Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Ruská revolúcia 1917, kapitola 4, časť 5

Mýtus o nemeckej podlosti: Ruská revolúcia 1917, kapitola 4, časť 5

Lenin so svojimi kumpánmi dorazil na „Fínsku stanicu“ v Leningrade 16. apríla 1917. Nemci si boli dobre vedomí židovských základov, na ktorých stálo toto revolučné hnutie. Sprostredkovateľom medzi nemeckou vládou a boľševikmi bol ďalší Žid – Alexander Helphand (známy pod prevzatým menom Parvus). Prostredníctvom Helphanda boli Leninovi a boľševikom odovzdané veľké sumy peňazí od nemeckej vlády. Helphand sa narodil v bieloruskom štetli, získal doktorát z ekonómie, presťahoval sa do Berlína a stal sa spolupracovníkom židovskej komunistickej revolucionárky Rózy Luxemburgovej. Nemecká vláda nebola jediná, ktorá poskytla Leninovi finančné prostriedky. Ďalšie financie prišli od medzinárodných židovských bánk. Vďaka utajenej nemeckej finančnej podpore sa Lenin ihneď pustil do práce a založil v Rusku okolo 41 novín a periodík, vrátane novín „Pravda“, ktoré sa nakoniec stali oficiálnou hlásnou trúbou boľševickej vlády, ktorá hlásala komunistickú líniu ruskej verejnosti. Záujmom Nemecka, ako je spomenuté vyššie, bolo dostať Rusko z vojny. Ale medzinárodní židovskí bankári mali iné plány. Lenina financovali s úmyslom zvrhnúť cársku vládu a nahradiť ju židovskou revolučnou vládou. Nemecko neskôr zistilo, že podpísalo zmluvu s diablom. Jeden z členov nemeckého generálneho štábu neskôr napísal:

„Nevedeli sme a ani sme nepredvídali, aké nebezpečenstvo môže pre ľudstvo znamenať vyslanie boľševikov do Ruska.“

Bol to Jacob Schiff a jeho Kuhn Loeb Bank, spolu s bankami Warburgovcov v Amerike a Nemecku, ktoré pripravili Trockého návrat do Ruska. Revolučná činnosť Trockého bola financovaná prostredníctvom švédskej banky Nya Banken zo Štokholmu, na čele ktorej stál Žid Olof Aschberg. Ten udržiaval úzke styky s židovskými bankármi Maxom Warburgom a Jacobom von Fürstenberg. V Nya Banken bol zriadený dôverný účet, na ktorom boli uložené milióny dolárov od Kuhn Loeb Bank. Nya Banken sa stala známou ako „boľševická banka.“ Americký veľvyslanec vo Švédsku, Žid Ira Nelson Morris, slúžil ako spojovací kanál medzi Kuhn Loeb Bank v New Yorku a Nya Banken v Štokholme. Veľvyslanec Morris mal zastupovať americké záujmy vo Švédsku, ale ako Žid zneužíval svoj úrad v prospech medzinárodného židovstva.

Obr: Lenin

Obr: Trocký

Trocký spolu s ďalšími 267 ruskými Židmi hovoriacimi jidiš zo židovskej komunity v New Yorku vyrazilo do Petrohradu na pomoc Leninovej revolúcii. Pomáhal im pri tom Schiff. Mnoho ďalších Židov z New Yorku ich nasledovalo. Trocký dorazil 17. apríla, deň po Leninovi. Aj keď Trocký s ostatnými Židmi neboli americkými občanmi, získali americké pasy, ktoré im umožnili opätovný vstup do Ruska. Za to mohli ďakovať prvému židovskému členovi Najvyššieho súdu USA Louisovi Brandeisovi. Ten mal veľmi blízko k prezidentovi Wilsonovi (v skutočnosti ho do Najvyššieho súdu nominoval práve Wilson – pozn. prekl.), ktorého presvedčil, aby nariadil ministerstvu vnútra vydať Trockému a jeho kumpánom pasy. Po príchode do Petrohradu spojil svoje sily s Leninom. S peniazmi od Jacoba Schiffa a nemeckej vlády zorganizovali Trocký s Leninom ozbrojené boľševické povstanie. Dočasná vláda bola zvrhnutá a 7. novembra 1917 (25. októbra, podľa ruského kalendára) bola založená sovietska socialistická republika. Trocký zanedlho prevzal moc nad ruskou armádou a začal ju reorganizovať do „Červenej armády proletariátu.“ Jedným z jeho prvých aktov bolo zriadenie „sovietov“ (rád) vojakov na každom útvare, prápore, pluku a divízii v armáde. Starí cárski dôstojníci boli z armády odstránení. Nakoniec tieto „soviety“ nahradili všetkých veliteľov a štáby. Toto opatrenie sa ukázalo ako nefunkčné a malo demoralizujúci vplyv na armádu. Aby toho nebolo málo, neskúsení židovskí dôstojníci zaplnili dôležité funkcie po odstránených cárskych dôstojníkoch. Zavládol chaos. Nová Červená armáda nebola pre Nemcov žiadnym súperom a nebola schopná odolať nemeckej ofenzíve z februára 1918, ktorá definitívne vyradila Rusko z vojny.

Obr: Trocký a Červená armáda

Aby Trocký napravil problémy, ktoré sa mu podarilo vytvoriť, ustanovil vojenskú radu z bývalých ruských generálov, ktorí mali fungovať ako poradný orgán. Nakoniec bol donútený prijať späť do armády bývalých cárskych dôstojníkov, čo bolo ostro odmietané novými boľševickými armádnymi veliteľmi. Tí verili, že Červená armáda by mala pozostávať výhradne z revolucionárov. Na bývalých cárskych dôstojníkov a generálov pozerali ako na potencionálnych zradcov, ktorý nemajú čo hľadať v novej armáde, nie to jej ešte veliť. Trocký tento problém vyriešil tak, že vytvoril zbor „politických komisárov“, ktorého členovia boli pridelení ku každej jednej jednotke Červenej armády a hlásenie podávali priamo Trockému.

Komisári mali posledné slovo vo všetkých záležitostiach, dokonca mali vyššiu právomoc než velitelia, ale ich hlavnou úlohou bolo dohliadať na dôstojníkov pravidelnej armády a podávať správy o ich postojoch, výrokoch a aktivitách priamo Trockému. Z komisárov vznikla špionážna sieť, ktorá znemožnila, aby sa niekto postavil Trockému. Trocký sa postaral o to, aby bol každý jedinec alebo skupina už pri podozrení z nelojálnosti nemilosrdne zlikvidovaný. Takmer všetci komisári boli Židia. Z toho mála, ktorí neboli Židia, nebol takmer nikto etnickým Rusom. Vďaka tejto metóde Trocký a jeho židovskí súkmeňovci získali úplnú kontrolu nad každou jednotkou armády a námorníctva.

