Domov / Hlavná strana / Analýza / Sebaklamy bielych nacionalistov o Rusku

Sebaklamy bielych nacionalistov o Rusku

mongoloid-asian-soviet-soldierKríza na Ukrajine sa rozbieha na plné obrátky a belošské nacionalistické kruhy na Západe túto udalosť pozorne sledujú. O hlbokom kultúrnom a historickom rozdelení západnej, európsky orientovanej časti Ukrajiny a jej východnej časti, ktorá má silné väzby s Ruskom, bolo povedané už mnoho. Niektorí dokonca prorokujú v súvislosti s pohybom ruskej armády na Kryme nástup tretej svetovej vojny. (Článok je z marca 2014, pozn. preklad.)

Väčšina bielych nacionalistov na Západe v súčasnosti kladie silné nádeje do Ruska a Putina a to najmä teraz, keď prebiehajúca kríza na Ukrajine dosahuje svoj vrchol. Avšak v tomto článku chcem ponúknuť argumenty, prečo sú tieto nádeje sebaklamom. Nie je to z toho dôvodu, že by bol Putin tiež kontrolovaný Židmi, ako to niektorí bieli nacionalisti zvyknú tvrdiť: možno je, možno nie je. Ale v tomto prípade to pre nás nie je žiaden rozdiel. Alebo inak, ak aj Putinovo Rusko nie je kontrolované Židmi tak silno ako Západ (čo v skutočnosti nie je pravda – pozri nižšie), a preto je terčom hnevu židovských médií, potom to stále neznamená, že Putinovo Rusko je náš priateľ alebo prirodzený spojenec.

Napriek tomu pripúšťam, že v tomto okamihu je Rusko menším zlom pre bielu rasu v porovnaní so Židom ovládaným Západom. Ale stále je nutné si uvedomiť, že Rusko tiež predstavuje zlý a vo svojej podstate anti-belošský systém. Z toho dôvodu môže byť maximálne iba dočasným spojencom.

Bieli nacionalisti sa usilujú o moc, aby naplnili osud svojej rasy. Ak však chceme, aby naše hnutia získali moc, musíme plne pochopiť realitu. Potrebujeme mať tiež dôkladnú znalosť našich nepriateľov a (potenciálnych) spojencov. Preto je pre bielych nacionalistov mimoriadne dôležité plne porozumieť tomu, kto sú v skutočnosti Rusi. Toto porozumenie bude dôležité najmä v prípade, ak sa bieli nacionalisti budú v budúcnosti usilovať o spojenectvo s Ruskom proti spoločnému nepriateľovi.

Keď niekto poukáže na Rusov, tak bieli nacionalisti, ktorí v iných prípadoch majú triezvy a realistický náhľad pokiaľ ide o otázku rasy a etnicity, náhle stratia svoj zdravý rozum. Keď niekto hovorí o nemeckej alebo francúzskej identite, tak je jasné, že Nemci a Francúzi sú bielymi, európskymi národmi bez ohľadu na súčasnú nebelošskú imigráciu. Čiže nemecký a francúzsky nacionalizmus nie je nevyhnutne v rozpore so širšími belošskými rasovými záujmami, hoci v minulosti často bol. Nemeckú, francúzsku a im podobné identity môžeme označiť za identity etnické, pretože označujú základnú etnickú skupinu.

Na druhej strane brazílska identita nemá takúto jednoznačnú rasovú konotáciu. V Brazílii žije množstvo Európanov, ale tiež i černochov, Ameroindiánov a mnoho jedincov, ktorí pozostávajú z dvoch či viacej rás. Z toho dôvodu je brazílsky nacionalizmus už zo svojej podstaty nekonzistentný s bielymi rasovými záujmami. Americká identita v minulosti implikovala belošskosť napriek tomu, že v nej žili nebiele minority. Avšak americká identita bola postupne transformovaná do oddanosti myšlienke slobody a rovnosti pre všetkých. Takže americký nacionalizmus je svojou povahou v opozícii voči belošským rasovým záujmom. Americkú, brazílsku a podobné identity môžeme nazvať trans-rasovými, keďže presahujú a transformujú rasy.

Ruská identita je viac analogická k americkej a brazílskej trans-rasovej identite než k nemeckej alebo francúzskej etnickej identite. Samozrejme, že je tu mnoho Rusov, ktorí sú plne európskymi. Ale nájdeme tiež kopec Rusov blízkovýchodného, mongoloidného či rasovo zmiešaného pôvodu. A dokonca i tí najbelší z Rusov, ktorí do istej miery o sebe uvažujú ako o Rusoch, sú oddaní trans-rasovej identite – čiže identite, ktorej rasový substrát zahŕňa nielen Európanov, ale tiež mongoloidné a blízkovýchodné (napr. kaukazské) elementy a tiež i zmes všetkých troch.

A preto nie je Rus len ďalším typom Európana. Je tu dobrý dôvod, prečo Rusi vždy cítili, že ich identita, záujmy a osud sú odlišné od tých v Európe. Európski bieli nacionalisti si toho musia byť vedomí.

Bieli nacionalisti sú si tiež dobre vedomí, že vývojový index krajiny, jej HDP, priemerný príjem jej občanov, úroveň korupcie, atď. priamo korelujú s priemernou úrovňou mnohých dedičných vlastností v rámci populácie. Pokiaľ ide o korupciu a mnoho ďalších parametrov, tak Rusko má ďaleko bližšie ku krajinám ako Brazília než k akejkoľvek európskej krajine. V niektorých oblastiach Rusko dokonca nedosahuje ani úroveň Ázie alebo Latinskej Ameriky, ale skôr súperí so subsaharskou Afrikou.

Navyše obviňovať za zaostalosť Ruska komunizmus je rovnaké, ako obviňovať otroctvo za zaostalosť Afriky. Za prvé, Rusko bolo vždy pozadu v porovnaní so Západom a za druhé, väčšina z bývalých európskych štátov východného bloku a Sovietskeho zväzu bolo schopných vytvoriť funkčné a prosperujúce spoločnosti krátko po tom, ako sa uvoľnili z ruského jarma. Iba Bielorusko a Ukrajina boli výnimky, predovšetkým kvôli skutočnosti, že i po získaní nezávislosti sa nikdy poriadne nezbavili ruského vplyvu.

Ak identita, záujmy a osud Ruska nie sú európskymi, tak skutočnosť, že Putin presadil niekoľko tradicionalistických zákonov a že ruská spoločnosť sa pohybuje viac tradicionalistickým smerom, nijakým spôsobom nepomôže európskym bielym nacionalistom.

Ak sa máme radovať z ruského tradicionalizmu a vnímať ich kvôli tomu ako našich spojencov, prečo potom tak nevnímame i moslimov a nevidíme tiež nádej v ich tradicionalizme? Veď v porovnaní s Rusmi sú ešte väčší „hardcore“.

Tradicionalizmus slúži blahobytu a podporuje prežitie tej-ktorej etnickej skupiny. Avšak to, že si niektoré odlišné etnické skupiny vybrali podobné metódy a hodnoty, aby podporili svoje vlastné prežitie, z nich automaticky nerobí našich spojencov.

Preto silnejší tradicionalizmus Rusov, ich patriotizmus a hrdosť na dedičstvo neposunie záujmy bielych nacionalistov o nič viac, ako rasová hrdosť a patriotizmus Indiánov, Číňanov, obyvateľov Stredného východu, Latinskej Ameriky a Afričanov. V skutočnosti to môže iba posilniť ich nepriateľstvo voči našim záujmom.

Moskovské veľkokniežatstvo ako predchodca ruského štátu

Rasovým a kultúrnym predchodcom Ruska bolo Moskovské veľkokniežatstvo (1263-1547), ktoré sa za vlády cára Ivana IV (Hrozného) zmenilo na cárske Rusko a nie Kyjevská Rus ako to často tvrdia ruskí historici a to už od čias Kataríny Veľkej (ktorá nebola Ruska).

Už na konci 15-teho storočia bolo Moskovské veľkokniežatstvo osídlené väčšinou pokresťančenými Tatármi – Mongolmi, ktorí v priebehu dvoch storočí postupne prijali pravoslávne kresťanstvo a zmenili si mená na slovanské. Behom relatívne krátkeho časového obdobia sa pôvodná slovanská populácia stala menšinou a to z dôvodu veľkému prívalu vyššie spomenutých pokresťančených ázijských nomádov, ako aj kvôli zmiešaným manželstvám medzi pokresťančenými Mongolmi a pôvodnými Slovanmi.

Expanzia Moskovského veľkokniežatstva smerom ďalej na východ, do krajín ugrofínskych národov (napr. Mordvania, Udmurti) ešte viac rozšírila ázijský komponent populácie. Neskôr, počas vlády Ivana Hrozného, boli podmanené kaganáty Kazaň a Astrachán a následne včlenené do cárskeho Ruska. Drvivá väčšina volžských Bulharov, ktorí obývali tieto krajiny (a ktorých potomkovia z 19-teho storočia boli falošne nazývaní „Tatármi“ a nemali by byť zamieňaní s vyššie spomenutými kočovníckymi Tatármi), bola donútená prijať kresťanstvo a slovanské mená. A nakoniec, s dobývaním Sibíri v 17.storočí prebehla i postupná christianizácia a rusifikácia ďalších – väčšinou turkických – národov obývajúcich tieto oblasti.

Jediným východným slovanským štátom, ktorý nebol postihnutý mongolskými inváziami, a preto bol schopný udržať si svoj biely, slovansko/nordický komponent bolo Novgorodské kniežatstvo. Svojimi zvykmi, kultúrou a mentalitou boli obyvatelia Novgorodského kniežatstva odlišní od populácie z Moskovského veľkokniežatsva. Ako rasoví realisti by sme si mali byť vedomí toho, že tieto odlišnosti sa vzťahujú k odlišnostiam v rasovej kompozícii týchto štátov. Najviac do očí bijúca odlišnosť bola v systéme vlády: napriek ázijskému despotizmu, ktorý ovládal Moskovské veľkokniežatstvo, Novgorod bol riadený populárnym zhromaždením/snemom tzv. večom, ktorý bol podobný škandinávskym „thingom“ (miestne snemy) alebo švajčiarskemu kantonálnemu zhromaždeniu.

Avšak v dôsledku dvoch vojen v rokoch 1471 a 1477-78 bol Novgorod dobytý a zničený Moskovským veľkokniežatstvom. Mesto bolo spustošené a väčšina jeho obyvateľov zmasakrovaná najkrutejším (t.j. ázijským) spôsobom. Veľký Novgorod, ktorý bol ušetrený od invázie kočovných Mongolov bol nakoniec zničený rukami Slovanov a pokresťančených Tatárov – Mongolov. S kompletným víťazstvom Moskvy nad Novgorodom bol osud budúceho ruského štátu spečatený.

Obyvatelia Moskovského kniežatstva identifikovali samých seba výlučne iba ako ortodoxných kresťanov (pravoslávnych) a výraz „ruský“ im bol v skutočnosti úplne neznámy. S počiatkom vlády Ivana III. sa kniežatá a neskôr cári začali vnímať ako dedičia ortodoxnej Byzantskej ríše (odtiaľ pochádza pojem „Tretí Rím“, ktorý začali používať) a obrancovia pravoslávneho kresťanstva. Neboli nikdy vedení akýmkoľvek druhom etnickej alebo rasovej identity alebo myšlienkou etnického štátu. Pravoslávna cirkev, podobne ako všetky ostatné kresťanské cirkvi, akceptovala konvertitov všetkých rás, posväcovala medzirasové manželstvá a ich potomstvo.

Od samého začiatku, ruská identita nebola identitou bieleho európskeho národa, ale bielej, ázijskej a rasovo zmiešanej populácie, vyznávajúcej pravoslávne kresťanstvo a ovládanej Moskvou.

Čo je však zaujímavé, tak v tomto čase tu boli tiež národy, ktoré sa nazývali „Rusmi“ a čo je najpodstatnejšie – boli tak identifikovaní i v západnej Európe. Išlo o potomkov ľudí Kyjevskej Rusi. V tom čase obývali Litovské veľkokniežatstvo, kde sformovali najväčšiu demografickú a lingvistickú skupinu. Ich etnickí a jazykoví potomkovia sú dnešní Ukrajinci a Bielorusi. Neskorší historici ich začali nazývať Rusínmi. Moderná ukrajinčina a bieloruština sa vyvinuli z rusínskeho jazyka. Takže sú to Ukrajinci a Bielorusi, ktorí sú právoplatnými dedičmi (rovnako rasovo i kultúrne) Kyjevskej Rusi.

Medzi Rusínmi a Moskovčanmi existovali dramatické odlišnosti. Otrocká servilita k vládcom, ktorá je typickou orientálnou črtou, bola charakteristická pre obyvateľov Moskovského veľkokniežatstva, zatiaľ čo v Podkarpatskej Rusi fungovalo v mestách magdeburské právo, ktoré bolo v Moskovskom veľkokniežastve úplne neznáme. Rusíni si boli vedomí svojich práv a slobody ducha, rovnako ako ich západné európske náprotivky. Od samého začiatku si boli obyvatelia Podkarpatskej Rusi vedomí, že moskovskí Rusi boli odlišným národom. Dokonca dnes je slovo „Muskovit“ (Moskal) používané na Ukrajine ako hanlivý výraz označujúci Rusov.

Takže opozícia Ukrajiny voči Rusku má svoje hlboké historické korene. Prebiehajúci konflikt na Ukrajine a rovnako i Oranžovú revolúciu z roku 2004 je potrebné vnímať nie primárne v termínoch geopolitiky, ako to mnohí bieli nacionalisti zvyknú robiť, ale skôr ako hlbšiu konfrontáciu – ako boj európskych Slovanov proti cudzej, neeurópskej sile.

Europeizácia a de-europeizácia Ruska

Treba spomenúť, že značná infúzia európskej krvi a európskej kultúry do Ruska začína v 18. storočí, kedy Peter I. Veľký ustanovil Ruskú ríšu a orientoval ruský štát smerom k Západu. Množstvo európskych (väčšinou išlo o Nemcov, ale tiež Francúzov, Talianov a Švédov) staviteľov, remeselníkov, umelcov a štátnych a armádnych úradníkov bolo pozvaných do Ruska, aby budovali infraštruktúru, modernizovali armádu a štátny aparát, vzdelávali populáciu a zaviedli západné umenie.

Tento proces sa ešte urýchlil, keď veľké množstvo nemeckých usadlíkov bolo pozvaných Katarínou II. Veľkou, ktorá bola tiež Nemka, aby skultivovali väčšie časti ruského teritória. Nemeckí prisťahovalci sa usadili najmä v povodí Volgy a ich potomkovia sa neskôr stali známymi ako volžskí Nemci. Bolo to práve úsilie a príspevok ruských Nemcov, ktoré europeizovali Rusko a zabezpečili jeho pozíciu medzi hlavnými európskymi mocnosťami.

V skutočnosti sa termíny Rusko a ruský začali široko používať až začiatkom 18-teho storočia a historici Ruského cárstva aktívne propagovali myšlienku Ruska ako právoplatného dediča Kyjevskej Rusi, aby ideologicky ospravedlnili minulé a budúce dobývanie pod heslom „spojme všetky dávne krajiny Rusi“.

