Domov / Hlavná strana / Z domova / Pálenie vlajky EU: polícia a prokuratúra zrejme nepochopili pohnútky obžalovaných

Pálenie vlajky EU: polícia a prokuratúra zrejme nepochopili pohnútky obžalovaných

vlajkyOd protestného podpálenia vlajky EU na Slovensku ubehlo takmer 9 mesiacov, no víťazstvo rozumu a spravodlivosti neprichádza. Nuž čo iného môžme očakávať v štáte, kde mnohokrát slušní ľudia žijú v chudobe a zadĺžení, pričom zločinci z vysokej politiky sú pokladaní za vážených občanov? Ako to celé dopadne, to naďalej ostáva otázkou. Všetkým ľuďom, ktorí chcú poznať skutočnú pravdu, prečo sme spoločne so Štefanom Potockým protestne podpálili vlajku EU, ponúkam v nasledujúcich riadkoch možnosť, aby si prečítali moju obhajobu, respektíve moje písomné vyjadrenia k sťažnosti Okresnej prokuratúry.

Okresný súd Bratislava I
č.k. OT 108/2012 Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I

V Púchove, dňa 07.07. 2013
Vec: vyjadrenie k sťažnosti Okresnej prokuratúry Bratislava I

Dňa 02.07. 2013 mi bola doručená sťažnosť Okresnej prokuratúry Bratislava I vo veci rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I na hlavnom súdnom pojednávaní OT 108/12 , ktoré sa uskutočnilo dňa 03.05. 2013. S uvedenou sťažnosťou nesúhlasím a považujem ju za neopodstatnenú.

Odôvodnenie

Po tom, ako Okresný súd Bratislava I podľa § 280 odsek 2 Trestného poriadku postúpil vec vedenú proti mojej osobe a Štefanovi Potockému Obvodnému úradu v Bratislave na prejednanie priestupku, prokurátorka Okresnej Prokuratúry Bratislava I podala evidentne bezdôvodnú sťažnosť. Podľa prokurátorky sme spoločne so Štefanom Potockým, dňa 10.11.2012 v Bratislave na zhromaždení nespokojných občanov spáchali prečin výtržníctva, pretože sme protestne podpálili vlajku EU. S ohľadom na postup Okresnej prokuratúry Bratislava I je zrejmé, že podaná obžaloba a sťažnosť sú neopodstatnené, nakoľko neboli zohľadnené všetky dôležité skutočnosti, v dôsledku čoho prokuratúra dospela k evidentne chybnému právnemu názoru. Po zadržaní mojej osoby a Štefana Potockého políciou 10.11.2012, sa vyšetrovateľ, ani prokurátor evidentne neriadili príslušnými zákonnými ustanoveniami. Prokurátorka vôbec nezohľadnila spôsob vykonania činu, jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia ani naše pohnútky, nepatrnú závažnosť aj keď som ihneď počas prvého výsluchu 11.11.2012 uviedol, že mojim zámerom bolo slovenskú verejnosť upozorniť na závažné spoločenské problémy, ktoré ohrozujú budúcnosť slovenského národa a využil som svoje právo na slobodu prejavu, ktorú mi garantuje Ústava SR, ako aj Deklarácia základných ľudských práv a slobôd.

Slovenská republika, tak ako aj ostatné európske štáty je viazaná uznávať a dodržiavať medzinárodné ľudskoprávne dokumenty, medzi ktoré patrí práve Listina základných práv a slobôd, pričom v určitých prípadoch majú prednosť pred zákonnými normami SR. S návrhom prokuratúry nesúhlasím, nakoľko spoločným konaním so Štefanom Potockým sme iba uplatnili svoje právo na slobodu prejavu. Veď svojim konaním sme nikomu neublížili, nikoho neohrozili, nemalo žiadne následky a nezasiahli sme do slobôd druhých ľudí, neohrozili sme bezpečnosť štátu, verejnú bezpečnosť, verejné zdravie ani mravnosť.

V odbornej právnickej literatúre sa uvádza, že právo na slobodu prejavu je tesne spojené s ďalšími právami a môže byť obmedzené, pokiaľ je v konflikte s ostatnými právami- napr. pri neoprávnenom nakladaní s osobnými údajmi, šírení toxikománie, hanobení národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia, podnecovaní k nenávisti voči skupine osôb, alebo pri obmedzovaní ľudských práv a slobôd, šírení poplašnej zprávy, šírení pornografie, podpore útočnej vojny, schvalovaní trestného činu.Náš čin nebol v konflikte so žiadnymi inými právami.

