Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Prečo nás kresťanstvo nemôže zachrániť

Prečo nás kresťanstvo nemôže zachrániť

odinKonzervatívny filozof Russell Kirk raz napísal: „Musíme si pripomenúť, že na samom počiatku kultúra vzniká z kultu: mimo náboženského puta a zmyslu pre posvätnosť nevyrastie žiadna civilizačná agrokultúra, bežná obrana, poriadne mestá, dômyselná architektúra, literatúra, hudba, vizuálne umenie, právo, politická štruktúra, vzdelávací systém a množstvo iných vecí. Christopher Dawson, Eric Voegelin a ďalší historici tohto storočia nám túto historickú pravdu dobre objasnili.“

Kirk veril, že západná civilizácia by nemohla prežiť bez aktívneho a vitálneho kresťanstva. Ako mnohí, viac tradicionalisticky založení príslušníci americkej pravice, aj Kirk konvertoval k rímskemu katolicizmu. Avšak Kirkov tradicionalizmus bol v rámci amerického konzervativizmu vytlačený ideologickými premisami radikálneho individualizmu, egalitarizmu a ich logickým záverom – ideológiou voľného trhu.

Navyše americký konzervativizmus je v podstate jedno veľké úsilie korporátnej lobby, súdržnosť ideológie bola menej dôležitá ako záujmy donorov. Navyše donorov, ktorí chceli financovať nejaký druh kresťanského tradicionalizmu bolo málo.

Čo je však podstatnejšie, samo kresťanstvo má spoluvinu na tomto nivelizačnom procese. Ako píše Alain de Benoist vo svojom diele „Ako byť pohanom“, v kresťanskom ponímaní je stvorenie odsudzujúcim procesom, vedomie a božské sú uchované mimo hriešny svet. Benoist píše, že kresťanstvo a všeobecne monoteizmus vydláždili cestu ateizmu tým, že desakralizovali svet. Výsledkom bola nenávisť k pozemskému svetu a svet -popierajúci impulz, ktorý prirodzene viedol k mesianistickému liberalizmu, ktorý chce náš hriešny svet zmeniť tak, aby viac zodpovedal božskému poriadku. Eric Vogelian nazval tento pokus priniesť nebo na zem ako impulz zhmotniť posledný súd.

Samozrejme, že (v kresťanstve) je božský poriadok vo svojej podstate rovnostársky. Hoci kresťanstvo samo o sebe nevyžaduje egalitarizmus, rasovú samovraždu, či mesianistický liberalizmus, tak centrálne doktríny „kultu kríža“ umožňujú k nim prirodzene dospieť. Ako žieravina, kresťanstvo spaľuje zväzky príbuzenstva a krvi. Kristus nám hovorí:

„Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Apoštol Pavol nám hovorí “Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.“

Napriek bagatelizovaniu úlohy, ktorú zohrali Židia v kultúrnom úpadku (Západu) Paul Gottfried vo svojej knihe „Multikulturalizmus a politika viny: Cesta k sekulárnej teokracii“ efektívne ukazuje, že doznievajúci protestantizmus je súčasťou ideologického ospravedlňovania „rovnosti“, ako obnoveného úsilia vykladať volený status z perspektívy liberálnej morálky.

Napriek tomu, že samotný Boh bol zosadený kvôli tomu, že bol príliš nerovnostársky, starý „yankeeovský“ duch mesianistického egalitarizmu do dnešných dní pretrváva v sekulárnej, post-protestantskej Amerike.

Samozrejme, že tu stále máme viac tradicionalistické cirkvi ako rímsko-katolícku, ortodoxnú a niektoré zvyšky tradičného protestantizmu. Mnohé z týchto denominácií naberajú na sile spoločne s tým ako inštitúcie hlavnoprúdového protestantizmu pokračujú v odumieraní. Avšak hierarchie, rituály a doktríny, ktoré tieto denominácie udržiavajú, sú dlžné ďaleko viac etnickým tradíciám, politickej realite alebo primknutiu k primordiálnej tradícii než čomukoľvek čisto kresťanskému.

Ako James Russell vyčerpávajúco zadokumentoval vo svojom diele „Germanizácia raného stredovekého kresťanstva“ to, čo vnímame ako ortodoxiu (s malým o) kresťanstva na Západe, je kultúrna koglomerácia zdanlivo kresťanskej viery vloženej do svet – akceptujúcich, hierarchických a bojovných spoločností germánskeho Západu. Dokonca dnes, budú rovnakí kresťanskí lídri, ktorí cestujú po slumoch tretieho sveta napriek nerovnosti nosiť titul rímskeho ochrancu štátneho náboženstva (pontifex maximus).

