáze střádají a postupují je pod jeden globální registr světovlády. Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a vššemi lidmi. Jen tak můžže začít svoji totalitní globální vládu. Pojdme se podívat za některými důkazy.

V průběhu vyššetřování zvláštní komise Senátu USA v roce 1975 byly vládou USA přiznány ššokující fakta. Jižž v roce 1956 totižž vládní bezpečnostní složka FBI vedla nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem 141 231 773 amerických občanech. Z tohoto počtu tvořili přitom pouze 20% lidé, kteří byli někdy trestáni. Ostatních 80%, což je asi 112 milionů Američanů, byli občané, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech užž tato kartotéka obsahovala 180 milionu takových údajů. Senátní komise přiznala, žže tyto nelegální databáze sloužžily ke kontrole a manipulaci prakticky se vššemi občany USA.

Ale nelegální databáze o soukromí občanů sbírá nepochopitelně i armáda. Bylo zjištěno, žže jen mezi lety 1966 – 1971 si armádní zpravodajská služžba USA vytvořila kartotéku se záznamy o 100 000. obyvatelích USA.

V roce 1977 se ve Velké Británii provalila značná aféra, kdy se zjistilo, žže anglická policie Scotland Yard zřídila své speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu některých domácností. Zjistilo se, žže již tehdy byla vládou kontrolována ve Velké Británii každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této aféry prispel i renomovaný deník The Times, který tuto aféru 9. září 1977 vynesl na veřejnost. Kdyžž pomyslíme, žže  jižž v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajně sledováno 1 100 000 občanů, můžžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozššiřují.

Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice schválen parlamentem jeden velice podivný zákon a to i přes značné protesty občanů. Na jeho základě dostal stát neomezenou pravomoc získávat od občanů naprosto vešškeré data a informace z jejich žživotu, včetne tech nejintimnejších. Znovu opakuji, žže vešškeré totalitní systémy v historii začínají právě tím, žže se začaly sbírat osobní data vššech občanů dané země.

Navíc tyto našše údaje jsou vládou zneužžívány. V roce 1992 například Federální ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více nežž 2. milionech občanů našší země, včetně adres a rodného čísla. Tentýžž rok 1992 otřásla ministerstvem vnitra dalšší aféra, když se zjistilo, žže úředníci ministerstva vnitra vedou nezákonně údaje o občanech, které mají naprosto důvěrný charakter. Obsahovaly i takové údaje jako je sexuální orientace osob, jejich rasová přísluššnost či skryté dušševní vady občanů naššeho státu. Tyto nelegální, ale předevšším odporné databáze mohly a můžžou být kdykoliv zneužžity proti nepohodlným občanům.

Na mezinárodní konferenci konané v lednu 1979 v německém Darmstadu, ke které se svými podpisy připojily statisíce rozhořčených občanů za svá práva, přiznal veřejně profesor Abendroth, žže německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy shromažďduje ve skutečnosti miliony karet a spisů o vššech občanech země, kteří se nějakým způsobem vyjádřili kriticky k našší společnosti.

Při vyššetřování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, žže více než 1300 agentů vládní IRS bylo během posledních pěti let vyššetřováno z důvodu neoprávněného slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců IRS má přístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Kdyžž se tato aféra znovu rozpoutala v červenci 1994, vyššlo najevo, žže soukromé údaje o milionech občanů nelegálně vlastní i dalšší vládní úřady včetně samotné vlády USA, přestožže to bylo zakázáno. Potvrdil to i americký senátor David Pryor.

Dne 7. července 1986 se dostal v USA na světlo světa patrně státní dokument „Silent Weapons for Quite Wars“, který byl označen datem: květen 1979 a kódovým označením č. 74-1120. Senátor M.W.Cooper označil tento dokument za autentický materiál tzv. „Tajné vlády“. Dokument byl omylem zapomenut v kopírce při odprodeji nadbytečných zařízení a tak došlo k úniku informací. Dokument 74-1120 obsahuje velmi závažžné věci, ke kterým se ješšte vrátíme. Předevšším vššak ve své technické príručce TM-SW 7905.1 popisuje vytváření modelu domácností, postup při sledování občanů, rodin, naššeho soukromí a jeho napadání. Podle tohoto dokumentu má být každá lidská bytost na celém světě totálně kontrolována a sledována od odposlechu telefonu přes analýzu odpadků, ažž po sledování chování dětí ve šškolce. Počítá se s jednou gigantickou úřední byrokratickou maššinérií na podchycení a sledování soukromí vššech lidí a vedení tajných záznamů o nich, které, jak je možžno z dokumentu vyčíst, hraničí až s totální ššpionáží. Počítače z celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi.