Táto „europeizácia“ však prebehla len na povrchu a vo svojej podstate ostalo Rusko zreteľne neeurópskou spoločnosťou, v ktorej minoritná európska elita vládla nad slovanskou, ázijskou, blízkovýchodnou a rasovo-zmiešanou populáciou. Avšak proces europeizácie bol drasticky zvrátený, rovnako kultúrne, a čo je viac podstatné – i rasovo Boľševickou revolúciou.

Je bežným omylom považovať zavedenie komunizmu v Rusku za číru politickú zmenu. Za prvé a predovšetkým, Boľševická revolúcia bola revoltou kultúrne a/alebo rasovo neeurópskych más proti európskej elite. V krátkosti, táto kľúčová udalosť histórie musí byť primárne chápaná nie zo spoločensko – politického hľadiska, ale z rasového. Ideály komunizmu slúžili iba ako fasáda, ako nástroj, skrz ktorý nenávistné neeurópske masy vyjadrili svoju hlbokú a dlho zadržiavanú nenávisť k ich európskym pánom a všetkému európskemu. Toto bolo v tom čase jasne spozorované a výrečne vyargumentované Oswaldom Spenglerom.

A čo je najpodstatnejšie, komunizmus drasticky a nenávratne zmenil rasový profil ruskej populácie. Komunistický režim sa prevažne zameriaval na likvidáciu intelektuálnych a politických elít, ktoré boli prevažne potomkami pôvodnej slovanskej populácie a neskorších európskych imigrantov. Milióny z nich boli zavraždených a tí šťastnejší unikli do Európy a nikdy sa nevrátili. A keďže deeuropeizácia Ruska bola v prvom rade a predovšetkým rasová, tak je veľmi zavádzajúce dospieť k záveru, že Rusko sa po páde komunizmu vrátilo do európskeho sveta.

Putinove „nové“ Rusko

V skutočnosti väčšina dnešnej ruskej populácie pociťuje hrdosť na svoju sovietsku minulosť. Oficiálnou ideológiou Putinovho Ruska je jej glorifikácia. A ako sa dá očakávať, Putinove Rusko si berie inšpiráciu zo sovietskej minulosti, skôr než z obdobia Ruskej ríše (1721-1917), ktoré môže byť považované za jediné (kvázi) európske obdobie v ruských dejinách. Putin dokonca označil rozpad Sovietskeho zväzu za „najväčšiu katastrofu 20-teho storočia“. Takže nie vytvorenie, ale práve kolaps ZSSR je pre Putina a jeho podporovateľov – z ktorých väčšinu tvoria Rusi – najväčšou katastrofou.

Avšak najpodstatnejšou je skutočnosť, že Rusi každoročne radostne oslavujú svoje „víťazstvo“ v Druhej svetovej vojne (ktorú nazývajú „Veľkou vlasteneckou vojnou“) bez ohľadu na fakt, že toto „víťazstvo“ znamenalo pre bielu rasu jej najväčšie pohrebisko v dejinách. Tieto oslavy sú sprevádzané vojenskými prehliadkami na Červenom námestí v Moskve. Tento kult víťazstva je hlavným pilierom, na ktorom spočíva identita Putinovho „nového“ Ruska. Uctievajú „partizánov Veľkej vlasteneckej vojny“, ktorí boli znásilňovačmi miliónov bielych žien a vrahmi miliónov bielych ľudí – dospelých i detí. Toto uctievanie barbarských hôrd a hrdosť, ktorú pociťujú z barbarskej invázie do Európy v podstate podkopáva ich etnickú identitu. To samo o sebe presvedčivo demonštruje, že identita a nacionalizmus Rusov je v konflikte s bielou etnickou identitou.

I ten najmenší pokus vrhnúť trochu svetla na zločiny Červenej armády a revidovať oficiálny príbeh Druhej svetovej vojny sa v Rusku stretáva s rovnakým druhom hystérie, ktorý charakterizuje západných liberálov. Pri každej príležitosti ruské média démonizujú Estónsko, Lotyšsko alebo Ukrajinu, keď si pripomínajú svojich hrdinov, ktorí bojovali po boku Nemecka proti Červenej armáde, pred ktorou bránili svoju vlasť alebo keď odstraňujú pomníky vojakov Červenej armády, ktoré v ich mestách inštalovala sovietska vláda. V roku 2007 napríklad estónske autority odstránili pamätník Červenej armády v Talinne, čo vyvolalo hysterickú reakciu ruských médií a „mládeže“ z pro-putinovských organizácií obklopujúcich estónske veľvyslanectvo v Moskve, kam sa prišli vyhrážať veľvyslancovi.

V Estónsku a Lotyšsku žije veľa Rusov (okolo 30% populácie). Ich predkovia sa tu usadili z dôvodu Stalinovho zúfalého pokusu zmeniť demografiu týchto dvoch malých baltských štátov. Spoločenský profil, správanie a prístupy týchto Rusov sa silne podobajú tým, s ktorými sa stretnete u imigrantov z tretieho sveta v západných krajinách.

Jeden jednoduchý a do očí bijúci príklad ilustruje túto skutočnosť. Odstránenie monumentu Červenej armády z centra Tallinu sa zhodovalo s prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré viedli k víťazstvu Nicolasa Sarkozyho. Ako je dobre známe, po týchto voľbách sa černošská a arabská populácia vzbúrila. V rovnakom čase začali v Talline vyvolávať nepokoje Rusi, ktorí urobili všetko možné, aby si zaslúžili prezývku „Arabi Estónska“ – t.j. v Talline, rovnako ako v Paríži, horeli autá a šíril sa vandalizmus. Napriek tomu to nezastavilo ruské spravodajstvo v tom, aby označilo estónsku vládu a políciu za zlých „fašistov“.

Navyše mnoho západných bielych nacionalistov možno bude prekvapených, keď sa dozvedia, že ruskí obyvatelia Krymu nedávno demonštrovali svoju solidaritu s Ruskom mávaním vlajok ZSSR a ukrajinskej komunistickej strany. Taktiež urážali a démonizovali lídrov ukrajinského odboja, ktorí bojovali po boku Nemcov proti invázii sovietskych hôrd, t.j. Stepanovi Banderovi a Romanovi Šuchevičovi.

Putinovo Rusko je takmer rovnako anti-belošské ako liberálny Západ

Medzi bielymi nacionalistami na Západe je výrazne rozšírený blud, že Rusko je bez židovského vplyvu a je protijedom voči Židmi zavádzanému NWO (New World Order – Nový svetový poriadok).

Za prvé, Putin pri každej príležitosti vzdáva hold oficiálnemu „holokaustovému“ príbehu propagovanému Židmi. Pri mnohých príležitostiach sa vyjadril, že holokaust bol najodpornejším zverstvom v dejinách a Červená armáda ukončila tento horor. Kult víťazstva v Druhej svetovej vojne a glorifikácia Červenej armády, ktoré sú hlavnými piliermi národnej identity v modernom Rusku, znamenajú, že ruská identita a patriotizmus nielenže neoponujú židovským záujmom, ale naopak, sú s nimi v priamom súlade.

Za druhé, anti-semitizmus je v Putinovom Rusku veľmi slabý a Židia sa cítia celkom pohodlne a vítano. Židovský život rozkvitá na úrovni porovnateľnej iba s prvými rokmi boľševickej revolúcie. Populárny rusko-židovský spevák Iosif Kobzon sa nedávno vyjadril, že „Židia dnes zažívajú v Rusku renesanciu.“ Navyše pred prezidentskými voľbami v roku 2012 predseda „Rady ruských Židov“ vyjadril Putinovi svoju plnú podporu a zároveň vyslovil svoje presvedčenie, že „všetci Židia v Rusku ho budú voliť“. Dokonca povedal, že „nepozná jediného Žida v Rusku, ktorý by bol proti Putinovi“.

Navyše a opäť v rozpore s nádejami mnohých bielych nacionalistov, ani Putinova opozícia voči americkej vojenskej intervencii v Sýrii, ani jeho zákony namierené proti niektorým prúdom, ktoré Židia aktívne presadzujú na Západe (napr. homosexualita) jednoducho nestačia k tomu, aby sme ho klasifikovali ako nášho spojenca alebo ako anti-židovského politika. Predovšetkým, prístup medzinárodného židovstva k sýrskej kríze nie je monolitický. Bieli neokoni propagujú vojenskú intervenciu, zatiaľ čo ľavica, ktorá je tiež vedená Židmi, tomu silne oponuje. Čiže nemožno povedať, že neúspech kampane voči Asadovmu režimu je zlyhaním špecificky židovskej otázky.

Pokiaľ ide o Putinove anti-homosexuálne zákonodarstvo, tak Uganda nedávno tiež prijala zákony proti homosexualite. Čierni a moslimovia boli odjakživa neochvejne homofóbni. Má to snáď znamenať, že sú Uganda a vo všeobecnosti moslimovia a čierni našimi spojencami?

A nakoniec to najdôležitejšie, skutoční ruskí bieli nacionalisti, ktorí tvoria v Putinovom Rusku menšinu, sú rovnako ako ich náprotivky na Západe, hanlivo označovaní za „nacistov“ a prenasledovaní dokonca omnoho tvrdšie ako na liberálnom Západe.

Ukrajinská revolúcia z pohľadu bieleho nacionalistu

Mnohí západní bieli nacionalisti nariekajú, že ukrajinské nacionalistické organizácie obdržali podporu od Židov alebo sa snažia o jej získanie. Iní vyčítajú Ukrajincom ich malicherný nacionalistický separatizmus, ktorý je údajne v rozpore so spoločným bojom proti nebezpečenstvám, ktoré hrozia bielym na celom svete. Avšak Ukrajina sa v súčasnosti nachádza v historickej etape, ktorou si západné štáty prešli už dávno – t.j. v budovaní svojej národnej identity. Tento krok je nevyhnutným predpokladom pre to, aby Ukrajinci v budúcnosti postupne rozvinuli širší zmysel belošskej identity.

Takže skutočne konzistentný a čestný biely nacionalista by mal podporovať súčasnú ukrajinskú revolúciu. Ak má Ukrajina šancu pripojiť sa k širšej bielej európskej rodine, tak práve teraz je čas. Bieli Ukrajinci sa uvoľňujú z ruského (neeurópskeho) jarma a spájajú sa so svojimi bielymi bratmi na Západe.

Židia sa budú vždy zapájať do tohto procesu, snažiť sa z toho vyťažiť maximum a zabezpečiť svoje stávky hrou na oboch stranách. Putin má tiež židovských priateľov a poradcov. Takže židovská účasť v ukrajinských aférách nie je sama o sebe o nič viac dôkazom, že Židia riadia celú šou, ako je ich podiel na ruských aférách dôkazom, že kontrolujú Putina.

Navyše západní bieli nacionalisti by nemali podceňovať Ukrajincov (a tým i ďalšiu rozšírenú rodinu východných Európanov) a nemali by preceňovať silu židovskej EU vo vymývaní mozgov. To, že bude mať Ukrajina bližšie spojenie so Západom, alebo sa dokonca pripojí k EU, ešte automaticky neznamená, že bude zaplavená hordami nebielych imigrantov a homosexuáli sa budú promenádovať v uliciach každého väčšieho mesta.

Mnoho východoeurópskych krajín, vrátane post-sovietskych republík Estónska, Lotyšska a Litvy, vstúpilo do EU v roku 2004. Avšak tieto krajiny zostali predominantne bielymi. Doteraz boli kompletne ušetrené od demografických zmien, ktoré zažívajú západné krajiny prostredníctvom nebielej masovej imigrácie. Východní Európania sú dostatočne tradicionalistickí a nedovolia, aby ich krajiny boli zaplavené nebielymi.

Navyše nebieli imigranti považujú relatívne chudobné východoeurópske krajiny za neatraktívne destinácie. Obzerajú sa po ľahkých peniazoch, sociálnej starostlivosti, preferenčnom zaobchádzaní, príležitosti správať sa dlhodobo beztrestne, atď. Ak majú pocit, že miestna biela populácia im neposkytne tieto možnosti, tak sa takýmto miestam vyhnú.

Nebieli imigranti sa tiež vyhýbajú relatívne etnocentrickým spoločnostiam. Východná Európa (obzvlášť Poľsko a Ukrajina) má pomerne rozšírený imidž „rasistickej“ oblasti, ktorej sa treba vyhnúť. To isté možno pozorovať v Nemecku. Oblasť bývalého Východného Nemecka má reputáciu terénu, ktorý obývajú „rasisti“ a je nebezpečný pre imigrantov. V dôsledku toho sa tam Turci, čierni, Arabi, atď. jednoducho boja chodiť. Dokonca väčšia mestá ako Lipsko a Drážďany majú stále takmer výlučne bielu populáciu.

Záverečné poznámky

Prial by som si zopakovať a zdôrazniť, že som si vedomý, že v Rusku žije mnoho bielych ľudí, rovnako ako žije veľa belochov v Latinskej Amerike a USA. Rovnako si tiež uvedomujem, že všetci bieli sú potencionálnymi spojencami bieleho nacionalizmu. Avšak ruskí bieli nacionalisti si musia uvedomiť, že belošská identita je v konflikte s ruským patriotizmom a ruskou etnickou identitou, podobne ako si bieli Mexičania uvedomujú, že biely nacionalizmus je nezlučiteľný s mexickou identitou a patriotizmom a bieli Američania chápu, že biely nacionalizmus je nezlučiteľný s univerzalistickým, multirasovým konceptom americkej identity, ktorú propagujú Židia.

Ale tí, ktorí premýšľajú o sebe v prvom rade ako o Rusoch a až potom ako o bielych, majú identitu, záujmy a osud, ktoré sú v opozícii voči Európe a bielemu nacionalizmu. Podobne je to v prípade bielych Američanov, ktorí o sebe uvažujú v prvom rade ako o Američanoch a tým prijímajú identitu, záujmy a osud, ktorý je v rozpore s bielym nacionalizmom. Byť francúzskym alebo nemeckým patriotom nie je nevyhnutne v konflikte so širšími belošskými záujmami, pretože Francúzsko a Nemecko sú integrálne bielymi krajinami. Ale byť americkým, brazílskym alebo ruským patriotom už áno. Vladimír Putin je ruský patriot. Pre bieleho nacionalistu by však toto nemal byť kompliment.

Kvôli konzistentnosti by bieli nacionalisti mali podporovať Slobodu a Pravý sektor a nie Putinove Rusko. Hnutie, ktoré sa usiluje o moc, musí vykazovať jasné a triezve pochopenie svojich priateľov, potencionálnych spojencov a nepriateľov. V prvom rade a predovšetkým musí konsolidovať všetkých svojich prívržencov predtým, než bude uvažovať o spojenectve s cudzími silami proti spoločnému nepriateľovi. V niektorých prípadoch by spojenectvo s Ruskom mohlo byť skutočne žiadúcim. Ale toto spojenectvo by nemalo viesť k zrádzaniu našich rasových a ideologických bratov vo východnej Európe.

Aby som to zhrnul, západní bieli nacionalisti sa potrebujú zobudiť zo svojich rusofilných snov a čeliť realite. Skôr než o podlizovanie sa Rusku a Putinovi by sa mali snažiť o budovanie dôvery s ich východoeurópskymi bratmi a sestrami. Je tu množstvo oddaných ukrajinských, estónskych, lotyšských a ďalších východoeurópskych nacionalistov, ktorí čítajú západné nacionalistické weby. Keď sa stretnú s naivnou, detinskou a úprimne hysterickou rusofíliou, tak sú oprávnene zdesení.

