Domov / Hlavná strana / Sionizmus / Totalitná svetovláda, časť 1

Totalitná svetovláda, časť 1

„Až sa svet obzrie za 20. storočím, bude plakať. Nie preto, že bol  zaplavený krutosťou, ale preto, že dobrí  ľudia mlčali.“  Martin Luther King.

Pod názvom Totalitná svetovláda, vyšla  v roku 2000 kniha Martina Herzána. Kniha  o faktoch, dôkazoch a zákulisí svetovej politiky, ľudských právach a globalizácii. Kniha vyšla najprv  knižne  a v roku 2001 aj na internete. Autor  knihy bol  v rokoch 1997 až 2000 predseda Medzinárodnej komisie svedomia, čo je medzinárodná organizácia pre odhaľovanie zločinov proti ľudskosti a ochranu ľudských práv /International Commission of Consience/ a od roku 2000 pracuje ako „Komisár pre ľudské práva“(zdroj).

Úvod
Vើení přátelé, dostáváte do rukou knihu, která může být zdrojem Vaššeho procitnutí v dneššní době, která je labilní vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové.

Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každžý den vkrádá do jejich žživotů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají oči. Jedno je jisté – lidstvo jde poslšušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálum jedné globální světovlády.

Dlouho jsem tomu nevěnoval pozornost a když jsem o tom později slýchal, nevěřil jsem. Ale nebyla to vůbec otázka víry. ŽŽivot sám začínal odkrývat, žže není v takovém pořádku, jak se nám říká a byl jsem svědkem toho, jak jsme my lidé v mnohých věcech vyložženě obelháváni. Kdyžž jsem později získal kontakty a stal se také předsedou oné světové organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti, dostaly se mi do rukou fakta a důkazy. Musel jsem se tím zabývat a přiznám se, žže v té dobe jsem k tomu mel už i svuj velmi osobní důvod. Přímo v mém žživotě se totižž začal odehrávat scénář jižž tolik známý. Od sledování, přes cenzury mých článků, ažž po zákazy prodeje mých knih. To mně utvrdilo v názoru, žže někdo „tam nahoře“ má zájem na tom, aby se lidé nedozvědeli pravdu, a žže je mnoho utajeného, co vlády úzkostlivě držží jako černé svědomí v archivech své moci.

V této knize si nekladu za cíl, přesvědčovat Vás o katastrofických scénářích nebo o světovládném spiknutí. Vššechno má svá pravidla. Chci Vám jen nastínit na základě skutečných případů, provalených afér, svědectví mocných a na základě odtajněných nebo uniklých vládních dokumentu z celého světa, žže tento svět směřuje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk, jako takový, tam bude mít pouze dvě volby. Buďto bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a vlastní vůle nebo zemře svobodný, v bídě a perzekuci, na okraji společnosti.

Prátelé, nekladu si v této knize za cíl Vás šokovat. Nesnáším bulvární informace a budete-li šokováni tím, co se zde dozvíte, pak vězte, žže je to důsledek Vašší dosavadní nevědomosti těchto faktu, nikoliv přikrᚹlováním a zveličováním problému. A vězte, žže je toho mnohem více, snad lze hovořit o úspěchu, podaří-li se mi zde odhalit alespon zlomek skutečného objemu plánu světovlády. Přiznávám, žže neznám celou pravdu.

Knihu nepíšši pro peníze ani pro prestižž, vím, žže z toho budou zase jen problémy a knihu budu muset stejně po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné co chci, je to, abyste byli informováni. Na to totižž máte plné právo. Také máte plné právo tuto knihu vzít a vyhodit ji, pokud Vám nebude názorově vyhovovat. Jestli se Vám nelíbí, nečtěte ji. Ale jestli chcete o celé věci uvažovat, otevírá se Vám veliký prostor na to, abyste sami pátrali po důkazech a tyto nalézali. Jde jen o to, chceme-li být hlušší a slepí, ale spokojení nebo vidět a slyšet a znát tak strašnou pravdu. Neptejte se me, která cesta je správná, musí Vám to říci Vaše svědomí.

My všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva. Pokud se o ně nebudeme hlásit a bojovat proti jejich poruššování, ztratíme je. Jsou totižž výhodou pouze pro nás. Těm mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední překᾞkou k naššemu uchvácení.

Historie světovlády
Užž od pradávna vznikaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto sjednocení bylo vžždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali dovrššení své absolutní moci nad světem. Tyto utopické snahy o vytvoření jednoho státu a jedné celosvětové vlády známe od nepaměti a jsou spojeny s takovými diktátory jako byl Dzingischán, Napoleon, Hitler nebo Stalin. Miliony mrtvých a nesmyslné války o moc, zotročení lidí a likvidace ideologicky nevhodných, to je cesta ke světovládě. Jen ššílenci jako byl Hitler nebo Stalin si mohli myslet, žže dovedou svět ke ššťastným zítřkům pod totalitním diktátem neomezené moci jednoho světonázoru. Světovláda byla vžždy z hlediska politické rozmanitosti světa i z hlediska čistě technického pouze bezvýslednou snahou ššílencu. Ale doba se mení.

