Domov / Hlavná strana / Analýza / Pozri na Ukrajinu

Pozri na Ukrajinu

prvy_majNedávno som napísal rozsiahlu esej o povahe ruskej identity a o tom, ako sa v mnohých zásadných spôsoboch odlišuje od európskej identity. V nasledujúcom článku budem diskutovať o tom, prečo je naivné a klamlivé očakávať od Ruska, že pomôže bielym Európanom v ich boji a prečo by sme na Rusko nemali nazerať ako na záchrancu či duchovného vodcu.

Naopak, budem argumentovať, že to je Ukrajina a obzvlášť nedávna Ukrajinská revolúcia, ktoré by mali slúžiť ako vodítko a inšpirácia pre západných bielych nacionalistov a vo všeobecnosti bielych na celom svete.

Vnútorný stav ruskej spoločnosti

Na rozdiel od toho, čo si mnohí vzdialení pozorovatelia myslia, ruská spoločnosť trpí rovnakou dekadenciou, ktorá je charakteristická pre liberálny Západ. V skutočnosti sa dá tvrdiť, že situácia v Rusku je ešte ďaleko horšia.

Príkladom je rozpad tradičnej rodiny, o ktorom sa stále bedáka na Západe (a celkom oprávnene). Ale rodina má v Rusku ešte vážnejšie problémy. Napríklad Rusko má dlhodobo najvyššiu rozvodovosť na svete. Z časti to možno pripísať ekonomickým problémom. Ale to nie je ospravedlnenie. Mnohé krajiny tretieho sveta sú ešte chudobnejšie ako Rusko. Napriek tomu pokračujú v zachovávaní pevnej, tradičnej rodinnej štruktúry. Čo je však najpodstatnejšie, podľa nedávneho prieskumu je nevera hlavným faktorom, ktorý stojí za rozvodom (24%), nasledovaná chudobou (21%) a neschopnosťou kompromisu (19%). Napriek tomu, že chudoba môže byť pripísaná ťažším ekonomickým podmienkam, tak ďalšie dva faktory jednoznačne svedčia o hlbokej kríze hodnôt v modernej ruskej spoločnosti.

Zdanlivé pokusy Putinovej vlády a pravoslávnej cirkvi napraviť túto situáciu a reformovať ruskú spoločnosť v súlade s tradičnými hodnotami mali malý, ak vôbec nejaký, úspech. Ruská spoločnosť – obzvlášť mládež – je v úplnom zajatí západného konzumu a dekadencie. Je očividné, že byť vlastencom a hrdým na svoju minulosť nijako nezabráni podľahnutiu dekadencii. Sexuálna morálka je v Rusku rovnako laxná ako na Západe a ruská televízia je dokonca ešte vulgárnejšia než v Amerike. Väčšina mladých Rusov praktikuje neviazaný životný štýl.

Rovnako ako katolicizmus a protestantizmus, ani pravoslávne kresťanstvo nie je dosť silné na to, aby porazilo dekadenciu. Vzostup moci a dôležitosti cirkvi v post-sovietskom Rusku je iba zdanlivý. Rovnako ako byť ruským vlastencom, tak ani oddanosť pravosláviu očividne nestačí k tomu, aby zabránila dekadencii v súkromnom živote človeka.

Navyše, keď sa ľudia pozrú na cirkev a jej lídrov, tak často nevidia príklady svätosti, ale flagrantnej korupcie a pokrytectva. Zatiaľ čo väčšina ruskej populácie žije na pokraji chudoby, tak mnohí klerici vrátane samotného patriarchu Kirila, sú dobre známi svojim bohatstvom. Nedávno patriarcha Kiril vyvolal kontroverziu, keď bol spozorovaný s hodinkami rolex na rukách. Mnohí klerici sú známi tým, že jazdia na drahých autách, žijú v prepychových rezidenciách a vedú pôžitkársky spôsob života. Je zrejmé, že ak by sa naozaj snažili o pozdvihnutie spoločenskej morálky, tak by poskytovali lepší príklad.

Nedávne „anti-homosexuálne“ zákony budú mať na spoločnosť len minimálny vplyv, pretože v Rusku, podobne ako na Západe, je úpadok manželstva a rodinného života vinou heterosexuálnej majority. Zákaz homosexuálnej propagandy na školách očividne neurobí z ruských heterosexuálov lepších manželov a manželky, otcov a matky.

Napriek svojim zásobám ropy a zemného plynu, ako i tomu, že už viac ako 20 rokov nie je ovládané komunizmom, Rusko zostáva v podstate krajinou tretieho sveta so slabou ekonomikou a rozpadajúcou sa infraštruktúrou. V skutočnosti stavia iba na svojich prírodných zdrojoch a ničom inom. Mnoho ľudí tu stále žije na hranici chudoby. Mnoho miest, obzvlášť ak sa pohybujete smerom ďalej na východ, stále nemá čisté ulice, elektrinu a zásoby vody. Korupcia, svojvôľa a nedostatok ľudskosti sú na dennom poriadku na všetkých úrovniach riadenia. Medzitým sa Putin a jeho suita stará iba o zvyšovanie ich nečestného bohatstva a neuvažujú o investíciách do krajiny a jej ľudí.

Rusko bolo tiež v roku 2013 na druhom mieste v počte žiadateľov o azyl, čím prekonalo i Afganistan. Predstihla ho iba Sýria, kde zúri plnohodnotná občianska vojna. Čo je horšie, tak Rusko stráca svojich najlepších ľudí. Skutoční bieli Rusi – a všetci, ktorí majú v sebe aspoň nejaké zrnko bielej európskej identity – z Ruska utekajú.

Ak k tomu pridáte smutné prejavy západného štýlu dekadencie, dostanete veľmi pochmúrny obrázok. George Bernard Shaw raz povedal, že Amerika bola prvou spoločnosťou, ktorá prešla od barbarizmu k dekadencii bez toho, aby si prešla fázou civilizácie. Rusko bohužiaľ prešlo od sovietskeho barbarizmu k západnej dekadencii iba s povrchným prebudením tradičnej civilizácie.

Rusko nemôže byť ani spojencom, ani duchovným vodcom belošského obrodenia

Vzhľadom k pokračujúcemu zlovestnému procesu vymazávania bieleho človeka a jeho civilizácie pociťujú európski nacionalisti časovú tieseň. Čas sa kráti a to ich núti často robiť krátkozraké rozhodnutia, skúšať rýchle riešenia a modliť sa za apokalyptické transformácie alebo záchrancu na bielom koni. Ale kult Vladimíra Putina je definitívne jeden z vrcholov hlúposti medzi západnými etnonacionalistami, ktorý bol nedávno sprevádzaný i zradou ich skutočných ideologických a rasových spojencov. Z časti je to zapríčinené nedostatkom dôkladnej, prezieravej analýzy – z časti i jednoduchou ignoráciou pokiaľ ide o moskovské Rusko.

Ako je už z vyššie uvedeného zrejmé, Rusko nemá a ani nemôže Európanom čokoľvek ponúknuť ako duchovný vodca. Navyše Duginov eurazianizmus nemá čo ponúknuť etnonacionalistom. Je to iba nechutná pasca pre podporu ruského imperiálneho revanšizmu so všetkými jeho etnocídnymi dôsledkami -a to pre Rusov, tak i pre zamýšľané obete.

