Domov / Hlavná strana / História / KLASICKÉ ZÁZNAMY A PÔVOD GERMÁNOV – Časť 2

KLASICKÉ ZÁZNAMY A PÔVOD GERMÁNOV – Časť 2

mapaPri príprave na písanie svojich dejepisov, Hérodotos vo veľkej miere cestoval, skutočne navštíviac mnohé z miest, o ktorých písal. Jedno z miest, ktoré navštívil, bola Istria, milétska kolónia na rieke Dunaj, na hranici so Skýtmi (porovnaj Diodorus Siculus, Knižnica dejín, 19.73.2), kde nepochybne načerpal mnoho zo svojho poznania Skýtov, Isteru (čo je Dunaj) a regiónu, cez ktorý spomínaná rieka tečie. Opisujúc Dunaj, Hérodotos ho nazýva “jednou z veľkých skýtskych riek”, považujúc krajinu severne od Dunaja za Skýtiu, a zmieňuje sa o existencii piatich významných “skýtskych” riek, ktoré sa do Dunaja vlievajú zo severu (Dejiny, 4.48,51). Dejepisec opisoval krajinu severne od Dunaja, Rimanom neskôr známu ako Germánia, takto:

“Pokiaľ ide o krajiny na sever od tejto zeme [Thrákie], nevie nikto s určitosťou povedať, akí ľudia tam prebývajú. Zdá sa, že končiny hneď za riekou Ister sú pusté a neschodné. [Rawlinson tuná poznamenáva: ‘Maďarsko a Rakúsko’, neskoršie politické rozdelenie krajiny, ktorú Gréci poznali ako Galatiu, Rimania ako Germániu.] Iba toľko som sa mohol dozvedieť, že za Istrom bývajú ľudia nazývaný Sigynnovia (Sigynnae), ktorí sa obliekajú ako Médovia a majú kone po celom tele osrstené, s hrivou dlhou päť prstov, ktoré sú malé a tuponosé, a ktoré človeka neunesú. Keď ich však zapriahnu do voza, sú údajne veľmi rýchle, preto vraj tamojší domorodci jazdia na vozoch. Ich hranice sa tiahnu až blízko k Venétom u Jadranského (Adriatického) mora [tzn. Zahrňujúc možno I moderné Korutánsko v západnom Rakúsku]. Tvrdia o sebe, že pochádzajú z Médie. Ako tam však mohli z Médie dôjsť, neviem povedať. Iste to asi trvalo veľmi dlho (alt. znenie “Nič nie je nemožné počas dlhej doby”). Ligyovia (Ligúrci), ktorí sídlia nad Massaliou, nazývajú menom Sigynnovia obchodníkov, na Cypre sa tak označujú kopije. Thrákovia hovoria, že sa krajina za Istrom hemží včelami, a kvôli nim vraj nie je možné preniknúť ďalej. Mne sa však toto ich tvrdenie nezdá pravdepodobné. Tieto zvieratká sú predsa zimomravé a myslím, že končiny, ktoré ležia pod Medveďom [severné regióny, “Medveď” odkazuje na súhvezdie] sú neobývateľné práve pre chlad. Takéto veci sa teda hovria o tej zemi, ktorých prímorské kraje podrobil Megabazos Peržanom” (Dejiny, 5:9-10). Je teda zjavné, že stredná Európa, pár storočí neskôr osídlená takým množstvom Germánov, že ju Rím nemohol pokoriť, bola v dobe Hérodota len ojedinele obývaná, a tých pár, ktorí krajinu obývali, tvrdili, že prišli z Médie. Z prvej časti tohto diela je evidentné, že Kimmerijci a Skýti, ako ten istý ľud, pochádzali z územia v a okolo severnej Médie. Archeológia potvrdzuje Hérodotovo podanie o malých koňoch na sever od Dunaja. Napríklad kone lužickej urnovej kultúry (pozri, napr., Wikipedia a článok “Urnfield Culture”) boli v priemere v kohútiku vysoké len asi 1.25 m.

V The New Encyclopaedia Britannica, 15. vydanie, zväzok 3 Micropaedie, sa nachádza článok s názvom “Cimmerian”, ktorý podáva mnohé z omylov, ktoré Herodotos a ďalší taktiež uvádzali, ohľadom pôvodu Kimmerijcov. Nástojac na ich odlišnosti od Skýtov spomínaný článok uvádza, že “Starovekí autori ich niekedy zamieňali so Skýtmi”, bolo však tuná dokázané, že Kimmerijci boli naozaj Skýtmi, no so svojím akkadským (asýrskym) menom. Spomínaný článok končí uvádzaním istých archeologických pozostatkov, ktoré “…azda… západná vetva Kimmerijcov, ktorí, pod čerstvým skýtskym tlakom, nakoniec vpadla do uhorskej planiny a prežila tam až do roku cca 500 pred n. l.” Aj keď je pravdou, že – ako sa v článku taktiež spomína – Kimmerijci sa v dobových historických zdrojoch po svojom odchode z Anatólie viac nespomínajú, je to pravdepodobne vďaka zmätku ohľadom pomenovaní, než kvôli ich zmiznutiu. Obdobie 600-500 pred Kristom je obdobie zvyčajne archeológmi spomínaé s rozširovaním sa tzv. keltskej laténskej kultúry v západnej Európe. Rok 500 pred Kristom je taktiež iba čosi okolo storočie pred vpádom Galatae do ligurských a etruských krajín Álp a severnej Itálie.

