Domov / Hlavná strana / História / Memorandum o Slovensku

Memorandum o Slovensku

benesMEMORANDUM O SLOVENSKU XXVI
(Vydalo oddělení pro vědeckou politiku při straně národně socialistické)
7. 7. 1946

Možnosti české politiky vůči Slovensku

Existence československého státu nebude zajištěna, dokud nebude získán bezvýhradne pro československou myšlenku slovenský lid a dokud slovenská politika nestratí své protičeské zabarvení… Teoretickým rozborem lze zajistit tyto cesty, jimiž může česká politika žádaného cíle dojíti:

A. Duchovní asimilací slovenského lidu

Tento spůsob směřuje k tomu, aby se Slováci naučili stejně myslet jako Češi, takže by výslednice politických sil v obou národech byla shodná, ne jako dnes, protichůdná, čímž by odpadly třecí plochy. Působení na lid lze prováděti snahou:
1. Obejíti vedoucí slovenskou vrstvu a navázati s ním přímý styk,
2. že bude nejprve ovlivněna vedoucí vrstva slovenská a mentalita lidu měněna jejim prostřednictvím. V tomto případě jest možno působiti:
a. prostřednictvím intelligence, nebo
b. prostřednictvím církve.

1. Naděje na přímy styk a vliv české politiky na slovenský lid na Slovensku je poměrne malá. Zejména pokud neexistují na Slovensku sesterské strany všech českých politických stran. Zato se naskytá nedoceněna a nevyužitá možnost působit na Slováky přímo v českých zemích.

2. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejhladší cesta je cesta získat slovenský lid prostřednictvím církve. To ovšem předpokládá nejprve získání církve samé. Cirkevní hierarchie není slovensky nacionalistická nýbrž katolická, necíti nacionálně, nýbrž – sit venia verbo cirkevne – imperialisticky. Pokud by snad hlavně v nižším kléru se vyskytovaly i motivy nacionální budou cirkevní vrchnosti při tuhé kázni cirkevní organizace hladce potlačeny. Jen taková věc jako mše svatá, sloužena 28. října za republiku, nebo občasná společná motlitba za trvání republiky po mši, by vykonala na Slovensku pro stát více, než desetiletá uvědomovací práce.

K ovlivnění cirkevní hierarchie jsou v současné době tyto možnosti:

a) prosazení Československu opravdu oddaného a energického i politicky nadaného arcibiskupa pro Slovensko a jeho všestranná morální i materiální podpora státem. Energický arcibiskup, který by sem ovšem nemusel obávat zákroku z nejvyšších mist cirkevních, by mohl Slovensko velmi rychle učinit i spolehlivou součástí státu, i zlikvidovati vhodnou cirkevne náboženskou dikcí i protičeské zaujetí. (Ovšem acibiskupský stolec je v současné době obsazen).

b) Pro Československo má býti jmenován kardinál, který bude míti dozor nad veškerým klérem v republice. Kdyby jím byla jmenována energická, prozíravá a politicky schopná osobnost česká nebo československy smýšlející, bylo by možno vynutiti československý kurs i na kléru slovenském.

c) Nejúčinnejší cestou by byl přímý pokyn Říma, který požívá na Slovensku téměř neomezené autority. Boj o Slovensko se neděje mezi Prahou a Bratislavou, nýbrž mezi Prahou a Římem. Vyrovnání s Římem, který by ovšem žádal nejzažší ústupky, by bylo nejspolehlivější cestou k zlikvidování slovenské otázky.

(Pozn.: Kdyby se podařilo prosadit třeba jen autoritativní církevní vyhlásení sv. Václava za patrona a světce nejen českého, nýbrž i patrona celého státu, bylo by možno vytvořit na Slovensku jeho Kult s dalekosáhlymi účinky politickými. Státotvorná a národotvorná funkce tak se osvědčivší při tvoření českého národa a spojení Čech s Moravou, pro Slovensko ješte nevyprchala a nelze ji podceňovat.)

Je snad zbytečně podotýkat, že pokus o boj proti Římu nebo proti církví, ať jakkoli motivovaný, by situaci podstatně zhoršil.

B. Mocenskou asimilací slovenského národa

Toto rameno české politiky musí směřovat k tomu, aby slovenský národ byl po všech stránkách oslaben tak, že vůbec ani nebude moci pomýšleti na vytvoření samostatného státu. V jistém slova smyslu vyvolala slovenskou otázku Československá republika sama; nikdy předtým slovenský lid nemněl ani vzdálené pomyšlení na státní samostatnost. Zdá se, že i současná česká politika usilovně buduje solidní základy pro příští slovenský stát.

Metody:

1. Vnitřní politika

Jest nutno vytvoříti na Slovensku třeba menšinu československu oddanou a Čechům nakloněnou, všestranně ji podporovat a poskytovat ji co největší podíl na moci ve vlastních slovenských věcech. Největší chybou z tohoto hlediska je přenechat zcela Slovensko Slovákům, nebo pak jsou Čechoslováci v něm v nevýhodném postavení a vývoj spěje ke slovenské státnosti. Vytvoření této skupiny by nebylo příliš obtížné, kdyby se jí ujala za pomoci znalce slovenských věcí některá osobnost české politiky, neboť

a. Jest stále určitá skupina ideových Čechoslováků
b. Většinu slovenských politiků možno koupit, je-li vhodným spůsobem nabídnutá dostatečná cena.

Tato politika by ovšem musela z české strany být vedena cílevědomě, soustavně a velkoryse (i v podplácení); nikdy by nesměli být Slováci ponechání sami sobě

2. Zahraniční politika

Zahraniční politika česká musí být v otázce Slovenska vedena tak, jako byla svého času vedena proti německé menšině. Za všech okolností musí zůstat československý rozpor věcí vnitrostátní; Slovensko musí být v očích světové veřejnosti, i západní, na níž Slováci spoléhají, vhodně a nenápadně zdiskreditováno. V tomto napomáha politice české velmi politika Maďarů. Posice Slováků je v srovnání s německou menšinou o mnoho slabší, neboť nemají za sebou v zahraničí žádného činitele, který by na nich měl mocensky i ideově tak eminentní záujem jako Němci na německé menšině.

3. Národní hospodářství

Hospodářská politika státu musí být vedena tak, aby Slovensko strukturálně bylo od českých zemí stale odvislejší, aby nevytvorilo samostatného hospodářskeho celku a aby specialisace byla řízena tak, aby na Slovensku byly závody s dílčími úseky technické výroby (resp. výroba polotovarů) a aby největší zhodnocení výrobků (např. montáž) se dála v českých zemích.

Národohospodářské vybudování Slovenska budíž prováděno nejvýše všemi ze Slovenska plynoucími prostředky. Pomoc českých zemí nečiní Slovensko o nic vděčnější, než by mohlo činit nějaké ostrkování. Ani na veřejných a ani v soukromých projevech není stopy uznání: na zmínku o tom, že české země přispívají výstavbě Slovenska, se všeobecně reaguje s vášnivým, nenávistným nepřátelstvím, které nevyvrátí žádný důkaz ciframi; důkaz vyvolává nenávist ještě větší s úpornou snahou vymyslet za každou cenu nějaké vyvrácení, kterému se pak obecně věří, kdyby bylo i nejnejapnější.

Nemůže proto politika hospodářského nepodporování Slovenska vzbudit o mnoho větší nespokojenost než politika jeho podpory, spíše naopak.

4. Populace

Současně je třeba řídit hospodářství tak, aby co největší počet Slováků odešel do českých zemí, kde se rychle asimiluje a v rozptýlení může tvořit nejvýše oposiční skupinu, ale nikdy ne nebezpečí pro stát.

K přesídlování do českých zemí není třeba zvláštního nátlaku: nastane automaticky a v ohromných měřítkách (už dnes se vystěhováváním některé kraje východního Slovenska takřka vylidnily) bude-li jen trocha propagováno – líčením pracovních podmínek a životných možností v němci opuštěném území – a bude-li slovenským úřadům znemožněno normativně proti přestěhovalcům zakročit. Nepůsobilo by zvláštních obtíží přetáhnout ze Slovenska kolem 3/4 milionů obyvatel.

5. Národnostní politika

Pro československý poměr není dobré takzvané reslovakizování Maďarů. Poslovenštěný Maďar má samozřejmě k Čechům vztah negativní a jest zpravidla protičeským činitelem. Má-li už býti maďarská menšina znárodněna, ať je nasazena do českých zemí a tam asimilována.

6. Vojenská politika

Přítomnost českých vojsk na Slovensku a slovenských v českých zemích je československému poměru velmi důležitým činitelem. Čím větší posádky českého vojska jsou na Slovensku a naopak, tím lépe.

7. Preventivní politika

Kdyby bylo zřejmé, že slovenští politikové a většina slovenského národa zajímají k českému národu a československé republice negativní stanovisko a že by v první mezinárodní příhodné době byli ochotni opakovat rozbití československého státu, musí československá a česká politika tomuto nebezpečí předejít tím, že rozhodující srážku mezi oběma národy vyvoláva sama dříve v mezinárodně politické situaci, vhodné pro Čechy. Nesmí už nikdy dojíti k tomu aby Československo prodělávalo současně dvojí krisí: zahraničně-politickou a vnitropolitickou, to je dnes prakticky slovenskou. Musí-li již ke krize dojíti, musí k ní dojíti odděleně a poněvač dnes nelze určiti okamžik krise zahraniční, neboť se vymyká silám českého národa, jest nutno vhodně určiti okamžik krise vnitropolitické, což při temperamentu Slováků není příliš obtížné. Jakmile však situace dozreje k zřejmému, byť i latentnímu nepřátelství Čechů a Slováků a jakmile bude srážka vyvolána, jest nutno celou slovenskou otázku zlikvidovat definitivně, neboť by tak představovala stálou slabinu státu, t.zn. obsazení vojskem a rozsídlení velké většiny zejména východních Slováků do českého pohraničí a po českých zemích a naopak přestěhováním značného počtu Čechů do země slovenské. Přesun německé menšiny byl úkolem daleko větším a v zájmu státu byl proveden a to úspěšně. Mimoto byl otázkou mezinárodní. (Stejně řešil podobné otázky SSSR, Ukrajinci, po první světové válce, Tataři a jiné národy po druhé světové válce.)

8. Současná politika

Pro praktickou politiku lze doporučiti, aby k řešení slovenské otázky bylo použito všech způsobů současně, pokud je to možné.

Zdroj: Historický časopis XVI: 2, 1968.

Poznámka redakcie:

Tento dokument nám prišiel mailom do redakcie – ďakujeme za zaslanie. Treba tu však povedať jednu vec v rámci korektného informovania. Na tento dokument sa odkazujú historici Král, Sivák i Ďurica. Bohužiaľ, jeho existenciu sa nepodarilo potvrdiť. Skúmanie v archívoch preukázalo, že existuje záhadná medzera medzi memorandami XXIV a XXIX a teda aj publikované memorandum XXVI. Podľa môjho názoru, ten kto má čisté ruky, nemá čo skrývať – a teda ani likvidovať dokumenty. Či je to podvrh, alebo pravé memorandum, to nechám na láskavom čitateľovi.

O ::prop

62 komentárov

 1. Je pravda, že po 1989 bola aktivovaná špicľovská sieť z čias prezidenta Novotného.
  Títo tvrdí čechoslovakisti nenávidia slovenský národ. Doteraz kalia vodu a tvrdo trestajú ekonomicky a kultúrne Slovákov za drzosť skončiť byť českou kolóniou.
  A pridala sa k nim aj rôzna šorošovská, bilderbergská, gorilová a sionistická svoloč. A tak menšina zaviedla v slovenskom štáte korporátnofašistický režim.

 2. Som zvedavý, ako by chcel niekto zpochybňovať pravosť a hlavne pravdivosť tohto dokumentu, keď sa presne všetku udialo tak ako je to tu napísané. To je ten najlepší a nevyvrátiteľný dôkaz. Všetko iné by boli len ničím nepodložené žvásty, alebo že by sa našiel niekto a predložil „pravý, nepodvrhnutý“ dokument? Asi ťažko. Toto by si mal prečítať každý Slovák ale aj Čech aké „dobré“ úmysly s nami Česi mali a ako nám „pomáhali“. To všetko je už za nami, do budúcnosti treba udržovať štandardné vzťahy a zachovať patričný odstup z bezpečnostných dôvodov. (Pusť psa pod stôl…)

 3. Celý tento dokument je obyčajný podvrh, ktorý aj keby bol pravdivý nemal žiadny reálny vplyv na politiku po roku 1946 a tobôž diskreditovať Slovensko.
  Prvá poznámka k autorstvu, neviem či ste si všimli, ale autori pochádzajú z prvého vedeckého oddelenia sociálne národnej strany a je to ich vnútorný stranícky dokument. Podľa datovania ide o dokument, ktorý údajne vznikol tesne po parlamentných voľbách v máji 1946. V týchto voľbách však zvíťazili v Čechách komunisti a nie socialisti, socialisti predstavovali hlavnú opozíciu voči KSČ, takže predstava, že by K.Gotwald sa riadil nejakým dokumentom opozície je úplne zcestná!!! Vplyv socialistov na politiku bol minimálny a po roku 1948 dokonca bezvýznamný.

  • mano
   Toto sú bežné kroky, ktoré voči nám uplatňovali Česi. A aj keby sa ním komunisti neriadili, ide o to čo plánoval náš „bratský“ národ!

