Domov / Hlavná strana / Analýza / Demokracia ako diagnóza

Demokracia ako diagnóza

demokraciaAko sociálny mechanizmus, školstvo ako správna výchova sa skladá z dvoch aspektov – akademický alebo výchovný, tak ako je poskytované v rôznych vyučovacích inštitúciách, ale to, ktoré je ponúkané prostredníctvom médií, ako tlač, knihy, hry, kiná, rozhlas a televízia, budeme nazývať “propagandistická výchova”.

Ministerstvo školstva vykonáva úplnú centralizovanú kontrolu nad celou ‘mašinériou’. Určuje štandardy, curriculum (osnovy), platy a povýšenia a má samozrejme inšpektorov ktorí na túto činnosť škôl dohliadajú.

Školstvo

Inšpektori z väčšej časti patria k vyššej strednej vrstve, alebo obdržali na univerzitách patričný tréning strednej vyššej vrstvy – brainwash (vymývanie mozgov – pozn. red.) – čo je to isté. A tak sa vláde prostredníctvom oddelenia “Sociálnych služieb” dostáva možnosť širokého uplatnenia pre vykonávanie moci nad charakterom a rozsahom výchovy.

I keď povýšenia medzi učiteľmi/profesormi sú do určitej miery automatické, závisia z veľkej časti na „výsledkoch“, ktoré v skutočnosti závisia na schopnosti učiteľa dosiahnuť v jeho práci určité arbitrárne štandardy, ktoré sú požadované centrálnymi autoritami.

Žiaden učiteľ sa nebude dištancovať od predpísaných požiadaviek aby mu neušli tieto možnosti a pokiaľ sa týka odklonu od osnov, také veci sú holou nemožnosťou. A tak prostredníctvom centralizovanej finančnej kontroly, celý školský a univerzitný výchovný systém je plne v zovretí peňažného systému.

Tlač, kiná, rozhlas a televízia sú hlavné prostriedky publicity a tie sú alebo v rukách tých, ktorí sú najviac zainteresovaní, alebo sú kontrolované vládou. Keď je moc abslolútne centralizovaná, všetko sa stáva vládou kontrolované a tak nič nie je publikované, ak to nedostalo povolenie centrálnej autority.

Znie to neuveriteľne, že existuje takáto vysoká miera kontroly, ale každý, kto sa pokúsi odhaliť tieto sily pracujúce v spoločnosti, rýchlo zistí charakter týchto síl nastrojených proti nemu. Tento mechanizmus ‘výchovy’ je teda kontrolovaný mocou “Negatívnych peňazí’, presne ako iné socialne mechanizmy.

[quote align=“center“]Pre objasnenie tejto záležitosti, môžeme povedať že cieľ ‘Mechanizmu Výchovy’ je presadzovať nereálnosť a vštepovať do ľudí večnú poslušnosť cudzej moci.[/quote]

Nereálnosť modernej výchovy môžeme vidieť v mentálnej vybavenosti ‘konečného produktu’. Tieto mladé osoby sú posielané von do sveta s povšimnutiahodnými vedomosťami o akademických predmetoch, ale vo veciach, na ktorých záleží, sú neznalí. Táto neznalosť však nie je náhodná, ale kryje kalkulovaný ‘mýtus’, kalkulovaný za účelom zabrániť ceste k pravde a tak udržovať a posilňovať súčastný sociálny poriadok.

Tento prípad je tak veľmi rozšírený, že celé populácie sú podriadené nesprávnej ‘diéte’ pre záujmy bankárov a priemyselníkov a napriek tomu ľudia sú tak hlboko v ilúziách, že si vôbec neuvedomujú túto situáciu. V deštrukcii a sabotáži potravy a iných tovarov a v absurdnosti ekonomického systému, ktorý zabraňuje miliónom pracovať zatiaľ čo milióny hladujú, akýkoľvek komentár je zbytočný.

[quote align=“center“]Nech je éra akákoľvek, história prezrádza že moc a autorita Štátu je vždy udržovaná alianciou falošnej Výchovy a Náboženstva.[/quote]
Vláda dlhu

Budúcnosť, v krátkosti, je s tým národom, alebo spoločnosťou národov, ktorí prví zavedú system “Bezúročných peňazí“.

