Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Rasa a náboženstvo: Nevhodní priatelia bieleho človeka, 3. časť

Rasa a náboženstvo: Nevhodní priatelia bieleho človeka, 3. časť

Tri-Faith Compound-omahaKaždé náboženstvo je exkluzívne a vylučujúce, čo nevyhnutne vedie k bagatelizovaniu alebo v horšom prípade k popieraniu iných náboženstiev. Historicky sa svojou definíciou všetky kresťanské denominácie – aby posilnili svoju teologickú kredibilitu – uchyľovali k tomuto typu „negatívnej legitimácie“. Napriek ničivým vojnám medzi bielymi rôznych kresťanských vierovyznaní, kresťanstvo ako celok si zachovalo svoju transcedentnú hodnotu, vďaka čomu bol život s ním viac či menej znesiteľný.

Avšak v prípade postmoderných „občianskych náboženstiev“, ktoré ignorujú posvätné, tomu už tak dlhšie nie je. Ich vylučujúca povaha automaticky vedie k intelektuálnemu teroru – ktorý môže byť čoskoro nasledovaný skutočným, štátom podporovaným, fyzickým terorom.

Občianske náboženstvá majú tiež svoje svätyne, svoje relikvie, svojich kňazov, svoje kánony, svoje sľuby i vyhrážky. Ak zlyháte vo viere v ne – alebo minimálne zlyháte v predstieraní, že v ne veríte – tak to vedie, ako píše i právny učenec katolíckeho presvedčenia Carl Schmitt, k vylúčeniu heretika z kategórie ľudských bytostí. K novým občianskym náboženstvám môžeme zaradiť: náboženstvo multikulturalizmu, náboženstvo antifašizmu, náboženstvo holokaustu a náboženstvo ekonomického progresu.

Mnohí bieli robia zásadnú chybu, keď vykresľujú tieto nové občianske náboženstvá ako súčasť organizovaného sprisahania malej skupiny zlomyseľných ľudí. Vo svojej podstate sú totiž tieto občianske náboženstvá iba sekulárnymi transpozíciami židokresťanského monoteistického myslenia, ktoré – ak je kombinované s vrodeným zmyslom bielych pre toleranciu a kongeniálnu naivitu – ešte umocňuje ich čarovné účinky.

Pochabosť zloženého podstatného mena : „Anti – semitizmus“

V dôsledku sémantického posunu politických konceptov by bol dnes židovský mysliteľ a otec sekulárneho náboženstva komunizmu, Karol Marx pravdepodobne obvinený z „anti-semitizmu“ alebo „z podnecovania rasovej nenávisti“. Ľavicoví učenci zvyčajne nechcú podrobiť jeho malú knižku s názvom „K židovskej otázke“ (1844) kritickej analýze. Zvážme nasledujúce slová:

„Žid sa emancipoval židovským spôsobom, nie tým, že získal moc skrze peniaze, ale pretože peniaze sa skrze neho, ale nie len skrze neho, stali svetovou veľmocou, pomocou ktorej sa pragmatický židovský duch stal pragmatickým duchom kresťanských národov. Židia sa emancipovali v takej miere, v akej sa kresťania stali Židmi.“

Zvláštny význam má Marxova posledná veta „Židia sa emancipovali v takej miere, v akej sa kresťania stali Židmi.“ V skutočnosti sa biely človek „požidovštil“ tým, že prijal základy židovského vieroučného systému za svoje, čo paradoxne dnes využíva pri kritike Židov. Kresťanský anti-semitizmus môže byť charakterizovaný ako špecifická forma neurózy. Kresťanskí anti-semiti neznášajú Židov, zatiaľ čo napodobňujú rámec odporu, ktorý si od nich vypožičali. I preto bol dokonca židovský boh Jahve predurčený k tomu stať sa anti-semitským bohom bielych kresťanov! V mene tohto boha boli bielymi Nežidmi páchané perzekúcie voči Židom po celé stáročia. Jednoducho povedané, biely Nežid upieral po celé stáročia Židovi jeho samozvanú „inakosť“, t.j. jeho unikátnosť a jeho vyvolenosť, zatiaľ čo sa zúfalo snažil si opätovne prisvojiť rovnakú židovskú inakosť a rovnakú unikátnosť akceptovaním biblických príbehov, prijatím konceptu lineárneho času a vierou v koniec histórie.

Čeliť zlým stránkam judaizmu pomocou kresťanských nástrojov je márne. Toto je argument nemeckého filozofa Eugena Dühringa , ktorý konštatuje, že „kresťanstvo je odnož judaizmu“…a „kresťan, ktorý chápe sám seba správnym spôsobom nemôže byť nikdy vážnym a kompletným anti-semitom.“ (Die Judenfrage als Frage des Rassencharakters, 1901). Dühring bol prominentným nemeckým socialistickým filozofom, súčasník, ale i nepriateľ Marxa. Ako väčšina nemeckých socialistických mysliteľov z konca 19-teho storočia, i on bol anti-semita, keďže videl v kapitalizme inkarnáciu židovstva. Dühring poznamenáva, že „historické kresťanstvo“, ak je pozorovaná jeho pravá podstata, a všetky veci sú brané do úvahy, bolo odporom proti a vo vnútri judaizmu, ale tiež z neho vzišlo a do určitej miery ho i ďalej sformovalo. (s. 25–26).

Postupne bol tzv. intelektuálny anti-semitizmus založený na ekonomických a sociologických dôvodoch nahradený rasovým anti-semitizmom. Ako sa dalo očakávať, tisícky nemeckých učencov, ktorí sa ponorili do kritického popisu rasových zvláštností Židov, zmizli po Druhej svetovej vojne z radaru a ich knihy skončili v plameňoch. Pravidlom býva, že ak sú dnes citovaní v americkej a európskej akademickej sfére poloinformovanými, o miesta sa strachujúcimi profesormi, tak sú patologizovaní ako „monštrá“ alebo prísloveční „nacisti“ alebo sú ich slová vytrhnuté z kontextu.

Nemecký právny vedec a líder miestnej vlády NSDAP v meste Magdeburg, profesor Helmut Nicolai, píše:

Germánska lojalita (Treue) je v rozpore s orientálnym konceptom poslušnosti (Gehorsam). Lojálna osoba operuje v duchu osoby, ktorej ukazuje svoju vernosť. Lojalita vždy predpokladá vnútorné vzájomné porozumenie. Naopak, poslušnosť nás odkazuje k dosiahnutiu poriadku, k doslovnej realizácii… Zákony nemôžu vytvoriť lepší právny rámec pre vládu zákona, skôr to môžu dosiahnuť lepší ľudia. (Die Rassengesetzliche Rechtslehre) (“Racial Provisions of Law in Jurisprudence, 1933. p. 44)

Otázka, ktorá nám prirodzene dnes príde na myseľ je význam prirodzeného práva a dogmy, že všetci ľudia sú si rovní. Je možné aplikovať rovnaké ústavné práva voči odlišným ľuďom s rozmanitým genofondom a odlišnými kultúrami? Palestínsky čeľadník pozerá na svoje práva odlišne, ako v New Yorku narodený židovský kibucník zo Západného brehu, Aborigínec z Nového Zélandu má odlišnú koncepciu spravodlivosti, ako biely farmár, kresťanský ortodoxný Srb má odlišnú predstavu o historickej spravodlivosti ako jeho sused – moslimský Albánec.

Anti-anti-semitizmus

Ako reakciu na celosvetové komunistické a liberálne útoky proti schváleniu Norimberských rasových zákonov v roku 1935 v národnosocialistickom Nemecku, profesor Walter Gross, riaditeľ úradu pre rasovú politiku NSDAP, napísal:

„Po celom svete sa rozšíril názor, že Nemecko vynašlo sterilizáciu a že ju medicínsky a vedecky vyparádilo výhradne preto, aby sa zbavilo svojich oponentov. Toto je totálna šialenosť! Ak by sme skutočne mali zámer urobiť nášho politického oponenta neškodným, tak by sme ho určite nesterilizovali, keďže by aj naďalej šťastne žil ešte ďalších 60 rokov na naše náklady.“

“…Vzhľadom k tomu, že považujeme komunizmus za dedičné ochorenie, proti ktorému je potrebné bojovať a vzhľadom k faktu, že plodenie potomstva musí byť obmedzované – zatiaľ čo komunisti sa voľne potulujú – tak ide skutočne o návrh, ktorý by v žiadnom prípade nebol férový voči názoru nemeckého národa a jeho štátu.“ (Walter Gross, Der deutsche Rassengedanke und die Welt, 1939, p. 17–18)

Gross si žiada rasovú harmóniu rozmanitých národov a priaznivo popisuje rasové a kultúrne nadanie Japoncov, zatiaľ čo odmieta obvinenia z nemeckej rasovej nadradenosti voči iným rasám. Poznamenáva však, „že s teoretickými systémami medzinárodného druhu nie je možná žiadna dohoda… pretože sú založené na neuveriteľnej lži, t.j. lži o rovnosti všetkých ľudí…“ (s.30).

Ďalší vysoko postavený právny vedec v národnosocialistickom Nemecku, profesor Falk Ruttke z berlínskej univerzity Friedricha Wilhelma píše, „že nikdy nevyriešime židovskú otázku skrz fanatický anti-semitizmus ako nás učí história judaizmu, nie iba v Nemecku, ale na celom svete. Riešenie židovskej otázky je možné iba prostredníctvom rasového uvedomenia („Rassengedanke”), ktoré je spravodlivé ku každej rase. Nikdy si ho neuvedomíme až kým nebudeme rozlišovať medzi národom a rasou. „Národný socializmus nie je anti-semitský, je asemitský („asemitisch.”). (Falk Ruttke, Rasse, Recht und Volk, from Jugend und Recht, p. 30, 1937).

Vo svojej slávnej knihe o rasovej psychológii Židov, plnej citátov orientalistov, lingvistov, psychiatrov a iných učencov, Hans Günther píše ako kresťanstvo tým, že prijalo židovského boha Jahveho, v konečnom dôsledku schválilo koncept „vyvoleného národa“, čím výrazne prispelo k „požidovšteniu“ („Verjudung“) západnej spoločnosti. (s. 313)

„Kresťanské doktríny, historicky vzaté, paralyzujú dušu Západu v jeho konvenčnom a trvalom spore s duchom Orientu a obzvlášť s judaizmom. Prostredníctvom kontroly tlače a spravodajských služieb nie je dnes pre Židov ťažké nasmerovať zeitgeist (duch času) vždy takým smerom, aby zodpovedal potrebám Židov, zatiaľ čo presmeruje spirituálny život nežidovských ľudí preč z ich vrodených duchovných hodnôt, vždy ich vedúc k takým spirituálnym hodnotám, ktoré sa javia ako najviac autoritatívne k judaizmu.“ (s. 314)

Vo svojich početných knihách, genetik a biológ Fritz Lenz, ktorý sa tešil obrovskej úcte vedeckého establishmentu v národne socialistickom Nemecku, skúma geneticky podmienené sklony medzi Židmi, ako napr. ich mimoriadnu zručnosť pre moralistický pátos, zmysel pre empatiu, mimiku a schopnosť vyprovokovať sentimentálne výlevy o bolestnej nespravodlivosti („Schmerzenszug“) medzi najchudobnejšími masami.