   • S týmto fenoménom sa stretávam pomerne často.Odsudzovať celé národy na základe slov,činov jednotlivcov alebo skupín spojených ideológiou,pocitom nadradenosti,túžbami po moci,kontrole…
    Podľa mňa nesprávny prístup k situácii.Prenášať zodpovednosť,vinu týchto ľudí na širšiu množinu,národ,celok.

    • lenže väčšina národa sa prispôsobuje svojej elite, napodobňuje ju a osvojuje si jej postoje.
     Väčšina národa je ľahko ovplyvniteľná médiami, nemá vlastný rozum. To platí pre čechov, slovákov, nemcov, sedlákonemcov (rakúšanov), maďarov, poliakov… pre všetkých.
     V sprostosti sme si všetci rovní.

     • Takže v globále je podľa teba celé ľudstvo odsúdené k zániku,lebo masa ľudí dlhé roky prijímala len dezinformácie,propagandu,klamstvá…Uverila teóriam napriek tomu že fakty,skutočnosť často krát potvrdzuje opak. Zámer splnený,výsledok=vytretá entita
      Keď sa vrátim pár rokov v čase(5-10),tak som na tom nebol o nič lepšie.Nevyhľadával som informácie,nechal som sa ovplyvniť tým masívnym tokom informácií bez hodnoty.V súčasnosti tomu tak už nie je.Mozaika je takmer poskladaná a môžem si povedať že som o niečo menej hlúpy ako v minulosti.

  • „mano“ a pocul si ty vobec niekedy o politickej ideologii cechoslovakizmu, ktoru sa ceske politicke spicky za prvej republiky vehementne snazili urobit statnou ideologiou ? Pocul si ty vobec niekedy okridleny vyrok T.G.Masaryka na adresu Slovakov, ktory nejeden krat verejne zopakoval ? … tu je (a po nom uz len slaboduchy jedinec moze pochybovat o pravosti predmetnych dokumetov v clanku): „Ziadny slovensky narod neexistuje… existuje len narod ceskoslovensky“ – T.G. Masaryk

 4. Pre mano
  A vy odkiaľ viete, že tento dokument je podvrh? Máte snáď originál? Nezáleží predsa na tom, kto ho napísal a či ho Gotwald použil, ale či sa dialo po vojne to, o čom je tam písané. To sa teda dialo! Do bodky! Až do rozdelenia štátu. Iba hlupák to nemohol vidieť. Zažil som to a žiaden vymytý mozok ma nepresvedčí o opaku!

 5. ad Vandal: Ak chceš kritizovať TGM, predpokladám, že poznáš jeho zásluhy na vzniku 1.ČSR. V roku 1918 po skončení I.sv.vojny víťazné štáty dohody dlho nechceli pripustiť rozpad Rakúska Uhorska a vznik nových štátov, a keď už, tak iba tie, ktoré mali historické hranice aj v rámci CK monarchie, ako sú Slovinsko čiže bývalé Korutánsko, Chorvátske kniežatstvo, České kráľovstvo, Galícia-… medzi nimi Slovensko politicky neexistovalo v žiadnom kontexte.. Tomáš G.Masaryk musel celou svojou autoritou presviedčať víťazné mocnosti, aby priznali nárok Slovákov na vlastné hranice, čo bolo ináč veľký problém. Vytýčiť južné hranice nebolo vôbec jednoduché, neexistovali preto žiadne relevantné podklady. Čo sa týka jeho vzťahu k Slovákom – jeho otec bol Slovák, on sám sa za Slováka hlásil (viď. jeho vyznanie v Hovoroch s TGM od Karla Čapka), navyše dal Slovensku niečo, čo dovtedy nemalo: južné hranice. Masaryk bol iný, ako dnešní slovenskí politici. Líšil sa od nich heslom: „Nebát se a nekrást!“ No bol tu ešte jeden rozdiel. Kým súčasní slovenskí politici dávajú na bohumilé účely zásadne z cudzieho a len vtedy, keď sú okolo kamery, Masaryk dával potichu a zo svojho.
  Masaryk daroval v roku 1919 Matici slovenskej 102 000 korún. Na tú dobu išlo o obrovskú sumu. Neskôr pridal ďalších 100 000 na národopisnú prácu Karla Plicku. Najväčší dar, vo výške až pol milióna korún, dal prezident na výskum slovenského jazyka a národopisu.
  Toto je nutné podčiarknuť, keďže naši nacionalisti dodnes šíria propagandu, že Masaryk existenciu slovenského národa a jazyka ani neuznával. Účtovné knihy a ďalšie historické dokumenty hovoria niečo iné.
  Čo sa týka idei Čechoslovakizmu, to je pravda, Masaryk ju presadzoval, ale v opozícíí k veľkej nemeckej a maďarskej menšine, veď len Nemcov bolo viac ako 3 mil., zatiaľ čo k Slovákom sa hlásilo cca 2 mil, teda vznikala od začiatku napätá situácia, ktorá si vyžadovala postaviť národ Československý ako štátotvorný základ nového štátu.
  Skúste si prečítať niečo od dr.Nadašiho-Jege, ako vyzerala situácia na Slovensku tesne po rozpade Rakúska Uhorska, vrelo odporúčam.

  ad mada: vyberiem len jednu časť, ktorá vôbec nesedí. V hospodárstve, kedy v Čechách podľa dokumentu mala byť len finalizujúca výroba a na Slovensku iba výroba polotovarov. Ak sa pozrieme na štatistiky hotových výrobkov na Slovensku, tak produkcia bola porovnateľná s tou v Čechách, napr. v chemickom priemysle Chemosvit, Šaľa, CHZJD Bratislava Chemlon Humenné a podobné v Čechách chcemické továrne. Lovosice, Neratovice, Ústi nad Labem…, podobne elektrotechnický priemysel produkoval aj na Slovensku aj v Čechách už hotové výrobky, taktiež ťažký priemysel rovnako rozdelený VSŽ tu a Vítkovické železárny, ČKD… dokonca aj auta sme vyrábali na Slovensku. Jedným slovom hospodárstvo ČSSR bolo tesne previazané, vnútorne, ale aj externe podľa niekoho iného.

  • Všetci sa pozerajte – takto sa robí správna čechoslovakistická propaganda… 🙂

  • „Ziadny slovensky narod neexistuje…“ – T.G. Masaryk… Absolutne netreba nic viac dodavat a na podstate tohoto pre cesku polit. spicku charakteristickeho postoja nic nezmeni ani dalsich 5 stran cechoslovakistickej propagandy, ktoru by si eventualne zosmolil. A estie nieco – ja nekritizujem TGM (ako si mi nazaciatku tvojho prispevku prisudil), ja som len o nom napisal cistu pravdu a fakt a to dokonca jeho vlastnymi ustami a zmyslanim…

 6. V jednom tento údajný dokument má pravdu, cit.: „…důkaz vyvolává nenávist ještě větší s úpornou snahou vymyslet za každou cenu nějaké vyvrácení, kterému se pak obecně věří, kdyby bylo i nejnejapnější.“
  Je to tak, nič sa nezmenilo, každý argument vyvoláva iba povyk. Ináč rád by som vedel, váš pohľad na vývoj Slovenska, ako sa diala asimilácia Slovenska, ako sa mohol rozrásť z malého 2mil. národa na 5 mil., čím zaostalé vidiecke kraje bez elektriny a infraštruktúry sa zmenili na rozvinutý industriálny štát, ako sa založili gymnázia a prvé vysoké školy na Slovensku, ako sa dosiahol taký rozvoj v kultúre, v športe ? Žeby nám poslali pedagógov, lekárov, právnikov, športových trénerov Maďari, či Poliaci?
  ad.osmoza- čo tak skúsiť tú vlastnú propagandu a napísať, akéže to krivdy na Slovákoch.(Nallepšie konkrétne,hmm)

  • Pre Mano
   Už len tvrdenie, že Masaryk bol polovičný Slovák mi stačí na to, aby som si o tvojich vedomostiach urobil názor. Viac už ani nemusíš argumentovať. Čo sa týka tých finálnych výrobkov, je pravda čo je v Memorande napísané. Drvivá väčšina sa finalizovala v Čechách. Na Slovensku bol iba „špinavý“ a energeticky náročný priemysel. Vieme aký bol automobilový priemysel. V Trnave staré 1203-ky. V Bánovciach dielčia výroba Tatroviek – podvozky. Aj značku Tatra si prisvojili, hoci Tatry sú na Slovensku. BAZ Bratislava – exemplárny príklad ako zamedziť výrobe áut na Slovensku. Až príchod WW po rozdelení štátu to rozbehol. Už za Márie Terézie sa na Slovensku vybudovalo školstvo. Učiteľov sme mali pomerne dosť, lenže za maďarizácie museli vyučovať po maďarsky. Českí učitelia sem prišli k vôli asimilácii a nie vzdelaniu Slovákov. Dôkaz je ten, že sa povinne vyučovala čeština. Pre čo iné? Nespomenul si množstvo žandárov čo tu boli. Načo tu boli? Nič ti to nehovorí? To čo zvládali oni, by bol zvládol hociktorý Slovák. Taktiež množstvo železničiarov čo tu bolo. Slováci by nedokázali prehadzovať výhybky a kývať zástavkami? To boli všetko dobre platení štátny zamestnanci a Slovák tam nemal prístup. Ten musel za prácou na české statky a do amerických železiarní. Ešte aj fabriky čo zostali po Monarchii demontovali a odviezli do Čiech. Za Slovenského štátu, čo trval púhych 6 rokov sa na Slovensku vybudovalo viac ako za 20 rokov 1. ČSR. Argumentovať tým, že zo Slovenska sa stal industriálny štát zásluhou Čechov je zavádzajúce. Akým štátom by sme boli bez nich môžeme iba usudzovať. Možno ešte lepší ako s nimi. Nikto to nemôže posúdiť. Vývoj išiel dopredu všade a nemožno tvrdiť že len tam kde boli Češi.

  • Obzvlášť otrasný prípad (ale nie ojedinelý) sa stal v roku 1925 v Nižnom Šebeši, malej obci pri Prešove. Istý prepustený františkánsky fráter obvinil u žandárov františkánskeho pátra Malkušiaka, že sa neúctivo vyslovil o hlave štátu. Páter Malkušiak mal povedať, že on za neverca T.G.Masaryka svätú omšu slúžiť nebude. Žandári začali vec vyšetrovať, do Nižného Šebeša večer o desiatej hodine došlo ich 40. Obkľúčili františkánsky kláštor a chceli odviesť pátra Malkušiaka. Katolícky ľud o tom sa dozvedel, zbehol sa a bránil kláštor františkánov.

   Nadporučík Dvořák (aké írečité slovenské meno) vydal rozkaz, aby sa ľud rozišiel. Ale ľud neposlúchol a žiadal, aby sa žandári rozišli. Ľud takto hovoril:
   “Ak máte proti našim pátrom niečo, zaveďte proti nim trestné pokračovanie, ale to predsa len nejde, aby ste nám pátrov v nočnú hodinu z kláštora kradli.”

   Na to odzneli prvé výstrely. Keď sa ľud ani teraz nerozchádzal, padli ďalšie výstrely. Žandári zaútočili na ľud na bodáky. Ľud sa rozutekal a na zemi zostal ležať 24-ročný Matej Hula. Jeho zranenia boli smrteľné. Guľka mu prešla cez rebrá z ľavého boku na pravý. Na ľavej nohe mal tri strelné rany, medzi nimi jedna úplne zničila koleno, pravdepodobne strelou dum-dum. Na pravej nohe bola tiež jedna strelná rana a tri-štyri rany od bodáka.

   Po tejto streľbe ľud, medzi ktorým bolo veľa ranených, rozpŕchol sa a žandári násilím vnikli do kláštora. Pátra Malkušiaka a pátra Štefanoviča reťazami zviazali a v noci ich hnali pred sebou do Prešova. Súčasne 62 slovenských roľníkov z Nižného Šebeša bolo tiež uväznených.

 7. ad mada: Nehnevajte sa poriadna demagógia, cit:“… finalizácia výrobkov prevažne v Čechách..“. Už skôr som napísal, čo všetko bolo rovnomerne rozdelené, aké boli finalizujúce odvetvia chemického priemyslu Svit, Humenné, CHZJD, Slovnaft… ďalej odvetvie elektrotechniky- pračky,chladničky (Calex, Tatramat, oravské TV) a podobne staré škodovky 1203, tak ako aj ostatné škodovky v Čechách, rovnako na tom bol odevný priemysel (Trenčín,Prešov, Svidník…) a spústu ďalších finalizujúcich podnikov na Slovensku, samozrejme, že boli zastaralé, rovnako ako celé národné hospodárstvo, kto chce vidieť vidí, ale asi je ťažko zbaviť sa starých predsudkov o ukrivdených Slovákoch. Čo sa týka školstva, asi vám ušlo vybudovanie vysokého školstva, lebo bez akademických hodností to nešlo a nespomínam si ani na jednu vysokú školu založenú Slovákmi za I.ČSR, ostatné stredné školstvo gymnázia a odborné školy detto, za Uhorska mohli učiť len učitelia lojálni k Maďarsku, tak akí slovenskí profesori, neexistovali, na dokreslenie prečítajte si M.Rázusa alebo Jégeho.
  K údajnému demontovaniu a presunu starých fabrík za I.ČSR. V tom čase bolo súkromné vlastníctvo takmer sväté, tak ho mohli akurát predávať nejakí maďarskí „kapitálišti“, na Slovensku takí neexistovali!!! Ten kto ho presúval, tak možno akurát do šrotu. Pozabudli ste na Baťu, ktorý vybudoval na Slovensku spústu moderných miest a fabrík, kde boli slovenskí vlastenci, kto im bránil investovať? Čo sa týka „šťastného obdobia“ slovenského štátu, to hádam ani nemyslíte vážne, ľahko sa budovalo/arizovalo z cudzieho, apropo Nemci potrebovali zbrojné fabriky a to boli celé investície nič iné!!!