Bieli nacionalisti sa musia konečne vyrovnať s faktom, že národné záujmy Rusov nielenže nie sú rovnaké, ale v mnohých prípadoch sú v skutočnosti v rozpore so záujmami Európanov. Preto by nemali od Rusov očakávať akúkoľvek empatiu v ich boji. V skutočnosti si väčšina Rusov nemyslí, že zdieľa spoločného nepriateľa s Európanmi. Prekvapivo pre mnohých bielych nacionalistov, moskovskí Rusi vnímajú európsku civilizáciu ako ich úhlavného nepriateľa a ako animozitu, ktorá podkopáva ich identitu a víziu ich civilizačného osudu.

Vysoko relevantnú historickú analógiu možno vyvodiť od Oswalda Spenglera. Východné časti Rímskej ríše, ktoré boli obývané prevažne Sýrčanmi a aramejsky hovoriacimi národmi, vnímali Klasickú civilizáciu ako cudzí import, nevhodnú kultúrnu formu, ktorá marila naplnenie ich vlastného jedinečného osudu. Preto blízkovýchodné subjekty Rímskej ríše pociťovali vedomú i podvedomú nenávisť voči všetkému rímskemu.

Spengler tvrdil, že analogická „pseudomorfóza“ prebehla v Rusku potom, ako vláda Petra I. Veľkého priniesla so sebou vplyv európskej kultúry. Keď väčšina Západniarov myslí na Rusko, tak myslia na nádheru ruskej kultúry, obzvlášť v literatúre a hudbe v období 18-teho a 19-teho storočia. Ale táto kultúra bola v skutočnosti umelým direktívnym výtvorom začatým Petrom I. Veľkým, ktorý pokračoval s jeho nástupcami, pričom bola silne nenávidená pôvodnou ruskou populáciou.

V tomto zmysle môže byť boľševická revolúcia považovaná za moskovsko-ruskú revoltu proti európskej civilizácii, rovnako ako bol islam revoltou blízkovýchodných národov proti Klasickej civilizácii a sám marxizmus bol revoltou proti západnej ideológii. Čo je však podstatnejšie, tak nie je dôvod sa nedomnievať, že tento proces sa zastavil alebo bol zvrátený. Naopak, zostáva hybnou silou v súčasnej ruskej spoločnosti. V skutočnosti môže dobre vysvetľovať úctu k sovietskej minulosti a nárast Stalinovej popularity medzi Rusmi.

Ukrajina ako príklad a inšpirácia pre západných bielych nacionalistov

Súčasná revolúcia na Ukrajine, v ktorej zohrali nacionalisti vedúcu a rozhodujúcu úlohu, je veľkou príležitosťou pre západných bielych nacionalistov za predpokladu, že z nej vyvodíme správne závery a urobíme správne kroky. Bohužiaľ, západní nacionalisti doteraz dostatočne nepochopili význam Ukrajinskej revolúcie. Ale stále nie je neskoro na nápravu škôd spôsobených uponáhľanou a nekritickou podporou Vladimíra Putina.

Ukrajinskí nacionalisti sú obviňovaní z toho, že obdržali podporu od Obamovej administratívy, amerického ministerstva zahraničia a EU. Navyše vodca strany Sloboda bol pokarhaný za stretnutia s Johnom McCainom. Tieto pozorovania, ako sa tvrdí v nacionalistických kruhoch, sú dostatočné na diskvalifikáciu strany Sloboda a Pravého sektora ako našich priateľov a preukazujú, že sú iba bábkami anti-belošských síl reprezentovaných USA a EU.

V konečnom dôsledku takíto bieli nacionalisti iba umožnia svojim nepriateľom, aby im povedali, kto sú ich priatelia. Ide v podstate o reakcionársky a bezcharakterný prístup k politike. Opovrhujú Spojenými štátmi a Európskou úniou, tak preto sú na strane Vladimíra Putina, keďže USA a EU sa rozhodli, že je ich nepriateľ. Sú proti ukrajinským nacionalistom, pretože sú Putinovými nepriateľmi a dočasnými spojencami USA a EU.

Ale vyspelé politické hnutie nedovolí svojim nepriateľom, aby mu povedali kto sú ich priatelia. Namiesto toho sa skutočne vyspelé hnutie rozhoduje samé za seba. Pozrie sa na svoje princípy, aby určilo kto je jeho priateľ a kto nepriateľ.

Carl Schmitt tvrdí, že jednou z funkcií suverenity je schopnosť rozhodnúť sa kto je nepriateľ. Zlyhaním vo výbere svojich nepriateľov a priateľov bieli nacionalisti ukazujú, že nie sú pripravení viesť suverénny ľud. Namiesto toho sú iba obyčajnými stúpencami skutočných pánov tohto sveta, ktorými síce pohŕdajú, ale nepredstavujú žiadnu hrozbu pre pokračovanie ich zvrchovanosti.

Podľa etnonacionalistických štandardov sú Sloboda a Pravý sektor našimi priateľmi, pretože zdieľajú s nami spoločné princípy. A podľa etnonacionalistických štandardov je Vladimír Putin – ktorý sa snaží zachovať a rozšíriť Rusko ako multirasovú, multikultúrnu ríšu – rovnako našim nepriateľom ako USA a EU. Putin to vidí ďaleko jasnejšie ako jeho podporovatelia z radov západných bielych nacionalistov, keďže väzní ich ruské ekvivalenty.

Je irelevantné koho Obama a EU podporuje. Dôležité je to, že podporujeme ľudí, ktorí zdieľajú naše vlastné princípy. V skutočnosti to môže byť i tak, že na Ukrajine naši nepriatelia – buď nevedome alebo pravdepodobnejšie vedome, ale neochotne – podporujú našich skutočných priateľov a spojencov. Skutočnosť, že na Ukrajine nepriatelia bielej rasy zistili, že je účelné a v súlade s ich záujmami podporovať (s najväčšou pravdepodobnosťou dočasne) ukrajinských nacionalistov ich ešte nekvalifikuje k tomu, aby sa im bieli nacionalisti vyhýbali. Ak budeme skutočne veriť v naše princípy, potom by sme mali lepšie zmýšľať o Západe pre jeho podporu Slobody a Pravého sektora, nie horšie o ukrajinských nacionalistoch

Skutočnosť, že ukrajinský nacionalisti boli súčasťou širšej politickej koalície a jednou z hlavných síl za jej víťazstvom, môže dodať kredibilitu ďalším nacionalistickým hnutiam v celej Európe. Má potenciál zlepšiť povesť nacionalistických hnutí a čo je ešte podstatnejšie – povesť nacionalizmu ako myšlienky v očiach bielych Európanov. Preto by podpora, ktorú obdržali Pravý sektor a Sloboda od USA a EU, mohla hrať do našich karát a byť vnímaná ako určitá možnosť.