V revolučných hnutiach zohráva náchylnosť Židov k hystérii veľkú rolu, pretože vďaka nej môžu projektovať svoje utopistické predstavy a môžu presvedčivo sľubovať s ďaleko väčšou vnútornou vierohodnosťou… Nielen Marx a Lasalle boli Židmi, ale tiež v poslednej dobe Eisner, Rosa Luxemburgová. Leviné, Toller, Landauer, Trockij a okrem iných aj… Kahn, ktorý chváli židovských revolucionárov ako záchrancov ľudstva a vidí „ich náhľad na svet a historickú aktivitu ako špecificky židovskú“. (Lenz., Menschliche Erblehre (A Lesson about Human Heredity), 1936, p. 752–753)

To o čom nemeckí genetici a antropológovia ako Fritz Lenz, Hans Günther, Erwin Baur, Eugen Fischer a tisícky ďalších učencov písali bolo už o Židoch dávno napísané a tradované – hoci z filozofického, umeleckého a literárneho pohľadu – tisíckami európskych spisovateľov, básnikov a umelcov. Od starovekých rímskych mysliteľov akým bol Tacitus až k anglickému spisovateľovi Williamovi Shakespearovi, od starorímskeho mysliteľa Senecu až k francúzskemu spisovateľovi a satirikovi L. Ferdinadovi Célinemu, sa v próze nespočetných európskych autorov stretávame, či už s príležitostnými, alebo nie už tak príležitostnými, kritickými poznámkami na adresu židovského charakteru – poznámkami, ktoré by dnes ľahko mohli byť označené ako anti-semitské. Mali by byť títo „anti-semitskí“ autori, spisovatelia alebo básnici nazývaní bláznami? Ak áno, potom všetko európske kultúrne dedičstvo musí byť zakázané a označené za šialené.

Vylúčiť Židov, zatiaľ čo využívame ich teologické a ideologické koncepty je forma latentnej fóbie medzi bielymi, ktorej sú si Židia veľmi dobre vedomí. Kritizovať židovský vplyv na západné spoločnosti, zatiaľ čo prijímame židovských náboženských a sekulárnych prorokov vedie iba k ďalšiemu napätiu a posilňuje židovský zmysel vyvolenosti a ich syndróm večnej obete. Na druhej strane to iba vedie k väčšej anti-židovskej nenávisti s tragickými dôsledkami pre všetkých. Priamym vinníkom nie sú Židia alebo bieli, ale skôr občianske náboženstvo egalitarizmu so svojimi postmodernými odnožami: univerzalizmom a multikulturalizmom.

V postmoderných „premenlivých“ časoch slová a koncepty získavajú premenlivé významy. Jedným z týchto slov je zložené podstatné meno „anti-semitizmus“. Anti-semitizmus je tiež novým občianskym náboženstvom, ktoré môže byť používané na pošpinenie slobodných mysliteľov. Nejde o to, či Ježis Kristus vyzeral ako biely galilejský árijec s dolichocefalickou lebkou a svetlými vlasmi – ako býva portrétovaný na celom svete – alebo či by mal byť portrétovaný so semi-ázijskými, semitskými črtami podobnými Bobovi Dylanovi a Binovi Ládinovi. Problém, ktorý treba vyriešiť je, prečo sa bieli už po 2 tisíc rokov pridržiavajú votreleckého, cudzieho, neeurópskeho ponímania sveta.

Autor: Tom Sunic
Preklad: Aman, www.protiprudu.org
Zdroj: The Occidental Observer

Rasa a náboženstvo: Nevhodní priatelia bieleho človeka, 1. časť
Rasa a náboženstvo: Nevhodní priatelia bieleho človeka, 2. časť

O autorovi:

sunicDr. Tomislav (Tom) Sunic je chorvátsko-americký spisovateľ, prekladateľ, historik, bývalý diplomat a profesor politických vied. Je autorom kníh ako „Proti demokracii a rovnosti: Európska Nová pravica“ a „Homo Americanus: Dieťa postmodernej doby“. Vo svojich prácach sa zameriava predovšetkým na kritiku egalitarizmu, biblického monoteizmu a liberálneho politického diskurzu.

O Roland Edvardsen

52 komentárov

 1. Zaujímavé čítaničko pred spaním. Ďakujem redakcii Propu za ich články, ktoré nútia môj mozog dôslednejšie a tvrdšie pracovať v porovnaní s čítaním Topiek, iDnesu a podobných relaxačných žánrov.

 2. „Prečo sa bieli už po 2tisíc rokov pridržiavajú votreleckého, cudzieho,neeurópskeho ponímania sveta“.Zrejme je to tým, že tí, ktorí sa s kresťanstvom stotožnili, nič zmysluplnejšie zatiaľ nepočuli.Vôbec nezáleží akej národnosti je Kristus, ale čo povedal.Niektorým Európanom je sympatické učenie Budhu a tiež neriešia, že Budha žil v Ázii.Tom Sunič určite príde aj s riešením tohoto problému, zverejnite to prosím už sa teším.

  • Aman Againsttime

   2000 rokov trvajúce pridržiavanie sa neeurópskeho vnímania sveta sa netýka len kresťanstva, ale treba tam zahrnúť i jeho sekulárne odnože – občianske náboženstvá, ktoré spomína Sunic . Tie dôvody prečo sa ľudia pridržiavajú kresťanstva sa samozrejme budú líšiť od jednotlivca k jednotlivcovi, ale nepochybujem o tom, že pre určité typy osobností je práve kresťanstvo tým najideálnejším náboženstvom (rovnako ako je pre niektoré etnomasochistické typy ideálna multi-kulti „pravdoláska“). Možno vás to prekvapí, ale Sunic je formálne katolík (a podľa vlastných slov rád občas zájde do kostola). Aby ste tomu bližšie porozumel, tak autori ako Sunic, Benoist, Faye, Venner a pod. nevedú nejakú vojnu za zničenie kresťanstva, ale skôr sa usilujú o to oživiť starobylé pohanské hodnoty a cnosti. Hodnoty a cnosti, ktoré bohužiaľ západnej spoločnosti ako celku už dlhšie chýbajú, a preto tak chradne ( a popravde je možné ich vyznávať a pritom byť stále formálne kresťanom – ja sám nevidím až taký problém v kultúrnych kresťanoch, pokiaľ sú z etickej stránky polyteistami, napr. moja babka bola dobrý príklad takého kresťana- katolíka – hoci ona sama si toho ani nebola vedomá 🙂 ). Ich argumenty sú veľmi racionálne (ďalší môj obľúbený autor J.Bowden trefne poznamenáva, že v ich prípade ide o racionalitu starého Grécka) a myslím, že naozaj dobre poukazujú na to, že mnohé spoločenské problémy, mnohé patológie západnej spoločnosti sú naozaj dôsledkom sekularizácie hodnôt, či predstáv predtým vyjadrených v kresťanskej teológií, pričom dokonca sekularizácia ako taká je jednoducho tendencia, ktorá je už kresťanstvu vlastná (pretože oddelilo ducha od hmoty, desakralizovalo svet ako píše Benoist). Ide o kritiku kresťanstva, s ktorou by ste sa asi ťažko stretli v mainstreame (naopak, ak mainstream chváli kresťanstvo tak je to vždy za to, čo títo autori silne kritizujú). 🙂 Mimochodom mnohé z múdrostí, ktoré Kristus povedal ( alebo čo sa mu prisudzuje, že mal povedať) povedali (alebo inak vyjadrili) už pred ním mnohí iní (napr. i spomínaný Buddha, ale tiež Sokrates, či Lao-c). 🙂 Každopádne to, že bol J. Kristus Žid a samotné kresťanstvo je náboženstvo, v ktorom sa Židia uctievajú a ktoré nahradilo napr. našu slovanskú mytológiu mytológiou židovskou už samo o sebe predstavuje – vzhľadom na historicky komplikované a napäté vzťahy medzi Židmi a európskymi gójmi a celkovo pôsobenie Židov v gójskych spoločnostiach – pomerne dosť podstatný problém.

   • Možno by (aj Sunicovi) pomohlo, keby sa namiesto termínu „sekulárne náboženstva“ hovorilo jednoducho o „ideológiach“.
    Podobne si myslím, že by pomohlo, keby sa ako opozícia voči kresťanstvu (a iným dogmatickým, hlavne abrahámovským náboženstvám) spomínala nie „pohanstvo“, ale radšej „duchovno“, „mysticizmus“, „hermetizmus“, „gnóza“ alebo podobne. Často je to to isté, ako „pohanstvo“, ale predsa len je to rozdiel. Pohanstvo je konkrétny stav poznania kedysi, dosť zneuctený termín. Tie iné pojmy sú o objektívnej duchovnej pravde, ktorá sa dá objektívne hladať a nepochybne aj postupne nájsť – čiže žiadna dogma, žiaden nedotk nutelný literalizmus či (neistá) tradícia.

    Je jasné, že najväčší prínos podobných článkov je vo varovaní, že odumreté a tedá škodlivé náboženstvá sa nemajú nahrádzať bezduchým „sekularizmom“. Také niečo je ako nahrádzať špinavú vodu nepitím – to sa nedá vydržať, voda je nevyhnutná, výhodná, ale má byť čo najčistejšia.

    • Aman Againsttime

     Norman, samozrejme, že ide o ideológie, ale Sunic používa výraz náboženstvo práve preto, aby poukázal na to, že sú tiež založené len na viere (a tá je preto vierou, že nevyžaduje dôkazy) a rovnako tiež tým zdôrazňuje ich dogmatizmus. Použiť na ich označenie výraz náboženstvo je i ďaleko expresívnejšie a umožňuje mu to lepšie popísať paralely medzi nimi a biblickým monoteizmom.
     Výraz pohanstvo mi práveže príde najadekvátnejší (ponechajme stranou, že výraz pohan si vymysleli kresťania a že pôvodne sa ním označoval vidiečan, dedinčan). Výrazy, ktoré si použil ty (ako duchovno, mysticizmus, gnóza…) sú už príliš všeobecné a nevyjadrujú protikladnosť k abrahámovským náboženstvám. Ide tu predsa o jasné vyhranenie sa voči všetkým eschatologickým, mesianistickým, rovnostrárskym a progresivistickým ideológiám, ktoré majú svôj pôvod v „jedoch z Judei“. Autori ako Sunic sa snažia o to, aby ľudia začali premýšľať o veciach za pomoci jak racionality, tak i spirituality. Racionality a spirituality, ktoré vychádzajú zo základných európskych hodnôt. Ide tu tiež o posilnenie vlastenectva, národnej, etnickej, rasovej uvedomelosti, ktoré (a to si samozrejme kresťanskí nacionalisti vôbec neuvedomujú) vychádzajú z pohanského vedomia, ktoré myslí partikulárne -t.j. zachováva vernosť svojmu kmeňu (v opozícií voči židokresťanstvu, ktoré je univerzalistické).
     Rovnako tiež títo autori nechcú propagovať ateizmus ako nejakú alternatívu ku kresťanstvu. Ateizmus na osobnej úrovni je ok, ale je riešením len pre jednotlivca.Preto správne píšeš, že nahrádzať monotrio bezduchým sekularizmom nie je riešením, pričom Sunic a spol. uvažujú v tomto rovnako ako ty. Väčšina ľudí má totiž prirodzenú túžbu veriť v niečo vyššie, v nejakú kreatívnu, či vyššiu bytosť alebo bytosti.

     • Chápem, súhlasím. V tom zmysle, že je to otázka „pragmatizmu“. Ide o to, ako sú výrazy chápané, a to nie len nami, ktorí sa pochopíme, ale takpovediac verejnosťou.

      Určite sa zhodneme, že ideológie, či náboženstvá, sú mocný a hlavný nástroj moci (aj ekonomika je dnes ideológia-náboženstvo). Preto to nie je hra a treba použiť rovnako mocné nástroje.
      Len chcem dodať, že „gnoza“, znamená pozannie, a aj keď žial tiež je ťahaná-kradnutá do „židovskej“ tradície. Duchovno je čosi ako elektrina – aj keď BY ju používali už na starom blýzkom východe, aj keď je nebezpečná a čudná, aj tak sa jej nemožno zrieknuť bez toho, aby bol človek oslabený, aby mal handikap.
      Pohanstvo je pojem čistejší, ale žiaľ, tak zoslabený a zdeformovaný, že sa z neho často stáva v praxi len jednoduché hopkanie wikingov, folkór bez sily (a to o mojej empatii k nordicej tradícii nemožno pochybovať). Toho sa obávam, keď to dosť často vidím.
      Ale hovorím, že ťa chápem, je to otázka konkrétnej praxe – a ani boh veru nevie, čo bude fungovať lepšie. Chcel som len varovať.

