Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Ruská revolúcia 1917, kapitola 4, časť 2

Mýtus o nemeckej podlosti: Ruská revolúcia 1917, kapitola 4, časť 2

Boľševici preberajú moc

V októbri 1917 zvrhli boľševici Dočasnú vládu a tým zavŕšili židovský coup d’état ruskej vlády. Kerenský chcel postupne implementovať miernu formu socializmu v demokratickom strihu, ale bol príliš mierny a príliš pomalý, aby bol po chuti boľševikom. Lenin a Trockij chceli úplne prebudovať ruskú spoločnosť a vedeli, že je to možné iba násilím. Títo muži boli jakobíni a to čo chceli bolo v štýle Francúzskej revolúcie – vládu teroru. Jedným z prvých činov týchto židovských boľševikov po prevzatí moci bolo prijatie zákona zakazujúceho antisemitizmus. Jeho porušenie sa trestalo smrťou.

gv-4-7

Lenin reční k ľudu na ulici v Petrohrade. Lev Trocký stojí vedľa pódia na pravej strane

Židia a ruská revolúcia

Skutočnosť, že Židia tvorili väčšinu vo vedení boľševikov pri ruskej revolúcii v roku 1917, rovnako ako aj v celom rade boľševických revolúcií, ktoré prepukli po celej Európe, je dnes starostlivo potláčaná. Výsledkom je, že židovská angažovanosť v týchto udalostiach bola do značnej miery vymazaná z modernej akademickej historiografie. Súčasní historici sú dnes prakticky nútení pod hrozbou odborného zruinovania podporovať názor, že Židia nehrali v boľševizme žiadnu zvláštnu úlohu, ale boli dokonca jeho obeťami. To je samozrejme iba zásterka v rozpore so skutočnými faktami. Štátnici a novinári tej doby si boli dobre vedomí židovského charakteru ruskej revolúcie, a že revolúcia je židovský puč voči ruskému štátu. Bolo tiež dobre známe, že boľševický režim, ktorý sa dostal k moci vďaka revolúcii, bol prevažne tvorený Židmi. Okrem toho aj komunistické revolúcie po celej Európe, ktoré čoskoro nasledovali ruskú revolúciu, boli pod taktovkou Židov. Ich cieľom bolo urobiť to isté v európskych krajinách, čo sa im podarilo v Rusku – to znamená zvrhnúť existujúce režimy a nahradiť ich sovietskymi socialistickými republikami pod kontrolou Židov. Je príznačné, že v každom jednom prípade, keď sa komunistom podarilo dočasne prevziať moc nad časťami európskych krajín, jedným z ich prvých počinov bolo postavenie antisemitizmu mimo zákon a zrušenie všetkých obmedzení na Židov. Jediný spôsob, ako získať reálnu predstavu o veci, je čítanie novín, časopisov a kníh napísaných v tej dobe. Mnoho z nich je dnes dostupných na internete.

Prebehli dva pokusy medzinárodného židovstva o prevzatie moci v Rusku; prvý v roku 1905 neuspel, druhému v roku 1917 sa to podarilo. Oba pokusy o prevrat boli naplánované a uskutočnené židovskými revolucionármi – ako z Ruska, tak aj mimo neho. Oba pokusy boli financované zahraničnými židovskými bankovými domami. Dnes je prísne tabu spájať Židov s ruskou revolúciou. Ale ak chceme pochopiť, čo sa skutočne v Rusku stalo počas revolúcie a po nej, a ak chceme pochopiť dopad revolúcie na iné národy v tej dobe, je dôležité porozumieť, akú úlohu Židia hrali – či už v revolúcii a následne v ruskej vláde, a taktiež v boľševických revolúciách po celej Európe, ktoré nasledovali po ruskej revolúcii. Tiež je nevyhnutné pochopiť podstatu vzájomného nepriateľstva, ktoré dlho existovalo medzi cárskou vládou v Rusku a ruským židovstvom. Je nevyhnutné pochopiť aj to, čo voči sebe cítili Židia a obyčajní ruskí ľudia. A nakoniec je potrebné pochopiť pomstychtivé nepriateľstvo Židov po celom svete voči cárskemu režimu v Rusku a ich neúnavné odhodlanie ho jedného dňa zvrhnúť.

Pôvod východoeurópskych Židov

Na konci 19. storočia žila väčšina svetovej židovskej populácie vo východnej Európe v oblasti označovanej ako „pásmo židovského osídlenia“. Oblasť pozostávala z Poľska, Bieloruska, Ukrajiny a Litvy, všetko súčastí ruskej ríše, ale nie samotného Ruska. Zaujímavou otázkou je, ako sa tam dostali. Odpoveďou je, že tam vždy boli. Neprisťahovali sa z inakade, bola to ich prirodzená vlasť.

Títo Židia neboli tí istí, ako biblickí Židia zo Svätej zeme. Boli to potomkovia Chazarov, ktorí od staroveku žili v oblasti medzi Čiernym morom a Kaspickým morom, ktorá je dnes prevažne časťou Gruzínska. Chazari hromadne konvertovali na judaizmus koncom ôsmeho storočia. Neexistuje žiadne biologické spojenie medzi týmito chazarskými Židmi hovoriacimi jidiš, a starovekými semitskými Židmi zo Svätej zeme. Potomkovia Chazarov sa dnes označujú ako aškenázski Židia. 85 % svetovej židovskej populácie a 90 % židovskej populácie v USA sú aškenázski Židia. Jidiš je druh zmiešaného jazyka, ktorí si Chazari vyvinuli a používali pri obchodoch v strednej Európe. Niektorí hovoria, že jidiš je nemecký dialekt, ale nie je to celkom tak. Gramatická štruktúra sa líši od nemčiny, aj keď asi polovica slovnej zásoby jidiš sú nemecké slová. Mnoho slov v jidiš je chazarského pôvodu. Napríklad bežné židovské priezvisko Kagan je chazarské označenie „kráľa“. Židovské priezvisko „Kazan“, ako napr. Elia Kazan, je chazarské meno.

gv-4-8

Chazaria, domov Chazarov, ktorí sú predkami dnešných aškenázskych Židov. 85 % svetovej židovskej populácie sú aškenázi.