Ruská identita je transrasová, rovnako ako americká identita, kresťanstvo, islam, liberalizmus a marxizmus. Ruský imperializmus, podobne ako americký imperializmus, kresťanstvo, islam, atď. je silným motorom pre rasové miešanie ako i návrat do čias stredoveku. Podobne ako prvý a druhý Rím, i tretí Rím nie je národom, ale strojom, ktorý likviduje každý národ vo svojom zovretí, vrátane svojich vlastných zakladateľov.

Ruský imperializmus nie je alternatívou ku globalizácii, ale len jej ďalšou formou. Rusko nie je budúcnosťou bielej rasy, ale jeden z jej cintorínov. Bieli nacionalisti by v prvom rade mali sympatizovať s bielymi Rusmi a všetkými uväznenými národmi, ktoré si želajú vymaniť sa zo zovretia tohto stroja a pána, ktorý ho ovláda – Vladimíra Putina.

autor: Émile Durand
zdroj: Counter Currents Publishing
preklad: Aman, protiprudu.org

O Roland Edvardsen

117 komentárov

 1. Dement, který je zcela mimo mísu

  Tuto snůšku nesmyslů dementa, zřejmě propuštěného z nějaké francouzského (?) blázince, nemá smysl komentovat. Kromě toho, že je to evidentní rasista, tak o skutečných dějinách a současných záměrech Ruska, neví vůbec nic.

  • No ale keď to písali na americkom Counter Curent Publishing, tak na tom niečo musí byť!
   Veď by tí židia neinvestovali do propagandy toľko energie a skúseností, aby to aspoň na niekoho nepôsobilo.
   Spolu so sionistickou Amerikou a francúzsky,i buzerantami za rasovú čistotu !! :-))))

   • Aman Againsttime

    Norman, si paranoidný. Counter Currents Publishing bolo terčom razantných útokov: http://www.counter-currents.com/2014/02/counter-currents-under-attack/ Prečo asi?
    Navyše tam nájdeš i dosť pro-ruských článkov. Dokonca články od Dugina a rozhovor s ním.

    • Iste, avšak Dugin nie je ruský patriot, iba sa tak tvári, je to „elitár“ a pracuje pre záujmi západu.

     • K Duginovi som čítal niekoľko značne protichodných názorov, nedávno ma však zaujal tento článok.

      http://deliandiver.org/2014/12/skutecny-dugin.html

      Napriek tomu neviem k nemu zaujať jednoznačný postoj , ale asi by som nebol tak
      kategorický v tvrdení, že je to elitár a hlavne ,že pracuje v záujme západu.

     • Aman Againsttime

      Ok, prečítal som si to a príde mi to ako snaha za každú cenu Dugina „očistiť“. Autor vyberie nejaké jeho „lepšie“ pohľady, ktoré si tiež vyloží po svojom. Minimálne to však dokazuje, že ako mysliteľ je hrozne nekonzistentný.
      Každopádne dávam do pozornosti tieto jeho názory na imigráciu:

      „Nevertheless in the immigration issue I am convinced that we need combat the source and reason of the problem and not the consequences. The liberal capitalist global cosmopolite system – that is the center of the evil. Not the immigrants, nor Islam, nor the people from different societies. All the oppressed by ultraliberal global elite should be united and struggle not against each other but against the common enemy.“

      Tento výrok silne indikuje, že tento bradatý exot nie je v skutočnosti s „nami“. V podstate používa typickú rétoriku a taktiku neomarxistickej ľavice, ktorá tvrdí, že zástanci imigračnej reštrikcie sú proti imigrantom, nie proti imigrácii. Nemyslím si, že tento človek v skutočnosti rozumie Európanom a ich obavám z imigrácie.

      Ďalší „špičkový“ výrok:
      So that is how Western propaganda works … And they simultaniously support the most negative, the worst kind of racism and chauvinism in the world to promote their proper interest.

      Ako môžete vidieť, tak Dugin používa výraz „rasizmus“ v rovnakom negatívnom zmysle ako liberáli a neokoni. Nie, nie je nič zlé na tom kopať za svoju rasu, ale Dugin to očividne vníma inak.

     • No veď hovorím, že neviem. Neviem,čo si mám o ňom myslieť.
      Zase je to len věc pohľadu. Autor to nepodáva ako „očistenie “ Dugina ,ale snaží sa o iný uhol pohľadu a tým pádom pochopenia, o vysvetlenie možno skutočných dezinterpretácií Dugina. Neviem. Mám málo informácii na debatu o Duginovi.
      Jeho činy ukážu ,kde je pravda.

  • Tu publikujú fašisti …

 2. ….musím súhlasiť s One Comment.
  takéto poprekrúcanie …sa mi ani nepodarilo donútiť sa to prečítať celé…
  najviac mi Vadí prezentovanie vlastného nepochopenia(názoru) ako faktov….

 3. Musím súhlasiť s predchádzajúcimi diskutujúcimi. Neviem kto je Émile Durand, ale jeho „analýza“ je dôkazom absolútnej neznalosti ruskej duše a ruského myslenia. V rámci RF žije naozaj mnoho národov a národností, no napriek tomu ti rodený Rus, pokiaľ vyznávaš rovnaké hodnoty založené na vernosti k vlasti a nemateriálnych hodnotách, povie jednoducho: „ты русский“ …ale nie v zmysle národnosti, ale ruského myšlienkového sveta. To však neznamená, že Rusi nie sú hrdí na to, že sú Rusi. Vôbec sa to totiž nevylučuje. Možno len v nacistických hlavách. Ale pri takomto prístupe asi pokoj zbraní na tomto svete nikdy nenastane. Takže ak bude raz niekto chcieť zinscenovať Majdan na Slovensku, bude to mať aj vďaka takto zmýšľajúcim ľuďom ľahké. Takže biely občan a Slovák Kiska, konajúci s neuveriteľným zápalom v prospech USSA proti záujmom občanov Slovenska je tým pádom v poriadku?! …

  • V článku sa nepíše o tom, že Rusi nie sú hrdí na to, že nie sú Rusi. Asi si ho potrebujete prečítať ešte raz. Inak svojou treťou vetou ste potvrdil jednu z myšlienok článku.

  • V prekladoch je problém, že sa (obvykle kvôli lenivosti) nerozlišujú dva dosť rozdielne pojmy:
   русский – rus ako národnosť
   россиянин – rus ako občan či obyvateľ Ruska

 4. Ako v poslednom čase často na prope, rok starý článok.
  ROK starý. Preto neuverejnujete priamy link, lebo tieto zvyšky už naozaj smrdia plesňou – ale v nových faktoch zastarali aj ako propaganda..

  Emilkove názory sú primitívne povrchné, presne podľa masmediálneho modelu, kde je rasová tématika dávaná v zmysle „my sme lepší a JEDINÍ, ostatných nenávidíme, ostatní sú pre nás nebezpeční“. Keby ktokoľvek chcel urobiť karikatúru rasistu, lepšiu ako Emile Durand by nevytvoril.
  Ovšem aj tomu umelému ksichtu by mal niekto vysvetliť, že genetika tataro-levantskýc miešancov z ukrajinských stepí a močiarov je určite horšia, ako genetika ruská (keď už to takto primitívne chce brať tento podivný nick, produkujúci, napodiv, len a len ťažkú provládnu americkú propagandu)

  Ďalšie Durandove výplody
  http://www.counter-currents.com/tag/emile-durand/
  Aktívny len od čias ukrajinskej krízy? Ahá.
  Nuž, Aman, máš čo prekladať .)
  Prelož aj túto reakciu na jeho hnusy.

  You have excelled yourself Mr Durand, but a link to the CBS or Sky news websites or any neoconservative website would have sufficed. No need to write a whole article to tell us that the Russians activists in Odessa more or less burnt themselves to death while the pro-Kiev activists were trying to save them….
  S pozdravom.
  nech žijú ukrajinské vraždiace svine, slivi ukraini.

  • …výborné postrehy a odkazy Norman, vďaka …užitočných „inteligentných blbcov“ je potrebné demaskovať hneď na začiatku a takisto aj 5. kolónu, ktorá rozvracia štáty zvnútra …

  • Aman Againsttime

   Keď budem mať čas, tak možno dôjde i na ďalšie Durandove články. Chlapík má celkom prehľad.
   Samozrejme, že nie je aktívny iba od ukrajinskej krízy. Je to pseudonym iného autora.
   Každopádne ako tak čítam tvoj príspevok, tak nie a nie nájsť nejaké poriadne argumenty. Len samé ad hominem útoky (rasista, americká propaganda – proste samé klišé). To, že je článok rok starý nie je problém, pretože nejde o spravodajskú novinku, ale analýzu, kde sa rozoberá téma nezávislá od času.

   • No veď práve, že ten Durand je očividne nový nick len na jedno použitie. Kto to teda je? Hore spomínaš, že som paranoidný – paranoidný ste skôr vy vo vašej rusofóbii, ale hlavne si vyprosím, aby bola kritika nejakého posratého amerického grcavého treťotriedneho plátku označovaná za „paranoidnú“ – proste sú mizerní, aj keď si ich ty tak ceníš, musím ťa sklamať. Aj keď mi samozrejme neuveríš, ale nemôžeš povedať, že som ťa nevaroval.

    Nemám čas ani chuť sa hrabať v identite sprostých američanov, onanujúcich si tam v kolečku napríklad okolo toho, či sa holokaust stal , alebo nestal – lebo najnovšie všetko odvolali a zas sa stal – to im gratulujem, akosi sa dalo tušiť, že dospejú k tejto pravde.
    Dúfam, že sa neuražíš, keď som ti o nich napísal svoju mienku. Je vytvorená na základe tvojej prezentácie:-)

    • Aman Againsttime

     Problém je v tom, že ty si neponúkol žiadnu konštruktívnu kritiku len zúfalé a paranoidné jedy. Kto je mizerní? O kom to preboha píšeš? Durand je len jeden z mnohých autorov, ktorý prezentuje svoj názor, s ktorým môžeme a nemusíme súhlasiť. Ale podľa tvojej „logiky“ majú Durandove postoje reprezentovať celú americkú nacionalistickú scénu, že? Očividne, ak by som preložil nejakého Američana, ktorý zastáva pri tejto téme pro-ruské názory, tak by si ich podľa toho mal všetkých oceňovať. A ver tomu, že i pro-ruských amerických nacionalistov je viac než dosť (ak nie väčšina). A s výrazom rusofóbia na mňa fakt už nechoď. Ja zase môžem kľudne napísať, že ty máš zase fóbiu z Američanov.
     Mimochodom, ja som písal, že sa mi páčia i francúzski autori. Dobrých i zlých autorov nájdeš všade. Mám tiež rád i niektorých nemeckých a talianskych autorov. Ale ich práce môžem čítať len vtedy, keď sú preložené do angličtiny.

 5. Takáto divoká spatlanina sa naozaj len veľmi ťažko číta dokonca. Každému človeku, ktorý ma všetkých pohromade, je jasné, že Rusko nie je čistým „bielym“ etnicky konzistentným štátom. Má rozlohu 17,1 mil km2 od Krymu až po Beringov prieliv. Sú tu stovky menších etník neslovanského pôvodu. A čo má byť?? Že tu žijú ľudia so židovským pôvodom? Áno, tak ako na celom svete s výnimkou Antarktídy. Nie je zločinom narodiť sa ako Žid či Kalmik. Zlé je byť sviňou, agentom cudzích záujmov, zradcom svojich.
  Okrem toho, milí priatelia, je tu ešte jedna záležitosť. Definícia a pôvod „žida“. Genetické výskumy jasne naznačujú, že Židia v Európe i Rusku sú prevažne nekaannánskeho pôvodu, tí ruskí sú buď potomkami dávnych turkotatárskych Chazarov, alebo potomkami imigrantov zo západnej Európy. K akej rase vlastne teda patria? Sú Semiti, Slovania, Germáni, či ťažko definovateľný guľáš?
  Áno, príslušnosť k rase má oveľa väčší význam ako mu pripisujú v súčasnosti protežované sociálne (pa)vedy. Ale neexistuje a nemôže existovať žiadna presná hranica medzi nimi. Rasy napokon vznikali, menili sa a zanikali. Taká je príroda.
  Pokiaľ ide o „zlého“ Putina, ktorý má byť nepriateľský voči „bielej rase“, je potrebné si uvedomiť, že on je prezidentom všetkých občanov Ruska, nie len svetlovlasých „bielych“ Rusov.
  Pokiaľ ide o „dobrých“ ukrajinských nacionalistov (skôr neobenderovských hrdlorezov pôvodne z futbalových štadiónov) – ako zachraňujú bielu rasu oni? Vraždením a terorizovaním svetlovlasých spoluobčanov hovoriacich po rusky?? Genocídou ruského etnika a devastovaním civilných štvrtí… Šírením absurdných báchoriek o tom, že pyramídy v Egypte postavili Ukrajinci?? Tí Ukrajinci, ktorí na etnickom pomedzí Haliče a Volyne boli sformovaní do národa za výdatnej podpory rakúskych agentov a papežencov v polovici 19. storočia???
  Videl som reportáže o zranených civilistoch z Donbasu. 23. ročná svetlovlasá žena, krásna a driečna, bola zmrzačená delostreleckým granátom, ktorý trafil trolejbus. Prišla o nohu, má dochrámanú ruku. Žena – príslušníčka oslavovanej bielej rasy, mohla porodiť niekoľko krásnych a zdravých „bielych“ detí. No teraz má zničený život. Prečo?? Lebo banda šialencov bojujúcich za záujmy nadnárodnej oligarchickej mafie tvorenej deprivantskými psychopatmi, ostreľuje ťažkou artilériou bytovky a čisto civilné štvrte. Bez akéhokoľvek vojenského zmyslu.
  Viem, že ten grc, na ktorý reagujem, za to ani nestojí. Ale predsa len musím…

 6. Brilantný text. Ruská riť smrdí rovnako ako americká. To však nepochopí nikto, kto je v jednej z nich napchatý až po členky.

 7. (“ Ako rasoví realisti by sme sa mali uvedomovať „), tvoja slovenčina hovorí jasne, ty si viac mongol ako Slovák! Správne by veta mala znieť: „Ako rasoví realisti by sme si mali uvedomovať“, lebo si uvedomujeme niečo a nie uvedomujeme sa niečo! Je ťažké niekoho poučovať o identite v jazyku, ktorý neovládaš!

  • Aman Againsttime

   Ide o preklep. Ale samozrejme, že keď niekto nemá argumenty, tak si bude hľadať i takéto odrobinky, aby mohol útočiť.

   • Kde na toto beriete nervy Aman 😀 Každopádne ste zaťali do živého a to sa mi páči. Takého články vedia riadne vyburcovať rusofilov. Bol by som celkom zvedavý keby tu napochodovala ruská armáda či aj vtedy by ich brali ako bohov. (A nie, nie som za USA. Treba podotknúť kvôli ľuďom s čierno-bielym zrakom).