Nejaký čas po Herodotovi, no určite zhruba o storočie neskôr v dobe Aristotela, ako dosvedčujú lexografi v 9. vydaní Liddell & Scott Greek-English Lexicon, sa začal používať výraz Galatae. Postupne bude plne ilustrované, že výraz Galatae sa začal používať na označenie kmeňov, ktoré sa na západe objavili na sever od Álp, a na východe zo severu Grécka a Thrákie, v krajinách, ktoré Herodotos predtým nazýval Skýtia, pred dobou historika Polybia. Skýtia, a výraz Skýt, boli následne používané len na označenie skýtskych kmeňov v Ázii, v krajinách severne od Kaukazu a východne od rieky Tanaïs. Pôvod výrazu Galatae však nebol – pokiaľ som mal možnosť zistiť – dostatočne starovekými Grékmi vysvetlený (Diodorus Siculus len opakuje mýtus týkajúci sa Herakla a údajného syna menom Galates, z ktorého údajne pochádzali), a môžeme sa domnievať, že severní Skýti, nazývaní predtým Grékmi “Galactophagi” (živení mliekom) a “Hippemolgì” (dojiči kobýl), mohli byť nakoniec nazývaní Galatae z gala, gréckeho výrazu pre mlieko. Latinský výraz v anglickom prepise je doslovne Galli, mohol sa k nim dostať z gréčtiny, prípadne z latinského gaulusis, čo je výraz pre vedro.

Po informovaní o rozdieloch medzi Keltmi a Galatae (citované v prvej časti tejto eseje), Diodorus Siculus o Galatae uvádza, že “… niektorí vravia, že to boli oni, ktorí v dávnych časoch obsadili celú Áziu a boli nazývaní Kimmerijcami, ich meno sa časom zmeniac na Kimbrijcov, ako sú nazývaní dnes …” a pokračuje pripomenutím, ako kmene týchto Galatae kedysi obsadili Rím, čo podobne spomína Livius a iní (odohralo sa to okolo roku 390 pred Kristom), a ako neskôr vyplienili chrám v gréckom Delfi (v roku 279 pred Kristom). Neskôr boli niektoré ich kmene, prenikajúce do Anatólie, porazené Attalom I. z Pergamu, a dohodli sa na osídlení oblasti, ktorá sa v Anatólii začala nazývať Galatia. Títo Galaťania “sa zmiešali s Grékmi” a preto ich nazývali „Gréko-Gaulmi“, a týmto Galaťanom písal Pavol svoj list. Diodorus potom ku Galatae dodáva: “ … a ktorí, ako svoj posledný triumf, zničili mnoho veľkých rímskych armád”, odkazujúc na rímske vojny s Kimbrijcami (Knižnica dejín, 5.32.4-5). Vo vydaní Diodora z Loeb Classical Library, preloženom C. H. Oldfatherom, sa v poznámke pod čiarou k tejto pasáži uvádza: “Mnoho sa popísalo o tom, že o germánskom kmeni Kimbrijcov, ktorí ohrozovali Itáliu krátko pred rokom 100 pred Kristoma ktorí patrili k neskoršej vlne Kimmerijcov, ktorí prvýkrát vstúpili do Malej Ázie v 7. storočí pred Kristom.” Kimbri, po niekoľkých úžasných víťazstvách, boli Rimanmi okolo roku 101 pred Kristom porazení. Strabón nám taktiež oznamuje, že to boli Kimmerijci, a neskôr ich nazýva Germánmi, ktorí s ďalším príbuzným kmeňom, Sugambri, boli „najznámejšími“ z germánskych kmeňov (Geografia, 7.2.2, 4). Ako germánske (Galatae, Kimbrijci a Skýti) kmene rástli a rozdeľovali sa, a ako ich Gréci a Rimania bližšie spoznávali, boli označovaní konkrétnejšími kmeňovými označeniami. Strabón, napríklad, vypočítava kmene “tých Galatae, ktorí sa usídlili vo Frýgii” (Geografia, 12.1.1) ako “… Trocmi a Tolistobogii, [ktoré sú] pomenované po svojich vodcoch, zatiaľčo tretí, Tectosages, je pomenovaný po kmeni v Keltike.” Tectosages (Tektosagas v gréčtine, a všimnite si prídavok -saga, prítomný v mnohých menách skýtskych kmeňov, viď 1. časť tejto práce) taktiež okupovali oblasť neďaleko Pyrenejského pohoria, a údajne boli časťou Volcae (Geografia, 4.1.12-13; 12.5.1). O Trocmi Strabón hovorí, že tento kmeň, usadený neďaleko Pontu a Kappadokie, bol „najmocnejším z častí okupovaných Galaťanmi“ (12.5.2).

Herodotus asi správne uvádza, že Kimmerijci boli zo svojich východo-euróspkych oblastí vytlačení Skýtmi. Ako neskôr sám vysvetľuje, v dobe, v ktorej žil, boli obyvatelia krajiny na sever a západ o Čierneho mora a na sever od Thrákie Skýti, a krajiny na sever od Dunaja nazýva Skýtiou (Dejiny, 4:48, 97). To však nie je doba, kedy Kimmerijci zničili Frýgiu. To sa stalo už okolo roku 700 pred Kristom, keď boli na ceste do Európy (ako je vysvetlené v 1. časti tejto práce). Táto tradícia skôr pomáha zadokumentovať počiatky nového postupu na západ „kaukazskými“ či „indo-európskymi“ kmeňmi z Ázie do Európy, ktorých Skýti – najprv nazývaní Kimmerijci, neskôr Grékmi Galatae a Kelti – boli predvojom, a ktorý pokračoval až do 5. storočia A.D. Samozrejme, iné „indo-európske“ kmene, ako Gréci a Rimania, už dávno predtým obývali južnú Európu, a (ako bude uvedené neskôr) isté kmene slovanskej vetvy už obývali časti strednej a severnej Európy, podobne ako grécki kolonisti. Po presune do Európy Kimmerijci osídlili nielen Krym a oblasť západne od Thrákie, ale prešli popri Dunaji až do Keltiky a Álp, zanechajúc za sebou mnoho osídlení. Šíriac sa popri Alpách od Adriatského mora k Massalii (dnešné Marseilles), Kimmerijci sa potom rozvetvili do dnešného Talianska, Francúzska a Španielska, zmiešajúc sa s tzv. laténskou kultúrou archeologických záznamov, a začali byť Grékom na západe známi ako Galatae a Rimanom ako Galovia. Strabón nám oznamuje, že Kelti z rímskej strany Álp migrovali z trans-alpskej oblasti (Geografia 4.4.1). Ako sme už videli, Gréci potvrdzujú, že Galatae boli naozaj Kimmerijcami.