Chazari sa pohybovali po šírych stepiach medzi Čiernym a Kaspickým morom a severne od ukrajinského mesta Kyjev. Bola to zmes dvoch etnických typov. Podľa Arthura Koestlera v knihe Trinásty kmeň (1976), boli južní Chazari skôr hnedí, turecko-mongolského typu, zatiaľ čo severní Chazari bližšie ku Kyjevu boli skôr blondýni s modrými očami, alebo európskeho vzhľadu. Tieto dva typy možno vidieť u aškenázskych Židov dodnes.

Chazari prijali judaizmus za svoje náboženstvo približne v rovnakej dobe, ako Rusi prijali grécku ortodoxnú vieru. V oboch prípadoch išlo o masovú konverziu, ktorá prebiehala približne rovnako. Rusi priviedli z Konštantinopolu mnoho pravoslávnych kňazov, aby im pomáhali stavať kostoly a učiť ruský ľud novému náboženstvu. Chazari podobne priviedli mnohých rabínov, aby učili ľud judaizmu a pomohli im budovať synagógy. Chazarskí Židia prijali Talmud, ústredný text judaizmu, ktorý zahŕňa židovské právo, etiku, filozofiu, zvyky a históriu Židov, a prijal ho za svoj. Tiež prevzali všetky židovské sviatky, všetky tradičné židovské rituály a obrady. Inak povedané, prijali judaizmus ako celok, vrátane židovského zvyku rasovej čistoty a zákazu manželstiev mimo vieru.

Tento kedysi bojovný národ ovládal celý región, ale nakoniec stratil moc a usadil sa ako náboženská a etnická menšina medzi vikingskými Rusmi a Slovanmi východnej Európy. Židia v 19. a 20. storočí vo východnej a strednej Európe boli všetko potomkovia Chazarov. Títo chazarskí Židia, alebo aškenázski Židia, tvorili najväčšiu etnickú menšinu Ruskej ríše. Podľa sčítania ľudu z roku 1897 ich bolo 5,2 milióna. Takmer všetci Židia v Európe prišli z Chazarie na východe, nie z Palestíny alebo od Stredozemného mora.

Hoci sa Židia sústreďovali najmä vo východnej Európe, putovali aj ďalej do Európy a tvorili malé menšiny v mestách a centrách hostiteľských krajín. Tvorili akýsi vzťah „parazita a hostiteľa“ s väčšinovou kresťanskou populáciou. Mali tendenciu usádzať sa v „parazitných“ profesiách, ako obchodník, sprostredkovateľ, požičiavateľ peňazí a vyhýbali sa práci v poľnohospodárstve alebo miestam, kde bolo treba veľa manuálne pracovať. Mali sklony izolovať sa v uzavretých komunitách, ktoré sa stali známe ako „getá“ a neženili sa mimo svojej rasy. Títo aškenázski Židia sa vyznačovali vysokou inteligenciou a veľkou súdržnosťou, úzkou spoluprácou a vzájomnou podporou, obvykle na úkor miestnej nežidovskej „hostiteľskej“ populácie.

Židia mali tiež svoje vlastné zákony a etický kódex, ktorým riadili svoj život. Talmud umožňuje Židom jednať s nežidmi inak, než so Židmi. Učia sa byť čestní a úprimní navzájom, ale nemusia tak jednať s „neveriacimi“. Dôsledkom toho si vybudovali neblahú reputáciu za podvodné praktiky a zneužívanie dobromyseľných, nenáročných gójov. Všade, kde žili Židia, vždy boli označení za „parazitov“, ktorí nič vlastné nevybudovali, ale využívali pracovitosť hostiteľského národa.

Príčiny ruských pogromov na Židov

Na prelome 19. a 20. storočia žila väčšina Židov v oblastiach, ktoré boli pod vládou Ruského impéria. V imperiálnom Rusku tej doby existovalo okolo 650 protižidovských zákonov; boli považované za nevyhnutné, aby chránili ruský ľud pred židovskou chamtivosťou. V žiadnej inej krajine na svete nebol antisemitizmus tak hlboko zakorenený – od najnižších úradníkov a obyčajných ruských vojakov, ktorí tvorili cisársku armádu, cez ruskú pravoslávnu cirkev, až po vládu a samotného cára. Všetci títo ľudia, ktorí riadili životy miliónov obyvateľov, boli takmer zhodne voči Židom podozrievaví, obávali sa ich a bezpochyby ich nenávideli. Židia mali povesť spurných rebelantov, hrabivých a agresívnych vykorisťovateľov hostiteľskej kresťanskej populácie.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

40 komentárov

 1. Vážení priatelia. Keďže očividne nie je záujem o preklad tejto knihy, preklad touto časťou ukončujem. Ďakujem za trpezlivosť. 🙂

 2. Ono je tam hodně už mnohokrát probíraných faktů,třeba jako to omílání o chazarském původu východoevropských Židů, čili Aškenázců. Proto to asi nikoho moc netankuje. O „rudém teroru“ toho byly taky napsány štosy a když budu chtít znát o tom jak se bolševický teror šířil Evropou, přečtu si toto – http://www.white-media.info/nova_levice_prvni_uder_kulturniho_marxismu.html

  Proto za účelnější bych považoval přeložit či alespoň se hodit jistý výtah (podobně jako u knihy Alexeje Širopajeva Vězení národů) z vybraných kapitol, které se nás týkají!Mě jako čecha např. zajímá kapitola 17 – Nemecko anektuje Sudety! Ale také ty kapitoly týkající se skutečně Německa, jako kapitoly 13, 14, 15 a 22.