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil: „Prostřednictvím počítačů budou lidské žživoty a zálžežitosti neustále sledovány. Brzy bude možžné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad vetššinou osobních informací o občanech“.

Don Mc Alvany, poradce ve výzvědné službě vlády USA, veřejně přiznal, žže počítačové zpracování dat Američanů umžožní vládě sledovat a ovládat lidi od kolébky do hrobu. Mimo jiné prohlásil, žže: „Vláda v budoucnosti bude schopna sledovat a ovládat své subjekty více kompletně a účinně, nežž jakýkoliv totalitní režžim v minulosti“. Dále přiznal, žže od roku 1995 vládní IRS /užž zde o ní byla řeč/ počítačově zpracovává vššechny Američany. Tento vládní program je jižž hotov a profil počítače nyní existuje ke skutečně kažždé rodině nebo jednotlivci. Jedním z techto projektu je „METRONET“, který doslova ššmíruje 110 milionů lidí v 80. milionech domácnostech v zemi. Celkový počet sledovaných se pohybuje kolem 250 milionů lidí /jen v USA/.

 Vidíte, prátelé, žže světovláda pracuje, pouze to my nevidíme. Ale to není všše, vlády světa pripravují plány na uchvácení občanů žuž od úplného narození ažž po smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v případě potřeby také zlikvidovat. Nikdo nedal veřejnosti jediné rozumné prohlášení, proč jsou tyto data náhle tak masově po celém světě sbírána, ale přesto se tak děje. Čtěte dál.

Světovláda vidí nepřítele v každém člověku a hodlá totálně kontrolovat i našše děti /OSN a snahy o ústavní výchovu dětí aj./. Kongres USA užž počátkem 90. let navrhoval zákony, které by nutily rodiče podrobovat své děti vládním prověrkám. Zákon c. S-732 vyzývá pro realizaci počítačového registru pro vššechny děti mladší 6. let. Tento registr umožžní vládě totální výchovnou kontrolu své mládežže směrem ke světovládě a jako zločince bude kontrolovat vššechny děti v zemi. Vláda navíc vyhrožžuje, žže odmítnutím tohoto zákona mohou být děti rodinám odebrány, v lepším případě rodinám odepřou sociální dávky na dítě. žŽijeme v podivně kruté době, nezdá se Vám ?

Evropa rozhodně nezahálí. Státy Evropské unie /prakticky celá Evropa/ přistupují od roku 1985 k takzvané Schengenské dohodě. Říkám přistupují, ale tato dohoda je povinná pro vššechny státy, které chtejí mít s EU neco do činění a to prakticky postihuje vššechny státy. Schengenská dohoda je velmi diskutovaná věc, ale vššimněte si, žže se vžždy hovoří jen o ní, ne o tom, co je v ní. Kdyžž jsem požžádal vládu ČR o podrobné paragrafy této dohody, byli mi sděleny opět jen výsmeššne obecně známé informace. Proč se to tak tají ? Jde totižž o jeden z největších podvodů na demokracii, který má totálně kontrolovat žživoty lidí v Evropě. Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody vyžžadují po státech, aby zakládaly elektronické výstavby archivu a počítačově zpracovávaly osobní informace o svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na úrovni světové. Paragrafy 5,25,29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do kategorií nežžádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně, ideologie, společenského působení a to tak, jak vlády budou chtít. Lidé jsou zde jen dobytek do počtu, se kterým si můžžou vlády dělat cokoliv se jim zlíbí. V protikladu s ŽŽenevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje politický azyl. Užž nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy 25,45,46,92,94,96,101 a 109 doslova ničí soukromý a osobní žživot, právo na svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu. A já se ptám, jak je to možžné, kdyžž je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod občanů a Světovou deklarací lidských práv schválené OSN ? Je jasné, žže účel světí prostředky a ten účel je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém světě. A není náhodou, žže tyto snahy vyvstaly současně po roce 1945 ve vššech částech světa. A tyto databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají i politicky nebo jinak názorove nevyhovující, ale dokonce i ochránce lidských práv. Jakby také ne, vžždyť jsou to právě ochránci lidských práv, kteří by nikdy žžádnou totalitní světovládu nepřipustili.

Užž v roce 1956 byla na příkaz prezidenta Eisenhowera v USA zřízena pod patronací FBI a CIA agentura, která se zabývala sledováním bojovníků za občanská práva a vedla také kartotéky na osoby nepohodlné vláde. Jak vyplynulo při odtajnění vládních dokumentů na základě zákona o svobodě informací koncem 60. a v polovině 70. let, vláda USA dokonce sama naplánovala a uskutečnila nekolik vražžedných atentátu na ochránce lidských práv. Jednou z obětí byl i Martin Luther King.