Vššimněte si prosím, že dnes přichází opět snahy vytvořit jednu světovládu a tyto plány dostávají hrůzně reálnou podobu. Rýsuje se nám tu světovláda, která nás má totálně zotročit a násilím nás podřídit v univerzálním otrockém systému pod moc a ideologii jedné světovlády. Světovlády, která je zcela stabilne přehlížžena, přestožže je bez nadsázky zrůdnějšší, nežž všechny dosud známé totalitní systémy dohromady. Zdá se Vám to přehnané ? Ano, jiste to tak zní, ale tato kniha netoužží o tom polemizovat. Chci Vám dát k zamyššlení přímé důkazy. Jen nevědomost, to jediné dnes brání totižž lidem v tom, aby se vzepřeli těmto zrůdným snahám, které nemají obdoby. Lidé musí znát pravdu a ptát se svého svědomí, jestli je to svět, ve kterém chtějí skutečně žžít a dokud to jde, protestovat a domáhat se svobody a svých práv. Ale nyní se jižž pojdme zaměřit na strukturu této vznikající světovlády.

Svět na počátku 20. století byl světem miliónu kultur, národů, mnoha států a ideologické rozmanitosti. Svět prakticky nespojitelný v jeden celek. Jenom války jsou schopny hýbat hranicemi státu nebo je dokonce úplne zruššit. A jednou z takových válek byla II. světová válka. Po této válce nastalo to, žže z tisíců národů a států musely tyto národy pod nátlakem doby odevzdat svoji dušši pouze do dvou světových bloků. Buď se daly na cestu kapitalismu nebo komunismu. Jenžže počátkem 90. let padla žželezná opona a tak se i tyto dvě závěrečné světové ř횹e rozpadly a svět se tak spojil pod jedinou z říšší – kapitalismus. Tato dosud pouze politicko-ideologická říšše má v úmyslu brzy dostát vššech územních, politických i kulturních statutu celosvětové vlády. Užž není jediná opozice. Vžždyt i ona pomyslná opozice – Rusko, Čína, Kuba nebo islámské státy jsou ve skutečnosti dnes přímo závislé na západním světě a přes embarga a své miliardové dluhy západu byly doslova přinuceny spolupracovat. Jakákoliv dneššní veřejná státní opozice je spíšše jen sehranou scénkou, v níž máme být straššeni nebezpečím odjinud. Nebot jen pod strachem my občané dovolíme těm nahoře zavádět tzv. opatření a v duvěře jim necháváme volnou ruku ve formování našší budoucnosti. A zbývá nám jen doufat, žže v té budoucnosti se najde místa i pro nás.

Vššimněte si prosím, žže nejen politika, ale i veškeré mezinárodní obchody, věda, se dnes ve světě řídí jediným standardem a celý svět to v tomt龞 duchu uchvacuje. Zákony, kultura, se začala po pádu žželezné opony přizpůsobovat západnímu světu. Ne náhodou se mluví o tzv. amerikanizaci světa, USA se totižž nazývají /anižž by je k tomu kdokoliv oprávnil/ vládci a vyvolenými nad světem. Všše se dnes musí klanět moci amerického dolaru a síle americké armády, která jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, světovými médii i veřejným míněním a likviduje nevhodné jen pro své odliššné názory. USA má své vojenské základny takřka ve všech částech světa, a to anižž by k tomu měly jediný morální nebo jiný omluvitelný důvod. Snad aby si státy světa rozmyslely neposlouchat ? Nikdo nedal USA moc ani neodsouhlasil jejich povýššení nad ostatními státy, jednodušše si ji vzaly sami pod tlakem svých zbraní a účelovou hrozbou jakéhosi preventivního opatrení pred neexistující světovou hrozbou. Americká armáda, politika a kultura pochoduje světem. Vššichni vedí, žže to není dokonalostí amerického národa, ale zrůdností amerického světovládného uvažžování. Ale není to USA, kdo je tím skutečným iniciátorem budoucí světovlády. USA jsou spíšše jen odpuzující ukázkou a nástinem praktik, které jsou i dnes reálně možžné. Ta skutečná světovládná snaha, o nížž bude řeč, je mnohem rafinovanější. Ležž se nejlépe schová pod návalem krásných slov. A přesně tam začíná takticky kvést světovláda.

Fakta o současné světovláde
Ne, ješšte nemáme oficiální světovládu. Den D ješště nenastal, ale ve skrytu je tento den se vššemi následky jžiž připravován. Manipuluje se se všším, od světové měny, hospodářství, politiku, přes zákonodárství, média, ažž k veřejnému mínení. Všše je zpracováváno pro snadné převzetí moci pod světovládu. Světovládu, kterou kažždý správně chápe v historických souvislostech jako zrůdnost, a proto se dnšešní světovládné snahy skrývají za maskou humanity. A plán vychází. Dokonce lépe, nežž by kdo čekal.