  • Dovolím si nesúhlasiť. To, že tie fakty poznáte vy a pár vašich známych ešte neznamená, že o nich vie aj zvyšných povedzme 99 % populácie. Naviac je kniha o Nemecku a propagande proti nemu. Na to je dobré poznať aj súvislosti. Kto ju viedol, prečo ju viedol a akými spôsobmi.

   • O. K. Ale já to myslel vzhledem k tomu problému financování! Na to Vězení národů od Širopajeva se taky nikdo neskládal, ne? Mohl by se sem hodit jen nějaký podobný popis zbytku knihy formou „autor tvrdí v kapitole té a té to a ono – zkrátka provést výtah zásadních faktů, který se nás týkají či mají nějaký přesah. Protože jinak to nemělo moc smysl překládat jen část knihy, ne?

    • Poviem to inak. Na preklad – a teraz pozor – ČLÁNKU „Väzenie národov“ sa neskladal nikto, rovnako ako na žiaden článok zverejnený na prope. Bol to článok, ktorého autor prečítal knihu a urobil z nej výcuc. Uvediem príklad. Pokiaľ knihu prečítate vy a napíšete z nej hutný obsah, ja ho s radosťou preložím zdarma. 🙂

     Ono to ani nie je tak o peniazoch, ako o ochote podporiť prop. Pri knihe je jasne určený rozsah a niekoľko častí prekladám zdarma, aby si čitatelia urobili predstavu. Buď môj výber zaujme, alebo nie. Ale aj ak by to bol vyslovený prepadák, ide o princíp. Pokiaľ nás niekto chce podporiť, urobí to bez ohľadu na to, či ho kniha zaujíma alebo nie. S ohľadom na to, že absolútna väčšina čitateľov hovorí z nejakého mne neznámeho dôvodu „nie“, uvažujem, či vôbec má význam pokračovať ďalej v tomto projekte. Je pravdou, že vďaka tomu, že nefandíme slobodomurárskym projektom typu Zem a Vek, alebo Slobodný vysielač, nepokladáme Rusko a Putina za jediných spasiteľov sveta, ani sa veľká podpora v „protiprúde“ čakať nedá. Ale to už je náš osud – naše presvedčenie nie je na predaj.

     • Taky mě lezou už krkem ty „putinovci“! Chodím na web Nová republika a tam je to nekritizovatelý Bůh! I Marxovy citáty smažou, pokud v nich útočí na Rusko! To přitom ale jde o Rusko carské! A o tom oni nechtějí ani slyšet, monarchisté jen proto že kritzují Putina a jeho kliku nosatých oligarchů jsou pro ně „pátá kolona“ apod. Jde to všechno nějak do kelu! Blog Náš směr,který se tomu vymykal a vydával netradiční pohledy na dějiny už zastavil aktivity.Útočili na něj naši šovinisti, že prý podporuje „anitčeské sudeťáky“ apod.Už proto by protiprudu měl být zachován!

     • Všímam si mnohých ľudí, pre ktorých je cárske Rusko doslovne stelesnením raja na zemi. Ako keby vtedy neexistoval žiaden útlak, nestrieľalo sa do ľudí a cár báťuška bol absolútne spravodlivý. Len sa o tom toľko nepíše. Černovský masaker na Slovensku (teda hornom Uhorsku v tej dobe) si vyžiadal 15 obetí a postavil na nohy celú Európu. V tej dobe na sibírskych zlatých poliach zastrelili 10x toľko štrajkujúcich a čo sa stalo? Absolútne nič. V Petrohrade úplne rovnako. Takže tu máme aj odvrátenú stránku cárskeho Ruska. Aj keď je fakt, že oproti boľševikom bol cár iba neschopný amatér.

      Čo som tým chcel povedať. Ľuďmi „cloumají“ ich názory a je len málo tých, ktorí sa na veci dokážu pozrieť v kontexte tej doby. Všetko posudzujú podľa dnešných štandartov. Sudetskí Nemci boli zlí (lebo chceli rovnaké práva ako Česi), cár bol dobrý (pretože sa nebrodil po členky v krvi ako boľševici) atď… Samozrejme, hodne som to zjednodušil. Záver by však mal byť jasný – delenie iba na dobro a zlo je chybné a navyše sa časom vnímanie dobra a zla mení. Je mnoho odtieňov medzi týmito krajnosťami a takmer všetky dejinné udalosti spadajú medzi hraničné hodnoty, neležia na nich. Absolútne dobro či zlo jednoducho neexistuje. Ale to už som asi dosť odbočil. 🙂

     • Milý Mr.Prop. neviem pre koho je carske rusko stelesnenim raja. To je blbost. Ako ste povedali Vy, nelietajme od jednej krajnosti k druhej. Rovnako aj Stalin. Hodnoďte ho v kontexte doby. U mňa to ma dobré. Má môj obdiv za to ako zničil piatu kolónu a ako vyviedol Rusko z leninizmu až k atómovému veku. Nebudem to “ kebylizovať“, ktovie ako… by to šlo nebyť jeho vraždy Berijom. Škoda, že nedokončil svoju poslednú veĺkú úlohu. Nebolo by dnes v Rusku oligarchov. V tomto poslednom neuspel, vyhrali jeho vrahovia. Vyhrali. Znicili nielen ZSSR ale aj Rusko. V poslednej chvíli prišiel Putin. Vďaka Pane, nech Pán žehná jeho kroky a ochraňuje tohto človeka.