  • Viete mano, ak sa zíde 10 čechov v Austrálii, vznikne spolok čechov. Ak sa zíde 10 Nemcov v Austrálii, vznikne spolok Nemcov. Ak sa zíde 10 Slovákov v Austrálii, 4 sa pridajú k čechom, 3 sa pridajú k nemcom a zvyšok sa rozpŕchne do buše. A ak si myslíte, že táto odpoveď nesedí na Váš príspevok, porozmýšlajte….

  • Za tých Čechov s malým č sa ospravedlňujem ako aj Nemcov.

  • Ak si myslíš, že Slovensko budovalo z arizovaného majetku Židov, si na veľkom omyle. Koniec koncov, kde skončilo židovské zlato po vojne? Na Slovensku určite nie. Z čoho zbohatol český štát? Nie náhodou z ukradnutého ruského zlata? Kde skončila zbierka krajanov v Amerike na založenie ČSR? Treba sa opýtať TGM a Beneša čo tak radi „rozdávali“ zo svojho pre Slovensko. Natrepal si toho dosť. Aj to ti poviem prečo na Slovensku nevznikali VŠ. Jozef Murgaš sa vrátil za 1. ČSR na Slovensko z Ameriky aby tu založil školu na vyučovanie elektrotechnikov. Vieš akú z Prahy dostal odpoveď? „NELZE VYHOVĚTI!“ Predstavte si, mali tam na to aj razítko. Takto sa zakladali školy na Slovensku! Báli sa snáď v Prahe, že by ich niekto na Slovensku preskočil?Potom znechutený odišiel späť do Ameriky, kde mu vykradli a zobrali všetky vynálezy čo mal. (podobne dopadol aj Tesla). Napokon opustený zomrel. Možno áno možno nie, ale dnes by sme možno boli elektrotechnická veľmoc, vďaka Čechom nie sme. Neboli by sme si museli zasviniť krajinu chémiou, železiarstvom, hlinikárňou v Žiari atď. Ozaj kam išli profily z tej hlinikárne? Na Slovensku sa z toho nič nerobilo. Tak isto železiarne a strojárne vyrábali pre zbrojný priemysel, ale zisky sa účtovali v Prahe cez českú banku. Na Slovensko viedol „penězovod“ aby bolo aspoň na rudu z vtedajšieho SSSR. Inak sme z toho nemali nič. Ak sa aj niečo postavilo, draho sme to odrobili. O 30% nižšie platy aj dôchodky na Slovensku ako v Čechách. To bola tá rovnoprávnosť. Spomenul si aj kultúru za 1. ČSR. To teda bola kultúra! Samý kolotoč a strelnica. (Franto, vem kolo, ja vezmu vopici a jedem na slovenskou hranici dělat legraci). Takto by som mohol pokračovať ešte dlho, ale ako vidím s tebou to nemá význam. Impregnáciu čo máš v sebe z teba asi nikto nedostane.

 8. Ad Oli63: Celkom výstižné, asi v tom by som hľadal príčinu, prečo sa Slováci nedokázali za 1000 rokov osamostatniť, alebo udržať aspoň nejaké historické územie. Kráľovstvá a štáty sa vždy zakladali na koni a mečom. Nakoniec sme neboli ochotní ani za prvú ČSR veľa obetovať. Ešte malá poznámka, chýba nám ozajstná reflexia a vďačnosť, k štátu sme prišli, ako slepé kura k zrnu.

  Ad mada:V tvojom komente je veľa, veľa, priveľa stereotypov.
  K otázke školstva, vieš, jedna vec je založiť strednú školu a iné je založiť lekársku fakultu, či inú vysokú školu, keď na Slovensku nebol jediný akademik.
  Poznámka ku kultúre, len v literatúre vznikali v období I.ČSR najlepšie diela slovenského fondu (Figuli, Rázus, Smrek, Urban, Hronský… ) ? Ďalej výtvarná avantgarda L.Fullu, M. Benku, K.Sokol, všetko vyšlo z pražskej školy, a popritom možno aj kolotoče z jarmoku, ak to pokladáš za kultúru.
  Čo sa týka platov, zrejme máš na mysli už socialistickú éru. Že vraj o 30% vyššie platy v Čechách???!!! Ak by som nežil v tých časoch, asi by si ma aj presvedčil???!!! V každom porovnateľnom povolaní, rovnaké „záplaty“ na Slovensku ako aj v Čechách, možno tak ešte baníci v Ostrave dostali o 30% vyššie prémie, ak statočne vyrúbali rekord. Skús si to overiť v štatistikách, dokonca aj spotrebný koš úplne identický. K priemyslu hádam ani nie je potrebné sa zmieňovať, koľko práčok, televízorov, chladničiek, nábytku, kobercov, odevov sa vyrobilo na Slovensku, a to nehovorím o farmaceutickom priemysle(Hlohovec, Šariské Michaľany, Biotika BB,sklársky a keramický priemysel, tak čo stačí?! A čo sa týka toku financií, môže byť len jedna národná banka, ináč v jednom štáte „nelze vyhověti“. Zdá sa, že tvoje vedomostí sú čerpané len z podobných plátkov, ako vyššie uvedené memorandum, plné predsudkov a poloprávd. Už by bolo načase sa zbaviť pocitu ukrivdenosti !!!

  • mano, tak tú príčinu hľadajte. Ale nie v nekritickom obhajovaní suseda. Dejiny píšu víťazi, ale my máme vlastné. A tie si treba vážiť, poučiť sa z nich. Ak si ešte uvedomíte, že Masaryk, aj Beneš boli slobodomurári, dokonca údajne Masaryk vyššieho rádu, Vám musí stačiť prestať nekriticky velebiť cudziu moc.

 9. Pre mano
  Ak dávaš zásluhu Čechom za to, že sme mali slovenskú kultúrnu inteligenciu, tak to môžeš rovno napísať, že majú zásluhu aj na tom, že sme mohli ísť na veľkú potrebu. Študovať mohli aj inde, ale k vôli jazykovej blízkosti to bolo výhodné v Čechách. Tí českí docenti a profesori si si istý, že boli Češi? O železničiaroch a žandároch si ani necekol. S tými platmi je to tiež pravda. Darmo to budeš podkladať „vlastnými“ skúsenosťami. Spýtaj sa viacerých čo tam pracovali. To nekritické obhajovanie Čechov ako našich chlebodarcov mi je veľmi podozrivé. Buď nie si Slovák alebo si užitočný platený idiot. V tom Memorande je všetko do bodky pravda a pravda sa poprieť nedá! Darmo to budeš spochybňovať ako je to dnes móda. (Zatloukat a zatloukat. Vieš kto to povedal?) S tým Baťom si ma tiež dojal. Ten sem neprišiel preto, že mal rád Slovákov, ale preto že tu bol voľný trh, lacná pracovitá prac. sila a konečne aj lacný pozemok, ktorý kúpil. Bola to v Bieliciach močaristá lúka, ktorú vysušil, postavil fabriku a založil Baťovany. Ku cti mu slúži, čo o iných vtedy a ani dnes sa nedá povedať, že o svojich zamestnancov sa staral po všetkých stránkach. Dávaš za príklad čo všetko sa tu postavilo. A inde sa nepostavilo? Napr. také Rakúsko. Bolo na tom horšie ako my na Slovensku. Kde je dnes? Čechov tam nemali. Kde sme my teraz? Treba porovnávať a potom robiť závery. Ku štátu sme vraj prišli ako ako slepé kura ku zrnu. A Češi nie? Bolo to pre oba národy výhodné. Najväčšiu zásluhu mal aj tak Stefánik. Ten uviedol do vyšších kruhov aj Masaryka. Lenže to bol polovičný žid a mal potom ľahšiu cestu do vyšších slobodumurárskych rádov ako Štefánik. Preto sa stal aj prezidentom, keď sa Štefánikovi nad Bratislavou pokazilo lietadlo. K tomu „NELZE VYHOVIĚTI“ si nemal argument? Iba si sa zmohol to použiť v prípade banky. Pre Informáciu nevedomých zahraničné platby išli cez Živnostenskú banku (a ešte asi jednu) a nie Národnú ako píšeš. Ale i tam sa dalo ak by niekto chcel rozlišovať akým pomerom sa podieľalo Slovensko a primerane rozdeľovať. Aj pri rozdelení štátu nás Češi poriadne „pumpli“. Napr.: Predali námornú dopravu skôr ako došlo k rozdeleniu. Hádaj koľko z toho dostalo Slovensko?(!)
  Aby si niekto nemyslel, že nenávidím Čechov, tak to nie je pravda. Máme tam rodinu, navštevujeme sa, vzájomne sa rešpektujeme a rozumieme si. To čo sa udialo, s tým už nič neurobíme ale stôl sa musí vyčistiť aby ľudia vedeli ako to v skutočnosti bolo. Je dobré, že sa štát rozdelil, každý si hrabe na svém písečku a je pokoj. Viac k tomu nemám čo dodať.

 10. Ad Mada: V prvom rade sa chcem ohradiť voči tvojmu hulvatizmu, ani ja ťa nenazývam primitívom, idiotom, blbcom, debilom, trúbou, či inými írečitými expresívami.

  Ad: oli63, Mada: V druhom rade, vôbec neobhajujem nekriticky našich západných pobratimov, jednoducho, bez emócii, predsudkov a pocitov ukrivdenosti, poukazujem na historické fakty, komu vďačíme za svoj štát, nič iné. Zrejme to vás irituje ale pravda je taká aká je..

  Budem sa asi opakovať, na Západe a hlavne v USA, či sa to páči alebo nie, sa neuvažovalo o Slovensku, bola tu iba otázka, buď Československo alebo zostanú Slováci v Maďarsku. Najviac sa argumentovalo nemožnosťou vytýčiť hranice Slovenska, keďže žiadne z historického hľadiska neexistovali, na rozdiel od českej časti, ktorá sa odvolávala na svoje historické hranice.

  Na začiatku 20.stor. Slováci v Uhorsku sa nemohli hlásiť za samostatný národ, nemali vlastné školy, národné ustanovizne, národný život bol nulový, síce mali určité politické požiadavky, ale ešte nesformulovali myšlienku nejakej novej štátnosti. Vždy chceli mať určitú samosprávu, jazykovú slobodu, vlastné školstvo v rámci Uhorska, ale nie vlastný štát. Slovenskí politici vyhlásili politickú pasivitu, aby sa vyhli perzekúciám.

  Slovákov na to, aby sa začali zaoberať myšlienkou spoločného štátu, skutočne aktivizoval až mierový plán amerického prezidenta Thomasa Woodrowa Wilsona 8. januára 1918. Jedným z bodov plánu totiž bola možnosť autonómneho vývoja pre národy Rakúsko-Uhorska.

  USA a štáty dohody požadoval, aby aj Česko a Slovensko otvorene vystúpili voči CK monarchii. Vytvorili sa československé légie, teda vojsko, ktoré bojovalo v Rusku, Francúzsku a v Taliansku proti Habsburskej monarchii. Tieto légie vyhlásili ústredným mocnostiam vojnu na strane štátov Dohody. Vôbec to nebolo zadarmo, v légiach bojovalo cca 70 000 Čechov a cca 5000 Slovákov. Len dúfam, že to nepovažujete za nekritický obdiv, iba obyčajné konštatovanie faktov.

  K problematike čechoslovakizmu, že v čase vzniku ČSR tu bolo cca 2 milióny Slovákov a oveľa väčšia 3,5 miliónová nemecká menšina v pohraničí a medzi Čechmi a Nemcami bolo napätie už z predchádzajúceho obdobia, preto sa prijala idea jednotného československého národa. Musíme si uvedomiť, že vlastne aj tie uznania za 1. svetovej vojny sa ešte netýkali uznania ČSR ako štátu, ktorý vlastne nemal ešte vtedy teritórium, ale išlo o uznanie československého národa, čiže československý národ sa usiluje o získanie nezávislosti.

  Čo sa týka obsadzovania miest českými úradníkmi vo verejnej správe, treba si uvedomiť, že na Slovensku neboli pripravené takmer žiadne kádre, keďže v Uhorsku neexistovali slovenské vyššie odborné školy a celú štátnu správu tak kontrolovali výlučne Maďari či „maďaróni“. To isté sa týka žandárstva a železníc. Postupne, budovaním odborného školstva na Slovensku pribúdali vo verejnej správe slovenskí úradníci, učitelia, lekári, dôstojníci, žandári, železničiari, jednoducho, hneď to nešlo.

  Ešte malá poznámka k Murgašovi, nezakladal žiadnu školu, chcel vyučovať na elektrotechnike, iste je škoda, že nemohol využiť svoje vedomosti, ale nelze vyhověti sa stávalo aj iným odborníkom -navrátilcom i v Čechách, že nemohli vyučovať, keď nemali príslušnú kvalifikáciu.