Po II. světové válce bylo využžito momentu celosvětového otřesení a svět tak ze strachu před dalšími válkami dal vzniknout OSN. Tato dříve jen humanitární a příručková organizace dnes prerostla byrokraticky ve skutečně celosvětovou a diktující vládu. Zákony OSN jsou dnes povinné pro celý svět, jsou násilně nadřazena jakýmkoliv ostatním státním zákonům a má-li jakýkoliv stát sebemenšší, byť oprávněné připomínky, je okamžžitě ostatními členskými státy přehlasován a napadán za naruššování jakéhosi mezinárodního přátelství. V horšším případě přichází donucovací prostředky – hospodářská embarga, zákaz užžívání zahraničních výhod i půjček atd.… V nejhoršším případě nastoupí dnes jižž nechvalně známá celosvětová armáda OSN, která je přezdívána Modré přilby. O tom, žže nejde o elitu světových ochránců, ale o taktickou zastraššující a zneužžitelnou armádu, svědčí mnoho případů.

V letech 1992 az 1994, když měli vojáci OSN zajišťovat mír a humanitární pomoc hladovějícím lidem v Somálsku, prováděli vojáci OSN ty nejkrutějšší zrůdnosti na nevinných civilistech. Od ponižžování, rasismu, znásilnování, mučení, ažž po svévolné vražždění. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993 na nížž dva vojáci OSN zažživa upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997 vyžžadovalo po OSN zaplacení odšškodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané touto světovou armádou. 26 předních státníků Somálska navíc prohlašuje, žže toto je pouze ššpička ledovce skutečných krutostí OSN v Somálsku. Pokud vím, dosud nedostali nic. Všše se mezinárodně ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci OSN, kteří byli zcela zřetelně vyfotografováni při mučení malého chlapce a byli souzeni, byli zproštšěni viny. Tak takto, přátelé, funguje také OSN a ona světová síla práva.

Člověka napadá, proč zde vlastne máme OSN ? Vznikla, aby zabránila dalšším válkám a krutostem. I kdybychom chtěli věřit, žže Somálsko byla jen vyjímka v násilnosti OSN, pak se lze ohlédnout za podivným naplňováním celosvětového míru. Je vůbec nějaké ? Vžždyť od 2. světové války, ve které zahynulo 60 milionu lidí, v průběhu dalších 50. let od založžení OSN proběhlo dalšších 340 válek, v nichžž bylo pozabíjeno 37 milionu lidí. A to všše navzdory tomu, žže bylo v t鞾e dobe učineno 7000 konferencí o odzbrojení a míru. Přičemž, jak se uvádí, nejméně 20 většších válek podnítilo přímo OSN svým jednáním.

Hladomor ve světě neustupuje, naopak i přes OSN razantně stoupá a OSN užž rezignuje na potravinovou pomoc a spíšše hledá nehumánní prostředky snižžování stavu hladovějících národností a to pod programem sterilizace žžen a antikoncepce. Říkají tomu regulace porodnosti, ale jelikožž jde výhradně o občany černé pleti, naskýtají se i jinačí spojitosti, jak tento program chápat. Navíc jestli je toto ochrana dětí, kterou se OSN tak chlubí, co je to za ochranu, když jsou z nařízení děti zabíjeny v interrupcích a není jim povoleno úředním razítkem přijít na svět. Takováto ochrana dětí jistě není moc nákladná. Na druhou stranu v civilizovaném světě, jako je USA si byrokratická ochrana dětí vysloužžila vlny protestu. Ze zákonu OSN jsou totižž děti masově odebírány z fungujících rodin i za sebemenšší pochybení rodičů a jsou okamžžitě umísťovány v ústavech pod státní výchovu. Rodiče jsou zd칚eni, jižž zítra jim mohou navždy odebrat dítě jen za jeho vrozený horšší prospěch ve šškole, za sebemenšší modřinu, at si ji přivodilo kdekoliv, ale jsou případy odebrání dětí i z nábožženských nebo i jen mírně sociálních rodinných důvodů. Je velmi snadné zničit detský žživot, okrást ho o lásku, rodinu a ohraničit ho na čtyři zdi chladného ústavu jakéhosi státního dohledu. Ale ochranou dětí, tak to mužže nazývat skutečně jen bezcitná byrokratická moc.

Realita vypadá tak, žže OSN se odvrací od prapůvodní humanitární příručkové organizace a směřuje ve své pýšše k diktování a kontrole kažždého člověka na této zemi a ke světovému politickému vlivu – ke světovládě. Vžždyť užž jen název… OSN je zkratkou pro Organizaci spojených národů, tedy máme co jsme chtěli. OSN je dnes světovou vládnoucí sílou, čeká se užž jen na odevzdání posledních zbytků zákonodárství a autonomie státu. Zákon a armáda OSN budou v budoucnu definitivní světovládou. Vlády státu budou jen jakýmisi krajskými koordinátory, které budou mít předem z hora dáno, jak se mají zachovat. Poslanec Kongresu USA, John Rankin, kdysi výstižžně prohlásil: „OSN je nejvetšší podvod v dějinách.“

