Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Národný socializmus verzus komunizmus – 2

Mýtus o nemeckej podlosti: Národný socializmus verzus komunizmus – 2

Najvplyvnejšou nacistickou príručkou po knihe Adolfa Hitlera „Mein Kampf“ bola kniha Alfreda Rosenberga „Mýtus 20. storočia“ (1930). Rosenberg mal doktorát z architektúry a bol jedným z hlavných ideológov nacistickej strany a editor nacistických novín „Völkischer Beobachter“. Rosenberg veril, že každý národ a kultúra majú vlastnú sadu povestí, v ktoré veria, alebo „národných mýtov“. Keď tieto mýty všetky zaniknú, zanikne aj národ. (Našlo by sa mnoho podobností medzi obdobím z konca Výmarskej republiky a súčasnej Ameriky. Americký mýtus založený na kresťanskej viere a ideáloch otcov zakladateľov je dnes pod neustálymi útokmi a je denne poškodzovaný.) Nemecké národné „mýty“ boli podľa Rosenberga v nebezpečenstve smrti a preto si dal za úlohu ich vzkriesenie.

Obr: Alfred Rosenberg

Rosenberg rozlišuje medzi „národom“, alebo „Volk“, a štátom. Národ sú ľudia, alebo „Volk.“ Štát je vládny aparát. Napísal:

„V dnešnej dobe už štát nie je nezávislý idol, pred ktorým sa musí všetko skloniť; štát nie je tým konečným, je len prostriedkom na uchovanie národa. … Formy štátu sa menia, zákony štátu sa pominú; národ zostáva. Z toho vyplýva, že samotný národ (Volk) je prvým a posledným; tým, čomu má byť všetko podriadené.“

„Žiaden európsky národ (Volk) nie je rasovo čistý, a to vrátane Nemecka. V súlade s najnovšími výskumami rozoznávame päť rás, ktoré vykazujú výrazne odlišné rysy. Je nepochybnou pravdou, že predovšetkým nordická rasa prináša Európe skutočné kultúrne plody. Veľkí hrdinovia, umelci, zakladatelia štátov vyšli z tejto rasy. … Nordická krv postavila nemecký život nad všetky ostatné. Dokonca aj tie skupiny, v ktorých je len malá časť z nordických rysov, majú základy v nordickej rase. Nordic je Nemec a vytvoril kultúry a ľudské typy západných, dinárských a východobaltických rás. Aj rysy skupín prevažne dinárských boli často vnútorne formované nordickými vlastnosťami. Zdôrazňovanie nordickej rasy neznamená zasievanie ‚rasovej nenávisti‘ v Nemecku, ale naopak – vedomé uznanie akéhosi rasového cementu v rámci nášho národa.“

„… V deň, keď nordická krv úplne vyschne, Nemecko bude v troskách, upadne do bezcharakterného chaosu. To, že mnoho síl na tom vedome pracuje, bolo už preberané do detailov.“

„Všetky európske štáty boli založené a chránené mužmi nordickej krvi. … V záujme zachovania Európy a nordických schopností Európy, musí byť Európa revitalizovaná a posilnená. Tým mám na mysli Nemecko, Škandináviu s Fínskom, a Anglicko.“

„Nordická Európa je osudová budúcnosť s Nemeckom v strednej Európe. Nemecko ako rasový a národný štát, a ústredná sila kontinentu, bezpečne strážiaca juh a juhovýchod; Škandinávske štáty s Fínskom ako druhá skupina zabezpečia severovýchod; a Veľká Británia na stráži západu a zámorských oblastí, kde je to v záujme nordických ľudí.“

Z Rosenbergovych vyjadrení je jasné, že sa Nemci – vrátane Hitlera – nikdy nepovažovali za „panskú rasu“, a nikdy sa tak nenazývali. Tieto obvinenia neboli nikdy nič iné, ako židovská propaganda. Postoj Britov v tejto veci bol totožný s nemeckým. Briti boli rovnakí nacionalisti ako Nemci, a považovali sa za súčasť nadradenej rasy. Naviac Briti aj Nemci otvorene pripúšťali, že sú rovnakej rasy aj krvi. (Napriek tomu po Norimberských procesoch Rosenberga obesili za vyššie uvedené názory.)