Vojnoví svätci ako sv. Michal a sv. Juraj, charakter svätej omše, kult panny Márie, sakralizácia politickej moci alebo špecifických objektov – to všetko dlhuje viac pohanstvu, než akejkoľvek autentickej kresťanskej viere.

Sám militantný protestantizmus by tieto obvinenia potvrdil. Po stovky rokov nebol kresťanský kríž posvätným symbolom pre oddaných kresťanov, ale potupnou pripomienkou rímskeho „pohanstva“. Vo filme „Cromwell“ z roku 1970 hlavný hrdina preruší bohoslužbu aby jednoducho zničil zobrazenia ukrižovania so slovami: „Chcel by mať kráľ dom boží v rímskom chráme?“

Len čo je kresťanstvo zredukované na to, čím v skutočnosti je, tak v okamihu stráca svoju rolu „strážcu tradície“, služobníka ľudu a pozitívnej sily v rozvoji rasy.

Pre každého kto akceptuje vieru ako ospravedlnenie, bude spasenie alebo zatratenie otázkou abstraktnému individuálnemu výberu na základe toho, či dotyčný akceptuje Ježiša Krista ako spasiteľa. Takéto učenie robí rodinu, príbuzenstvo a národ irelevantnými a podporuje intelektuálnu stagnáciu, aby nebola „ohrozená“ duša veriaceho. Najsilnejší biblickí pozitivisti medzi kresťanmi, moderní evanjelikálni protestanti postupne transformujú kresťanstvo do jeho pravej podoby – kultu rovnostárstva so špeciálnou výnimkou pre „Bohom vyvolených“.

Protirečivosťou tohto procesu je, že kresťania zostávajú najviac tradicionalisticky založenou volebnou masou v súčasných Spojených štátoch, zachovávajú konzervatívne formy genderových noriem, majú veľké rodiny a udržujú štandardy slušnosti a hierarchie v správaní. Stále to však môže byť vysvetlené tým, že kresťania jednoducho zachovávajú kultúrne normy a štandardy zvyškového pozápadneného „germanizovaného“ kresťanstva. Avšak s postupujúcim časom i tu dochádza k oslabeniu.

Vplyvný evanjelikálny pastor Rob Bell plnil titulky s jeho deklaráciou, že „láska zvíťazí“, pričom navrhol, že biblický koncept pekla potrebuje byť prehodnotený. Mladší evanjelizátori sú viac náchylní venovať sa otázkam „nespravodlivosti“, chudoby, či anti-rasizmu, skôr než by riešili otázku homosexuálneho manželstva. Dokonca pro-life prípad býva ospravedlňovaný ako druh konzistentného a radikálneho egalitarizmu a to viac ako podpora tradičnej patriarchálnej rodiny.

V knihe „ Muži – umenie – vojna“ jeden rozčarovaný kňaz hovorí: „Tam kde pápeženci urobili z človeka mŕtvolu, protestanti zobrali mŕtvolu a urobili z nej kostru. Mohli by ste povedať od mŕtveho k ešte mŕtvejšiemu.“ Kresťanstvo je fatálne hendikepované tým, že nalieha na ľudí, aby racionálne verili iracionálnemu učeniu a čím viac budú veriť, tým viac zvyškov tradície, kultúry a života prítomného v rámci ich denominácie bude strhnutých. Tradičný katolicizmus (o ktorom treba povedať, že je mixom európskeho pohanstva a zdeformovanej kresťanskej vierouky) jednoducho rozhoduje o dogmách a káže ľuďom, aby v ne verili. Protestanti sa pokúšajú presvedčiť ľudí k viere, preto moderné evanjelikálne kázne pripomínajú skôr reč právnika, ktorý sa práve snaží vysloviť svoj konečný argument, pričom používa Sväté písmo ako zákon.

Pravoslávna cirkev sa vyhla niektorým pascám a to vďaka tomu, že zdôrazňuje mystickú povahu Boha a jeho ultimátne nepoznateľnú podstatu, zatiaľ čo zachováva silnú hierarchickú štruktúru naviazanú na kultúru a spoločenstvo. Nemôže nás prekvapovať, že práve pravoslávie naberá na sile, obzvlášť v konzervatívnych kruhoch. Pravoslávie tiež sama o sebe nie je explicitne angažované v zničení bielej rasovej identity. Nemôže nás potom prekvapiť, že kultúrni deformátori cielia špeciálne na pravoslávie ako na prekážku v „pokroku“.