   • Buddha a Ježiš, rovnakí cudzinci?
    Nejde tu o pôvod tých dvoch mytologických postáv. Aj keď Buddhavraj reálne jestvoval, je to nepodstatné – to, čo zostalo, je len mýtús, podobne ako je ceľkom vymyslený mýtus Ježišovej postavy.
    Podstatné je to, že kresťanstvo je semistká vulgarizácia mystickej duchovnosti.K nohe má priviazaný ako otrok kameň primitívneho kmeňového boha tzv. Starého zákona. Aj keď neskôr do kresťasntva prenikli či znova v ňom ožili mystické tradície a mnohí kresťania cez kresťanstvo spoznávajú duchovný svet, aj tak je kresťanstvo ako otrávený hríb – trocha z neho niekdy pomáha k oslobodeniu, ale o niečo viac už vedie k nevoľnosti, otravám a krutej smrti.

    Buddhizmus nesie čistejšiu tradíciu, a aj keď z Indie, tak árijskú – ale máloktorý z nacionálnych reformátorov tvrdí, že buddhizmus je pre Európu to najlepšie. Nie pre to, kto bol vraj Buddha, ale kedže tá tradícia nepochybne žila či žije stáročia v cudzine, nie je také samozrejmé a jednoduché jej naozaj rozumieť, ani to, čo z nej je vhodné pre Európu (všetko určite nie)

  • Buddha a Ježiš, rovnakí cudzinci?
   Nejde tu o pôvod tých dvoch mytologických postáv. Aj keď Buddhavraj reálne jestvoval, je to nepodstatné – to, čo zostalo, je len mýtús, podobne ako je ceľkom vymyslený mýtus Ježišovej postavy.
   Podstatné je to, že kresťanstvo je semistká vulgarizácia mystickej duchovnosti.K nohe má priviazaný ako otrok kameň primitívneho kmeňového boha tzv. Starého zákona. Aj keď neskôr do kresťasntva prenikli či znova v ňom ožili mystické tradície a mnohí kresťania cez kresťanstvo spoznávajú duchovný svet, aj tak je kresťanstvo ako otrávený hríb – trocha z neho niekdy pomáha k oslobodeniu, ale o niečo viac už vedie k nevoľnosti, otravám a krutej smrti.

   Buddhizmus nesie čistejšiu tradíciu, a aj keď z Indie, tak árijskú – ale máloktorý z nacionálnych reformátorov tvrdí, že buddhizmus je pre Európu to najlepšie. Nie pre to, kto bol vraj Buddha, ale kedže tá tradícia nepochybne žila či žije stáročia v cudzine, nie je také samozrejmé a jednoduché jej naozaj rozumieť, ani to, čo z nej je vhodné pre Európu (všetko určite nie)

  • Buddha a Ježiš, rovnakí cudzinci?
   Nejde tu o pôvod tých dvoch mytologických postáv. Aj keď Buddhavraj reálne jestvoval, je to nepodstatné – to, čo zostalo, je len mýtús, podobne ako je ceľkom vymyslený mýtus Ježišovej postavy.

   • Podstatné je to, že kresťanstvo je semistká vulgarizácia mystickej duchovnosti.K nohe má priviazaný ako otrok kameň primitívneho kmeňového boha tzv. Starého zákona. Aj keď neskôr do kresťasntva prenikli či znova v ňom ožili mystické tradície a mnohí kresťania cez kresťanstvo spoznávajú duchovný svet, aj tak je kresťanstvo ako otrávený hríb – trocha z neho niekdy pomáha k oslobodeniu, ale o niečo viac už vedie k nevoľnosti, otravám a krutej smrti.

    Buddhizmus nesie čistejšiu tradíciu, a aj keď z Indie, tak árijskú – ale máloktorý z nacionálnych reformátorov tvrdí, že buddhizmus je pre Európu to najlepšie. Nie pre to, kto bol vraj Buddha, ale kedže tá tradícia nepochybne žila či žije stáročia v cudzine, nie je také samozrejmé a jednoduché jej naozaj rozumieť, ani to, čo z nej je vhodné pre Európu (všetko určite nie)

   • Aman Againsttime

    Väčšina historikov má za to, že Ježiš bol reálnou postavou. Viem, že názor, že Ježiš je len mýtická postava odvodená od pohanských božstiev ako Mithra, Hor alebo Dionýzus je celkom populárny a treba tiež poznamenať, že toto stanovisko nestojí úplne na vode a vie sa oprieť o logické zdôvodnenia napr. o absolútne mlčanie nebiblických historických prameňov o Ježišovi a pod., tak treba mať na pamäti, že obrovské množstvo písomností zo začiatku 1.stor. sa nezachovalo. Historici tiež odvodzujú existenciu historického Ježiša z tzv. kritéria zahanbenia. Toto kritérium vychádza zo skutočnosti, že ľudia si nevymýšľajú negatívne historky o niekom, koho si ctia alebo uctievajú. Napr. ak by si kresťania mali Ježiša iba vymyslieť, tak by si nevykonštruovali scenár, v ktorom by namiesto víťazstva nad Rimanmi zomrel v bolestiach, popravený ako kriminálnik spôsobom, ktorý sa v tých časoch považoval za mimoriadne zahanbujúci.
    Tiež je zaujímavé, že žiaden zo starovekých pohanských, či židovských odporcov kresťanstva nikdy nespochybňoval existenciu Ježiša. Nikdy netvrdili, že mal byť len vymyslený. Dobrým príkladom je napr. Tacitus, ktorého práce sú plné proti-kresťanských a proti-židovských nálad (inak celkovo je veľmi zábavné čítať názory mnohých starovekých pohanských učencov o kresťanoch – ponúkajú nám totiž veľmi odlišný obrázok o tejto židovskej sekte a jej pôsobení v RR než nám predkladá kresťanská martyrológia). Treba tiež poznamenať, že hoci väčšina historikov súhlasí s tým, že Ježiš reálne existoval, tak väčšina z nich tvrdí i to, že mal len pramálo spoločné s „Ježišom viery“. Treba teda rozlišovať medzi historickým Ježišom a jeho zmytologizovanou verziou, ktorú nám prezentujú kresťanské cirkvi.

    • Aký je rozdieľ medzi historickou a čiste mystickou postavou?
     Rozdieľ je v tom, že po reálnej osobe zostáva zachovaná nejaká informácia reálnej činnosti.
     V prípade Ježiša je ale všetko, čo je napísané o jeho živote, len a len mýtus, ktorý je odrazom-prevzatím z iných predošlých mýtov. Od narodenia, cez zázraky až po smrť. Nič tam nie je také normálne, čo by nebolo súčasťou nejakéeho mytologického zámeru, a čo by nebolo ukradnuté odinakiaľ.
     O takom Pavlovi tiež sa nevie veľa, ale predsa, jeho životopis, aj keď tiež mytologizovaný a falšovaný, podobne ako jeho „listy“, odráža tú náhodnosť, ktorú dá iba realita. Nejaká taká postava bola ovplyvnila to hnutie. To o Ježišovi neplatí, ten je len chiméra.

     Samozrejme, že rôznych potuľných učiteľov a vykladačov bolo vtedy (aj dnes a naveky vekov:) hromada. Ale nie je dôvod predpokladať, že niektorý konkrétny z nich slúžil ako vzor či iniciátor kresťanstva, ba ani to, že by bol autorom ježišových výrokov (napr. tak, ako boli zaznamenané Tomášovom evangeliu). Je samozrejme jasné, že napr. Tomášovo evangelium niekto napísal, ale záleží na tom, či podľa výrokov nejakého svojho učiteľa, alebo podľa seba? Je jasné, že aj tie výroky sú tradícia určitého poznania, a nie autorská tvorba, ako ju poznáme dnes.

     Čo sa týka antických autorov – ako píšeš, nad prvotnými krsťanmi v najlepšom prípade krútili hlavami. Spochybňovali tie hrubé výmysly o Ježišovom vstaní z mrtvych a iné, základne hrubé metafyzické nezmysly ( fyzické vstávanie mrtvol z hrobov a podobne). Nemalo zmysel ešte spochybňovať, či ťil alebo nežil nejaký potuľný kazateľ – to vtedy nemohli dokázať, že nežil, ani by to nemalo zmysel. Ale dnes to takpovediac dokázať možno a nielen podľa mňa to zmysel má. Samozrejme, aj ja som to vceľku donedávna videl tak napoly, že je to jedno, že niekto taký žiť mohol, možno aj naozajstný vzácny nositeľ dobrého učenia – ale keď sa na tie veci pozrie človek hlbšie, je zas vidno aký stupeň klamstva to všetko je a že ustupovať tomu čo len v niečom nie je dobré.

     Eše chcem porovnať – kým okolo Buddhu tiež navytvárali množstvo zázrakov(niektoré mozgy proste ináč nevedia), v princípe buddhizmus nie je založený na „dôkazoch“ ojeho existencii. V kresťanstve je to ináč, to primitívne náboženstvo je založené na primitívnom fyzickom doložení jestvovania tej osoby, na tom je založený jeho krédo. Preto je to azda dôležité. Je to smutné, lebo akákoľvek ďalšia pozitívna duchovnosť, ktorá v kresťanstve je, takto visí na hlinených nohách.

     Sorry, že som sa tak rozpísal o tomto detaile.

     • Aman Againsttime

      Práveže úplne všetko z Ježišovho života mýtom nebude. Ako som už písal, raní kresťania si Ježiša nevymysleli – vymysleli iba ideu, že mesiáš musí byť ukrižovaný a postupne i množstvo iného mytologického balastu. Určite mnohé aspekty príbehu o Ježišovi boli ovplyvnené i mytológiou okolitých národov, ale samotný základ, hrubá kostra vymyslená nebola. Historického Ježiša treba vnímať v širšom historickom kontexte. Treba mať na pamäti aká bola situácia v tom čase v Judei, ktorá bola pod nadvládou Rimanov a zmietaná i množstvom vnútorných konfliktov. V tom čase sa objavovalo na tomto území množstvo jedincov, ktorí o sebe tvrdili, že sú dlho očakávaným mesiášom. Rozmanití putovní učitelia a zázrakotvorcovia opantávali masy a tvrdili o sebe, že im bola Bohom zjavená pravda. Išlo o bežnú záležitosť. Ježiš bol jedným z takýchto samozvaných mesiášov a zrejme sa nejako dostal do konfliktu s rímskou vládnou mocou, a preto bol popravený. Osobne sa mi celkom pozdáva verzia od francúzskeho historika Adelaina, že išlo o protirímskeho buriča.

      Evanjeliá boli síce napísané až po Ježišovej smrti, ľuďmi, ktorí ho osobne nepoznali (a treba povedať, že boli tiež x reevidované – i preto sú plné nezrovnalostí, rozporov), ale vychádzali zo skorších ústnych tradícií, ktoré siahajú až do čias Ježišovho života. Rovnako i Pavol bol v kontakte s ľuďmi, ktorí Ježiša osobne poznali, hoci treba poznamenať, že Pavol mal jednoducho svoju agendu a mnohé veci si upravil tak ako to jemu vyhovovalo. Apropó, o Pavlovi a jeho živote sa už vie omnoho viac ako o Ježišovi – ide o relatívne dobre zdokumentovanú postavu, pričom práve on (a nie Ježiš) je tou kľúčovou postavou pre pochopenie kresťanstva. Nebyť jeho, tak kresťanstvo by ostalo len okrajovou židovskou sektou podobnou ako bola napr. sekta esejcov.

