Domov / Hlavná strana / História / Hitler vs. Untermenschen: Mýtus a realita

Hitler vs. Untermenschen: Mýtus a realita

Hitler vs. Untermenschen: Mýtus a realita

Štandardný výklad o Tretej ríši dlhodobo zdôrazňuje koncept „podľudí“ (untermenschen) a rasovú politiku ako ústrednú myšlienku národného socializmu. Tu je typický príklad z Wikipédie (23. marca 2016):

Untermensch … podčlovek; množné číslo: Untermenschen; je termín, ktorý sa stal neslávnym po tom, ako ho nacisti začali používať na opis „podradných ľudí“, často označovaných ako „masy z Východu, teda Židov, Rómov a Slovanov (prevažne etnických Poliakov, Srbov, neskôr i Rusov). Termín sa používal aj na väčšinu černochov a farebných osôb, s niektorými výnimkami.

Koncept „podľudí“ je jednoznačne ústredným bodom v démonológii antinacizmu, v tvrdení, že Adolf Hitler a národný socializmus sú jednoznačné zlo v ľudskej histórii (na rozdiel od, povedzme, komunizmu).

Historici sa opakovane odkazujú na „untermenschen“ pri vysvetľovaní rasovej politiky Tretej ríše, ale – prekvapivo – takmer nikdy v súvislosti s citátmi Hitlera alebo národno socialistickými materiálmi. Jednoduchým dôvodom toho je skutočnosť, že Hitler a aj väčšina národných socialistov takmer nikdy nepoužívali tento termín. Pri prehľadávaní tisícok stránok Hitlerových kníh, prejavov a súkromných rozhovorov (všetko je teraz pohodlne k dispozícii vo formáte PDF) som našiel presne štyri zmienky o untermensch a ich odvodeniach (najmä Untermenschentum alebo podľudstvo). V tomto článku by som rád objasnil koncept „untermensch“ a jeho chápanie Hitlerom v historickom kontexte, pokiaľ možno bez záťaže mytológie víťazov Druhej svetovej vojny.

Podčlovek: Dysgenický a nie etnický koncept

Samotné používanie slova „podčlovek“ s jeho negatívnym významom, ako preklad pre „untermensch“ je dosť zavádzajúce. Neboli to Nemci, ale americký rasový mysliteľ a eugenik Lothrop Stoddard, ktorý snáď najviac rozšíril použitie tohto slova vo svojej knihe z roku 1922 „Vzbura proti civilizácii: Nebezpečenstvo podčloveka“. Stoddardov podčlovek nie je odkazom na niektorú etnickú skupinu, ale skôr na postupnú degeneráciu populácie v dôsledku dysgeniky vďaka civilizačnému uvoľneniu tlaku na prirodzenú selekciu. Použil nasledovnú definíciu: „Podčlovek – jedinec, ktorý nespĺňa normy schopností a adaptability nastavené sociálnym poriadkom, v ktorom žije.“ [1]

Podľa Stoddarda civilizácia paradoxne vytvára populáciu príliš hlúpu na vytvorenie civilizácie a jej udržanie. Výsledkom je boom menej nadaných a viac antisociálnych jedincov v európskych národoch, ktorí sú potom navádzaní k podpore revolučného chaosu a tyranii pri veľkých otrasoch, ako bola Francúzska alebo boľševická revolúcia. Takéto použitie termínu „podčlovek“, ktorý sa môže porovnávať s Nietzscheho „supermanom“, nemá za cieľ ohovárať alebo ospravedlňovať nadvládu iných národov (napr. Slovanov), ale skôr popísať degeneratívne zmeny v rámci národa, z ktorých je jeden aj vlastný. Najmenej tri zo štyroch zaznamenaných použití výrazu Hitlerom zodpovedá tomuto významu.

Je príznačné, že nemeckí národní socialisti boli priamo ovplyvnení Stoddardom. Alfred Rosenberg, považovaný za čelného národno socialistického teoretika (aj keď nebol vždy schvaľovaný Hitlerom), výslovne cituje definíciu Stoddarda vo svojej knihe „Mýtus 20. storočia“. A to už je nepríjemný fakt v hlavnom prúde antinacistov. Vraždenie národnými socialistami je motivované konceptom „podľudí“. Následkom je tvrdenie, alebo trvanie na tom, že všetko rasové, alebo eugenické myslenie, musí logicky viesť k takýmto zverstvám (aj taký citlivý mysliteľ ako Raymond Aron dospel k takémuto záveru). Avšak v skutočnosti v Tretej ríši sa viedla veľká debata o rasovej politike s mnohými proslovanskými a proasimilačnými postojmi, ktoré často zastávali špičkoví ideológovia a rasoví myslitelia.