Moc boľševikov v Rusku bola v tomto období ešte stále vratká a odpor voči nim sa dvíhal z každej strany. Vypukla civilná vojna, keď sa proti boľševickej Červenej armáde a jej židovským vodcom postavila „biela armáda“ zložená z kozákov a bývalých cárskych dôstojníkov. Biela armáda bola kresťanská a silne antisemitská. Ich slogan bol „Zabi Žida, zachrániš Rusko.“ Mladí židovskí muži z celého Ruska a okolitých krajín sa hnali do radov Červenej armády, mnohí z nich ani nevedeli rusky. Niekoľko stovák mužov dokonca prišlo zo Spojených štátov a pripojilo sa k Červenej armáde. Väčšina z nich bola z Lower East Side v New Yorku.

Kresťanská „Biela armáda“ prehrala občiansku vojnu proti Židmi ovládanej Červenej armáde z jedného a jediného dôvodu. Židovskí finančníci ovládali obeh peňazí v Európe, USA a vo väčšine zvyšku sveta. Červenej armáde poskytovali neobmedzené financie, ako aj neobmedzené zásobovanie zbraňami a strelivom, pričom zároveň odmietali finančne podporovať Bielu armádu. Svoj vplyv využili aj na zablokovanie finančnej podpory pre Bielu armádu z iných zdrojov.

Anthony C. Sutton napísal vo svojej knihe „Wall Street a boľševická revolúcia“, New Rochelle, 1974:

„Celý rad veľmi bohatých Židov z Wall Street prispieval komunistickému režimu počas jeho raných rokov. A to aj v dobe, keď už bol boľševický režim presiaknutý krvou nevinných ľudí, ktorí boli zavraždení, vyhnaní a zbavení majetku len kvôli svojmu triednemu pôvodu. Prevažne židovská vláda spustila strašnú pomstu proti tým, ktorým sa darilo počas cárizmu. Kapitalisti z Wall Street napomáhali prevažne židovskej vláde v Rusku pri zvrhnutí kapitalizmu a cárizmu. Je to živý dôkaz rasovej solidarity večných cudzincov bez ohľadu na to, v ktorej krajine zhodou okolností žijú. Krv je hustejšia ako voda.“

V Rusku bolo Židov menej ako 2 %. Napriek tomu mali úplnú kontrolu nad každým vládnym úradom, ako aj nad armádou.

Židia vo vláde boľševického Ruska

Britský žurnalista Robert Wilton vo svojej knihe „Posledné dni Romanovcov“ z roku 1920 napísal, že boľševická vláda v Rusku bola úplne v moci Židov. Wilton bol mužom londýnskych „The Times“ v Moskve od roku 1902 až do roku 1919. Bol svedkom všetkého, čo sa udialo počas revolúcie a kto bol za ňou. Pravidelne o tom podával správy. Wilton bol v Rusku aj počas jeho šokujúcej porážky v Rusko-Japonskej vojne 1904-1905, počas všetkých ťažkostí a pnutí vnútornej ruskej politiky, počas krvavej nedele 1905 a bol svedkom hrozivých revolučných aktivít Lenina a Trockého z exilu. Bol tam aj počas Veľkej vojny 1914-1918 (Prvá svetová vojna) a bol svedkom chaosu, ktorý nasledoval. Sledoval ruskú revolúciu a informoval o nej. Poznal fakty ako málokto iný. Vedel a hlásil skutočnosť, že to boli Židia, kto stál za revolúciou, a že to boli Židia, ktorí prevzali ruský štát.

Obr: Robert Wilton a jeho kniha „Posledné dni Romanovcov“, 1920

V roku 1919 sovietska tlač vydala zoznam 556 významných osobností sovietskej vlády aj s ich národnosťou. Wilton tento zoznam získal a zaslal ho do Londýna. Pripojil ho aj ako dodatok ku svojej knihe „Posledné dni Romanovcov“. V zozname bolo 17 Rusov, 2 Ukrajinci, 11 Arménov, 35 Lotyšov, 15 Nemcov, 1 Maďar, 10 Gruzíncov, 3 Poliaci, 3 Fíni, 1 Čech, 1 Karaim (židovská sekta), a 457 Židov. Zoznam nasleduje a tak nikto nemôže vyvrátiť fakt, že Židia ovládali komunistickú vládu Sovietskeho zväzu.

Ústredný výbor

62 členov: 42 Židov, 20 nežidov

Meno Pôvod
Sverdlov (predseda) Žid
Avanessof (tajomník) Armén
Bruno Lotyš
Babčinski Žid
Bucharin Rus
Gailiss Žid
Ganzburg Žid
Daničevski Žid
Starck Nemec
Scheinmann Žid
Erdling Žid
Landauer Žid
Linder Čech (pravdepodobne Žid)
Dimanstein Žid
Encukidze Gruzínec
Ermann Žid
Joffe Žid
Karkline Žid
Knigissen Žid
Rosenfeldt (Kamenev) Žid
Apfelbaum (Zinoviev) Žid
Krylenko Rus
Krasikov Sachs Žid
Kaprik Žid
Kaoul Žid
Uľjanov (Lenin) Rus (čiastočný Žid)
Latisis Žid
Lander Žid
Lunčarski Rus
Peterson Lotyš
Peters Lotyš
Roudzoutas Žid
Rosine Žid
Smidovič Žid
Stoutchka Lotyš
Nakhamkes (Steklov) Žid
Sosnovski Žid
Skrytnik Žid
Bronstein (Trocký) Žid
Teodorovič Žid
Terian Armén
Ouricki Žid
Telečkin Rus
Feldmann Žid
Froumkine Žid
Souriupa Ukrajinec
Čavčevadze Gruzínec
Scheikmann Žid
Rosental Žid
Achkinazi Imeretian (Žid)
Karakhane Karaim (Žid)
Rose Žid
Sobelson (Radek) Žid
Schlichter Žid
Schikolini Žid
Chklianski Žid
Levine (Prafdine) Žid

Mimoriadny komisariát v Moskve

(Čeka – pozn. prekl.)
36 členov: 24 Židov, 12 nežidov

Meno Pôvod
Dzeržinský (predseda) Poliak
Peters (podpredseda) Lotyš
Chklovski Žid
Kheifiss Žid
Zeistine Žid
Razmirovič Žid
Kronberg Žid
Khaikina Židovka
Karlson Lotyš
Schaumann Žid
Leontovič Žid
Jacob Goldine Žid
Glaperstein Žid
Kniggisen Žid
Latzis Lotyš
Schillenkuss Žid
Janson Lotyš
Rivkin Žid
Antonov Rus
Delafabre Žid
Citkin Žid
Roskirovič Žid
G. Sverdlov Žid
Beisenski Žid
Blioumkine Žid
Alexandrevič Rus
I. Model Žid
Routenberg Žid
Pines Žid
Sachs Žid
Daybol Lotyš
Saissoune Armén
Daylkenen Lotyš
Liebert Žid
Bogel Nemec
Zakiss Lotyš