     • To, že vy nepoznáte ľudí, pre ktorých je cárske Rusko „stelesnením raja“ ešte neznamená, že ich nepoznám ja, alebo že neexistujú. Že je to nezmysel som vyargumentoval už v predošlom príspevku.

      Viete čo je pre mňa nepochopiteľné? Ako človek, ktorý sa tak jednoznačne hlási ku kresťanstvu ako vy, dokáže velebiť boľševického Stalina, ktorý programovo potieral cirkev, z ktorej zostali len poslušné otrocké zvyšky. Ako dokážete velebiť a žehnať Putina, ktorý voči cirkvi má nepochybne veľmi podobný postoj ako Stalin (boľševická výchova sa nedá len tak zmietnuť zo stola), len navonok sa tvári ako zástanca pravoslávia, lebo mu to uľahčuje udržanie moci. Ani najmenej nepochybujem, že Putin je tvrdý ateista, ktorý cirkev síce nenávidí, ale využíva. Podobnosť s Ficom v tomto smere nie je žiadna náhoda.

     • Pokiaľ ide o Putina, tak by som k tomu len dodal, že ako súkromná osoba je celkom liberálny. I Dugin sa o ňom vyjadril, že pokial ide o jeho osobné postoje, tak ide o liberála a tradicionalisticko-konzervatívna orientácia Ruska je z jeho strany len pragmatizmus.

      Inak spomínate si ešte na „lesbické duo“ Tatu (https://www.youtube.com/watch?v=8mGBaXPlri8)? Svojho času veľmi populárne i na Slovensku. Keď boli na vrchole svojej popularity, tak sa ani Putinovi nehnusilo pozvať si ich na oslavu narodenín a užívať si ich lesbo show. To bolo však ešte v období, keď chcel byť Putin so Západom zadobre. Dnes je Rusko už niekde inde.

     • Dobre, iste, ja netvrdim , že existuje iba to čo poznám ja. Tak obmedzený skutočne nie som. Reagoval som v duchu, že na prop.org som si takých ľudí nevšimol.
      Ale položili ste mi otázku. Stalin a cirkev. Sám Stalin bol studentom seminára. V prvom rade ja nevelebim Stalina. Stalin je v pekle. Ale páci sa mi, že sa postavil a dlho odolaval Sionu. Rovnako aj Putin. To je celé. A preto zehnám Putinovi. Samozrejme Putin nemusel riešit to co Stalin, tak aj jeho ruky nie sú zašpinené od krvi tak ako Stalinove. Stalin Rusko a Rusov zachránil. Lebo to čo chystal Lejba Bronstajn pre Rusov bolo 1000 x horsie.

     • No tak to by som mohol rovno velebiť Obamu, lebo ak by na jeho mieste bola Clintonová, bolo by to pre USA horšie… Proste túto otrockú logiku nechápem a chápať ani nechcem.

     • Prepáč, ale to nie je moja logika. Čosi podstatné Ti uniklo. Stalin bol sám a vytrhol moc z rúk obrovskej profesionálnej organizácii, zorganizovanej na rasovom, náboženskom , ideologickom princípe s mamutími fondami. A to je panáčik čosi. Skutočne ten gruzínsky kocúr, vychytal židovské myši. A bol by to urobil úplne ,keby ho nezavraždili na Purim 1953. Ale to uz je kebylizmus. V tomto sa jednoducho mýliš, v tomto totiž nie je ziadna otrocká logika ani logika otroka. Obama ci Clinton, jeden cert. Ale Stalin a Bronštajn rozhodne nie. To bol totiž presne dôvod, pre ktorý museli zvaliť ZSSR. Stalin vytrhol Sionu jeho vlastný výtvor a namieril ho proti nemu. Zabránil v jeho rabovaní a zotročovaní. To nie je malá vec. To je skutočne práca giganta.A podarilo sa zničiť jeho prácu az v roku 1991 Gorbačovovi. Putin zabránil najhorsiemu, pretvoreniu Ruska na bábkovy štát a jeho rozparcelovanie. Dnes uspesne vzdoruje satanovi.

     • Samozrejme je toto kopa nezmyslov. Stalin nemôže byť v pekle, to by najprv peklo muselo existovať. Potom nie je divu, že veríte aj ďalšiemu nezmyslu. Žiaden gruzínsky kocúr totiž nevychytal žiadne židovské myši. To je úplne pomýlené. Stalin zlikvidoval konkurenciu. Teda, aby bolo jasné, likvidoval ich nie pre ich pôvod (kľudne to mohli byť hoci aj Číňania), ale preto, že ohrozovali jeho pozíciu. Len náhodou (pre účely tejto diskusie to tak berme, vieme, že to až taká náhoda nebola) bolo mnoho z nich Židia. Minimálne rovnako veľké množstvo Židov (podľa mňa rozhodne viac) zostalo na svojich pozíciách, ba dokonca aj postúpilo. To je jasný dôkaz toho, že nešlo o etnické čistky ale vyslovene o mocenský boj. A pripomínam, že počas týchto čistiek neboli ani zďaleka likvidovaní iba Židia. Dokonca ich nebola ani väčšina. Len boli viac na očiach, pretože boli najmä vo vyšších pozíciách.