Židovský plán marxistickej Utópie

Kým sa Hitler a nacisti snažili vzkriesiť Nemecko na základoch národných mýtov nemeckého ľudu, ktoré považovali za jadro západnej, kresťanskej civilizácie, v Rusku sa Židia snažili zničiť tradičnú ruskú, kresťanskú kultúru. Keď komunisti pod vedením Židov získali moc v Rusku, Maďarsku a Španielsku, na prvom mieste ich programu bolo odstránenie kresťanských kostolov. Po tisíckach zatýkali kňazov, mníchov, mníšky a bez milosti ich strieľali, vypaľovali kostoly a katedrály. Hitler a nacisti považovali židovských komunistov za ničiteľov západnej kresťanskej civilizácie a zasvätili svoj život konečnému zničeniu komunizmu.

„Komunizmus“, o ktorom snívali marxistickí Židia vládnuci Rusku, a ktorí plánovali zaviesť aj vo zvyšku sveta (pokiaľ by sa im to podarilo), bol striktne teoretický (a úplne neodskúšaný) systém, ktorý predstavil Karl Marx. Podľa neho mali byť všetky vrstvy spoločnosti, celá ekonomika a politika spojené do jedného perfektného, beztriedneho, bezkultúrneho systému bez vlády, založeného na spoločnom vlastníctve všetkých výrobných prostriedkov (to znamená vo vlastníctve štátu), s kompletnou sociálnou a ekonomickou rovnosťou, ktorá mala nakoniec fungovať sama o sebe bez potreby mať vládu. Karl Marx a Friedrich Engels (obaja Židia) napísali „Komunistický manifest“, aby podnecovali násilné revolúcie po celom svete a dosiahli tento utopický cieľ.

Obr: Friedrich Engels a Karl Marx

Marxistická teória požadovala revolučné zvrhnutie buržoázie, nasledovala by prípravná fáza socializmu – alternatívne nazývaná „diktatúra proletariátu.“ Po nej mal prísť čistý komunizmus, konečný cieľ marxistického socializmu. Teoreticky by to bol beztriedny systém, bez vlády, kde by všetci žili spolu v perfektom poriadku.

Z dnešného pohľadu je pozoruhodné, že komunistická ideológia – tak zjavne hlúpa, dokázala pritiahnuť inteligentných a vzdelaných ľudí. Ale viera v komunizmus sa neobmedzovala na týchto takzvaných „intelektuálov.“ Marxistický komunizmus sa stal židovským sekulárnym náboženstvom. Komunizmus bol židovský vynález, ktorý prirodzene vzišiel z kolektivistickej židovskej kultúry a bol všeobecne prijatý na určitej úrovni takmer všetkými Židmi po celom svete. Komunizmus mal samozrejme aj nežidovských stúpencov, ale bolo to židovské hnutie, vytvorené Židmi, vedené Židmi a propagované Židmi. Bolo by nepresné tvrdiť, že všetci Židia prijali komunizmus za svoju vieru, ale drvivá väčšina tak urobila.

Obr: Marx, Engels, Lenin, Stalin

Zrejmou chybou v komunistickej ideológii bolo, že sa vzpierala ľudskej prirodzenosti a zdravému rozumu. Človek sa jednoducho nespráva tak, ako požaduje komunizmus. Lenin, Trocký a ďalší židomarxistickí revolucionári a vodcovia však boli presvedčení, že sa im to môže podariť. Podľa nich bolo kľúčom k úspechu vyvraždenie buržoázie („buržoázia“ v ich ponímaní bol všezahŕňajúci pojem, ktorý znamenal všetky triedy stojace nad robotníkmi a roľníkmi). Až do súčasnosti sa komunizmus nikdy nedostal za fázu „socializmu“, alebo diktatúru židovskej elity. K „diktatúre proletariátu“ nikdy nedošlo.