Ako raz jeden môj priateľ počas sledovania ortodoxného nacionalistického zhromaždenia trefne poznamenal: „Je to pôsobivé, ale až dovtedy, kým nezačnú čítať Bibliu“.

Tým, že došlo k odstráneniu ochranného štítu ezoterického kňazstva okolo kresťanských doktrín osvietenstvom, gramotnosťou, technológiou a protestantskou revolúciou, bol masám umožnený prístup ku kresťanskej viere. Výsledkom odstránenia povier a dogmy bolo, že kresťanstvo dospelo k svojmu logickému záveru. Špecifické učenia kresťanských denominácií sú menej dôležité ako ich univerzálne posolstvo spásy a celková morálna a metafyzická perspektíva.

Akceptácia homosexuality a odstraňovanie kresťanských symbolov z verejných priestorov neskryjú skutočnosť, že moderný svet sa stáva viac a viac kresťanským.

Svojím univerzalizmom, odmietnutím „nevyvolenej“ lojality k príbuzenstvu a krajine, svojím egalitarizmom, dôrazom na „ľudské práva“ ako i v prijatí nesúdiaceho spasiteľa vytvorilo (zdanlivo) nevinný spirituálny rámec pre nástup moderného sveta. Dnes je cestou pre tých, ktorí nemôžu plne uchopiť sekulárny humanizmus. Jedine kresťanský dôraz na to, že Ježiš je náš Pán oddeľuje kresťanstvo od úplnej asimilácie do modernity a dokonca i v tomto smere sa robia kompromisy.

Kresťanstvo bolo podstatným náboženským krokom, ktorý vydláždil cestu pre dekadentnú modernitu a jej toxické učenia. V skutočnosti mnoho z vedúcich postáv establishmentu sa ho kvôli tomu zastáva – prosia, aby mu bolo umožnené existovať, pretože vydláždilo cestu k „demokracii“ a „tolerancii“. Budú však zaiste sklamaní – rovnostári neumožnia separátny mier. Stále, rovnako ako v minulosti, kresťanstvo prežije kvôli svojej úlohe poistného ventilu – bude pokračovať vo svojej modifikácii, aby lepšie ladilo k dnešnému zeitgestu (duch doby).

Samozrejme, že väčšina kresťanov autenticky verí v reálnu existenciu ich Boha – možno ďaleko viac ako väčšina „neo-pohanov“ doslovne verí v existenciu Wotana alebo bohyne zeme. Ale toto nie je silou, ale slabosťou.

Za prvé, povaha tohto „Boha“ nie je vôbec nemeniteľná, ale naopak, plynulo sa modifikuje tak, aby zodpovedala moderným morálnym štandardom. Medzirasové manželstvá boli kedysi považované za smrteľný hriech proti stvoriteľovi. Dnes je „Boh“ väčšiny kresťanov zmäteným Martinom Lutherom Kingom v nebi – mimochodom sám King je v súčasnosti považovaný za „svätého“ v episkopálnej cirkvi.

Či už ide o monarchu katolíckeho magistéria, osobného Ježiša evanjelikálov alebo božského sociálneho pracovníka v mainstreamovom protestantizme, Boh mení svoju povahu v závislosti od toho, čo požaduje New York Times – hoci v niektorých otázkach môže byť zopár rokov pozadu. Naozaj niekto pochybuje o tom, že o niekoľko desaťročí bude väčšina kresťanov oslavovať homosexualitu rovnakým spôsobom, ako dnes oslavujú medzirasové manželstvá?

Jedinými výnimkami budú biblickí pozitivisti ako tí z babtistickej cirkvi z Westboro, ktorí slúžia ako dôkaz kresťanského odtrhnutia sa od reality. Takže výberom pre kresťana je buď vzdať sa kultúry, alebo svojvoľná vernosť k vybraným biblickým veršom. Napriek tomu babtisti z Westboro zachovávajú viac autentickú (a v niektorých spôsoboch i poctivejšiu) formu kresťanstva a to tým, že úprimne veria tomu, čo sa píše v ich Svätom písme, hoci kvôli tomu bojujú s celým svetom.