Občané jsou samozřejmě znechuceni takovým jednáním. Kdyžž tyto případy přerostly a občané se začali scházet před Bílým domem a masově protestovat, pověřil Senát USA zvlṚtní vyššetřovací výbor v čele se senátorem Frankem Churchem. Ten měl odhalit pozadí ohledně tajných vládních databází o občanech a ššpehování soukromí občanů. A to se také stalo. Výbor totižž vydal v dubnu 1976 svoji závěrečnou zprávu, kde senátor Church přiznává, žže vláda skutečně nelegálně sleduje obrovské množství lidí a shromažduje v gigantických archivech tuny soukromých informací o občanech, anižž by o tom lidé věděli. Senátor Church přiznal dále, žže vláda často nařizuje tajné sledování občanů pro jejich politické přesvědčení, ochránce lidských práv i organizace zabývající se lidskými právy, charitou a pomoci lidem, dále rasově nevyhovující občany a mládežž. Vyplynuly i zajímavá čísla. Od června 1975 použžívala FBI celkem 1500 vyšškolených agentů výhradně na ššpehování politicky nevhodných a v roce 1976 vyčlenila FBI na stíhání těchto nevinných disidentů a ochránců lidských práv celkem 7 400 000 dolarů, což je více nežž dvojnásobek rozpočtu na oficiální stíhání kriminality. Zde je jasně vidět čeho se vlády skutečně bojí, pravdy. Senátor Church také odhalil, že vláda pod programem „COINTELPRO“ a na základě nelegálně získaných osobních dat občanů cíleně rozvracela vytipované rodiny, zajišťovala propouštění vládě nevhodných lidí ze zaměstnání a studentů ze šškol, faleššně obžžalovávala a odsuzovala do vězení lidi, kterým předtím fingovaně zmanipulovala daňové přiznání, faleššným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné občany jako blázny a izolovali je v psychiatrických léčebnách, ale zajišťovala i fyzickou likvidaci nepohodlných osob.

Tak jak se Vám, přátelé, líbí nṚ spravedlivý svět a demokratické vlády? Musím Vás vššak ujistit, žže ani takováto aféra nic nezměnila. Přes oficiální vládní přiznání těchto ššokujících praktik se nestala žžádná náprava. Hned jak se uklidnilo veřejné mínění, vláda pokračovala v tomt鞾, pouze své praktiky dnes lépe utajuje. Světovláda dál činí ve skrytu všše proto, aby rozvrátila společnost do připravovaných norem světovlády. K vyššetřování Senátu v těchto věcech se ještě vrátíme.

Není pochyb, žže vlády světa na příkaz světovlády shromžažďují v tajnosti našš soukromé data a podrobné informace z naššich žživotu. Každžému by melo být jasné, žže jde o zločinný tah pro kontrolu společnosti a její manipulaci. Člověk má být redukován z občana na pouhé číslo a jeho žživot bude plně řízen vládou. Kdo nebude po vůli, jeho kádrový posudek mu ve společnosti nedovolí žžít jako člověk. Užž teď jsme jen loutky oddané v nemilost úřední byrokracie. Odhalené případy mluví jasně.

Nedejte se ale mýlit jednotvárností tohoto problému. Vlády světa užž pár desítek let pracují na mnohem zákeřnejším způsobu kontroly společnosti a toho se, at chceme nebo nechceme, účastníme vššichni.

Světová vláda totižž počítá s tím, žže v brzké budoucnosti má být stažžena finanční hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou peníze, které si vyděláte, ale místo hotovosti se Vám automaticky přesunou na Vašše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze přes počítač, kdy se Vám odečítá částka, kterou jste jižž utratili. Je to prakticky systém dneššních platebních a kreditních karet, který jižž dnes drtivě vytlačuje hotovost. Banky celého světa dávají dnes držžitelům karet veliké výhody, aby lidé sami opouštěli hotovost. Vlády samotné pak postupně právními cestami naopak omezují občany, kteří dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc chtějí zavést tento bezhotovostní karetní systém ? Protožže tak budou vědět o člověku naprosto vešškeré informace a mohou ho nejen sledovat, ale s ním i manipulovat. Totižž tím, žže mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát, občan se tak stane přímo závislý na státu a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protožže jinak by se mohlo stát, žže mu stát zablokuje konto a človek tak bude odsouzen, neboť nikde jižž nic nekoupí ani neprodá. Ale nejen, žže tímto lidé ztratí své svobodné přesvědčení, ale ztratí i své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědet kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete /na základě různých položžek čárového kódu/, kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem. Mohou ale sledovat i VṚ pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte. Plán je tedy jasný. Vžždyť sám americký senátor M.W.Cooper k tomuto v roce 1989 prohlásil: „Budeme otroky spoutaní bezhotovostním systémem ekonomické kontroly“.