Rosenberg samotný ako ríšsky minister pre okupované východné územia bol konzistentným obhajcom dobrého zaobchádzania so Slovanmi a zástanca veľkej stratégie pre posilnenie nezávislosti národov podliehajúcich Sovietskemu zväzu, ako spojencov proti Moskve. Ďalšou zmierlivou osobnosťou bol Hans Günther. Bol to špičkový nemecký rasový vedec a eugenik. Bol známy ako „Rassengünther“ a „Rassenpapst“ („pápež rasizmu“). [2] Günther veril, že štyri pätiny Poliakov v severnej oblasti Danzigu sú tak geneticky príbuzní, že môžu byť germanizovaní a asimilovaní. [3]

Dochádza tu k možnému prekrývaniu medzi Stoddardovým poňatím podčloveka pochádzajúceho z dysgenickej civilizácie a staršieho poňatia nerovnosti medzi rasami (t.j. ak sa cudzia rasa stáva horšou vďaka degenerácii). Niektoré ideologické myšlienky a propaganda Tretej ríše zastávali tento postoj, poukazujúc na to, že severozápadné (nordické) a germánske etniká sú jednoznačne idealistické a majú lepšie schopnosti pre budovanie štátu a kultúry. [4] Tieto myšlienky sú diskutabilné. Faktom však je, že napriek všeobecnému povojnovému tabu o skúmaní rasových rozdielov, genetici zistili, že ľudia s rovnakými či príbuznými génmi sa zhromažďujú v tradičných rasových (kontinentálnych) a etnonacionalistických hraniciach. Okrem toho zistili lekárske a psychometrické štúdie priemerné rozdiely nielen fyzické a zdravotné, ale aj v temperamente a inteligencii medzi týmito skupinami. [5]

Pojem „panskej rasy“ (Herrenvolk) sa tiež často zdôrazňuje v hodnoteniach Tretej ríše hlavného prúdu. V skutočnosti Hitler nikdy nepoužil termín „panská rasa“ v knihe, prejave, alebo zaznamenaných súkromných rozhovoroch pri stole. Myšlienka, že kultúrne vyspelejšie, alebo biologicky výnimočné národy majú právo, alebo dokonca povinnosť, vládnuť menej nadaným národom, nebola novinka z knižnice národného socializmu. Naopak. Táto myšlienka bola široko zdieľaná po celom svete tej doby, vrátane britských imperialistov, francúzskych slobodomurárov, amerických izolacionistov, japonských vojenských pánov a židovských komisárov. [6]

Podľudia v Hitlerových prejavoch

V knihe Mein Kampf, ani v neuverejnenej druhej knihe nie je žiadna zmienka o „podľuďoch“ alebo „podľudstve“. V Hitlerových početných prejavoch – najkomplexnejšie zhromaždených pre obdobie 1932-1945 v monumentálnej štvorzväzkovej kolekcii Maxa Domarusa – som našiel púhe tri zmienky na viac ak troch tisíckach strán. Aj tu sa „podľudstvo“ (Untermenschentum) spomína dva krát a „podľudia“ iba raz. Každopádne Hitler používal tento termín viac v Stoddardovom zmysle nižších prvkov spoločnosti, najmä tých pod vedením komunistov, než v etnickom zmysle zameranom na Slovanov a cigánov, nieto ešte Židov.