Nič nie je istejšie ako to, že stabilný, prosperujúci a mierumilovný svet je možný len vtedy, keď človek ako jednotlivec bude vo všetkých potrebách plne uspokojený. Toto nemá absolútne nič spoločného s územným rozdelením, impériami, ekonomickými systémami, alebo právom zvoliť si vládu a podobne. Je to doslovne funkcia finančného mechanizmu, a prvý krok k tomuto cieĺu je zamietnutie “Negatívnych peňazí” v prospech “Bezúročných peňazí”.

Opraty moci sú v rukách finančnej oligarchie, ktorá infiltruje všetky sociálne mechanizmy a tak uplatňuje nad nimi absolútnu kontrolu. Moc dlžoby je obrovská a dnes presahuje kažú inú moc. Jej suverenita je cenou za individuálnu suverenitu človeka a jej suverénny vládca je mamon, ničiteľ skutočného náboženstva a ľudskej slobody.

Moc dlžôb, poháňaná ilúziou, môže byť udržovaná len ilúziou. Ale ako dlžoba vzrastá, vzrastá aj jej moc, pokiaľ sa spoločnosť pod nátlakom naruší a tak narastá potreba sily udržiavať tento peňažný mechanizmus v existencii. Ale dokonca aj moc má svoj pôvod v ‘mýtuse’, a teda, len preto môže ľudstvo udržovať a ospravedlňovať svoje krutosti a nespravodlivosti. Pod týmto diabolským bičom ‘mýtusu’ a hlavne mýtusu politickej ideológie, vznikol barbarizmus ľudstva.

[quote align=“center“]Ako “Štát” je čím ďalej tým viac zaviazaný veriteľom (požičiavateľom), vyvíja sa ‘historická medzera’ keď národ, ktorého príslušníci sú obeťou systému sa odlúčia od tých, ktorí v ich mene vládnu.[/quote]

Týmto spôsobom sa vyvinul Frankenstein modernej doby – všemocný štát – ktorý sa dožaduje neobmedzenej suverenity nad občanmi a udržuje sa používaním moci. Občania sú si vedomí, že sú nútení v každom smere jednať spôsobom im ako jednotlivcom odporným a spolupracovať v spoločnom zle, ale pretože nie sú schopní porozumieť ich sociálnej mašinérii, nepoznajú prameň a pôvod sily, ktorá nad nimi dominuje.

Porozumenie pôvodu tejto tajnej moci prezrádza, že defekty v spoločnosti nevyúsťujú jednoducho zo zlých ľudí. Mlčanie kléru, nemohúcnosť učiteľov, neschopnosť politikov, tyrania občianskych a vojenských služieb, klamstvá a podvody priemyslu a obchodu a dokonca hlúposť bankárov, sú vo veľkej miere neuniknuteľné následky finančnej nadvlády, ktorej suverenita a moc sú stale nepovšimnuté.

Cena tejto nadvlády je úplný zvrat spoločnosti. Toto je viditeľné hlavne v primárnom paradoxe “Negatívnych peňazí’, keď údajne:

 • komunita môže ekonomicky prosperovať len potiaľ, pokiaľ ide hlbšie a hlbšie do dlžôb
 • každý pokus zaplatiť dlžobu, čiže každý pokus finančnej solventnosti znamená ekonomické zruinovanie, ktoré tvrdenie je jasne proti zdravému rozumu. Táto kontradikcia preniká v celom rozsahu sociálneho života.
 • zvrat, kde základný priemysel trpí najhoršími podmienkami, je najhoršie platený, chronicky insolventný a nemôže nájsť pracovíkov do produkcie
 • zvrat v Administrácii, kde verejní služobníci vládnu železnou päsťou
 • zvrat v sankciách, kde ľudia vyrábajú a narábajú zbraňami, aby ujarmili sami seba
 • zvrat v politike zničiť spoločnosť a ľudskú slobodu
 • zvrat v obidvoch, vo výchove a náboženstve zbaviť človeka reality

 

V zadĺženej spoločnosti využitie ľudského snaženia je nemožnosťou, pretože bezpečnosť a pohodlie sú predovšetkým otázkou peňazí. Ale peniaze (ktoré sú zároveň dlžoby) nie sú vytvárané pari passu s tovarom. Tie sú vytvárané podľa iracionálnych pravidiel medzinárodných financií a tak ľudstvo je večne v nedostatku tovarov, v prvom rade preto, lebo má nedostatok peňazí.