      Kresťanstvo je predovšetkým založené na tom, že JK vykúpil ľudstvo svojou smrťou. Na viere (mimochodom mimoriadne opovážlivej a dehonestujúcej), že jeden jediný človek – Žid, ktorého popravili v Palestíne okolo roku 30 – bol synom Boha, zmenil svet a mal by byť absolútnym stredobodom dejín. A že ak tomuto uveríte, tak budete spasení. A toto tvrdenie je dodnes predkladané bez akéhokoľvek skutočne presvedčivého dôkazu (pričom dôkazné bremeno je na kresťanoch, neexistenciu nedokazujeme). Čiže to, že JK reálne existoval stále neznamená, že kresťanstvo je pravdivé. Vôbec nie je potrebné pridržiavať sa týchto teórií o jeho 100% mystickom pôvode, preto aby ste spochybnili základné kresťanské tvrdenia.

     • Nie je potrebné pridžiavať sa verzie neexistencie hlavnej osoby – pre spochybnenie kresťasntva nie, ale pre pochopenie historickýc síl, ale aj pre zachovanie toho cenného, čo predsa len vo vaničke kresťanstva bolo a je, je lepšie sa držať presnej pravdy. Verzia o neexistencii Ježiša je nielen konzistentnejšia, ale, akoby napodiv, dáva kresťanstvo do lepšieho svetla.
      Hnutia, náboženstvá či filozofie nevznikajú jedným tvorcom, ale je to vždy nejaká širšia tradícia, ktorá späťne hľadá svojho tvorcu. To platí o vymyslených aj o polovymyslených postavách ( Mojžiš, Mohamad) ale dokonca aj o historickejších (Sokrates, Luther…).
      V helénistickom svete Blízkeho východu sa vyvíjalo duchovné hnutie, vlastne celý zväzok, konglomerát racionality aj iracionality minulých storočí. Na toto hnutie mali židia, ktorí už vtedy začali svoj veľký útok na pozíciu jediných (vyvolených) tvorcov náboženstva, dva pohlady – jedni ho odmietali ako cudzie a nebezpečné, druhí sa ho snažili ešte zabrať pre seba, ako mnoho iných mýtov pred tým. Ukradnuť, stráviť a zničiť, zdomestikovať. Títo začali úplne primitívne tvrdiť, že aj nové hnutie je vlastne židovstvo, že bolo predpovedané a že ho celé vytvoril žid. Keďže zrejme mnoho ľudí vtedy malo rešpekt a úctu pred vegetačným mýtom odumierania a rodenia, aj toto bolo hrubo napasované na prvotného proroka nového hnutia, ktorý vraj zomrel a vstal. A to bolo vlastne všetko. Na to nepotrebovali žiadneho skutočného človeka, to nebolo podstatné, podstatné pre nich bol ten aj dnes pre laikov zdánlivý detail, že to musel byť žid, žid podľa predpovedí a žid vzdelaním a teda aj učením.
      Preto má kresťasnstvo v sebe výraznú nežidovskú tradíciu, ktorú by do neho nevložil žiaden Nazareťan – (ak si odmyslíme to, že v tom čase podla histórie žiaden nazareth nejestvoval – všetko na tej postave je vymyslené z mytologických dôvodov).
      Tým nechcem povedať, že je pôvodné učenie, z ktorého sa napatlalo kresťanstvo, príliš dobré na to, aby ho vytvorili židia – nie, židia sú sekta a tvorba náboženstva je ich špecializácia – nie je „príliš dobré“, je proste evidentne iné.
      Ale opakujem je to otázka špeciálne pre históriu duchovných hnutí, pre súčasnú politiku je to skoro jedno.)

    • Tu som dal ríspevok, možno bol zas pridlhý a tak je zatiaľ neviditeľný 🙂
     V mene božom, možno sa zas zjaví:)
     A aj captcha má nejaké problémy, tvrdí, že je zá, aj keď je jasne rovnaká – treba reloadovať stránku. Hm.

     • Ospravedlňujem sa, je to trocha mimo mňa. Používame centralizovaný spamový filter, na ktorého nastavenia nemáme dosah. Už dlho pracoval veľmi dobre, v poslednej dobe si však všímam, že častejšie hádže korektné príspevky do spamovej fronty, ktorú nemám zasa čas niekoľkokrát denne prechádzať. Takže reagujem, až keď postrehnem nespokojnosť.

      Keďže je to centralizovaný globálny systém, ktorý vyhodnocuje kombináciu IP adresy, aliasu a e-mailu (pokiaľ viem), je možné, že vaše príspevky s týmito údajmi označil niekto na nejakom úplne inom serveri ako spam a už sa to s vami vezie. Sám som niekedy v začiatkoch pri testovaní antispamu zadal korektné údaje pri komentári, označil som komentár ako spam a nevedel som sa zbaviť toho, aby mi všetky ďalšie príspevky nehádzalo do spamu. 🙂 Ale po pár mesiacoch sa to ukľudnilo… 🙂

      Spamový filter musím ponechať zapnutý. Verte mi, že aj vy radšej oželiete jeden neskôr zverejnený komentár, ako desiatky či stovky príspevkov na tému pohlavné orgány. 🙁

     • V poriadku, som predpokladal, že nejaký filter (aj keď skúsenosti s tým moc nemám).
      Evidentne to reaguje (aj) na dlžku príspevku, budem sa snažiť byť stručný:) Ak to užíva nejakú spoločnú databázu IP adries, tak je možné, že sa ťahá akási karma z verejného Smetiska.
      O mňa osobne nejde, chcel som len varovať, dík za vysvetlenie,

 3. Hrozný článok. Polovica z toho sú prekrútené nacistické demagogické žvásty.

 4. Náboženstvo je vyššia forma vlády, ktorá zneužíva ľudskú empatiu a lásku, ktorú považuje za zraniteľnosť, hlúposť cez ktorú prenikne ako vírus do hláv svojich obetí.
  Je to obdoba štátu čiže mafie.
  Kresťanstvo je plné metafor, čo svedčí o inteligencii jeho stvoriťeľov ale aj odpornej zvrátenosti a bezcitnosti či patetickosti ale
  hlavne o nekonečnej hlúposti jeho vyznávačov-otrokov.
  Krátke vysvetlenie židovského čierneho humoru:
  ROVNOSŤ je krásna metafora pre otroctvo.
  KRÍŽ KRISTUS UKRIZOVANIE KRST ZNOVUZRODENIE SMRŤ = nakazenie daného biologického stroja,
  Výsledok je kresťan, voodoo ľúdka, zombík, OTROK, minca
  čiže 99% svetovej populácie vrátane ľudí bez vyznania ktorí sú tiež zotročený, keď nie vierou tak hrubou silou
  Vianočný stromček je vyumelkovaný obraz tohto humusného sveta:
  Hierarchické usporiadanie, kde na vrchole je nedosiahnuteľna hviezda, celebrita, Boh.
  Pod ňou sú rôzne stupne vlády a na samom temnom spodku sú darčeky čiže majetok tohto Boha otroci,
  ktorých získava bez práce, =peniaze, ktoré kolujú v tomto chorom systéme a živia ho.
  Celý systém tvorí jeden obrovský vysávač, ktorý vyciciava našu Zem a tvorí len odpad ktorým ju špiní.
  Písané narýchlo, za chyby sa vopred ospravedlňujem.

  • Peter – zaujímavý výklad. Mohol by si kľudne na túto tému pokračovať. Mám pocit, že sa Prop znovu prebral k novému nádychu, a aspoň čiastočne kopíruje kvalitu svojej minulosti. O to väčšia chvála, že sa tu schádzajú ľudia rovnakých kvalíť práve v tomto predkrízovom období, ktoré bude čoskoro nasledovať.

   • Všetko je už povedané stačí začať myslieť -prestať veriť.
    Zbytočne ti poviem pravdu ak ju sám nedokážeš vidieť a rozoznať.
    Nieje pomoc darovať ti niečo, ale naučiť ťa ako to získať, lenže rozmýšľať buď vieš alebo nie. A to je ten problém lebo ľúdky nemyslia na rozdiel od bezcitných ľúdkarov.
    Každá minca má dve strany, dve možnosti výberu.
    No sloboda nespočíva ani v jednej voľbe.
    Úplňe stačí nebyť tou mincou a tento chorý svet sa rozpadne.
    Nebyť otrokom ani otrokárom je tá tretia možnosť, ktorá nesmie jestvovať v tomto svete votrelcov.

    Ale dobre nech je sranda..
    Kedysi dávno, keď tento svet ešte nejestvoval, žili ľudia, ktorí sa medzi sebou dorozumievali jednoduchými zvukmi a posunkami, no netrvalo dlho a našli spôsob ako ich zdokonaliť a prispôsobiť tak aby sa dali zapísať a hlavne vysloviť.
    Podľa toho sa aj nazvali Slovenmi, no dnes už žiaľ ľudia nežijú.
    Či?

    • Výstižné, podstatné, hlboké a hlavne stručné. Aj ten prvý aj tento druhý príspevok.

     „…rozmýšľať buď vieš alebo nie. “ Veru veru, aj keď to treba skúšať, aj rozmýšlať aj učiť.

     (ten posledný odstavec je už asi pristručný, takže mi nie je jasné, čo myslíš, ale to nevadí)

 5. Možno by (aj Sunicovi) pomohlo, keby sa namiesto termínu „sekulárne náboženstva“ hovorilo jednoducho o „ideológiach“.
  Podobne si myslím, že by pomohlo, keby sa ako opozícia voči kresťanstvu (a iným dogmatickým, hlavne abrahámovským náboženstvám) spomínala nie „pohanstvo“, ale radšej „duchovno“, „mysticizmus“, „hermetizmus“, „gnóza“ alebo podobne. Často je to to isté, ako „pohanstvo“, ale predsa len je to rozdiel. Pohanstvo je konkrétny stav poznania kedysi, dosť zneuctený termín. Tie iné pojmy sú o objektívnej duchovnej pravde, ktorá sa dá objektívne hladať a nepochybne aj postupne nájsť – čiže žiadna dogma, žiaden nedotk nutelný literalizmus či (neistá) tradícia.

  Je jasné, že najväčší prínos podobných článkov je vo varovaní, že odumreté a tedá škodlivé náboženstvá sa nemajú nahrádzať bezduchým „sekularizmom“. Také niečo je ako nahrádzať špinavú vodu nepitím – to sa nedá vydržať, voda je nevyhnutná, výhodná, ale má byť čo najčistejšia.

 6. Nejako to tu neberie prísevky

  • Sorry, ale včera mi to tu nezobralo dva príspevky, myslel som, že ani ten dnešný neprejde, mám podozrenie, že nejaká technická chyba (aj minule si tu ktosi sťažoval, myslím). Nejaký filter, čo zle pracuje?

   • Aman Againsttime

    Práve som reagoval na jeden z tvojich príspevkoch zo včerajška, ktoré sa ti pôvodne nezobrazili a môj príspevok sa tiež nezobrazil.

    • No práve, ja som si bol istý, že nejaká technická chyba, preto som to trocha skúšal …. ale ktovie, koľko ľudí to odplaší mysliac, že cenzúra.
     Nemám ale predstavu, v čom môže byť problém.
     Tie moje redundantné pokusy môžete radšej vymazať.