  K otázke inkriminovaného dokumentu Memorandum o Slovensku a vývoju po roku 1948 len malá poznámka:
  O kultúrnej asimilácii sa vôbec nedá hovoriť, vybudované múzea, galérie, knižnice, divadlá, hudobné telesá, športové štadióny hovoria samy za seba.
  Industrializácia Slovenska neodškriepiteľný fakt- viackrát som uviedol koľko finalizujúcich podnikov bolo na Slovensku detto na druhej strane, čo sa týka ťažkého priemyslu pozrite si ako bol zdevastovaný sever Čiech, Kladno, Vítkovice. Komančom bolo bolo prvoradé plnenie plánov a nie národnostné trenice, hlavne po prijatí federácie, také ani neexistovali,
  Výstavba, pre porovnanie skúste si pozrieť o koľko sa rozrástli mestá na Slovensku a v Čechách napr. Bratislav, Košice vs Praha, Brno, nechcem zabiehať do detailov. Najlepším riešením predsa len bol samostatný štát a skončili večné naťahovačky, kto na koho, koľko doplácal.

  Avšak škoda, že aj po rokoch stále pretrváva hlavne v tejto komunite protiprúdu pocit ukrivdenosti, snaha vyťahovať osočujúce dokumenty, spochybňovať dejinné udalosti. Nestačí len kričať, kto je aký Slovák, ale niečo pre túto krajinu robiť, hoc len takú maličkosť platiť poctivo dane.

 11. V Čechách vyšla vlani kniha ,,Čierna kniha obetí komunizmu a čechoslovakizmu,,.Prečo ju teda vydali ak nejestvuje český šovinizmus?
  Spojenie Čiech s Moravou a Slovenskom sa stalo nevyhnutnosťou záchrany českého národa pred Nemcami.
  Nehorázne a sústavné tvrdenie Čechov o nevzdelanosti Slovákov je hlúposť.Maďari zrušili 2500 slovenských škôl a gymnázií.To ale neznamená ,že tieto prestali existovať.Banská akadémia v Štiavnici,univerzita v Trnave,univerzita v Košiciach.Veď aj na Karlovej univerzite bol donedávna vyučovací jazyk Nemčina! Po zriadení katedry Češtiny odišli profesori aj študenti do Weimaru!
  Slovenská inteligencia bola na Slovensku tvrdo perzekuovaná.Z Bratislavy vysťahovali množstvo rodín,aby nasťahovali Čechov! Z tohoto sa Bratislava nikdy nespamätá.
  Na Slovensku panuje tvrdý čechoslovakizmus.Už ani omáčka v televízii s neobíde bez Čecha.
  České fimy, České programy, České komentáre Český hostia v každej relácii.Program divadiel Čech,Čech,Čech.Už sa bojím aj otvoriť konzervu aby v nej nebol Čech.

 12. Pre Mano
  „Ešte malá poznámka k Murgašovi, nezakladal žiadnu školu, chcel vyučovať na elektrotechnike, iste je škoda, že nemohol využiť svoje vedomosti, ale nelze vyhověti sa stávalo aj iným odborníkom -navrátilcom i v Čechách, že nemohli vyučovať, keď nemali príslušnú kvalifikáciu.“
  Toto si vypotil väčšiu sprostosť ako Grónsko. Kto v tom čase mal z tohto odboru väčšiu kvalifikáciu ako Murgaš? Existoval vôbec niekto kto ho mohol učiť kvalifikácii? Ktorý vynálezca mal „príslušnú kvalifikáciu“? Murgaš bol predsa farár a v tých časoch to bola vysoká vzdelanosť. Tak netrep, že nemal kvalifikáciu! Když NELZE VYHOVĚTI, tak NELZE VYHOVĚTI. Bodka. To len takí ako ty a takí na ktorých si sa urazil majú zastreté oči.
  Je očividne zavádzajúce a ty to nechceš pochopiť, že čo sa vybudovalo bolo by sa vybudovalo aj bez Čechov! Do komunizmu nás dotiahli oni v povojnových voľbách. V Rakúsku to išlo aj bez Čechov a lepšie! Na to si nedal odpoveď. Už ma začínaš srať s tou tvojou vlezdoprdelníckou teóriou. Mohol by som odpovedať aj na všetko ostatné, ale škoda s tebou tratiť čas. Z teba by bol dobrý nejaký československý minister, lebo Češi práve takých vyberali. Čím hlúpejší a úplatnejší, tým lepšie vyhovoval.

  • A odpovedal si si sám, prečo mu bolo odpovedané NELZE VYHOVĚTI a prečo nemal „príslušnú kvalifikáciu“ – bol kňaz… A ako sa na to pozerala totalitná Masarykova vláda (konkrétne mám na mysli zákon o ochrane republiky – http://cs.wikisource.org/wiki/Z%C3%A1kon_na_ochranu_republiky – do pozornosti dávam najmä Hlavu 2, paragraf 11 – ten bol neprekonateľný) to som napísal Manovi vyššie, keď sa pýtal, čo nám česi urobili. Odpoveď samozrejme ignoroval – s nepohodlnými faktami to už tak chodí.

   Pre Huberta: tzv. Homolov puč nie je až tak neznámy, len je o ňom ticho – čo sa robí s nepohodlnými faktami, to som napísal vyššie. Navyše sa v Česku interpretuje ako „záchrana (Česko) Slovenska pred zlovoľnými nacionalistami“. Vníma sa ako „bratská pomoc“, nie ako násilné obsadenie Slovenskej kolónie. Našťastie – na niekoľko rokov to bolo posledné zlo, čo nám urobili. Neskôr nám to však dali vyžrať aj s úrokami. Takže na záver: Ďakujeme vám – a najmä veľkému Benešovi – milí bratia za to, že ste nám popravili prezidenta a že ste k nám zavliekli boľševizmus.

 13. Je dôležité pripomínať si tajný dátum 9.marca 1939.V tento deň Česká armáda napadla a obsadila Slovensko!Poslancov Slovenskej národnej rady pozatýkali na odviezli do Českých väzníc!
  O týždeň sme vyhlásili Slovenský štát.
  Pripomeňme si aj čechoslovácky postfašistický pravicový puč v roku 1998.Likvidáciu novinárov a redaktorov proslovensky orientovaných! Zrušenie rádia Nitra.
  Besnenie čechoslovakistov pri odhalení sochy Svätopluka!
  Stačí otvoriť noviny ,,sračkometač,,Sme! Nimi čechoslovakisti a ostatní nepriatelia Slovenska sústavne otravujú vzduch.
  Dúfam,že im to raz zrátame aj s úrokmi.

 14. Iba zopár poznámok :
  Ad. Hubert: Napr. školstvo, v súčasnosti je na Slovensku cca 2 700 škôl základných škôl a uviesť číslo 2 500 slovenských škôl v Uhorsku, z toho stredné 0, je riadna hlúposť, uveď nejaký zdroj, ináč je to také strieľanie od boku. Uvedené univerzity v Trnave a Košiciach boli maďarské/uhorské, ale nie slovenské.
  Ad.Mada- stále tu trepeš nejaké konštrukcie, čo by bolo keby bolo, napr. o Rakúsku, to myslíš , žeby sme boli na tom lepšie pod Maďarmi, alebo bola iná možnosť?
  Ad.Osmoza- daj tu odkaz aj na slovenskú ústavu z roku 1939 a 1940, porovnáme si ???!!! Ináč dalo by sa s tebou polemizovať, či bola aj iná cesta po voľbách v roku 1946, vieš predsa dobre ako sa rozdelila Európa na jaltskej konferencii.

 15. Pre Mano
  Ja nič o Rakúsku nesplietam. Skutočnosť je taká ako som napísal. Aj o Rakúsku sa rozhodovalo na Jalte a predsa z toho vyšli ako nezávislý štát. Monarchia sa rozpadla definitívne a strašiť nás Maďarmi je rétorika čechoslovakistov až do dnešných čias. Ty si toho hlasná trúba. 1. ČSR bola východisko pre oba národy. Čechov pred Nemcami a Slovákov pred Maďarmi. Keby sa Češi boli mohli obísť bez nás, určite by to boli urobili. Lenže strach a mocenské záujmy kázali inak. Čo ma štve na takých ako si ty, že spochybňujú Slovákov ako národ, ktorý vraj neexistoval. A kde sme sa vzali? Slováci žili v Karpatskej kotline od Vojvodiny cez celé dnešné Maďarsko až po Zakopané. („Keď báčik z Chochoľova umrie.“ Toto územie vymenil Beneš za Sliezsko. Čo nerozdával zo svojho?) Žili aj od Podkarpatskej Rusi až na Moravské Slovácko. To skôr Češi nevedno odkiaľ prišli do „Historických zemí“. Vykorenili nás Tatari, čo sa teraz nazývajú Maďarmi a nárokujú si na toto územie. To my sme tu boli skôr, ibaže sme neboli bojovníci ale poľnohospodári, preto to dopadlo takto, že sa tu rozťahuje kmeň, ktorý zvykmi ani rečou nepatrí do tohoto priestoru. Nepatríš náhodou do bratislavského okrášľovacieho spolku? To by tak na teba sedelo. Ich dielo je aj tá ohida pred novým Národným divadlom, ktorú by som dal okamžite zbúrať! Výsmechom do tváre Slovákov bola aj Hubička čo sa hrala pri otvorení ND, ako keby sme nemali svojich skladateľov. To takí ako ty to zariadili. Fuj!

 16. Ad.Mada: Najprv súhlas za prvú rozumnú vetu, 1. ČSR bola východisko pre oba národy. Čechov pred Nemcami a Slovákov pred Maďarmi.“aj keď naskuhral si sa dosti“(dávam do úvodzoviek) .Tá ďalšia veta o Rakúsku, že vyšli z jaltskej konferencie ako nezávislý štát, nerozumiem prečo to dávaš ako príklad, akože aj my sme mali šancu? Iste vieš, že to bol výsledok delenia Európy podľa dohody USA a GB vs ZSSR, kde hlavné slovo mal hádaj, kto.
  Ináč, vkladáš mi vety, ktoré som nenapísal napr.“…Slovákov ako národ, ktorý vraj neexistoval…“, nikdy som to nespochybňoval, ale vždy som hovoril o hraniciach vlastného územia a to je jedno, či ako kráľovstvo, vojvodstvo alebo iná forma zvrchovanosti, oproti napr. Chorvátom, či ostatným juhoslovanom. K odseku „…Odkiaľ prišli Česi do historických území….“, no predsa spolu s Moravanmi a Slovákmi ako starí Slovania, dôkazov je opäť plno v lingvistike, archeólogii, genetike, ale neviem, či ty nejaké aj uznávaš, alebo len tie svoje teórie.
  K tomu otvoreniu SND v roku 1920, koho alebo čo, mali podľa teba uviesť (Čardášovú princeznú???) a ktorý divadelný či operný súbor to mal naštudovať.
  S pozdravom tvoj oponent

 17. Pre Mano
  Čítaj poriadne, čo som napísal. Písal som o novej budove SND a o tej ohide, tom podstavci na ktorom vysoko nad akýmsi zváračom (vraj Štefánik) stojí český lev. Čo to tam má čo hľadať? Čo to vlastne predstavuje? Nadvládu českého leva nad Slovenskom a malosťou Štefánika voči nemu? Kto má rozum a oči, ten vidí. Kto je hlupák nevidí nič. Bohužiaľ Slovensko malo aj má mnoho takých „osobností“ čo z hlúposti alebo pre peniaze nič nevidia a nepočujú. Ale Slovensko má aj dosť osobností, ktorí by mohli stáť pred takou kultúrnou ustanovizňou ako je SND. Tá Hubička sa hrala znovu pri otvorení nového SND. O tom som písal a nie o roku 1920. Alebo o tom nevieš?
  O tom, že ČSR po rozpade Monarchie bola výhodná pre oba národy som napísal hneď. Len treba lepšie čítať. Spochybňovanie existencie Slovákov ako národa je aj to, že vraj nemali vlastný štát. Kto ho vtedy mal? Ľudia sa sťahovali naprieč celou Európou a Kniežatstvá predstavovali len lokálne útvary a neboli na úrovni štátu. Pevné hranice neexistovali. Vraj uznávam len svoje teórie. Ty uznávaš tiež len svoje hoci naštudované od takých „historikov“ ako Kamenec alebo Závacká. Od tých sa pravdy nedozvieš.
  Takže, pán prednášateľ, netreba byť zamyslený len do seba, ale čítať poriadne aj iné názory, zvlášť keď sú podložené skutočnosťou, ktorá sa udiala a nie presadzovať „dejiny Slovenska“ písané kadeakými krivičmi čo slúžili niekomu, komu to tak vyhovovalo. Teraz ty hádaj komu.

 18. mano! V r.1736 bola v Štiavnici založená Banská škola.Založil ju slávny Samuel Mikovíni Slovák ako repa! R.1745 sa s nej stala Banská technická vysoká škola prvá technická škola na svete!Na tejto škole študovali Slováci i keď profesori boli často z Nemecka.
  Pokusy o založenie Technickej vysokej školy narážali na odmietnutie zo strany pražského centralizmu,ktorého záujmom bolo znemožniť technický rozvoj u nás.Slovenská vysoká škola technická bola zriadená pod tlakom manifestácií 1937.