Největšší zrůdností jakékoliv světovlády je to, žže je absolutní. ŽŽe nemá a nepřipoušští opozici a jiný názor. Tak tomu bude i zde a každžý ví, žže to smrdí totalitou, ale zároveň vššichni doufají, žže je podepsáno jižž tolik smluv a dohod o lidských právech, žže se nic zlého nemůžže stát. Ale přiznejme si, nezůstává skutečně pouze u doufání ? Historie jasně ukazuje, žže každžá smlouva i kažždý zákon můžže během dne padnout a zmetek z dílny tvůrce přeroste svého pána. Každžý demokrat přeci ví, žže je potřeba, aby byly alespon dva ruzné světové názory, aby se mohly vzájemně kontrolovat, doplňovat a napomínat ve svých chybách. Aby si tak žžádný z nich nedovolil postavit se proti svobodě člověka, a kdyžž tak některá ze stran učiní, aby si lidé mohli přejít ke druhé ideologii a nenechali se trýznit v nelidských podmínkách. Aby si lidé mohli sami vybrat svoji ideologii a ne být násilně přičleněni k jedné jediné světovládě, která má absolutní moc a mužže si s námi delat cokoliv se jí zlíbí, neboť není jiného státu ani vlády, který by jí v tom zabránil. Jedna světová vláda je tedy tou nejohavnější plánovanou totalitou vššech dob.

OSN v jeho současné podobě samozřejmě ještě nelze spojovat s nějakou totalitou ani světovou vššemohoucností, ale jižž dnes lze kroutit hlavou nad svírající se pastí světové vlády. Ta past není úmyslným tahem OSN, je to záležžitost tzv. tajné vlády – zejména ekonomické světové elity, která svým gigantickým finančním a světovým vlivem můžže diktovat i zákony. Tajná vláda je elitní spolek nejvlivnejších lidí světa, kteří se spojili pro vybudování jedné světové vlády. OSN je prvotní nástroj, ale domnívám se, žže i ten jednou nahradí skutečně gigantická globální a hlavně tyranská světovláda. A důkazy v této knize najdete. Víte, OSN je skvělá a užžitečná organizace, pouze je tajnou vládou zneužžívána pro vytvoření světovlády, neboť jen ona má dnes tu moc ji uskutečnit. Je to jediný celosvětový mozek postihující všechny oblasti žživota. Mozek, ve který mají lidé důvěru a pod jehož ruce budou ochotni odevzdat v důvěře své žživoty. Ale to se jim také stane osudným. Teď užž se ale pojďme podívat pod pokličku OSN v budování a připravovaného vyhlᚹení světovlády. Fakta hovoří sama.

Roku 1945 vznikla OSN, která měla zabezpečovat mír, upevňovat demokratické principy ve světě a zabezpečovat žživotní úroveň v chudých zemích. Nikdo by nic nenamítal. Ale užž 26.července 1949 věci dostaly jiný spád, když senátoři USA schválili rezoluci č.56 o přetvoření OSN na celosvětovou vládní federaci. 9.února 1950 komise senátu pro zahraniční věci uvedla rezoluci č.66 pod názvem „Představa světového řádu“, v nížž se uvádí, žže jednotlivé státy musí odevzdat své národní svrchovanosti pod světovládnou moc OSN. Rezoluce 66 doslova začíná slovy: „Současná charta OSN bude změněna, aby zabezpečila ústavu pro světovládu“. Takto byl naprosto překroucen smysl OSN a nasměrován k politicko-světovládné byrokracii. Je nutné vzpomenout, žže ješště v témžže roce, l7.února 1950, bylo v senátu USA oficiálne prohlᚹeno: „Budeme mít světovládu, ať se vám to líbí nebo ne, jedinou otázkou je, jestli světovlády dosáhneme násilím nebo souhlasem“. Veřejnost byla zd칚ena těmito slovy. V roce 1968 vyzval vládní asistent sekretáře USA, Richard Gardner, k ukončení národní suverenity. Zrada střídá zradu. V roce 1975 v americkém kongresu podepsalo 32 senátorů a 92 reprezentantů deklaraci, která zcela otevřeně nutí k vytvoření globální světovlády. Kongresmanka Majrorie Hortová odmítla toto podepsat se slovy: „To by znamenalo vzdát se našší národní suverenity mezinárodním organizacím“. Ale co je jedna odvᾞná kongresmanka proti celé sehrané maššinérii. Jen si vzpomeňme na výroky mnoha prezidentu USA. George Busch prohlásil: „Co světu povíme, to se stane“. W.Wilson prohlásil: „Ostatní země se budou řídit našším vedením“. A třetí prezident do počtu, H.Hover, zase řekl: „Můžžeme svoji politiku diktovat celému světu“. Dne 5. března 1994 podepsal prezident USA Bill Clinton výkonné nařízení prezidenta č. 13, ve kterém odevzdává svrchovanost USA pod moc OSN. Ke všší hrůze vššak příkaz dodatečně označen jako PDD-25 dává OSN možnost rozmístit své vojenské jednotky do jakéhokoliv suverénního státu a to bez udání důvodu. Znamená to tedy snad, žže armáda OSN mužže kdykoliv obsadit bezdůvodně jakýkoliv stát. Mají takové násilné zákony smysl ? Pro vytvoření světovlády bezesporu ano.