 7. Možno by (aj Sunicovi) pomohlo, keby sa namiesto termínu „sekulárne náboženstva“ hovorilo jednoducho o „ideológiach“.
  Podobne si myslím, že by pomohlo, keby sa ako opozícia voči kresťanstvu (a iným dogmatickým, hlavne abrahámovským náboženstvám) spomínala nie „pohanstvo“, ale radšej „duchovno“, „mysticizmus“, „hermetizmus“, „gnóza“ alebo podobne. Často je to to isté, ako „pohanstvo“, ale predsa len je to rozdiel. Pohanstvo je konkrétny stav poznania kedysi, dosť zneuctený termín. Tie iné pojmy sú o objektívnej duchovnej pravde, ktorá sa dá objektívne hladať a nepochybne aj postupne nájsť – čiže žiadna dogma, žiaden nedotk nutelný literalizmus či (neistá) tradícia.

  Je jasné, že najväčší prínos podobných článkov je vo varovaní, že odumreté a tedá škodlivé náboženstvá sa nemajú nahrádzať bezduchým „sekularizmom“. Také niečo je ako nahrádzať špinavú vodu nepitím – to sa nedá vydržať, voda je nevyhnutná, výhodná, ale má byť čo najčistejšia.

 8. S náboženstvom/nábožbstvami) by v dnešnej dobe mal byť vysporiadaný každý, čo len priemerne vzdelaný človek. Boh/bohovia nikdy nič a nikoho nestvorili, pretože žiadni neexistujú. Sú to ľudia, ktorí stvorili boha/bohov a náboženstvá. Neviem či na Slovensku prebiehajú v TV proogramy ako The Universe, How the Universe works, Cosmic Front, atď., ak áno, tak všetko musí byť každému jasné. Samozrejme okrem tých zarputilých, ktorí, ako píše Aman, vždy musia v niečo veriť.
  Je preto úplnou stratou času sa s touto otázkou, dnes už absolútne nemodernoou, zaoberať. Sunic to robí samozrejme asi len z potreby ucelenosti svojho pojednania.

  Pri tej príležitosti by ma tiež zaujímalo, prečo Aman tvrdošijne píš Žid/Židia s veľkým “Ž”. Proti tomuto som už namietal nedávno a p.Osmoza reagoval tak, že slovenská gramatiika tak vyžaduje.
  Nesúhlasím – to vyžadsujú len pro-židovskí apologétic a appeaseri – a tvrdím, že gramatika s tým nemá nič spoločné a ak áno, potom sa musí písať s veľkymi písmenami (ako v angličtine),aj Kresťan, Muslim, Mohamedán, Evanjelik, Sobotista, Babtista, Menonite, Hodorajec, Hindu, Šiva, Zoroastrián a dokonca aj Pohan! (”Religion and ethnicity does not make a rac (A. M. Lilientahl in “Zionist Connection II –What Price Peace?”).

  Omnoho zaujímavejšou časťou považujem časť “Pochabosť zloženého podstatného mena : „Anti – semitizmus“
  z toho dôvodu, že je to vec aktuálna po celú dobu našich životov a nie mnoho ľudí vie o nej pravdu.

  Slovo “antisemitizmus” je nezmysel.
  Zo židovských prameňov:
  Benjamin Freedman, žd, prehlasuje že slovo “antisemitizmus” by malo byť vylúčené z anglického jazyka.
  “Antisemitizmus” slúži dnes len jedinému účelu. Je užívaný ako pošpiňujúce slovo. Keď tzv. židia cítia, že ktokoľvek oponuje ich konaniu, diskreditujú svoje obete slovom “anti-tisemita” alebo “antisemitický” všetkými spôsobmi, ktoré majú k dispozícii, alebo pod svojou kontrolou.
  “Antisemitizmus” sa vyvinul na pošpinujúce slovo, ktorým dnes je, pretože slovo ‘Semita’ je spojované s Kristom v mysliach kresťanov. (B. Freedman „The Facts are Facts“ str. 73)

  Nahum Goldman, prezident Svetového Židovského Kongresu, v reči dňa 23 júla 1958 povedal židovskému Kongresu v Ženeve:

  “Súčastný ústup otvoreného antisemitizmu predstavaje nové nebezpečie. Židia sú všade rovnocenní občania. Vymiznutie “antisemitizmu”, tak prospešného týmto komunitám malo veľmi negatívny efekt na náš politický život.
  (K tomuto skutočne niet čo dodať).

  Ošklivý nárek “anti-semitizmus!” je palica používaná Sionistami donútiť nežidov prijať Sionistický náhľad na svetové udalosti, alebo mlčať.

  Anti-semitismus, starý alebo “nový”, nie je neracionálna nenávisť, alebo choroba v duši gentilov. Je to zdravý obranný mechanizmus prevážne kresťanských a muslimských národov, kultúr, rás a náboženstiev, ktoré sú ohrozené postupným a zjavným procesom vyhubenia.

  Nálepka ‚anti-semitismus‘ je nedotknuteľná, blokujúca taktika, zjavne vymyslená na odvráteneie podozrenia, umlčať kritiku a odvrátiť pozornosť.
  Vidíte teraz, prečo anti-semitická nálepka, je používaná s takou úžasnou pravidelnosťou Talmudickými Sionistami, obzvlášť v posledných sedemdesiat rokoch?
  Masívna, bohato financovaná anti ‘anti-semitistická’ kampaň je jedna zo zjavných metód, ktorou, doslovne otvorená diskuzia o židovských záležitostiach, bola úspešne umlčaná.
  Pravda bola už dávno pochovaná pod multi-miliardovou vlnou…propagandy.
  Vyložený podvod bolo meno hry.
  Pravda bola odhodená. História bola prepísaná….

  Dôkaz o tejto nadradenosti (Svetový Sionizmus), môžeme zistiť jednoduchou skúškou; v akom rozsahu je dovolená verejná diskuzia.
  Sovietsky zákaz ‘anti-semitizmu’ bol v skutočnosti zákaz verejnej diskuzie o pôvode komunizmu.

  Slovo “antisemitizmus” v smysle v akom sa dnes používa – znamenajúc ‘proti¬ židovstvu’ – je v skutočnosti špatný ‘epitet’ vymyslený židmi za účelom vytvoriť falošný dojem. Označenie “antisemita” doslovne označuje osobu ktorá má nepliateľský postoj proti všetkým potomkom Shema – Arabom a všetkým dvanástim kmeňom lzraela. Uplatňovať tento názov na osobu, ktorá je antagonistická len ku tomuto zlomku Semitskej rasy, známej pod menom ‚židia‘ je preto absurdné a vedie ku smiešnej situácii, v ktorej niekto môže byť označovaný ako “antisemitický a pro Arabský”.
  Toto sa skutočne stalo v “The New Palestine” (New York), Marec 23, 1913.
  Podľa tejto ‘logiky’ sa teda môže o niekom povedat že je “anti-Britský a pro-Anglický”.
  Správne slovo teda by bolo „Judeophobe“. (Nesta H. Webster “Secret Societies and Subversive movements”…Preface p. XII)

  • Aman Againsttime

   SITRA AHRA, súhlasím, že pojem anti-semitizmus je problematický práve pre dôvody, ktoré ste uviedol. Na druhej strane ide o zaužívaný pojem a i väčšina ľudí ho chápe ako výraz pomenúvajúci anti-židovstvo. Ja osobne tiež zvyknem tento pojem používať, keď hovorím alebo píšem o anti-židovstve práve pre vyššie spomenuté dôvody, pričom to isté robí i Sunic.
   Židov píšem s veľkým Ž, pretože vo väčšine prípadov sa o nich vyjadrujem ako o etniku. Takto to jednoducho v slovenskej (i v českej) gramatike funguje a ja s tým nič neurobím: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181
   I vy sa môžete stať židom, ak konvertujete na judaizmus – obzvlášť v prípade reformovaného judaizmu to nie je až taký problém. Mimochodom zrovna reformovaný judaizmus je ukážkou veľmi sofistikovanej židovskej stratégie, ktoré má za cieľ prezentovať Židov len ako skupinu bielych, ktorí sa odlišujú od ostatných belochov iba svojou vierou. Každopádne nikdy sa nestanete Židom. Židia sú totiž geneticky odlíšiteľní od zbytku populácie (kľudne vás môžem odkázať na patričné zdroje). Mnohým je dobre známy typický židovský vzhľad (veľký nos, dlhé čelo, odstávajúce uši, hrubá spodná pera alebo naopak veľmi tenké pery vytvárajúce slizký žabací úsmev, mdlé alebo vypuklé oči a pod.). O ich špecifickej mentalite, psychike je tiež škoda písať (spomína sa i v Sunicovom článku).

   • Nechcem mudrovať do všetkého,
    ale ja som za to, držať sa vyslovene malého žida:)
    Židovstvo je len a len náboženstvo.

    Samozrejme, že každé náboženstvo tvorí určitá skupina ľudí, často aj geograficky vytvára jednotu, ale je to nábožentsvo. Protestanti sú pravdepodobne blondatejší ako katolíci, v priemere, ale to na veci nič nemení. Je dokonca možno povedať, že chladnosť protestantských náboženstiev odráža severnú mentalitu jeho nositeľov – ale protestantimus je jednoznačne náboženstvo. A tak je katolicizmus a tak je židovstvo len a len náboženstvo. Nejestvuje národ protestantov, ani národ katolíkov ani národ židov.

    Všetci sme asi nad týmto premýšlali a ja definitívne uz nikdy nepíšem veľké Ž. Všade len malý žid:)

    • Aman Againsttime

     Norman, v tomto sa my dvaja nezhodneme. Židia spĺňajú základné definičné znaky národa a etnika (podobne ako Slováci, Česi, Nemci…). Žid nemusí vyznávať judaizmus, môže kľudne konvertovať na inú vieru, ale etnický stále ostáva Židom, rovnako ako ostanem i ja naďalej etnickým Slovákom, hoci by som konvertoval na judaizmus.
     Uniká ti jedna podstatná vec. Judaizmus je podobne ako japonský šintoizmus, indický hinduizmus či germánske Ásátru etnickým náboženstvom. Etnické náboženstvo sa definuje ako viera špecifického národa alebo etnika a človek sa stáva členom náboženskej skupiny už svojim narodením.
     Oproti etnickým náboženstvám stoja náboženstvá univerzalistické, ktoré sú založené na vyznaní viery – k nim patrí kresťanstvo, islam a budhizmus.
     Etnické náboženstvá v zásade neprijímajú konvertitov z iných etnických skupín. Je síce pravdou, že judaizmus ( a tiež i hinduizmus) v niektorých prípadoch prijíma konvertitov, ale:
     1. Neexistuje u neho proselytizmus. Židia sú síce najmisionárskejší národ na svete, ale nikdy nešírili judaizmus – ten si ponechávali pre seba.
     2. Často od konverzií odrádza ( viď napr. výrok rabína Sidona, že Češi by skôr mali slúžiť svojmu bohu a nie konvertovať).
     3. Konvertitov na judaizmus obecne bolo vždy málo, keďže proces konverzie býval zdĺhavý a náročný a samotný judaizmus je plný rozmanitých pravidiel, zákazov a pod. (obriezka, 613 micvot, diétne predpisy a pod.). Je nastavený tak, aby od konverzii odrádzal.
     I samotné slovo judaizmus je etymologicky odvodené od slova Žid.
     S tým protestantizmom a katolicizmom to nie je dobré prirovnanie, pretože ide i univerzalistické viery. Nie je to tak, že protestantizmus bol „chladný“ a preto Severanom „sadol“. Naopak, severské národy samozrejme svojou (chladnou) mentalitou ovplyvnili protestantizmus. Rovnako ako napr. v USA černosi tiež ovplyvnili protestantizmus ( viď všetka tá show v ich kostoloch – tance, gospely, hystéria atď., jednoducho vkladali doň nevedome, či vedome v podstate tradičné africké prejavy a prvky). Kresťanstvo je univerzálne, ale aby ho daný národ dokázal prijať, tak si ho jednoducho musel prispôsobiť. Inak to nešlo. 🙂

     • upresnenie k tomu protestantizmu: tak som to myslel aj ja, že chladná mentalita severanov bola prvotná a tá ovplyvnila to náboženstvo. Keď sa protestantami stali černoši v Amerike, zas rôzne odnože ožili veselosťou a spevom 🙂 V tom máme jasno.