Samozrejme, že protibelošské sily podporovali nacionalistov na Ukrajine preto, aby pretlačili svoje vlastné ciele a posilnili si pozíciu v Európe proti Rusku. Ale pre nás je to irelevantné. Dôležitým je fakt, že nacionalisti pôsobili ako hlavný motor povstania vnímaného väčšinou priaznivo v očiach západnej verejnosti a získali – aspoň zatiaľ – relatívne priaznivé ohlasy v západných médiách (niečo o čom iné nacionalistické strany v Európe môžu iba snívať).

Namiesto podlizovania sa Rusku a zastávania sa Putina, by západní bieli nacionalisti mali rozvíjať bližšie kontakty so stranou Sloboda a Pravým sektorom, učiť sa z ich skúseností a začať aplikovať a zlepšovať metódy, ktoré im priniesli úspech.

Viaceré európske nacionalistické zoskupenia v Západnej Európe boli motivované odložiť bokom malicherný nacionalizmus a uznať širšie pan-európske záujmy. Ich vonkajším motívom je hrozba americkej hegemónie. (Väčšina Američanov je bielych, ale americká ideológia a systém sú anti-belošské a imperialistické. Takže musíme milovať hriešnikov, ale nenávidieť ich hriechy.) Ich vnútorným motívom je spoločenský nepokoj zapríčinený masovou nebielou imigráciou. Obe z týchto hrozieb poškodzujú Európanov ako Európanov a vedú ich k tomu myslieť na seba ako na Európanov so spoločným dedičstvom, identitou, záujmami a osudom.

Obdobný proces prebieha vo východnej Európe. Od Baltu až k Čiernemu moru existujú živé spomienky na ruský a sovietsky útlak. „Rusofóbia“ nie je iracionálny strach, ako to implikujú politicky korektné obvinenia. Je úplne racionálny vzhľadom na históriu a súčasné udalosti. Znova opakujem, rovnako ako v Amerike, i v Rusku žije množstvo bielych, ale sú až príliš v zajatí etnocídnej a imperialistickej ideológie, ktorá je deštruktívna k ich vlastnej reálnej identite, ako i k identite ich susedov. Milujeme hriešnikov, ale ľutujeme ich hriechy.

Obnovené nebezpečenstvo zo strany Ruska prináša východoeurópske krajiny bližšie k sebe. Bieli nacionalisti dúfajú, že spoločné nebezpečenstvo im pomôže zabudnúť na vzájomné rozpory z minulosti. Napríklad Poľsko a Litva od samého začiatku vyjadrovali otvorenú podporu Ukrajine. V poslednej dobe možno tiež pozorovať pohyby k zblíženiu Ukrajiny s Rumunskom a Maďarskom.

Okrem toho platí, že rovnako ako sú západní Európania ohrození populáciou z tretieho sveta v rámci ich hraníc, východní Európania sa zase cítia byť ohrození ruskou populáciou žijúcou na ich území, ktorá predstavuje hrozbu pre ich identitu, rovnako ako ju predstavujú čierni, Arabi, Turci a južní Aziati pre západnú Európu.

Západní bieli nacionalisti si potrebujú uvedomiť, že ukrajinský boj za národné sebaurčenie je tiež i našim bojom.

autor: Émile Durand
zdroj: Counter Currents Publishing
preklad: Aman, protiprudu.org

O Roland Edvardsen

48 komentárov

 1. maršal Žukov

  No bodaj by sa nehanbil pod to podpísať, demont

  • Hovorí ten, čo sa pod každý svoj príspevok „podpisuje“ pravým menom… 🙂

   • Je určite základný logický rozdiel byť anonymný na webe, a byť anonymný v spoločnosti dopisatelov, kde sú ostatní pod pravými menami.
    Je základný rozdiel byť anonymný s protisystémovými názormi, za ktoré sa dnes bežne posiela do basy, a byť anonymný s názormi, ktoré sú v Amerike vyslovene prosystémové.
    Durand nechce priznať nie identitu, ale hlavne nechce priznať svoju obrezanú motiváciu .-)

    Fuj.

 2. maršal Žukov

  Posraný obrezaný štváč

 3. Autor pletie hrušky s jablkami. Mám pocit, že ani sám autor nevie, čo svojim článkom, chcel povedať. Vyberám: „Obe z týchto hrozieb poškodzujú Európanov ako Európanov“ – akých Európanov???? Európanov z Londýna alebo Paríža, nebodaj z Prahy. Kto je dnes Európan? Paríž a Londýn dávno nepripomínajú Európu a je otázka času, kedy sa to ukáže aj vo voľbách. Autor porovnáva Rusov s Arabmi a Aziatmi, ktorí sa tlačia do EU. Choré porovnania!! Autor zabudol na dobu Sovietskeho zväzu – kde tieto národy žili pod jednou strechou a zabudol taktiež na spoločnú ďalekú históriu týchto národov. Slovo „Slovania“ mu pravdepodobne nič nehovorí. Autor poukazuje na to, že okolité krajiny sa cítia ohrozené ruskou populáciou. Toto tvrdenie má odkiaľ – od SOROSA? Cez 2 milióny Ukrajincov pracuje v Rusku a posielajú domov peniaze. Týchto 2 milióny Ukrajincov živí dnes doma 6-8 mil. Ukrajincov a podobne to je aj s inými krajinami z okolia. Celý článok je pomotaný a chaotický.

 4. Nečítal som článok ani ho nebudem čítať ďalej ako po ´´prečo by sme na Rusko nemali nazerať ako na záchrancu či duchovného vodcu,,. Nepredpokladám že autor článku napísal kto ma byť ten duchovný vodca. Je to užasne ako sa elitarom sveta podarilo rozdrbať Slavianstvo žerieme sa medzi sebou viac ako Araby. Pokiaľ autor horekuje nad stavom rodiny a rozvodovosťou v Rusku nech sa pozrie na západ. Nechápem z akých zdrojov vychádzal autor no pokiaľ ide súdiť Rusko na základe Moskvy tak Moskva nie je Rusko. Veselé je na tom to že sme si vytvorili všetci ti z východu nádhernú rozprávku o úžasnom západe a žijeme si ju ďalej. Západ nám ukazuje svoju tvar no mi si ďalej žijeme v rozprávke o úžasnom západe. A predsa som sa dostal až tu so seba zapretím. Takže Kiril a jeho hodinky. Poteším autora článku daroval ich charite a ospravedlnil sa. Pokiaľ ide o popov sú aj taký ktorí jazdia na drahých autách no väčšina je takých čo žije obyčajný život smrteľníka takže autor úmyselné zavádza. Osobne si myslím že je vhodnejší Kiril ako samozvaní Ukrajinec Filaret ktorí sa Sociku využíval dobu donášal na kolegov a dnes zvažuje synod pravoslávnych cirkvi o jeho vylúčení. Pozor podnet neprišiel od Kirila, ale z Konštantínopolu. No a už ďalej stačí nečítam to.