      Radi by ste videli Stalina ako záchrancu Ruska pred židovským morom. Ale to je úplný nezmysel. Stalinovi nešlo nikdy o nič iné, ako o seba a moc, už vôbec nie o národ, a je jedno ktorý.

 3. Za velice zajímavý pokládám tento ruský monarchisticko-kozácký web (konkrétně tu je článek k dokumentu o Petru Stolypinovi) – http://iks2010.info/?p=101761

  Lze se v tomto dokumentu mimo jiné dozvědět, že nebýt oné osudné kulky vypálené Židem Bogrovem, nešlo by Rusko nikdy do války s Německem! Stolypin by tomu zabránil ve spolupráci se svým jinak úhlavním nepřítelem Rasputinem a ex-premiérem de Vittem! Rusko by na případnou válku bylo dokonale připraveno do 30-ti let! Ale i tak by jí nevedlo, pokud by samo nebylo napadeno a to by asi nebylo, protože bez zničení Německa a Rakousko-Uherska by zednáři a bolševici neměli šanci vyvolat revoluci a tedy by nevzniklo ani fašistické a nacistické hnutí. Nebyla by ani druhá světová válka a tudíž by nebyly vyvinuty jaderné zbraně. V roce 1990 by Ruské impérium mělo 600 milionů obyvatel a bylo by ekonomicky i vojensky nejsilnější zemí na Zeměkouli …

  • Iste bola by to pravda. A poviem úprimne veľmi ma to mrzí. Lenže, Stolypina zavraždili, Rasputina jak by smet, DeWitte zomrel v 1915. Veĺka vojna prebehla ako bola naplánovaná, Rusko,Rakúsko, Nemecko ju neprežilo. Keby pes nekakal, tak by ho roztrhlo.
   Výsledok je že Rusko má úbohých 143 miliônov a nie 600 miliónov obyvateľov. My môžeme byť radi, že sa Lejbovi Bronštajnovi nepodaril pôvodný úmyseĺ a cieľ:Musíme ho (Rusko) změnit na poušť obývanou bílými negry, kterým zabezpečíme takovou Tyranii o které se nikdy nesnilo ani těm největším despotům Východu.
   Rozdíl bude jen v tom, že tato Tyranie nebude zprava, ale zleva a nebude bílá, ale rudá. V pravém slova smyslu bude rudá, protože se při tom prolijí takové potoky krve, před kterými zůstanou v šoku a zblednou všechny kapitalistické války. Největší bankéři zpoza oceánu budou pracovat v úzkém kontaktu s námi… Pokud my vyhrajeme revoluci, rozdrtíme Rusko na jeden velký hřbitov a na jeho hrobech upevníme moc sionismu, který se stane tak silným, že před ním poklekne na kolena celý svět. My jim ukážeme, co to je skutečná moc. Cestou teroru a krvavých lázní ruskou inteligenci dovedeme do úplného zničení, do idiotismu, do zvířecího postavení.“
   Že jeden čert Štalin vyhnal diabla Bronštajna a nadôvažok mu rozťal hlavu cepínom. Smiešny trest za to peklo na zemi, ktoré spôsobil Rusku a Rusom. Za červený reror, ktorého bol autorom.

  • Možno budem pôsobiť ako kverulant, ale s týmto názorom nesúhlasím. Náhodou práve čítam prvý diel „Dejiny Ruska“ a práve som pri Stolypinovi. Dejiny idú vlastnou cestou a jeden človek na ne síce môže mať aký-taký vplyv, ale nič zásadné. Vojna z Nemeckom sa neodvíjala od rozhodnutia a vplyvu jedného človeka, ale od geopolitických realít. Rusko malo záujem o Bospor, ktorý bol de facto v Nemeckej moci. Naviac Rusko malo zmluvu s Francúzskom o vstupe do vojny proti Nemecku. Ani desať Stolypinov by za takejto situácie vojne nezabránilo. Naviac, aj ak by Rusko do vojny nevstúpilo, bolo už v takom rozklade, že k revolúcii by došlo aj tak. Bol by to len odklad o pár rokov. Možno by získali prevahu v revolúcii eseri alebo kadeti namiesto boľševikov. Ale ruku na srdce – čert ako diabol. Skôr si myslím, že revolúciu mohla viac oddialiť rýchla a víťazná vojna.

   • Kverulant nie ste , ani tak nepôsobite, ale pravdu však rozhodne nemáte. Skoro v ničom, čo vravíte. Po prvé , osobnosť aj ked jedna jediná, môže dramaticky a osudovo zmeniť dejiny. Viď Ježiš Kristus, Mohamed, Karol Marx. Či bol Stolypin tou osobou je otázka. Tam sa pohybujete na tenkej hrane. Nuž zavraždili ho. Ostatné je kebylizmus. Nemáte pravdu v tom , že Rusko bolo v rozklade. Rusko v žiadnom rozklade nebolo. Ani mravnom ani žiadnom. Rusko bol v obrovskej trasformácii a to je rozdiel. Veľmi pekne to spracoval F.I. Dostojevskij v svojich románoch a konkrétne v „Besy, “ tam ukázal v roku 1872 kam povedie revolucia. To čo sa udialo v Rusku, sa udialo vo Francúzsku o 140 rokov skór. Ja som starý Monarchista a vývoj mi dal za pravdu. Ukázal , ze Rusko bez monarchie žir nemoze, lebo to čo bolo v Rusko potom zákonite zgravitovalo vzdy a zásadne na akúsi monarchiu !!!!
    Nenadarmo aj Putina aj Stalina k cárovi prirovnávajú.