Židia sa považujú za Bohom vyvolený národ a teda prirodzene sú nadradení nežidom, medzi ktorými žijú. Napriek tomu boli po stáročia nežidmi utláčaní alebo dokonca vylučovaní. Z tohto dôvodu (okrem iných) živili v sebe intenzívny, spaľujúci pocit nespravodlivosti a rozhorčenia voči nežidom všetkých tried, ale najmä voči buržoázii, ktorá stála nad nimi. Opovrhovali nevzdelaným, poverčivým a vrúcne veriacim ruským roľníkom, ktorý nimi na oplátku tiež opovrhoval a opakovane vyvolával proti Židom pogromy. Ale teraz so štátnou mocou za chrbtom, Židia jednali s etnickými Rusmi ako s podrobeným národom, na ktorom sa mohli vyvŕšiť. Hľadanie pomsty je základný imperatív židovskej kultúry:

„Zabil si môjho bratranca; ja zabijem tvojho!“

Ich cieľom bolo pretvorenie Ruska na marxistickú Utópiu, o ktorej už dlho snívali. Títo boľševickí Židia videli obrovskú masu ruských roľníkov a proletárov ako poddajný, nekultúrny dav, ktorý by mohol byť vytvarovaný do „nového sovietskeho človeka.“ Pomocou neho by mohli dospieť ku komunistickému snu o „nebi na zemi.“ To všetko za predpokladu, že odstránia tradičnú ruskú kultúru – monarchiu, aristokraciu, vzdelancov, pravoslávnu cirkev. Židia neboli Rusi, ale cudzinci. Necítili žiadnu spriaznenosť ani súcit s Rusmi, ktorí mali byť zavraždení. Cítili iba nenávisť.

Obr: Demolícia katedrály Krista Spasiteľa v Moskve, 1931

Aby dokázali vytvoriť v Rusku Utópiu, prvou úlohou bolo zničiť existujúcu kultúru vrátane kresťanstva. Aby to boľševici dosiahli, rozpútali najväčšie krviprelievanie v histórii, omnoho horšie ako všetko, čo urobili Mongoli, a tisíckrát horšie ako čokoľvek, čo sa notoricky tvrdí o nacistoch. Ako príklad krvavej zlovôle týchto boľševických Židov, predseda Komunistickej internacionály Grigorij Zinovjev (vlastným menom Hirsch Apfelbaum) napísal 1. septembra 1918 v moskovských novinách „Krasnaja gazeta“ toto:

„Zatvrdíme svoje srdcia krutosťou a nemilosrdnosťou tak, že žiadne zľutovanie sa k nemu nedostane. Naše srdcia sa nezachvejú pri pohľade na more krvi nepriateľov. Otvoríme stavidlá tohto mora. Bez zľutovania, bez milosti. Nepriateľov budeme zabíjať po stovkách, po tisíckach. Utopíme ich vo vlastnej krvi! Za krv Lenina [postrelený v roku 1918, ale prežil], Urického [zastrelený v roku 1918], Zinovjeva [postrelený, ale prežil] a Voladarského [zastrelený v roku 1918] nech tečie prúdom krv buržoázie – mnoho krvi! Koľko len pôjde!“

Obr: Grigorij Zinovjev – boľševický revolucionár a sovietsky komunistický politik. Dlhoročný predseda Komunistickej internacionály

Boľševickí Židia zavraždili viac ako 40 miliónov etnických, kresťanských Rusov. Presný počet nebude nikdy známy. Bolo to tak strašné, tak desivé pre tradičnú vládnucu triedu zvyšku Európy, pretože videli možnosť, že sa to udeje aj v ich vlastných krajinách. To platilo najmä pre Nemecko, stále nestabilné v dôsledku prehry vo vojne, a s najväčšou komunistickou stranou mimo Rusko. Vedenie nemeckej komunistickej strany pozostávalo na 78 % zo Židov. Je teda div, že Hitler a národní socialisti videli Židov a komunizmus ako smrteľných nepriateľov Nemecka a západnej, kresťanskej civilizácie?

Skôr je divné, že to tak nevideli Británia a Spojené štáty. Spojenectvom so židovským, protikresťanským, ateistickým, komunistickým Sovietskym zväzom zničili Nemecko. Británia a Spojené štáty musia preto niesť bremeno zodpovednosti za úpadok západnej civilizácie po Druhej svetovej vojne.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

33 komentárov

 1. Marxistické myšlienky boli v Rusku, neskôr aj na Ukrajine, ideálnou zásterkou pre genocídu Slovanov. To čo sa tam udialo bolo totožné s tým, čo chcel Marx. Ten bol spolu s Engelsom tvrdý odporca Slovanov. V roku 1848 pre Neue Reinische Zeitung dokonca napísal – “nezmieriteľný boj, vojnu až do smrti proti Slovanom, tým zradcom revolúcie… je potrebné ich vyhladenie, bezuzdný terorizmus na nich“. Vzhľadom na to, ako aj na fakt, že to nenariadili etnickí Rusi, ale chazarskí židia, a že to spĺňalo body A, B a C „Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy“, nemožno poprieť že to bola genocída.