A tím si můžežte být jisti. Vlády nás proto potřebují všechny bez rozdílu donutit přejít na bezhotovostní transakce. Dělají všše proto, aby komukoliv s hotovostí komplikovaly žživot a nutili tak lidi zvolit karetní systém. V rámci tohoto plánu například v USA začali vydávat nové 20,50, a 100 dolarové bankovky. Vydali je vššak ve velmi omezeném množství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikační kartu. Přitom jiné, nžež tyto nové série bankovek jižž neplatí a lidé si tak musí zřizovat kreditní a identifikační karty, aby mohly získat od státu hotovost. Jinými slovy, hotovost je občanům v USA nyní jižž povolena pouze v určitém množství na měsíc a to jen vybraným jedincům, kteří přijali a vlastní nějakou ze státních platebních nebo identifikačních karet. Je to zrůdnost, ale není to všše. Podle zákona jsou v USA banky i obchody povinné sdělovat vládní složžce IRS jakoukoliv transakci prevyšující 3000 dolarů. Ten, kdo platí v hotovosti touto a vyšššší částkou, je okamžitě zařazen do databáze podezřelých občanů a je s ním tak ze strany úřadů také jednáno. Nechceš-li být státem ššikanován, pořiď si kartu a plat jí. To je zákon džungle. Přitom bance nebo obchodníkovi, který by transakci převyššující 3000 dolarů neohlásil, hrozí pokuty i vězení a to v sazbě horšší nežž za distribuci drog. Tak moc se vláda bojí hotovosti ? Užž v roce 1986 byl v USA schválen zákon číslo 31/1986, podle něhožž byli všichni, od gigantických podniku po posledního stánkaře na předměstí, povinni sdělovat vládní IRS kažždou útratu hotovosti nad 10 000 dolarů. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vězení těm, kdo tak neučiní. Přitom americký kongresman R.Paul přiznal, žže vláda tak postupuje i bez schválení Kongresu. Tentýž  kongresman celou situaci okomentoval slovy, žže vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie.

Ale to samé je i v evropských zemích. Směrnice Evropské unie přijaté v červnu 1991 a 1.ledna 1993 zakomponované povinne do všešch členských zemí přikazují, aby kdokoliv a kdekoliv bude někdo platit hotovostí přesahující 15.000 Euro, musí se prokázat občanským průkazem. Zákon přikazuje legitimovat občana v libovolných případech i pod tuto hranici. Mohou Vás tak libovolně ššikanovat, i kdyžž si půjdete koupit za hotové třeba rohlík a například Vašše rasa nebo oblečení se nebude obchodníkovi líbit. Tentýžž zákon Evropské unie přikazuje bankám i obchodníkům podezírat kažždého, kdo hotovostí platí a sebemenší podezření se musí hlásit úřadům. Jednodušše, kdo platí hotově, je okamžžitě brán za kriminálníka. Ale to se netají, naopak, vlády chtějí, aby si tak občané připadali vššude sledovaní a ponižžováni a radši zvolili bezhotovostní platbu kartami.

Informace o hotovostních transakcích jsou vššak vyhodnocovány po celém světě, stejně jako automaticky získané informace z karet. Za zmínku stojí Síť  finančního trestního zákona /FINCEN/, což je americká instituce, jejížž chapadla zasahují celý svět prostřednictvím svých poboček M.L.A.T., které se tvoří v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústředí FINCEN jakékoliv vyšššší financní transakce ve světě.

Proto vězte, přátelé, žže karty přijmete, ať chcete nebo ne, ať se souhlasem nebo násilím, ale finanční hotovost užž neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen čipy v našišch platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických počítacu zaznamenat našše žživoty. Profesor Caroll Quigley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale později i sám Clinton v New York City roku 1992 přiznali, žže cílem těchto monstrózních spiknutí je vytváření Světového systému finanční kontroly  v soukromých rukou /tajné vlády/, který by umožžnil ovládnout politický systém kažždé země a ekonomiky světa jako celku…. Máme to snad brát jako oficiální přiznání světové mafie ? Smířit se s tím, žže nám tohle vmetá do tváří samotná vláda ? Vzpomeňme na slova největšího bankéře světa Rothschilda: „Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony“.