Mne a Štefanovi Potockému nebolo umožnené uviesť mená svedkov, prítomných na proteste, ktorí mohli vypovedať v náš prospech. Uvedený fakt, že vo veci neboli vypočutí žiadni zo svedkov z pomedzi množstva civilistov ,ktorí sa tohto protestu zúčastnili, alebo ktorí sa k veci mohli odborne vyjadriť,je priamym dôkazom pochybenia prokurátora a policajného vyšetrovateľa..

Na základe spomenutých skutočností je postup orgánov činných v trestnom konaní absolútne nelogický a to najmä z dôvodu, že pre objektívne posúdenie nášho činu sú potrebné osobitné odborné znalosti aj z inej oblasti ako právnej a tie neboli využité. Existuje teda podozrenie, že nakoľko prokurátor nepostupoval dostatočne iniciatívne, spravodlivo a nestranne, mohol byť porušený aj Zákon o prokuratúre – Zákon č. 153/2001 Z. z. Prokurátor ani vyšetrovateľ nepostupovali tak, aby bol zistený reálny skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne rozhodnutie. Ako kompetentné orgány mali s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti mojej osobe a Štefanovi Potockému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v náš prospech, a v oboch smeroch vykonávať dôkazy tak, aby dokázali spravodlivo rozhodnúť.

Našim spoločným konaním sme len vyjadrili svoj politický názor, a to nespokojnosť so súčasným fungovaním EU. To, že vyjadrenia prokurátorky nie sú na mieste potvrdzuje skutočnosť, že sme sa našim konaním vôbec nedostali do priameho konfliktu s právami druhých ľudí. Je zrejme, že pri posudzovaní nášho konania sa prokuratúra neopierala o žiadne objektívne skutočnosti a prihliadala len na vlastné subjektívne pocity- nepoužila potrebné odborné metódy, ktoré by jej pomohli v našej veci správne rozhodnúť. Na neopodstatnenosť nášho trestného stíhania tiež upozorňujú viaceré verejne známe osobnosti spoločenského a politického života. Predseda svetového združenia politických väzňov spálenie vlajky Eu považuje za primeranú formu protestu občanov, pričom trestanie a perzekúciu občanov za takéto konanie označil za kontraproduktívne, poškodzujúce dobré meno Slovenska v zahraničí. Podobný názor zastáva aj bývalý predseda Národnej rady SR Richard Sulik, ktorý uviedol, že je strašná hanba pre štát, keď poťahuje ľudí za pálenie vlajky EU, nakoľko našu kritiku vníma ako oprávnenú.

Primeranosť nášho konania a správnosť pohnútok, respektíve opodstatnenú kritiku EU potvrdzujú aj viaceré nedávne skutočnosti, ako napríklad protest slovenských poľnohospodárov proti poľnohospodárskej politike EU, z dňa 12. 12. 2012 v Bratislave, ktorého účastníci vysypali pred budovu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku vlečku hnoja. Protestnú akciu slovenských poľnohospodárov podporila predsedníčka Agrárnej komory Slovenska- Ing. Helena Patasiová, ako aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR- prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, Csc., ktorý vo veci uviedol, že požiadavky našich poľnohospodárov sú oprávnené. Nespravodlivú politiku EU voči slovenským poľnohospodárom v svojich nedávnych vyjadreniach priznal rovnako predseda vlády SR- JUDr. Róber Fico. Následne zlé fungovanie EU verejne kritizovali aj poslanci NR SR za politickú stranu SaS -Mgr. Ľubomír Galko a Ing. Richard Sulík. Ďalšími dôkazmi svedčiacimi v náš prospech sú ekonomické problémy Cypru a Eurozóny, časté prípady korupcie a neefektivita pri využívaní eurofondov, problémy s imigrantmi, alebo nedávno uverejnené údaje Európskej centrálnej banky, dokazujúce, že v najväčších ekonomikách eurozóny neustále klesá výroba, pričom rastie nezamestnanosť mládeže a inflácia.

O tom, že v oboch prípadoch, či už sa jednalo o protestné vysypanie vlečky hnoja poľnohospodármi, alebo protestné podpálenie vlajky EU sa nejednalo o trestné činy, ale o oprávnené vyjadrenie kritiky EU formou slobody prejavu, ktorá je garantovaná Ústavou SR svedčia aj iné skutočnosti. Veď aj podľa Ústavy SR sa základné práva a slobody zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Pokiaľ na jednej strane protestné konanie slovenských poľnohospodárov nie je trestným činom, je nemožné, aby rovnakým spôsobom prevedená kritika EU bola odrazu kvalifikovaná ako trestný čin výtržníctva a to len preto, že aktéri protestu sú pronárodne orientovaní.

Na korupciu a neefektivitu EU upozorňujú viacerí významní odborníci, ako napríklad predseda vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV- Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. Prof.