Nemalo by byť prekvapením, že Kimmerijci mohli zničiť Frýgiu, prejsť do Thrákie a nachádzať sa v dnešnom Francúzsku len o 100 rokov neskôr, pred rokom 500 pred Kristom. Celá dĺžka Dunaja nie je ani 1800 míľ, a od prameňa danej rieky k Pyrenejám je len ďalších 500 míľ. Oblasti na západ or Rýna a na juh od Álp sú oveľa priaznivejšie na osídlenie než tie, nachádzajúce sa na sever a východ, a dokonca až do doby Julia Caesara sa germánske kmene pokúšali do nich preniknúť. Napríklad, v Gálskej vojne sa Caesar sťažuje, že “Za pár rokov budú všetci domorodci [tí, ktorí už v Gálii, na západ od Rýnu, boli usadení] vytlačení z hraníc Galie, a všetci Germáni prekročia Rýn, pretože gálske a germánske územie sa nedá porovnať …” (1:31), majúc na pamäti, že rozdiel medzi Galmi a Germánmi tuná je neskoršieho rímskeho pôvodu. Strabón o Germanoch a Galatae (medzi ktorými rozlišuje, aj keď nám uvádza, že Germáni sú Galatae, v Geografii, 7.1.2), “, že sa ľahko presúvajú … neobrábajú zem a ani neuchovávajú potravu, ale žijú v malých chatrčiach, ktoré sú iba dočasnými štruktúrami, a žijú poväčšinou zo svojich stád, ako nomádi, takže, po vzore nomádov, nakladajú svoj majetok na vozy a so svojimi zvieratami sa presúvajú, kam uznajú za vhodné”, a nato pokračuje vysvetlením, že iné germánske kmene na severe sú ešte chatrnejšie, medzi nimi Čeruskovia, Chatti, Kimbrijci a ďalší (Geografia 7.1.3). Tento opis germánskych kmeňov je značne podobný Herodotovmu opisu, v ktorom opisuje ich skýtskych predkov (Dejiny, 1:216; 4:46). Vzdialenosť od Bostonu do San Francisca modernými cestami je len čosi okolo 3000 míľ, oveľa viac, než je vzdialenosť od Čierneho Mora k Pyrenejám, a iba 43 rokov potom, čo sa západ Anglo-Amerike otvoril kúpou Louisiany, bola Kalifornia osídlená dostatočným počtom Američanov, aby začali preberať kontrolu nad týmto územím z rúk Mexika v povstaní Medvedej vlajky (Bear Flag Revolt) v roku 1846. Za krátky čas boli taktiež osídlené všetky oblasti amerického vnútrozemia. Americkí pionieri Západu sa stretávali s rovnakým odporom zo strany nepriateľských indiánskych kmeňov a bez nejakej veľkej technologickej výhody (s výnimkou pušky na čierny pušný prach) voči svojim kimerijským predkom v osídľovaní severnej a západnej Európy.

Presúvajúc sa cez oblasť Dunaja Kimmerijci (čiže Galatae) za sebou zanechali mnohé osídlenia, kde sa stretávali s ďalšími bielymi kmeňmi, ktoré tieto regióny obývali. Medzi tými boli najvýznamnejší Thrákovia, Ilýrijci, Miléťania (ktorí vlastnili mnoho kolónií na Dunaji a pobreží Čierneho mora), iní Gréci, a v Alpách Etruskovia, Ligurovia a ostatné kmene, ako bli napr. Rhaéťania, o ktorých Lívius tvrdí, že pochádzali z Etruskov (Rímske dejiny, 5.33.7-11). Frýgovia v Anatólii boli kolóniou Thrákov (Strabón, Geografia, 7.3.2; 7.25; 10.3.16), pochádzajúci zo slovanskej, teda jafetskej, vetvy bielej adamickej rasy (Tiras, alebo Thiyrac v Strong’s Hebrew dictionary; Genesis 10:2). Ilýrovia boli zjavne trójskeho rodu a Strabón nám hovorí, že v jeho dobe ešte stále existoval ilýrijský kmeň Dardanov (Geografia, 7.5.6-7), čo je meno, ktorým Trójanov označoval Homér. Miléťania pochádzali z karijsko-fénických zakladateľov Milétu v Anatólii (napr. Strabón, Geografia, 12.8.5), hoci boli pogréčtení a mesto považované za časť Ionie. Thales Milétsky, najslávnejší obyvateľ mesta a jeden z najrannejších slávnych gréckych filozofov, bol podľa Herodota „fénického pôvodu“ (Dejiny, 1:170). Miléťania boli taktiež – spolu s Danaanmi – medzi najrannejšími obyvateľmi Írska. Etruskovia taktiež patrili k anatólskym Lýdom, a teda Semitom (porovnaj Herodotus, Dejiny, 1:94; Strabón, Geografia 5.2.2; Genesis 10:22; Izaiáš 66:19). Tieto kmene sú zodpovedné za tumulskú, urnovu, halllstattskú, pilinskú a ďalšie kultúry bronzovej a rannej železnej doby v strednej Európe, ako sú identifikované archeológmi. Kultúry obývajúce povodie rieky Vistula, medzi nimi trzciniecka kultúra, predčiaca v tejto oblasti lužickú kultúru, a taktiež pilinská kultúra v oblasti dnešného Maďarska a Slovenska, spolu s ďalšími daného regiónu, sú podľa archeológov príbuzné z kultúrou tumulskou. Frýgijci obývajúci Anatóliu za sebou zanechali početné takéto pohrebné mohyly.