Výbor ľudových komisárov

22 členov: 17 Židov, 5 nežidov

Ministerstvo Meno Pôvod
Predseda Uľjanov (Lenin) Rus (čiastočný Žid)
Zahraničné veci Čičerin Rus
Národnosti Džugašvili (Stalin) Gruzínec
Poľnohospodárstvo Protian Armén
Ekonomický výbor Lourie (Larin) Žid
Potraviny Schlichter Žid
Armáda a námorníctvo Bronstein (Trocký) Žid
Riadenie štátu Lander Žid
Štátne územie Kauffman Žid
Robotníci V. Schmidt Žid
Sociálna podpora E. Lelina (Knigissen) Židovka
Verejné pokyny Lounačarsky Rus
Náboženstvo Spitzberg Žid
Vnútro Apfelbaum (Zinoviev) Žid
Hygiena Anvelt Žid
Financie Izidor Gukovski Žid
Tlač Voldarski Žid
Voľby Ouritski Žid
Spravodlivosť I. Steinberg Žid
Utečenci Fenigstein Žid
Utečenci (asist.) Savič Žid
Utečenci (asist.) Zaslovski Žid

Ústredný výbor komunistickej strany

12 členov: 10 Židov, 2 nežidia

Meno Pôvod
Bronstein (Trocký) Žid
Apfelbaum (Zinoviev) Žid
Lourie (Larin) Žid
Ouritski Žid
Voldarski Žid
Rosenfeldt (Kamanev) Žid
Smidovič Žid
Sverdlov (Yankel) Žid
Nakhamkes (Steklov) Žid
Uľjanov (Lenin) Rus (čiastočný Žid)
Krylenko Rus
Lunačarski Rus

Ústredný výbor

Menševici: 11 členov, všetko Židia
Ľudoví komunisti: 6 členov, 5 Židov
Socialistická revolučná strana (pravé krídlo): 15 členov, 13 Židov
Socialistická revolučná strana (ľavé krídlo): 12 členov, 10 Židov
Výbor anarchistov: 5 členov, 4 Židia
Poľská komunistická strana: 12 členov, všetko Židia

Ministerstvo komisariátov

22 členov: 17 Židov, 5 nežidov

Ústredný výkonný výbor

61 členov, 41 Židov, 20 nežidov

Treba poznamenať, že Židia sú jedinou etnickou skupinou, ktorá bežne mení svoje mená. Jedným zo spôsobov, ako získať moc a vládu, je „záludné“ obsadenie vysokého úradu zatajením skutočnosti, že sa jedná o Žida. Prijímanie ruských mien v Rusku, alebo anglických mien v Amerike sa deje s týmto cieľom. Toto stojí aj za množstvom rôznych mien mnohých židovských boľševikov zapojených do ruskej revolúcie.

Albert Lidemann vo svojej knihe z roku 1977 „Slzy Ezaua, moderný antisemitizmus a vzostup Židov“ opísal niektorých nežidovských vodcov boľševizmu vrátane Lenina ako „požidovčených nežidov.“ Napríklad napísal:

„Lenin opakovane a otvorene oceňoval úlohu Židov v revolučnom hnutí.“

Za ženu si vzal Židovku a hovoril jidiš. Lenin raz povedal:

„Inteligentný Rus je takmer vždy Žid alebo niekto so židovskou krvou v žilách.“

Aj keď bol iba štvrtinový Žid, Lenin žil ako Žid a obklopoval sa Židmi.

Britská vládna Biela kniha z apríla 1919 uvádzala:

„Bolo verejným tajomstvom, že zvrhnutie ruskej vlády a uchopenie moci s nedoziernými následkami pre zvyšok sveta bolo masívne organizované medzinárodnými židovskými revolucionármi. Najväčšia krajina na svete bola unesená.“

Predstaviteľ holandskej vlády v Petrohrade M. Oundendyke, ktorý mal na starosti britské záujmy po likvidácii britského veľvyslanectva boľševikmi, napísal vo svojej správe ministrovi zahraničia sirovi Arthurovi Balfourovi:

„Domnievam sa, že okamžité potlačenie boľševizmu je v súčasnosti najväčším problémom celého sveta, a to bez ohľadu na stále zúriacu vojnu. Ak nebude boľševizmus zlikvidovaný ihneď v zárodku, bude sa v tej či onej forme šíriť po celej Európe a po celom svete, pretože je organizovaný a budovaný Židmi, ktorí nemajú národnosť, a ktorých cieľom je zničiť existujúci poriadok pre svoje vlastné ciele.“

Winston Churchill s týmto názorom súhlasil v článku, ktorý napísal pre Illustrated Sunday Herald 8. februára 1920:

„Je celkom dobre možné, že tá istá ohromujúca rasa (Židia) môže v súčasnosti poskytnúť iný systém morálky a filozofie tak nenávistnej, ako bolo kresťanstvo zhovievavé. Ak nebudú za múrmi väzníc, nenávratne rozbijú všetko, čo kresťanstvo umožnilo. Toto hnutie nie je medzi Židmi nič nové. Bolo hlavnou hnacou silou každého podvratného hnutia počas 19. storočia; teraz konečne táto banda mimoriadnych osobností podsvetia celej Európy a Ameriky zovrela ruský ľud za krk a stali sa prakticky neobmedzenými vládcami tohto obrovského impéria.“

Hilaire Belloc napísal v „British G.K. Weekly“ 4. februára 1937:

„Ak niekto nevie, že súčasné revolučné hnutie v Rusku je židovské, môžem mu len povedať, že je človekom, ktorý bol podvedený našou opovrhnutiahodnou tlačou.“

Dokonca ani Židia to nepopierali. Článok v “Jewish Chronicle” 4. apríla 1919 uvádzal:

„Koncepcia boľševizmu je vo väčšine bodov v súlade s myšlienkami judaizmu.“

Jurij Slezkin vo svojej knihe „Židovské storočie“ opisuje ohromujúci vzostup Židov po revolúcii do elitných postavení vo všetkých oblastiach sovietskej spoločnosti – v kultúre, vysokom školstve, slobodných povolaniach, médiách a vláde. Samotný Slezkin je ruský Žid, ktorý sa prisťahoval do Ameriky v roku 1983 a stal sa profesorom na Berkeley. Napísal:

„Po revolúcii opustili ruské štetly milióny Židov a presunuli sa do Moskvy a ďalších ruských miest, aby sa pokúsili získať elitné pozície v novom sovietskom štáte.“

