Domov / Hlavná strana / História / Michail Bakunin: Katechizmus revolucionára – časť 2

Michail Bakunin: Katechizmus revolucionára – časť 2

komunizmusVzťahy revolucionára v rámci [jeho revolučnej] Spoločnosti

12. Nový člen, dokážuc svoju lojálnosť nielen slovami, ale aj činmi, môže byť do Spoločnosti prijatý iba jednohlasným súhlasom všetkých jej členov.

13. Revolucionár vstupuje do sveta štátu, privilegovaných tried, tzv. civilizácie a žije v tomto svete len so zámerom spôsobiť jeho rýchle a úplné zničenie. Ak má nejaké sympatie pre tent svet, nie je revolucionárom. Nemal by váhať nad skazou akejkoľvek pozície, miesta či človeka v tomto svete. Každého a všetko na svete musí nenávidieť rovnako. Ešte horšie preňho, ak udržuje vzťahy s rodičmi, priateľmi či milencami, ak je ovládaný týmito vzťahmi, nie je viac revolucionárom.

14. S cieľom nezmieriteľnej Revolúcie revolucionár môže a často musí žiť v spoločnosti, predstierajúc, že je úplne iný, než v skutočnosti je, pretože musí preniknúť všade, do všetkých vyšších a stredno-úrovňových spoločenských formácií, do komerčného systému obchodníka, do cirkvi, do vidieckeho sídla a do sveta byrokracie a armády, do literatúry a taktiež do Tretej sekcie a dokonca i cárovho Zimného paláca.

15. Tento hnusný spoločenský poriadok sa dá rozdeliť do niekoľkých kategórií. Prvá kategória sa skladá z tých, ktorí musia byť bez prieťahov odsúdení na smrť. Súdruhovia by mali vytvoriť zoznam osôb na odsúdenie vzhľadom na relatívnu závažnosť ich zločinov; a popravy by mali byť vykonané podľa pripraveného poriadku.

16. Po príprave zoznamu a poriadku popráv netreba venovať pozornosť osobným výbuchom zlosti, nie je nutné ani venovať pozornosť nenávisti vyprovokovanej týmito osobami medzi súdruhmi či ľudom. Nenávisť a zlosť môže byť čiastočne a dočasne užitočná vo vyvolaní ľudovej vzbury. Je nutné byť vedení iba len relatívnou užitočnosťou týchto udalostí v prospech Revolúcie. Nadovšetko je potrebné zničiť všetkých nepriateľsky naladených proti revolučnej organizácii, ich násilné a náhle úmrtia spôsobia vo vláde veľkú paniku, odstránením najchytrejších a najenergetickejších podporovateľov obmedzujúc jej vôľu konať.

17. Druhá skupina pozostáva z tých, ktorí budú dočasne ušetrení, aby sériou odporných činov vyvolali medzi ľudom nevyhnutnú vzburu.

18. Tretia kategória pozostáva z mnohých surovcov na vysokých postoch, nevyznačujúcich sa inteligenciou či energetickosťu, užívajúcich si bohatstvo, vplyv, moc a vysoké posty len kvôli zastávaniu svojho úradu. Títo musia byť využití akýmkoľvek možným spôsobom; musia byť zapletení do našich záležitostí, ich špinavé tajomstvá musia byť objavené a musia byť premenení na otrokov. Ich moc, vplyv a kontakty, ich bohatstvo a ich energia budú predstavovať nevyčerpateľné bohatstvo a cennú pomoc v našej činnosti.

19. Štvrtá kategória sa skladá z ambicióznych držiteľov úradov a liberálov s rôznymi názormi. Revolucionár musí predstierať spoluprácu s nimi, predstierať ich slepé nasledovanie, zároveň však vyhľadávať ich tajomstvá, až kým nebudú úplne v jeho moci. Musia byť tak skompromitovaní, že pre nich nebude existovať únik, a potom využití na vytvorenie chaosu v Štáte.

20. Piatou kategóriou sú tí tvorcovia doktrín, sprisahanci a revolucionári, ktorí na papieri sú v svojich kruhoch významnými osobami. Musia byť neustále tlačení ku kompromitujúcim vyhláseniam: následkom toho bude väčšina z nich zničená, menšina sa stane skutočnými revolucionármi.

21. Šiesta kategória je obzvlášť dôležitá: ženy. Tie sa dajú rozdeliť d troch hlavných skupín.

Prvá, frivolné, nemysliace, nezaujímavé ženy, ktoré využijeme rovnako ako tretiu a štvrtú kategóriu mužov.

Druhá, ženy horlivé, schopné a oddané, ale ktoré k nám nepatria, pretože ešte nedosiahli bezcitné a strohé revolučné porozumenie; tie musia byť využité ako muži piatej kategórie.
Nakoniec sú ženy, ktoré sú uplne na našej strane – t. j. tie, ktoré sú úplne oddané a ktoré náš program akceptovali ako celok. Tieto ženy musíme považovať za najcennejšie z našich cenností, bez ich pomoci nikdy neuspejeme.

Postoj Spoločnosti voči ľudu

22. Spoločnosť nemá žiaden iný cieľ, než úplné oslobodenie a šťastie národa – t. j. ľudu, ktorý sa živí manuálnou prácou. Presvedčená o tom, že ich emancipácia a dosiahnutie šťastia môže byť iba výsledkom všetko ničiacej ľudovej revolty, Spoločnosť využije všetky svoje zdroje a energiu pre zvyšovanie a zíntenzívňovanie nešťastia a útrap ľudu, až kým ich trpezlivosť neprekročí svoju mieru a ľud sa nepustí do všeobecného povstania.

23. Revolúciou Spoločnosť nemá na mysli sporiadanú rebéliu podľa klasického západného modelu – rebéliu, ktorá sa vždy zastaví pred útokom na majetkové práva a tradičné sociálne systémy tzv. Civilizácie a morálky. Až doteraz sa takáto Revolúcia obmedzovala len na zvrhnutie jednej politickej formy, nahradzujúc ju inou, pokúšajúc sa takto k životu priviesť tzv. Revolučný štát. Jedinou formou Revolúcie prospešnou pre ľud je tá, ktorá zničí celý Štát do jeho koreňov a zničí všetky štátne tradície, inštitúcie a triedy v Rusku.

24. S týmto cieľom na pamäti Spoločnosť preto odmieta ustanovenie akejkoľvek novej organizácie zhora. Akákoľvek budúca organizácia si nájde svoju cestu cez hnutie a život ľudu, o tom však budú rozhodovať budúce generácie. Našou úlohou je strašná, úplná, univerzálna a nemilosrdná skaza.

25. Preto, aby sme sa priblížili k ľudu, musíme nájsť spoločnú reč s tými elementami más, ktré, od založenia moskovského vojvodstva, nikdy neustali vo svojom proteste, nie iba slovami, ale aj skutkami, proti všetkému priamo či nepriamo spojenému s štátom: proti šľachte, proti byrokracii, proti duchovným, proti obchodným spolkom, a proti parazitickému kulakovi. Musíme sa spojiť so svetom odvážnych lúpežných bánd, jedinými pôvodnými revolucionármi v Rusku.

26. Spojiť tento svet do jednej neporaziteľnej a všetko ničiacej sily – toto je naša organizácia, naše sprisahanie, naša úloha.

Michail Bakunin: Katechizmus revolucionára – časť 1

Preklad: Christian Freeman, www.protiprudu.org

O ::prop

3 komentáre

  1. Hnus. A čo na to maršal Žukov?

Leave a Reply