A tak popri spodnom Dunaji sa nachádzal mnoho kmeňov. Strabón spomína“illýrske a thrácke kmene, a všetky kmene Keltov či iných ľudí, ktoré sú s týmito zmiešané, až po Grécko, [ktoré] sú na juh od Isteru” (Geografia, 7.1.1). Medzi týmito sú “Scordisci Galatae” na Balkáne, zmiešaní s illýrskymi a thráckymi kmeňmi (Geografia, 7.2.2; 7.5.2; Diodorus Siculus, Knižnica dejín, 34/35.30A); Teuristae; Taurisci a Norici (Geografia, 4.6.9, 12; 7.2.2); Treranci a Treresovia, následne identifikovaní ako Kimmerijci a Thrákovia (Geografia, 1.3.21; 13.1.8; 14.1.40), kde Strabón cituje Callina, elegejského poeta z polovice 7. storočia pred Kristom, ktorý tvrdil, že Treresovia sú Kimmerijci (porovnaj Greek Elegaic Poetry, Loeb Classical Library, s. 15, Callinus, I); Iapodovia, ktorí boli údajne zmesou Keltov a Illýrijcov (Geografia, 7.5.2); a Boji, o ktorých Strabón uvádza, že boli zmiešaní s Thrákmi (7.3.2). Kimmerijci ako Skýti, a ako Josephus, biblické a staroveké asýrske záznamy demonštrujú, teda boli potomkami mnohých tisícov Izraelitov, deportovaných a presunutých asýrskou ríšou, tuná celkom iste nachádzame dôkaz naplnenia proroctiev, nachádzajúcich sa napr. v Genesis 9:27 a Izaiášovi 66:19, spolu s mnohými ďalšími týkajúcimi sa Izraelitov Starej Zmluvy. To sa taktiež plne zhoduje so Strabónovým posúdením, citovaným v prvej časti tejto práce, že Galatae na sever od Dunaja a východ od Rýnu boli nazývaní Germani, pretože boli pôvodnými Galatae (Geografia, 7.1.2), keďže tí, ktorí postupovali k Dunaju a Rýnu sa miešali s predchádzajúcimi osadníkmi spomínaných regiónov. Práve tieto thrácke, illýrske a milézske kmene (predovšetkým posledné dva uvádzané, pretože pochádzali z izraelských kmeňov, ktoré z Palestíny emigrovali vo veľmi rannom období po mori, a boli preto úzko spríbuznené s kimmerijskými Skýtmi), ktorí – spolu s Féničanmi a Danaanmi, ktorí v rannej dobe kolonizovali pobrežia severnej a západnej Európy cez more, ktorých archeológovia a antropológovia často označujú za “proto-Keltov”, a ktorí spolu s kimmerijsko-skýtskymi Galatae, a dokonca I neskoršími skýtskymi Sakanmi (Saxonmi), migrujúcimi z Ázie do Európy, nakoniec vytvorili biele národy Európy, ako ich poznáme dnes. Podklady pre vyššie uvedené tvrdenia ohľadom trójskych Illýrijcov, Milézanov, Féničanov, Danaancov, Skýtov atď, sa dajú nájsť v mojich predchádzajúcich prácach k daným témam: Klasické záznamy o trójsko-rímskych Júdejcoch; Klasické a biblické záznamy identifikujúce Féničanov; Klasické záznamy o danaanskych a dórskych Izraelitoch-Grékoch aKlasické záznamy pôvodu Skýtov, Partov a príbuzných kmeňov.

Dlho po počiatočnej disperzii Kimerijcov začali južné oblasti plieniť Galatae zo svojich domovov v germánskych regiónoch na sever od Dunaja, až do 2. storočia pred Kristom. Od 279-276 pred Kristom zničili macedónsku armádu, vyplienili Macedóniu a vyrabovali Delfi (Diodorus Siculus, Knižnica dejín, 22.3, 4, 9). V dobe tesne predtým až do cca 210 pred Kristom Galatae ovládali celú Thrákiu. Počas tohto obdobia prešli kmene Galatae do Anatolie, a po porážke zo strany kráľa Pergama sa usadili v krajine, ktorá sa stala známou ako Galatia, o čom sme sa zmieňovali vyššie. No od roku 168 pred Kristom začali Macedónčania najímať Galatae zo severu Dunaja ako žoldnierov vo svojich vojnách proti Rimanom (Knižnica dejín, 30.19; 31.12-14). Kimbrijci, vo svojich neskorších vojnách proti Rimanom bojovali s nimi po boku v Norei (moderný Neumarkt Rakúsku), a pri Arausiu (moderné Orange) v Galii (porovnaj Strabón, Geografia, 5.1.8; Diodorus Siculus, Knižnica dejín, 34/35.37.1; 36.1; a 37.1.5 kde Kimbrijci, “zjavom podobní obrom a neprekonaní v činoch sily” boli údajne v počte 400 tisíc v boji, hoci Plutarchov opis uvádza počet 300 tisíc. Odkazy na tieto pasáže vo vydaniach Loeb Classical Library citujeme). Konečné stanovenie rímskych hraníc pri Rýne a Dunaji po niekoľko storočí hraničilo s osídlením germánskych kmeňov na úrodnejšej pôde na juhu a západe. Objavenie sa toľkých Galatae v oblasti udávanej ako germánskej, bez zaznamenaných konfliktov medzi nimi – s výnimkou neskorších vyvolaných zo strany Ríma – by nebolo divné, ak Galatae Germánmi naozaj boli (Strabo, Geografia, 7.1.2) a boli príbuznými (4.4.2), ktorými naozaj aj boli.