  • Aman Againsttime

   Tak povedzme si na rovinu: čo iné Kirilovi ostávalo po toľkej kritike, že? Dovolím si povedať, že naša slovenská katolícka cirkev je v porovnaní s ruskou ortodoxnou cirkvou naozaj skupina svätcov.
   Cirkev v Rusku je doslova prepchatá boľševickými pohrobkami.Mnohí klerici stojaci vysoko v pravoslávnej hrierarchii sú obviňovaní z toho, že boli KGB agentmi a tvrdí sa, že cirkev sa nikdy v tomto smere nijak neočistila.
   Napr. hlavou ruskej ortodoxnej a ukrajinskej cirkvi je ex-KGB agent, ktorý infiltroval cirkev kvôli špionáži.
   Tu sú odkazy:
   http://www.orthodox.net/russia/2000-09-23-irish-times.html
   http://www.theguardian.com/world/1999/feb/12/1
   http://www.keston.org.uk/kns/miscnew/KNS%20RUSSIA%20The%20Patriarch%20and%20the%20KGB.html
   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1579638/Orthodox-Church-unholy-alliance-with-Putin.html

   Z posledného odkazu dávam do pozornosti tento text:

   “Essentially, the Orthodox Church is one of the only Soviet institutions that has never been reformed,” said one priest, who declined to be identified for fear that he could be defrocked. That fate already befell another colleague, Gleb Yakunin, in the 1990s when he called on Church leaders with KGB links to repent.“

   • Takže pravoslávna církev nie je dosť čistá a to je to, čo ťa motivuje?
    🙂 Starosť o ňu? 🙂
    Myslím, že ste dohrali, s opakovaním týchto smiešnych Durnadových výčitiek voči Rusku naozaj nikoho nepresvedčíte, že Ukrajina je pozitívna strana, práve naopak.

    Ale naozaj sa vám čudujem. Pozitívne sily na Ukrajine boli v menšine, zneužité, podupané a pošpinené. Pošpinili sa hlavne samy svojou podriadenosťou Kolomojskému
    http://www.protiprudu.org/ukrajina-ked-oligarchovia-urcuju-politiku/
    ale celkovo nič dobré nedosiahli.

    Ale ja napríklad vás nechcem odhovárať od vašeho (nového) presvedčenia. Naopak, som za to, aby ste nadviazali s Pravým futbalovým sektorom a teda so židom bižší kontakt.
    A píšte priebežne vlastné skúsenosti.nech všetci vieme, ako budete spokojní 🙂
    Ak sa bojíte, strčte tam napred Andrija Stryja, nech má, čo chce. teda, ak nie ste všetci jeden človek.

    Serióznejší tón si vaše šaškovanie momentálne nezaslúži.

    • Aman Againsttime

     Reagoval som na príspevok diskutéra STOPA, ktorý si aj v iných svojich príspevkoch idealizoval ruskú ortodoxnú cirkev. To je všetko.
     Skôr tu ide o to poukázať na to, že ruská strana nie je až taká pozitívna ako ju niektorí vykresľujú než pozitívne maľovať tú ukrajinskú. Aspoň ja to tak vnímam.
     Durandov článok bol preložený preto, lebo v podstate nadväzuje na jeho predošlú esej a tvorí s ňou kompaktný celok (ďalšie jeho články už nebudem prekladať). Neviem kto to v skutočnosti je a nemyslím, že to je až také podstatné. Každopádne to nie je pre mňa žiadna autorita – vnímam ho iba ako hlas ukrajinskej nacionalistickej strany dožadujúci sa tretej cesty (ani USA, ani Rusko), ktorý až tak často v alternatívnom priestore nepočuť. S jeho argumentmi samozrejme môžeme a nemusíme súhlasiť – od toho je tu predsa diskusia, kde môžeme prezentovať svoje argumenty.

     • Už som to raz písal internet je nebezpečná vec človeka alebo inštitúciu sa nim dajú ľahko pošpiniť. Takže ja som Pravoslávny som krstení Rusky Pravoslávny. Tie svoje odkazy si strč veď vieš kde. Myslíš si že keď tu nastrkáš svoje odkazy že si tu nastrkal pravdu tak si v tom žíj. Čo sa tyká cirkvi vážim si každú jednu kresťanskú cirkev, lebo ta budovala kultúru tohto kontinentu. Nemusíš byť veriaci môžeš byť ateista ja ti to neberiem. Neberiem to nikomu a nevnucujem mu svoju vieru no uvedom si po kresťanoch tu neprídu ateisti, ale prídu tu moslimovia, alebo iná náboženská kultúra a ty nebudú zhovievaví k tvojim či akým koľvek iným názorom. Takže kľudne si poukazuj na Rusku pravoslávnu cirkev že je skorumpovaná, lebo si si to niekde načítal a si presvedčení o tom že je to pravda ja ťa presviedčať nebudem o opaku bola by to strata času. Pokiaľ ide o idealizovaní Ruskej pravoslávne cirkvi neviem o tom žeby som ju idealizoval len som konštatoval že Filareta chcú exkomunikovať z cirkvi a návrh nepodal Kiril. O jeho exkomunikácii rozhodne svätý synod to znamená že sa zídu všetci Pravoslávny biskupi z celého sveta a ty rozhodnú. Ide o to že Kiril ma len jeden hlas a jediný kto podporuje Filareta je biskup z Rumunska. Je zaujímavé že ho nepodporuje ani biskup z USA.

     • Ako?
      “ vnímam ho iba ako hlas ukrajinskej nacionalistickej strany dožadujúci sa tretej cesty (ani USA, ani Rusko), “

      Akej tretej cestu?
      Veď ten Durant dáva explicitne ukrajincov ako vzor. A to, že ukrajinci sa idú urdbať za EU a USA cestu, to je azda nejaká fikcia?

      Hovorím, ja nie som proti, aby ste sem Durandove a durandovské dávali, keď už ste sa profilovali. Dajte všetko, nech vidíme, aké je to úbohé (i keď myslím, že už ste naozaj všetko minuli).

      Ja som naozaj -o miernom šoku- ocenil ten paradox fidlikantov na streche na „nacionalistickom serveri“. Tomu sa už vyrovnajú len bývalí musolliniho operetní fašisti, ale tí už dávno prestali svet zabávať. Humor v nacionalistickom a alternatívnom hnutí naozaj chýba, to uznávam, bolo to treba.

 5. Otrasný a chaotický článok, človeku priam odsaje časť energie, pripadá mi jak keby ho napísali Šebej so Samsonom a Bútorom, autor článku tipujem že je jewrej.

 6. Odkazy na britské médiá a na ich články dehonestujúce všetko kresťanské majú hodnotu pľuvanca. Takú váhu majú u mňa. Čo iné môžu sionistami vlastnené žumpy vyprodukovať?!

 7. Tú rozvrátenú a zhýralú spoločnosť Putin zdedil po svojich predchodcoch a pokiaľ mu sily stačia, snaží sa dať veci do poriadku. Chce to niekto popierať? Stačí si vypočuť jeho tlačovú konferenciu z vlaňajšieho decembra, na ktorej hovoril o podpore športu a potláčaní alkoholizmu.
  Navyše on nie je len prezidentom Rusov, ale aj prezidentom ruských Tatárov, Jakutov, Nencov, Evenkov, Marijcov atď. Preto nemôže byť nacionalista. Ale v Rusku na rozdiel od iných štátov multi-kulti ako-tak dlhodobo funguje, dokážu tam žiť pravoslávni vedľa moslimov prakticky bez treníc, ak boli problémy, boli vyvolané umelo zvonku. Dokonca ruský minister obrany Šojgu je sibírsky buddhista
  Inak je obsah článku v štýle „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“, autor svoje nezmyselné nepodložené konštrukcie vydáva za skutočnosť..