      Čo sa týka otázky náboženstvo versusu etnicita Pozri, tu sa nedá nájsť objektívna pravda, pretože nie je presne povedané ani to, čo je etnicita. Samozrejme, že existuje jej časť, genofond a z neho vyvinutý fenotyp, ktorý si človek nezmení. Ale na druhej strane „národnosť“ je dnes definovaná „kultúrne“, teda si ju môžeš vybrať – čo aj milióny emigrantov každý rok robia. Dnes Slovák, zajtra Francúz, ehm. Rovno k záveru: z princípu je náboženstvo voliteľné rovnako ako etnicita-národnosť.

      Židia nikdy nevytvorili územne rozloženú jednotu, žiaden štát (bájky o praotcovi Šlojmovi nerátam), preto ich z príncípu ODMIETAM považovať za národ. Je to náboženská skupina, takmer sa dá povedať, zamestnanecká skupina, káhini, kňazi, charakterizuje ich snaha určovať iným ideológiu, náboženstvo – rovno povedané, snaha o to infikovať a znásilniť mysle národov. Tým sa ani dobre netaja.
      Takže moje odmietnutie je otázka POSTOJA, teda aj toho, ako odporúčam, aby na to aj iní ľudia hľadeli.

      Ale, úplne úprimne, nevyčítam nikomu, ak niekto dodržiava tú oficiálnu formálnu gramatiku a píše to s veľkým písmenom. Na takých drobnostia reformy nestoja.

     • Aman Againsttime

      Ja som si spätne tiež uvedomil, že si to s tým protestantizmom myslel rovnako ja. 🙂

      Každopádne treba rozlišovať medzi pojmami národnosť, etnicita a viera.
      Národ niektorí zvyknú chybne zamieňať s etnikom. Jedným z definičných znakov národa býva i vlastné územie a spoločný jazyk. Napr. cigáni sú definitívne etnikom, ale je podľa mňa otázne, či o nich možno hovoriť ako o národe.

      Národ je viac sociálne konštruovaná jednotka, keďže príslušnosť k nemu môže byť i vecou slobodného rozhodnutia jednotlivca, kým príslušnosť k etniku nezávisí na vôli človeka. Lenže treba si uvedomiť, že nie je národ ako národ. Existujú etnické národy (Slováci, Česi, Nemci…) a vôľové národy (Američania, Švajčiari). Pri vôľovom národe nie je zjednocujúcim činiteľom etnicita, ale spoločná vernosť ústavným inštitúciám. (Inak v prípade Američanov bolo pôvodným plánom vytvoriť v podstate národ na etnickom princípe – americký národ mali tvoriť výlučne anglosaskí protestanti – s pripustením nanajvýš germánskeho, či holanského prvku – ale postupne sa od tejto idey jak pod vplyvom Židov, tak i ziskuchtivých kapitalistov upustilo).

      Už som tu hádzal svoju definíciu etnicity a Židia jednoducho spĺňajú všetky body. Jednoducho nie je možné o židovstve hovoriť len ako o viere, pretože ako chceš potom riešiť Židov, ktorí nevyznávajú judaizmus, Židov, ktorí sú ateistami alebo konvertovali na iné náboženstvo? Karol Marx nevyznával judaizmus, bol to ateista, čiže nebol židom, ale stále ostával etnicky Židom. Boľševickí, sekularizovaní, ateistickí Židia už neboli židmi, pretože nevyznávali, či nepraktikovali judaizmus (čiže nepraktikovali svoje etnické náboženstvo, ktoré si nahradili novým – univerzalistickým a sekulárnym rovnako ako časť helenizovaných Židov pred cca 1900 rokmi pod vedením Pavla nahradila judaizmus univerzalistickým kresťanstvom a vydali sa na misiu medzi národmi) ale ich povaha, mentalita, prejavy i vzhľad boli stále dokonale židovské.

 9. Po prečítaní príspevkov k danému článku som si spomenul na film Pelíšky.“A pak se pár moudrých hlav dalo do hromady a ne náhodou na demokratickém Slovensku a odbavili sa na Prope.Strašne sa mi páči ako si tu hladíte svoje ego.Inteligenti, alebo aby som neurazil nadpriemerní inteligenti, ktorí všetko vedia všade boli.Kresťania sú pre vás masochisti, hlupáci atď.Takých chytrákov ako ste vy už bolo a ani pes po nich neštekne.

  • Jaro -nejde len o komentáre. Celý prop je už len jedna veľká protikresťanská stoka ,ktorej nemôže konkurovať žiadne mainstreamové siomédium 🙁

   • ….a potom sa zjavia dvaja inteligenti s menami FIlip a Jaro, ktorí keď nemajú protiargumenty na spomenuté tézy, tak začnú urážať diskutujúcich v duchu tradičného a typického kresťanstva. Veď napokon ešte pred 150 rokmi upalovala cirkev neveriacich za rôzne nezmysly ako čarodejníctvo atď. Ak by sme žili v ich dobe, istotne by sa varil kotol už aj pre nás. A je jedno čo by si na nás vymysleli – či čarodejníctvo alebo, že sme plody Satana. Táto nevraživosť medzi kresťanmi sa traduje dodnes ešte lepšie ako ich kladné hodnoty, ktoré sa už akosi „zázračne“ vytratili aj medzi zástupcami cirkvi.

 10. Za Slov Štátu židia konvertovali, ako sami priznali, nie aby sa stali kresťanmi, ale aby sa stali gentili…
  čiževice-verza, to je taký nezmysel, že som konvertoval nie, aby som sa stal židom, ale Semitom.
  A tí stredo a západo-európski žida, ktorí ‘počas ojny o tých ruských ani nevdeli a pýtali sa “a kdo sú to tí Ost Juden”?; to tiež boli Židia s veľkým “Ž”?
  Aman, Vy ste mladý, nepamätáte, ja ano.

  Etnik sem-etnik tam, židovstvo je báboženstvo a židia v Izraeli nie sú Židia, ale Izraelci!!! Izraelskí “židia”.

  Americkí židia pochádzajú výlučne z európskeho židovstva, teda Aškenázi a tí sú Chazari na židovstvo konvertovaní. O akom etniku je tu reč?
  Španielski židia Sefardim sú Židia, alebo španielski židia? Sú to pôvodní palestínski židia, ktorí škrtom pera aškanázskymi, boli z histórie úplne vymazaní, ako jediní praví židia a chazari sa spravili jedinými prewdstaviteľmi svetového židovstva. Bodka.
  Čo palestínski Arabi? Ich predkovia boli židia, ktorí sa stali muslimi pro prvej krusáde v roku 1099. Kdo dnes o tom vie? Učí sa to na slovenských školách?
  Samozrejme nie, tak ako sa neučí, že žiadna ‘nepoškvrnená’ Mária nikdy neexistovala.
  To nám chcú len oni, Untermeyerovci, Baruchovci, Kissingerovci, Netaniahvci, Beginovci a iní, väčšinou poľskí židia navyprávať že preto že sú židia, sú národ.
  Sú muslimi národ?
  Sú kresťania národ?
  Ale to, že slovo ‘žid’ (Jew) bolo do roku 1775 nezmáme, to vám v škole tiež neprezradia a tak svet to nevie. Len niektorí, ktorí sa tým zaoberajú.
  “It is an incontestable fact that the word ‚Jew‘ did not come into existence until the year 1775. Prior to 1775, the word ‚Jew‘ did not exist in any language”.
  Čo teda boli pred rokom 1775? Prosím Aman, prezraďte mi.
  Ja som už príliš starý, skúsený a sčítaný na to, aby som na toto naletel!
  AL HAMISMAR !

  • Aman Againsttime

   Ok, na úvod začnem definíciou etnika z mojej učebnice trestného práva: Etnickou skupinou je historicky vzniknutá skupina ľudí, ktorú spája spoločný pôvod a jazyk, zvláštne kultúrne znaky, mentalita a tradície, prípadne osobitný spôsob života. Príslušníci daného etnika majú vlastný názov alebo meno, ktorým sa označujú, a povedomie vzájomnej spolupatričnosti a súčasne odlišnosti od iných spoločenstiev.

   K tomu slovo Jew (Žid) sa napr. na wikipedií píše toto: The English word Jew continues Middle English Gyw, Iewe. These terms derive from Old French giu, earlier juieu, which had elided (dropped) the letter „d“ from the Medieval Latin Iudaeus, which, like the New Testament Greek term Ioudaios, meant both Jews and Judeans / „of Judea“. (Zdroj: Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East, Facts On File Inc., Infobase Publishing, 2009, p.336)

   K tzv. chazaraskej teórii: hodím sem túto štúdiu, kde bolo analyzovaných hneď niekoľko skupín vrátane aškenázskych, marockých, tuniských a turkických Židov: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2156-10-80.pdf

   Výsledky štúdie boli nasledovné: všetky židovské populácie vykazujú vysokú úroveň genetickej podobnosti medzi sebou. Štatistická analýza umiestňuje židovské populácie do stredu medzi nežidovskými blízkovýchodnými populáciami a európskymi populáciami.
   Záver štúdie: židovské populácie zdieľajú spoločný blízkovýchodný pôvod a počas histórie prešli stupňom admixure s nežidovskými populáciami európskeho pôvodu.

   K Chazarom sa píše nasledovné (nebudem to už prekladať, vy tomu porozumiete): One frequently discussed conversion that likely occurred in the 8th century at the far eastern edge of Europe, north of the Caucasus and Black Sea regions, is that of the Khazarian kingdom [60, 62, 64]. The demographic effect of this conversion is debated, so that only a small minority of the Khazars may have adopted Judaism. While the ultimate fate of the Khazar population remains unknown, the theory has been advanced that a large fraction of the ancestry of eastern European Jews derives from the Khazars [60, 62-64]. This theory would predict ancestry for the eastern European Ashkenazi Jewish population to be distinct from that of the other Jewish populations in the study. Although we did not observe such a distinct ancestry, it is noteworthy that in some analyses (Figures 2 and 3), as was observed in the recent study of Need et al. [10], we did detect similarity of the Adygei, a north Caucasian group from the area once occupied by the Khazars, to the Jewish populations.

   Čiže tieto dáta sú konzistentné s tzv. slabou chazarskou teóriou, t.j. že aškenázski Židia majú v sebe menšiu frakciu chazarského pôvodu, ale stále sú viac spojení s ostatnými blízkovýchodnými skupinami. Na druhej strane tzv. silná chazarská teória, podľa ktorej sú Aškenázovia iba konvertovanými Chazarmi bez akéhokoľvek prepojenia k blízkovýchodným skupinám staroveku (Hebrejcom) je veľmi nepravdepodobná.