Termín „podľudstvo“ použil Hitler po prvý krát 30. januára 1934 vo svojom prejave v Reichstagu, v ktorom sa odkazoval na časti Nemecka, ktoré boli náchylné k marxizmu:

Okrem toho skutočnosť, že mnoho komunistických ideológov verí v potrebu zvrátenia smerovania dejín, využívajúc pritom podľudstvo (Untermenschentum), ktoré nepochopilo koncept politickej slobody a riadi sa kriminálnymi inštinktami, v nás nevzbudzuje mnoho obáv. Dokázali sme sa vysporiadať s týmito elementami aj keď boli pri moci a my v opozícii. V budúcnosti sa s nimi vysporiadame ešte ľahšie, pretože teraz sú v opozícii oni a pri moci sme my. [7]

Hitlerova druhá zmienka o Untermenschentum je z 28. apríla 1939 v prejave pred Reichstagom, v ktorom útočil na Franklina D. Roosevelta – opäť odkazuje na schopnosť komunistov rozdúchať revolúciu poburovaním nízkych vrstiev národov západnej Európy, v tomto čase v španielskej občianskej vojne:

Celé populácie dedín a miest boli doslovne vyvraždené pod tichým a milostivým patronátom humanitárnych svetových apoštolov z demokracií západnej Európy a Severnej Ameriky. Pri víťaznom pochode našej nemeckej Légie, bok po boku s našimi talianskymi súdruhmi, budeme stáť v jednom šíku so statočnými španielskymi vojakmi. Dúfame, že zanedlho ich privítame vo vlasti. Nemecký národ potom zistí, ako aj v tomto prípade jeho statoční synovia bojovali pri obrane slobody najušľachtilejších ľudí a nakoniec, ako prispeli k záchrane európskej civilizácie. Ak by v Španielsku zvíťazilo boľševické podľudstvo (Untermenschentum), mohlo by sa veľmi ľahko prehnať celou Európou. [8]

Tretí prípad použitia tohto slova bol počas prejavu k výročiu puču v Mníchovskom Löwenbräukeller dňa 8. novembra 1941, kde Hitler iba potvrdzuje verejný výklad slova „Untermenschen“:

Čas medzitým dokázal to, čo sme my nacionálni socialisti tvrdili po mnoho rokov: je to [Sovietsky zväz] naozaj štát, v ktorom bola vyvraždená celá národná inteligencia a kde zostali iba bezduchí, násilne proletarizovaní podľudia. Nad nimi stojí gigantická organizácia židovských komisárov, ktorí sú skúsenými otrokármi. Často ľudia uvažujú, či by tam v dlhodobom horizonte nemohli zvíťaziť nacionalistické tendencie. Úplne však zabúdajú, že nositelia nacionalistického názoru tam už neexistujú. A tak v konečnom dôsledku človek, ktorý sa stal dočasne vládcom tohto štátu, nie je ničím iným, než nástrojom v rukách tohto všemocného židovstva. Ak je Stalin na javisku pred oponou, potom Kaganovič a všetci tí Židia stoja za ním, Židia, ktorí desiatkami tisíc chápadiel riadia túto mocnú ríšu. [9]

Toto užitie výrazu je v súlade s líniou „podľudstva“ vyslovenej na adresu komunistov v Nemecku a Španielsku. Jediným rozdielom je, že revolúcia, ktorá v Španielsku a Nemecku zlyhala, v Rusku zvíťazila. Hitlerovmu vyjadreniu môže byť dávaný nový zmysel – že sovietske národy sú „podľudia“, ale v žiadnom prípade to nie je jednoznačný výklad. Za zmienku tiež stojí, že neexistuje ani náznak toho, že Židia sú „podľudia“, ale že Židia kruto panujú nad podľuďmi ako „otrokári“.

Pokračovanie…

Poznámky:

1. Lothrop Stoddard, The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man(New York: Charles Scribner’s Sons, 1923, republished by Forgotten Books, 2012), 23. Porovnaj tiež s konceptom McGruderiana “nigger tech”: https://www.youtube.com/watch?v=rTzO-_Yl4d0
2. Tu sa prikláňam k pohľadu hlavného prúdu. Mohlo by to byť ale aj vyfabrikované tvrdenie.
3, Martin Bormann, Hitler’s Table Talk (Ostara Publications, 2012), 202.
4. Guillaume Durocher, “Nordicism Today,” North American New Right, March 2, 2016, http://www.counter-currents.com/2016/03/nordicism-today/
5. Guillaume Durocher, “Some Recent Genetic Studies . . . & Hitler,” North American New Right, November 11, 2015, http://www.counter-currents.com/2015/11/some-recent-genetic-studies-hitler/
6. V skutočnosti by sa dalo argumentovať, že mnohí vplyvní židovskí oligarchovia, ako George Soros, Sheldon Adelson a Bernard-Henri Lévy už upustili od týchto tvrdení o etnickej nadradenosti.
7. Max Domarus, Hitler: Speeches and Proclamations, 1932-1945 (Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, 1990), 420
8. Domarus, Hitler, 1580.
9. Domarus, Hitler, 2505.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Autor: Guillaume Durocher

O ::prop

14 komentárov

 1. Poraziť Nemecko vojensky je len polovične spravená robota, aby bola robota spravená úplne je potrebné Nemecko a Hitlera opľuť, ohovoriť a dehonestovať najhorším možným spôsobom, vtedy bude robota spravená úplne.
  To je výrok Churchila, alkoholika a sionistického sluhu.