Sesternica Winstona Churchilla a dobre známa sochárka a priateľka Leva Trockého Claire Sheridanová odcestovala do Ruska na jeseň 1920, aby vytvorila sochy prominentných boľševikov vrátane Lenina, Trockého, Dzeržinského a Kameneva. Povedala:

„Komunisti sú Židia a Rusko je pod ich vládou. Sú v každom vládnom úrade, z ktorých vytlačili Rusov.“

The Jewish Chronicle 6. januára 1933 uviedla:

„Viac ako jedna tretina Židov v Rusku je úradníkmi.“

M. Cohen v „The Communist“ 12. apríla 1919 napísal:

„Veľká ruská revolúcia bola v skutočnosti dielom Židov. Žiadni Židia neslúžia v radoch Červenej armády ako vojaci, ale sú vo výboroch a sovietskych komisariátoch. Židia udatne vedú masy. Symbol židovstva sa stal symbolom ruského proletariátu, čo môžeme vidieť v prijatí päťcípej hviezdy ako symbolu ruskej revolúcie, ktorá bola v minulosti symbolom sionizmu a židovstva.“

Adriana Tyrkova-Williamsová v knihe „Od slobody ku Brest-Litovsku“, vydavateľstvo McMillan, 1919, napísala:

„Je iba málo Rusov medzi boľševikmi, ktorí ťahajú za nitky, t.j. je iba málo mužov, ktorí boli vychovaní ruskou kultúrou a majú na mysli záujmy ruského ľudu. Žiaden z nich nebol akýmkoľvek spôsobom prominentom v predošlom vládnom systéme… Okrem zrejmých cudzincov boľševizmus naverboval mnoho prívržencov z radov emigrantov, ktorí strávili mnoho rokov v zahraničí. Niektorí z nich neboli nikdy predtým v Rusku. To je obzvlášť prípad veľkého množstva Židov. Neovládali dobre ruský jazyk. Národ, nad ktorým sa chopili moci, bol pre nich cudzí. Navyše sa správali ako útočníci v dobytej krajine. Vďaka revolúcii a najmä boľševizmu obsadili Židia vysoké pozície. Tento fenomén je zvláštny a zložitý.“

Článok v známom francúzskom denníku „L’Illustration“ z 14. septembra 1918 ponúka tento komentár:

„Keď je človek v neustálom kontakte s úradníkmi, ktorí slúžia boľševickej vláde, udrie mu do očí jedna vec: takmer všetci sú Židia. Nie som vôbec antisemita, ale musím konštatovať to, čo bije do očí: Všade, v Petrohrade, Moskve, krajoch, komisariátoch, úradoch, sovietoch, som stretával iba Židov, Židov a znova Židov.“

Prejav Adolfa Hitlera zo septembra 1938:

„V roku 1936 sme preukázali vďaka celému radu štatistík, že v súčasnom Rusku je 98 % vedúcich pozícií obsadených Židmi… Kto boli vodcovia Bavorskej republiky rád? Kto boli vodcovia hnutia Spartakovcov? Kto boli skutoční vodcovia a financovatelia komunistickej strany? Židia, každý jeden z nich. Situácia bola rovnaká v Maďarsku a v červených oblastiach Španielska.“

A opäť Churchill v článku pre londýnsky „Illustrated Sunday Herald“, 8. februára 1920:

„Netreba preháňať úlohu, ktorú zohrali pri budovaní boľševizmu a v ruskej revolúcii títo medzinárodní a vo väčšine prípadov ateistickí Židia. Je určite veľmi veľká, pravdepodobne väčšia, ako úloha ostatných. S výnimkou Lenina [Lenin bol štvrtinový Žid, hovoril jidiš a mal židovskú manželku] väčšina hlavných vodcov sú Židia. Okrem toho aj inšpirácia a túžba po moci prichádza zo strany židovských vodcov… V sovietskych inštitúciách je ohromujúca dominancia Židov. A hlavnú úlohu v teroristickom systéme uplatňovanom mimoriadnou komisiou pre boj proti kontrarevolúcii (Čeka) hrajú Židia…“

Dôkazy židovskej povahy ruskej revolúcie a prevahy Židov v boľševickej vláde sú nezvratné, rovnako ako aj ich úloha v komunistických revolúciách, ktoré následne zasiahli Európu.

Napriek tomu sa táto informácia nevyskytuje v moderných učebniciach univerzít Európy či USA. Žiaden vedec nemôže uviesť túto skutočnosť, alebo napísať o nej knihu ak dúfa, že bude vydaná a propagovaná mainstrímovým vydavateľským priemyslom, alebo ak dúfa vo svoju vedeckú kariéru. Žiaden politik sa neodváži vysloviť tieto fakty, ak chce zostať politikom. Jedinou prípustnou verziou je, že Židia sú teraz a aj vždy v minulosti boli obeťou západnej kresťanskej civilizácie. Ak poviete čokoľvek iné, je z vás antisemita, ktorý si nezaslúži miesto v civilizovanej spoločnosti. To je podstata židovskej moci.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

37 komentárov

 1. Svarga
  Vo svojom prispevku spominal niekolko autorov. Ja by som tu rad spomenull Editu Tarabcakovu a jej knihy Vrazdiaca sa Europa a Dejiny Uhorska trochu inak, vydalo vydavatelstvo Eko- Konzult v Bratislave v rokoch 2014 a 2015. Ako aj knihu Marian Hronsky: Trianon, vydalo vydavatelstvo Veda, SAV v Bratislave v roku 2011.
  Preco Ludendorff zabezpecil Leninovy bezpecny prechod cez Nemecko? Je to jasne v Brest – Litovksej mierovej dohode Lenin odovzdal Nemcom uzemie na ktorom bolo 70% vyroby ocele v Rusku a 40% priemyselnej vyroby v Rusku.