 8. Milan poslal si odkaz na noviny ktoré prebrali fotografie zo stretnutia stretnutie strany ktorá je myslím zakázaná a jej vodcovia sú pozatváraný.

  No ja by som kľudne mohol povedať že na Slovensku a v Bratislave sa tiež hajluje no hajlujucich nebolo menej na stretnutí ako v 12 miliónovej Moskve. No čo bude nebezpečnejšie hajlujuca tlupa v 400 tisícovej Bratislave, alebo hajljuca tlupa v 12 miliónovej Moskve.

  Inač to otočím pamätáš si na pride pochody v Bratislave videl si koľko tam bolo ľudí dosť no väčšina bola zo zahraničia si si istý že ty ľudia na fotografiách sú skutočne Rusi. Netvrdím že nie no podľa fotiek na to neprídeš.

  Prečo si myslíš že si nositeľ univerzálnej pravdy. Takých tu už bolo

  • Stopa výborne, pri súčasnej technike a mediálnej manipulácii sú možnosti klamania nekonečnéééé. Ten milan, neviem prečo ho píšeš s M, je asi nezrelé šteňa ktoré hľadá svoju identitu.

 9. Aman, ďalší dobrý výber. Vyvolá bohatú diskuziu a to je zrejme to, čo vyvolať chcete. Aspoň sa zasmejem, tento Durand je skutočne vydarený žonglér, on asi skutočne bude jeden z tých ‘vyvolených’. V niečom má pravdu, ale asi ani sám nevie kde a nečakajme od neho vysvetlenie prečo sa stalo to, čo sa stalo. Češi majú pre takých dobrý postreh: “ten je vychcanej jako mraky”.

  “Napríklad Rusko má dlhodobo najvyššiu rozvodovosť na svete”.

  Samozrejme, Amerika ju nemôže mať. Pomaly vyššiu rozvodovosť, ako Amerika, bude mať Slovensko, napriek tomu, že má, oproti Amerike , len pár miliónov.
  Durand asi v živote nevidel americké TV programy, ako “Maury”, “Jerry Springer”, “Steve Wilkos”, “Judge Judy” a pod.
  Dozvedel by sa, že v Amerike je to len “boyfriend” a “girlfriend”, žadne manželstvá. Oni žijú 3-5-7- rokov spolu, majú 2-3-4- deti, ale nie sú manželia! Sú “boyfriend” a “girlfriend”. Ona má dieťa, ani nevie s kým a naháňa kadejakých ‘boy-friendov’, aby to na neho ‘prišila’ DNA testom. Videl so jeden takýto program, ako jedna 22 ročná tlstá buchta tam už mala 12-tich mužov a ani jeden nebol otec! A je to jedno, či je to ‘black-trash’, alebo ‘white trash’.
  Tento národ je u konca.
  Samozrejme, keď nie sú manželstvá, nie sú rozvody.

  Vysoko relevantnú historickú analógiu možno vyvodiť od Oswalda Spenglera.”

  Ale Oswald Spengler nám povedal v jeho monumentálnom diele “The Decline of the West”, aj toto:
  “Neexistuje proletárske hnutie, dokonca ani komunistické, ktoré neoperuje v záujme Peňazí, v smere udanom Peniazmi a po dobu povolenú Peniazmi….”

  S takýmito detailami sa Durand nechce moc zaoberať…

  “boľševická revolúcia považovaná za moskovsko-ruskú revoltu proti európskej civilizácii…”

  Akosi mu tiež uniká, že žiadna taka revolúcia nebola….obzvlášť nie proti európskej civilizácii… bolo to jednoducho petrohradské povstanie, financované americkým židovstvom (Jacob Schiff, banka Kuhn&Loeb), ako nebolo ani francúzskej revolúcie, ale parížske povstanie, financované Rotschildom…
  Ani to mu nie je moc po chuti spomenúť.

  Áno, Rusko bolo – a pozostatky sú stale viditeľné – zanedbané, primitívne, spustošené, ďaleko za Európou. To sme vedeli už 21 júna 1941, keď sme sa vybrali do Moskvy, nie proti ruskému ľudu, ale vyprášiť tých “revolucionárov’, ktorí tam prili v roku 1917 z ‘east end ghetta’ New Yorku.
  A ešte sa nájdu idioti, ktorí trepú o nejakom plane vykynoženia Slovanov Hitlerom.
  Putin toho moc nemohol urobiť s tak obrovským národom, za tých pár rokov.
  Ale robí a Zimná Olympiáda v Soči bola toho dôkazom,že tí Rusi to už tiež vedia. To by Rusko muselo mať muža ako Hitler, za podmienok, že by pár pijavíc vyviezli na Madagaskar, alebo im urobili nový, ale strážený Birobidžan.

  Rád by som popýtal Emil Duranda o vysvetlenie, keď žido-bolševici išlo ničiť kapitalizmus, prečo nie priamo v Amerike, alebo prečo nešli do Anglie, Francie, teda do kapitalistických krajín, ale do cárom zúboženého chudobného Ruska, zotročiť jeden, už aj tak biedny, dobrý ľud?
  Spengler, nie Durand, nám to jasne hovorí.

  • Putinovu činnosť som pochopil tak, že on sám pochopil, že nemá zmysel ísť príliš tvrdo proti oligarchom, ale že oveľa lepšie bude presvedčiť ich, aby začali pracovať v prospech Ruska a jeho obyvateľov. Spoločnosť nezbohatne tak, že sa peniaze zoberú tým, ktorí ich vedia naškriabať a udržať a rozdajú sa tým, ktorí ich naškriabať a udržať nevedia. Tak zbohatnú iba krčmári. To isté platí pri znárodňovaní firiem – bez schopného vedenia sú štátne firmy odsúdené na diskreditáciu a na zánik. Stačí liberálom vo vedení štátu dosadiť také vedenie štátnej firmy, ktoré úmyselne povedie firmu ku krachu, aby mohli vytrubovať, že štát je zlý vlastník. Radšej nech teda firmu riadi súkromný vlastník, ale nie otrokárskym spôsobom.
   Ľudia sa najprv musia naučiť zaobchádzať s peniazmi, aby ich zbytočne nevyhadzovali. Ako dopadli Rezešovci? Za facku získali VSŽ a miesto ich rozvoja nakupovali vily v Španielsku a futbalové kluby. Blbci.

  • Aman Againsttime

   Sitra, ďakujem za príspevok. Máte samozrejme pravdu v tom, že článok bol vybratý pre svoj potenciál vyvolať diskusiu. Ale i preto, že ponúka celkom nekompromisný pohľad z nacionalistickej perspektívy, s ktorým sa však na alternatívnej či nacionalistickej scéne (aspoň teda tej slovenskej) až tak často nestretnete. Nemyslím si, že Durand patrí k „vyvoleným“. To, že je autor proti-ruský predsa neznamená, že musí byť automaticky pro-americký či pro-židovský (čo Durand rozhodne nie je).