   Podstatná vec, ktorú si treba tiež všimnúť je, že starovekí Židia rovnako ako sefardskí Židia v Španielsku zdieľali podobné charakteristiky, podobné prejavy správania, ktoré sú dnes asociované s Aškenázmi. Napr. keď sa pozrieme na židovské náboženské práce ako napr. Mišna (práca bola dokončená niekedy medzi rokmi 180 a 220) a Talmud (4-6.stor.) ukazujú, že židovské elity mali vysokú intelektuálnu úroveň. I v staroveku bolo židovské vzdelávanie normou a bol zavádzaný systém, kde vzdelanci mali benefit z výhodných manželstiev:
   Talmud: ““For marriage, a scholar was regarded . . . as more eligible than the wealthy descendant of a noble family”; Baron (1952b, 221) notes that in Talmudic times wealthy men selected promising scholars as sons-in-law and supported them in their years of study). The Tannaim did not tire of reiterating the advice that “under all circumstances should a man sell everything he possesses in order to marry the daughter of a scholar, as well as to give his daughter to a scholar in marriage. . . . Never should he marry the daughter of an illiterate man” (Baron 1952b, 235).
   “A girl with a good pedigree, even if she be poor and an orphan, is worthy to become wife of a king” (Midrash Num. R.i, 5; quoted in Feldman 1939, 34). … Feldman interprets the k’tsitsah (severance) ceremony, described in b. Kethuboth 28b, as intended to show the extreme care the rabbis took to ostracize anyone who had contracted a marriage not made according to eugenic principles.7 A barrel of fruit was broken in the market place in order to call attention to the event, and the following words spoken:
   “Listen ye our brethren! A. B. married an unworthy wife, and we fear lest his offspring mingle with ours; take ye therefore an example for generations to come that his offspring may never mix with ours.”

   Napr. MacDonald píše, že staroveké židovské populácie mali všetky charakteristiky asociované v súčasnosti s Aškenázmi: Ekonomickú dominanciu, pracovný profil s dôrazom na obchod a financie, vysokú úroveň vzdelania a vedecké elity produkujúce komplexné náboženské práce.
   To isté platí pri sefardských Židoch zo Španielska, ktorých však neskôr postihol dysgenický efekt vďaka inkvizícií.
   Treba si to samozrejme spojiť so štúdiami, ktoré preukazujú spoločný pôvod židovských skupín, ako i s tým, že judaizmus zavádza endogamiu a celkovo kladie dôraz na rasovú čistotu.
   Pripájam sem ešte ďalšie genetické štúdie – žiadna z nich nepodporuje silnú chazarskú teóriu, posledná štúdia je z roku 2013 a ide o najväčšiu genetickú štúdiu o Židoch, ktorú realizovala Wayne State University, pričom došla k záveru, že aškenázski, severoafrickí a sefardskí Židia zdieľajú spoločný pôvod a sú derivátom blízkovýchodných a európskych populácií: http://www.geneticliteracyproject.org/2013/10/08/ashkenazi-jewish-women-descended-mostly-from-italian-converts-new-study-asserts/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1380291/ http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1004401 http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/41/

   Ešte len dodám, že som pomerne dlho patril k zástancom chazarskej teórie. Rozumiem tomu prečo je táto teória tak populárna obzvlášť medzi kresťanskými nacionalistami (pre ktorých je skutočnosť, že by nenávidení Aškenázi mohli byť prepojení s biblickými Židmi/Hebrejcami značne nepohodlná) a tiež moslimami, samozrejme preto, že má diskvalifikovať „právo“ Aškenázov na Svätú zem. Každopádne to, na čom v konečnom dôsledku musí záležať je pravda. Svoj pohľad som po bližšom preskúmaní danej problematiky jednoducho upravil. Pokiaľ mi niekto ukáže solídne, presvedčivé dôkazy, že aškenázski Židia nie sú nič iné než konvertovaní Chazari – dôkazy, ktoré by vyvrátili všetky tie štúdie, tak nebudem mať problém opäť svoj názor zmeniť. Zatiaľ však dáta silnú chazarskú hypotézu nepotvrdzujú.

   • Niekoľko jednoduchých právd:
    1.Akékoľvek relatívne malé spoločenstvo bude ukazovať určitú jednotu. Súčasných oficiálnych židov je populačne videné málo, a ak skúmajú svoju genetickú históriu, možno aj oficiálne vypúšťajú očividne „cudzie“ elementy, takže NEJAKU jednotu vždy nájdu. Nejakú jednotu nájdeš v každom malom náboženstve. Čo tak mormoni, náboženstvo pax excelance, výborne zdokumentovaný vznik – sú aj oni národ pre to, že je medzi nimi genetické príbuzenstvo? A čo husiti, Táboriti – bola tá stredoveká sekta jeden národ? A Kazari v južnom Francúzsku? Aký zmysel má meniť sektu za národ – ak nerátam tú špeciálnu pre nich v moderných časoch: UMELU PODLU OCHRANU PSEUDOMENSINY.

    2.Tiež nie som nejakým zástancom Chazarského pôvodu. Je jasné, že nepochybne existujúci Chazari konvertovali na židovstvo, ale potom zas mnohí kto vie na čo. Aškenázi sú v preklade Nemci a jidisch je dialekt nemčiny, nič iné. Aškenázi sa ťahajú z Nemecka. ALE – je pravda, že pôsobi aj selekčný efekt – aziatskí chazarskí potomci boli vyvrhovaní z židovskej sekty, tvorili zavrhovanú spodinu a postupne v priebehu storočia odumierali. Jadro mocného židovstva – tí kríženci s belochmi v Európe – opovrhovali a ničili východoeurópskych židov, neuznávali ich – presne tak, ako sefardov, alebo etiópskych (čiernych) židov. Mimochodom, etiopski či jemenskí židia sú tiež podľa tých štúdií „v strede medzi nežidovskými blízkovýchodnými populáciami a európskymi populáciami“? Jeden národ? Naozaj? A kto robil tie štúdie: Ústav Davida Kohna, alebo niečo také? 🙂 Alebo myslíš, že židia v otázke svojho pôvodu a svojej jednoty nepodvádzajú?
    Ak to takto pôjde ďalej, sú schoopní zajtra tvrdiť, že židia boli vždy plavovlasí a modrookí – pozri si ich obrázky v Jeruzelem Post a podobne. Nájdeš tam na reklamách takmer výlučne bloňdatých židov.

    • Aman Againsttime

     1.Spomínaš mormónov, ale opäť platí, že mormónizmus je univerzalistické náboženstvo. Ktokoľvek sa môže stať mormónom. Veď o mormónoch je dobre známe, že sú to vášniví misionári. Mňa tiež už 2x zastavili v Bratislave a ponúkali mi svoju literatúru. Medzi mojimi priateľmi na FB mám i jedného mormóna. Je to Čech a Čechom ostal i po konverzii. Ako som povedal rozlišujme medzi etnickými náboženstvami a univerzalistickými. Napr. termín hinduizmus je odvodený od perzského slova „Hind“, ktoré označuje obyvateľov Indie – opäť je to rovnaké ako v prípade judaizmu, ktorý je etymologicky odvodený od slova „Žid“. Pre väčšinu Indov byť Indom znamená byť hinduistom.

     2.Tzv. čierni židia neboli do týchto štúdií zahrnutí. Zrovna tí sú príkladom anomálie. Ide o černochov, ktorí však hromadne vyznávajú judaizmus. Netreba však dodávať, že v Izraeli sú trpení a nie sú považovaní za rovných Aškenázom. Nedávno som čítal zaujímavý článok o tom ako ich v Izraeli pekne sterilizujú, možno ho niekedy preložím.

     Každopádne treba si uvedomiť, že Aškenázovia majú v sebe najviac európskeho admixure. Tu je ďalšia zaujímavá štúdia: http://www.nature.com/ncomms/2014/140909/ncomms5835/full/ncomms5835.html
     Výsledky sú celkom v súlade s množstvom ďalších podobných štúdií a potvrdzujú, že
     1. Aškenázski Židia sú špecifická, geneticky odlíšiteľná skupina.
     2. Aškenázski Židia sú zároveň geneticky spriaznení s inými židovskými skupinami nachádzajúcimi sa na Blízkom východe a sev. Afrike.
     3. Aškenázovia majú v sebe výrazne zastúpený európsky admixure.

     Áno, nájdu sa i Aškenázovia, ktorí vyzerajú takto: http://imstars.aufeminin.com/stars/fan/bar-rafaeli/bar-rafaeli-20080207-373006.jpg, hoci treba tiež poznamenať, že väčšina z nich vyzerá takto: http://leewoof.files.wordpress.com/2013/03/ayn_rand.jpg
     Dôvod prečo nájdeme i Aškenázov, ktorí vyzerajú ako dokonalý árijský prototyp je ten, že Aškenázovia ako skupina nemusia pokrývať nevyhnutne všetkých jednotlivcov tejto skupiny. Niektorí Aškenázovia jednoducho budú geneticky naozaj predominantne európski (ako Bar Refaeli, ktorej obrázok som sem hodil), iní môžu byť predominantne blízkovýchodný, ale väčšina z nich sa jednoducho nachádza v pomyslenom strede a i vzhľadovo sú jasne rozpoznateľní.
     Každopádne hoci sú Aškenázovia ako celok geneticky špecifická skupina, tak ich genetická vzdialenosť od Európanov vzhľadom na ich mix nie je až taká veľká. Je tu však veľká psychologická vzdialenosť a tá je samozrejme spôsobená judaizmom, ktorý formoval mentalitu tejto skupiny. Tradičná židovská náboženská ideológia jednoducho zdôraznila a prehĺbila rozdiely medzi Židmi a Európanmi a bola spúšťačom etnických konfliktov.

 11. Aman, mám s Vami problém, nie osobný, ale ani jeden link, ktorý uvádzate a to nielen teraz vo Vašom poslednom komentári, ale aj predtým, nemóžem otvoriť. Dostávam dva ddruhy upozornení, ako že ”može obsahovať virusy”, alebo “some unexpected error has occurred”. Sú to podľa mňa pochybné linky, získavané z nejakých nelegálnych prameňov. (môj dojem).

  Poďme k tým teóriám, na ktoré sa nielen odvolávate, ale im aj veríte. Zoširoka sa rozpisujete, ale málo k tomu, čo som napísal ja. Teórie sú teórie a divím sa i keď samozrejme je to právo Vášho výberu, ktoré z nich ste si vybral a ich zastávate.
  Norman reagoval správne otázkou “kdo napísal tie štúdie?”. Snaď si nemyslíte, že dnes by niekdo prišiel s nejakou “štúdiou”, ktorá nesplňuje požiadavky establišmentu!
  Skúste napísať, vo Vašej diplomovej práci, že Norimberské procesy boli najväčším zločinom v dejimách ľudstva a uvidíte, či budete promovať.
  Židia za nič na svete nepriznajú nejaké vzťahy s Chazarmi ani o ic chazarskom-Aškenázskom pôvode, to považujú za potupt. Samozrejme, oni sú tí praví, bezchybní, biblickí židia, repprezentanti celého svetového židovsatva, tí najušľachtilejší.
  Podľahol ste “štúdiám”, písaným pre nich a nimi platenými. Dobre, Vaša vec, Vaše právo.
  Celý svet pravdepodobne verí, že Vesmír/Universe vznikol – teória “Big Bang”, ano? Určite aj Vy ste tak informovaný a asi tomu veríte.
  Prezradím Vám niečo; ja som tomu nikdy neveril i keď so nemal k tomu iné vysvetlenie. Nie som astrfoyzik, ale niečo o tom viem a stále to sledujem.
  Tak tu je nová teória: čo ak ten Big Bang nebol vôbec v poradí prvý, ale oni sa trilióny rokov opakujú? čo ak Vesmír zahynie a pride znova Big Bang? Č oak to nikdy nebol žiadny Big Bang, ale ‘kolízia’ niečoho, nejakých nesmiernych síl?
  Ako si vieme predstaviť, že jedna čajová lyžčka hmoty ‘nuclei star’ váži 10 miliônov ton? Je to pravda? Teória nám tak tvrdí!
  A ja mám na výber, môžem veriť Dr. Stevenovi Weinbergovi (laureát Nobelovej ceny), alebo Dr. Michio Kaku, alebo Stevenovi Hawkingovi. Mój výber!