    • Samozrejme, že by ich brali ako bohov. To by predsa neboli okupanti, ale nositelia soviet… eh, slovanskej vzájomnosti. Umožnili by nám nebývalý rozvoj a národné cítenie. Síce by sme mali miesto latinky azbuku, úradná reč by bola ruština, ale čo, aspoň by maďari nemohli vyskakovať kvôli jazyku. 🙂

     • Osmoza, si ty ale chňup. Počas „sovietskej okupácie“ nám zaviedli azbuku a úradná reč bola ruština? Ty a tebe podobní na tomto plátku nie ste hlúpi, ale svojimi názormi ste niekedy nebezpeční. Máte možno veľa načítaného, ale neviete narábať s informáciami. Vaša neotrasiteľná viera v oficiálnu históriu je pozoruhodná a o globálnej politike toho tiež veľa neviete. Ja sa cítim slovenským vlastencom, národovcom a taktiež Slovienom, no z niektorých pasáží vášho argumentovania a taktiež z tejto pa-analýzy mi je na zvracanie. A vôbec, ak chcete niečo vedieť o bielej rase a mať to podložené faktami, hľadajte, vy rasisti (myslené v dobrom). Je to tak blízko…

 8. A texte je omnoho viacej podobných významových nezmyslov.

 9. Vypichnem z článku pár viet. „Za prvé, Putin pri každej príležitosti vzdáva hold oficiálnemu „holokaustovému“ príbehu propagovanému Židmi.“ Dobre, ale skúsme si predstaviť reakciu „medzinárodného spoločenstva“ keby Putin, podobne ako Mahmúd Ahmadínedžád, začal holokaust „spochybňovať“. Veď by sa tým sám zdiskreditoval a to by mohlo mať pre Rusko vážne politicko-ekonomické následky. Holokaust je politická zbraň s ktorou je možné hocikoho kedykoľvek zdiskreditovať, bez ohľadu na predchádzajúcu reputáciu. Takže mu neostáva iné ako papagájovať oficiálny príbeh. A také USA by sa Putinovho prípadného „popierania“ holokaustu chytili asi ako prvé.

  „Za druhé, anti-semitizmus je v Putinovom Rusku veľmi slabý a Židia sa cítia celkom pohodlne a vítano.“ A to je problém? 🙂 Veď keby ich tam utláčali tak by využili svoj vplyv aby Rusku a Putinovi uškodili. To asi Putinovi ku šťastiu nechýba, keďže je zaťažený inými vecami.

  „Ruský imperializmus nie je alternatívou ku globalizácii, ale len jej ďalšou formou.“ Čo je to ruský imperializmus? To že majú Rusi svoje záujmy v zahraničí? To že sa snažia spolupracovať s rôznymi krajinami?

  „Rusko nie je budúcnosťou bielej rasy, ale jeden z jej cintorínov.“ Prečo potom Putin podporuje mnohodetné rodiny? Koho je to vina, ak majú biele páry menej detí alebo ak nechcú mať žiadne?

  „Bieli nacionalisti by v prvom rade mali sympatizovať s bielymi Rusmi a všetkými uväznenými národmi, ktoré si želajú vymaniť sa zo zovretia tohto stroja a pána, ktorý ho ovláda – Vladimíra Putina.“ A želajú si vymaniť sa z neho? Ak je ten Putin taký strašný, prečo má takú popularitu?

  • Aman Againsttime

   Konečne nejaká konštruktívna kritika 🙂

   K tomu holokaustu a anti-semitizmu: Článok má názov dezilúzie bielych nacionalistov, čiže sa snaží spochybniť niektoré vžité predstavy, ktoré majú západní nacionalisti o Rusku. Jednou z nich je, že Rusko je bez židovského vplyvu a je uvedomelé, pokiaľ ide o židovskú otázku.

   Pokiaľ ide o fertilitu v Rusku, tak je na úrovni 1,7 detí na ženu (2,1 je minimálna nevyhnutná miera na dlhodobé udržanie vybranej populácie). Navyše napriek nárastu tu nie je žiadna indikácia, že sa tento nárast fertility týka bielych Rusov. Počty narodených detí sú vyššie v ne-ruských oblastiach: http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#Total_fertility_rates

   Rusko má tiež najvyššiu rozvodovosť na svete: http://rbth.co.uk/society/2013/10/16/divorce_russian_style_30845.html – zaujímavé, že až 24 % rozvodov je zapríčinených neverou. Rovnako má tiež zvyšujúci sa počet HIV pozitívnych: http://americablog.com/2014/04/putins-aversion-west-causing-hivaids-explode-russia.html. Čo je zaujímavé, tak kým na Západe sa HIV týka predovšetkým homosexuálnych mužov, tak v Rusku tvoria homosexuáli iba 1-2% z HIV pozitívnych a až 40% z nich sú heterosexuáli (zbytok sú narkomani).
   Čiže s tou Putinovou „ochranou“ tradičnej rodiny (mimochodom samotnému Putinovi sa rozpadlo manželstvo kvôli jeho početným avantúram) to naozaj nie je až také slávne. Reálne nie sú na tom lepšie než na dekadentnom Západe – vlastne častokrát skôr horšie.

   • Aman, a kde berieš istotu, že štatistiky o Rusku ktore berieš z amerických serverov (teda u ich geopolitických nepriatelov) budú objektívne? Netvrdím že Ruské štatistiky musia hovoriť pravdu, ale predpokladám že v rámci informačnej vojny tie americké určite pravdivé nebudú.. Alebo chceš povedať že napríklad americké Ratingové agentúry znižuju rating ruským spoločnostiam objektívne a oprávnene, a nejde o formu politického a informačného tlaku? Aj v rámci informačného priestoru sa bojuje na všetkých frontoch a všetkých dôležitých oblastiach.

   • Aman , je to wikipedia !!! To za prvé .
    Za druhé, väčšina z vecí ,ktoré píšeš boli následkom rozvratu spoločnosti za Jelcina.
    Putin neodškriepiteľne napravil a zmenil v pozitívnom zmysle slova väčšinu problémov Ruska,
    či sa to týka HDP, dôchodkov, platov, populačného prírastku , stavu armády a pod.
    Rusko bolo za Jelcina na úplnom dne, rástol počet samovrážd, alkoholizmus, drogy, rozvody, vymierajúca populácia. Putin zachránil Rusko před totálnym kolabsom.
    Nakoniec terajšia „kampaň“ západu a USA by nebola nutná ,ak by to tak nebolo. Ano Putin je pre západ hrozba, ale len v tom zmysle, že sa západu nepodarí zdevastovať a vysať Rusko.
    S tým sa západ a USA, ktorým už podával Jelcin Rusko na podnose, ťažko bude zmierovať.
    To je pochopiteľné.

    • Ja nepopieram, že Putin je lepší ako Jelcin (ono zas byť lepší ako Jelcin nebude nejaké veľké umenie, že?). Rovnako sa s tebou v mnoho zhodnem pokiaľ ide o Ameriku – tomu ver. Dokonca viem i pochopiť prečo je Putin taký populárny. Ťažko mu uprieť charizmu – vypadá a chová sa ako James Bond. 🙂 Rovnako tiež súhlasím, že Rusko predstavuje protiváhu voči geopolitickým záujmom USA (a tým i Izraela). Čo však odmietam je táto prehnaná rusofília, ktorá zachvátila slovenský alternatívny priestor a ignorovanie hoaxov a manipulácie ruskej propagandy, ako aj prezentácia Putina ako akéhosi spasiteľa Európy. Navyše ani autor článku nevylučuje v istých situáciach spojenectvo s Ruskom. Akurát zdôrazňuje, že je dôležité predtým spoznať tohto spojenca a vedieť čo možno od neho očakávať.

     • Nejde o nekritické „rusofilstvo“ .
      Třeba si postaviť proti sebe a porovnať Rusko za Putina a napr.EU , Ameriku nebudeme riešiť .
      EU jako konstrukt bol založený nie na ekonomických fundamentoch ,ale ako politický projekt ,podporovaný USA, ktorý sa nevydaril. To môžeme s istotou povedať.. Zoberme si ekonomické a populačné ukazovatele.
      Zoberme si ideovú agendu „západu“ ,kde nevidíme nič iné len agendu LGBTI a gender ideológiu, morálny marazmus . Z europy sa stal akýsi golem typu ZESR
      ( zväz európskych soc.republík ) ,terorizovaný kastou eu úradníkov a nenárodne cítiacimi elitami. Západ je idiovo mŕtvy, ako povedal Dolejší .
      Rusko nie je ideálne, má ešte veľa čo riešiť,ale určite na to ide lepšie ako EU.
      Čína detto.

  • Samozrejme máš v mnohom pravdu. Ako vždy je tu však mnoho ALE. Skúsim zaradom.

   1. Putin a holokaust. Áno, je to trendy – súčasná storka o holokauste. Treba to ale vnímať v kontexte konfliktu na Ukrajine. Ak chce niekto obviňovať Ukrajincov, že sa paktujú so židmi, asi by mal mať iný postoj. Ten však nemá. Naviac holokaustová story prichádza výhradne zo sovietskej strany – vieš o tom, že západné armády neoslobodili žiaden tábor, ktorý bol označený ako „vyhladzovací“? Putin teda v žiadnom prípade nemôže spochybniť holokaust, pretože by tým spochybnil aj ČA a ZSSR. A ešte jeden záver z tohto príspevku – vyplýva z toho čo si napísal, že Putin nie je tak nezávislý na židoch, ako je to propagované, keď má obavu povedať niečo iné, ako sú oficiálne príbehy.

   2. Vysvetlené dostatočne v prvom odstavci. Naviac jasne vyplýva, že Rusko je dnes židovsko pozitívne naladený štát – čo v konečnom dôsledku mne nevadí, nech si z neho urobia kľudne Eretz Rossia. Je to však vec pohľadu – pretože mnohí tu broja proti židom a zároveň vyznávajú Putina. A toto im nejde dokopy.

   3. O Ruskom imperializme je vhodné naštudovať si históriu. Nezaškodí to a potom pochopíš. Táto téma sa nedá spracovať v jednom komentári.

   4. Áno Putin podporuje viacdetné rodiny. Podporuje ale výhradne biele rodiny? Aj slovenská či americká vláda podporuje mnohodetné rodiny – vieme však, kto z toho profituje. Zdá sa mi, že stále vnímaš Rusko ako rasovo pomerne čistú krajinu, čo nie je pravda. V Rusku žije v pomere viac neeurópanov (rasovo), ako v hociktorej inej Európskej krajine. Putin podporuje niečo, čo bolo v našich končinách porovnateľné s čechoslovakizmom. Proste je jedno, či Mongol, Tatár, Uzbek. Prijme ruskú národnosť a teda je Rus. (V tomto smere sa pozastavím pri slovenskom fenoméne Kuzminová. Nechápem tých ľudí, čo sa tak vytešujú, keď niečo vyhrá. Nevyrástla na Slovensku, nevychovali ju slovenskí tréneri, tak na čo máme byť hrdí? Hlavne že sa usmievame popod fúzy, ako sme s druhými štátmi vypiekli. A lyžovanie pri tom stále upadá. To isté platí aj pre nemecký či taliansky futbalový tím, atď.) Na záver otázka – čo si myslíš, prečo chcú mať biele rodiny, najmä tie vzdelanejšie, menej detí, alebo žiadne? Myslím, že sa stačí pozrieť po Slovensku – v Rusku to nebude inak.

   5. Želajú si vymaniť sa z neho? No, to neviem. Opäť sa mi ponúka analógia so Slovenskom. Ak je ten Fico taký zlý, prečo si ľudia neželajú zbaviť sa ho? Ak je Fico taký strašný, prečo má takú popularitu? Myslím, že odpoveď (aspoň na Fica) dokážeš nájsť aj sám. Potom stačí pozmeniť meno.

   A teraz môj postreh. Nemyslím si, že Putin je najväčšie zlo, ktoré mohlo postretnúť Rusko. Práve naopak. Mohlo to byť omnoho horšie – mohol nastúpiť druhý Jeľcin, či Žirinovský. Prajem obyvateľom Ruska, aby sa mali dobre, aby Rusko prosperovalo. Pretože keď tak bude, budú prosperovať aj okolité zeme a všetci budú spokojní. Bohužiaľ, myslím si, že štrnganie zbraňami k tomu nevedie. A opäť zdôrazňujem, že to odmietam aj u USA, NATO, Kóreji atď. Istí ľudia sa nezaobídu bez toho, aby si neustále neporovnávali vtákov…

   • Vďaka za reakciu a zareagoval by som na bod č. 3, 4 a 5.
    3 – ja teraz nemyslím imperializmus aký bol za čias cárov. O ruskom imperializme sa v súčasnosti hovorí najmä v súvislosti s Krymom (dosť zanietene o tom vie hovoriť napr. Samson). Referendum a následné pripojenie k Rusku nepovažujem za prejav imperializmu, keďže imperializmus je podľa definície rozširovanie vplyvu nejakej krajiny na iné krajiny a národy. Za imperializmus považujem to, keď nám jedno mocenské centrum diktuje a nanucuje svoju politiku a kultúru. A toto Rusko nerobí (prinajmenšom nie v takom rozsahu ako to robia USA). Rovnako za prejav imperializmu nepovažujem vzájomne výhodnú spoluprácu susediacich krajín, napr. v podobe Eurázijskej ekonomickej únie.

    4 – jasné že nepodporuje iba biele rodiny. To by len zvýšilo napätie v spoločnosti, čo by sa tiež dalo využiť na destabilizáciu Ruska. A nevnímam Rusko ako rasovo čistú krajinu, viem že tam žije okolo 100 menšín. Považujem ale za dobré, že Putin vsádza na podporu svojho obyvateľstva pred podporovaním nebielej imigrácie, ako to robí EÚ. A u nás je tá podpora viacdetných rodín omnoho skromnejšia ako v Rusku.

    Pokiaľ ide o dôvody, prečo chcú mať rodiny menej detí alebo žiadne, to je asi jasné. V skratke – neznesiteľné ekonomické podmienky, kvôli ktorým si ľudia ani netrúfajú mať deti, uprednostňovanie konzumu (a s ním spojeným užívaním si) pred zakladaním rodín, a takisto uprednostňovanie kariéry. A je tu ešte jeden zaujímavý dôvod, ktorý uvádza Patrick Buchanan v knihe Smrt Západu – ateizmus. On poukazuje na to, že demografického hľadiska vymierajú ateistické národy a dáva to do kontrastu s moslimami. Nevymierajú moslimskí Arabi, ale vymiera napr. ateistické Česko. Veriaci ľudia si rodinu a deti vážia. Ja osobne poznám jedného „ajťáka“, ktorý je veriaci a má tri deti. Neviem ale, ako je to s ekonomickým systémom v Rusku. Ale v podstate, uvedené 3 resp. 4 dôvody nie sú geograficky obmedzené len na nás.

    5 – akoby nie, veď Vasky už dávno hovorí o nevyhnutnosti krvavej revolúcie 🙂 Nepripadá mi byť najšťastnejším riešením porovnávať Ficovu popularitu s tou Putinovou, pretože každá z nich má iné príčiny. Ficova podpora sa pohybuje tuším okolo 40% a je založená skôr na sľuboch a populistických ťahoch, ako napr. vlaky pre seniorov a študentov zadarmo, kým Putinova je niekde na 80% a jej príčinou je hlavne asi zahraničná politika Ruska a Putinove politické úspechy pri riešení rôznych kríz. My na našu zahraničnú politiku absolútne nemôžeme byť hrdí. Keby Slováci mali rozum, Ficova popularita by bola na nule 🙂 Ale nemajú rozum, preto im tie sľuby a populizmus stačia. Aby som odpovedal na prvú otázku z bodu č. 5 – ja si myslím, že sa z neho neželajú vymaniť.