  • Pořád je hodně těch, co si myslí, že SSSR jako „slovanský stát“ byl ochráncem všech Slovanů (ruské – slovanské dubisko) a to přechází i na současné Rusko. „Rusko nás zachrání“, „my přece odjakživa patříme na východ“, „se západem nemáme nic společného“. Směšné, nebo smutné, nevím..

  • Onu genocidu nelze popřít, ale ONI to dělají. Kdy posledně se někde psalo nebo mluvilo o milionech povražděných za Ruské občanské války nebo milionech Ukrajinců (ale i Rusů), kteří zemřeli v důsledku kolektivizace? A když už se něco objeví, tak je to vždy ve stylu: „..kvůli válečným událostem zemřelo tolik a tolik lidí“, viníka nikdo neodhalí. A nebo jsou počty mrtvých záměrně snižovány – to neříkám z pohledu někoho, kdo přesně ví, kolik lidí tam zemřelo, ale z toho pohledu, že když se tím člověk zabývá delší dobu, tak novější a novější články (JEJICH) uvádějí menší a menší počty (třeba onen hladomor na Ukrajině, bombardování Drážďan a další). Na rozdíl od toho jednoho čísla, které je pořád na stejné výši, navzdory nejrůznějšímu bádání.

 2. si vezmite, že nejakých afričanov nám tu ani komunisti nenanucovali ako táto banda európskych príživníkov

  • Afričanov možno až tak nie, ale Vietnamcov a Kubáncov tu bolo zato požehnane…

   • Článok super, ale vzhľadom na to, že som ešte stále nedoriešil kobercové bombardovanie, sa k nemu yvjadrovať nebudem. Len taká otázka do fóra. Prečo tu diskutuje tak málo ľudí? Pritom články majú vysokú kvalitu a hlavne sú aktuálne a k veci. (naciionálny socializmus vs paleomarxizmus s narážkou na neomarxizmus ako podtext) Som z toho dosť smutný… . Snáď humanitné smery slovenských VŠ produkujú samých nekvalitných študentov, alebo majú snáď títo ľudia strach? Nerozumiem tomu… .

    • Takoví studenti asi navštěvují jiné stránky. Jejich názory mi tu stejně nechybí, leda že by byli odlišní od studentů v ČR..

    • Treba si uvedomiť, že toto je veľmi špecifická téma, v ktorej je zorientovaný málokto. Napríklad ja nediskutujem pretože v tom nie som zorientovaný tak dobre, aby mali moje príspevky pridanú hodnotu. A to už pre PROP píšem dosť dlho (hoci s občasnými prestávkami). Druhý dôvod bude, že PROP pozná relatívne málo ľudí. Tretí dôvod – strach… Na úvodnej stránke človek nájde niekoľko fotiek Hitlera a v najpredávanejších knihách je Mein Kapmf, Holocaust pod lupou, Sionské protokoly… Štvrtý dôvod je, že naozaj nie je veľa ľudí, ktorí by dokázali viesť inteligentnú debatu na úrovni.

   • to áno tí vietnamci aj sedia, kubáncov som veľa nevidel, ale predsa, nedá sa to porovnávať s týmto akú šialenosť predviedol Brusel, je v tom aj to, že v tomto systéme si možu robiť čo chcú, napr. mešity stavať a šíriť aj radikalizmus – nenávisť

 3. “Prečo tu diskutuje tak málo ľudí?”