 19. Ad Mada: Čo dodať, nebudem sa vyjadrovať k repertoáru divadla, zdá sa mi to také žabomyšie. Ja na rozdiel od teba vnímam, že bez I.ČSR by nebolo ani súčasnej ani bývalej Slovenskej republiky. Ako som písal skôr, bola to aj zásluha čs légii v odboji, a to nie je z učebníc dejepisu, ale z rodinnej kroniky, prastrýko sa zúčastnil bojov v Rusku proti boľševikom ako poručík čs. légií (pochádzal z Moravy a naposledy slúžil ako major v BA, až keď ho vyhnali r. 1939), takže nepotrebujem čítať ani Zavackú ani Ďuricu.

  Ad Hubert: Trocha priveľa horlivosti a nepresností. Tie údaje opäť nesedia, v prvom rade Banská akadémia v B. Štiavnici , bola zriadená v roku 1762 rozhodnutím M.Terézie v rámci reformy školstva, ináč nebola to vysoká škola, ale vyššia odborná škola, ale v rámci vtedajšieho vzdelávacieho systému ju môžme pokladať dnes za vysokú školu. S. Mikovíni nebol zakladateľ, ale pôsobil na jej predchodkyni banskom učilišti, zomrel pred založením banskej akadémii.
  Čo sa týka neexistencie technického vysokého školstva za I. ČSR, dôvod mohol byť aj oveľa prozaickejší, záujem o štúdium stačila pokryť ČVUT v Brne, bolo to blízko aj pre slov študentov.

 20. mano.Láskavo si opravte Vaše skreslené informácie!
  Mikovini bol zakladateľ,riaditeľ a riadny profesor Baníckej a neskôr aj lesníckej akadémie.
  Školstvo na Slovensku 0?Podľa Vašich typicky Českých klamstiev!
  Skúste si o ňom niečo nájsť a užasnete!

 21. Odporúčam všetkým retardovaným čechoslovakistom aby si pozreli archívy a našli relevantné zdroje nie len propagandistické bludy toho, aká „džungľa“ tu bola a iné čecháčkovské hovadiny od Mr. Beneša a jemu podobných smradov. Budete príjemne prekvapení úrovňou Slovákov za Uhorska. Čechoslovakizmus by sa mal na Slovensku považovať za duševnú poruchu a Slováci-čechoslovakisti by mali byť zo zákona zatváraní do blázincov. Trošku by som chcela priblížiť, ako to na Slovensku asi za 1. ČSR vyzeralo… Príjemné čítanie.

  Sobota, 2. marca 1929

  Policajná väznica. Slušná, čistá, nová, len hrozne pošmurná a všade samé železné mreže. Už som tu raz sedel. Keď sa menila vláda – 17.-18. marca 1926. Po vláde Švehlovej prišla Černého, úradnícka. Vtedy ma sčista-jasna posadili na tri či štyri dni. Údajne z opatrnosti, lebo sa obávali rodobraneckých demonštrácií, ktoré v tej dobe boli dosť časté. Raz sa stŕhali neslovenské nápisy v noci o dvanástej, inokedy vodcu československej národnej demokracie na Slovensku, pravotára Dr. Ivánku chytili rodobraneckí akademici a nahnali ho do úzkych, že musel odvolať tie povestné „maďarské svine“. Nuž nie div, že mali obavy. Zmena vlády je dobrý titul demonštrovať proti Prahe. To chápem, že mali obavy, ale neviem, prečo ma zatvorili. Totiž ten titul mi nepovedali úprimne. Hovorili, že pre akési zhromaždenie, ktoré bolo pred rokom či dvoma.

  Bol som tu vtedy – tuším – štyri dni. Pamätám sa. Na poludnie prišli niekoľkí detektívi do hlavného sekretariátu ľudovej strany. Pekný marcový deň bol.
  – Máme rozkaz vás predviesť.
  – Viete čo, hovorím – ja prídem sám, ale až neskoršie, ešte som neobedoval. A nechali ma, len prosili, by som sa opýtal telefonicky pána policajného riaditeľa, Dr. Klímu. Ten sa rovno radoval, tak policajne, že som ochotný i sám prísť.

  Prišiel som. Dobre sa pamätám, že som si priniesol Gogoľove Mŕtve duše. Posadili ma do tzv. samotky, čistej, príjemnej. Nakoľko už príjemnou môže byť väzenská cela. Vtedy bol palác policajný úplne nový, nedávno postavený, a tak i väznica v ňom bola nová, moderná, akej snáď v republike nemáme.

  Pôvodne som mal sedieť osem dní. Ale na štvrtý deň ma pustili. Policajný riaditeľ Dr. Klíma dal si ma predviesť a zvestoval mi, že ma bolí hlava a tuším, že mám reumu, aby som sa dal prezrieť lekárom, ktorý ma už čaká. Ja len oči otváram a protestujem, že mi nič, že som ako buk. Ale dobrý Dr. Klíma to lepšie vedel.

  Prišiel policajný lekár, poklepal ma, pozrel si môj jazyk a napísal čosi. Mrzelo ma vtedy, že som si program urobil na osem dní a po štyroch ma rovno vyhodili.

  A naozaj mi tu nebolo vtedy zle. Dostával som knihy, kvetiny, cigarety – hoci som nefajčil, i jednu rodobraneckú dortu s tŕňovým vencom. Ešte i kofy, neviem už v mene akej ich inštitúcie, poslali mi do črepa zasadenú vzácnu kvetinu. Priniesla mi ju pani, ktorá dôstojne reprezentovala svoj cech a povedala mi tajnú reč, až radosť. Vtedy som pocítil, že dulce et decorum…

  Ale dlho netrvala moja sláva. Myslím, 18. marca ma zatvorili a 22. večer sme oslavovalo slobodu.

  Teraz je vec vážnejšia. Vtedy sme boli ešte ako-tak v opozícii a báli sa nás. Dnes je strana naša vo vláde, i máme zuby vylomené. Nemusia sa báť a budú robiť, čo budú chcieť. Už to začali. Profesor Tuka sedí už dva mesiace. Redaktor Snaczký mesiac. A už i ja.

  Ráno som sa ešte staral, ako sa dostanem do Viedne. Zajtra ráno ma čakajú viedenskí Slováci. I dva razy tu boli, pán Klempa a iní, aby som išiel na slávnosti rečniť. Dosiaľ chodieval ku nim poslanec Tománek. Ale ho majú po krky. Strašné veci hovorili o ňom, nechcú ho ani len vidieť.

  Prisľúbil som sa. Ale chcel som mať istotu. Vedel som, že polícia sa veľmi zaujíma o to, čo robím, kde chodím. Detektívi večne sú mi v pätách. Reku, opýtam sa, čo povie. Telefonujem Dr. Šimekovi. – Ale jó, beze všeho, proč né. Opakujem jeho slová, aby počula deputácia viedenská, že polícia sa veľmi raduje, že mi nebude robiť prekážky, predĺži mi pas, všetko mi urobí. Tak pekne hovoril Dr. Šimek, že viedenskí Slováci boli celí dojatí.

  Mne sa tá nápadná láskavosť nepáčila. A tobôž, keď sa i sám policajný riaditeľ Dr. Sláviček začal zaujímať. Zavolal si ma. Posadil do hlbokého, mäkkého fotela. A priateľsky, sladko mi hovoril o neslaných-nemastných veciach vyše hodiny.

  Majú niečo za lubom. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, pomyslel som si. Lenže robili to veľmi elegantne. Pas mi dali. Pozerám si ho nedôverčivo. Je v poriadku. Idem domov. Snáď ma už čakajú. Nie. Mrzutá vec. A tak ma nechali dodnes. V neistote.

  V trestnom poriadku som si pozrel, ako sa zatýka. Všetko spolu niekoľko suchých paragrafov. Počkaj! So mnou chcú urobiť výnimku. Prichodí im vhod moja cesta. Či ma nechcú chytiť na hraniciach? Ako v románoch? Mali by efekt a hneď aj jedon tučný odkaz do okna: Hľa, chcel utiecť, ergo, má prečo. Ale sme ho chytili, vďaka našej ostražitosti. A tak ďalej by sa hovorilo a písalo.

  Už sa mi snívalo o romantickom zatýkaní. Snáď i vystrelia, aspoň do vzduchu. Zle som rátal. Polícia je nevyspytateľná. Dnes ráno okolo deviatej prídem do úradu. Sotva sa dám do práce, – práve ministrovi Tisovi píšem list, že ho volajú do Nových Zámkov rečniť – tu sa zjaví šereg detektívov.
  – Pekne vítam.
  A chcel som ich posadiť, ale sa poďakovali. Našťastie. Lebo stoličiek by nestačilo. V hlavnom sekretariáte mali sme už veľké deputácie, ale toľkú, ako táto policajná, ešte nie.

  Vedúci detektívov ma slušne poprosil, aby som pánom úradníkom oznámil, že každý musí zostať na mieste, kým nepríde vyšetrujúci sudca.

  Dokončil som list. Celkom obyčajne sa tvárim a dávam ho odklepať. Nachytro som vytiahol zo stola dôvernejšie veci strany a spokojne ich odovzdávam inému, akoby na vybavenie. I môj notes, súkromné zápisky položím na bezpečný stôl. Hovorím pritom dve na tri: Ešte dnes to pošlite tomu a tomu, vec je súrna. Pochopili ma. Všetko uložili. Načom im dať naše dôverné veci? Vlastizradu by v nich síce nenašli, jednako škoda im otvárať naše srdcia.

  Bol som hotový. Mohol prísť sudca. Prišiel čoskoro. Široké mal kroky a ešte širšie gestá. Nadutú mal tvár. Poznali sme sa z praxe. Ale on sa nepamätal. Zaiste tak kážu predpisy. Hrozne úradne, zhlboka a niečo chrapľavo začal.
  – Vy ste pán Šaňo Mach?
  Usmial som sa a skoro som sa opýtal, že ku komu mám šťastie. Potom sa dal do zaujímavého postoja, rozkročmo, ruky v driek, hlavu hore – trošku čakal. Slávnostné ticho. Jednu ruku zdvihne, odmerá ma zdrcujúcim pohľadom a riekne: „Tož, zatýkam Vás.“ Zdalo sa mi, že to „tož“ tam podľa predpisov nepatrí a že dve veci zabudol. Položiť mi ruku na plece a povedať „v mene zákona“. Aspoň na javišti tak sa to robieva.

  Stratil som slobodu. A nijakej romantiky neni v tom. Hrozné. Priznám sa. Srdce mi rýchlejšie bilo a hrdlo akoby mi niečo stískalo. Smutná vec. Smutná. Ale robil som k nej veselú tvár. I žarty som strúhal. A jedon sa mi veru podaril.

  Mali sme v úrade rozmnožovací stroj. Ktorýsi dobrý detektív zvedavo pozerá naň.
  – Čo je to?
  – Filmový aparát, hovorím mu.
  – Viete, čakali sme vás a takéto vzácne príhody vyplatí sa zvečniť.
  Od toho okamihu veselo a pekne sa tváril. Ale najelegantnejšie sa choval predsa len ten vyšetrujúci sudca. Pred každou skriňou zagestikuloval. Do taktu kráčal. A tie pohľady! Ohromné. Ale najlepšie boli predsa len gestá. Takých každý deň nevidieť. Nedá sa na ne zabudnúť. Tak som sa zadíval na ne, že som ani nezbadal, čo sa robí.

  Stôl poviazaný, krížom-krážom samá pečať. Aj ten je zatknutý. Napísali zápisnicu o prehliadke. Podpísali. A sme hotoví. Práve prichodil do sekretariátu poslanec Dr. Buday, keď ma práve vyzvali: Ráčte! – Prosím. A poberám sa.

  – Zbohom chlapci! – Už ani neviem, či sme si podali ruky. Len som počul volať za mnou: Do videnia.

  Na uliciach plno snehu. Barikády snehové na každom rohu. A policajti. Možné, že náhodou boli tak rozostavení. Kade sme išli, samý sneh a samý policajt.

  Na polícii si nevedeli so mnou rady. Tuším nerátali, že tak rýchlo prídeme. Vodili ma z izby do izby. Po hodine alebo dvoch začali ma oberať. Vačky na ruby. Hladkali mi šaty, stískali ma, golier na kabáte pozerali.
  – Také sú predpisy – hovorili mi, akoby sa vyhovárať chceli.
  Okolo dvoch hodín mi priniesli z domu obed. I doma bola prehliadka. Celé odpoludnie až do večera ma vypočúvali. „Od narodenia môjho až po dnes“ bol predmet výsluchu. Z otázok som videl, že všetko vedia. Niečo zle vedeli, ale väčšinou dobre boli informovaní. Teda pozorovali a vyzvedali. A chutná slečinka, pravda nie Slovenka, klepala na stroji moje curriculum vitae.

  Večer prišiel po mňa strážnik – Čech. Do väznice. Na strážnici ma znovu prezreli. Dôkladne ma obrali. Ešte i kravatu. Musel som sa vyzuť – či nemám dajaké bomby v topánkach? Hrozne nepríjemný pocit bol, keď ma nešeredne stískal a obracal horlivý kľučiar, zasa len Čech. Ale vzal som vec z lepšieho konca. Keď som bol hotový a poslal ma do cely, upozornil som ho na šňúrky v botách. Zahrešil. Ja som ho však vážne presviedčal, že keď viazanka je v predpisoch, i šňúrky by tam mali byť, veď na ne sa ľahšie obesiť.