   • 3. O Ruskom imperializme je vhodné naštudovať si históriu. Nezaškodí to a potom pochopíš. Táto téma sa nedá spracovať v jednom komentári. Čo tak si naštudovať históriu o Anglickom Francúzskom, Španielskom, Portugalskom, alebo Americkom imperializme. Čo tak si naštudovať históriu otrokárstva a obchode s otrokmi na ktorom tieto minule mocnosti bohatli a zbohatli.
    Keď hovoríš A daj aj B. Prečo nespomenieš koľko krvi Rusov bolo preliatej len preto aby oslobodili spod Osmanov Gruzíncov, Bulharov, Arménov a aj Rumunov.
    Prečo nespomenieš že Francúzov z Talianska za Napoleona hnali Rusi. Prečo nespomenieš že pre admirála Nelsona bol Ušakov tak nebezpeční že si objednal 5 x vraždu tohto Ruského Admirála a pritom bola Británia spojenec cárskeho Ruska v napoleonských vojnách.
    Prečo nepovieš že Krym spojil odvekých nepriateľov Anglicko Francúzko s Osmanskou ríšou len preto, lebo si robili za lusk na toto územie.
    Pred par hodinami som i odpisal že najviac smrdi ta USA riť no myslím že som sa mýlil najviac na svete smrdi ta Slavianska riť, lebo žiadna z riti neserie do vlastného hniezda tak ako ta Slavianska. Cela história Slavianstva je poznačená predajnosťou a zapredanosťou. Veľkomoravská ríša Kyjevsky rus. Vždy si Slavian hľadal spojenca na západe aby mohol vládnuť nad svojimi a západ ten sa raduje tak ako teraz na Ukrajine kedy brat hluši brata a čo tomu pomohlo zelene papieriky.
    Ešte k tomu Putinovy v Rusku je vela židov viac než dost su občanmi Ruska. S tým so mnou suhlasiš či nie. Takže Putin ako prezident Ruskej federácie musí byť prezidentom aj občanov Jevrejskej národnosti tak ako Kalmikom či Nemcom, alebo sú títo ľudia v tejto krajine občanmi druhej kategórie.
    Vadí mi čo sa deje na Ukrajine vadí mi akým spôsobom padol Janukovič nie nemusím ho je to podvodník o tom sa nebudeme baviť no zvolili si ho občania. Takže pokiaľ porušuje pravidla jedna strana nečudujme sa že ich bude porušovať aj druha strana.
    Ja osobne som zažil 10 rokov do zadu pochody NACI vo Ľvove a Ivano Frankivsku ver nebolo to nič prijemne. Zavrel som tam agentúru prace a vrátil sa na Slovensko kašlat na prachy. Na Ukrajine mam viac známych ako na Slovensku takže nikto ma nebude presviedčať o tom čo sa tam deje a čo je pravdou. Hlavne keď tam mam strýka ktorého vnuk je Banderovec jak vyšitý a vlastný dedo môj strýko ho v tom podporuje.

 10. Strasne sracky , to sa ani neda citat, to pisal asi nejaky multikulturny biely pomatenec co mal matku Nemku a otca Frantika a on chudak pomiešaný teraz nevie čo je, kam patri, nevie aka je jeho narodna identita a tak si vymysla akysi biely narod, RASU. Ake zaujmy ma mat ten biely narod, ta biela rasa? Su zaujmy bieleho Nemca zhodne so zaujmami bieleho Slovaka? Je zaujmom Slovaka otrocit v nemeckej fabrike, otrocit na toho bieleho Nemca? Mimochodom akou recou rozprava prislusnik toho bieleho naroda? A sme doma! Ideologia jednej rasy je v rozpore s ideologiou národov, popiera ju, asimiluje, nenavidi. Mne to pripada akoby prop poslednu dobu ovladla nejaka tajna sluzba snaziaca sa rozbit narodne hnutie na Slovensku zjednotene na narodnej mysliene ktora jedina dokaze scelovat narod v odpore proti asimilacii zapadom. Ak prestaneme byt Slovakmi a staneme sa akymisi belochmi prestane mat zmysel bojovat za nas suverenny stat, firmy v nasich rukach, ved sme vsetci belosi tak naco hranice, naco slovenska vlada, naco slovenske firmy ved aj nemec je beloch a moze nas viest on.

  • Aman Againsttime

   Máš to celé úplne popletené a nechápeš článku. Rasová a národná identita sa v skutočnosti veľmi pekne dopĺňajú. Naopak, neexistuje nič nebezpečnejšie pre národ ako rasovo slepý, občiansky nacionalizmus – čiže presne ten druh nacionalizmu, ktorý vládne v Rusku.
   Ale, keď už si načrtol túto tému, tak uznávam, že sa nájdu i americkí nacionalistickí ideológovia, ktorí propagujú myšlienku homogénneho bieleho muža a zaujímavé, že zrovna títo americkí „nacionalisti“ sú i najviac rusofilní (ako napr. Richard Spencer: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_B._Spencer, ktorý si zobral za manželku Rusku). Viac na túto tému v tomto článku: http://www.counter-currents.com/2015/02/grandiose-nationalism/

   • Občianský nacionalizmus má byť čo? Myslím že to máš popletene ty. Občiansky princip je v rozpore s národným. Možno si chcel napísať vlastenectvo, ale to je z hladiska štátu a aj štátotvorného národa pozitívne, osobitne ked sa k nemu hlásia aj menšiny. Téma je o inom, Jeden tzv. biely národ je nebezpečím, je v rozpore s tradičným nacionalizmom, s týmto vysoko pozitívnym vyšším citom, odstranuje ho a nahrádza bezhodnotovým nadnárodným a nenárodným rasizmom. Idei rasizmu a nacionalizmu su v rozpore, možu mať občas v určitých regionoch spoločné styčne body ale nakoniec sú to sokovia.

    • Aman Againsttime

     Občiansky nacionalizmus je úplne regulérny pojem: http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_nationalism Občiansky nacionalizmus je v opozícii voči etnickému nacionalizmu. A etnikum má svoj základ v rase.
     Putinizmus reprezentuje formu konzervatívneho, rasovo slepého, k židovstvu pozitívne nakloneného občianskeho nacionalizmu, ktorý je v skutočnosti tým najhorším možným scenárom pre bielych, pretože umiestňuje de facto anti-belošský systém na pevnejšie politické a hospodárske základy, ktoré umožňujú efektívnejšie pokračovanie etnocídnych trendov.
     Pripájam ešte jeden dobrý, starší článok, ktorý vyšiel na DP k tejto téme: http://deliandiver.org/2014/04/rasovy-nacionalismus-a-burzoazni-patriotismus-shodne-nebo-protikladne-koncepce.html

     • Ad.Civic nationalism. Ako pojem možno existuje ale je to oxymoron, nenárodný národ neexistuje. Podla chabého množstva jazykových mutácii akú tá stránka má sa pojem občan-národ okrem ameriky a Francúzska nikde nepožíva, len tak na okraj. Je to ale pochopitelné vzhladom na odlišné vnímanie pojmu národ v tých krajinách (národ=štát).
      Pre mna osobne Američania národom niesu a časom zaniknú aj ako štát. Totiž američanov nedrží pospolu jazyk (hispánci ako materinský jazyk majú španielčinu) ani prižitá história (černoši su nežiadúca kasta v dejinách ameriky) ale iba ideologia výnimočnosti, politika vedúcej ulohy a sila ekonomiky, ale to všetko sa im rúca a nevyhnutne vedie k rozpadu na kultúrne homogennejšie celky, hispánske, černošské a anglické (nie belošské).

      A etnikum má svoj základ v rase. Nieje to tak. Ako etnikum je definovaná skupina s rovnakými verbálnymi, behaviorálnymi alebo kultúrnymi znakmi, nie ako skupina rovnakej farby pleti. http://sk.wikipedia.org/wiki/Etnikum Z etník následne historicky prirodzene vznikali národy http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod Ak by platila rasova teoria povodu etnicity tak dnes vobec neexistuju Slováci, Češi, Madari ale iba beloši. Všetko zbytočne smeruješ k Rase.

      Putinizmus reprezentuje konzervatívneho Čo Putin reprezentuje mna nezaujima. Nebezpečenstvo pre národ nieje vlastenectvo, ani konzervativizmus, ani vtahovanie etnik pre myšlianku štátu ale narodne lahostajný občan, aj ked rasovo uvedomelý.

     • Aman Againsttime

      Etnická skupina býva štandarde odlíšená od národnostnej tým, že príslušnosť k národu môže byť výlučne vecou slobodného rozhodnutia jednotlivca, ktorá je daná subjektívne, kým príslušnosť k etniku sa vyjadruje znakmi nezávislými na vôli človeka (farba pleti, správanie), teda sú dané objektívne (Jaroslav Ivor a kol.: Trestné právo hmotné 2, s. 549).
      Samozrejme, že definícii etnika by sa dalo nájsť viacero. Ale tradične bol s etnikom spojený i biologický substrát (hoci niektoré antropologické školy ako napr. boasiánska ho vylučujú). Inak niektoré školy pojem rasa a etnická skupina i stotožňujú. Uniká vám však jedna vec – rasa nie je len o farbe pleti. U rasy je najpodstatnejšie kolísanie genotypov, ktoré majú čo do činenia s temperamentom, vlastnosťami mozgu, stavom intelektu a celkovo s vrodenými fyziologickými a biologickými rozdielmi. Rasu možno vnímať ako základ, ako biologickú realitu, ktorá je faktorom v genéze ďalších kultúr.
      Netvrdím samozrejme, že rasový fakt je všetkým (čo je všetkým, že?), ale ignorovať ho je velice nebezpečné.
      Zrovna vami spomínaní Američania sú politickým národom, nie etnickým ako sú Slováci, hoci pôvodným plánom bolo vytvoriť z Američanov v podstate národ na etnickom princípe – americký národ mali tvoriť výlučne anglosaskí protestanti – s pripustením nanajvýš germánskeho, či holandského prvku – ale postupne sa od tejto idey jak pod vplyvom Židov, tak i ziskuchtivých kapitalistov upustilo. A i v článku sa dobre poukazuje na rozdiel medzi transrasovými, univerzalistickými identitami (ruská, americká, moslimská, kresťanská…) a identitou etnického národa.

     • Pravda, etnicita je objektívnym faktom, fakt je tiež že k národu sa možeš prihlásiť a prijať určitú národnosť, len problém je že každý národ vznikol etnicky. Aj ten americký národ vytvorili anglický kolonisti ked vyvraždili povodné etniká, oni mu udelili ideu, zákony, hodnoty a černoch a hispánec sa može k tomu národu už len prihlásiť, ked je to prenho výhodne. Úloha dominatného etnika sa nedá obijst.

      Rasy existuju ale nič viac. Odpoved na otázku doležitosti farby pleti treba hladať v afrike u povodných ludi kým sa rozprchli po svete, akej boli farby? Prečo sa potom niektorým rasám zmenila farba pleti? A je to doležité? A čo to znamená pre etnicitu, národnost, spoločné záujmy? nič.

    • Aman Againsttime

     Navyše ty vôbec nečítaš čo píšem, pretože ja nepropagujem vytvorenie „bieleho homogénneho národa“ ( a rovnako nič také nepropaguje ani autor článku – práve naopak). To čoho sa ty obávaš – čiže vytvorenia nejakého homogénneho bieleho národa propagujú niektorí rusofilní americkí nacionalisti, pričom som hodil som k tejto téme i článok (inak nebude náhodou, že sú to práve rusofili, ktorí niečo také propagujú). Každopádne rasovo slepý nacionalizmus má potencionálne nebezpečenstvo vyústiť do šovinizmu a následne sebevražedných vojen. Preto je dôležité podporovať i širšiu bielu identitu, ktorá je akousi jeho nadstavbou.

     • Článok je o rasizme a či Rusi sú dobrý rasisti. Poviem to otvorene, rasizmus je hluposť, čo nám to dá ked budeme teraz zabijať čiernych? Nacionalizmus naproti tomu je pozitívny, je to cit k národu, nemože vyustit v šovinizmus lebo sa vzťahuje k vlastnemu národu nie cudziemu. Naše si nedáme – cudzie nechceme, to hovoril už prezident Tiso. Tak ako laska k vlastnej žene neprerastie v nenávisť k susedovej ani láska k vlastnému národu neprerastie v nenávisť k susednému. Šovinizmus je živený uplne odlišným psychologickym mechanizmom, závisťou.

     • Myslím, že si obeťou pravdoláskarskej manipulácie. Rasizmus vôbec nie je o vraždení rás medzi sebou. Skutočný rasový realista (podobne ako nacionalista) praje aj iným rasám, aby sa im darilo. Ale nie na úkor jeho vlastnej rasy a na vlastnej zemi. Preto podporuje čierny rasizmus – v Afrike. Rovnako nacionalista praje úspech českým nacionalistom v Česku, ruským v Rusku, ale nie na Slovensku na úkor slovenského národa. Mýliš si to so šovinizmom, prípadne niektorou patologickou psychickou poruchou. Aj keď chápem, že v dnešnej dobe je to časté vnímanie.

     • Aman Againsttime

      Tu si zase niekto vysvetľuje pojem rasizmus úplne scestne. Mimochodom slovo rasizmus v takom 19.stor. a na začiatku 20.stor. nemalo žiaden negatívny podtón. Išlo o doktrínu, ktorá vysvetľovala rozdiely medzi rozmanitými národmi a kultúrami na základe ich rasového (dnes by sa povedalo genetického) zloženia, pretože to malo určovať ich celkové vlastnosti. That’s all.

     • Trochu nadnesene. To je síce pekné že sa rasové hnutie hlási k tolerancii, rešpektu a prajnosti medzi rasami (na svojich územiach), len problém je ten že doteraz to tak nevyzeralo. Americký otrokár vytrhával ubohých naivných afričanov zo svojich krajín a privážal k sebe do ameriky otročiť a znášať neludské podmienky, čierne obyvatelstvo Anglických a Francúzskych kolónii muselo hrdlačiť na plantážach vo vlastných neslobodných krajinách len aby západný zamestnávatel mohol inkasovať zisky s čaju, kávy, zlata, diamantov… Dodnes sa tento model praktizuju v ekonomicky okupovaných krajinách kde akože dovezú investície ale v skutočnosti iba zneuživajú lacnú pracovnú silu na to aby sa ich vlastný zamestnanci u nich doma mali lepšie..

      Problém je že rasizmus nemá pozitívne príklady, kým nacionalizmus ano. Ked Hitler núkal Tisovi Zakopané tak ho Tiso odmietol s tým že tam Slováci nežijú to nechceme, my chceme naspäť len čo nám Poliaci ukradli.

      S druhou časťou suhlasím nacionalizmus patrí tam kde vznikol, preto nechcem americké a NATO základne tu u nás na Slovensku.

     • Aman Againsttime

      Inak ešte som hodím jeden môj starší preklad, ktorý dobre ukazuje v čom spočíva nebezpečenstvo rasovo slepého nacionalizmu: http://www.protiprudu.org/nesvata-aliancia-jobbiku/

     • Nemyslím si, že „Americký“ (dávam schválne do úvodzoviek – kto sa zaoberal americkým otrokárstvom vie prečo) otrokár sa riadil nejakými rasovými predsudkami? Jeho motívom bol výhradne zisk, nie rasová predpojatosť. Ak by narazil na biely národ, ktorý by bol na úrovni čiernych domorodcov, kľudne tomu ver, že by s nimi obchodoval. Rasa-nerasa.