Mimo týchto menšinových veriacich a im podobných, dokonca i väčšina konzervatívnych kresťanov v skutočnosti neverí tomu, čo hovoria. Poctivý katolík musí veriť, že mimo jeho cirkvi niet spasenia. Bola to práve dôležitosť takejto viery, ktorá umožnila križiakom a konquistádorom zabíjať a nútene konvertovať pohanov a myslieť si, že tým činia dobro. Dnes však nikto tomu úprimne neverí – dokonca väčšina konzervatívnych katolíkov nevidí problém v spojení nesúdorodých vier, aby potvrdili vágny zmysel „hodnôt“, skôr než by trvali na absolútnej správnosti ich denominácie. Popieranie holokaustu biskupom Williamsonom bolo podľa Benedikta XVI ďaleko hriešnejšie ako židovské popieranie kolektívnej vraždy Ježiša Krista ako spasiteľa.

Ľudia boli kedysi ochotní za svoju vieru položiť život – a čo je ešte podstatnejšie – boli ochotní pre ňu zabíjať, pretože úprimne verili, že je v stávke niečo veľmi dôležité. Koniec koncov, tolerovať omyl bude fatálne, ak peklo je skutočné a niekto drží kľúče k spaseniu. Záleží snáď na zopár momentoch bolesti zapríčinených upaľovaním heretikov, ak to poskytne nešťastnému odpadlíkovi možnosť večného blaha? Hoci vo veku ekumenizmu, tolerancie a politickej korektnosti je veľmi ťažké si predstaviť, že náboženskí lídri veria, že oni sú tí, ktorí hlásajú skutočnú pravdu. Zdá sa, že exkomunikácia, odsúdenie a násilná rétorika o zatratení slúžia už iba pre nové hriechy objavené po roku 1945, akým je napr.„rasizmus“.

Čiže je veľmi nepravdepodobné, že by znovuobnovenie kresťanskej viery „zachránilo západnú civilizáciu“. Iba by zmiernilo proces, v ktorom sú konzervatívci slúžiaci ako kňazi mŕtveho Boha strážcami Západu ako hrobky olúpenej o vitalitu a spirituálnu podstatu. Gramotní kresťanskí misionári dôb minulých boli možno nevyhnutným krokom v postupe spoločenského a technologického vývoja v Európe. Napriek tomu spirituálne spojenectvo toho, čo bolo raz nazvané „kresťanským svetom“ existovalo dokonca pred príchodom Krista, v snoch Ríma a v spojení Grékov proti barbarom. Európa ako kultúrny a rasový zväzok existovala pred Kristom, ktorého nepotrebujeme k tomu, aby sme tento zväzok ubránili. Všetko pozitívne, čím kresťanstvo prispelo Západu, bolo predovšetkým produktom európskej ľudovej tradície a spirituality, než učenia z Nazaretu. A ak bude kresťanstvo destilované až k svojej podstate, tak Európa neprežije. Ak by sa „kresťanské kráľovstvo“ opätovne zrodilo, Západ by iba zopakoval svoj predošlý omyl. Jediným druhom kresťanstva, ktoré by mohlo spasiť Západ je germanizované kresťanstvo, o ktorom však treba povedať, že je pohanským kresťanstvom čerpajúcim z európskej ľudovej tradície. Vzhľadom k našej histórii, naozaj musíme pokračovať v upínaní sa na túto neprirodzenú konglomeráciu? Čo potrebujeme urobiť, je prestať vdychovať život do mŕtveho Boha (a ešte k tomu cudzieho), ale zaviesť spojenie s primordiálnou tradíciou, ktorá môže osloviť robotníka, filozofa, vedca i mystika.

Môžeme čerpať z toho, čo urobilo kresťanstvo vierou Západu a odmietnuť tie veci, ktoré vedú naše národy na pokraj vyhynutia. Katedrály, duchovné lekcie a krížové výpravy budú navždy našim zdrojom inšpirácie. Ale oslovujú nás preto, lebo sú vyjadrením nás samých – nie kvôli učeniu, ktoré obraňujú.

Hilaire Belloc raz napísal „Viera je Európa, a Európa je viera“. Má pravdu, ale v inom zmysle, než zamýšľal. Bola to práve viera Európy a jej ľudové tradície, ktoré vytvorili germanizované kresťanstvo našich predkov.

Dnes musíme opätovne obnoviť práve túto vieru, vieru pre európsku ľudovú dušu. Musíme sa však zbaviť rozptýlenia a znovuobjaviť žijúcu spirituálnu prax nášho ľudu a jeho spojenie s primordiálnou tradíciou. To, čo nám kresťanstvo dalo, sme už mali. To, čo nás kresťanstvo stojí, si už dlhšie nemôžeme dovoliť.