  • @Jaruj Kazok – Ludendorf a spol. dopredu nevedeli že bude zmluva medzi žido-boľševikmi a Nemeckou vládou. Peniaze Židom dali lebo im to prikázali v Slobodomurárskych lóžach. A väčšina členov nemeckej vlády boli Slobodomurári.
   Malým ‚bratom“ v lóžach bolo povedané že sa buduje nový svet podľa židovsko-slobodomurárskej vízie. Theobold von Bethmann-Hollweg bol vtedy nemecký kancelár [predseda vlády] a zároveň bol Slobodomurár. Bol to on ktorý [možno] nariadil posadiť Lenina a jeho bandu do vlaku smerom na Fínsko a/alebo [určite] dal povolenie aby špeciálny zamknutý vlak dostal povolenie na strážený prechod Nemeckým územím.
   Cisár Wilhelm II. vo svojich pamätiach napísal že „vysoko postavený Slobodomurár“, pravdepodobne von Bethmann-Hollweg, mu povedal že Slobodomurárstvo inscenovalo vojnu aby sa vytvorilo „vákuum [kolaps] moci v Strednej Európe“, to za účelom vytvorenia malých štátov ktoré by museli vyplňovať program budovania slobodomurárskej politickej utópie sveta a služobníctva Izraelitom [mienené všeobecne Židom a nie Izraelčanom].
   Wilhelm II sa vehementne staval proti tomu aby Nemecko poskytlo, konšpiračným spôsobom, pomoc „zberbe komunistov“ [mal korenisté vyjadrovanie] ale bol naňho robený silný nátlak a musel povoliť.
   Celú konšpiráciu najlepšie vysvetľuje fakt že nemecký kancelár ktorý bol Slobodomurár dal peniaze a pomohol Židovi Leninovi ktorý bol tiež Slobodomurár. Jeden „brat“ poskytol pomoc druhému „bratovi‘ z lóže. Zákony Slobodomurárov nariaďujú že „brat“ neslúži svojmu národu alebo štátu ale že slúži Slobodomurárstvu.

   • Zabudol som uviesť že nemecký kancelár Theobold von Bethmann-Hollweg pochádzal zo židovskej bankárskej rodiny z Frankfurtu, z rodiny Bethmann. Naviac bol bratrancom mega bankárov Rothschildov.
    Takže Rothschildovi bankoví a politickí agenti v Amerike dali Židovi Trotskému [ Bernštajn] stovky miliónov dolárov v zlate a poslali ho, a jeho stovky židovských kumpánov z New Yorku, na lodi do Ruska urobiť rebéliu a štátny prevrat, a v Európe bratranec Rothschilda dal Židovi Leninovi peniaze a dal mu k dispozícii vlak aby tiež šiel do Ruska robiť rebéliu a štátny prevrat.

 2. hm, Lenin si bral židov k sebe aby vytvárali spojenie medzi národmi vtedajšieho vznikajúceho ZSSR . – toto mám od človeka ktorý poznal osobne Leninovu chyžnú. A dotyčný sa s Leninom dokonca stretol. Podnikateľ z vtedajšieho Csr.

 3. Židia ustanovili to, čo bolo v nejakom národe prvotné, oni ustanovili ako druhotné. Prvotné v nejakom národe ustanovili to čo bolo u židov prvotné, a to vzťahy cez peniaze, ktoré majú od Féničanov. A cez židov sa to roznieslo po svete. Vzťahy cez peniaze. … teda keď nejaký národ nemal peniaze, židia ich priniesli. A aby sa tieto peňažné vzťahy stali realitou, tak sa museli premiešať s daným národom. Lebo to všetko ide cez ten genotyp. … samozrejme že sa pohla ekonomika, alebo lepšie „vytvorila“ sa ekonomika s tým všetkým pozitívnym a negatívnom čo prináša. … ale to sa udialo vo veľmi dávnych dobách.

 4. Skúste trikrát hádať ako všetci uvedení súdruhovia dopadli. Poznám len málo osudov niektorých z nich, ale zhrňme si čo spravili: zlikvidovali štát, vytvorili nový štát. Čo spravil nový štát a jeho orgány s takýmito „spoľahlivými“ luďmi? Týmto osobám asi pre ich vlastné udržanie pri živote zrejme najviac vyhovuje stav permanetnej občianskej vojny. Bolo by zaujímavé vedieť niečo o tých, čo dopadli relatívne „normalne“. Po prečítaní článku čitateľ nadobudne dojem, že geto predstavovalo ochranu nielen ostatných pred židmi, ale ochrana fungovala aj recipročne, teda chránilo židov pred ostatnými a hlavne samých pred sebou. Existuje asi aj paralela medzi getom a „no go“ zónou. Čo a kto vyvolá tlak na zrušenie hranice?

 5. Ale čo je zaujímavé, sú to práve komunisti ktorí tvrdia, že komunizmus je konečné štádium vývoja spoločnosti. Teda je to spoločnosť bez vzťahov cez peniaze. No, a na toto musel byť žid aby to pochopil. Aby pochopil ako fungujú vzťahy cez peniaze, a ako sa pokúsiť tieto vzťahy „zničiť“. Marx. …. „a vrátiť človeka na tú úroveň kde vzťahy cez peniaze neboli“.

  • Toto nie je zlý postreh. Čo ak komunizmus je armagedonom spoločnosti? Lenže čo to komunizmus je? Oni sami sa definujú ako ľudová demokracia, ktorá je diktatúrou robotníckej triedy. Avšak zrejme to bude v počiatočných štádiách anarchia meniaca sa na cársky režim (Rusko, ale pozor na vonkajší vplyv), pričom sa postupne transfomuje na oligarchický štát. Že by Nemecko a Švédsko dneška boli komunistické krajiny?

   • Je to ideológia, sú tam tie etapy vývoja spoločnosti, je to: Keď sa spojíme bude sa nám lepšie a ľahšie žiť, keď druh nezištne spraví niečo pred druha. /súdruh/ . .. a keď druh pre druha nevie nič spraviť, tak ho prevychováme v pracovnom tábore aby sa to naučil .
    …. hm, tam v komunistickej spoločnosti dopláca jednotlivec na kolektív, v liberálnej spoločnosti zase dopláca kolektív na jednotlivca.
    Akože nacionálnym socialistom vadilo to, že tam je ten židovský element silne zastúpený, kolektív ani nie, keďže sa snažili zbaviť európske národy semitského vplyvu, ktorý považovali za rozklad národov, štátov atd..

   • Nemecko a ani švédsko niesú komunistické krajiny. hm, komunistmus je to ideológia ktorá sa nedá ideálne uskutočniť. …. jednoduchšie žiť, nie tak komplikovane ako v kapitalizme.

    • Veď práve. Teraz sa kreujú privilegovené menšiny, neskôr zahraničie neodolá chúťkam rozdeliť to a zarobiť na zbraniach, čo je ľahké pri tomto type spoločnosti. Momentálne tam formálne vládne „demokraticky“ zvolená Weimarská vláda, reálne a ideologicky tam vládne strach zo straty životnej úrovne, strach z pomenovania vecí ich reálnymi menami, vízia spoločnosti nulová, alebo naivná (Kam a k čomu to má to naše zlyhané multikulti smerovať, pričom to multikulti je viac ideou bez idológie). Chýba mi princíp, ktorý tvorí os tejto spoločnosti, (kresťanstvo umiera, islam to ešte nie je, budhizmus a konfucionizmus asi tak isto nie), alebo ho neviem pochopiť. Prop tvrdí, že je to nihilizmus, moji kamaráti súhlasia, s tým, že to bude ekonomický nihilizmus, smerujúci k tomu aby sa ludia ekonomicky znevoľnili (azda perspektívny kolonát?). Ak to pôjde takto ďalej, nebude to schopné postaviť národnú armádu, ale len žoldákov a prvý „barbar“, či už Turek, alebo Rus to dobyje bez odporu. Následkom toho sa ale toto nikam neposunie a budeme sa variť zase v tom istom predrevolučnom charakterovo prázdnom guláši ako doteraz. Ale čo to je toto teraz? Nie je toto náhodou komunizmus?