  • To je jednoduchý jak facka!!! Ideologií Bílé, tedy naší posvátné rasy je přeci antisemitismus! ten je univerzální a platný a vše řešící! Náš problém není že nás msto slovenskýho (českýho) kapitalisty vykořisťuje ten německý, ale existence židovského výrobního způsobu, na židovské ideologii založené hospodaření, čili kapitalismus!! Jedině jasné označení Židů hvězdou a vepsáním Sára či Izrael za jméno a následné prosazení zákonu vylučujícím takto označené osoby z používání a obsazování jistých pro chod hospodářství a kultury národa důležitých pozic může veškeré tyto problémy definitivně vyřešit!

 11. Jsem ruský okupant.!!!
  Přes tři miliony zhlédnutí na portálu YouTube už zaznamenal nový hit prokremelské propagandy s názvem Jsem ruský okupant. Profesionálně vyrobený klip operuje s tezí, že Rusové do každé země, kterou obsadili, přinesli pokrok. Na svém twitterovém účtu jej sdílel i ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/video-jsem-rusky-okupant-rusko-rogozin-fcx-/zahranicni.aspx?c=A150304_131233_zahranicni_jw

  • Máš pocit že to bola propaganda. Bol si niekedy v týchto krajinách za Sovieta nikdy. Bol som tam. V Sovietskom zväze si nechytil západný vysielač tak to bolo dobre rušene no tam to bolo bez problémov. Pýtal som sa známej prečo len sa zasmiala a veselo spomínala v dobrom na tu dobu . Je rodená Litovčanka čisto krvná a manžel je Estónec. Pamätáš si ma auta Latvia asi nie, lebo dnes po nich neštekne ani pes predávali sa v celom Východnom bloku ešte dnes ho ma známi nevie si ho vynachváli. Litovec mu zaňho ponúkal 15 000 eur. Dnes je to tam tak ako je to v klipe to bohužiaľ nie je propaganda ale smutná pravda. Moja známa to zdieľa na Facebooku a ľudia sa bavia, spomínajú údajné im bolo dobre no to ja neviem. Bol som relatívne mladý aby som to posúdil.

 12. Musím upozorniť, že samotní Rusi rozlišujú dva pojmy – русский a россиянин. Русский je etnický Rus, россиянин je obyvateľ Ruskej federácie bez ohľadu na etnický pôvod. Okrem toho skúste si nájsť fotky ruských Tatárov a hlavne Tatáriek – nie Rusi majú prímes tatárskych génov, ale naopak – Tatári sú výrazne ovplyvnení ruskými génmi. Vyskytujú sa medzi nimi modrooké blonďavé typy, ktoré majú veľmi ďaleko od tmavých šikmookých čiernovlasých turkických etník z Turkmenistanu alebo Kazachstanu.

  Tu si prečítajte o „najkrajších Tatárkach“, a aj komentáre pod článkom sú zaujímavé.
  http://top-antropos.com/rating/item/276-samye-krasivye-tatarki

  • Aman Againsttime

   Je pravdou, že sa tento pojem takto rozlišuje. Ale stále to nemení pointu článku. V krátkosti, oba z týchto pojmov sú trans-rasové. Jeden pomenúva Rusa na základe občianstva – a v takom prípade nie je čo riešiť a vysvetľovať. Druhý termín má byť síce určený etnickým Rusom, ale vec sa má tak, že je vo svojej podstate stále trans-rasový kvôli rasovo zmiešanému charakteru pôvodného substrátu.
   Dobre sa to ilustruje na tejto hypotetickej situácii:
   Predstavme si, že Mexiko dobyje Čínu a Afriku a vytvorí ríšu. Samozrejme, že mexickí dobyvatelia cítia potrebu vytvoriť novú imperiálnu identitu, ktorá stmelí a udrží všetky rasové a etnické skupiny spolu. A preto vytvoria pojem „Mexikán“, aby ním pomenovali všetky odlišné skupiny svojej ríše, zatiaľ čo pre seba si ponechajú pojem Mexičan, ktorý bude pomenúvať pôvodných ľudí, ktorí vytvorili túto multi-rasovú ríšu. Avšak pôvodný dobyvateľský národ bol už zmiešaným od samého začiatku a výraz Mexičan indikoval trans-rasovú identitu už na počiatku. Takže takto nejak je to i s týmito dvomi termínmi označujúcimi Rusa.

   • No už sa ti to začína naozaj pliesť, Aman:-)

    Samozrejme že ruská populácia má „nejakú“ formu, nejaký profil, nejakú kvalitu – chceš naozaj tvrdiť, že z TVOJHO pohľadu je nedostatočná? A ktorá je dnes lepšia, ty náročný?

    Samozrejme, že zákony Ruskej federácie nie sú nejako „rasové“ – ale ty poznáš zákony nejakej inej zeme, ktoré by boli nejao výrazne lepšie???
    Ano??? Ktorej? Hlavne nejakej belošskej zeme by som chcel príklad. Naozaj čakám na odpoveď.

    Podsúvate tu a urážate ľudí, že sú nejakí „rusofili“. V skutočnosto ste vy rusofóbovia, prejavujete to stále a opakovane. V skutočnosti – až na nevyhnutných pár extrémistov, nik nerobí z Putina boha a z Rusov záchrancov ľudstva – ale Rusko robí aspoň akú takú stopku anglosionistickému globálnemu svinstvu. Rusia sa proste snažia si ochrániť akú takú samostatnosť, podobne ako Irán alebo Čína. A už len tým slúžia nám všetkým. Čím nam medzi tým slúžia tvoji „americkí nacionalisti“? Ničím, zákonmi pre negrov a onegroch Ahááá.

    Lenže tieto základné, dôaležité a jasné veci globálnej politiky vy nechcete akceptovať – prečo? lebo niektorí vás zrejme pochádzajú z Ukrajiny, čisto pre váš osobný primitívny link na zaprdenú jednu krajinu a jej súčasné šialenstvo.
    To je proste POD UROVEN.
    (samozrejme, môže to byť aj horšie, ale o verziách, že ste ako portál pod vplyvom židovskej mafie, a ty, ale ani ostatní, vrátae ukrajinských synáčikov, to (samozrejme) ani nevieš, ti nebudem rozprávať – proste je to mimo tvoju dimenziu, ty antiparanoik.
    Takže toto je maximum, čo pre teba či vás môžem urobiť.

 13. Pre kristove rany, to je blábol !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  „Argumenty“ tohoto chorého autora použil niekde v nedávnej diskusii nejaký kretén s tým, že je to od „renomovaného“ historika. Teraz mi je to jasné.

  Nie , že by bol problém prekrútiť akúkoľvek historickú událost dľa potrieb objednávateľa, ale takéto
  žvásty sú už hrubé zrno.
  Kto to pre boha je ten Emile Durant ? Tento výplod nesvědčí 2x o jeho duševnom zdraví .
  Dočítal som to dokonca , niektoré pasáže pre istotu , či vidím dobre , aj viackrát .
  Ok, dnes môže ktokoľvek čokoľvek napísať , len sa čudujem, že to tu niekto vezme vážne a ešte aj obhajuje ,ako tak čítam diskusiu. Takýto blud dementního rasistu, by mal byť ešte aj pre kutého rusofoba ,ktorý je ako tak pri zmysloch , ťažko stráviteľný.

  Osmoza…..tak ,tu sa niet čo čudovať , ešte jeden dement tu chýba, neviem, teraz narýchlo jeho nick ,ale zrejme sa ukáže ešte 🙂

  • Celkom by ma zaujímalo, ktorý konkrétne „argument“ považuješ za výplod chorého autora. V záujme diskusie mi preboha nepíš, že „všetky“. Vyber jeden a môžeme diskutovať, či je chybný, resp. chorý. Ako Aman už spomenul, každý útočí ad hominem, ale nikto nenapíše, čo konkrétne je zlé. S výnimkou nicku zet.

   • Už viem, ….Jozef to bol a drukovali stei spolu navzájom pod iným rusofóbnym blábolom 🙂

    Jeden väčší odborník na históriu ako druhý a pritom tam papagájovali len výplody z tohoto článku.
    Hm……fakt dobrý „odborný „zdroj ten Emile Durant. 🙂

    Trapkovia 🙂

    • Aman Againsttime

     V skutočnosti ma napadlo preložiť tento článok, keď som videl komentáre Jozefa o histórii Rusov a Ukrajincov. Ide o to, že som si okamžite spomenul na tento článok a na to, že viaceré tvrdenia Jozefa (ktoré mi prišli dobre vyargumentované a podložené) korešpondujú s tým, čo spomína Durand.

     • Mňa zasa Jozefova argumentácia prinútila sadnúť a zobrať do ruky knihy o histórii. Zaujímalo by ma, koľkí tak ešte urobili. 😉

     • Jozef použil vo svojej argumentácii presne z tohoto článku prebrané formulácie, dokonca sa ani nesnažil ich podať po svojom.
      Jozef i osmóza sú presne ten typ „odborníkov“ ,ktorý papagájujú názory a konštrukcie z článkov ako je tento Durantov alebo kto je autorom, pretože im to „vyhovuje“ .
      Jozefova argumentácia ,čo vlastne boli názory prebrané z tohoto článku , prinútili
      osmozu zobrať do ruky knihy o histórii 🙂 Ty krávo,keby to nebolo do plaču, tak by to bolo na smiech.
      Ešte by snáď bolo dobré vymenovať aké knihy histórie ,resp.autorov, aby sme vedeli odkiaľ vietor fúka. 🙂
      Zbožňujem autorov – židovských emigrantov z Ruska s americkým občianstvom, ktorí píšu „fundované“ state o ruskej histórii alebo životopis Stalina.

      Toto mi pripadá ako článok od Breivika 🙂

     • Tvrdenia Jozefa nekorešpondujú s tým,čo spomína Durant .
      To neboli vlastné názory alebo tvrdenia Jozefa ,ale názory Duranta,použité Jozefom.
      Presne do bodky okopírované z tohoto článku.
      Smola Aman 🙂 Zdroi nedôveryhodný a jeho plagiator Jozef taktiež.

     • Aman Againsttime

      Silno pochybujem, že zrovna Jozef študuje zahraničné nacionalistické weby ako Counter Currents. Jozef rozhodne nie je nacionalista alebo racialista a mal som s ním tiež nejaké tie výmeny názorov (napr. sme sa nezhodli na tzv. rómskej otázke – pozri článok „Aké je to učiť čiernych študentov). Takže opäť triafate vedľa.

     • Nie netriafam . Pozri si jeho příspěvky a uvidíš okopírované, doslovne okopírované state z toho článku.

      Pozri Aman , ja nehovorím, že v určitých veciach nemôže mať Durand alebo Taylor a jemu podobní pravdu a nemá význam sa tým zaoberať, ale z globálneho aspektu je to zle podané a preto to nemôže mať úspěch, bude to len okrajovou „úchylkou“,
      ktorá sa bude dať ľahko zdiskreditovať a odsunúť na perifériu .

      Čítal som Buchananovu „Smrť západu“ , ním vyslovené ,resp.napísané myšlienky považujem na prijateľnú formu argumentácie na burcovania verejnosti ,

      Takéto články ako tento a hnutia stojace za nimi „smrdia“ Breivikom.

     • Icc, nesúhlasím. Navyše Taylor je iná sorta než Durand. Taylor je umiernený, dalo by sa povedať „mainstreamový“ biely nacionalista – napr. sa absolútne vyhýba kritike Židov a revizionizmu.
      Celkovo príliš zovšeobecňujete. Neviem aké všetky hnutia máte na mysli, ale americká identitárna scéna nie je vôbec monolitická. Je mimoriadne pestrá (rovnako ako európska). Už som v inom mojom príspevku písal o rusofilných bielych amerických nacionalistoch. Mnohí americkí nacionalisti zastávajú v otázke Ukrajiny rovnaké postoje ako vy.

     • Nejde o to či je Taylor iná sorta alebo nie. Lezie mi na nervy pojem rosofil a rusofób ,pretože to nemá nič s fíliou a fóbiou ,ale s triezvym uvažovaním a argumentáciou , uvedomením si a pochopením toho čo prebieha vo svete.
      Keď po zvážení všetkých dostupných informácií s protichůdných zdrojov usúdim, že Putin koná v sebeobrane a oprávnene, nie je to vec náchylnosti a nekritickému obivu Ruska ,či Putina ,či rusofílie.
      Mainstreamové média vytvorili tento pojem rusofílie ,pretože sú voči Rusku zaujaté zo zrejmých dôvodov, ideových,vlastníckych a podobne.
      Na druhej strane zachvátila takmer celú európu a USA protiruská histéria, neodôvodnená, nekritická , produkovaná médiami, čo ale nekorešponduje s čoraz zrejmejším postojom európskej populácie ,ktorá nie je tak rusofóbna.

      Pojem rusofilný biely americký nacionalista je kravina . Môže chápať alebo súhlasiť s krokmi Ruska, môže ich vedieť zdôvodniť, ale to neznamená ,že je „rusofil“.
      Možno len chápe,že keby Rusko zorganizovalo prevrat v Mexiku a dosadilo tam „svoju“ vládu a vyslalo tam vojenské jednotky, tiež by sa im to nepáčilo.

     • Vážený pán Icc, tak zle som ešte nedopadol, aby som informácie o histórie čerpal z podobných článkov (i keď aj obyčajný článok môže človeka k bárzčomu nasmerovať). Informácie čerpám z vedeckých prác význačných vedcov , od iných historikov a najmä z historických dokumentov, v ktorých som si napríklad všetko ohľadom nepatričnosti dnešného Ruska ku Kyjevskej Rusi aj sám osobne overoval a preto môžem kľudne odprisahať, že dôkazy pre toto tvrdenie tam úplne jednoznačne sú!

      Chápem, že pre duchom neobdareného kydača hnoja ako vy je to ťažké pochopiť, ale veru nie všetci ľudia sú ako vy a tak zatiaľ čo vrcholom vášho výkonu je skopírovať gebuziny z internetu, existujú aj ľudia, čo sa vďaka poznaniu musia preluskávať tonami kníh, troma cudzími jazykmi, alebo napríklad potiť krv nad starobylou cirkevnou slovanštinou!

     • Nesklamal Jozef 🙂 Trafená hus zagágala.

     • Nie že trafená hus, ale nejaký Icc tu skáče ako opica na gumke. Ja som vás možno nesklamal, ale vy ste ma sklamal a s vami prinajmenšom desiatka ďalších miestnych idiotov, ktorých jediným zmyslom života je zdá sa drístať kde sa len objavia.

   • Samotná nosná „idea“ bieleho nacionalizmu ( rasizmu ) ,tak jako je podaná , je scestná vo svojej podstate. To je a´priori hlúposť Debatovať tým pádom nie je o čom, nehovoriac o deformovanom a tendenčnom výklade ruskej histórie. Takýchto článkov sa objavilo a bude objavovať zrejme viac v súvislosti so súčasnými dejinnými udalosťami, so sebazaprením sa to dá prežuť do konca,ale debatovať o jeho obsahu nemá žiadny význam. Je to proste blábol.
    Strašný blábol.