   Pokiaľ ide o tie manželstvá či obecne o dekadenciu, tak si treba uvedomiť, že autor reaguje na akúsi falošnú predstavu o Rusku, ktorá sa usídlila v povedomí mnohých ľudí ako o ochrancovi tradičnej rodiny a tradičných hodnôt. Vybavujú sa mi obrázky Putina s pravoslávnymi klerikmi na jednej strane a Conchity Wurst na strane druhej, s ktorými som sa stretával na webe a ktoré mali symbolizovať dichotómiu medzi dekadentným Západom a tradicionalistickým Východom. Ale v skutočnosti v tomto smere je ten Východ tiež Západom. Nie je tu žiadne rozdelenie a ani zákony proti LGBT propagande to až tak veľmi nezmenia.

   K tomu Spenglerovi: Autor chcel analógiou odvodenou od Spenglera poukázať na jeden z najväčších sebaklamov niektorých európskych nacionalistov. Poukazuje na širšiu anti-západnú nenávisť a opovrhovanie toho čo Rusi vnímajú ako dekadentný Západ. Rusi nebudú nikdy sympatizovať alebo podporovať bielych Európanov v ich boji, kvôli ich hlboko zakorenenej nenávisti k západnej civilizácii – taká je pointa autora, ktorý ju demonštroval analógiou s blízkovýchodnými národmi v Rímskej ríši.

   A pokiaľ ide o boľševickú revolúciu, tak dávam do pozornosti tento článok: http://un3position.blogspot.jp/2014/03/communism-in-russia-past-and-present.html, ktorý nahlodáva široko rozšírenú predstavu v nacionalistických kruhoch, že Rusi nenesú zodpovednosť za komunistické zločiny. Samozrejme, že Židia boli hlavnými ideológmi boľševizmu a pôvodcami zločinov, ale treba si uvedomiť, že ich populizmus a podnecovanie padli v Rusku na úrodnú pôdu a dobre ladili s pohľadom na svet, sklonmi a správaním mnohých Rusov. To isté platí i pokiaľ ide o zločiny Červenej armády.

   • Uf. Už som neveril, že niekto na Slovensku dokáže nahlas povedať posledný odstavec z tvojho príspevku. Také kacírske myšlienky sa tu netolerujú. 🙂 Dobre povedané, aj keď ťa teraz mnohí roznesú na kopytách.

    • Kde majú byť tie kacírske myšlienky?
     Veď to sú myšlienky, ktoré hlásajú všetci Šbejovci a Jebešovci už 25 rokov. Kde vy preboha žijete?

     • Jasné, každý je žid, len ty si lietadlo.

     • Aký žid, ty Osmóza?

      Kde zasa vidíš, že som napísal slovo žid? Ty si vážne povážlivo intelektuálne vymetený, človeče. To ty a len a len ty sem ZAMERNE zavliekaš židov, aby mohol niekto zvonku vrešťať o antisemitizme.
      To je vážne na pováženie, ak je pravne, že si jeden, ak nie hlavný, redaktor tohto cirkusu. Je to tak? Alebo aj toto povedať na rovinu je pre teba privela?

      Ja som písal jasne o šebejovcov, ktorí, aké prekvapenie, už 25 rokov nadávajú na *Rusov, presne, ako vy. A ty z toho ideš robiť niečo neobvyklé?
      Ak je tu niekto lietadlo, tak si to ty, ty malý provokatér.

     • A kde ty vidíš, že by som ja alebo Aman hlásali myšlienky „ktoré hlásajú všetci Šbejovci a Jebešovci už 25 rokov“ (sic!). Alebo si nemal na mysli židov? Už som ti písal, že tvoja psyché potrebuje odbornú pomoc. Mal by si ju využiť. Urýchlene.

     • Aman Againsttime

      Norman, ty nevieš čítať? Ja som písal o nacionalistických kruhoch. Samozrejme, že takéto názory môžu byť v alternatívnom či nacionalistickom priestore považované za kacírske. A to isté čo Šebejovci nehlásam. Ja som totiž pôvodcov jasne pomenoval, akurát nemienim vkĺznuť do intelektuálnej nepoctivosti a tváriť sa, že za všetko sú zodpovední iba Židia.

 10. SITRA, klobúk dole, áno už vtedy vedeli že Rusko raz bude veľký konkurent.

 11. Stranu Sloboda, Pravy sektor atd financuju zidia a ti maju s nimi svoje plany proti rusku. V eu sa netoleruju take strany zato na ukrajine je to koser lebo ucel sveti prostriedky. Prakticky vsetky vecsie ci mensie narody su dostatocne moralne skazene takze cakat ze niekto obrodi svet je naivne.

 12. Aman,
  čo sa týka ‘vyvolenosti’ Duranda, napísal som že “asi bude vyvolený” (nie že je), len preto lebo to už niekdo nadhodil v jeho príspevku. Ale to nie je dôležité, na ten “židovský problem” mám dosť prijateľnú úvahu, ktorú napíšem nžšie.

  K Vášmu príspevku:
  “ale treba si uvedomiť, že ich populizmus a podnecovanie padli v Rusku na úrodnú pôdu a dobre ladili s pohľadom na svet, sklonmi a správaním mnohých Rusov”.
  Toto predsa namôžete myslieť vážne.
  Je zaujímavé, že nemáte pripomienky k tomu, , čo píšem o tom, prečo títo ‘revolucionári’ nešli ničiť kapitalizmus do kaapitalistických štátov, ale do úbohého Ruska.
  S tou revlúciou, to predsa viete, ruský ľud nmal nič spoločné.
  Áno, máte čiastočne pravdu, že to padlo na úrodnú pôdu, u ruských židov a proletárskej, z-alkoholizovanej luzy, ožeanov a darebákov všetkých odtieňov, ktorí sa nájdu v každej krajine.
  Chcete azda povedať, že v roku 1948 to dopadlo na ‘úrodnú pôdu’ aj v Československu, Poľsku, Juhoslávii, Maďarsku, Rumunsku? Áno, aj tam sa vynorila luza, v Čechách na kradnutie majetkov sudetských Nemcov už v roku 1945 a na Slovensku na kradnutie majetkov kohokoľvek (aj mojej rodiny). aj v roku 1945 aj 1948.
  A český šialenec, minister školstva, akademik (!) Dr. Zdeněk Nejedlý, keď sa začalo pošuškávať o úrovni našich “osloboditeľov”, nám oznámil:
  “Na naše sovětské přátele, milerádi počkáme”. A za pár rokov sme boli na dne a deťom bolo odmietané mlieko, za údajnú vinu rodičov.
  Je taký národ, “úrodná pôda” na tejto planete, ktroý súhlasí s okradnutím malých aj väčších podnikateľov a za týždeň niet v obchodoch potravín a iné tovary? (Martin o tom píše a má pravdu).
  Že riaditeľ nemocnice, vzdelaný človek, sa jeden deň ocitne na vrátnici, ako vtátnik a vrátnik sa stane riaditeľom nemocnice?
  Že riaditelia väčšiny podnikov po vojne a ‘kádrovníci’, boli väčšinou židia a luza?