V diele Germania sa rímsky historik Tacitus snaží odlišovať Germánov od Galov na základe ich jazyka a životného štýlu, no tieto rozdielnosti sa dajú ľahko pripísať iným dôvodom. Na drsnom severe, nepriateľskom voči poľnohospodárstvu, kmene by z nutnosti adoptovali štýl života úplne odlišný od štýlu kmeňov obývajúcich obhospodarovateľnejšie oblasti v miernou klimatickom pásme na západe a juhu Európy. Čo sa týka jazyka, stáročia oddelenia počas postupného putovania z Ázie a odlišné vplyvy rôznych susediacich kmeňov prostredníctvom obchodu, politiky, vzájomných manželstiev atď., či nedostatok týchto vplyvov, celkom iste zapríčinili vznik mnohých dialektov vyvíjajúcich sa u germánskeho ľudu. To môže byť taktiež dôvodom pre odlišnosti v náboženských názoroch udržiavaných medzi týmito kmeňmi, aj keď ich najzákladnejšie predstavy sa zdajú byť ako-tak konzistentné. Človek nemusí siahodlho skúmať, aby videl to isté v dnešnej dobe. Tacitus dokonca postuluje, že Galovia, ktorých považuje za rasu odlišnú od Germánov, migrovali z východu do Germánie (The Germania, 28). To je však v protiklade so svedectvom ranných historikov (tzn. Strabón, Diodorus Siculus), a taktiež voči archeologickým nálezom. Halštatská kultúra, aj keď omylom mnohými pripisovaná výlučne Keltom, je určite staršia a prevláda ďalej na východ než laténska kultúra. Svedectvá ranných dejepiscov sú bezpochyby správne a Galatae, ľud predtým na východe známy ako Kimerijci a neskôr taktiež zvaný Kelti, sa širil po celej Európe až po územie moderného Portugalska, neskôr však boli Rimanmi a ich výbojmi rozdelení na Gaulov a Germánov. Ďalšia časť tejto eseje sa bude zaoberať post-kimerijskými vlnami Skýtov do Európy, siahajúcich až do 6. storočia pred Kristom.

Preklad: Christian Freeman, www.protiprudu.org
Autor: William Finck © 2007

O ::prop

32 komentárov

 1. ZA KOHO KOPE PROTIPRUDU.ORG
  („BY WAY OF DECEPTION“)

  Vedeli ste o tom, že KGB aj ŠTB infiltrovali väčšinu disidentských skupín vo svojich krajinách? Že ich dokonca tajne financovali? Rovnako, ako CIA alebo Mossad infiltrovali teroristické skupiny všade, kde to ich záujem vyžadoval.

  Išlo o to, aby tí, ktorých identitu by bolo len časovo zdľhavé a nákladné zistiť, sami vyšli na svetlo, dokonca, aby mohli kedykoľvek byť použití na tzv. „false flag operations“.

  Vie si niekto z Vas reálne predstaviť, že by sa na „protiprudu.org“ objavila platená reklama nejakej finančnej inštitúcie (viete, kto vlastní väčšinu finančných inštitúcií) bez toho, aby si jej vlastníci zistili, o čom táto stránka je?
  Všimli ste si, že sa na tejto stránke bežne, na prominentnom mieste zjavuje reklama firmy XM.COM aj iných?

  Čo je to XM.COM, nájdete tu:

  ************************************
  Legální: XM.COM je obchodní značka Trading Point Holdings Ltd, registrační číslo: HE 322690, (12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus), Jejímž výhradním vlastníkem je Trading Points Financial Instruments Ltd (Cyprus), registrační číslo: HE 251334, (12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus) a Trading Points NZ Ltd (New Zealand) registrační číslo 3900597 (38 Birmingham Drive, Middleton Christchurch 8024, New Zealand).

  Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd je licencována a regulována skrze ASIC (AFSL č.443670).

  Trading Point Ltd NZ je FSP (poskytovatel finančních služeb), a je registrováno s FSP pod registračním číslem FSP235905.

  Trading Point of Financial Instruments Ltd je regulován prostřednictvím Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) pod licenčním číslem 120/10, a registrován pod FCA (FSA, UK), pod referenčním č. 538324. Trading Point of Financial Instruments Ltd. pracuje podle trhů finančních nástrojů s nástroji (MiFID) Evropské unie.

  FCA (FSA, UK), ref. no. 538324 | BaFin reg. 124161 | CNMV reg. 2010157773 | FSP reg. no. FSP235905.

  Upozornění na riziko:   Obchodování ve forexu je vysoce riziková forma kapitálové investice. Přečtěte si prosím pozorně a ujistěte se, že plně rozummíte Prohlášení o riziku.

  Omezené regiony: Trading Point of Financial Instruments, Ltd neposkytuje služby pro občany některých regionů, jako jsou Spojené státy, Severní Korea, Írán, Barma, Kuba, Súdán a Sýrie.

  ********************************************

  P.S. Založte si internetový portál s cieľom propagovať ideu Národného socializmu, a požiadajte nejakú finančnú inštitúciou, aby Vas dotovala formou poplatkami za reklamu. Dajte mi vedieť, koľko Vám bez zistenia Vášho pozadia poslali.

  • Okrem toho,

   všimol si niekto, že finančná inštitúcia XM.COM sidli v cyperskom Limasole? Tam sidli aj väčšina podvodnickych schrankovych firiem, ktore využívajú skutočnosť, že Cyprus je členom EU a zároveň dovoľuje, aby sa na jeho území registrovali podvodnícke firmy takmer z celého sveta, aby potom ako „cyperské“ odrbavali európske národy o veľké peniaze?

   Čo si myslite, kto skutočne dostáva do ruky peniaze, ktore akože išli zo Slovenska na Cyprus?
   Čo si myslite, prečo sa v žiadnej vychodoeuropskej krajine nedá dostať k menám ľudí, ktorí profitujú z podvodov na štátnych zakazkach. Prečo ani vláda ani opozícia nemôžu otvorene o tejto vecí hovoriť?

   Prečo sa doteraz nenašiel ani jeden investigativny novinár v celej východnej Európe, ktory by si dovolil zaoberať sa takouto témou?

   Majitelia propu Vám s radosťou umožnia diskutovať ešte dalších tristo rokov o národnom socializme aj o Rudolfovi Hessovi, aby odviedli Vašu pozornost od SKUTOČNÝCH tém.

   Test zo zemepisu:

   Z Limasolu do Tel-Avivu je:

   A) 24 666 km,
   B) 13 666 km,
   C) 333 km.