Prosperita spoločnosti môže byť dosiahnutá len deštrukciou systému vydieračských dlžôb a nahradením systémom “Bezúročných peňazí”.

TOTO JE ABSOLÚTNA PODMIENKA PRE SOCIÁLNU REGENERÁCIU. Žiadna iná ‘schéma’ reformy nemá ani najmenšiu šancu úspechu, pokiaľ, citujúc Abraháma Lincolna, “peniaze prestanú byť vládcom, ale stanú sa služobníkom humanity” a tak sa zaistí, že finančná bariéra nebude zas postavená medzi človeka a jeho schopnosť vytvoriť skutočné bohatstvo.

Cirkev

Náboženstvo dáva ľuďom organizované myslenie. Organizované ním. Znamená to organizované kresťanské náboženstvo a malo by byť vlastne na prvom mieste v poradí mechanizmov.

Organizované náboženstvo je taktiež podriadené peniazom priamo aj nepriamo. Je obmedzené potrebou Cirkvi nájsť peniaze na zaplatenie útrat ako podstatných majiteľov pozemkov a obrovského majetku.

Tieto obmedzenia sa zvýšili zmenou ‘centra gravity’ bohatstva počas storočí. Keď peniaze boli zanedbateľným faktorom, bohatstvo Cirkvi spočívalo v pozemkoch a jej príjem bol z produkcie tejto zeme. Keď sa však peniaze stali nevyhnutnými, jej bohatstvo sa stalo bohatstvom peňazí a prínosom z týchto peňazí (úrok, vydieranie). Tieto zeme a majetky, ktoré teraz Cirkev vlastní, jej prinášajú zisky vo forme nájomného a jej peniaze sú taktiež investované za úroky, teda vydieranie.

[quote align=“center“]Toto či už je so súhlasom predstaviteľov alebo inak, Cirkve sú súčasťou ‘vydierania’ a tak sú chtiac-nechtiac zapletení vo finančnej mašinérii.[/quote]

A tak, ziskami z majetkov a pozemkov a z investovaných peňazí cirkev sa podiela na finančnom systéme a z procesu zdaňovania platí svoj podiel Štátu.

Obšírnejšie povedané – ‘klérus’ musí uspokojiť na jednej strane svojich nadriadených a na druhej strane svojich veriacich. Celkovo možno povedať, že je tu blízka spojitosť, pokiaľ sa jedná o Štátne náboženstvo, medzi majiteľmi pozemkov, politickými vládcami a vyššími cirkevnými hodnostármi a toto je tiež kontrolujúci činiteľ v obsadzovaní pozícií v klére. A tak vďaka politickému a finančnému poťahovaniu ‚motúzikov‘ v pozadí, uplatňuje sa v rozmiestňovaní kléru široko rozvetvená tajná moc.

Potreba kléru, uspokojiť svojich bohatých členov je ďalší mocný činiteľ. Pretože je nemožné pre biedne platených veriacich sa finančne prejaviť, klérus sa stane závislý priamo alebo nepriamo na finančne bohatých. Mnoho ľudí je však bohatých, pretože podporujú či presadzujú ciele finančného mechanizmu a dajú svoju podporu a ochranu len takému kléru a organizácii, u ktorých sa nepredokladá že by napadli existujúcu finančnú moc.

Takýmito rôznymi spôsobmi, cirkev ako organizovaný mechanizmus spoločnosti je zaviazaná ku úplnej poslušnosti finančnému mechanizmu, ktorého zujmom slúži.