     • „Nie je toto náhodou komunizmus?“ Na to sa dá odpovedať jednoducho. Vraždia sa ľudia na báze príslušnosti k triede? Nie. Takže pravý komunizmus to asi nebude. Ale inak to má dosť blízko – vytvorenie vrstvy privilegovaných „zástupcov ľudu“ (vláda, europarlament), obrovská kontrola štátu nad občanmi, štátne prerozdeľovanie majetku, preferovanie rovnosti pred spravodlivosťou, atď. To všetko sú neklamné známky komunizmu, alebo minimálne totalitných manierov. Zasa nič proti totalite, pokiaľ vedie k prospechu celej spoločnosti. Maniere súčasného systému ale nie sú v prospech spoločnosti ako takej, ale v prospech istých privilegovaných vrstiev, novodobého „proletariátu“, ktorým dnes nie sú robotníci, ale „utláčané“ menšiny. Ja len čakám, kedy pravdoláskari a slniečkári začnú všetkých s iným názorom vešať. Minimálne mediálne lynče už bežia v plnom prúde. Keď k tomu dôjde, vtedy budeme vedieť, že prišiel komunizmus s pravou tvárou.

     • Jánosz, je to bordel ktorý prichádza, nekontrolované multi-kulti je bordel. Pamatám si ešte za čias CSSR boli tu vietnamci, sýrčania – pomenej, ale bolo to pod kontrolou tých komunistov-vlády. Boli tu Líbyjci, prišli problémy /bitky s cigáňmi/ Husák ich poslal naspať Kadáfimu. … myslím si že všetko treba mať pod kontrolou, seba, aj okolie. Aj multi-kulti. Lebo z toho jedine bude bordel. …. toje presne ako v izbe, veci by mali byť na svojich miestach, váza na stole, popolník tiež, obraz na stene. Vedieť kde čo máš. Jánosz na multi-kulti musíš mať vysokú úroveň, a to nie iba ty, ale aj tá druhá strana. proste viem sa dohodnúť s niekym iným, tak že si neškodíme. … ale nie tento blázninec ktorý spustili v roku 2015.

     • jánosz, komunizmus je v podstate ilúzia, tak ako multi-kulti, lebo nie každý má tú vysokú úroveň aby mohol v nej žiť a neškodiť tomu druhému. … ilúzie patria na javisko do Las Vegas.
      A ešte niečo, nie každý kto beží do eú je prenasledovaný a je mu ubližované, ked nemá „mercedes v garáži“ to neznamená že mu je ubližované. A rozlíš zlé od dobrého?!

     • jánosz, alebo: prečo tu nerastú palmy v prírode? tak prečo ty „slniečkár“ chceš zasadiť palmu v tatrách, v lese?

    • prop, vždy sa nájde proti niekomu argument. Proste názor……hm, a žiaľ ked sa nedohodneme tak je vojna.

    • prop. napr. niekto tvrdí že utečenci nech sem idú, že sa zachraňujú atd… … ale kde sú tie peniaze ktoré sa naliali do Afriky? Ktorý Mombeke ich zobral a zbrane nakúpil?

   • Jánosz, vieš v tom komunizme, ako podľa nich komunistov, niesú tam vzťahy cez peniaze, teda nie sú tam peniaze. Si tak uvedomelý, že pracuješ nezištne pre toho druhého v rámci kolektívu, to je kolektívna spoločnosť na rozdiel od liberálnej spoločnosti. hm, kapitalista ťa využije a odkopne, zarobíš a vypadni./na úrad práce/. nacionálny socialista všetko v duchu národa, keď k nemu nepatríš tak si škodná, uprednostňuje národné záujmy vždy a za každých okolností aj vojensky. … vieš osobne politiku nemusím, mám radšej tie duchovné veci. … v komunizme už ako tie peniaze niesú, tak baník nezarobí viac ako nejaký „poštár“ . … proste museli by ľudia tomu veľmi veriť aby sa komunizmus mohol uskutočniť, keďže tomu neverili, a chceli žiť komplikovanejšie – kapitalisticky/demokraticky/ tak ten socializmus čo tu bol padol. .. komunisti vyrobil napr. dva druhy masla, kapitalisti 50 druhov. Komunizmus je jednoduchší, neuznáva malomeštiackosť, atd… sa už opakujem. .. no veľa ľudí povie že je to nezrealizovateľná xujovina. Sme proste komplikovanejší ako boli tí na obrázku.

    • Ďakujem za odpovede. Trochu mi pomohli aj v kladení si správnej otázky, áno bola to otázka čo som kládol zle. Existuje správna „učebnicová“ odpoveď na to čo som sa pýtal. Formálne sme oligarchická republika s už nie kapitalistickým a slobodným, ale skôr centralizovaným, riadeným a teda komunizmu blížiacim sa trhom. To je to čo generuje pri popise spoločnosti rozpor. To čo sa „básnik“ nevedel spýtať bolo to, k čomu toto spoločenstvo chce smerovať, alebo ešte lepšie, aký máme cieľ, spoločný cieľ ako spoločnosť. (V antike, stredoveku a socializme sme mali spoločnosti čo mali svoj ideál, svoj cieľ a vo svojom živote to reflektovali). Toto ??? okrem zlatého telaťa a možno snahy dostať pod kontrolu celý svet (ale asi sa jedná iba o extrapoláciu oligarchickej obavy, že niekto kto je silnejší ma môže skúpiť a kontrolovať, preto ja musím byť tým najsilnejším). Áno ono to malo svoj „multikulti“ ideál (zrejme v mozgoch drvivej väčšiny ludí zlyhal), teraz sa toto túto prázdnotu snažia vyplniť ideou dobytia Ruska (tiež prázdnou, čo bude potom, keď to Rusko dobyjeme ….). Toto je tá fascinujúca nula čo zrejme deprimuje naše národné, stredoeurópske a možno aj európske duchovno.

 6. .. keď druh nezištne niečo spraví pre druha – tak presne /oprava pre-pred/

 7. Jánosz, pozrel som si na youtube popravy z obdobia 2svetovej vojny, aj tie tesne po druhej. Ako neľútostne je to proti sebe postavené, keď sa to vyhrotí. Politika. A ako sa zdá pomaličky ale isto to opať k tomu smeruje.