  Čo sa týka “židovského problému”, prečítajte si postreh z knihy “Hidden Government” (Lieut. Col. J. Creagh Scott):

  “Church Assembly (Cirkevné združenie, neviem či je tento preklad správny) v roku 1948, odsúdil marxistický komunizmus. Prečo Church Assembly neodsúdil Judaizmus, skutočný, (ale skrytý) marxistický komunizmus, “fundamentálne proti-kresťanský?”
  Takzvaný židovský problém nie je TEN problém. Problém je Kresťanský problém.
  Nie je pre kresťanov žiadúce hľadať riešenie židovského problému, ale hľadať riešenie pre ich vlastný problém.
  Ako môže Cirkev očakávať ‘splnenie svojho poslania na zemi’, keď “THE PLAN” ľahko zamietla ako podvrh?
  Výber pre kresťanskú Cirkev, ako aj pre každého, kdo sa nazýva kresťanom, je Boh alebo Jehovah a v závislosti na tomto výbere, bude spočívať osud sveta.
  A opäť sa vznáša k nebesiam praveký výkriik.
  “Koho si vyberieš ty?”
  A tentokrát nemôže byť žiadne umývanie rúk.

  • SITRA nádherné,
   k tomuto príspevku fakt nie je čo dodať, vaše príspevky sú na tomto webe ako jarný dážď pre vysušenú zdemokratizovanú krajinu.

  • Christian Freeman

   Ja Ti, Sithra, neviem…načítané síce máš (to sa nedá poprieť), ale výber medzi „Boh a Jehovah“? Odhliadnuc od rôznych verzií Božieho mena (Jehovah, Jahveh, Jahuveh, Jahvah) je totiž Boh a JHVH tá istá, nazvem to, „entita“…
   Súhlasím ale, že kým tu existujú tzv. kresťanskí sionisti typu Osteen, Hagee, prakticky celá banda okolo Trinity Broadcasting Network, u nás na Slovensku ICEJ, Chevra, KS Milosť, branhamovci atď., tak sa kresťanská cirkev ako taká nemôže nikam ďalej pohnúť. Tu nejde ani tak o doktrinálne rozdiely, ale o podstatnú otázku, od riešenia ktorej sa zvyšok odvíja.

  • Aman Againsttime

   Sitra, ja som pôvodcov jasne pomenoval, ale tváriť sa, že Rusi boli iba nevinní je nekorektné. Neviem či ste si prečítal ten článok, ktorý som k svojmu komentáru pripojil. Ešte dodám, že napriek tomu, že Židia boli postupne v ZSSR odsúvaní z významných pozícii a že mnohí z nich preto začali vnímať ZSSR ako anti-semitskú krajinu, tak to nezabránilo Sovietom, aby financovali a trénovali marxistických revolucionárov na Západe. Množstvo židovských marxistických „intelektuálov“ v Európe a USA boli financovaných ZSSR, pričom to už sa nachádzame v období, kedy túto ríšu neovládali Židia, ale prevažne samotní Rusi.

   Tiež si treba uvedomiť voči komu bola boľševická revolúcia predovšetkým zameraná : ako prvá sa likvidovala aristokracia a inteligencia, ktorú tvorili bieli Európania. To oni boli nositeľmi európanstva v Rusku a Durand má pointu, keď definuje boľševickú revolúciu ako „revoltu kultúrne a/alebo rasovo neeurópskych más proti európskej elite“.

   Píšete, že komunizmus dopadol na „úrodnú pôdu“ i v Československu. Ale práveže keď si to porovnáme s Ruskom, tak pekne vyniknú rozdiely. U nás komunizmus nikdy nenadobudol takú monštróznu podobu, ani tu po zmene režimu nemáme takú silnú sympatiu k nemu ako v Rusku.

  • Aman Againsttime

   Sitra, skôr než ma na to upozorníte, tak píšem, že svoj posledný odsek týkajúci sa Československa chybne naformuloval. Vy ste nenapísal, že i tam dopadol komunizmus na úrodnú otázku len ste položil otázku. 🙂

 13. Celý život som čakal, až sa zjaví konečne nejaká ‘biblická postava/osobnosť’, ktorá mi prizná, že predsa len mám niečo prečítané. Freeman, môj “úhlavný priateľ’, už dávno som napísal, že na Vás nebudem reagovať, že nemám na Vás čas, ale robím výnimku a to prvú a poslednú,
  aby som Vám niečo objasnil.

  Neviem z akého dôvodu stále predhadzujete Klassena. Klassen je pre mňa taký autor, ako každý iný. Prečítam, vyberiem si čo považujem za vhodné a čo potvrdzuje to, čo viem z iných prameňov a idem ďalej.
  Rozhodne Vy, tento druh autorov typicky kresťansky nenávidíte, lebo vzali ‘na rohy’ Vaše dogmy. Rozhodne Klassen pre mňa nie je žiadne “guiding light”, ako by ste mi to chcerl prisúdiť, ako je pre Vás nejaká NULA, menom Clifton Emanisher, po ktorom nie je na Internete ani smrad.
  Vaš “lekcie’, staré , z roku 2012, sú na zaplakanie, či na smiech? Snažíte sa vysvetľovať verejnosti, poikiaľ to vôbec niekdo číta, či bratia Jžka, za 20 strieborných za jeho predaj do otroctva si kúpili sandále, alebo prezervatívy a podobné nejapnosti.
  Who cares?
  A vôbec Vám nedôjde, že to sú obyčajné vymyslené, hebrejské báchorky, bez akejkoľvek histoirickej pravdy. Ono totiž nebolo nič také, ako židovské otroctvo v Egypte.
  Chcete odborne, ‘vedecky’ vysvetľovať nejakú ‘svätú trojicu’, čo ľudstvo nevie pochopiť už dve tisí rokov a na ktoré vám dal pádnu odpoveď už pred 200 rokmi Voltairev jeho “Desať zankov ako poznáš, ž si kresťan” bod 3:
  “Smeješ sa polyteistom, ale nemáš problém verit v trojitého boha”.

  Uisťujem Vás, že Vy nie ste ten, ktorý môže mne vysvetľovať pôvod slova ‘judaizmus’, históriu Abrama, alebo dokonca pôvod slova Jahve, Jehova, El, Elohim, el Shaddai, atď.
  Napísal ste Amanovi, že sa tiež chytáte za hlavu pri zpätnom čĺtaní Vašich prekladov (?), akých? Mal by ste sa chytať za hlavu pri čítaní Vašich príspevkov, lebo to je len posmeškovanie, ironizovanie a zosmiešňovanie každého, kdo úprimne a v najlepšom úmysle chce niečo povedať. Kdo Vám dal na to právo?

  A propo: mne vytýkate, že som na niečo nereagoval (?), ale obišiel ste a hodil do autu otázku “Kdo je el Shaddai?”
  Mnohokrát mám dojem, že možná meriate 150cm a trpíte ešte, okrem už spomenutých, aj na Napoleon syndrom.
  Alebo ste inak telesne poškodený a následne, nenávidíte všetko a každého zdravého okolo seba.
  Prečo si myslíte, že len to, čo napíšete Vy, je pravda?
  Zamyslite sa nad sebou.