Vidíme teda, že ‘cieľom’ mechanizmu náboženstva je udržovať ‘nereálnosť’ a vštepiť poslušnosť cudzej moci. Cirkev je základným prameňom ilúzie a bezvedomý pomocník finančného mechanizmu. Organizované náboženstvo ako aktívny agent šírenia ‘reality’ a založenia spravodlivej a slušnej spoločnosti je mŕtvym, studeným kameňom.

Jej história je žalostným súhrnom zločinov a krutosti.

[quote align=“center“]Akékoľvek obdobie v histórii nám prezrádza, že moc a autorita Štátu bola vždy udržiavaná v spojenectve s falošnou výchovou a náboženstvom.[/quote]
„Volení“ zástupcovia

Teoreticky, politická mašinéria existuje na vyjadrenie vôle ľudu prostredníctvom jeho legálnych zástupcov. Podľa tohoto ‘mýtu’ vydáva zákony, ergo, je usmerňovaná zakladnými požiadavkami konštitúcie.

Ak chceme objaviť skutočné ciele parlamentu, pozrime sa na charakter tejto mašinérie. Ako bankovníctvo, priemysel a administratíva, politika pozostáva z ‘mýtickej’ fasády pred tvárou verejnosti, s realitou v úzadí, postavená na tajuplných základoch. Taktiež ako tie ostatné ‘mýty’, je podporovaná ‘rituálom’ kalkulovaným vštiepiť ľudu dôveru v jej falošnú odbornosť.

Hlavným bodom v zozname tohoto rituálu je fikcia demokracie, podľa ktorej je vláda zložená z ľudu, pre ľud, alebo čokoľvek to má znamenať. (Môže človek vládnúť nad sebou, sebou samým, alebo nie je vo vláde vžitá idea, že nadriadený vládne nad podriadeným?) Je to všetko tak jasné a jednoduché, ako tvrdí tento ‘mýtus’. Ľudia volia kandidáta podľa svojho výberu. “Zvolia” kandidáta ktorý ich potom ide do Parlamentu “reprezentovať” a otvorenou diskusiou “robiť zákony”.

Avšak realita je úplne iná. Prvý kus reality je skutočnosť, že generálne voľby stoja milióny. Vidíme teda, že v politike zase dominujú peniaze.

Má niekdo vôbec poňatie o tom, koľko ľudí, v ktorejkoľvek krajine má poruke takéto sumy na volebnú kampaň? Koľko ľudí má toľko peňazí na akýkoľvek účel?

[quote align=“center“]Masy voličov sa skladajú z pracujúcej vrstvy, ktorých príjmy nikdy nie sú viac ako pár tisíc mesačne (na Slovensku pár stoviek Euro). Môžeme smelo vylúčiť možnosť takýchto ľudí nechať súťažiť vo voľbách bez nejakej inej pomoci.[/quote]

A keď už sú vyplatené milióny, nemôžeme a v skutočnom svete sa ani neodvážime uveriť tomu, že boli vyplatené bez nárokov na návrat. Sú vyplatené s istou nádejou v definitívny návrat, ako uvidíme ďalej.

Reálny prístup ku parlamentnej reprezentácii spočíva v tom – že ktokoľvek (v poslednom rezorte je to jednotlivec) poskytne tie milióny, všetko určuje a absolútne kontroluje a tak zredukuje “reprezentáciu” na frašku, akou v skutočnosti je. Idea, že každý sa môže dostať do Parlamentu je takou istou realitou, ako fikcia, že sa môžeme zdvihnúť za traky na nohaviciach.

Kontrola politickej mašinérie je ‘zamontovaná’ v systéme strán.

Je zaujímavé, že napriek mnohým pokusom, nikdo nebol nikdy schopný zahájiť verejné vyšetrovanie straníckych fondov (v USA). (ani na Slovensku – pozn. redakcie)

Dôležitý bod je tento: voliči nevolia svojich vlastných kandidátov. Tí sú vyberaní tými, ktorí držia finančnú moc na straníckych sekretariátoch. Preto nesmieme byť prekvapení, keď sa dozvieme, že len takí ľudia sú vyvolení, o ktorých je isté, že budú slúžiť politike tých, ktorí ich platia. Aká je táto politika, je tajomstvom, i keď vyšetrovanie členstva a činnosti Parlamentu by ju veľmi rýchlo objasnilo. Myslieť si, že starostlivo vyberaní kandidáti sú “zvolení” alebo “vybraní” aby “reprezentovali” voličov, je výsmech pravdy.