Vžždyť v OSN vznikla dokonce i speciální komise pro vytvoření jedné světovlády a v roce 1999 oznámila tato komise světu po tříleté přípravě výsledky plánu na ustanovení celosvětové vlády.

Tajná vláda nezahálí. Užž v roce 1990 vyzval prezident Ruska Michail Gorbačov v USA k vytvoření nové civilizace. Tentýžž Gorbačov se také stal záhy vůdčí osobností v budování světovlády. V roce 1992 opět v USA navrhl ustavení globální světovlády. Ostatní světoví vůdci se k tomuto připojili. A konečně, v roce 1996 na světovém fóru v San Franciscu, Gorbačov vyzval ke sjednocení národů světa pod jednu světovládu.

Přestožže se o tom moc nemluví, jižž dávno vznikl za naššimi zády Světový parlament, který se schází k jednáním o tomto světě. Na 4. zasedání Světové ústavní a parlamentní asociace /WCPA/ roku 1991 v Portugalsku byla zahájena kampaň pro ratifikování světové ústavy. Samotné sídlo světové vlády a parlamentu je hádankou. USA propaguje současné sídlo OSN v New Yorku, ale ve skrytu se plánuje neutrální půda v Austrálii. Bývalý vysoký úředník vlády Austrálie, Peter Sawyer, v úřadě vlády odhalil a zveřejnil, žže ústředí světové vlády se připravuje v Canberre v Austrálii. Jižž stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Je jasné, žže někdo dosti mocný dokᾞe pro jistý záměr obcházet jakékoliv zákony. Zde má sídlit tedy světový parlament. A nenechte se mýlit ideálem svobody. Jen o kousek dál, západně od budovy světového parlamentu , konkrétně v Deakinu /předměstí Canberry/ jižž mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného střediska, kam se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod globální vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefonu, korespondence i zpravodajských zdrojů informace o politicky či jinak nevyhovujících lidech, kteří mají být pozvolna likvidováni. Ale o tom se ještě dočtete.

Světový servisní úřad /WSA/ ve Washingtonu D.C. užž mnoho let provádí registraci a přeregistrování občanů státu na občany světové vlády. Samotná světová vláda užž má svoji vrcholnou byrokracii. Vydává jižž světové pasy, světové občanské a identifikační průkazy i rodné listy a dalšší dokumenty. Začínají se shromaždovat registry a veškerá osobní data občanů celého světa a přetvářejí se na gigantické databáze určené ke kontrole a ovládání naššich žživotů. Máme být posluššné loutky všševědoucí světovlády.

Světovláda užž je zcela funkční, zatím vššak pouze za dveřmi svého zrůdného úřadu, ale tyto dveře mohou být užž kdykoliv otevřeny. A kažždý, kdo se nebude chtít kolektivizovat pod diktaturu jedné světovlády, bude ztracen, neboť naprosto kažždý aspekt lidského života bude spadat pod světovládu. Světovláda má již dnes k dispozici světovou armádu – Modré přilby, globální výzvědnou službu, světovou kriminální policii – Interpol, světový soudní tribunál…. Ale vlastní síla jí nestačí, proto je cílem likvidace jakékoliv jinačí síly, aby tak pouze světovláda byla jedinou hybnou rukou.