  Nemal som žartovať. Teraz mi „zabudli“ priniesť pokrovce. No nič. Veď sotva budem spať.

  S pozdravom Šaňo !

 22. Pre mano
  Len v krátkosti. Pre teba repertoár v novom SND na otváraní sú iba žabomyšie vojny? Mal sa hrať Svätopluk, ale ktosi zariadil, že to bude Hubička. Mám iba jednu otázku: Mohla by sa taká nehoráznosť a urážka stať v Čechách? Asi nie. Pre teba však je to fuk.
  Ak myslíš „boje“ českých legionárov proti boľševikom, tak to si ma dorazil. Veď oni zradili a vydali Kolčaka práve tým boľševikom. Naviac ukradli niekoľko ton ruského zlata, ktoré viezli loďami z Ďalekého východu cez Čínu okolo Indie až na západ. Kde všade z neho „vyložili“ mi už známe nie je. Zásluha na 1. ČSR ako hovado.
  Neviem koľkokrát ti mám zopakovať, že 1. ČSR bola výhodná pre oba národy. Neviem, prečo dávaš zásluhu iba Čechom a my vraj im máme ďakovať. Za čo? Štefánik nebol medzi prvými a ešte skôr ako Masaryk s Benešom, keďže ich on uvádzal do vyšších spoločností?
  Tvrdiť, že keby nebolo 1. ČSR a potom Slovenského štátu, nebolo by ani dnešnej SR. Ja ťa poopravím a je to omnoho pravdivejšie ako to tvoje tvrdenie, že keby nebolo Slovenského štátu, nebolo by ani dnešnej SR. Boli by sme iba nejaký tancujúci kmeň pri cigánskej muzike v Československu a dovolím si tvrdiť že to Slovensko z názvu štátu by bolo v dohľadnej dobe zmizlo. Práve tak ako zmizol slovenský znak z československého štátneho znaku a bol nahradený akýmsi plamienkom, ktorý Husák v ’68 nazval Živánska pod Kriváňom.
  Už by si konečne mohol byť ticho, lebo na podstatné skutočnosti nemáš ospravedlnenie ani argument a trváš iba na tom čo do teba niekto naštepil a stal si sa Hi-Fi reproduktorom, čo to trúbi do sveta.

 23. ad Alžbeta: Skúste si prečítať Demokrati od J.Jesenského
  Ad.Mada: … a dovolím si tvrdiť že to Slovensko z názvu štátu by bolo v dohľadnej dobe zmizlo…, LOL. Keď ste už spomenuli G.Husáka, síce nerád, ale musím pripustiť jeho hlavné zásluhy na prijatí federácii v. roku 1968, každá z oboch republík dostala svoj zákonodarný orgán (národnú radu) a svoju vládu s príslušnými ministerstvami. Česká národná rada mala 200 poslancov, Slovenská národná rada 150 poslancov, tá SNR, ktorá neskôr aj vďaka tomu mohla vyhlásiť samostatnú SR.

 24. ad Alžbeta: Skúste si prečítať aj niečo iné, trebárs Demokrati od J.Jesenského.

  Ad.Mada: cit:… a dovolím si tvrdiť že to Slovensko z názvu štátu by bolo v dohľadnej dobe zmizlo…, LOL.

  Keď ste už spomenuli G.Husáka, síce nerád, ale musím pripustiť jeho hlavné zásluhy na prijatí federácii v. roku 1968, každá z oboch republík dostala svoj zákonodarný orgán (národnú radu) a svoju vládu s príslušnými ministerstvami. Česká národná rada mala 200 poslancov, Slovenská národná rada 150 poslancov, tá SNR, ktorá neskôr aj vďaka tomu mohla vyhlásiť samostatnú SR.

 25. ad osmoza: tento tvoj exkurz do dejín krívd na Slovákoch som asi prehliadol, len stručne dodávam, značne skreslené prekrútené udalostí, presne v duchu proti prúdu. DOPORUČUJEM čítať, ako to v skutočnosti bolo !!!. Pridávam link: http://www.unipo.sk/public/media/12900/Annales_historici_presovienses_7.pdf

  • Nie. To ja odporúčam čítať OFICIÁLNE dokumenty, ako napr. tento zápis z poslaneckej snemovne ČSR, ktorý sa nachádza v oficiálnom archíve: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/355schuz/s355003.htm

   Tieto texty sú pre vás – čechoslovákov – mimoriadne nepríjemné, preto ich radšej nevidíte.

   Mimo iné tam krásne vidieť tú slávnu „demokraciu“, keď poťahovali poslanca Dr. Jurigu a on im takto povedal:

   Jestliže vy si zakladáte na hrdosti Husovej, že nesklonil svoju hlavu, že stál vzdorovite, ako ho vidíme stáť vzdorovite na tom Staromestskom námestí, a práve v tom vidíte akýsi ideál, keď Hus stále svojou tvrdou hlavou hľadí hore, akoby ju nechcel pred nikým skloniť, myslíte, že len váš Hus bol človekom hrdým a nezlomným? Naučili sme sa to, keď sme boli pod vládou uhorskou, a neľakneme sa preto toho, čo vy dnes začínate na Slovensku robiť: Začínate zavádzať na Slovensku staré rakúske a uhorské spôsoby, ubíjanie, pokuty, žalárovanie, strieľanie. Už dnes máme za Československej republiky toľko hrobov, hrobov za politickú slobodu, hrobov a krve za presvedčenie, ako sme ich mali za vlády uhorskej. Práve nedávno v Nižnom Šebeši česká četnícka guľka vyhasila život jednému zcela nevinnému človekovi (Výkřiky ľudových poslanců slovenských.) len pre prostú politickú frázu, že: „chceli okradnúť ľudí, neoprávnene žalárovať a väzniť,“ o čom sa už nebudem šíriť – očujete to od pána Onderča. Vy hrdinovia, vy si myslíte, že iní nemajú tej smelosti, a myslíte, že nás zlomíte? Za takéto politické výrazy chcete nás pokutovať, žalárovať? Ja vám tvrdím: ako sme dokázali odsedieť žaláre za uhorskej vlády hrde a smele, pôjdeme i teraz radostne do žalára, aby sme potešili na stá ľudí, lebo dnes keď niektorý chudobný roľník alebo robotník v hostinci riekne akékoľvek slovíčko na vládu, na niektorého ministra, na pána prezidenta – nie ako na prezidenta, ale ako na profesora Masaryka – o polnoci prijdú četníci – ako ich náš národ charakteristicky menuje „čechníci“ – prijdú a v jednu hodinu po polnoci vyvlečú ich z postele a ženú ich do žalára, deti bijú a nechajú ho dva až tri mesiace vo vyšetrovacom väzení. Na stá a stá robotníkov a roľníkov bolo pokutované pre takýto politický výraz a ja sa osmeľujem tvrdiť, že Maďari nezavreli za posledných 10 rokov pre politické prečiny toľko ľudí, ako za Československej republiky to učinili českí štátni zástupcovia a koľko ich zatvorili čechníci. „Horší četník než žandár“, tak hovorí slovenský národ.

 26. Ad osmoza: Ako môžeš porovnávať oficiálne zápisy z vyšetrovania tejto udalostí, potvrdené očitými svedkami na okresnej prokurátore z tliachaním poslancov v snemovni???!!!!

  Tragický konflikt v Nižnom Šebeši v júli 1925.
  ….Priebeh konfliktu, bol napísaný na základe svedectva týchto osôb: Jozef Kralovjanský z Prešova, bytom Údenárska ulica č. 17, bol vodičom auta, na ktorom prišli četníci; Viktor Lenart, podrichtár Nižného Šebeša; Ján Foltýn, roľník z Nižného Šebeša, č. 61; Jozef Smolka, roľník z Nižného Šebeša; učiteľka Štátnej ľudovej školy v Košiciach Oľga Schrancová; páter Adalbert Štefanovič z kláštora františkánov v Nižnom Šebeši, ktorý pri podávaní svedectva bol vo vyšetrovacej väzbe na štátnom zastupiteľstve v Prešove; Agap Malkušák, páter z kláštora v Nižnom Šebeši, tiež bol počas podávania svedectva vo vyšetrovacej väzbe na štátnom zastupiteľstve v Prešove; npor. Karel Dvořák, okresný četnícky veliteľ v Prešove; strážmajstri z Prešova – Karel Masařík, Alois Vavřina, Antonín Kaněra a Antonín Zelík; Prokop Šteglík,kňaz z kláštora františkánov v Nižnom Šebeši, Andrej Čirč, hostinský v Nižnom Šebeši, č. 142; Vojtech Vrábel, kováč v Nižnom Šebeši, č. 33; vrchný strážmajster František Koranda, veliteľ četníckej stanice v Mereticiach; vrchný strážmajster Václav Polívka, veliteľ četníckej stanice v Lemešanoch.

  Stručne uvádzam výťah z vyšetrovania, uvádzam názvy, ako sú uvedené v spise, preto nepíšem žandári, aj názvy dedín Nižný Šebeš, Kelemeš, Finčiče sú už zmenené, dnes Nižná Šebastová, atď…
  Po vyhrotení politického konfliktu medzi františkánmi v Nižnom Šebeši, začalo sa vyšetrovanie prečinu poburovania. Četníci prišli viackrát do kláštora opätovne vypočúvať jedného z mníchov. Zlosť obyvateľov obrátila sa proti hostinskému Čirčovi za to, že chodil ako svedok s četníkmi. Jeho žena s deťmi musela už ráno utiecť z Nižného Šebeša do Cemjaty. 6. júla okolo 20,00 hod. sa dozvedel okresný četnícky veliteľ npor. Dvořák, že rozzúrený ľud pripravuje sa k demolácii domu hostinského Čirča a že on sám musel utiecť, aby si zachránil život. V dôsledku tejto poplašnej správy musel npor. Dvořák zakročiť, lebo situácia v Nižnom Šebeši už bola vážna.

  Medzitým sa rozšírila správa, že četníci idú brať mníchov, ľudia z okolitých dedín, prichádzajúci z poľa, sa začali pred kláštorom zhromažďovať, aby bránili svojich frátrov. Celkovo sa ich zhromaždilo cca 500-700, už predtým zdemolovali dom miestneho krčmára ako odplatu za údajnú pomoc četníkom, vznikala napätá atmosféra, aj napriek výzvam na upokojenie a rozídenie, z davu začali lietať kamene do četníkov, ktorí stáli pred bránou kláštora, jeden četník upadol ťažko zranený na zem, vtedy sa snažil jeden sedliak ho dobiť vidlami, veliteľ zásahu dal pokyn k streľbe, preto bol tento sedliak Matej Huľa postrelený od viacerých četníkov, takže to neboli salvy do davu, ale streľba na jedného rozzúreného útočiaceho muža s vidlami. Preto mal Huľa v sebe tri guľky, jedna cez bok a dve do lýtka a členku, okrem neho, ešte jeden muž bol zranený do nohy, obeť streľby podľahla na druhý deň zraneniam v dome svojho brata, kde ho ukryli príbuzní po streľbe. Žiadni ľudia neboli zranení od bodákov!!!
  Možno by Matej Huľa bol žil, ak by bol odvezený do nemocnice. Celý historický zápis má asi 20 strán, ale to čo som napísal bolo jadro konfliktu.

  • Položím jedinú otázku: Kto to vyšetroval?

   Hneď aj odpoviem – práve dokumentom, ktorý si uviedol: „Výsledkom vyšetrovania bola pomerne podrobná správa, ktorú napísal npor. Dvořák. V ďalšej časti budeme pri opise a analýze udalostí v Nižnom Šebeši vychádzať z tejto správy a jej záverov“

   Takže Dvořák mal na svedomí streľbu do ľudí a následne ju aj vyšetril a napísal správu… Treba ešte niečo dodávať? Niečo predsa, hovorilo sa o kameňoch, ale odrazu niekto z davu aj – strieľal. Aspoň podľa Dvořáka:

   „Na to npor. Dvořák vyzval dav v mene zákona, aby sa rozišiel. Ešte ani nedozneli posledné slová jeho výzvy a z davu niekto vystrelil ranu. Muselo to byť dohovorené znamenie, pretože po výstrele bolo četníctvo okamžite zasypané kameňmi a vrchný strážmajster Beran, veliteľ stanice v Širokom, klesol na zem v bezvedomí. Npor. Dvořák na to dal rozkaz strieľať.“

   Ani snáď netreba dodávať, že o Dvořákovi bolo známe, že mal veľmi blízko k alkoholu. A ešte kto strieľal: „Vystrelili četníci, a to strážmajstri Náplava, Bockschneider, Ptáček a vrchný strážmajster Koranda“ – všetko echt slovenské mená…

 27. .
  Pre objektívnosť autor v spomínanom dokumente okrem toho uvádza pod čiarou aj dobové pramene. Cit,:…Okrem svedectva týchto osôb, podľa ktorého sme opisovali výtržnosti zo 6. júla 1926 v Nižnom Šebeši a ktoré sú súčasťou nami citovaných archívnych prameňov, je možné porovnať
  pre objektívnosť priebeh tohto konfliktu z dobovej tlače, napr. Hrozná noc v Nižnom Šebeši.
  In: Slovenský Východ, 8. 7. 1925, roč. VII., č. 151, s. 4; Plebana, joj, plebana. In: Slovák, 9. 7.
  1925, roč. VII., č. 151, s. 3; Krvavá noc v Šebeši. In: Slovenský denník, 9. 7. 1925, roč. VIII.,
  č. 151, s. 4;Csendőrök és őslakosok véres éjjeli ütközete Eperjes szomszédságában. In: Kassai
  Napló, 9. 7. 1925, roč. XLI., č. 152; Letartóztattak egy franciskánus pátert, egy papnövendéket
  és a községi birót . In: Kassai Ujság, 9. 7. 1925, roč. LXXXVII.; Podrobnosti vyšetrovania
  udalostí v Nižnom Šebeši. In: Slovenský Východ, 10. 7. 1925, roč. VII., č. 153, s. 4; V Šebeši
  u Prešova tiekla slovenská krv. In: Slovenská Pravda, 12. 7. 1925, roč. VI., č. 28, s. 1 –2.