  Odpoveď je jednoduchá. Nevedomosť, resp. neznalosť histórie, pretože im ju nikdo nikdy v škole, okrem demaggie a propagandy nepovedal, ale myslím že je to hlavne starch. Ľudia sa boja.
  Nedávno som videl video (myslím to bol program Slobodného rádia), rozhovor p.Kotlebu s nejakým doc. Klusom, vraj politológom, ktorý kritizoval Kotlebu, že vraj nesúhlasí, aby školské deti choidili na návštevy Oswienčimu. Podľa tohoto génia je to vraj veľmi dôležité a potrebné.
  Ručím za to, že keby sa ho pán Kotleba opýtal čo robili Rusi v Oswienčime od februára 1945 (Rusi tam prišli 27 januára 1845) do roku 1958 keď bol neprístupný, dokonca aj Američanom a iným západným novinárom – teda 13 rokov! – tak o tom ani nevie. A či to tiež tým deťom povedia! Ale nevie to asi ani pán Kotleba a veľmi málo ľudí, do dnešného dňa. Preto bez vedomostí je ťažko sa brániť proti demagógom tohoto druhu, ktorí tiež nič nevedia okrem histórie ‘vyrobenej’ židovskými “historikmi”.
  Samozrejme moja ďalšia otázka pánu docentovi politológovi by bola, či by sme naše deti neposlali aj do Katynu, ale hlavne do Ľvowa, Kurapaty (kde vraj leží až 250 tisíc nevinných ľudí povraždených židovskými komisármi a členmi GPU) a mnohých iných. Potom by som mu povedal, že jeho diplom nie je hodný ani papiera, na ktorom je napísaný.

 4. Jánosz, položil si celkom zaujímavú a aktuálnu otázku. Chceš vedieť, prečo tu nevidíš viac diskusií na témy, ktoré sa „prop:“ snaží otvárať.
  Dôvody k tomu patria v zásade do dvoch skupín:
  1) Širšia všeobecná – Slováci nie sú intelektuálne zameraní, Slováci ešte v histórii nevyprodukovali jediného originálneho mysliteľa, filozofa, a už vobec nie reformátora. Ak samozrejme nerátame armádu samozvaných kreatúr a polystyrénových atráp mysliteľstva, ako je napríklad infantil Michal Havran alebo to čudo, čo sa v poslednom čase často zjavuje v médiách, čudo menom Klus.
  Nečudo potom, že aj také slovenské intelektuálske kusy, ako je Magdaléna Vášaryová si musela nájsť svojho guru v zahraničí. Nedávno vyhlásila, že jej guru sa volá Zsygmund Bauman. Poľský Žid, ktorý sa najskôr v Poľsku živil likvidáciou nepriateľov bolševizmu, študoval filozofiu (čo iné, samozrejme), ušiel z Poľska do Veľkej Británie (kde inde, samozrejme), bez znalosti angličtiny prednášal v Anglicku filozofiu na univerzite (samozrejme, veď bol Žid) a písal premúdre knihy, len aby ho skutočný filozof z Ameriky usvedčil z plagiàtorstva. Bauman okrem iného napísal aj knihu s premudrym názvom  Postmodernizmus a holokaust. Zaujímavé je, že aj keď si vybral taký intelektualsky znejúci titul (samozrejme, veď je Žid), dodnes nikto presne nedokázal presne definovať, čo to ten postmodernizmus je.
  No vidiš, Slovenka Vášaryová, ktorá už chcela byť na tomto svete všetko, uchádzala sa o všetky funkcie, okrem papežstva, vyhlásila Baumana za svojho guru. A, čo mala chudera robiť, keď na Slovensku okrem Havrana a Klusa žiadni filozofi nie sú.
  Slováci nemajú analytickú myseľ a nie je im vôbec prirodzené nejaké hľadanie hlbších zmyslov existencie. Slovák sa síce podľa okolností môže hlásiť k nejakej ideológii, ale je jej vyznavačom vždy len z vypočítavosti a povrchne. Slovenské špecifikum je schopnosť byť vrúcnym kresťanom aj vedeckým ateistom zároveň. Za tých okolností je mu nepríjemné o takých veciach nejako moc diskutovať.

  2) Špecificky „prop:ácka“ – prop: nie je intelektuál, a čitateľ, aj keď to nevie, aspoň to tuší.
  Prop: je bullshiter, a na intelektuála sa len hrá. Mohol by som uviesť milión dôvodov, aby som to Tebe aj iným dokázal, ale milión netreba, ani sa mi nechce.
  Stačia dva:
  Čítaj članok pozorne. „Výmarská republika“. Sčítaný, vzdelaný a inteligentný Slovák by také niečo nenapísal ani omylom: už priemerne vzdelaný Slovák píše  „Weimarská republika“.