  • Jeden z ďalších článkov, ktorý vzbudzuje obavy komentovať. Niet divu, nieto dosť odvahy v systéme, v ktorom vládnu “übermenschen” Siónu. Už to ani nebude ináč. To sa nemôže zmeniť a zrejme ani je záujem.

   Že ‘übermenschen’ a ‘untermenchen’ existujú, niet pochýb. Ubezpečuje nás v tom nielen anglický “vedec – novelista” C.P.Snow, ale aj žodovslý Talmud, podľa ktorého – ‘übermrnshen” sú len židia a tí ostatní nie sú dokonca ani ‘untermenschen”, ale ‘beštie’.

   “”Prípad genetickej nadradenosti židovských modzgov nedosiahol všeobecnú reputáciu do roku 1969; dostal ju až pri interview s britským “vedcom-novelistom” C.P. Snow-om. Citujúc z prednesu, ktorý mal pripravený predniesť pred Hebrew Union College, Snow prehlásil, že židia sú definitívne nadriadení nad všetkým ostatným žijúcim ľudstvom a prisúdil túto nadradenosť tomu, že sa množia medzi sebou! (inbreeding). (Pittsburgh Post Gazette, April 1, 1969, str. 26.) Pri tom istom interview Snow odmietol debatu o inteligencii černochov. Vyhnutím sa tejto černošskej otázke, Snow ukázal menej odvahy ako Weyl, ktorý po opustení Komunistickej strany obšírne písal o černošskej intelektuálnej podradenosti.

   * * *
   Reverend Iustinus Bonaventura Pranaitis bol katoliícky kňaz, “Master” teológie a profesor Hebrejského jazyka na Imperiálnej Eklesiastickej Akadémii Rímsko-katolíckej cirkvi v starom Petrohrade. V jeho knižke “The Talmud Unmasked” (Talmud Odmaskovaný) v ktorej sa dotýka len časti pojednávajúcej o kresťanstve je uvedené :

   “You, Israelites, are called men, while the peoples of the world do not deserve the name of men but that of beast”.
   (Vy Izraeliti, ste nazývaní ľudia, zatiaľ čo národy sveta nezasluhujú meno ‘ľudia’, ale ‘beštie’.
   (Talmud, Baba Metzia, Fol.114.Section 2)

   * * *
   ”he generation of a stranger is like the generation of beasts”.
   (Generácia cudzincovje ako genrácia beštií).
   (Jebhamoth, Fol.94, str. 2)

   * * *
   “What is a prostitude? Every woman who is not a Jewess”.
   (Kdo je prostitútka? Každá žena, ktorá nie je židovka).
   (Eben Ha Eser, 6 and 8)

   Pranaitis bol upozorňovaný priateľmi “Oni Teba zabijú”.
   A zabili. Bol jednou z prvých obetí žido- bolševickej revolúcie.

   • Nemyslím si, že by išlo o obavu komentovať. Skôr je to niečo málo známe pre celý svet. Avšak napríklad už v knihe „Hitlerova revolúcia“ bolo spomenuté, že koncept „untermensch“ sa týkal skôr morálneho hľadiska, než rasového. Tento text je zameraný na analýzu tohto rozdielu – rozdielu medzi skutočnosťou a tvrdeniami hlavného prúdu. Opäť sa jedná v podstate o jemný významový posun (podobne ako v prípade označenia „fašista“), keď z neutrálneho označenia sa stáva urážka, alebo hanlivé označenie. Ľudia to najprv musia vnútorne spracovať, až potom môžu komentovať.

    Ešte ma napadol jeden takto významovo posunutý výraz, ale opačným smerom. Je to slovo „proletár“. Z vlastne nadávky a hanlivého označenia – dnes by sme to mohli označiť ako „asociálny parazit“ – sa stalo niečo, na čo by sme po rokoch marxistického vymývania mozgov mali byť údajne hrdí.