 2. Christian Freeman

  tak neviem, preco toto tvoje uzasne zistenie davas pod moj preklad, ale budiz…inak, ja by som povedal, ze si nadhernym prikladom, kedy ta paranoia a konspiracna nalada presiahne unosnu mieru. Ciapku z alobalu mas?
  A ja sice okrem obcasneho prispievania s Propom nemam nic, ale zeby boli ludia, ktori Prop spravuju, agentami KGB, o tom by som velmi pochyboval. A ak si niekto nevsimol, tak StB uz nejaky ten cas neexistuje (sice ani KGB, ale FSB je tomu velmi podobna).
  A ano, viem si predstavit, ze na Prope je reklama aj financnej institucie. Miesto toho, ze kto kolko komu prispel, skus radsej napisat, akou ciastkou si prispel Ty sam osobne.
  Lebo ak si niekto mysli, ze prevadzka webu je zdarma…nie je.

 3. Netvrdil som, ani som nenaznačoval, že s tým niečo má KGB. Veď KGB okrem toho, ze uz neexistuje, nemala svoje motto „BY WAY OF DECEPTION“.
  Že som to zavesil k Tvojmu prekladu, je len vec praktická; viditeľnosť.

  Neboj sa, ja som si istý, že Ty s tým nemáš nič spoločné…
  Jednoduchí ľudia, ktorí používajú tie sprosté argumenty o alobale, obyčajne nie sú zasvacovaní do zložitých veci.
  Ale aj tak mi môžeš prezradiť, čo máte s tým alobalom. Už som to viackrát počul, len neviem, o čo ide.

   • A ty máš koľko rokov, že sem davaš tie sprostosti, a ešte sa aj priblblo sám na sebe smeješ?
    Nepatríš aj ty medzi insiderov propu?
    Máš niečo vážne k téme, alebo Vám niekto stúpil na otlak, a snažííš sa odviesť pozornosť?

  • Christian Freeman

   tak vies, ja nemusim byt zasvateny do nicoho, len tebe by sa patrilo rozoznal napr. ironiu ci sarkazmus, to v praktickom zivote obcas pomoze.
   Okrem toho, skus si nastudovat, ako funguje zobrazovanie reklam cez Google Adsense ci Adwords (teraz nie som si isty, ktore je tuna pouzite). Zistis, ze hoci ide o kontextualnu reklamu, prevadzkovatel Propu na nu dosah nema. No, a konspirovaniu je koniec. Ale je to pekny priklad z toho, ako sa z neexistujuceho problemu spravi neviem aka bomba, by si sa v takom Novom Case rozhodne uzivil.

   • A ešte by si mohol čitateľom vysvetliť, prečo tá tvoja reklama nefunguje aj na iných skutočne nemainstreamovych portaloch.

    Všetci vieme, že nie.

    Vedel si o tom, že najvacsi zločinec v dejinách ľudstva, vrah ruského národa a jeho elity, Leon Trockij- Bronstein žil vo vyhnanstve v Mexiku luxusný život v nadhernej vile so zahradnikom, osobným šoférom, sekretarkami, osobnou strážou, a pritom oficiálne nemal žiaden príjem?
    Platil ho niekto z Ameriky, niekto, kto nechcel, aby bolo jeho meno verejne známe, takze mu peniaze prichádzali z New York Times pod zámienku, že si predplacaju nárokna Trockého pamäti. Obrovské peniaze! To je len malý príklad. Dalo by sa veľa popisať o tom, z čoho žili tisíce Trockého sukmenovcov, ktorí odisli z Ruska na Západ, aby sa tam povaľovali, študovali teóriu revolúcie, kuli pikle proti Rusku a európskej civilizácii, v prihodnej chvíli sa do Ruska vrátili, aby ho rozvrátili a vyvrazdili desiatky miliónov. Vyvrazdili elitu Ruska, a dnes sú to oni, kto sa vysmievajú, že Rusko je zaostalé.
    (Keď raz budem mať čas, napíšem pre teba podrobnosti o živote jednej ruskej Židovky, ktora sa volala Angelika Balabanoff, aby si vedel, ako to všetko fungovalo, ako súvisí sionizmus s Mussoliniho fasizmom a komunizmom. A s dneskom.)
    Vidíš, svojich sa dá financovať aj „by way of deception“.
    Trockého!!!! Cloveka, ktorí svoj život „zasvatil“ zničeniu kapitalizmu.
    Vieš si predstaviť, že by také niečo New York Times bol ponúkol Himmlerovi alebo Hessovi.
    Vies o tom, že na Západe sa dodnes natáčajû oslavne filmy o Trockom, že takýmto filmom sa udelujú prestížne ceny?

    Chcel som povedať, že svet ovládajú podvodníci. Ty si však príliš jednoduchý, teba akurát matajú sprostosti o alobalovych ciapkach.

    • Christian Freeman

     vysvetlim, coby nie, kedze tu vykladas cosi o „jednoduchsich“ a pritom evidentne nemas ponatia o stavbe webu. Za a) nie je to moja reklama, lebo ja Prop nerobim, mas problem rozumiet napisanemu textu vyssie? Pytas sa, preco tato reklama nie je na inych weboch? Odpoved je jednoducha, takze pochopis – ide o plugin do CMS systemu a je len na tvorcovi webu, ci ho zabuduje alebo nie. Netusim, aky prijem z toho plynie, ale kedze – ako som uz spomenul – web nie je zdarma, nemoze nikto po jeho tvorcoch chciet charitu.
     Ale myslim, ze keby si prispel tak mesacne, co ja viem, 10 eciek, tak by tuna ta reklama ani nemusela byt a mohol by si normalne spavat bez z obav z manipulovania…
     A to, ze ruski bolsevici boli plateni z USA Schiffom, Loebom atd. nie je ziadna nova informacia. Teda pre mna.
     A fajne, ako mi ides vykladat veci, ktore su evidentne. Ty budes este taky nadseny mladik, co si mysli, ze objavil Ameriku a ze vsetci ini su zaostali kdesi zo zemlanky? 😀 To sa budes musiet prebrat, clovece.