A o to právě jde, kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad vššemi lidmi i celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Vššechny transakce ze vššech platebních karet kažždého člověka se elektronickým přenosem dat mohou centrálně v jediný okamžžik sbíhat v jediném počítači světovlády, která tak ví všše.

Ale nežž padne hotovost, jak jsem psal jižž v úvodu knihy, současné měny státu se mají proměnit na jednu celosvětovou měnu nazvanou Coby. Nejprve budou okolkovány dosavadní národní bankovky světovým kurzovním kolkem, později budou distribuovány zcela nové bankovky Coby. Avššak prevedení hotovostí světa na bezhotovostní peníze možžná i tento plánovaný tah předstihne, každopádně at hotově nebo poté užž bezhotovostně, budeme mít co do činění s jednou světovou kurzovní měnou Coby. A všimněte si, přátelé, velmi pozorně, žže již dnes jsou bankovky světa v novém provedení tisknuty pro okamžžitou světovou normu „kolkované“ světové měny.

Po celém světě se totižž neuvěřitelnou shodou začaly ve stejnou dobu náhle vydávat nové série bankovek, které obsahují podivné prvky, které mají sloužžit k hladkému převedení na světovou měnu a především mají vššechny občany, kteří nemají dosud kartu, ale platí hotovostí, dočasně kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji nemá, má nyní užž po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro našši kontrolu a sledování. Víte například, k čemu ve skutečnosti sloužží stříbrný pokovovaný proužžek na naššich bankovkách ? Bankovky s tímto proužžkem jsou vydávány jižž po celém světě a bankéři tvrdí, žže je to pouze proto, aby se bankovky nedaly tak dobře falšovat. Je to ale celá pravda ? Kažždý proužžek je ve skutečnosti snímatelný i na dálku speciálními detektory. Kažždá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný proužžek. Působí to tak, žže máte-li u sebe peněženku s penězi, tímto detektorem Vám, anižž byste o tom věděli, může vláda kontrolovat, kolik máte u sebe peněz a jaké měny. Tyto detektory se používají na hranicích, administrativních budovách, ale i vládou specializovaných místech. Stát tak okamžitě ví, kolik máte u sebe peněz a o jakou měnu se jedná. Všše anižž byste tuššili, jak nechutně je poruššováno Vašše soukromí. Ale je to jen nic oproti připravované kódované hotovosti. V USA se přistoupilo k tisknutí bankovek, kde kažždá bankovka je neviditelně laserem označena čárovým kódem. Při výplatách mezd i obchodních transakcích, se vždžy ví, kdo přesně tyto bankovky obdržžel, kdo je měl potom, kdo potom a vláda tak sleduje pohyb lidí i bankovek a zbžoží i služby za ně markované. Je to modernější verze bankovek s proužky, neboť stejnou funkci plní zároven i bankovky s čárovými kódy. Proč jsou v mnoha zemích proužžky schovávány mezi papír uvnitř bankovek ? Proč nové edice bankovek užžívají neviditelné čárové kódy. Proč na to veřejnost nebyla upozorněna ? Snahou je utajit skutečný záměr, našši totalitní kontrolu a kontrolu nad penězi. A hotovost je pro světovládu natolik nebezpečnou věcí, žže má důvod proč ji kontrolovat a postupně likvidovat. Jediný uznávaný platební systém bude totižž bezhotovostními čipovými kartami. A my budeme skutečně otroky spoutaní bezhotovostním karetním systémem. Proto stále ty masové mozky vymývající reklamy o výhodách pro držžitele platebních karet. Sami kráčíme naivně do spárů jednoho z největších světových podvodů.

V Německu vznikl roku 1994 dokonce státní úřad pro odstranění hotových peněz v této zemi. Odstranění hotovosti zde vláda nařídila zákonem. Zákonným rozhodnutím v t鞾e době tatᾞ vláda vnutila občanům platební karty. V kanadském Quebecku vláda prostě přestala vydávat peníze a začala dosavadní měnu stahovat z oběhu. ŠŠokovaným občanům bylo sděleno, žže si mají pořídit kartu. Můžžeme také vzpomenout i na fanatické plány v České republice, kdy mělo být do roku 1997 z města Zlín uděláno tzv. „Bezhotovostní elektronické město Zlín“, jak zní oficiální program, který se má rozšířit do celé republiky.