    • Ale prosím vás, to čo hovoríte je strašne povrchné. Ak by nebol Ježiš, bol by niekto iný. Základy už boli položené mithraizmom, majú toľko podobností, že to nemôže nikto súdny ignorovať. Bolo iba otázkou času, kto a kedy s tým (alebo niečím veľmi podobným) príde. To isté s Marxom. Ak nie Marx, tak Engels. Základy pre marxizmus boli už tiež položené. Jedinec je nepodstatný, dôležitá je myšlienka a tá skôr či neskôr vyjde na povrch – je to historická nevyhnutnosť. A je úplne jedno, kto s ňou príde. História si svoju cestu nájde.

     A Rusko bolo v totálnom morálnom rozklade. Spomeňte si na rok 1905 – už vtedy to bolo na hrane. Ruské impérium sa už pomaly rozpadalo, podobne ako pred tisícročiami Rímska ríša. Nejaké pokusy o reformy to nemohli spasiť.

     • Fíha. To sa divím. Viete o to že hovoríte úplne to isté čo oficiálna historia ? Presne rovnako argumentujú obhajcovia Veĺkej Francúzskej revolúcie. A podĺa mňa to je rovnaký argumentačny blábol. Rozvrátili obidve impéria Slobodomurári, nie pretože to bolo „nevyhnutné“ ani kvôli „morálnemu rozkladu“, ale pretože to chceli oni. A výsledok ?? Poznáme. Rovnako Francúzsko aj Rusko sa prepadlo civilizacne a morálne 100 rokov za opice. Tak aký pokrok? Úpadok! Tak kto je tu povrchný?
      A rok 1905. To bola klasická zástupná vojna nie proti Japonsku, ale proti USA,GB, FR. Tažko sa bojuje proti celému svetu. Rusko sa rozpadalo ale nerozpadlo sa doteraz.?

     • No a? To mám teraz klamať, že cárske Rusko nebolo v rozklade? Alebo Francúzsko pred revolúciou nebolo v rozklade? Len preto, že to tvrdí aj „oficiálna história“? Druhá vec je, kto, ako a prečo ich do rozkladu dostal. Ten rozklad je však nepopierateľný.

     • Prečo klamať ? Viete dobre sám,že vsetko je relatívne. Aj posudzovanie stavu. Zoberme si náš socík. Tiež sa tvrdilo, ze je v rozklade. A výsledok 1989 je taký, že rozklad je ešte väcši ako bol. V ničom nedosahujeme stav v roku 1989. A tak je to zo všetkými mne známymi revoluciami a prevratmi. Po nich je ešte horsie ako bolo. Viď známy prejav Havla v r.1990 . Z toho plynie ,že klamú Tí ľudia, čo hovoria o rozklade pred revolúciami. Nakoniec sa ukázalo, že rozklad je to čo nastalo po revolucii a nie to čo bolo pred nimi. A že sa zneužila nespokojnosť , ktorá je vzdy aby sa dosiahli isté ciele. Tak je to aj s VOSR a VFR. A preto tvrdím, žiaden rozklad nebol. Boli problémy, samozrejme ale rozklad nastal potom. Po roku 1917 a 1784. Tak to vidím ja. Fakt je ten, že RUSKO na prelome storočia bolo najrýchlejšie sa rozvijajúcou ekonomikou sveta. Samozrejme, že prehriata ekonomika musela mat problémy. A ak cárizmus bol krvavý , tak potom čo bol socialzmus 1917 až do 1945?? To by sme ako nazvali ? ? Alebo taký Kadáffí, vraj diktátor a tyran. Dobre. Ale to čo nastalo po jeho páde, vyzniéva tak, že Kadáffí vyzerá ako svätý Mikuláš a jeho režim ako raj na zemi. Toľko o rozklade a tyranoch.

   • Ale máte pravdu v hodnoteni medzin. Situacie. Áno Rusko chcelo Bospor. Ale nechcelo vojnu. Škoda, že ho nezískalo už skôr. A v tom jemvelká vina hriech GB, Fr.

    • Áno, z tohto hľadiska je pravdou, že Rusko nechcelo vojnu. Nemci im mali vydať Bospor a žiadna vojna by nebola. Mali zlikvidovať svoje fabriky a nebola by vojna s Anglickom. Mali postúpiť Alsasko-Lotrinsko Francúzom a nebola by vojna s Francúzskom. A výsledok je jasný – vinníkom je Nemecko, pretože sa nechcelo dobrovoľne vzdať svojich území… 🙂 Dotiahnuté ad absurdum…

     • No skutocne ad absurdum. V prvom rade Nemecko žiaden Bospor nemalo. Hovoril som v tejto suvislosti o GB a FR. Mal som na mysli Krymskú vojnu. Škoda ,že Rusko nezískalo Bospor vtedy, malo by to dalekosiahle civilzacne dosledky.