Dôkazom, že moja obhajoba a argumenty nie sú vôbec účelovo vykonštruované a pohnútky môjho konania boli vedené najlepšími úmyslami je zápisnica z 11.11.2012 spísaná o 5:00 hod. ráno, v ktorej som okamžite po zadržaní uviedol, že svojim konaním som sa nechcel dopustiť výtržnosti, ani hanobenia žiadneho národa, rasy a presvedčenia, a mojim zámerom bolo upozorniť na všetky nebezpečenstvá ohrozujúce budúcnosť slovenského národa, vrátane ekonomických problémov EU a na zle nastavenú poľnohospodársku politiku.

Vyjadrenie prokurátorky, že priťažujúcou okolnosťou v môj neprospech je, že som svoje konanie vôbec neoľutoval a považujem ho za správny spôsob vyjadrovania svojich práv je absolútne nesprávne. Prirodzene, veľmi ľutujem, pokiaľ niekto pohnútky môjho konania nepochopil, bol pohoršený, alebo som mu spôsobil nejakú vážnu psychickú traumu. Pred protestným zapálením vlajky som prehlásil nasledovné: „ Skôr ako príde k symbolickému spáleniu vlajky EU, aby ste pochopili,nie sme proti spolupráci s európskymi štátmi, ale jednoznačne tak ako funguje EU, je to choré, je to len jedna byrokratická skorumpovaná banda, ktorá ničí európske národy.“ Bol som presvedčený, že toto moje verejné prehlásenie pred protestným aktom zapálenia vlajky bude pre každého občana dostatočne zrozumiteľné a pochopiteľné, respektíve nikomu nespôsobí vážne psychické problémy.
Myslím, že opodstatnenosť môjho nesúhlasu s fungovaním EU potvrdzuje aj Správa o činnosti SIS v roku 2011(uverejnená v októbri 2012), v ktorej sa uvádza:

„SIS získala v roku 2011 informácie poukazujúce na prípady korupcie a klientelizmu v orgánoch miestnej a regionálnej samosprávy, v inštitúciách štátnej správy a v subjektoch s majetkovou účasťou štátu pri verejnom obstarávaní a pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Korupčné a klientelistické postupy boli zistené aj v priebehu rozhodovacích procesov súvisiacich s poskytovaním nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie (EÚ) a poskytovaním dotácií zo štátneho rozpočtu.

SIS monitorovala činnosť niektorých silných finančných investičných skupín, ktoré zohrávajú významnú úlohu v hospodárstve SR, so zameraním na netransparentné aktivity poškodzujúce hospodárske záujmy SR. V oblasti zdravotníctva bola pozornosť venovaná netransparentným aktivitám podnikateľských subjektov pri získavaní majetkových podielov vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Pozornosť bola zameraná predovšetkým na korupčné a lobistické praktiky predstaviteľov investičných skupín, cieľom ktorých bolo získanie monopolného postavenia na trhu v segmente zdravotníctva.

SIS informovala príjemcov o podozrení z korupčných praktík, súvisiacich s manipuláciami tendrov týkajúcich sa zákaziek na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry v prospech vopred určených dodávateľov. SIS tiež poukázala na korupciu a zmanipulovanie súťaže na rekonštrukciu budovy štátnej inštitúcie.
Korupčné aktivity boli zaznamenané aj v orgánoch daňovej správy pri podvodoch na dani z príjmov a DPH a taktiež v orgánoch colnej správy v súvislosti s podvodmi na spotrebných daniach z minerálnych olejov a tabakových výrobkov a daňovými podvodmi pri dovoze tovaru. SIS získala poznatky o netransparentnom prideľovaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, ktoré následne neboli využité v súlade s deklarovaným účelom. Podľa získaných informácií mnohé projekty vykazovali znaky neefektívneho a neúčelného vynaloženia nenávratných finančných prostriedkov.

Nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy
Poznatky získané SIS v hodnotenom období poukazovali na pokračujúce poškodzovanie hospodárskych záujmov SR v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a samospráv. Príjemcovia boli upozornení na korupčné a lobistické aktivity záujmových skupín a osôb, ktoré boli spojené s ovplyvňovaním verejného obstarávania v týchto spoločnostiach. K ovplyvňovaniu dochádzalo úmyselnými zásahmi do procesu verejného obstarávania a obchádzaním verejných súťaží.“

Podobne nesprávne je poukazovanie prokurátorky, že v uvedenom trestnom konaní č. OT 108/2012 neboli zabezpečené správy o povesti obžalovaných, výpisy z registra priestupkov a fakt, že som bol 18.02.1998 jeden krát súdne trestaný za výtržnosť. Uvedený trestný čin č.k. 1T 55/98 som spáchal ešte v roku 1996, teda ako šestnásťročný. Dlhodobo vediem slušný život, vždy sa maximálne snažím dodržiavať a chrániť platné zákony, pričom podľa možností pomáham aj polícii a bojujem za ľudské práva a slušný život slovenského národa.