Ale vládám nejde jen o platební karty. Všimněte si prosím, žže současné magnetické platební karty /s černou páskou/ nahrazují platební karty čipové /s elektronickým čipem/. Vlády totižž zavádejí rozsáhlé identifikační schopnosti karet. Ty užž nemáme používat pouze k obchodnímu styku, ale mají sloužžit i jako osobní identifikace kažždého člověka. Cílem je samostatná identifikační karta, ale proti se zvedají už přes 15 let protesty po celém světě. Proto vlády postupují zvolna. NṚ žživot je dnes zaplaven kartami od platebních přes věrnostní, sociální, zdravotního pojištění, knihoven ažž po telefonní…. Toto nepřehledné zahlcení kartami je záměr. Vlády totižž navrhují spojovat více karet do jedné za účelem lepšší přehlednosti. Ano, čipy to umožžňují a zpracovaní občané naivně souhlasí. Ale tot龞 co platí u penežžních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udělat vššechno proto, aby si zajistila přístup do Vaššeho soukromí a Vaššich žživotů. Ale vezmeme to postupně.

Světovláda chce oklešštit našše žživoty a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu. Začalo to platebními kartami. Užž v roce 1970 sdělila dokonce samotná Barclayská banka Spread Eagle ve svém firemním časopise, žže v blízké budoucnosti budou lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy zaznamenané na magnetických discích obřího vládního počítače. Tento počítač pro celý svět je zde doslova nazýván Velkým Bratrem, jehož pátravý pohled nás bude neustále sledovat.

Po celém světě se postupně k platebním kartám přidávají velmi osobní údaje, takžže karta je zároven i identifikační. Na stejném principu čipové karty se vydávají i občanské průkazy /začalo to v USA/, kde na jedné kartě je v čipu zaznamenáno ažž na 2000 stran záznamu o Vás. Nejen jméno, adresa a rodné číslo, jak by si občan myslel. Je zde i VṚ zdravotní stav, trestní rejstřík, psychiatrický posudek rozboru osobnosti, politická příslušnost, nábožženské vyznání, sexuální orientace, společenská a třídní přizpůsobivost, provládní spolehlivosti, seznamy Vaššich přátel, manžželka, děti, rozvětvená rodina, číslo konta, digitálně zpracovaná fotografie, otisky prstů, záznam hlasu a desítky dalšších údajů, které at užž pravdivě nebo lžživě odhalují naprosto všše o Vás. Občan žžije v naivní důveře, žže tyto nově vydávané občanské průkazy skutečně obsahují jen úředně standardní data. Ale ověřit si to nikdy nemohou, všše je zaznamenáno v čipu, ke kterému má přístup pouze úřady a vláda. Všše je propojeno počítačem a Vy jste tak totálne sledováni a odhaleni. Věděli jste, žže tyto čipy jsou napojeny na vyhledávací družicový systém GPS, a žže tak jste neustále sledováni v pohybu ? Tyto čipy byly zprvu testovány na rybách, které migrovaly v řekách a plně se osvědčil. Lidská bytost nyní dokើe být během 10. sekund lokalizována na 8. metrech čtverečních z celého povrchu planety podle toho, kde se konkrétní osoba se svojí kartou nachází. Kolem Země dnes krouží 24 satelitů GPS, které jsou pro to určeny. Tyto nové občanské průkazy jsou vydávány po celém světě. Začalo to knžížkami s ochrannými prvky jako na bankovkách, pak s magnetickými proužžky a nyní se přistupuje k čárovým kódum a čipům. Občanské průkazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními průkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí tak celý Vᚹ průběh dne a celý Váš ž život proudí do jižž zmiňovaných databází, kde světovláda vyhodnocuje každého člověka planety. Jsme loutky v rukou mocných.

Po celém světě proti tomu vznikají vlny protestů, ale vlády přistupují k tak drastickým a nelidským postupům, žže karty ze strachu užž nikdo neodmítá. Jak je to s kartami platebními jsme si jižž řekli – vlády sledují transakce přesahující danou mez, stahují hotovost a na některých místech se už ž hotovost vůbec nepřijímá. Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a označené míře a vydávají se pouze na příděl občanům, kteří držží alespon jednu státní identifikační kartu atd. Ale jak vlády nutí přijmout právě identifikační karty ?