Preklad: Aman, www.protiprudu.org
Autor: Gregory Hood

O Roland Edvardsen

11 komentárov

 1. Cela západná civilizácia môže bit zachránená jedine kresťanstvom a návratu ku kresťanským koreňom ktoré tuto civilizáciu tvorili. Problém kresťanstva je, bol a bude že sa ho mocný tohto sveta snažia zneužiť pre svoje potreby. To trvá do dnešného dňa. Ďalším problémom kresťanstva je liberalizmus ktorí podkopáva základy kresťanstva a je pevne usídlený priamo v RKC. Kresťanstvo robia dogmy a dogmy sú nespochybitelne. Niekto mi tu môže vyvracať že doba sa vyvíja a dogmy sa vďaka vývoju môžu spochybňovať, lebo človek je múdrejší no ak veríme že boh je a je všemohúci tak dogmy ktoré nám dal sú týmto pádom nadčasové a nespochybitelne. Ak je raz neprípustné jednopohlavne partnerstvo ktoré sa prieči dogme tak to nemôže zmeniť ani pápež neviem akým spôsobom aj keby to chcel. Išiel by proti dogme ktorá je nadčasová. Ak v tomto či iných prípadoch urobí zmeny proti dogme tak neverí v boha a vo svetu cirkev ktorú zastupuj ide proti bohu a dogme ktorú boh vytvoril a dal človeku z dôvod žeby prežilo človečenstvo. Úmyselné sa vyhýbam knihe všetkých kníh Biblii, lebo tu mohli za tie dlhé stáročia pozmeniť na obraz človeka. Dnes je doba keď v Pravoslávnom Rusku sa hovorí medzi nie len kresťanmi ale aj zástancami starej Slavianskej Árijskej viery že NOČ SVAROGU SA KONČILA. Čo to znamená starí Slaviani, ale aj Rusky Pravoslávny tvrdia že boh sa zobudil prestal odpočívať a začne na zemi robiť poriadok. Môžeme to chápať tak, alebo je to tak chápem že boh nám dal slobodnú myseľ a mi sme ju zneužili vo svoj neprospech a neprospech boha a on to teraz musí napraviť. Naša slobodna myseľ nám hovorí boh nie je a kľudne sa môžeme zabíjať jeden druheho bez obáv že budeme v budúcom živote nejak potrestaní nemusíme sa báť nejakého ´´Pekla´´. Vďaka tomu že nás mocný tohto sveta odlúčili od boha ľahšie sa im vedu vojny za účelom ovládnutia iných národov a rás. Ľahšie sa im darí rozoštvať brata proti bratovi pre ich potreby a vo viere že sú vyvolený na tejto zemi. Židia veriaci v TORU sa do Izraela nikdy nevrátia tvrdia že dnešný Izrael nie je vytvorený bohom ale skupinou ľudí ktorý sa vzopreli bohu a išli proti bohu. Veď boh povedal vzopreli ste sa mi. Za to vás vyháňam z vašej krajiny a len ja vám poviem kedy budete mať pravo vrátiť sa do svojej krajiny. V Sionistickom TALMUDE sa píše vybudujeme si svoju krajinu sami. Mali rozdiel v chápaní Judaizmus.

 2. Sionisti a Vatikán konšpirujú spoločne.
  Hendrie predstavuje horu dôkazov, posilnených faktickými dôkazmi preukazujúcimi, že „Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu“ patrí spoločne sionizmu a Rímu.
  Dôkazy, hovorí Hendrie, vedú k nevyhnutnému záveru, že rímsko-katolícka cirkev bola založená krypto Židmi ako falošné „náboženstvo – predmostie pre židovsko -babylonské náboženstvo.“ Okrem toho, „toto náboženstvo je jadrom svetového sprisahania proti človeka a Bohu.“
  http://www.necenzurovane.sk/11/babylon.html

  • milan- keby Kristovu cirkev založili „krypto“ židia ,tak by dve tisíc rokov nepracovali na jej ovládnutí a na zmene celého učenia:)
   To je nelogické:)
   Aká to bola mravenčia práca a postupné prekrúcanie si prečítaj tu : http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
   Do druhého vat.koncilu bolo učenie zachované čisté a odolalo všetkým pokusom o zmenu.Takmer 2000 tisíc rokov! Stačí pozrieť predkoncilové katechizmy pre školy.