     • No vidíš,

      kedže si sám napísal, že „Ale myslim, ze keby si prispel tak mesacne, co ja viem, 10 eciek, tak by tuna ta reklama ani nemusela byt …“

      Pre každého so základnou schopnosťou dedukovať, z toho vyplýva, že z tej reklamy predsalen niečo máte. Čo je samozrejme druh financovania.
      Z toho je potom jasné aj to, že ten, kto Vám dal takúto možnosť prevádzkovať portál, nevadí, že vaše zdanlivo „protiprúdové“ žvástanie o ničom.
      Ináč povedané, keby ste ím vadili, žiadna reklama by nebola. To oni majú pod palcom.
      Hlavne, že to o ničom pravidelne okorenujete primitivnou antiruskou propagandou.
      Čo je pravdepodobne váš skutočný zámer.

 4. Christian Freeman

  Kristepane, chlape, ty si fakt – a teraz bez servitky – kus chuja. Miesto vypisovania tu si chod nastudovat problematiku Google AdWords/AdSense, lebo kazdemu, kto sa v problematike vyzna, musis byt na smiech.
  A rovno povedz, ze ti vadi to, ze Prop neskace podla toho, ako Rusi piskaju a neskryvaj sa tu za reci o reklame.

  • Prezradim ti jedno tajomstvo o Rusoch.
   Rusom môžu byť vytŕčavý Slováčikovia, ktorí by chceli byť Američanmi, jedine ukradnutí.
   Nedaj sa vysmiať, ty si „christian freeman“?
   Oveľa dôverihodnejšíe by si znel, keby si písal pod menom Jano z Dubového.
   Aman Againsttime !!?? Prečo?
   Nebolo by krajšie a primeranejšie Mižu z Pozdišoviec?

   Predstav si, že by nejaký Maďar Gyula Gyöngyös z Mosonmagyaróváru písal pod menom Russel Shitman. Alebo Albánec, či Moldavec. Nauč sa skromnosti, a uspokoj sa s tým, čo naozaj si.

 5. Nuž, ako pozerám chlapi, tak ste sa skoro ako bratia do seba pustili! Viem, že pôvodný PROP bol tým správnym Propom, kde sa dalo porozprávať, pomudrovať a hlavne sa dalo spravodlivo vymeniť názory! Po napadnutí portálu jednej nepodarenej Poslankyne v médiách, ten pravý PROP padol a nikto nevedal, ako ho zachrániť…terajší sa síce snaží, ale je to len ODVAR!! Bohužiaľ….je mi smutno, ale nie je ešte všetkých dní koniec! Krivonosovo sa pominie, hádam onedlho ľudia začnú žiť ako Ľudia!!!

  • Všetko robia ľudia. Formálna stránka je druhoradá, ale starý prop bol viac kúsavý. Toto je odvar, to je fakt.

   • Ďakujem za konkrétnu pripomienku. Myslím to vážne. Pravidelne dostávam iba názory, akí sme idioti a ako sme platení židmi. Nič konkrétneho. Vysvetlím situáciu tak ako je a ako sa to snažím vysvetliť aj iným kritikom.

    Toto je jednochlapový projekt. V začiatkoch som mal predstavu, že tu budú postupne prispievať ďalší ľudia, budú tu prezentovať svoje názory a postoje rôznych názorových spektier. Ja mám svoje názory a je viac ako isté, že sú jednostranne a úzko zamerané najmä na históriu, obzvlášť históriu minulého storočia. Moja predstava sa nenaplnila. Iste, našlo sa pár prispievateľov, za čo im patrí veľká vďaka. Postupne ale odpadávali a odpadávajú. Je jednoduché napísať alebo preložiť jeden alebo dva články. Problémom je vytrvať a robiť to pravidelne a kvalitne. Tiež sa mnoho autorov urazí, pokiaľ im odmietnem zverejniť článok z nejakého dôvodu. Obvykle je to buď gramatická a literárna nekonzistencia textu (nemá hlavu ani pätu s množstvom gramatických chýb), prípadne obsahuje logické chyby a neoverené fakty, alebo je z právnych dôvodov nezverejniteľný (Sitra by mohol rozprávať :). Ohľadom posledného – každý je hrdinom spoza klávesnice, pokiaľ nenesie zodpovednosť za zverejnenie – viď. príklad ako to môže dopadnúť: Vladimír Stwora, takže výtky „keď sa bojíte, tak to nerobte“ neberiem, kým sa tak preukázateľne nezachová samotný kritik.

    No a keďže je to tak ako to je, nezvládam všetko utiahnuť sám. Musím sa niečím živiť, pretože, poviem to bez okolkov, prop nedokáže uživiť ani sám seba. Mám rodinu, ktorej sa musím (a chcem) venovať. Všetok svoj zvyšný voľný čas venujem prop-u. Tomu, kto to neskúsil, sa to môže zdať jednoduché. Sú to ale mesačne stovky hodín práce v podstate zadarmo. Len z číreho idealizmu. Ale aj ten ide iba odtiaľ – potiaľ. Často mám chuť zachovať sa rovnako, ako server http://www.inespravy.sk.

    Dúfam, že situácia je teraz jasnejšia. Nepísal som to preto, aby som sa posťažoval. Dúfam, že tento text bude motiváciou pre iných, aby sa spolupodieľali na tvorbe obsahu prop-u. Aj keď veľa od toho nečakám. Ďakujem za pozornosť.

    • Aman Againsttime

     Mňa osobne veľmi prekvapila skutočnosť, že to tu má na starosti jeden človek. Naozaj, klobúk dole, kto by to predpokladal? 🙂
     A ako verný čitateľ starého Propu (už od základky 🙂 ) si dovolím nesúhlasiť s tvrdením, že nový Prop je slabý odvar. Naopak, príde mi ešte o čosi radikálnejší. Osobne som uvítal jeho explicitnejšiu nacionalistickú profiláciu (samozrejme, že každý z nás má svoje osobné preferencie a všetkým sa nikdy nevyhovie).

    • „Moja predstava sa nenaplnila. “

     No. som rád, že to vidíš rovnako, veď to presne sme povedali aj my.