  Pseudointelektual prop: pozná všetky triky, ako sa na intelektuála aspoň hrať, ako ohúriť svojich jednoduchšich učeníkov. Svojho času, v nejakej diskusii o islame, chvastal sa, ako on celú vec dobre pozná, ako to on prekonzultoval so skutočným odborníkom, s intelektualskym vyznavačom islamu. Dokonca citoval výroky, ktoré mu ten intelektuál vraj poslal osobne e-mailom. Len, aby ho bystrý Grigoriy* usvedčil zo sprosteho klamstva, aby mu presne ukázal odkiaľ  „e-mailový“ text napísaný Nidalom Salehom ukradol na internete.

  * Ešte si pamätáš, ako si sa nedávno sťažoval, že tu viac nevidíš tie výborné články od Grigoriya, ako veľmi Ti chýbajú. Nuž, vieš si predstaviť, ako je prop: na neho nehnevaný, a prečo mu vymazáva všetky príspevky.

  • 1. Ďakujem za pripomienku ku názvu „Výmarská“, je to samozrejme čechizmus, čo som si neuvedomil
   2. Za intelektuála som sa nikdy nepovažoval, skôr za nadšenca. Označenie „intelektuál“ považujem v dnešnej dobe za urážku vhodnú tak na Havrana a podobných ľudí. Takže áno, výrok je pravdivý, intelektuál nie som a nikdy som nebol.
   3. Predstavte si, že si občas so Salehom píšem. A to je fakt. Je to také zvláštne?
   4. Grigoriy tu nikdy nepísal žiadne články. To je tiež fakt. Grigoriy tu dával iba jedovaté komentáre, často zavádzajúce, útočiace na Slovensko, Slovákov a ďalších diskutérov. Podobne ako vy.

   Grigoriy, je vám smutno? 🙂 Položte si otázku – prečo vás po čase vyhodia z každého fóra? Každý vám iba ubližuje a pritom vy ste taký dobrák. Podobne ako každý ubližuje Židom a oni chcú predsa každému dobre… 🙂

  • Ad.1. Čo sa týka pripomienky k názvu „Výmarská“, chodím sem dosť dlho a viem, že Prop nevie po nemecky. Ad.2. Prop: je bullshiter, a na intelektuála sa len hrá…. no bodaj by takých „bullshiterov“ bolo viacej, a aj keď robí chyby, tak sú to tie, ktoré vyplývajú z toho, že niečo robí. Ak niekto robí lebší slovenský filozofický web, sem s ním. Uznávam, že postreh ohľadom bežne vysokoškolsky vzdelaného Slováka je výborný. Keby si si to rozpísal do mytológie, spravil by si z toho scenár a napísal dialógy, asi by z toho mohlo byť film, čo ja viem, mohlo by sa to volať Slovenská epopeja. Otázka znie, či by to bol zaujímavý film.

   • Za svoje preklepy sa všetkým hlboko OSPRAVEDLŇUJEM. Pousilujem sa na tom popracovať. Padá mi upgrade Firefoxu a strácam trpezlivosť.

   • Samozrejme že robí.
    Lepší, kurva, lepší.
    nadhlad.com

    • To bude preto, že prop nemal byť a nie je ani náhodou „filozofický“ web. 🙂 Nemám najmenšiu chuť rozjímať nad životom mravca. A pravdu povediac, nepovažujem sa za „filozofa“, rovnako ako sa nepovažujem za „intelektuála“. Ako som už spomenul, takýmito označeniami nech sa hrdí „bratislavská kaviareň“.

    • Nie Norman, aj keď som unavený a robím chyby a nie som vyspatý, a hnevá ma PC, tak Váš/Tvoj web sa venuje predovšetkým demaskovaniu Newspeaku a jazyku elít. Možno by to chcelo viacej propagandy, lebo ani potvora Prop tu nemá na teba link. Viem, že na Propa neváhajú občas naklikať aj nejaké globálne elity od susedov, a ak nie ony, tak aspoň ich poradcovia. Avšak, je to logické, majú to v popise práce.

     • Ak by bol Nadhľad.com viac propagovaný, stúpla by jeho kvalita? To rozprávaš dosť nelogicky, chápeš, a dosť to zhadzuje tvoje hodnotenie:-)

      A čo sú to „globálne elity od susedov“? Napadá ma jedine Porošenko. Ale ty asi myslíš Čechov … fakt ťažko povedať.