    • Aman Againsttime

     Viete vôbec čo je to ten biely nacionalizmus, keď píšete, že je scestný? Biely nacionalizmus nemá význam len v postkoloniálnych spoločnostiach (USA,Kanada, Austrália,…), ale i v Európe. Z dvoch dobrých dôvodov:
     1. ako prevencia pred bratrovražednými vojnami medzi bielymi národmi a
     2. ako ochrana našej rasy pred ďalšími rasovými a civilizačnými blokmi ako Afrika, moslimský svet, India a Čína.
     Navyše vytvorením širšej bielej identity pomáha konsolidovať genetické zdroje.
     Odporúčam vám tiež prečítať si reč Jareda Taylora na konferencii NIP: http://www.protiprudu.org/smerom-k-svetovemu-bratstvu-europanov/ Okrem toho vzhľadom k dnešným vedeckým poznatkom by základom pre etnoštát nemal byť jazyk a kultúra (tak ako to bývalo v takom 19.stor – viď napr. takí štúrovci – kedže v tomto období nebola ešte rasová veda plne rozvinutá a neboli známe všetky fakty), ale práve rasa.

     • Blbosť. Totálna . Jared Taylor bude podobný exot jako Durant.

     • Aman Againsttime

      Áno, je možné, že Durand bude mať tiež vš tituly pred menom a za menom ako J. Taylor. 🙂

     • Aby nevznikol dojem, že mám niečo proti rase ako takej. Naopak. O jej význame je veľa popísaného, množství názorov, rozoberať to tu by bolo na dlhé lakte.
      Súčasný európsky multikulturalizmus,resp. nie európsky,ale európskych elít , je chybný a zlý experiment . Treba si však uvedomiť kto je jeho nositeľom, propagátorom a zdrojom. Treba si uvedomiť, kto to sú „európske elity“, koho záujmy presadzujú.
      Takýto univerzálny biely rasizmus , ako je spomínaný v článku , je nereálny, je to utópia ,pretože opomína kultúrne ,historické a dedičné faktory , je to ako „svetové víťazstvo proletariátu. “
      Rasa ano – ale inak.

     • „Jared Taylor je americký novinár, editor online magazínu „American Renaissance.” Taylor sám seba opisuje ako obhajcu „rasového realizmu“. Je autorom kníh ako „Skutočná americká dilema: Rasa, imigrácia a budúcnosť Ameriky “a „Biela identita: Rasové povedomie v 21.storočí.”

      Je to novinár 🙂

     • Článok nie je o žiadnom univerzálnom bielom rasizme. Nepochopil ste autora, ktorý chcel poukázať na kľúčové rozdiely v tom ako sa ruská identita odlišuje od identít európskych národov. Dugin a mnohí ďalší ruskí ideológovia propagujú ideu, že Rusi sú mongoloidno-európske hybridy, hoci genetické výskumy ukazujú, že takéto tvrdenia sú prehnané. Dôvod prečo euroazianisti ako Dugin presadzujú túto myšlienku je, aby ospravedlnili ruský imperializmus zdôrazňovaním, že je tu jeden veľký „euroázijský národ“. Najväčší vplyv Mongolov na Rusko nebol genetický, ale kultúrny, t.j. sklon k despotickej a brutálnej vláde.

     • Jeden sa od Vás vždy naučí niečomu novému.
      Tak hovoríte, že Rusi sa naučili „sklonu k despotickej a brutálnej vláde“ od Mongolov?
      To znie veľmi učene, ale vedeli by ste Vy povedať tu neučenému osadenstvu, kto naučil Britov „sklonu k despotickej a brutálnej vláde“? Azda Húni alebo Vandali?

      Zistili ste Vy niekedy aj to, ako vládli Briti v Indii, ako chamtivo dobyli Burske nezávislé štáty, ked sa tam objavilo zlato na konci 19. storočia, a ako reagovali v Čine, keď ím miestni oznámili, že si neprajú aby ím tam Briti vozili ópium z Indie a devastovali životy miliónov ľudí?
      Podarilo sa Vám niekedy čítať dopis, ktorý bol v mene čínskeho cisarstva zaslaný kralovnej Victorii s úpenlivou prosbou o zastavenie dodávok ópia do Číny? Viete, ako Briti na túto úpenlivú prosbou reagovali? Rozbombardovali niekoľko čínskych miest na pobreží a brutálne vnútili Činanom ópium aj despotickú britskú nadvládu.
      Také veci Vás už niekedy zaujimali, alebo Vy sa špecializujete len na žvástanie proti Rusom?
      Napíšte k tomu niečo, aby sa jeden od Vás naučil zase niečomu novému.

    • Aman Againsttime

     To čo som mal na mysli bol systém vlády. Orientálny despotizmus vs. európsky absolutizmus. Európa tiež poznala absolutizmus, ale to nebolo to isté, čo ázijský despotizmus, ktorý vládol v Rusku. Absolutistická monarchia bola charakterizovaná hrdou aristokraciou, ktorá si bola vedomá svojho poslania a významu a tiež rozvíjajúcou sa slobodu ducha ľudu, ktorý si bol vedomý svojich práv a slobôd. Podstata absolutizmu spočívala v hierarchickej harmónii, ktorá bola typickou pre európsky spoločenský poriadok.

  • Aman Againsttime

   Ja asi tuším kto je autorom tohto článku. 🙂 Každopádne sa zdá, že je fanúšikom francúzskeho skladateľa Émile Duranda: http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durand

 14. Hadat sa tu o historii je zbytocne preto to je historia a nie dejiny. historia sa pise tak ako komu vyhovuje a potom su narade ty co ju prednasaju ako atd. Su to historky blabole sprostosti. Preto nemame historiu ale dejiny.

 15. Nezabúdajte, že jednou z charakteristických vlastností Arijca je pedantnosť.
  Ak teda vidíte, že sa niekto podujal preložiť článok nepriateľský voči Rusku a Putinovi, a nevie pritom ani rozlíšiť obrovský rozdiel vo význame anglického slova „delusion“ (sebaklam, mámenie, preľud) a a slovom „dezilúzia“ (rozčarovanie, vytriezvenie z ilúzií), potom určite ide o Žida alebo jeho služobníka.
  Prečo tak hovorím?
  Pretože všakovaká démonizácia Ruska a Putina pochádza dnes takmer výlučne od Židov.
  Aj na Slovensku môžete vidieť, že dirigentami symfónie démonickej nenávisti voči Rusku sú: Šebej, Mesežnikov, Samson, Shutz, Bútora a všetci ich súkmeňovci.

  • Pozrel som si významy slova dezilúzia a názov som opravil. Článok bol až prirýchlo preložený, keďže som vtedy nemal toľko času koľko na dôkladný preklad treba. Viem, že sú v ňom chyby a veľmi by som si želal mať korektora. Jednoducho nikto nie je dokonalý a netreba za tým hľadať niečo iné.

   • Je zrejmé, že Vy nepotrebujete len jazykového korektora, ale hlavne niekoho, kto by Vám vysvetlil, čo to znamená mať ucelený, objektívny a vyvážený postoj k veciam a udalostiam.
    Čo tým myslím?

    Prečo ste sa tak veľmi ponáhlali predložiť slovenskému čitatelovi jeden paškvil urážajúci ruský národ?
    Nemohli by ste v budúcnosti napísať niečo z vlastnej hlavy, niečo o tom, že Natanyahu žvásta a chvasce sa tým, že jeho národ prižil 4000 rokov, čo je očividne len účelový žvást, pretože dnešné židovstvo je len zmeska miešancov len málo geneticky spojená s tzv. biblickými Izraelitmi?

    A, keď je dobré pre Židov snażiť sa o prežitie a zachovanie identity po celé tisícročia,, prečo iným práve oni nanucujú pristahovalectvo z Afriky a multikulturalizmus?

    Alebo na začiatok by ste mohli niečo o tom, aký je rozdiel medzi Putinovou „anexiou“ Krymu a Židmi ukradnutým územím Západného Brehu a Golanských výšin.

    Vy také veci určite zvládnete aj bez prekladania. Veď Vám určite ide len o pravdu a princípy.

    • Aman Againsttime

     Jazykový korektor by bol zaiste potrebný. Čestne priznávam, že tento článok bol naozaj preložený v rýchlosti a prevažne priamo z vlastnej hlavy bez väčšej pomoci slovníka. V diskusii som už uviedol prečo som sa rozhodol ho preložiť. Podnietili ma k tomu príspevky jedného z diskutujúcich. Išlo z mojej strany o úplne spontánnu reakciu. Navyše som vedel, že táto téma zaujme a má potenciál vyvolať zaujímavú diskusiu. 🙂
     Každopádne o Izraeli, Netanjahovi, židovskom šovinizme, atď. zaiste nájdete na prope dosť (kritických) článkov.

     • Christian Freeman

      Aman: My sa nemusime zhodnut v nazoroch (a evidentne sa nezhodneme), ale skoda mrhat casom, aby si niekomu vysvetloval proces prekladu. Kolkokrat som po sebe precital preklad a hoci sa mi prvykrat zdal OK, neskor som sa chytal za hlavu, ze som cosi fakt zle prelozil…
      Kazdopadne, kazdy nazor, normalne prezentovany (ad hominem utoky nie su normalne prezentovanym nazorom), je fajn, lebo sa k tomu vie rozvinut debata.
      Ale bavit sa donekonecna o Ukrajine vs. Rusku nema zmysel. Ukraina je samostatny stat, napadnuty Ruskom. Kto s tym ma problem, je idiot. nie je o com sa bavit.

     • Aman Againsttime

      Ďakujem za tvoj príspevok Freeman. Viem, že v otázke náboženstva stojíme na opačných póloch, ale ja som mal vždy za to, že je to vždy hlavne o jednotlivcov a netreba robiť zo seba izolované ostrovy bez snahy vzájomne si porozumieť.
      S tými prekladmi je to tak ako píšeš. Tiež sa často chytám za hlavu, keď si ich spätne prečítam. Viem, že nie sú dokonalé a mohli by byť i lepšie, ak by som mal viac času (áno, viem, že toho nie je nikdy dosť).
      Téma Ukrajina vs. Rusko stále ľudí veľmi zaujíma, a preto som sa rozhodol takpovediac uspokojiť dopyt. Ale schválne som ponúkol vo svojich prekladoch odlišné pohľady než sa zvyknú prezentovať na iných alternatívnych weboch a to i z dôvodu vyvážiť slovenský alternatívny priestor a ukázať, že táto otázka rozdeľuje zahraničných identitárov rovnako ako tých slovenských.

 16. Tento článok som dočítal s najväčším sebazaprením ako ešte žiadny iný, možno len konštatovať že tento Durand je riadny durak.

  • Je fajn, že ste ho vôbec dočítal, keďže je celkom dlhý. Viem, že mnohým nebude po chuti, ale páčilo by sa mi, ak by ste napísal v čom konkrétne je článok zlý , aby sme sa mohli skôr dopracovať k pravde.

 17. Zakladni myslenka clanku, a sice ze bily nacionalista bude zklaman ruskou multietnicitou, mi vubec spatna naprijde, alespon pro mne je to nove a zaslouzi si to dalsiho promysleni.
  Ovsem ne tak, jak to v clanku pokracuje, nevim, odkud autor sebral napad, ze bily nacionalismus je zaroven internacionalni. Pokud by si precetl neco z aktualni historie, tak by zjistil, ze banderovci v ramci sveho bileho nacionalismu vrazdili vsechny bile okolo hlava nehlava a to vcetne bilych nacionalistu.
  Nevidim jedineho duvodu, proc vubec zauvazovat o tom, dat svoji podporu Pravemu sektoru, potazmo cele kyjevske sebrance, tenhle autoruv zaver si zaslouzi primo opovrzeni.

 18. Ukrajina musí byť celá ruská. Ak si tam USA postavia provokačné základne vyprovokuje vojnu v európe. Američania pokojne zbombarduje čokoľvek sú v židovských rukách, radi bombardujú nezabúdajme na minulosť. Európa dokáže povstať až sa zbaví židovstva! Výstupy z NATO!

 19. Christian Freeman 7. marec 2015 at 18:12

  Úplne presne vystihnuté! Nie je viac čo dodať. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem 🙂

 20. Aman, nepoviem Vám zrejme nič nového; obtiažnosť prekladania spočíva na prekladatreľovi.
  Že sa rozhodnete preložiť ten, alebo onen článok, záleží len na Vás a ptreto nie je mi jasné, prečo diskutéri útočia na Vás, kvôli niečomu, čoho Vy nie ste autor.
  Chybu – ale zase len môj názor – robíte v tom, že sa zúčastňujete aj diskuzie o tom, čo ste preložil. V tej diskuzii totiž prezrádzate náklonnosť ku jedenj, alebo druhej strane (aspoň teda v tomto prípade Ukrajina-Rusko), i keď viete, že každá minca má dve strany. História má byť pravdivá a nestranná. Podaná ináč, je perverzná ‘kabala’.

  Zaujímalo by ma taktiež, prečo väčšina diskutérov, zjavne proti-židovských (nedivím s aim), stále píšu Žid/Židia (o tom tu už bola diskuzia medzi mnou a Amanom, ale ten je v tomto zaumieneý) s veľkým ‘Ž’? To si ich tak veľmi vážite?
  Je to len Norman a ja, pre ktorých oni sú male ‘ž’.

  • Christian Freeman

   lebo Zid – prislusnik zidovskeho naroda, zid – vyznavac judaizmu. takto je to v slovenskom jazyku zauzivane, a preto takto. Slovak tiez nepisem s malym „s“… zrejme to o vazeni si niekoho nebude. Ale divim sa, ze toto musim vysvetlovat…

   • Lenže, vážený, najprv musíš pochopiť, že niektorí diskutujúci zarputilo odmietajú pojem „židovský národ“ a píšu všetko malým.