V USA vláda začíná nelegálně diskriminovat občany, kteří odmítají přijmout identifikační karty s čipem. Takoví občané mají od roku 1996 zakázán přístup na mnohé úřady, přicházejí o zaměstnání a stát jim obvykle odmítá platit sociální dávky a dokonce odpírá lékařskou péči. T鞾 se vššak vžžívá policejní ššikana, kdy jsou tito občané úmyslně vyhledáváni, sledováni a vězněni, protožže se nemohli legitimovat čipovou identifikační kartou. Ve ŠŠpanělsku byla t龞 vydána kažždému občanu podobná identifikační karta. Pokud občan odmítne tuto kartu předložit, podle zákona mu můžže ššpanělská policie i bez soudního povolení prohledat dům, auto, ale mohou také svévolně jako zvěř nahánět a uvěznit ty, kteří nebudou nosit státní identifikační kartu. Ne, nemluvím o faššistickém Německu, ale o současné demokratické zemi Evropské unie. Ale tyto zákony se šíří jako epidemie, žžijeme v policejních státech jedné gigantické světovlády. V USA jsou b잾né namátkové razie na ulicích. Jednodšuše si vyberou ulici ve městě, uzavřou do ní lidi jako dobytek a legitimují je. Kdo nemá identifikační kartu, je surově zbit a jde k výslechu. Americký důstojník Texe Marrs se stal v roce 1996 svědkem jedné takové vládní razie ve městě Austin. Ulice mezi správní budovou Cob Country Courthouse a rozestavěnou správní budovou byla zcela nečekaně uzavřena 8. až 12. policejními vozy. Nad hlavami vystraššených lidí kroužžila helikoptéra, nힾe, nežž-li stanovuje limit FAA pro centrum města. Jedno z aut dokonce nemělo žžádnou poznávací značku, kde byli agenti v černých uniformách. Přes všechny zákony policie uvěznila do ulice desítky občanů a náhodně je prohledávala. Kažždý, kdo nemel občanský průkaz a nemohl prokázat, žže  je „občanem“, byl surově odveden a svázán s rukama za zády jako zločinec. Do připraveného transportního autobusu pak dotáhli asi ššest takto svázaných nevinných lidí a odvezli je neznámo kam. Policie se k celé záležitosti odmítla vyjádřit, později dokonce prohlásila, žže o ničem neví. Tyto razie jsou v USA přitom na denním pořádku.

Ale všimněte si, žže tyto zákony o kontrole totožnosti platí jižž po celém světě. V západních zemích jako zcela nový jev, na východě, včetně České republiky, jako pokračování v přežžitku z totalitní doby. Ano, po celém světě, kdo se dnes neprokᾞe občanským průkazem, mužže být svévolně odveden k výslechu, přinucen k pokutě nebo i uvězněn. Světovláda dělá všše proto, aby občané vžždy měli u sebe své identifikacní karty /s čipy/. Ale pojdme se podívat do zákulisí těchto snah o vytvoření světového kontrolního dozoru čipovými identifikačními kartami.

V naprosté tajnosti a bez informování veřejnosti se Kongres a prezident USA Bill Clinton dohodli založžit a vybudovat obludné monstrum, které se jmenuje Národní identifikační centrum. Toto zařízení užž stojí ve Virginii a je vybaveno nejmodernějším počítačovým systémem pro totální kontrolu každé stránky lidských žživotu. Celá věc je držžena v tajnosti, aby se občané nebouřili a nepožžadovali po svých kongresmanech zastavení tohoto projektu. Ale jeden z poslanců Kongresu, Neal Smith ze 4. obvodu ve státě Iowa, omylem zveřejnil ve svém volebním bulletinu z října 1993 důležžitá fakta. Kongresman v něm píšše: „Řeššení klasifikace lidí vyžžaduje vybavení Národního identifikacního centra výpočetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly okamžžitě získat informace ze vššech státu. … Dosud jsme investovali 392 milionu dolaru do jednoho takového centra půl hodiny jízdy od Washingtonu D.C. a doufáme, žže bude otevřeno do 2. let. … Doufáme také, žže vššechny státy budou do tohoto systému zařazeny do roku 1998 a budeme potom dostávat informace na této rozvíjející se bázi.“ Jak přiznala později i vláda USA, podle plánu se mělo do tohoto záměru v letech 1995 až 1999 investovat dalších 5,5 miliard dolarů.

Předsedkyně Komise pro informační reformu v americkém Kongresu, poslankyně Barbara Jordanová, navrhla v polovině 90. let označit vššechny občany USA, ale i přistěhovalce státní identifikační kartou. Kongres tehdy zaplavila vlna občanských protestů. Kongres tedy toto rozhodnutí stáhl s tím, žže vydání identifikačních karet bude odložženo. Místo toho vššak komise navrhla zřízení „Národní databáze“ , což je počítačový systém, v němžž budou o každém člověku vedeny základní údaje. Ale původní plán se mezitím naplňoval dále, dokonce byl obohacen o vydání karet tzv. „nepřátel státu“. Celý projekt označení lidí I.D. /identifikačními/ kartami je znám jako „PROJECT MOSAIC“.

