Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Americkí vazali: v Nemecku platí právo USA

Americkí vazali: v Nemecku platí právo USA

amerikanische-botschaft-berlinFoto: Nápis “NSA in da House” bol premietaný na fasádu amerického veľvyslanectva umiestneného vedľa Brandenburskej brány. Táto projekcia bola akciou düsseldorfského svetelného umelca Olivera Bienkowskeho

Prečo nesmie Edward Snowden prísť do Nemecka? Hrozí mu totiž vydanie namiesto azylu. Pretože pre Spolkovú vládu je partnerstvo s USA prednejšie, ako právo a Ústava. Horký poznatok.

Edward Snowden smie zostať v Rusku ďalšie tri roky a tiež slobodne cestovať do zahraničia. Ak by vstúpil na Nemeckú pôdu (čo si Snowden sám a mnohí Nemci želajú) – podľa akého práva by sa tam s týmto whistleblowerom zaobchádzalo? Keď sa v uplynulých mesiacoch diskutovalo o možnostiach pobytu pre Snowdena, boli menované tri opcie.

Po prvé, právo azylu – vypadlo, pretože žiadosť o azyl môže byť podané len osobou, ktorá sa už v krajine zdržuje. Druhá možnosť by bola Snowdena prijať podľa zákona o pobyte, ktorý cudzincovi umožňuje “z medzinárodno-právnych, alebo naliehavých humanitárnych dôvodov umožniť povolenie pobytu“. Toto Spolková vláda odmietla. Odmietla aj tretiu možnosť: vpustiť whistleblowera len pre svedeckú výpoveď pred Parlamentným výborom na vyšetrovanie kauzy NSA do krajiny.

Partnerstvo s USA je časťou nemeckého štátneho záujmu

Nemecko-americké vzťahy predstavujú vyššiu hodnotu, ako vyjasnenie útokov tajných služieb USA na základné práva a slobody spolkových občanov. Pricestovanie Snowdena, z akýchkoľvek dôvodov, by bolo preto politickým super-výbuchom. Spolková vláda by bola prinútená rozhodnúť medzi záujmami USA a ústavne garantovanou ochranou základných práv. Aby sa tomuto zamedzilo, nesmie sa Snowden vôbec ani dotknúť nemeckej pôdy.
Bezpečnostné partnerstvo so Spojenými štátmi je centrálnou súčasťou nemeckého štátneho záujmu. Toto stojí takmer nad právom a Ústavou.

V Spolkovej republike platí aj právo USA

Ciele americkej strany, ako sa vyvinuli po konci druhej svetovej vojny, boli: za prvé, zamedzenie nemeckého nebezpečenstva zahrnutím Spolkovej republiky do Západu. Po druhé, vývoj Nemecka k dôveryhodnému partnerovi aliancie s nižšími právami. Po tretie, zabezpečenie a dlhodobé využitie geostrategickej polohy Spolkovej republiky pre zabezpečenie a rozširovanie amerického impéria.

Nemecké ciele korešpondovali s americkými. Len so zahrnutím do Západu bol možný demokratický začiatok. Dlhodobé umiestnenie amerických jednotiek a špecificky nemecké právo NATO trvalo zabezpečili pokračovanie zvláštnych práv USA – až dodnes. Nie je náhodou, že je Spolková republika po Afghanistane najväčšou americkou vojenskou základňou.

Privilégiá USA dosahujú od oslobodenia od daní a ciel, cez spolufinancovanie vojenskej infraštruktúry, prevzatie sociálnych výkonov pre nemeckých civilných zamestnancov, až po zvýhodňovanie amerických firiem, ktoré vykonávajú určité služby, mimo iné v oblasti tajných služieb, pre jednotky USA v Nemecku. K tomu prichádzajú zvláštne práva v oblasti trestného práva a trestného stíhania.

V Nemecku platí nielen nemecké právo, ako viackrát zdôrazňovala Spolková kancelárka Merkelová, ale aj americké právo.

Snowden by mohol byť obžalovaný pred vojenským súdom

Kto je vojakom americkej armády, členom takzvaného civilného sprievodu, alebo sa ráta k iným príslušníkom, podlieha aj v Nemecku americkému právu, poprípade vojenskému právu. K civilnému sprievodu patria civilné osoby, ktoré sú pri armáde zamestnané, alebo pracujú v amerických firmách, ktoré vykonavajú výlučne výkony služieb pre armádu, napr. spracovanie dát.

Od Edwarda Snowdena vieme, že nepracoval len pre CIA, ale aj pre NSA a DIA (Defense Intelligence Agency), obe podliehajú Ministerstvu obrany USA. Je celkom možné, že ak by Snowden prišiel do Nemecka, mohol by byť obžalovaný pred vojenským súdom. Bolo by možné, že vojenské úrady USA v Nemecku by boli požiadané – jedno akým súdom v USA – o úradnú pomoc. Ťažké trestné skutky (špionáž, prezradenie služobných tajomstiev, ukradnutie tajných štátnych dokumentov), ktoré sú Snowdenovi kladené za vinu, to dokonca predpokladajú. V dobách starej Spolkovej republiky boli niektorí páchatelia s podporou nemeckých úradov transportovaní do USA.