      Vieš, jediný problém je to tvoje slovko „filozofický“ v tej otázke. Propu je výborn, tie knihy tu prekladané sú fajn, ale filozofia, Janosz, – to je predsa len niečo iné, to je o špekulovaní, o slobode myslenia, nie o čítaní a len o revízii histórie.

      No ale nič, dúfam že už si sa vyspal.

    • Už sa teším na článok o Bezákovej kandidatúre na prezidenta.

 5. Vazena redakcia
  Na likvidacii bielej(arijskej) rasy maju podiel vsetky politicke hnutia po francuzskej revolucii-vsetky bez rozdielu!!!
  Prva svetova vojna, bol prvy taky obrovsky masaker bielej rasy, kde zahynulo az 60 tisic Slovakov.
  Druha svetova vojna bol este vacsi takyto masaker. Kolko arijcov bolo povrazdenych pre nepremyselny utok Hitlera na Sovietsky zvaz? Komu tym pomohol? Najprv mal vitazne ukoncit vojenske tazenie na zapade a potom by si polahky poradil aj s vychodom!!! Pretoze Londyn je kde je hlava chazarskej chobotnice, ktorej chapadla sa roztahuju po celom svete za cielom svetovlady. To neni moj objav- je to davno utajovana Pravda.
  Na nekonformnej Tv som pocul ze v USA zomiera prilis vela muzov stredneho veku, presne tak ako to bolo v Jelcinovom Rusku. Dovodom je nezamestnost, beznadej a drogy. Takto je ohrozenych az 50 million bielych muzov v USA.
  Teda dnes nie komunisti, ale liberali, demokrati a republikani su co likviduju beilu rasu. Preto Tolko sarkastickych poznamok pocas volieb na prezidenta o“ angry white men“

  A co sex,drugs a rock n roll. The Beatles boli v pociatkoch bezvyznamnou skupinou, ktora sa po navrate z hamburgu roku 1963 mala rozpadnut. Keby sa tak vtedy stalo ani pes by po nich nestekol. A Paul Mc Carthy by nebol sir vlastniaci slachticky zamok.Avsak vsimol si ich zidovsky manager Epstein a zidovsky fotograf Gabriel Hoffman rodak z Banskej Stiavnice a vsetko sa zmenilo. Ty im pomohli ku slave a bohatstvu a zato ich vyuzili k tomu aby zmenili myslenie a spravanie mladych Europanov. Z ludi ktori mali zaujem o rodinu vlast a narod, vychovali individual ktore boli horsie ako prasce. Ktory mali zaujem len uzit si sexu a co najviac vyhod, ale len pre seba. Po sexe ziadna zodpovednost a preto obrovske mnozstvo potratov. Pozrite si len tieto statistiky; Europa v roku 1960 mala 590 million ludi, Cina 650 million India 440 million a cely Africky continent 220 million. A dneska Europa ma 750 million- s toho vela pristahovalcov z 3 sveta a ich potomkov. Cina 1,2 miliardy bez pristahovalcov- naopak vela Cinanov sa vystahovalo aj do Europy, India vyse 1,2 miliardy napriek tomu ze vela Indov sa vystahovalo tiez do Europy Afrika 1 miliarda ludi- napriek velkemu mnozstvu Africanov ktori sa vystahovali do Europy. Pritom Europske obyvatelstvo je prestarnute, tak v Europe, ako aj v Severnej Amerike a Australii. To je holocaust bielej rasy, ktory sa da prirovnat len tomu co sa stalo v Latinskej Amerike po jej obsadeni Spanielmi a Portugalcami.
  Po rozpade Sovietskeho zvazu pokles pocet obyvatelov na Ukrajine z 50 million na 45 million. Kde sa podelo tych 5 million? V Bulharsku za tu istu dobu bol okles s 9 million na 7 million obyvatelov.
  Podla prognozy obyvatelstva ktoru posielam v zvlastnom emaile pre redaktora propu ma pocet obyvatelov Ukrajiny poklesnut do roku 2100, teda za necelych 83 rokov takmer o polovicu na 29 million obyvatelov. A taky je osud vsetkych statov Europy. Je to nazorne ukazane v tabulkach na stranach 46-50. Kto chce nech si objedna od redaktora propu tu prognozu ako aj populacnu pyramid za roky 1950-2100, tam sa dozvie co sa deje. V case ked Pocet obyvatelov Europy ma klesnut takmer o polovicu Pocet obyvatelov Pakistanu sa ma zvysit zo 180 milionov na 465 milionov. Cize jedna mala krajina v Azii bude mat viac obyvatelov ako cely Europsky continent. Moznoze redactor propu moze pripravit s toho zaujimavu studio, alebo studie. Pritom Pakistan mal v roku 1960 len 45 million obyvatelov. Veru Hitler si to zle premyslel, lebo dnes neni nikoho kto by zachranil biely(arijsku) rasu od zaniku.