Cílem OSN je totálně odzbrojit vššechny státy, aby se nemohly bránit, a aby tak armáda OSN byla totálním vládcem a agresorem vůči jakékoliv opozici. Má samozřejmě zajišťovat státum i ochranu, ale problém je v tom, žže si o tom bude rozhodovat sama světovláda a je otázkou posluššnosti a oddanosti světovládě, zda vůbec nejaká ochrana bude. A toto není žžádné sci-fi. Užž 25.září 1961 president USA, J.F.Kennedy, předložžil v ústředí OSN program pro vššeobecné a úplné odzbrojení národů pod jednu globální armádu OSN. Tento dokument má kód „Department of State Publication“ c. 7277. O tom, žže je duvod se obávat, svědčí i prezident USA Bill Clinton, který 5. března 1994 podepsal výkonné nařízení č. 13, v němžž také ukázkově nechal celé USA doslova odzbrojit pod moc OSN. O použižtí armády USA vžždy rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres. Od podpisu prezidentského nařízení č. 13 užž je vššak toto pouze ve svévoli OSN. Každý sluššný člověk přeci musí vidět skrytou zrůdnost a spoutání svobody takovým jednáním. Vžždyť i v samotném Kongresu USA se proti tomuto rozhodnutí ostře postavilo celkem 33 kongresmanů, ale všše bylo marné. Nežž dojde k odzbrojení ostatních armád státu, mají být podle Institutu pro mezinárodní řád v průběhu odzbrojování tyto státy jiššteny proti jakémukoliv odporu. Proč jenom OSN má mít pravomoci rozhodovat o naššem osudu ? Je to odporná a zákeřná totalita, která se od těch minulých lišší pouze svojí dosavadní mírovou tváří, což odrazuje mnohé protestovat. Ale nemůžžeme se přeci řídit tím, jak se kdo tváří, ale tím, co skutečně dělá. A kdyžž se podíváme na zákonodárství OSN, s hrůzou zjiššťujeme, žže většina jejich zákonů sloužží k ochraně vlád, nikoliv jednotlivců. Občan je v OSN jen jednotkou do počtu. Kažždý přeci ví, žže světovláda nemůžže ve vztahu k občanům nahradit stávající vlády. Vžždyť jen jednotlivé vlády jednotlivých států, národů a kultur musí vědět, co jejich občané potřebují. Jenšžže pro to není v OSN místo. Člověka chtějí jednoduše předělat na univerzální bytost, která uposlechne jakýkoliv příkaz bez dotazu. Z člověka, jehož myššlení, svědomí, citu i kultury se má stát pouze sériová němá a slepá číslice v miliardě dalších, která poslouží OSN nanejvýšš k evidenci, ale nemůže kompetentně z takové výššky rozhodovat o lidském žživotě a osudu. Ale právě o to OSN jde, ale navíc i o totální kontrolu a manipulaci s lidským žživotem. Jen posluššné zástupy s vymytým mozkem lze dobře a bez protestu smeřovat. Opravdu se chceme pripojit k jednotnému světonázoru ? Mohou nám vzít svobodu, bezpečí, zdraví i žživot, ale proč nás chtějí obrat i o to v nás ? Ne nadarmo říkám, žže světovláda je tou nejstraššnější totalitou. Každá totalita totižž lidi ničila se všším co měli, ale v dušši, ve svých názorech lidé meli odpor a tajně ctili vlastní pravdu. Ale světovláda po nás vyžžaduje i tuto našši dušši. Vžždyť právě na ni útočí. ŽŽádný z dosavadních totalitních systémů nedosáhl ovládnutí světa, protožže ve svém viditelném násilnictví a fanatismu byl pro lidi odpuzující. Dnes se stačí opírat o šštít humanity a slepá slova o jakémsi mezinárodním bratrství a vidíte sami, žže plán vychází. Lidé se sami hrnou vstříc do propasti. Ale přiznejme si, jednou to přijít muselo.

Propaganda světovlády zasahuje našše média i žživoty. V dekádě roku 1990 započal Světový zákonný fond šširoký výzkum a vzdělávací program, který má vést k nové disciplíně o světovém řádu do učebnicových osnov na celém světě. Naššim dětem se má ve šškolách už zase lhát. Ale snad Vás to nepřekvapuje ? Média propagují myššlenky světovlády užž s pravidelností a nikoho to již nepřekvapuje.

Cesta ke světovládě se projevuje ve vššech oblastech. Mezinárodní měnový fond a přidružžené organizace plánují vydání celosvětové měny a stažžení všech současných národních men. Tato světová měna se bude jmenovat Coby a užž nyní je údajně připravena k oběhu. Tak bude mít světovláda maximální přehled o toku peněz a jen světovláda, které tyto peníze patří, bude rozdělovat podle posluššnosti podřízených. Ale nežž přijde Coby, všimněte si, žže po celém světě si státy náhle od počátku 90. let a naráz tisknou zcela nové série bankovek. Ty jsou upraveny tak, aby mohly být během krátké doby okamžžitě viditelně či elektronicky okolkovány a uznány jako prozatímní standardní světová měna, nežž se přejde na Coby. Zároveň se zcela tišše stahují z oběhu nevyhovující bankovky, které nelze elektronicky číst nebo nemají dostatečný prostor pro viditelný nebo elektronicky skenovaný kolek. V USA se toto nepodařilo utajit a vznikla kvůli tomu ostrá aféra. V listopadu 1992 totižž Federální rezervní banka začala s utajením stahovat z obehu zcela platné a nepošškozené bankovky a distribuovat bankovky s prázdným polem na budoucí dotisk světové jednotky Coby. V Evrope probíhá plán prozatímním ruššením národních evropských měn a jejich nahrazováním za společnou měnu Euro. Cílovou stanicí je vššak až Coby.

Světovláda se snažží získat totální hospodářskou a ekonomickou kontrolu nad světem, neboť jen tak lze svět ovládat a přikazovat státům, co mají činit. Americký prezident Bill Clinton v roce 1992 při projevu přiznal, žže se usiluje o vytvoření Světového systému finanční kontroly, který umožžní ovládnout politické systémy vššech zemí a jejich ekonomiku. Jde jim tedy pouze o to, aby mohli ovládat vlády světa a diktovat jednou světovládou. Navíc agentura OSN pro obchod a rozvoj /UNCTAD/ uvádí, žže 368 ze 373 zásadních zákonných změn v posledních 10. letech směruje k demontើi státu. A o to má právě tajná vláda zájem. Vžždyt i sám nejvetší bankéř světa – Rothschild řekl: „Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žžádnou roli, kdo vytváří zákony“.