O mojich ľudskoprávnych aktivitách v prospech Slovenska svedčia viaceré skutočnosti a podľa potreby dokážem pre súd zabezpečiť množstvo dôkazového materiálu (napr. aj posudok od bývalého zamestnávateľa, vyhlásenia, alebo článly). Pôsobil som tiež ako príslušník obecnej polície v Trnave. Ako bývalý verejný činiteľ, som vždy v súlade so zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii musel podľa § 7 dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom.

Prokurátorka nelogicky a zbytočne dramatizuje celú udalosť, keď sa odvoláva, že žalovaný skutok bol spáchaný počas konania pred veľkým počtom osôb. Veď znaky a skutková podstata nášho konania nie je uvedená ani v Trestnom zákone. Objektívna stránka trestného činu výtržníctva má spočívať v konaní páchateľa, ktoré môže mať dve formy – hrubú neslušnosť alebo výtržnosť, ktorej sa páchateľ dopustí verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti. Ide spravidla o násilný alebo slovný prejav takého charakteru, že hrubo uráža, vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie, majetok, alebo výrazne znižuje vážnosť väčšieho počtu osôb súčasne prítomných. Hrubou neslušnosťou sa rozumie konanie, ktorým sa hrubo porušujú pravidlá občianskeho spolužitia a zásady občianskej morálky. Ide napríklad o hrubé útoky na česť a vážnosť občana- vulgárne nadávky, oplzlé reči, urážky skutkom a pod. Nakoľko nielen priamo počas pálenia vlajky EU, ale aj po samotnom prepustení z cely predbežného zadržania mi ako bezdôvodne obvinenému z trestného činu vyjadrilo množstvo občanov SR podporu, je zrejmé, že svojim konaním som neznížil vážnosť väčšieho počtu osôb súčasne prítomných, ani som neporušil pravidlá občianskeho spolužitia, alebo zásady občianskej morálky. V prípade potreby spoločne so spoluobvineným Štefanom Potockým vieme zabezpečiť množstvo potrebných svedkov, ktorí s našim konaním súhlasili, pretože sme ním iba upozornili na skutočne problémy a chyby EU a na podvodníkov, kolaborantov a hlupákov z vysokej politiky, ktorí po roku 1989 ovládli Slovensko.

Preto súdu navrhujem, aby podanú obžalobu Okresnej prokuratúry zamietol, ako nedôvodnú v plnom rozsahu, pričom vec č.k. OT 108/2012 nech je riešená nanajvýš ako priestupok, podla Zákona o priestupkoch – Zákon č. 372/1990 Zb., alebo Zákona o ochrane pred požiarmi – Zákon č. 314/2001 Z. z.

Marián Mišún

O ::prop

4 komentáre

 1. To je trochu inak, oni to majú zhora zakázané pochopiť.

 2. Kto chce psa biť, palicu si nájde. Prokurátorka hľadá spôsoby ako vyhovieť objednávke. Je to presne ten citovo vyprahnutý typ psychopata, ktorý by pre kariéru neváhal poslať na smrť aj Miladu Horákovú ak by mal znova príležitosť.
  Verím, že jej raz bude namerané rovnako, ako dnes ona meria iným.

  S pálením modrej okupačnej handry sa plne stotožňujem.

 3. Treba si mena tych pravnickych hajzlov dobre zapisat. Budeme ich potrebovat ked sa to – da Boh – prevali. Treba ich likvidovat ako triedu. Svet pozna len dve profesie ktorych prislusnici – keby skapali z hodiny na hodinu – by nekomu nechybali a spolocnost by sa ozdravila.
  POLITICI A PRAVNICI.
  Su to paraziti ktori parazituju na kazdom zriadeni, v kazdej spolocnosti. Iba oni vyhovuju definicii slova PARAZIT v plnej miere. Parazit je clovek, ktory nevytvara ziadne hodnoty len cerpa (parazituje) hodnoty vytvorene inym clovekom. Logicky vzate – zlocinec. V hierarchii zlocincov na najvyssej priecke stoja pravnici. Nie len ze parazituju na spolocnosti ale kazdu deformuju zakonmi ktore sami tvoria tak aby svoj parazitizmus ospravedlnili tzv. pravnym poriadkom pricom tento vlastne nejestvuje. V okamzite ked sa objavi rozpor medzi ich skutkami a zakonom, tento okamzite upravia tak aby ich zlocinnost bola v sulade s „pravnym poriadkom“.
  Svet bude mat nadej na spravodlivost len vtedy ked posledny politik sa pod sibenicou prizna ze dal vyvrazdit vsetkych pravnikov. Amen.

Leave a Reply