  • Christian Freeman

   jaj, Sithra…u Teba to biblické o smietku v oku iného a brvne v oku vlastnom sadlo ako, prepytujem, riť na šerbeľ. Ale nevadí, nebol a nie si ani prvý, ani posledný v tomto.
   To, že máš čo-to prečítané, je evidentné.

   „Rozhodne Vy, tento druh autorov typicky kresťansky nenávidíte, lebo vzali ‘na rohy’ Vaše dogmy. Rozhodne Klassen pre mňa nie je žiadne “guiding light”, ako by ste mi to chcerl prisúdiť, ako je pre Vás nejaká NULA, menom Clifton Emanisher, po ktorom nie je na Internete ani smrad.“

   No, to isté sa dá povedať o Tebe, pán kolega. Všetko kresťanské je u Teba zlé, to je aká objektivita? Inak, Clifton je Emahiser, nie Emanisher, ale vzhľadom na Tvoj vek a problémy so zrakom to beriem. A ak na webe nevieš nájsť Cliftonov web, tak buď treba zadávať správne meno, alebo sa trošku naučiť googliť, inak je to emahiser.christogenea.org

   „Vaš “lekcie’, staré , z roku 2012, sú na zaplakanie, či na smiech? Snažíte sa vysvetľovať verejnosti, poikiaľ to vôbec niekdo číta, či bratia Jžka, za 20 strieborných za jeho predaj do otroctva si kúpili sandále, alebo prezervatívy a podobné nejapnosti.
   Who cares?“

   Tak lekcie z 2012 sú staré, ale nemáme problém citovať materiály staré 100 rokov..Myslím, že tuná nachádzam akýsi dvojaký meter. Inak, ja vždy vravím, ak sa niekomu niečo nepáči, nemusí čítať. And who cares? I, for one. Ak Ta to nezaujíma, čítaj kabalu. Mne osobne je to jedno.
   A propos, keďže Ťa rozhodne nepovažujem za nejakú vieryhodnú osobu ohľadom biblickej tématiky, Tvoje zaručené tvrdenia k Biblii a jej obsahu si musíš vymieňať so sebe rovnými. Mne sú na smiech.

   „Chcete odborne, ‘vedecky’ vysvetľovať nejakú ‘svätú trojicu’, čo ľudstvo nevie pochopiť už dve tisí rokov a na ktoré vám dal pádnu odpoveď už pred 200 rokmi Voltairev jeho “Desať zankov ako poznáš, ž si kresťan” bod 3:
   “Smeješ sa polyteistom, ale nemáš problém verit v trojitého boha”.“

   Sorry, ja v nijakú trojicu neverím, to si si ma zrejme s niekým zase splietol. Prípadne zle prečítal.

   „Uisťujem Vás, že Vy nie ste ten, ktorý môže mne vysvetľovať pôvod slova ‘judaizmus’, históriu Abrama, alebo dokonca pôvod slova Jahve, Jehova, El, Elohim, el Shaddai, atď.
   Napísal ste Amanovi, že sa tiež chytáte za hlavu pri zpätnom čĺtaní Vašich prekladov (?), akých? Mal by ste sa chytať za hlavu pri čítaní Vašich príspevkov, lebo to je len posmeškovanie, ironizovanie a zosmiešňovanie každého, kdo úprimne a v najlepšom úmysle chce niečo povedať. Kdo Vám dal na to právo?“

   Radšej ma neuisťuj, to, že si X rokov starší odo mňa ešte neznamená, že musíš byť nutne múdrejší, prípadne sa nemôžeš mýliť. A o ironizovaní a zosmiešňovaní – no, skús sa pozrieť ráno do zrkadla, pretože Ty robíš presne to isté. A kto mi dal právo na to, ironizovať a posmeškovať? Ja som si to právo uzurpoval – máš s tým nejaký problém, Sithra? Snáď sa Ťa nebudem pýtať o povolenie komu, čo a akým spôsobom budem písať…

   „Mnohokrát mám dojem, že možná meriate 150cm a trpíte ešte, okrem už spomenutých, aj na Napoleon syndrom.
   Alebo ste inak telesne poškodený a následne, nenávidíte všetko a každého zdravého okolo seba.
   Prečo si myslíte, že len to, čo napíšete Vy, je pravda?
   Zamyslite sa nad sebou.“

   No, a tu máš nádherný príklad posmeškovania z Tvojej strany…musím Ťa ale sklamať, 150 cm som mal asi ako 13ročný, už dávno to nie je pravda 😀 Napoleonovým syndrómom netrpím a ani telesne poškodený nie som. Ale že mi o nenávisti všetkého a každého zdravého okolo mňa píše takmer slepý chlapík, je fakt paradoxom.
   Prečo si myslíš, že len to, čo napíšeš, je pravda? Ja nemám problém zmeniť svoj názor, ak je ten môj dokázateľne mylný. Zatiaľ to tuná na prope nejako nikto nedokázal. Z tohto dôvodu sa budem držať toho, že áno, môj názor v istých veciach je správny.
   A nad sebou sa zamýšľam denne. Len aby si mal dušu na pokoji.

 14. SITRA pozrite na „Bremeno Hitler“, napísal som malé upresnenie.
  Pekný deň.

 15. vladimir7,
  ďakujem za detaily, to sú detaily, ktoré vyšli na povrch asi omnoho neskoršie, ako som sa ja dozvedel, krátko po tom, ako sa to stalo.
  Zrejme máte pravdu, že tak hlúpy asi nebol, že by bol išiel v civole do bunkru. Ovšem zpráva bola taká, že ho ‘hneď vyviedli von a na mieste zastrelili’, predpokladalo sa teda, že ho vyviedli z bunkru. Boli to už zmätené dni.
  Pokiaľ však viem, dôstojníci sa predsa môžu oblecť do civiliu, nie? A mať milenku, to iež nie je trestané smťou, nie?
  Nech je, ako bolo, dnes už sú to len nepekné a smutné spomienky.

 16. “Ale že mi o nenávisti všetkého a každého zdravého okolo mňa píše takmer slepý chlapík, je fakt paradoxom.”

  Od chrapúňa tohoto kalibru sa ani nedá nič iné očakávať. Mám len jeden odkaz a to je ten, aký nedávno napísal Norman na konci jedného jeho príspevku Jozefovi!

  • Christian Freeman

   Co, Sithra, Ty urazat inych mozes, ale aplikacia „vlastnej mediciny“ sa Ti nepaci? No, ak si si doteraz na to nezvykol, tak si budes musiet zvyknut, ze nie kazdy skace, ako by si chcel piskat.
   Inak, neviem, co je chrapunske na konstatovani tohto faktu (o tom, ze si takmer slepy, si pisal sam v jednom prispevku, a to, ze si sa ma snazil zhodit ad hominem utokom, je tiez fakt).
   Takze, mily Sithra, ukludni sa, precitaj si este raz moj vyssie uvedeny prispevok a potom, ako ho pochopis, bude vsetko fajn. 🙂

Pridaj komentár