  P.s. Aj z obyčajnej logiky vyplýva, že sa nestali udalosti tak, ako ich tendečne podali niektorí poslanci v parlamente!!!
  Veď len skúste si predstaviť, aké by asi mala následky streľba do davu od 40 četníkov, určite by to nebola iba jedna obeť s troma guľkami. Ináč aj tej jednej obete je škoda, zvlášť keď to kvôli horúcim hlavám.
  Na záver len toľko, pravda by nemala byť skresľovaná v žiadnom záujme, pretože sa to niekomu hodí do jeho karát.

  • Preboha, už sa spamätajte. Ako som už vyššie naznačil, existoval zákon na ochranu republiky. Bolo rizikom povedať niečo proti štátnym orgánom, obzvlášť ak sa jednalo o prípad, v ktorom figurovala aj urážka prezidenta. To rovno môžem tvrdiť, že odsúdenie Milady Horákovej bolo absolútne spravodlivé, lebo to hovorí dobová tlač. Poslanci – ako dr. Juriga – tam boli, rozprávali sa s ľuďmi a navyše, ako kňazovi mu verím, že neklamal. Určite je šanca na klamanie u Jurigu menšia, ako u nejakého Dvořáka, ktorý sa snažil chrániť si chrbát. Tie čechoslovakistické bláboly si nechajte pre tých, ktorí vám to zhltnú aj s navijakom. Práve som čítal výstižnú vetu, ktorá na vás sedí ako uliata: „ľudia nečítajú, pokiaľ čítajú, tak príliš nepremýšľajú a pokiaľ aj premýšľajú, nehľadajú súvislosti.“ Uznám vám, že čítate, možno aj premýšľate, ale súvislosti vám unikajú. Pýtajte sa – Cui bono? Prečo bola správa napísaná tak, ako bola napísaná? Prečo interpretovali poslanci udalosť tak ako interpretovali? Aký prospech z toho mohol ten ktorý mať?

 28. AD Osmoza- autor správy uvádza aj svedkov z civilného obyvateľstva, ktorí nemali záujem svedčiť v prospech četníkov, okrem toho vyšetrovania sa zúčastnila komisia a lekár, všetkých nemohli ovplyvniť, no najviac správa získava na objektívnosti, ak si spočítate počet četníkov, pušiek, versus počet zranených, asi sa opakujem, ale pri salve do davu by bolo podstatne viac mŕtvych a strelných zranení, dokonca ani bodné zranenia nie sú zaznamenané v lekárskej správe, sú len zbití.
  Cui bono ? Ostrakizovanie a kňazi rodoľubi, v poslaneckej snemovni využívali na to každú príležitosť. Dokonca v inkriminovanej udalosti si sami označili svojho františkána ako špióna, machiavelizmus ako vyšitý.

 29. Ja báseň „O voľbách“ od Jesenského dobre poznám.
  „Pri voľbách národ vyberie
  si stranu milovanú,
  po voľbách strana milovaná
  ho odloží – na stranu.“

  Ale ako to súvisí s mojím príspevkom? Prestaňte šíriť retardované čechoslovakistické a české bludy z príručky od dr. Beneša ale overte si skutočnosti. My sme neboli v Uhorsku odpadom spoločnosti. Boli sme jedným zo štátotvorných národov Uhorska, mali sme svoju inteligenciu, svoje postavenie, svoje školy. Že sme nemali školy: Veď školstvo bolo komplet vybudované ešte za Márie Terézie po celej monarchii. Že sme nemali továrne? Veď tie boli po obsadení Slovenska odvezené do Čiech. Už ste niekedy uvažovali, prečo sme tých „dobrých Čechov“ v roku 1939 my zlí Slováci zo Slovenska vyháňali?

  Prvá Československá republika bola pre väčšinu Slovákov symbolom neskutočnej biedy a chudoby. V roku 1939 odišlo zo Slovenska desiatky tisíc Čechov, ktorí zastavali všetky dobre pozície v štátnej a verejnej sprave, ako aj v štátnych podnikoch. Na základnej skole, sa stávalo, že jediným Slovákom bol možno školník. Vsetci učitelia boli Česi. Vsetci železničiari a úradníci boli Česi. Slováci chodili bosí a hladní. To bola realita minimálne na vidieku a v malých mestách za čias „tatíčka“ Masaryka. Na Slovensku sa spievali hanlivé piesne na Masaryka. Ja viem že sa im z tak dobre plateného fleku odchádzalo, to by sa odchádzalo zle aj mne

  Podľa Vás od roku 1918 do roku 1939 boli Slováci takí sprostí, že sa nenašiel takmer nikto, kto by mohol robiť učiteľa, úradníka, železničiara, či cestára, tak to museli robiť Česi. Ale ako keby zázrakom, po roku 1939 sa už zrazu našli Slováci, ktorí to boli schopní riadiť, školy aj úrady, aj železnice a tie čuduj sa svete sa nerozpadli, ale fungovali aj naďalej.

  Česi nás radi ukazovali ako tancujúce etnikum žijúce v Československu (rozumej v českom chápaní Česko a jeho kolónie) rozprávajúce „nárečím češtiny“. Poznáte Kolčákovu vetu pred smrťou: Spasibo vam Čecho-sobaki? (Ďakujem vám českí psi)? Štefánika smradi z Prahy odstavili na druhú koľaj a popreli formálne akúkoľvek existenciu kompatibilného svojbytného slovenského národa. Za ČSR bol slovenský úspech považovaný za československý, neúspech slovenský a český úspech bol len český.

  Čo sa týka Vás mano, pri všetkej úcte, nešírte lži, overte si fakty a ak chcete buďte „Čechoslovák“ (akurát, že nemáte – a dúfam, že už nikdy mať nebudete – občianstvo ani vlasť ani jazyk, čo sú základné piliere národa) ale neotravujte s tým okolie. Mimochodom čechoslovakizmus by som dala zaregistrovať do zoznamu duševných porúch a slovenských posluhovačov tohto bludu (čechoslovakistov a „Čechoslovákov“ ) by som dala zo zákona strieľať ako škodnú.
  Hovadiny o Československu a „československom národe a jazyku“ by som prirovnala celkom opodstatnene k bludom o tzv „Veľkom Maďarsku“, ktoré nikdy nejestvovalo. Ja nie som šovinista, vymenúvam len skutočnosti. Čo sa týka Čechov, myslím, že Cyklisti potrebujú poriadne roztrepať papuľu na asfalte aby sa prebrali zo sna o svojej výnimočnosti.

  Problém je, že naši drahí bratríčkovia za riekou Moravou a ich slovenskí pochlebovači zase smradia za kopcom cez spoločné „súťaže“, zasadnutia vlád, spoločnú vzdušnú obranu a podobné somariny, a teraz, keď je ČR ekonomicky a morálne zruinovaná náramne by sa im zjednotenie ČSR hodilo. Tzv. „Výzva slobodných občanov Slovenska“ na youtube kde okrem chlapíka ju to číta pištia hlavne Česi za prvou ČSR ma dorazila a tiež ma doráža radosť Čechov pri akomkoľvek konflikte s Maďarskom, kedy čakajú s úsmevom ako im pobežíme do náručia alebo budeme prosiť o novú ČSR. Od tohto ale Boh ochraňuj národ slovenský, majme oči otvorené a nenaleťme budúcim farebným revolucionárom, dobré s nami a zlé preč.

 30. Ad Alžbeta: Niekedy človek nevie, či sa má smiať alebo plakať nad takými odpoveďami.Ťažko nachádzam dôvody, ako sa tak môžu prekrúcať fakty a dejinné udalosti, či dokonca popierať fakty tak, ako sa stali.
  Uznávam, „Idea jedného československého národa s dvoma etnikami „, nebola už v 20. storočí životaschopná, vzhľadom na tisícročný odlišný vývoj – Česko pod vplyvom Nemcov a Slovensko pod tlakom Maďarov, tento rozdielny vývoj, kedysi spoločného jedného národa (dúfam, že to nespochybňujete, tvrdenie je vedecky doložené aj z historického aj jazykovedného výskumu) sa ukázal ako najväčší problém práve po spojení do spoločného štátu I.ČSR. Odlišnosti boli obrovské po každej stránke, Slováci boli viac maďarskí ako Češi nemeckí, nečudo aj obrovskej biede na Slovensku, keď všetky ekonomické nástroje boli v rukách Maďarov či Maďarónov, dokonca aj tie továrne, ktoré boli odvezené do šrotu za I.ČSR.

  Slováci sa k spoločnému štátu od začiatku stavali veľmi rezervovane až chladno, sice sa k nemu pridali 30.októbra Martinskou deklaráciou, a toto vyhlásenie predstavovalo bodku za snahami slovenských poslancov (Hodža) v uhorskom sneme o zlepšenie svojho národnostného postavenia autonómiou či prípadnou federáciou v rámci monarchie resp. Uhorska.
  Okrem iného, potvrdila sa aj dôležitosť druhej tézy, ktorá stála za vznikom Československa –samostatné Slovensko by sa nedokázalo ubrániť pred maďarským vojskom. Belehradské prímerie z 13. novembra 1918 si totiž nový maďarský premiér Károlyi vysvetlil tak, že ponecháva správu Horného Uhorska v maďarských rukách, a tak slovenské územie začali obsadzovať maďarskí vojaci, ktorí si chceli vynútiť poslušnosť a lojalitu úradníkov. Tú sa ani veľmi nemuseli namáhať. Zároveň chcela maďarská správa usporiadať na slovenskom území plebiscit, ktorý by zistil, aké územné usporiadanie si praje „ľud“. Spoliehali sa pri tom na katolícku cirkev a jej predstaviteľov, ktorí boli proti spojenectvu s českými územiami a zasadzovali sa za zachovanie uhorského štátu.
  Odtiaľ pramenila dlhodobá averzia voči českému národu, ako kacírom a neznabohom. Spoločné československé vojská a vracajúce sa légie však nakoniec pomohli vytlačiť maďarské vojská z predbežne stanoveného slovenského územia. Toto všetko sú overené historické fakty overené overené .
  K tým školám, áno je pravda, že v Uhorsku v 19.stor. na našom území boli školy, cca 150 ľudových škôl (dvojtriedky), tri gymnázia, ale po roku 1907 z týchto škôl zostalo na našom území 0, všetko boli maďarské, slovenské neexistovali, ani meštianske ani stredné. Mimochodom učitelia skladali SľUB LOJALITY k Uhorsku, iný ako Maďar ani nemohol učiť. Ešte dve generácie a slovenské územie by bolo odnárodnené. Pri vzniku I.ČSR bolo k dispozícíí cca 20 slovenských učiteľov, ostatní vrátane V.(Béla)Tuku odmietli sľub vernosti novému štátu, (detto katolícki cirkevní hodnostári ), napriek tejto nepriaznivej situácii, po roku 1930 na slovenských školách, už asi polovica učiteľov bola slovenskej národnosti, fakt, ktorý si môžete overiť.
  K ďalším bludom, ani nemá význam sa vyjadrovať, sú to všetko polopravdy a nejapnosti preberané z pochybných zdrojov(F.Vnuk, Ďurica) rozširované medzi vami ako sväté písmo.
  Na záver podotýkam, že čo mi vadí na vašich fórach, je strata historickej pamäte a uznanie, že bez I.ČSR, by nebolo ani súčasné Slovensko.