  J Kazok

 6. Este nieco v roku 1950, teda 5 rokov po 2 svetovej vojne Europa mala 550 million obyvatelov a Cina 544 million obyvatelov, kym India 376 million obyvatelov. Toto su do neba volajuce fakty. Nebyt sexualnej revolucie, sex drugs and rock n roll, tak Europa by dnes mala mat minimalne 1,1 miliardy prislusnikov arijskej(europskej) rasy. Co sa stalo? Kto na to odpovei?

 7. “Veru Hitler si to zle premyslel, lebo dnes neni nikoho kto by zachranil biely(arijsku) rasu od zaniku….”

  …ale, ale, Jaruj, už sa len toľko nehnevajte na toho Hitlera…bola to snaď jeho chyba, keď po tom, ako vyhnal skoro celú anglickú armádu z Dunkirku, teda z Európy, si myslel, že ako bieli ľudia majú zdravý rozum a vidia, o čo sa jedná…on bol natoľko slušný, že nechcel ísť až do Anglie a totálne porazť anglicjý národ ako tajý….ale asi nevedel, že Churchillova matka bola židovka, že pôvod Roosevelta bol tiež židovský a bol obklopený samými židmi, atď, atď….stále akosi zabúdate, že Národný socislizmus bol porazený židovským kresťanstvom bielej rasy, ktorá už dávno zhynula…podívajte sa na Slovensko, keď neveríte na ‘holokaust’, alebo poviete “Na stráž”, zaženú vás do väzenia…čo robí národ? NIČ! Kdo je v čele toho národa? Prezident, ktorý sa netají, že by chcel byť židom? Ten chytrák ani nevie, že židom sa nemôže nikdo stať, židom sa musíš narodiť!

  “svet hľadá takých ľudí, ktorí vedia niečo urobiť a nie takých, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili”

  • Sitra Ahra, to si dobre povedal.
   Z teba cítiť ešte autentický charakter chlapa – niečo, čo už u väčšiny zaniklo a veru ktovie, či, ako a kedy sa to znova rozvinie.
   Ale ak sa to podarí, tak tomu určite pomôže aj tvoje dielo.
   Som rád, že som ťa stretol a že môžeme predávať tradíciu ďalej.

   • Ďakujem Norman, tiež som si vždy prial stretnúť ľudí ako Vy, ale osobne, nielen na dial’ku. Žiaľ, to sa už nestane. Vy dobre viete kdo ja som, môj vek a môj handicap. Ale ešte sa stále snažím písať pravdu, pretože ju pamätám.

 8. Sitra Ahra
  Uz som na prope parkrat vysvetlil o anglozidoch. V 19 storoci sa hovorilo ze Anglicko ma dva narody bohatych a chudobnych ktory ani nemaju moznost sa stretnut lebo byvaju oddelene od seba a sprostredkovatelom je stredna trieda- medzi nimi. Cize az Hitler chcel porazit svetove Zidovstvo mal najprv porazit Anglicko Londyn a potom USA – New York, a ptom ty zidia v moskve by sa posrali od strachu a usli trebars aj do Birobidzanu. Vyvolat dva vojenske fronty naraz je nad ludske sily. Na to doplatil aj Napoleon aj Hitler.

 9. Komunizmus je prirodzenou budúcnosťou ľudstva.

  • A ešte tú o červenej čiapočke. 😀 Stále hovorím – viera nepotrebuje dôkazy. Ani ten najhorší islamský fanatik sa nevyrovná svojou vierou fanatickému komunistovi. Aj keď sa zhodnú v jednom – neveriacich treba zlikvidovať ohňom a mečom.

Leave a Reply