 8. Vazeni,

  Kde do tejto schemy veci patri Stalin?

  Jedni tvrdia ze je tiez zidovskeho povodu o com vraj dokazuje aj jeho priezvisko Dzugasshvili, kde h za z a s sluzi ako makcen. Je to anglicky prepis jeho priezviska. Akokolvek po anglicky je zid pomenovany ako jew(citaj dzhu). Cize Dzhugashvili je po slovensky Zidosvili alebo este lepsie Zidovsky. Cize Jozef Visarionovic Zidovsky.
  Na druhej strane ini tvrdia, ze Stalin postupne odstranil v Sovietskom Zvaze Zidov od moci, hlavne tych najextremistickejsich. Trockeho a jeho skupinu. Dokoncil to po nom Marsal Zukov po Stalinovej smrti.Postupne zidov nahradili domacimi v kazdej z 15 republic. Aj to dopomohlo k rozpadu Sovietskeho zvazu v roku 1991. Na nestastie po majdane roku 2014 sa za pomoci USA na Ukrajine znova zidia dostali k moci (Porosenko, Yacenuk). Este k Ukrajinskemu hladomoru priamo zan je zodpovedny laza kaganovic, ktory doma vypraval len Jiddish, ale ako zvycajne vsetko zvalili na Stalina, ako v Chazarskej risi, Kagan mal svojho Bega ktory hral ulohu hromozvodu tak to bolo aj v tomto pripade

  • Čo sa týka pôvodu Stalina. Jeden čas som sa prikláňal aj ja k možnosti, že mal židovských predkov. Keď som sa však tým začal zaoberať trocha hlbšie, zistil som, že sú to len táraniny bez akéhokoľvek dôkazu. Čo však nevylučuje, že aj to je jedna z možností – kto si dnes môže byť istý svojim pôvodom 5 alebo 10 generácií dozadu? Pokladám to však za nepravdepodobné a nepotvrdené.

   A ako Stalin odstránil Židov od moci? To je zasa iba bájka, urban legend. Stalin neodstavil Židov od moci, pretože to boli Židia. Odstavoval od moci ľudí, ktorí ho mohli ohroziť v jeho postavení. S ohľadom na to, že sovietska vláda bola na 90 % židovská, no koho mal odstaviť? Opakujem – neodstavoval ich preto, že to boli Židia, ale preto, že ohrozovali jeho postavenie. Ďaleko viac Židov, ako odstavil, pri moci aj zostalo. Mnoho odstránených Židov bolo nahradených zasa inými Židmi. A to že znížil podiel Židov vo vysokých funkciách z 90 % na povedzme 80 % neznamená vôbec nič. A tie rozprávky, ako za Holodomor je zodpovedný len a výhradne Kaganovič, a chudák Stalin so slzičkou v oku len z kútika smutne pozeral, ako je vraždený jeho milovaný ukrajinský národ – to už nie je ani rozprávka, to je diagnóza.

   • Tak tu Vám musím povedať , že sa mýlite. Stalin v poslednej fáze naozaj odstraňoval Židov, pretože sú Židia. A práve táto posledná fáza ho stála život. Samotný Židia o to vydávajú svedectvo. Vyšla o tom minimalne jedna špecializovaná kniha a niekoĺko dokumentov. Nakoniec v r. 51-53, bol pohon na sionistické centrá nielen v ZSSR ale v celom socialistickom tábore. O tom nie je žiadna pochybnosť . Aj v CSR sa Slanskeho proces viedol v prvom rade ako boj proti sionizmu.
    Výklad z druhej strany je rovnako totožný. Z jedným malým rozdielom. Stalinovu smrť popisujú ako “ zásah Jehovu v poslednej chvíli“. Dnes sa úplne otvorene hovorí o Stalinovej smrti ako o vražde. Pravdaže nemôžeme očakávať priznanie sa k vražde, maskuje sa to ako mozgova porážka. O žiadnu porážku nešlo ale o otravu jedom. Nedivím sa, Židom ako prenasledovaným,že zavraždili Stalina, Berija bol len najatým vrahom, nič viac. Tam už išlo o boj kto z koho. Buď Stalin eliminuje Židov alebo Židia Stalina. Dá sa povedať, že to bola sebeobrana. Mali na ňu právo. Stalin naozaj pripravoval masovú eliminaciu Židov. Je o tom dostatok materiálu. Keďže túto bitku vyhrali nemajú záujem sa o tom pravdivo rozširovať. Je to zahmlené ako zásah v poslednej chvíli ale otázka Ciu Bono je jasná aj jasne zodpovedana. Stalinovou vraždou sa zasekol rozbehnutý mlyn smrti v poslednej chvili. V tlači a propagande už bežal valec smrti na plné obrátky. Moskovské noviny každý den prinásali protižidovské správy ako sionistický lekári pripravovali vraždy sovietského vedenia a tak podobne. A v tej dobe bol Sĺansky, Rajk, po smrti. Židia vedeli, ze teraz by to neskoncilo smrtou pár funkcionárov, toto bola generálna ofenzíva. Članky v novinách hovorili jasne, nie o vine XY, ale o vine sionizmu a vseobecne Zidov. A to je rozdiel oproti roku 1936. Stalin chystal riesenie, nie čistku. Dnes samotný Zidia jasne hovoria v tomto duchu, zatiaľ nepriznávajú z pochopiteĺnych dóvodov Stalinovu vraždu. Hovoria len o šťastnej náhode. Ale vieme, že nahody neexistujú. Berija sa dal kúpiť, myslel si, že uchopí moc. Lenže omyl. Musel zmiznúť a to rychle. Klasika, trojurovnová vražda. Ako v pripade Kennedyho alebo Kirova. A Stalinovo telo je dnes zlikvidované.

   • však jasne, veď aj v tom židovi je féničan, atd… inak by sa vzťahy cez peniaze nerozšírili, … niekde sa museli židia – hebreji naučiť obchodu, a to ide cez genotyp, /potomkovia to zdedili po rodičoch/ … to vždy niekto začne od niekoho to príde

  • Áno je to tak. Židia síce vyhrali bitku so Stalinom ale prehrali vojnu o ZSSR. To bol dôvod prečo musel skončiť ZSSR a RVHP. Rok 1968, bol len prvý pokus. Stačí si prečitať rozhovor Dubčeka s Brežnevom v Moskve. Brežnem tam zjazdil Šášenku ako malého chlapčeka. Otvorene mu to povedal o čo ide, že je to židovský prevrat a on je iba ich bábka!!!!!!!!! !Nevyšiel, zato 1989 áno. Vieme kto sa dostal k moci po páde socializmu. Kto su oligarchovia aj kto ich riadi z druhej strany. Okrem Ruska. Nástup Putina im zobral vietor. Pravdaze Putin nemôže bojovať otvorene, ale musím povedať je to génius. Na rozdiel od Dubčeka, ktorý bol síce čestný a poctivý ale zároveň naivný a hlúpy. Putin asi čestný a poctivý nebude, ale je to veľky štatnik a ruský vlastenec.