Autor: SITRA AHRA, www.protiprudu.org
Čítajte tiež: Demokracia ako všeliek

Bibliography:
Human Ecology , The Science of Social Adjustment (T. Robertson, Reprinted 1975)
The Modern Idolatry (Jeffrey Mark, Chatto & Windus, 1934)
This Age of Plenty (C. M. Hattersley, Pittman, 1934)
Wealth, Want and War (C. M. Hattersley, Pittman. 1937)
The Art of Central Banking (R. G. Hawtrey, Longmans, 1932)
Wealth, Virtual Wealth, and Debt (Soddy, Allen & Unwin, 1926)
The Financiers and the Nation (Thomas Johnston, Methuen, 1935)
The Bankers Republic (Chastenet, Palmer, 1926)

O ::prop

13 komentárov

 1. SITRA AHRA, album kapely THERION (deathmetal)
  Pekne sa vam to tu zacina zvrhavat, protiprudisti. Vobec ma neprekvapuje kopanie do RKC, ako by to bolo jedine a najvacsie zlo na svete. Pripominam, ze existuje mnoho nabozenstiev, ale deathmetelisti si za terc vzdy vyberu RKC. A cim viac kopete, plujetea kricite, tym viac ma utvrdzujete, ze to je ta spravna volba. Dakujem.

  • No, myslím, že si trošičku vedľa s tým menom. Myslím, že to meno je omnoho, ale omnoho staršie, ako nejaký album. 🙂

  • A ozaj, kde v texte sa konkrétne kope do RKC, či vôbec do kresťanstva? Podľa mňa sa rovnako môže ohradiť moslim či žid. A ja si myslím – čo sa chcelo, to sa snilo… 🙂

   • Pochopitelne, ze to meno je starsie. Ale deathmetalove kapely si nazvy nevyberaju len tak. A ze sa jedna o RKC je uplne ocividne. Iba totalny hlupak alebo ignorant by v tom videl cokolvek ine. A krestanstvo sa spomina hned v prvej vete odstavca „cirkev“

    • Nie, vyslovene sa nespomína kresťanstvo pod pojmom cirkev. Cirkev môže byť akékoľvek náboženské spoločenstvo, nielen kresťanské. Stačí pozrieť wikipédiu – aspoň v tomto má občas pravdu…

  • Super ďalší zhypnotizovaný imp pánov s námestia veľkého obelisku, ktorý ani len nechápe obsah textu ku ktorému sa akože vyjadruje, nieto ešte genézu mena študovaného človeka, ktorý má deathmetal niekde medzi ľavou ritnou polkou a pravou ritnou polkou.

   • Super, dalsi „najmudrejsi“, ktory, ako autor vidi finacne sprisahanie asi aj vo svojej rannej stolici. Noze my vysvetli, co take politicky korektne som sa dozvedel na predmetoch: matematika, fyzika, chemia, biologia, slovensky jazyk, elektronika, programovanie, anglictina, automatizacia, matematicka analyza…. Pretoze na predmety ako nabozenska vychova, eticka vychova a obcianska nauka uplne vsetci pedagogovia z vysoka kaslali.
    Autor tohto clanku pravdepodobne trpi nejakou neurozou a za vsetkym hlada sprisahanie. Vola sa to tusim paranoia.