  “Ashkenazi Jewish women descended mostly from Italian converts, new study asserts”
  Povedzte to Talianovi a môžete sa tešiť.
  Za nejaký čas príde niekdo s novou štúdiou a budeme sa divciť, až nám budú uši odstávať.

  “rozlišujme medzi etnickými náboženstvami a univerzalistickými”
  Toto je koho výmysel? Nie je Vám smiešne, toto násilné vymýšľanie týchto ‘rozlišovacích’ termínov, len aby sa potvrdil nejaký sionistický švindel?

  * * *
  Norman
  “A Kazari v južnom Francúzsku?”
  Tu mate preklep, to boli Katari.

  Nebudem sa viac rozpisovať. Chystám uverejniť inú štúdiu a tá Vás asi veľmi prekvapí.
  Je to pojednamnie od židovského profesora histórie na univerzite v Tel Aviv, ktorý tvrdí, že žiadny židovský nároid vlastne ani neexistuje!

  • Ak tomu dobre rozumiem, tak vlastne Židia (ako národ) neexistujú, sú len Slováci, Maďari, Češi, atď. vyznávajúci judaizmus. A ak skonvertujú na kresťanstvo, alebo nejakú inú vieru, tak už nie sú židia. Rozumiem tomu dobre? Čo je teda taký Mikloš (bývalý minister financií), ktorý je ateista a zrejme vždy ateistom bol? Prečo mu každý hovorí, že je žid, keď podľa tejto teórie židom celkom jasne nie je? To, že vy Židov ako národ (či etnikum) neuznávate, je jedna vec. Druhá je realita – Židia tu sú bez ohľadu na to, v akého Boha veria a čo si vy myslíte.

   • Aman Againsttime

    Národní socialisti rozhodne Aškenázov za konvertovaných Nemcov nepovažovali: http://en.metapedia.org/m/images/e/ef/Difference_in_appearance_between_jew_and_german.jpg Kde sa potom vzal ten typický židovský vzhľad, tak často karikaturovaný a rozpoznateľný na prvý pohľad? Môj dedko zvykol hovoriť, že ak aj celého žida hodíš do svätenej vody,tak stále ostane Židom. 🙂

    • Aman Againsttime

     Neobjavila sa mi tu reakcia na príspevok od Sitru Ahra, tak ju ešte raz hodím sem:

     Netuším prečo vám nejdú otvoriť moje linky. Majú aj ostatní rovnaký problém? Myslím, že už ste sa raz sťažovali na podobný problém, keď vám nešli otvoriť odkazy pod článkom o knihe Zlato v peci. Pamätáte sa na to?

     Tie štúdie pôsobia seriózne. Niektoré boli vypracované univerzitami. Každopádne nenašiel som žiadnu genetickú štúdiu, ktorá by poukazovala na čistý chazarský pôvod Aškenázov. Všetky vždy dochádzajú k záveru, že židovské skupiny sú si geneticky podobné. Rovnako sú si dajme tomu Aškenázi z Nemecka viac podobní s Aškenázmi z Ruska, než s Nemcami.

     Píšete, že Židia si nepriznajú žiadne vzťahy s Chazarmi, ale štúdia pri ktorej som sa rozpísal preukázala, že Aškenázi majú v sebe fragment chazarskej krvi, akurát nie je signifikantný. Ako som písal- chazarské teória nie je 100% nepravda. Časť Chazarov naozaj konvertovala na judaizmus, akurát je otázne ako rozsiahla bola táto konverzia plus koľkí z nich si vieru v judaizmus i udržali a nekonvertovali neskôr na niečo iné.
     Tým židovským vedcom, ktorý tvrdí, že žiaden židovský národ neexistuje myslíte asi

     Shlomo Sanda – bývalého komunistu a radikálneho ľavičiara silne oponujúcemu etnonacionalizmu. Viete o tom ,že tento človek dokonca popiera existenciu rasy ako biologickej reality? A práve on odmieta všetky tieto štúdie, ktoré som tu prezentoval.

     Neviem v čom je problém rozlišovať náboženstvá na univerzalistické a etnické/partikulárne? Rozhodne sa tým nesleduje potvrdenie nejakého sionistického švindľu. Naopak vďaka tomu môže napr. vymedziť hranice napr. medzi európskymi pôvodnými náboženstvami (germánske Ásátrú, slovanské rodné duchovno…) a kresťanstvom.

  • Aman Againsttime

   Netuším prečo vám nejdú otvoriť moje linky. Majú aj ostatní rovnaký problém? Myslím, že už ste sa raz sťažovali na podobný problém, keď vám nešli otvoriť odkazy pod článkom o knihe Zlato v peci. Pamätáte sa na to?

   Tie štúdie pôsobia seriózne. Niektoré boli vypracované univerzitami. Každopádne nenašiel som žiadnu genetickú štúdiu, ktorá by poukazovala na čistý chazarský pôvod Aškenázov. Všetky vždy dochádzajú k záveru, že židovské skupiny sú si geneticky podobné. Rovnako sú si dajme tomu Aškenázi z Nemecka viac podobní s Aškenázmi z Ruska než s Nemcami.

   Píšete, že Židia si nepriznajú žiadne vzťahy s Chazarmi, ale štúdia pri ktorej som sa rozpísal preukázala, že Aškenázi majú v sebe fragment chazarskej krvi, akurát nie je signifikantný. Ako som písal- chazarské teória nie je 100% nepravda. Časť Chazarov naozaj konvertovala na judaizmus, akurát je otázne ako rozsiahla bola táto konverzia plus koľkí z nich si vieru v judaizmus i udržali a nekonvertovali neskôr na niečo iné.

   Tým židovským vedcom, ktorý tvrdí, že žiaden židovský národ neexistuje myslíte asi Shlomo Sanda – bývalého komunistu a radikálneho ľavičiara silne oponujúcemu etnonacionalizmu. Viete o tom ,že tento človek dokonca popiera existenciu rasy ako biologickej reality? A práve on odmieta všetky tieto štúdie, ktoré som tu prezentoval.

   Neviem v čom je problém rozlišovať náboženstvá na univerzalistické a etnické/partikulárne. Rozhodne sa tým nesleduje potvrdenie nejakého sionistického švindľu. Napríklad vďaka tomu môžete vymedziť hranice napr. medzi európskymi pôvodnými náboženstvami (germánske Ásátrú, slovanské rodné duchovno…) a kresťanstvom alebo islamom.

 12. Aman Againsttime

  Opäť sa mi tu nezjavujú príspevky. Reagoval som na Sitra Ahru a nič sa tu nezobrazilo. 🙂

 13. Áno, pamätám sa, už som sin a to raz sťažoval.
  Mňa nezaujíma, či Shlomo Zand je ľavičiar, alebo popiera rasy. Mimo iného, dozviete sa, že on popiera aj iné klamstvá židovskej histórie.
  Možno má v tých rasách aj pravdu a podobnosť, alebo určité charakteristoické znaky môžu byť dedičné záležitosti a nie rasové. A ako vieme, darovať krv arabovi, alebo židovi môže aj árijec bez rasových zábran, alebo nepriaznivch následkov. To sú však záležitosti, ktoré musia byť vedecky dokázané.
  Keď niečo nie je dokázané, ako napr. Vaše štúdie, nie je to veda, ale fikcia.
  Pre mňa je dóležité, že Zand je profesorom histórie na univerzite v Tel Aviv a vôbec má tú odvahu napísať to, k čomu prišiel, všeobecne uznávaným výskumom.
  Ja osobne neuznávam argumentáciu, keď s niekym nesúhlasím, písť hneď s ‘obvineniami’ ako – oh “to je ľavičiar”, “to je homosexual” (Jaro v prípade E.Hoowera), to je ten alebo onen.
  Preto že je ľavičiar, nemôže mať pravdu? To je aký meter?

  Osmoza, samozrjme, keď žid prijme kresťanstvo, prestáva byť židom, ale je stále Izraelcom (ak žije v Izraeli). Izrael je uznávaný štát a žije v ňom Izraelský národ.

  • Aman Againsttime

   V tomto prípade by som nespájal politickú orientáciu so sexuálnou. Myslím, že spomenúť Sandove radikálne ľavičiarske presvedčenie malo v tomto prípade zmysel. V skutočnosti sú názory Sanda kontraproduktívne pre každého etnického nacionalistu, pretože on jednoducho oponuje myšlienke nielen židovského, ale akéhokoľvek etno-štátu. Ideologicky má Sand veľmi blízko k židovskej socialistickej (či marxistickej) tradícii reprezentovanej ľuďmi ako Trockij. Jeho kniha Vynález židovského národa bola dokonca publikovaná radikálne ľavičiarskym vydavateľstvom Verso (http://www.versobooks.com/), ktoré publikuje i takých „židovských klasikov“ ako Theodor Adorno alebo Herbert Marcuse.
   A myslím, že k tomu, či je rasa iba sociálny konštrukt alebo biologická realita má viac čo povedať biológ než historik: https://www.youtube.com/watch?v=jeb09GS7ids

 14. Je mi to jasné. Podľa Vás, keď napíše niečo ľavičiar, tak to nie je vôbex vhodné uznania, len preto že je ľavičiar. Dokonca jeho knihu vydalo ‘ľavičiarske’ vydavateľstvo. Hrozné!
  čo má ‘ľaviciarske’ zameranie spoločné so židovskými dejinam? Len preto, že Vám, ktorý mate všetko tak pekne poukladané, sa to nehodí?
  Neviem prečo tu spájate politiku so sexualitou. Ja som to uviedol ako príklad niekoho “označiť”. Niečo ako “Čajkovského hudba nie je prijateľná, lebo bol homosexual”.
  I rest my case.

  • Aman Againsttime

   Ok, pokúsim sa to vysvetliť. Viem, že som použil argument ad hominem, ale nie je ad hominem ako ad hominem. Tento druh argumentu môže mať tiež svoju váhu alebo platnosť a netreba sa ho úplne vzdávať:http://cs.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem. Ďalej som chcel povedať, že spochybňovať niekoho názor poukázaním na jeho sexuálnu orientáciu bude väčšinou scestné, ale určite sa môžu nájsť i prípady, kedy to bude mať zmysel. Avšak niekoľkonásobne to bude platiť v prípade politickej orientácie. Osobne zastávam stanovisko, že marxizmus – obzvlášť jeho kultúrna verzia – stavia na chybných postulátoch a zároveň z toho čo o Sandovi viem, tak sa zdá, že má silný záujem presadzovať typickú neoľavičiarsku agendu. Mám za to, že ide o podobný prípad akým bol napr. Gould (http://www.protiprudu.org/jay-gould-dalsi-judas-iskariotsky-brutus-a-cassius-v-diablovym-ustach-v-strede-pekla/) – čiže človeka, ktorý bude ignorovať množstvo preukázaných faktov len aby za každú cenu pretlačil svoju ideológiu.
   Ako som napísal už vyššie, Sand je kritizovaný množstvom iných odborníkom. Je mu o.i. vyčítané, že absolútne ignoruje genetické výskumy židovskej populácie. Keď bol napr. konfrontovaný s výsledkami genetika Harry Ostera o genetických ukazovateľoch židovského pôvodu, tak sa zmohol len na odpoveď, že „Hitler by bol zaiste potešený.“
   Sand by bol zrejme najradšej, ak by Izrael zanikol a všetci Židia opäť žili v diaspóre. Na rovinu píšem, že niečo také si neželám. Mne nevadí Izrael ako taký – naopak, myslím si, že je skvelé, že Židia majú vlastný štát kam môžu ísť ( a najlepšie by bolo, ak by židovská diaspóra kompletne zanikla a všetci Židia sa odsťahovali do Izraela). http://www.protiprudu.org/biely-nacionalizmus-a-zidovsky-nacionalizmus/

Leave a Reply