Ale tento zrůdný projekt sahá nejméně do 80. let. Martin Anderson, poradce prezidentova výboru pro ekonomiku /za Reaganovy vlády/, veřejně přiznal : „Na počátku 80. let, kdy jsem pracoval v Bílém domě jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, byl jsem překvapen velikou touhou vládních byrokratů, z nichžž mnozí byli jmenováni Reaganem, po zavedení státních identifikačních karet“. Užž v červenci 1981 vládní kabinet dostal ke schválení zákon, aby vššichni občané tuto kartu dostali a museli ji nosit stále u sebe. Prezident Reagan v té době tento zákon vetoval s oduvodněním, žže by se jednalo o přílišš velký zásah do soukromí občanů. V pozdě0šjší době byl vššak Reagan přinucen spolupracovat. Za prezidenta Clintona se tato myšlenka drasticky vyhrotila. V roce 1994 se americká vláda snažžila naráz vydat tyto I.D. karty a postavit vššechny občany před hotovou věc. Stalo se to výkonným nařízením prezidenta, který tak obeššel Kongres. A skutečně, Americká pošštovní služžba dostala rozkaz připravit k odeslání prvních 100 milionů elektronických I.D. karet. Jak zástupci vlády přiznávají, tyto karty jsou propojeny totálně mezi vššemi úřady, policií, vládou i tajnými službami, kažždý o Vás ví, co chce. Přitom se tak děje za zády občanů, ale i bez schválení Kongresem.

Americký vědec a specialista na tuto technologii, Dr.Clark Matthews, napsal : „Vláda se chystá zredukovat každého Američana na totálně závislou bytost a na téměř totální dozor nad kažždým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných karet. Vývoj těchto identifikacních karet a databází, které ležží u jejich základu, by byl monumentálním krokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví…. Tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnějších korporací /tajné vlády/, jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou vššech občanů“. K tomu není snad co dodat.

Mezi tím vššak pro karty začala v americkém Senátu vystupovat senátorka Diane Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten se také spojil s tajemnicí zdravotního výboru, Donnou Shalala, a vymysleli plán za 100 milionu dolaru, v němžž by novorozenci a všechny děti museli mít svůj záznam v Národním počítačovém registru. Čím se provinili ? Tento záměr vyššel opět na veřejnost a občané bouřlivě protestovali. A hle, Senát USA celý tento podvodný návrh stáhnul. Ale hned poté zaútočil prezident Clinton s tím, žže vydají povinnou kartu zdravotní péče. To, žže obsahuje vššechny údaje jako státní identifikační karta, to se občané neměli dozvědět. Viděl jsem v televizi, jak prezident Clinton v Kongresu držžel před zraky milionů diváků tuto kartu v ruce a popisoval její výhody. O jejím skutečném záměru neřekl nic. I takto se dá lhát celému národu. Když vyššla pravda najevo, přiššel okamžitě dalšší vládní tlak. Označit I.D. kartou všechny školní děti a byl kvůli tomu vytvořen i zvláštní projekt „GOALS 2000“. Následovaly údery jeden za druhým. Ministerstvo práce vyžžadovalo I.D. karty pro vššechny dělníky, nakonec pro všechny zaměstnané. Co se zatím podařilo dotáhnout do konce, bylo zavedení I.D. karty pro vššechny vojáky USA. Tato karta se nazývá MARC. V dubnu 1995 Ministerstvo obrany k tomuto učinilo první kroky a dnes je to jižž několik let fungujícím systémem. Uvědomme si, žže vojákem se stává každý americký občan mužžského pohlaví, nemá-li zdravotní vyjímku. Vojákem je i v době zálohy a kažždý mužž má obvykle rodinu. Databáze je tak jistě hodně nasáklá. Ale vládě se podařil ještě jeden tah. Kažždý Američan byl povinně očíslován 9. místným číslem, kterým ho vyhledají kdekoliv pomocí počítače a vedou o něm pod tímto číslem vešškeré záznamy. Očíslování lidí vššak brzy přejde na 18. místný blok číslic, který bude mezinárodním standardem. Ano, všichni lidé na světě budou totižž označeni jako dobytek na ruce nebo na čele číslem napojeným na jeden počítač světovlády. Ten má základní pozici v čísle 666. Bez tohoto označení nebudete moci nakupovat ani prodávat, oficiálně ani existovat.

autor: Martin Herzán
Tento text z roku 2001 je internetovou podobou knihy vydané tiskem r.2000, ISBN: 80-238-6339-8

O oliolijanko

Leave a Reply