    • Finančné sprisahanie? To nie je sprisahanie, ale normálny stav kapitalistickej (rozumej plutokratickej) „akožedemokratickej“ spoločnosti. Táto prirodzene inklinuje k vyššie napísanému. Nemusíš veriť v žiadne konšpiračné teórie aby si si všimol, že najbohatší ľudia sú v nej takisto tí najvplyvnejší. Takisto nie je žiadna náhoda, že títo vplyvní ľudia používajú ideológiu a organizácie na posilnenie ich mocenskej pozície. Výnimkou nie je ani RKC, skôr by som povedal, že katolicizmus, resp. kresťanstvo celkovo je priam ukážkovým príkladom pri ktorom aj ateistický komunista Fico začne byť ťažký vysvätený katolík ak sa mu to aktuálne hodí.
     Neviem čo za politickú korektnosť to trepeš a čo to má spoločné s mojím príspevkom, alebo článkom, čiže k tomu sa vyjadrovať nebudem.

     • Podla Paretovho principu je to uplne v poriadku. Akykolvek iny stav je prirodna nerovnovaha a nutne pride k navrateniu na normalny stav. Teda 20% ludi bude vlastnit 80% svetoveho majetku. Je to normalne a prirodzene.

  • Ano ironman,RKC je tá najspoľahlivejšia cesta do jedného,spoločného,satanitického náboženstva NEW AGE.
   Sú ekumenisti kresťania?

 2. V prvom rade poukážte, kde kopem do RKC. Keď chgcem oponovať, musím dokázať autorovi, kde nemá pravdu a presvedčiť ho evidenciou.To Vám akosi uniklo.
  Za drihé, uisťujem Vás, že keď si chcem kopnúť do RKC, zvykmem to robiť iným spôsobom, nie hlúpym neopodstatneným urážaním.Prevrátim Vám bibliu hore nohami, všetky bludy a klamstvá v nej, až by ste sa červeňal.
  Ak rozumiete angličtine, môžem doporučiť nejaké videá, kkliknite si “Banned from the Bible” a uvidíte ako ste klamaný.
  S pozdravom

  • •

  • Podla Vas, oznacit niekoho za vydieracsku skupinu nie je kopnutie?
   Nie som zrovna etatista. Ak si ale 80% ludi nevie predstavit zivot bez statu, nic sa nezmeni. A nezmeni na tom nic ani klerus. Taky dosah nema nikto.
   A asi sa nedozviem, co preco ste si zvolili ten pseudonym…

 3. Ironman:
  “Podla Vas, oznacit niekoho za vydieracsku skupinu nie je kopnutie?”
  NIE. Je to oprávnená kritika. Oni peniaze potrebujú, lebo ako povedal arcibiskup Marcinkus, šéf Banco Vaticano, Vatikán sa nedá udržiavať ‘uctievaním panny Márie’.
  Doporučujem Vám preštudovať si život a tragický koniec pod Friar mostom v Londýne, bankéra Roberta Calviho, tzv. ‘božieho bankéra’

  “Nie som zrovna etatista.”
  To sa dalo hneďpoznať, ale upozorňujem Vás, že do neba sa nikdy nedostanete! To Vám hovorí Kristus na mnohých miestach v Novom Testamente či Novom Zákone, to by ste mal vedieť. O tom som už dávnejšie napísal dlhé pojednanie na Prop diskuzii. Tan idú len tí “Vyvolení” a kdo to je, to asi viete. Nebo nie je pre žiadneho Sitra Ahru!

  “preco ste si zvolili ten pseudonym…..”
  Odpoviem Vám, pretože sme tu na to, aby sme diskutovali, slušným spôsobom, čo dodržujete, i keď som to urobil už asi 3x na stránkach Propu.
  Sitra Ahra (čítaj Achara) je hebrejský názov pre všetkých nežidov. Nakoľko len židia sú z pravej strany boha, z tej dobrej, všetci oststní sme z ľavej strany boha, teda z tej evil/diabolskej.
  Teda Vy, ako aj ja a všetci ostatmí nežidia sme Sitra Ahra. Jasné?
  Preto som si zvolil tento pseudonym….

  Ale kresťania sú tiež nazývaní podľa mien v Talmude, označujúcich všetkých nežidov:
  Abhodah Zarah, Akum, Obhde Elilim, Minim, Nokhrim, Edom, Amme Haarets, Goim, Apikorosim, Kuthrim..

  Čiže môžete si aj Vy vybrať, keby ste chcel zmeni.

Leave a Reply