   Všetko je v Biblii,len ju treba vedieť čítať. Ježiš hovorí,že pred koncom a jeho druhým príchodom sa najprv objaví falošný prorok a posadí sa v Božom chráme a bude robiť apostáziu.
   To nie je v BA ,ani v Žiline,ale na najvyššom mieste v Ríme.Je to Bergoglio. Kristus nazýva Baziliku sv.Petra Božím chrámom,lebo odtiaľ sa šírilo do celého sveta. Dvetisíc ročné úsilie Kristových nepriateľov je vo finále.

   • filip,..dnes je spusta info. avsak vsedci dobre vieme ,, ZE JE UZ VSETKO OVLADANE TEMNOU SILOU ,, ..si znalec z radou cirkve a pred tymto konanim , ja mam respekt .Pokial je to konanie v sulade ,, S VOLOU BOZOU,, ..ale , zial toho je zalostne malo!!!

 3. “Catholic Church: The twin sister of Freemasonry!!” (Savitri Devi)

 4. zúfalý žvást,
  to snáď musel zosmoliť sám Weissenbacher…

 5. Obdivujem Vašu odvahu, že sa vôbec odvážite sem nbiečo napísať. Napísal som jasne autora tohoto výroku, ovšem zrejme pre Vás to nič neznzmená. Vy mate svoju naivnú agendu a nikdo Vás nevykoľají zo smeru ktorým sa uberáte. Pravdepodobne ste nikdy nemal v ruke knihu “The Broken Cross”, kde mate siahodlhý zoznam slobodomurárov vo Vatikáne aj s ich krycími menami. Keby ste veľmi chcel, môžem ho sem príležitostne dať.
  Čo sa týka autarky toho, podľa Vás –zúfalého žvástu – o ktorej ste iste v živote nepočul:
  Dr.Savitri Devi Mukherji, francúzska spisovateľka, pôvodné meno Maximini Julia Portas. Študovala chémiu a filozofiu v ktorej získala doktorát. Ovlcádala sedem jazykov.
  Napísala cca. desať kníh.
  Koľko kníh ste napísal Vy, čitateľ?

  ?

 6. Koľko kníh ste napísal Vy, čitateľ?..SITRA AHRA
  Citajte si tie zmanipulovane zvasty sam !!.. co anglican to k*rva platena mamonom .A inde vo svete to nie je inak . Je to znatekne vsade , sama loz prezentovana ako pravda alebo polopravda co je to iste , a loz sama.
  Myslite si snad, ze eliti sveta zabudli na knihy , ked uz maju pod polacom vsetko a vsade ???
  Strasne naivne az tupe…ano , sem tam nieco ale to sa len velmi tazko da dostat knizne ,.. skor tu na internete .

 7. Toto ste napisali vy, SITRA AHRA ,, Jediná záchrana je Lucifer, teda VEDA.
  Hore v prispevku. A vy si naozaj myslite ze niecomu rozumiete ?.. ,, HOVNU TAK AKURAT,, ..co ste dokazali napisanim tohto . Ste zmanipulovany IDIOT . N erobte si z toho tazku hlavu , dnes je to tu na svete sami idiot .V podstate vsetko jedna krvna skupina SATANOVA . V tom ze VEDA dneska sluzi SATANOVI , mate pravdu . .. ,, VSETKO UZ SLUZI SATANOVI,,…

 8. Každý kdo číta Vaše nesúvislé “verbálne sračky” vie, že ste mentálne chorý človek, ktorý si dokonca namýšľa, že aj niečo vie!
  Dúfam však že už nebudete dlho trpieť, ten ‘koniec sveta’ Vám bude záchranou.
  Mám však obavy, či sa z tohoto sveta dostanete do neba cez tie Van Allenove pásy, chrapúň nevycepovaný.

 9. Zato vy ste zdravy ale tak akurat iba po clenky !!!..prepjaty, sprostymi vedomostami natrepany mozog vam teraz v zavere , finale final , NEPOMOZE !!!
  Ako vidite uz som sa polepsil . Zacal som ..vam vazeny SITRA AHRA vykat . Teda mam k vam uctu k LUCIFERIANOM. Zasluzite si ju teraz v zavere . Uzite si to!! , ,, budete rozmeteni vy a vam podobni ako sracki vo vesmire a spalchnuti vo velkom vesmirnom hajzli ,, NA VEKY VEKOV AMEN ,,
  A potom k takym duchovnym idiotom treba mat uctu a respekt , tolko blbosti , idiotizmu duchovneho , stelesneneho v jednej osobe menom SITRA AHRA , tak to je uz vazne susto …

Leave a Reply