 6. Nemyslím že je nejaký rozdiel medzi bývalým a dnešným Prop-om.
  Bývalý Prop mal však rzhodne lepší, resp. prehľadnejší systém diskuzného fóra, čo som keduysi v začiatkoch adminovi pripomenul.
  Neviem prečo dolu, v modrom zobrazení komentárov má byť 5 komentátorov na jeden článok, jeden za druhým, a článok/komentáre z predošlého dňa už sú neviditeľné!
  Taktiež neviem, prečo treba vyplňovať zakaždým to CAPTCHA value? Aký to má účel? Však to nemôže byť pre nikoho problém, prepísať jednu ‘šifru’ do vedľajšej kolónky! Nie som computer expert, ale bývalý Prop nič take nemal a fungoval bezchybne.
  Je to však adminove riešenie a ako vieme, “proti vetru sa síce čurať dá, ale človek sa očurá”.

  Čo sa týka článku – no comment. Tak ako na prvú časť – tri absolútne neadresné komentáre, tak isto na tento, síce viac komentárov, ale ani jeden ku článku.
  Neviem kdo tu strelil capa!

  • Christian Freeman

   ale tak, Sithra, ak to „strielanie capa“ smerovalo na mna – nevidim dovod reagovat na svoj preklad clanku 🙂 ved preto som ho asi prelozil, ze ho povazujem za zaujimavy a hodny precitania (a prekladu). Ze nereaguju ini, no, ono to nie je o Rusoch ani Ukrajincoch, tak sa nedivim 😀
   A pre tych, ktori kritizuju – treba kritizovat, to je bez debaty, ale takto si uprimne povedzte – co ste pre skvalitnenie Propu (ked uz ho kritizujete) spravili vy? ak nic, tak by som odporucal byt ticho. 😀

  • CAPTCHA nie je kvôli ľuďom, ale kvôli robotom. Roboti nedokážu ľahko prepísať „šifru“ do vedľajšej kolónky, na rozdiel od ľudí.

 7. No, nebuď príliš egocetristický, uznávame Tvoje kvality, lebo ich máš! Ale uznaj aj naše myslenie, to naše nám neber! Viem, ako ťažko sa prehĺta cudzí názor a hlavne opačný, ale s tým sa človek musí zmieríť…nemôžeš mať Večnú pravdu! Ale v podstate máš pravdu a kvitujem Ti ju!!!

 8. No musim sa zastat Ch. F., TENTO CLANOK KE SKVELY.preco, lebo otvara dolezite temy prave pre Nas Slovakov. Zatial su nase dejiny zakryvane a falsovane, ale uz sa zacinaju pomaly odhalovat

 9. admin, ďakujem za vysvetlenie, keď to trak musín byť – napísal som, že mie so expert na počítače, ale opýtam sa môjoh synovca, ten má doktorát of Computer Science.
  Ináč, čo sa týka úrovne, ako som napísal, nevidím rozdiel od bývalého Propu a terajieho, len niektorrí ‘starí’ diskutéri sa odmlčali a pribudli/dorástli noví, ktorí vtedy, keď sme začínali (ako aj Beo) boli ešte moc mladí, alebo dokonca ešte deti.

 10. Neuveriteľné

  Tak hovoríš, že „tento článok je skvelý“?
  A čože je na ňom také skvelé?
  Cisárove šaty sú nádherné?
  Dokonca, aj Ty, ktorý si ho označil za skvelý, úprimne, prečítal si si ho celý, a ak áno, čestne, čo si si z neho zapamätal? Koľko z toho si ešte budeš pamätať na konci budúceho týždňa?
  Hovoríš, že dejiny Slovákov sú zakrývané a falšované?
  A, ktože by ich už len falšoval, kto by ich zakrýval? Načo?
  A keby sme to falšovanie a zakrývanie aj po obrovskom úsilí „na úkor rodiny aj voľného času“ odhalili, čo by sa asi tak stalo?
  Súčasnosť však nie je ani falsovaná, ani zakrývaná: Slováci majú jeden neschopný, nefunkčný, skorumpovaný štát. Slováci parazitujú jeden na druhom, podvádzajú a klamú, zasviňujú svoju prírodu, a pritom utekajú od reality večným žvástaním o Skýtoch, Galaťanoch, Etruskoch a Germánoch.
  Nehovorím, niekedy majú aj extrémne dôležité témy: Čo povedal Rudolf Hess pred sudcom.

  Stratený, iracionalny, večne vyplakávajúci národ „christian freemanov“ a „amanov againsttime“.

  Vedel by si mi povedať, čo sa asi tak odohráva v hlave človeka, ktorého najväčším životným snom je vidieť na prope „explicitne nacionalistickú profiláciu“?
  (Slovák, keď sa náhodou dostane k vydaniu malého slovníka cudzích slov, v tom okamihu je z neho „relevantný“ explicitný intelektuál.)
  Kurva, že vraj „explicitná nacionalistická profilácia“!!!!!
  Z takých rečí by aj divá sviňa dostala mizerére.

 11. Nuž, Adminovi ďakujem aj Ja! Vidím peknú debatu, to ma teší a chcem povedať len toľko: Držme sa Slováci, my nepotrebujeme Impériá, my si svoje máme udržať a zveľadiť a nezapredať svoju Zem! Toto je naša Zem, prepožičiavaná od rodičov a zveľadená nami a v poriadku odovzdaná deťom a vnúčatám!!! Asi toľko!

  • To je reč, Slovena a muža, nie strachopuda, ani toho čo chce strach nahnať. Ďakujem.

  • Christian Freeman

   nic v zlom, ale ak, tak „zem“ v zmysle krajina…“Zem“ je planeta a jej celkove vlastnictvo Slovakmi by clovek tazko dokazoval…inak v podstate suhlas, akurat, ze by sme my – nasa generacia – nasu zem nejako zveladovali, tak neviem, neviem, velmi o tom pochybujem. Tak rozdrbat vsetko, to hej, to nam vcelku ide.

   • Kazdy nech hovori za seba, ja zveladujem nasu slovensku krajinu , moju vlast ako len viem a vladzem. Interbulo vidi svoje poslanie rovnako ako ja a dufam vacsina Slovenov.

Pridaj komentár