  • Ešte jedna poznámka p. Kazok o Stalinovych „židovských čistkách.“ To môžeme rovno začať hovoriť, že boľševici robili tiež „židovské čistky“ keď spustili červený teror a vystrieľali eserov, anarchistov atď, ktorí boli tiež snáď z 90 % Židia. Je to samozrejme nezmysel úplne rovnaký, ako tvrdenie, že tak robil Stalin. Ako u boľševikov pri červenom terore, tak aj u Stalina boli dôvody úplne rovnaké – boj o moc, žiadne etnické čistky.

   • Nie nemôžeme hovoriť o židovských cistkach v roku 1920 či 1924 či 1933, 1936, 1938. Je tam oproti rokom 1951,53 zásadný rozdiel. Máte pravdu ze predtým sa vyvrazdovali Židia medzi sebou. Ako príklad Fanny Kaplanova. Ale tu nastal zlom. A ten Vám akosi uniká. Stalin nasadil boj proti Sionizmu. Už tu jasne definoval svojho nepriateľa. Nehovoril o kapitalistickej,imperialistoch. Dovtedy bol za.antisemitizmus trest smrti!!! A zrazu sa antisemitizmus staval štátnou politikou a boj proti Sionizmu bol len zastupna forma. A láskavo si uvedomte že.januára nás po.Slanskeho.procese,takisto ako protisinistickom. Vznikol v ŠtB samostatný odbor ako protisionistický!! CO MYSLITE, CO MAL V NAPLNI PRÁCE??? 🙂 🙂 predovšetkým sledovať Židov doma a ich aktivity,bez ohľadu na povahu.

 9. viete, ešte aj za tých komunistov v bývalom CSSR postavili novú budovu Matice Slovenskej, komunisti národ udržali

  • Netreba vypichovať hrozienka bez súvislostí. Či postavili novú budovu MS to neviem. Zato ale viem, že celú MS držali vo svojej moci (čo trvá až dodnes) a šírili jej prostredníctvom svoju ideológiu do zahraničia.

   • Predsedovia MS od roku 1990, ak by chcel nejaký pacient spochybniť, že Maticu ovládajú bývalí agenti ŠtB a teda osoby, ktoré boli červené ako paviánova riť:

    Jozef Markuš
    http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=70&strana=53&zaznam=64303

    Marián Tkáč
    http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=85&strana=72&zaznam=79277

    Nepochybujem však, že sa nájdu aj duševne nevyrovnané osoby, ktoré budú tvrdiť iné. Že komunisti dokonca podporovali nacionalizmus, za ktorý Stalin v Rusku nechal popravovať možno milióny ľudí. Hurá Husák, hurá Novomeský (mimochodom, aj on bol predseda MS). Títo pacienti sú rovnaké zradcovské svine ako tí, ktorí tvrdia, že SMER alebo SNS podporujú slovenský nacionalizmus… A väčšinou sú to aj presne tie isté osoby.

    • viem že máte nacionálno socialistický pohľad na vec, … len tak som tým myslel, že tá tretia budova v Martine bola odovzdaná niekedy v 70. rokoch minulého storočia za čias tých komunistov, takže asi tam bola nejaká snaha o niečo národné, o zachovanie kultúrnej identity „obrazu slováka“ aj keď akoby sa to dalo nazvať „pod kontrolou“ .

     • Človek si musí uvedomiť jednu vec – nacionalizmus v akejkoľvek forme bol v protiklade s marxistickým (komunistickým, boľševickým) myslením. Proste niekto, kto tvrdil (neúprimne), že proletariát je tým najlepším a musí sa zjednotiť bez ohľadu na národ alebo rasu nemohol a nesmel akceptovať žiadnu formu nacionalizmu. Ako tu už ktosi spomenul napríklad Stalinove „nacionalistické židovské“ čistky, tie neboli zamerané proti Židom, ale proti sionistom, ktorí sa stavali proti základnej myšlienke boľševizmu a proti Stalinovi. To, že na Slovensku to bolo trocha menej drsné, to ešte neznamená, že to „naši“ boľševici mysleli dobre. Skôr to brali tak, že „postrieľať ich nemôžme, tak ich aspoň majme pod kontrolou.“ Aj ten najväčší „nacionalista“ spomedzi slovenských komunistov by bol bez milosti vykopnutý z akejkoľvek skutočne nacionalistickej strany. To sú proste dve nezlučiteľné ideológie. Pokiaľ niekto (nemyslím konkrétne vás, ale vo všeobecnosti) to nechápe, mal by si asi trocha naštudovať veci okolo toho. A všímam si, že takých ľudí je mnoho.

  • Áno, bolševik neskôr , po 63?, bol asi tak 1000000000x ( prepáčte ale nechcem uz viac stláčať nulu) viac národovec a vlastenec ako to čo dnes vidíme okolo seba. Neviem, či aj dnes MS ovládajú bolševici, skôr je to ktosi iný. Slovami klasika Voltaira, “ ten koho nemôžeš kritizovať, Ti vladne“ a slovami klasika Marxa “ vladne ten ,kto vlastní kapitál“ a slovami klasika Stigliza či Keynesa “ sleduj peniaze nájdeš, ich majiteľa“ a klasika Rotschilda “ dajte mi moc na peniazmi a zákon ma nezaujíma“. Takže, podĺa tychto otázok klasikov nám vládne 1, Prezident SVK 2, PremiérSVK, 3, Pápež 4, Mr.Prop, 5, Putin, 6, Predseda MS 7, Prezident USA, 8, Papuš za oponou o ktorom nevieme nič, nemá foto ani účet v banke.
   Je to jasné Putin. Ovláda všetkých a šíri svoju ideológiu kam len chce ., ovláda peniaze, zákon ho nezaujíma, nemožno ho kritizovať, vlastní kapitál , nechal zvolit prezidenta USA, vymenil Pápeža, ovláda Premiera SVK a predsedu MS. Proti nemu bojuje prezident SVK. Statocne. PAPUŠ ZA OPONOV JE KONŠPIRACIA , LEBO HO NIKTO NEVIDEL.

   • Inak všimnite si ten paradox, komunisti razili heslo: Proletári všetkých krajín spojte sa! A teraz sa nám pekne globalizuje kapitál.

 10. Zrejme pod obrazkom R.Wiltona je mylne uvedene meo “Wilson‘

Leave a Reply