    • “Jeden z ďalších článkov, ktorý vzbudzuje obavy komentovať. Niet divu, nieto dosť odvahy….”

     …to som napísal z dôvodu, že nie je to dávno, čo som napísal k jednému článku, že ma prekvapuje mlčanie…ani jeden komentár…zrejme z obáv z možných nepríjemností….na to ste napísal niečo o “priposranosti” stále na Slovensku existujúcej…

     • „zrejme z obáv z možných nepríjemností“
      Určite nie.
      Špekulovať o národnom socializme je menej nebezpečné, ako hovoriiť o súčasných sionistoch.
      Treba si aj uvedomiť, že „národný socializmus“ je pojem rovnako starý, ako bol v minulom storočí pojem „bonapartizmus“. Je to konkrétny historický pojem. Myšlienky zostávajú, ale rozne názvy ideológii sú vec minulosti. Predstava, ako niekto v 20.storočí robi politiku v mene „bonapartizmu“ je rovnako groteskná, ako robiť dnes politiku v mene „národného socializmu“.

     • Je to možný dôvod. Avšak omnoho pravdepodobnejšie sa mi zdá, že to ľudí proste nezaujíma. Museli by prehodnocovať svoje názory, premýšľať a to nie je dnes príliš populárne. K tomu existuje krásne rusko-boľševické (myslené z obdobia sovietov) porekadlo: Začem bukvy, vsjo jasno… Hitler je zlý, Stalin je osloboditeľ. USA je zlé, Rusko je dobré. Hádzať bomby na arabášov je v poriadku, na Srbov to je terorizmus. Obhajovať komunizmus je OK, obhajovať národný socializmus je fuj fuj. Liberáli sú dobrí, socialisti zlí. Kto by mal hľadať nejaké odtiene medzi týmito extrémami? Veď takto to je krásne jednoduché…

    • Proletář lze přeložit do angličtiny jako „looser“. Tedy v Rusku došlo v říjnu 1917 k looserské revoluci!:)

     • Grigoriy Ilmoran

      Nie je to celkom pravda. Už z toho dôvodu, že nie všetci proletári sú nevyhnutne loseri, a rovnako, nie všetci loseri si myslia, že slovo loser sa píše ako „looser“.
      Pravda je ale aj to, že následky revolúcie z roku 1917 v Rusku až dodnes pociťujeme aj u nás na Slovensku.
      Revolúcie rozvracajú prirodzený poriadok a prirodzenú hierarchiu. Stáva sa potom, že z chamrade (ktorú Ty nazývaš „looseri“) sa zrazu stávajú intelektuáli, ktorí sa ku všetkému vyjadrujú, hlavne vsak k tomu, čomu nerozumejú.
      „Looseri“ majú neobyčajnú schopnosť predstierať intelektualizmus: pretŕčajú sa angličtinou a ohurujú jeden druhého cudzími slovami: ontológia, dichotómia, medievalistika, ergo, explicitne, relevantný a pod.
      A, samozrejme, „looser“.
      Neviem, ako u Vás v Čechách, ale u nás na Slovensku sa takmer všetci loseri sústredili do Petržalky a v okruhu približne dvadsať kilometrov od nej.

 2. Výborný článok.

  Viacero námetov, ale napríklad toto by bolo dobre, aby si ľudia uvedomili, citát:
  Myšlienka, že kultúrne vyspelejšie, alebo biologicky výnimočné národy majú právo, alebo dokonca povinnosť, vládnuť menej nadaným národom, nebola novinka z knižnice národného socializmu. Naopak. Táto myšlienka bola široko zdieľaná po celom svete tej doby, vrátane britských imperialistov, francúzskych slobodomurárov, amerických izolacionistov, japonských vojenských pánov a židovských komisárov

  Mimochodom, podľa mňa pojem „Untermensch“, kým sa okolo neho neurobil kult nenávisti, nebol horší ako naor. pojem „spodina“.

  • “Špekulovať o národnom socializme je menej nebezpečné, ako hovoriiť o súčasných sionistoch”.