Shrneme-li soucasnou situaci, víme, žže svět se globalizuje pod jednu světovládu. Jižž dnes máme oficiální nadnárodní světovou vládu OSN, která brzy převezme kontrolu nad kažždou otázkou lidského života v kažždém státě. Tatᾞ OSN vlastní světovou armádu /Modré přilby/ a buduje světovou výzvědnou službu. Státy padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk i tradice. Jedinou uznanou kulturou bude univerzální globální občanská společnost jedné světové ústřední světové kultury, která zapáchá socialistickou kolektivizací. Vlády samotné jižž nyní verbují i neziskové organizace, které za velmi vysoké finanční odměny mají vytvářet společenské klima a ššířit osvětovou výchovu ke světoobčanství. V roce 1999 vyhlásilo například i Ministerstvo zahraničí České republiky granty na ššíření osvěty člověk – euroobčan. Americká vláda jižž mnoho let financuje klima přímo světoobčanské. Vžždy jde vššak o to, zabít v lidech vlastní kulturu, vlastenectví a udělat z nich loutku, která se rychle klimatizuje na přijetí nové světové vlády. Smutné je, žže světovláda se snažží rozložit i současná světová nábožženství, aby je spojila v jednotnou, byť tak zcela nesmyslnou sílu, která má být v kompetenci rozhodování světovlády. Přesně o této světové situaci mnohokrát hovořil i papežž Jan Pavel II. Světovláda chce rozbořit všechny oltáře na celém světě, aby se tak lidé klaněli jednomu fanatickému světovládnému oltáři, který má být směsicí novodobých nauk New Age a nesmyslných historických okultních nábožženství. Pravá a plodná nábožženství musí být ve světovládě zadupána, aby se lidé neklaněli Bohu, ale světovládě a jen pro ni žžili. Jistě Vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým způsobem jedná a plánuje postupovat OSN k tradičním nábožženství a zvlᚹtě křesanství. Tyto fakta jsou pravidelně publikována stejně jako materialistický přístup americké vlády k budoucnosti světa. Kdo si myslel, žže s bezbožžným komunismem padl i světový ateismus, velmi by se divil. Komunismus jako kažždá politická marnost prostě přestal být, ale ateismus přežžívá v naššich dušších a kvete jako epidemie. Ujal se v hlavách světových vůdců jako ideální forma naprosté oddanosti jednomu řídícímu systému, kterým není Bůh, ale světovláda, která hodlá skutečně dosáhnout nejen politického vrcholu, ale i své fanatické mystičnosti, která má v lidských srdcích vytvářet falešnou představu lásky a víry.

Nyní se ale pojďme věnovat světovládě v pojetí tajné vlády.… Světovláda má užž své vešškeré byrokratické aparáty včetně toho nejvyššššího. Je připravena převzít okamžitě moc pod totalitní systém, který si na základě dalšších informací v této knize troufám nazývat přímo otrocký. Jižž dnes jsou násilně vkládány šškolní osnovy s cílem vychovávat užž současnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty a plné závislosti na úřadech a vládě. Světová média pak zpracovávají nás dospělé občany. Ošvšem i světová politika i politika kažždého státu je jižž dnes řízena světovládou, chcete-li – tajnou vládou. Senátor USA William Cooper přiznal ve svém oficiálním prohlṚení z 23. května 1989, žže vláda USA zřídila organizaci CFR a Trilaterální komisi, jejichž cílem je v tajnosti uskutečňovat, aby na celém světě nebyl na žžádné významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval požžadavkům světovlády. Některé kandidáty tyto organizace i přímo šškolí a dosazují. Toto dosazování figurek do vlád, jakož i případné diskreditační nebo atentátní akce na politicky nevhodné, je technickou otázkou CIA, která byla nezávislou vyšetřovací komisí vlády USA z těchto zločinů mnohokrát usvědčena. Zahraniční komise Senátu amerického Kongresu, vedená Frankem Churchem, která vyššetrovala podvratnou činnost CIA, konstatovala ve své oficiální zprávě, žže vládní CIA jižž počátkem 60. let zformovala speciální jednotku k provádění a přípravě politických vražžd. Tento projekt dostal název „ZR/RIFLE“. Bývalý náměstek ředitele CIA Richard Bessel při výslechu před senátní komisí 9. a 11. června 1976 potvrdil existenci této nelegální skupiny a přiznal, žže jí úkoly zadával Bílý dům /vláda USA/. Ředitel CIA vydal dne 11. prosince 1959 pokyn ke chronologickým přípravám vražžd státníků. Teror vůči jakýmkoliv oponentům v určených státech vůči USA uvádí instrukce CIA c. 37/57, 1/57, 9/57 a 60/57. ZvlṚtě pak ale instrukce c. 26/57, z nힾ cituji: „Osoby tvořící jádro vlády musí být znešškodněny. Sestavení černých listin musí být pečlivě promyššleno. Na jedné straně je důležité, aby nezůstala na svobodě žžádná osoba, která by mohla převzetí moci ohrozit…“

Je to nezvratným důkazem o zrůdnosti tajné vlády, která zde zcela za naššimi zády buduje nejprohnilejší a nejstraššnejší systém, který má vládnout pod jedinou vládou světu. Existenci této tajné vlády potvrdil i Felix Frankfurter, tehdejšší člen Nejvyššího soudu USA, když prohlásil: „Skuteční vládci ve Washingtonu jsou neviditelní a uplatňují svou moc ze zákulisí.“ O tom, co asi budeme probírat v této knize, se nyní ve stručnosti zmíním.