 31. Bratia a sestry dovoľte mi podotknúť zopár maličkostí – 1000 krát opakované klamstvo sa stáva „pravdou“ .A výrok že Česi nás poškodili za tú dobu čo sme boli s nimi viac ako Maďari za 1000 rokov.
  História, dejinné fakty atď ? Ste si istý že sú napísané podľa faktov alebo len vyrobené pre fakty pre niekoho a za nejakým účelom?
  Biblia hovorí o Jánovi, Petrovi, Tomášovi, Štefanovi, Pavlovi atď. rýdze to židovské mená že? Určite máte načítané že ako sa to tam dostalo jasné presne tak to bolo …ako inak.
  Fakty napr. existuje originál rozkazu podpísaný Benešom a ten vojak ( Slovák ) čo strieľal bol pri obsluhe zbrani zomrel pred pár rokmi, vypovedal že vedeli na koho strieľajú ale nemali inú možnosť pretože rozkaz je rozkaz – nájdite si to odvysielala to aj televízia.
  Pre zaujímavosť koľko percent územia na planéte zaberajú slovanské národy?, nehovorí to o niečom?
  Kde sa vzali slovanské odnože? Čo ak by sa Slovania zjednotili to by bol problééém a aký.
  To platí o histórií ale i o budúcnosti. Vždy ide o moc a vplyv. To sa v dnešnej dobe vyrába najľahšie.
  Manipulácia ktorú si jedinec privlastní a stotožňuje sa s ňou do takej miery že ju dokonca považuje sa svoj jedinečný názor a postoj. Jedna z mnohých manipulatívnych techník používaná od nepamäti.Dnes sa dokonca vyučuje.
  Je zbytočné prebíjať sa argumentami podstata veci tkvie v hlbokej histórií v spoločenstve národov ich úpadku ale i rastu. Čo je za tým je na hlboké zamyslenie…

 32. Tak fabriky odviezli do šrotu? Tak vedzte vy namyslený trkvas,že fabrika Unionka vo Zvolene bola na špičkovej svetovej úrovni. Preto ju Češi sproste ukradli a založili si z nej Vítkovické železiarne!!!
  Podobne Ste rozmontovali zlievarne Krompachy a ešte aj postrielali robotníkov,ktorý protí tomuto zlodejstvu protestovali! Vy nemáte ani tušenia o banských dielach, ktoré sú i dnes ozdobou technickej zdatnosti našich ľudí.Maximilian Hell,Samuel Mikovíni,Murgaš,Andrej Kmeť, a stovky ´daľších,ktorých uznal svet.
  To nie je nedelať a vydelať.Prísť každú jeseň na Slovensko a vyrabovať sýpky! Beru opici a buben a du na Slovensko!
  Vedzte,že nehorázna čechoslovakizácia ,ktorá tu prebieha skončí zle.!

 33. Je nanajvýš zaujímavé,ako čechoslovakictov rozzúri do nepríčetnosti František Vnuk,alebo profesor Ďurica! Ich preveľká vina spočíva v tom,že nie sú žiakmi Prahy,alebo Budapešti.Vôbec to nezaváži,že sú profesormi najpredstížnejších univerzít sveta!
  Češi besnejú, že niekto sa opováži vykladať Slovenské dejiny ináč,ako ich vymysleli oni.Čo si to tí blbí Slováci dovolujú?
  Vyhovujú im smradi ako Závacká a Kováč,ktorých z nepochopiteľných dôvodov drží akadémia vied a sú platení z našich daní!

 34. AdTulak22: Neviem presne, čo ste chceli svojim príspevkom povedať, ale viem, že uvedené mená vznikali z hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny a preberali sme ich s postupnou christianizáciou nášho územia, naše pôvodne slovanské mená majú inú podobu.

  ad Hubert: Čo vám dochádzajú argumenty, že používate taký írečitý slovník !? (…,že by som vás tiež nazval chrapúňom, či ogrgeľom…)

  Všetky fabriky boli v súkromnom vlastníctve, ako nakladali so svojim majetkom bola výlučne ich vec, predsa nemôžete to pripisovať všeobecne na Čechov, Nemcov, Maďarov … alebo aj môžte, ale potom je to iba xenofóbna demagógia a už by bolo na čase z tých stereotypov vyrásť.
  P:s. V uvedenom čase boli Vítkovické železiarne jedny z najmodernejších fabrík v CK (vlastník Rothschild), neskôr v ČSR, napíšte, čo také si „ukradli“ z Unionu, prípadne z Hutí Krompachy, inak trepete a miešate dokopy vyložené bludy.

 35. Pre Mano
  Keď už boli tie slovenské fabriky také zastaralé a zrelé do šrotu, prečo ich nenechali skrachovať? Prečo si dávali tú námahu ich odviezť do Čiech? Nebolo to náhodou v duchu zámeru urobiť zo Slovenska agrárnu provinciu? Taký bol totiž zámer pána Masaryka a Beneša. Urobiť zo Slovákov pastierov a roľníkov vo všetkom závislých na Čechoch. Preto taká bieda na Slovensku. (Čenkovej deti). S tými Vítkovickými železiarňami si mi nahral na gól. Nechtiac si prezradil, kto vyzbrojoval Hitlera a tým aj „zariadil“ Holokaust. Ostatne, to nie je žiadne tajomstvo. Potvrdzuje to aj český seriál Četnícke humoresky, kde židovský podnikateľ, ktorého hral Martin Huba to povedal na plné ústa, komu predával pancierovú oceľ. Hlavné že sa Slováci vykresľujú ako fašisti. Našťastie si to ty ešte nespomenul.
  Len píš ďalej, všeličo sa ešte dozvieme.

 36. Ad Mada- bol som zvedavý odkiaľ sú tie fámy o likvidácii slovenského priemyslu českými vládnymi úradníkmi, ktoré sa tak často objavujú na týchto rodoľubských stránkach, a tak to vyzerá, že sa to nekriticky preberá z dvoch zdrojov – A.M. Húska a F.Vnuk. Obaja autori vychádzajú zo štatistík porovnávajúcich údaje z roku 1914 čiže pred I. vojnou a v 20-tych rokoch po sv. I.vojne, kedy sa skutočne takmer zastavila výroba vo všetkých odvetviach, no najviac to postihlo ťažký priemysel, ktorý poklesol takmer o polovicu. Avšak zabúdajú dodať, že tento pokles súvisel s rozpadom trhov CK monarchie, Nemecka a postihol celú okolitú Európu. Zdá sa mi nekorektné takto prehliadať tieto súvislosti.

 37. Zasa si len spievaš svoju pesničku. Tebe zasa nič nehovorí čo som napísal. To, že Slovensko mala byť a aj bola agrárna provincia sa stalo v duchu ideí Masaryka a Beneša. To je neodškriepiteľný fakt. S tým nič neurobíš. Mám to od pamätníkov tej doby čo ju žili a nepotrebovali k tomu žiadnych „historikov“ ktorí prekrúcajú dejiny a prekrútili aj teba. Len si mi nevysvetlil fakt, že prečo odvážali do Čiech ten „šrot skrachovaných fabrík“. Načo im bol? Veď to bolo neekonomické. Ja si zas myslím, že to účel malo. Presne taký istý ako Havlova likvidácia zbrojného priemyslu. Vyhovárať sa na „rozpad trhov“ monarchie je smiešne. Čechy ten rozpad nepostihol? História zdá sa, že sa opakuje. Ani Havlova likvidácia zbrojného priemyslu Slovenska Čechy nepostihla. Aká náhoda. Každý kriminalista sa učil, že dve náhody za sebou nie sú náhoda.

 38. Ad Mada: Áno, Slovensko bolo agrárna provincia, vždy bolo viac poľnohospodárskou než priemyselnou krajinou, dedičstvo z čias feudálneho Uhorska, ktoré zjavne zaostávalo za svojimi západnými susedmi v každom smere, aj bez ideí Masaryka či Beneša. Ináč kríza v dvadsiatych rokoch postihla aj Česko, a dostatočne, to si píšte, ale modernejší priemysel sa rýchlejšie stihol otriasť. Zabúdate, že počas I.ČSR na Slovensku investovali hlavne českí podnikatelia- Baťa, Nehera… , F.Vnuk píše vo svojej knihe Dedičstvo otcov o koľko sa zvýšil objem výroby počas tzv.Slovenského štátu a čuduj sa svete, najviac vzrástol v obuvníctve takmer o 60%, žeby investície vo Svite (o.i. aj letisko v Poprade) a Baťovanoch? Ono vám to s tou pesničkou o zlých vlkoch veľmi nesedí, dobré je, keď je z čoho brať, otázka je, kde investovali slovenskí rodoľubi?
  K modernej histórii rozpadu zbrojného priemyslu v ČSFR len toľko, konverzia postihla aj zbrojný priemysel v Čechách, ale napr. Zbrojovka Brno sa celkom rýchlo preorientovala na vyspelejšie trhy, fakt je ale taký, že Slovensko postihlo viac, naše tanky a húfnice pred tým odoberali hlavne armády varšavskej zmluvy- tie sa tiež rozpadli, kto ich mal odoberať, Čína a africké štáty, ktoré nemali z čoho platiť? Dodnes zostali dlhy, presvedčiť sa o tom môžete na MO SR. Tam si môžete zistiť, ako sa v tom čase ťažko modernizovali a takmer nepredávali húfnice Zuzany.(Nehovorím o súčasnosti) Máte pravdu história sa opakuje, stačí spomenúť, ako dopadli slovenské podniky v rukách slovenskej kapitálovotvornej vrstvy z éry Mečiara. Slovenskí politici sa vždy viac zaujímali o svoje vily ako o záujmy poddaných. Ako to vtedy deklarovali ? „… Cudzie nechceme, ale svoje si nedáme“, alebo lepšie povedané necháme pre seba!!!).Takže žiadne náhody, iba holé fakty.

  • Čo trepeš, že Slovensko za monarchie bolo zaostalé. Áno, bolo oproti Česku, ale oproti Maďarsku v tom čase sme boli na tom lepšie. Boli tu medené a zlaté bane. Soľou z Prešova sa zásobovala celá monarchia. Aj iné podniky tu boli, ale nemám to presne zmapované. Zasa si zabudol čo som napísal o Baťovi a aj iných. Sem prišli k vôli ziskom a prac sile a nie k láske ku Slovákom. Čo hovoríš o slovenskej korune z čias Tisa? Bola na úrovni švajčiarskeho franku! Kto ju po vojne zdegradoval? Bola razená z čistého striebra a krásne zvonila na poklepanie. Kde sa podela ty „rodoľub?“ Nie je ťažké uhádnuť k akému rodokmeňu patríš. Vtáka poznáš po perí … Neviem prečo ešte na Slovensku smradíš. Čo neideš tam kde blahobyt kypí z hrnca? Stačilo by aj do tých Čiech. Takých je tam ako hnoja.

 39. Ešte malá poznámka k údajnej deštrukcii slovenského priemyslu po vzniku I.ČSR. Mohli by ste niekto napísať, ktoré konkrétne fabriky boli zastavené, rozobrané a odvezené do Čiech? Lebo ináč je to len také tlachanie do vetra.
  Som presvedčený, že to ani nešlo, veď všetky fabriky boli v súkromnom vlastníctve (väčšinou maďarský kapitál) a žiadna nebola vyvlastnená, veď to nebol socializmus, tak ako sa to dialo? Iná vec je, ak sa rozhodol majiteľ továreň, či hutu zastaviť preto, že nemala odbyt a neostávalo mu nič iné, len ju zatvoriť alebo predať. Alebo chcete povedať, že vláda vyvlastnila produkujúcu firmu, bez ohľadu na súkromné vlastníctvo? Garantujem vám, že by to bol riadny povyk!

  • O tých skrachovaných slovenských fabrikách len toľko. Zaujímavé, že po presťahovaní do Čiech už bolo komu predávať? Maďarský a český žid sa vždy vedel dohodnúť ako na Slovákov.

   • Opäť trepocete, „o presťahovaní fabrík „len sa tak práši. Skúste napísať, o ktoré závody sa jednalo ?! O sile slovenskej korune odporúčam prečítať poriadne toho F.Vnuka, v kapitole Pod ochranou Nemecka, celkom výstižný názov, ako a pre koho vyrábali slovenské podniky.
    P.s. A čo slovenskí Židia neexistovali? Vnuk píše, že im patrilo 38% národného majetku, väčšina priemyslu a bánk a o to všetko prišli !!! T.j. cca 3 miliardy SK pribudlo do rozpočtu tzv. slov.štátu.

    • Pre mano
     Už ma sereš s tými tvojimi „múdrymi rečami“. Hlevne si sám protirečíš! Na jednej strane tvrdíš, že na Slovensku žiaden priemysel nebol a ak aj bol, tak bol za 1. ČSR skrachovaný a na druhej tvrdíš, že 38% podnikov patrilo židom. Teda akých, keď žiadne neboli a ktoré to potom vyrábali pre Hitlera? V Čechách sa pre Hitlera nevyrábalo? Veď som ti o tom napísal. Ty ale vidíš iba to čo vyhovuje tvojej „teórii“. Židovský majetok pri arizácii bol riadne zdokumentovaný a existovali o tom záznamy. Kde sa podeli? Kde skončilo aj židovské zlato? Nie náhodou v Prahe, tam kde žije viacej židov ako Čechov? Vrátilo sa tím čo oň prišli. Tak neviem čo tu trepoceš. Slovensko vyrábalo a vyvážalo hlavne do Švajčiarska ale aj Nemecka a inde hlavne potraviny a ovocie. Za to sa v tom čase dobre platilo. Na zbraniach slovenská prosperita nebola založená!!! Z čoho to chceš Slovákov obviňovať? Na Slovensku boli aj židovské banky? Ak aj nejaká bola, židia si včas svoj kapitál premiestnili do Švajčiarska. Boli totiž prví, čo vedeli (lebo to organizovali), čo sa bude diať. Tak tu netrep sprostosti, že Slovensko zbohatlo na vyrabovaní židovských bánk. Svojimi argumentami mi len dokazuješ svoju obmedzenosť alebo záujem očierňovať Slovákov, za čo si asi dobre platený.

 40. Bez komentára, momentálne ma vytáčajú udalosti a komentáre, týkajúce sa vývoja na Ukrajine a Kryme, takže rozposielam do médii a známym pohľad z odvrátenej strany, ktorú svetové a naše média tendenčne utajujú alebo skresľujú. Skrátka veľmi ma štve, ak niekto zámerne prevracia pravdu a je to jedno, z ktorej strany.

Leave a Reply