     • Rusko v žádným rozkladu nebylo,naopak! A to ani politicky, však rusko-japonskou válku by vyhráli! Ztráty Japonců u Mukdenu byly takovýho rozsahu, že stašilo na jednání v Portsmuthu de Wittemu jen pohrozit obnovením bojových aktivit a hned americká delgace tlačila na Japonce, aby souhlasili s jeho navrženým pro Rusko výhdným řešením.Na jedná ní dorazil i jistý Jacob Schiff a svěe div se – začal vyhrožovat japonský vládě! Aby zkorigovala své neskromné požadavky na reparace. Nechápal jsem zprvu proč, ale pak mi došlo, že v té době vyvolaly jisté síly v Rusku neúspěšný puč, o jehož výsledku ještě nebylo rozhodnuto a tak se Jacobovým šéfům jevilo jako účelnél, aby ruské zlato zůstalo v ruských bankách:). Doslova je varoval že pokud nepřijmou zisk jižního Sachalinu jako dostatečné odškodnění, nebudou Japonsku poskytnuty další válečné úvěry!
      Revoluce nakonec ale euspěla a Rusko pod vedením Stolypina pokračovalo v nebývalém ekonomickém růstu, přerušeném právě jen událostmi 1905/06. Cituji: „V posledných desaťročiach pred vypuknutím prvej svetovej vojny ruská ekonomika prudko stúpala. V rokoch 1890 – 1913 bola najrýchlejšie rastúcou ekonomikou sveta. Železnice sa stavali a otvárali dvojnásobnou rýchlosťou oproti sovietskej ére. Medzi rokmi 1900 a 1913 sa produkcia železa zvýšila o 58 %, zatiaľ čo produkcia uhlia sa viac ako zdvojnásobila. Obilie vyvážané z Ruska vyživovalo celú Európu. V posledných desaťročiach v krajine prekvital aj kultúrny život. Všetko sa zmenilo s prvou svetovou vojnou, ktorá bola katastrofou nielen pre Rusko, ale pre celý západ.“ – https://beo.sk/historia/115-vyvrazdenie-carskej-rodiny-a-nastolenie-bolsevizmu-nebolo-dielom-ruskeho-ludu-ale-zlocinom-cudzieho-uzurpatora

     • Koneckonců to potvrdil i Parvus! Když přišel poprvé za Leninem, řekl, že není naděje na žádnou revoluci v Rusku pokud nebude poraženo ve válce! Doslova řekl – cituji: „… nedávno Romanovci slavili 300 let na trůnu! A pokud zvítězí v této válce, čeká je nejméně 300 dalších!“

     • Aby nedošlo k nedorozumeniu. Mám na mysli rozpad spoločnosti, nie územia. Anarchisti, eseri, dekabristi, kadeti, komunisti, nehovoriac o židovskom bunde – to nespadlo cez noc z neba. Nacionalistické pnutia u Poliakov, Ukrajincov, Bielorusov, Fínov tiež neboli krádkodobou záležitosťou. To, že existovala veľká (a dodávam, že aj mocná) cárska armáda, ktorá udržiavala celé impérium pokope je nepochybne pravda. Ale fungovalo to ako tlakový kotol, ktorý čakal iba na príležitosť, na tú najmenšiu skulinku, aby mohol buchnúť. A presne tu dochádzam k podstate. Prehratá rusko-japonská vojna z roku 1905 bola takýmto spúšťačom, ktorý sa podarilo ako-tak zastaviť. Aj to len vďaka tomu, že sa odohrávala najmä na mori a pozemné sily neboli masívne nasadené (teda v porovnaním so svetovou vojnou). Teda nástroj vnútornej moci zostal nedotknutý. Ak by Rusko v roku 1914 rýchlo zvíťazilo, zrejme by sa toto pnutie trocha zmenšilo. Avšak prehry, vysoké straty na životoch, demoralizácia armády, neschopnosť veliteľov – to všetko umožnilo roztrhnutie kotla. A tento výbuch by prišiel skôr či neskôr.

      Čo sa týka ekonomiky. Nepochybujem, že ruská ekonomika percentuálne rýchlo stúpala. Ale ja mám akúsi nedôveru, keď niekto začne operovať percentami. 🙂 Predvediem na príklade: Slovensko má ekonomický rast 5 %, USA má 1%. Poráža teda Slovensko ekonomicky USA? Percentuálne áno, v reálnych číslach ani náhodou…

     • K tomu Parvusovi – ten výrok snáď nepovažujete za bernú mincu. 🙂 Naozaj si myslíte, že dnes, ba čo dnes, ešte o 200 rokov by stále v Rusku vládli Romanovci, alebo cár, ak by vyhralo Rusko vojnu?

     • Ĺutujem Mr.Prop, Montisan ma pravdu. Rusko sa naozaj rozvíjalo najrýchlejsie na svete. Vôbec malo úplne ale úplne iné problémy ako GB, FR, USA. Žiadna revolúcia nehrozila. Iba v snoch bankárov z volstritu. Ruska malo problém, nejsou lidi. V kázdom ohlade sa zvyšovali aj prijmi. Keby nebola vojna, všetko by šlo skvele. Až vojna vytvorila zlú situaciu. Rusi neboli pripraveny na vojnu. A to, čo argumentujes, je smiešne. Vsetci revolucionari stáli do vojnu za nič ničovaté. Este aj v roku 1917 to bola cisto chazarská zálezitost. Neradi to chlapci počujú ale bolo to tak. Bol to vlastne import. Stači si pozrieť napriklad vrahov carskej rodiny. Madarskí chazari do nohy. Az na veliteĺa. Nechcem tu omielať staré fakty. Kto je v obore vie. A primer USA a SvK v tempe rastu riadne kríva. Rusko bola typická prehriata ekonomika. Na revoluciu tam neboli podmienky. Veď samotný revolucionári to tvrdili. Ja sám si velmi dobre pamätam co ma ucili bolsevici na univerzite ! Vysledok ich sám prekvapil. Čakali revolucie tam kde boli robotnici vykoristovaný. V Rusku bol robotnik pán a rolnici im kaslali na revoluciu 2x !! Červeny teror!! A este raz, červeny teror Lejbu Bronštajna. Mužik zahodil flintu a utekal??domov za Marusiou. Červený teror spočival v tom, ze usiel vyvrazdili mu rodinu do nohy. Otca mater,bratov, ženu, deti. A potom bolsevici platili, mali šialené peniaze. Biely mali kulové. Prečo naši československy legionari prásili bolševika??? Boli taký skvely vojaci? Ale kdeze stali zamstaru báckoru. CERVENÝ KASLALI NA VOJNU!! A BIELY MALI HOLÝ ZADOK. TO JE CELA MUDROST.