   …nie je pravdou, že ak sa vyjadríte o národnom socislizme, nieto ešte o A.H. kladne, hneď ste terčom tých sionistov?
   Nie ste hneď “antisemita”, “fašista”, “nacista”? Spomeňme si, keď som nie dávno ‘vytkol’ Vladimírovi7, že sa málo hlási (on je z tých, ktorý vie aj niečo napísať), ako to zdôvodnil? Obavy zo sledovania, špehovania, špiclovania, nepríjemností…atď. Je pravdou, nežijem na Slovensku, môžem mať nesprávne informácie….ale ono to asi nebude moc rozdielne od Nemecka a o situácii v Nemcku viem presne….

   “Proletář lze přeložit do angličtiny jako “looser”.

   …pozoruhodný názor….priznám sa, vôbec neviem pôvod slova “proletár”, ale viem význam slova “looser”…ono sa to číta ‘luzer’, čo je veľmi podobné slovu ‘luza’, možno je tam nejaká spojitosť. Ide však o to, že názov “proletár” je názov židobolševickej propagandy, na zlbnutie a získanie masy “robotníckej triedy”
   Robotnk, statočne pracujúci aby vychoval svoju rodinu, nikdy nebol proletár, ani looser, nieto ešte “luza”….v N.S. Nemecku (aj na Slovensku), bol prvoradým, vysoko hdnoteným občanom…..

   Ruský národ nebol “looser”, ako národ nemali s tou revolúciou, nič spoločné… to nebola žiadna revolúcia, ale petrohradská rebélia pár židov z New Yorku, financovaná židovskými New Yorkskými bankami…..

   • Myslím, že na Slovensku je to, našťastie, o niečo lepšie, ako v Nemecku.

    Ale je fakt, že aj tu sa ľudia v kariere nemôžu verejne prejaviť, lebo ich okolie by ich ničilo, možno ani nie z politickej motivácie, že obhajujú „extremistické“ myšlienky, ale jednoducho by to ich oponenti využili ako vhodný nástroj.

    Takisto sa netreba až tak obávať informácii tajných služieb a podobne, treba sa viac obávať prosionistických amatérov. A nie nejakého verejného či súdneho poťahovania, ale viac ich zákulisných neoficiálnych podrazov (vyhdzovy z práce ako asi jeden z najoblúbenejších – nie je to moja skúsenosť, ale toho sa ľudia boja).

    • Ano, preto som písal o obavách. V Nemecku sa niekdo kriricky vyjadril k tomu obrázku utopeného sýrskeho chlapca (áno, tragédia, ale videl som na TV aj muža zo Sýrie, ktorému sa utopila celá rodina, žena a sedem detí, najstaršie 14 rokov, najmladšie 20 dní!) bol vyhodený z práce, podané na neho trestné oznámenie a -neuveriteľné – prišlo na neho sto udaní!

     Kdo zaviedol v Európskych krajinách tieto ‘maniere’? Vidieť, že pozostatjy Štb-áckeho ’socializmu” pretrvávajú
     a generálny prokurator na Slovensku vyzval občanov, aby udávali? Krajina špehúňov, špiclov, domových a uličných “dôverníkov” a udavačov?
     O tom je tu reč.
     Nebplo na Slobodnom Vysielači 10-ho septembra 2015 (L.Huďo) povedané, že Sloensko je bezprávna krajina v ktorej panuje “atmosféra strachu”?
     Musí byť občan len určitého náboženstva, aby bo nedotknuteľný v očiach slovenského zákonodarstva?

     • „Musí byť občan len určitého náboženstva, aby bo nedotknuteľný v očiach slovenského zákonodarstva?“ Na Slovensku už dávno nejde o nejaké náboženstvo, ako si to možno predstavujete. Ide o príslušnosť k určitej „skupinke“ ľudí s mocou, jednoznačne sa však nejedná o moc cirkevnú, ale politickú (politici), resp. silovú (mafia), ktoré sa často prekrývajú tak, že hranice nerozoznať. Neťahajte do toho konfesiu. Tá v tom nemá žiaden význam napriek tomu, že niektoré skupinky sa označujú ako „kresťanské“.

     • Máte pravdu SITRA. Obdivujem vaše vedomosti, a moje názory sa stotožňujú s vašimi. Nechcem moc prispievať, lebo niekoho by to mohlo dráždiť, je to z dôvodu môjho zamestnania. Norman má v tom tiež úplnú pravdu.

Leave a Reply