Takřka všechny vlády světa začaly nelegálně nebo pod ochranou zvlᚹtního zákona registrovat v tajnosti kažždého občana do zvlṚtních slžožek, které sloužží jako rozhodující posudek . Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze vššech koutů světa napojeny na jeden ústřední počítač světovlády. Ta o nás jižž dnes ví vešškeré potřebné údaje, včetně těch nejintimnějších. Po celém světě jsou připravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Světovláda hodlá vššechny lidi na světě elektronicky označit na kůžži číselným kódem a do těla každého z nás voperovat mikročip, který má identifikovat člověka, kontrolovat jeho vešškeré myššlení a chování, ale má jím být také ovládán jeho rozum podle scénáře světovlády. Lidé s tímto mikročipem v těle přijmou jakýkoliv rozkaz bez dotazu, budou to chodící loutky, které budou pod neustálým dozorem. Po celém světě se buduje bezhotovostní platební styk, aby bylo možžno totálně kontrolovat VṚ pohyb, co, kde a za kolik si kupujete, kolik máte peněz atd…. Po celém světě připravuje světovláda rozsáhlé razie na základě svých informací o nás lidech a jsou budovány rozsáhlé koncentrační tábory po celém světě, včetně USA, pro odpůrce světovlády a ty, kdo by mohly v momentu přebírání moci pod tento totalitní systém činit problémy. Po celém světě je připraveno znárodnění veškerého majetku pod socialisticky orientovanou světovládu. Všechno bude jakoby vššech, ale jedinou kontrolu nad tím bude mít světovláda. Po celém světě dnes lidé umírají na nemoci, které jsou uměle vytvořeny k fanatickému ideálu snힾení počtu obyvatel planety. Pro odstranění byly vybrány nevyhovující národy, rasy a jednotlivci. Zároveň je geneticky vytvářen rasový a mentální jedinec, který má být nadřazenou lidskou jednotkou. Světovláda má na svědomí odporné genetické manipulace, pro které zneužžila a zneužžívá již desítky miliónu lidí, anižž by o tom věděli. Po celém světě se pomocí drog, psychiatrických manipulací, včetně lobotomie, vytváří prototyp posluššného a oddaného člověka, který nebude vzdorovat a vnímat své bezpráví. Po celém světě dnes probíhají plány na okamžité uchvácení tisku, televize a vššech médií pro propagandu světovlády. Po celém světě světovláda vytváří vlnu nepokojů a kriminality, aby tak přinutila občany vzdát se svých lidských práv a přijala drastická omezení svých svobod za ideál potlačení /vykonstruované/ kriminality. Po celém světě jsou likvidováni odpůrci totalitních praktik a ochránci lidských práv. A o dosazování figurek do vlád na světě užž jsme si troššku cosi řekli.

Média jsou plná vychvalování globalizace a světovlády, ale o takovýchto věcech mlčí. Lidé to neví, čtou jen obecné propagandistické bláboly o jakémsi světovém přátelství. Fakta ale tají a dobře ví proč. Ostatně sáhněte si do svědomí, informovala Vás někdy vláda nebo úřady o tomto ? Ne, samozřejmě oni nás připravují a zpracovávají pouze na vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s něčím, co nás má spoutat a zotročit. Ažž přijde den D, budeme jako stádo ovcí souhlasit s něčím, o čem do hloubky nebudeme nic vědět. Až pak lidé poznají, žže za těmi slovy o sbližování světa nebylo míněno mezilidské a mírové přátelství, ale pouze politické a hospodářské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klíčovými oblastmi každého národa, státu a lidského života.

Mužžete si myslet, žže jde jen o strššení, bláznivé bláboly a naivní představy zakomplexovaného snílka. Vžždyt i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, anižž bych se tím ovššem nejak zabýval. Ale poznal jsem, žže není otázkou víry to uznat. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakližže je znáte, pak není třeba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svědomí pro to, abyste zavrhli budování světovlády. Snad Vám to málo, co v této knize nap횹i, dovede k přemýšlení. Pro někoho bude t쾞ké to přijmout, aby nemusel měnit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, žže tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví, žže světovláda bude, ale užž vůbec neví, jaký bude její účel. A právě touto nevědomostí a naivní důverou pochodujeme do spáru univerzálního globálního otrockého systému světovlády.

Totalitná svetovláda, časť 2

autor: Martin Herzán
Tento text z roku 2001 je internetovou podobou knihy vydané tiskem r.2000, ISBN: 80-238-6339-8

O oliolijanko

Leave a Reply