  • Aman Againsttime

   SITRA AHRA, obtiažnosť prekladania závisí pochopiteľne i od náročnosti textu. Tento text nepatrí k tým najťažším (už som prekladal i náročnejšie), ale nie je ani 2x ľahký.
   Tie útoky samozrejme súvisia s tým, že niektorým ľuďom sa nepáči obsah tohto textu (čo samo o sebe nie je nič zlé), a preto budú hľadať každú chybičku, aby vám ju mohli vniesť do tváre. Ale to nie je nič neobvyklé a dalo sa to očakávať.
   To, že minca má dve strany je mi jasné. Sám som v jednom zo svojich príspevkov napísal, že uznávam, že Rusko do istej miery predstavuje protiváhu voči geopolitike USA a Izraela. Avšak je Rusko naozaj takou zdravou alternatívou ako ho mnohí prezentujú? I toto je jedna z otázok, ktoré treba riešiť. Sám autor píše o tom, že netreba vylučovať spojenectvo s Ruskom. Akurát je potrebné si tohto spojenca predtým preveriť.
   Tiež nevidím dôvod prečo nevyjadrovať svoj názor pod mojimi prekladmi, ktorý nemám problém zmeniť, ak mi ho niekto presvedčivo vyvráti. Bohužiaľ, až na výnimky (akou je napr. komentátor zet) tu väčšina diskutujúcich namiesto konštruktívnej kritiky ponúka len jedovaté útoky. Ale to opäť nie je nič neobvyklé. 🙂

 21. Vazeni vsetci

  Neviem co je to za problem, bieli a este bielejsi! Podla mna u nas na Slovensku su Romovia- Cigani len spolocensky problem., neporiadok, nedostatocna hygiene, alkoholizmus, a z toho sa rodiace defektne deti! Ale tent problem existuje aj medzi bielimi. Alkoholizmus a drogy je obrovsky problem aj medzi bielou populaciou. Anglicania vseobecne nie su viacej priadkumilovny ako Cigani, najma s nizsich vrstiev! Nasiel som aj dost neporiadnych Slovakov, o Madaroch ani nehovoriac!!! Odkedy zijem v Australii mozem zavazne povedat, keby Australia bola odkazana na sluzby bielych anglosaskych doktorov, skolabovala by za tyzden!!! Vacsina doktorov vo velkomestach je v chudobnejsich stvtriach z Honk-Kongu, alebo Singapooru. Vacsina doktorov v mensich regionalnych mestach je z Indie alebo Afriky. Skutocne nemam ziaden problem navstivit doktora ciernej alebo tmavej pleti. Rasizmus je podla mna pasca na nas vychodo Europanov, ze sme akosi zo Zapadniarmi pribuzni lebo sme jednej a tej istej pleti, na toto sme velmi vsetci obyvatelia byvalej socialistickej Europy doplatili po roku 1989, vcetne vychodnych Nemcov!!! Chodte sa pozriet do takej Jeny, ktore bolo mesto pisacie sa vyrobou krystalu. Dnes sa pysi nezamestnanostou. Anglosasi ovela viac nenavidia vychodoEuropanov, ako Indov, alebo Africanov!- O tom tu skoda blizsie hovorit informacie si kazdy moze najst. K tej belosti: Cestoval som v autobuse a pocuval rozhovor dvoch zien. Ta jedna Grecka hovorila: „Moja dcera sa vydala za Nemca“Ta druha: „To musi byt modroky blondak.“Grecka odvetial Äle kdeze ma cierne vlasy a cierne oci a dost osmahlu plet.Je naivne mysliet si ze Nemci su modrooki blondaci.“
  A naozaj kolko veducich Nemeckej rise boli modrooki blondaci?- Ani jeden!! Hitler kto si vsimne starsie fotky uvidi na nich ze tento ma vypukle licne kosti zosikmene trojuholnikove oci a osmahlu plet. Skor by podla toho sa mohlo povedat, ze je povodom Turek kdesi z Anatolie! Hilter ako aj vacsina veducich 3 rise mali daleko od porcelanovo bielej pleti. Taku skor najst u Japoncov, alebo aj u Cinanov- ale tazko u Nemcov! Fakt je ze cele Nemecko bolo sucastou Hunskej rise a to zanechalo stopy v ich genoch. Ako aj v genoch Anglosasov, Anglovia a Sasi sa odstahovali do Britanie az po odchode Hunov. Typicky bolo vidiet, hunske stopy v ociach byvalej predsednicky Velkej Britanie – Margaret Thatcherovej, ta malqa miesto oci naozaj trojuholniky. Este jeden geneticky odvrhok u anglosasov- mnohym chybaju usne bolce a na spodku maju usi prirastene k licam!!! Na rozdiel od toho francuzi, ktori nikdy neboli pod nadvladov Hunov maju pekne okruhle oci. Ani my Slovaci nemame Hunske pozostatky, lebo Huni o vtedajsie vidiecke Slovensko nemali zaujem.. Za to je v nasich genoch dost stop po Avaroch!

  J Kazok

  P.s. Nedavno tu na TV ukazovali zaber z mesta Maunas, hlboko v Brazilskej dzungli, supermoderne 2 milionove mesto z 2 milionmi obyvatelov. Obecenstvo boli prevazne deti z miestnych skol. Plet mali ako biela kava- s tym ze v tej kave bolo viacej mlieka nez kavy- cize velmi svetlo hnedu plet. Maunus symphony Orchestra ktory detom hral nemohol vyzerat odlisnejsie. Boli z velkej miery blondaci modre oci a svetlu porcelanovobielu plet a okruhle- nie trojuholnikove oci!!! Aj komentator si toho vsimol a poznamenal. „Clenovoa tohto orchestra su prevazne pristahovalci z vychodnej Europy.“Nuz takto sme doplatili na nasu naivitu o belosskej solidarite. Znicenim nasich ekonomik, vedeckeho vyskumu a kultury!

  • Presne toto slniečkárske myslenie nás ťahá do priepasti. Naviac, zúžiť celú problematiku na v podstate nedôležitú farbu kože je znakom hlbokého neporozumenia.

  • Jaruj Kazok tieto tvoje nepodložené fakty si nechaj pre seba. Inovia sú zasa geneticky poznačený bielymi slovanskými génmi asi 100 miliónov ľudí. To, že anglosasi nadávajú na bielych prisťahovalcov viac ako na čiernych a arabov určite vysvetľuje aj tá islamofóbia na západe aj to rezanie hlávy černochom britskému vojakovi. Aj to, že biely pracujú usilovnejšie ako čierny a farebný a viac odvádzajú do štátneho rozpočtu ako z neho čerpajú. Uvedom sa čo to za sračky vypúšťaš z tvojej papule a neotravuj tu vzduch tvojími sprostosťami. A my teda určite máme pozostatky po Avaroch také veľké guľové ty debilko 80% génov Slovenského obyvateľstva sú pôvodnými génmi také aké mali naši predkovia ktorí tu žili 8000 rokov pred nami a sme na prvom mieste v Európe v genetickej čistote tak by som to mohol nazvať. A to, že sme naboli pre Húnov zaujímavý asi nebude vďaka tomu, že sme boli zaostalou dedinkou ty chuj história sa prepisuje a manipuluje hlavne pokresťanské obdobie bolo strašne manipulované história pohanského obdobia spred Veľkej Moravy bola vymazaná dokumenty popálené tými hajzlami čo nám tu šírili kresťanstvo čiže rovnostárstvo. Pritom sa nevie o tom, že my sme bitky väčšinou vyhrávali preto sme asi aj geneticky tak na tom lebo si naše ženy nebrali ako korisť a nedarilo sa im ani pomiešať našu rasu znásiľňovanie na vojnových výpravách a pod. Určite sme neboli zaprdenou dedinou veď odjakživa sa tu tažili rudy zlato, soľ samé vzácne suroviny tak rozmýšľaj trochu ty trt.

   • Spätne si to čítam, že tam mám veľa gramatických chýb za čo sa ospravedlňujem a uvedomujem si to takto píšem, keď sa nahnevám.

   • Aman Againsttime

    Korektnejšie by bolo napísať, že India bola poznačená árijskými (indoeurópskymi) génmi. Slovania sú len jednou zo skupín Indoeurópanov (popri Germánoch, Keltoch a Baltoch).
    Inak v súvislosti s porovnaním európskym a neeurópskych prisťahovalcov vo VB dávam do pozornosti tento celkom podarený článok na Beo: http://beo.sk/multikulturalizmus/1905-neeuropski-pristahovalci-stali-britaniu-120-miliard-libier
    Že kresťania zmanipulovali dejiny a mnohé sa zničilo a stratilo je jasné, ale tak to už skrátka chodí :históriu píšu víťazi.
    Každopádne pokiaľ ide o históriu Slovanov, tak upozorňujem, že treba hľadať a kriticky preverovať internetové zdroje, pričom vystríham predovšetkým pred S-A védami.

     • Varg Vikernes to myslí dobre,
      ale niektoré te nezrovnalosti či vzťahy sú proste ešte príliš nejasné a náročné nielen na vedu, náročne na jeho možnosti vyjadrenia ale hlavne príliš nejasné pre všeobecnú populáciu.
      Princíp má dobrý, že je podstatná naozaj prastará európska populácia , jej gény. Ale vysvetluje to dosť pomotane.

     • Aman Againsttime

      Vikernesov kultový status je rozhodne zaslúžený a pre európsku identitárnu scénu urobil poctivý kus roboty. Norman má celkom trefnú poznámku. Sám som o ňom diskutoval s niektorými neopohanmi (etnickými pohanmi, t.j. „nacionalistami“), ktorí sa vyjadrili na jeho adresu v podobnom zmysle ako Norman.Konkrétne im prekážalo ako interpretuje niektoré mytologické príbehy. Každopádne ja si tiež občas rád prečítam jeho články. 🙂

     • No podľa mňa sa vyjadruje celkom jasne ako napríklad tu https://www.youtube.com/watch?v=bsiGAC7oVl8 V každom prípade si myslím, že to interpretovanie im vadilo asi preto lebo mnoho pohanov si predstavuje (chce?) bohov ako reálne bytosti ale Varg to vysvetľuje tak, že to máme z kresťanstva takto pomotanú predstavivosť, že Boh musí byť vyslovene nejaká bytosť. On jednotlivých bohov prezentuje ako rôzne prírodné úkazy alebo ľudské vlastnosti. Toto som tu už raz dával ale opakovanie je matka múdrosti https://www.youtube.com/watch?v=rRo8gZBkwZk

      Odporúčam jeho YT kanál. Poznám tiež mnoho pohanov (rodnovercov, ako sa slovanská vetva kategorizuje) a je medzi nimi mnoho čo vyslovene si takto predstavujú bohov ako z rozprávky a pri inom interpretovaní to ani neberú do úvahy.

 22. Zdes russkije… 🙂

 23. Keď som si prečítal názov tohto článku povedal som si super. Článok bol veľmi podnetný a nútil človeka zamyslieť sa napokon bolo v ňom uvedených veľa historických súvislostí ktoré potvrdzovali úvahy autora. Ale v jednom s autorom článku nesúhlasím, že by sme mali radšej podporovať nacionalistické myšlienky Stepana Banderu a Romana Šucheviča, pretože to bol už fakt extrém oni chceli rasovo homogénnu v zmysle nie iba biely ale v zmysle iba Ukrajinci. To bol ultra belošský nacionalizmus proti ktorému som aj ja. Banderovci vraždili bielych Rusov a Poliakov. To že okrem toho mordovali aj Tatárov, Židov a iné nebiele etniká ma možno ani tak nezaujíma. Takže podľa autora by sme mali podporovať belošské Ukrajinské hnutie, za ktoré bojujú jednotky ako Azov, ktoré patria pod Pravý sektor identifikujú sa svastikami na prilbách prečo lebo svastiku používali Slovania??? Nie lebo svastiku majú ako symbol boja za etnickú čistotu Ukrajiny bez Rusov, Maďarov, Poliakov, Židov a kohokoľvek iba Ukrajincov. Ja som biely nacionalista, ale nie biely ultranacionalista. Preto nesúhlasím ani s ideálmi Pravého Sektoru a Stephana Banderu, aj keď sú mi bližšie ako ideály západu a ideály Vladimíra Putina, pričom nebudem klamať názory Putina mi boli v minulosti veľmi blízke.

  • Aman Againsttime

   Som rád, že sa článok páčil. Za seba hovorím, že je podľa mňa miestami až príliš „ostrý“. Dokážem pochopiť, že sa niektorých ľudí dotkne, ale i to bol z mojej strany zámer: chcel som preložiť článok, ktorý vzbudí emócie a záujem a ľudí „naštartuje“.
   Autor nepíše o tom, že by sa mali podporovať konkrétne myšlienky Banderu a Šucheviča, ale snaží sa zhodnotiť danú situáciu čisto z etnonacionalistickej pozície (skôr než by ju hodnotil geopoliticky). Skrátka má svoje hodnoty, princípy a tých sa drží.
   V článku inak spomína práve tvoju námietku, ktorá sa týka šovinizmu či malicherného separatizmu ukrajinských nacionalistov. Skús si v texte nájsť jeho argument.

 24. http://snn.sk/news/prijme-bratislava-pamatnik-slovenskeho-vystahovalectva/

  To ako uprimne to mysli zapad s bielou solidaritou aj voci nam Slovakom, toho dokazom je aj tento clanok!!!

 25. Tak toto je už naozaj silná káva! Takýmto svinstvom začínal aj hitler a FAŠIZMUS! Ostáva len veriť a dúfať, že takéto pomätené a úchylné „mysle“ sa už nikdy v budúcnosti nedostanú k moci! Toto je regulérna ideológia rasistickej a neonacistickej zvrátenosti! A je mi jedno, že tu „miešam“ pojmy! Podstata je niekde úplne inde – v chorobnej duševno-mozgovej čistej zvrátenosti!
  Žijeme v totálne chorej dobe, kde kypí absolútny „guláš šialenstva“. Neoliberalizmus, nacionalizmus, rasizmus, neonacizmus, fašizmus sa varia v jednom hrnci a vzájomne sa dopĺňajú! Je to čistý PSYCHOPATIZMUS, ktorý ubíja zdravý rozum a ľudskosť!

 26. To co je za hovadina? Ja zijem na zapade vo svajciarsku a tu nikto nema problem s minoritami/migrantmi ked nerobia problemy. Moja nejlepsia kamaratka je cernoska z brazilie, kamaratov mam aj z kosova, pakistanu, turecka srbska, ciech atd. Ved 20% ludi na hlavnej stanici napr. su z eritrei a nikto nema problem s nimi. Ked pridem na slovensko tak ako mladsi som sa matky pytal, ze ako to, ze tu niesu migranti 🙂 Dneska to uz je ine. Vid srbi na zapadnom slovensku, a romov je stale viac. (vysoka porodnost) A ja sam mam tiez tmave vlasy a svajciary ked ma vidia, tak sa pytaju ked na to pride tema, ci som z kosova alebo macedonska. A pri tom som biely slovak. ved ani slovaci nemaju vsetci svetle vlasy. Co som videl, tak 20% ma tmavohnede(niektory aj cierne) a ostatny hnede a mensina ma svetle. Kedze slovensko uz je predsa len juznejsie ako typicke svetlovlase krajiny v skandinavii, baltikum, bieloruske, polsko atd. To neznamena ze som za eu a nicenie slovenskej suverenity. Keby ja, tak zakazem dovoz potravin a podporim slovenske polnohospodarstvo.

  • Sörös Görgy

   Musíš si uvedomiť, že pohľad hĺbavého inteligenta na tento svet je úplne iný, ako pohľad a chápanie nejakého roboša, ktorý sa nevie naučiť ani pravopis.
   Pritom vôbec nezáleží na tom, ktorý z nich žije v Nigérii, a ktorý vo Švajčiarsku.
   Keď si také niečo uvedomíš, staneš sa skromným, a budeš sa kroriť vo svojich úsudkoch aj prehláseniach; budeš viac počúvať, a menej žvástať.

  • Sörös Görgy

   Tu ti dám jeden príklad rozdielu medzi myslením plytkým a hľbavým:

   Píšeš: „… tu nikto nema problem s minoritami/migrantmi ked nerobia problemy…“

   No vidiš, keby si sa hlbšie zamyslel, vedel by si, že „minority/migranti“ robia problémy už tým, že prišli tam, kde ich nikto nikdy nepozval. A, ak aj pozval, všetci vieme, že to boli nepriatelia Švajčiarska, ktorí majú väčšinou dvojité občianstvo, a ich lojalita je viac v Levante, ako pod Alpami.
   Hĺbavý a dobrý človek vie, že Švajčiari nebudovali svoju prekrásnu krajinu pre tvoju černošku z Brazílie, ani pre Eritrejcov alebo Pakistancov alebo Kosovárov, ale pre svoje potomstvo.
   Z môjho pohladu, dokonca ani pre Slovákov.

Leave a Reply