   • Však jsem nepsal že on sám a jediný! Ale v součinnosti s de Vittem a Rasputinem! Ono to bylo na vážkách! Rozhodovali se celý den! Žádný pakty s Francií je nemohly donutit odvolat mobilizaci, což byl jediný požadavek německé vlády! Někteří rádci říkali carovi: „Neblázněte – my máme jednu fabriku na dvě stě německých! Jak dlouho myslíte že vydržíme?“ Ale válečná strana argumentovala právě „spojeneckou pomocí“ a potřebou pomoci účinně Srbsku! Čili onen panslavismus zneužívaný Francií zde sehrál onu zhoubnou roli katalyzátoru, který rozhodl ve prospěch války! Začalo to opravdu na Berlínském kongresu 1878, kdy Bismarckův postoj vlídný k Disraeliho politice zatlačování Ruska vedl nakonec k rozpadu tzv. dreikaiserbundu a to byla cesta k chybnému spojenectví s francií z roku 1883! Ale pozdě nebylo! Rasputin taky dokázal s pomocí svých stoupecnů u dvora cara odradit od účasti v tzv. balkánských válkách!

 4. “Stalin je v pekle…”

  ..Stlain nemôže byť v pekle, pán Svarga, to by ste mal vedieť, lebo ešte nebol ‘posledný súd’…

  “a dlho odolaval Sionu. Rovnako aj Putin….”

  …skutone? Putin, tak ako aj Trump sú obklopení židmi, Vy to ešte neviete?

  “Stalin Rusko a Rusov zachránil….”

  ….od čoho?

  • Ale môže. Nechajme teológiu bokom. Áno Putin žije v Rusku a tam žijú aj Židia. Lenže na rozdiel od USA, už neriadia štát, ako to bolo ešte za Jelcina. A v čom odoláva Sionu ? Napríklad aj v Sírii. Stalin zachránil Rusko, presne od toho čo sa dialo za Jeľcina , teda od vydrancovania a od rozparcelovania. A ešte od tohto :“ cieľ:Musíme ho (Rusko) změnit na poušť obývanou bílými negry, kterým zabezpečíme takovou Tyranii o které se nikdy nesnilo ani těm největším despotům Východu.
   Rozdíl bude jen v tom, že tato Tyranie nebude zprava, ale zleva a nebude bílá, ale rudá. V pravém slova smyslu bude rudá, protože se při tom prolijí takové potoky krve, před kterými zůstanou v šoku a zblednou všechny kapitalistické války. Největší bankéři zpoza oceánu budou pracovat v úzkém kontaktu s námi… Pokud my vyhrajeme revoluci, rozdrtíme Rusko na jeden velký hřbitov a na jeho hrobech upevníme moc sionismu, který se stane tak silným, že před ním poklekne na kolena celý svět. My jim ukážeme, co to je skutečná moc. Cestou teroru a krvavých lázní ruskou inteligenci dovedeme do úplného zničení, do idiotismu, do zvířecího postavení.“

   To ie citát Lejba Bronštajna zvaného Trockij. Naozaj , čert Stalin vyhnal diabla Trockého. A v tom zachranil Rusko.

 5. Vážení, čo keby ste radšej prispeli na preklad tejto skvelej knihy?

  • Každému, kto prispel som veľmi vďačný, takže aspoň tu vyjadrím poďakovanie za podporu. Nejde pritom ani tak o peniaze, ako o to, že mi dodávate vnútornú silu. Ďakujem.

 6. Kruci, takové děsivé chyby, to teda musí být historik, kristepane. Zinověv se vrátil spolu s Leninem ze Švýcarska, naopak Kameněv se vrátil spolu se Stalinem ze Sibiře. Jestli i ostatní „údaje“ jsou stejně validní, tak to s touhle knihou nebude asi moc košér.

  • No ozaj desivá chyba. Nepochybujem, že ak by to bolo opačne, celá história by sa odohrávala inak.

   • Jestliže píši pojednání o historii, tak ji musím znát. A jestli tam píši kraviny, tak tím zpochybňuji celou knihu (jakože při postupném pročítání jsem opravdu v mnohém velmi v rozpacích). Tento autor ale aspoň přiznal, že bolševickou revoluci provedl také Trocký (já bych řekl, že hlavně on) a současně uvedl, že jej vyslali Američané. Bohužel to dostatečně nezdůraznil, takto to vypadá, že tu VŘSR spískali jen Němci, což není pravda.

    • Viete, mám pocit, že ste absolútne nepochopil, o čom je kniha a kto je autor. Minimálne názov by vám mal napovedať. Takže vyčítať autorovi, ktorý píše knihu o Nemecku a o Nemcoch (a bájkach o ich vrodenom zle), že sa málo vyjadruje k Rusku a Trockému je poznámka dosť mimo.

     Taktiež autor nie je historik a na nepresnosti v knihe som už niekoľkokrát upozorňoval. Na druhú stranu som už čítal pár kníh z rúk „renomovaných“ historikov (minimálne mali tituly z tohto oboru), v ktorých mali v jednej kapitole viac chýb a najmä nepodložených dohadov, ako je v celej tejto knihe. Pravdupovediac, ešte som nevidel historickú knihu, ktorej obsah by schvaľovali všetci historici. Dokonca ani keby v nej bola iba jediná veta: „Včera vyšlo slnko na východe.“ Takže tak.

Leave a Reply