Podľa štatútu NATO majú USA nárok na privilégiá

Podľa článku VII Statusu jednotiek NATO z roku 1951 majú americké vojenské úrady právo vykonávať vo vnútri Spolkovej republiky “všetko trestné a disciplinárne súdnictvo” nad všetkými osobami podliehajúcimi americkému vojenskému právu. Majú ďalej právo vykonávať “výlučné súdnictvo vo vzťahu na také konania, vrátane konaní proti bezpečnosti štátu, ktoré sú trestné podľa vysielajúceho štátu, avšak nie podľa práva hostiteľského štátu”.

Ku trestným konaniam voči bezpečnosti štátu patrí velezrada, špionáž, alebo prestúpenie zákona, vzťahujúceho sa na úradné tajomstvá, alebo na tajomstvá v súvislosti s obranou krajiny – Spojených štátov. Úrady Spolkovej republiky a USA sa vzájomne podporujú pri vyšetrovaní trestných činov, zabezpečovaní dôkazových materiálov, ako aj pri zatýkaní a odovzdávaní obžalovaných osôb príslušným vojenským úradom USA.

Dodatočné dohody regulujú bezpečnosť US-jednotiek v Nemecku

Len s Nemeckom uzavretá dodatočná dohoda k Stausu jednotiek NATO sa ešte výrazne rozšírila okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje záväzok na užšiu spoluprácu.

Spolupráca siaha “na podporu a zachovanie bezpečnosti, ako aj ochranu majetku Spolkovej republiky, vysielajúcich štátov a jednotiek, menovite na zber, výmenu a ochranu všetkých informácií, ktoré sú dôležité pre tieto účely”. A aj – “na ochranu majetku Nemcov, členov jednotiek a civilného personálu a príslušníkov, ako aj štátnych príslušníkov vysielajúcich štátov, ktorí nepatria do okruhu týchto osôb.”

Stále znovu sa musela Spolková republika v minulosti zaväzovať, uskutočniť správne dohody a ujednania s USA, ktoré zaručovali bezpečnosť USA a ich jednotiek v Nemecku.

Nemecké úrady sú zaviazané k úzkej spolupráci

Po znovuzjednotení (ale “znovuzjednotenie neexistovalo“) bola potrebná zmena dodatočnej zmluvy k Statusu jednotiek NATO. To, čo predtým si americké a nemecké tajné služby medzi sebou dohodli, musí teraz prebehnúť za účasti úradného sudcu. Nemecké trestoprávne úrady sú naďalej zaviazané k úzkej spolupráci s americkými vojenskými úradmi, napríklad pri vyšetrovaní miesta pobytu hľadaného.

Ak je miesto pobytu známe, musí byť stíhaný predbežne zadržaný a neodkladne predvedený sudcovi najbližšieho úradného súdu. Sudca vypočuje stíhaného “o jeho osobných pomeroch, predovšetkým o jeho štátnej príslušnosti”. V zásade mu oznámi jeho zadržanie a poučí ho o jeho právach.

Ak sudca posúdi predpoklady pre predbežné zadržanie ako dôvodné, nariadi, že zadržaný bude bezodkladne odovzdaný príslušným vojenským úradom USA, v opačnom prípade bude zadržaný prepustený.

USA sa nevzdajú svojich práv a možností

V základnom zákone garantované základné práva telesnej nedotknuteľnosti, slobody osoby a neporušiteľnosti obydlia sú tým výslovne obmedzené, poprípade vysadené z platnosti.

Nie je mysliteľné, že USA práve pri takto prominentnom “špiónovi” a “zradcovi”, ktorého vidia v Edwardovi Snowdenovi, by sa vzdali svojich práv a možností, ktoré im prislúchajú podľa amerického práva – ktorého platnosť Spolková republika výslovne uznala.

Ak by Spolková vláda odmietla pomáhať pri zatýkaní a odovzdávaní Edwarda Snowdena, tak by upadla do najťažšej krízy bezpečnostného partnerstva budovaného vyše šesťdesiat rokov.

Ako trpké je poznanie pre všetkých, ktorí vidia v Edwardovi Snowdenovi odvážneho whistleblowera, že nesmie vstúpiť na nemeckú pôdu. Spolková vláda nezamedzí jeho vydanie americkým úradom, ale ho umožní, z právnych, alebo politických dôvodov. Pretože to zodpovedá nemeckým štátnym záujmom.

Príspevok od Josefa Foschepotha. Autor je profesor histórie na Univerzite Alberta-Ludwiga vo Freiburgu.

Záverom treba konštatovať, že Spolková republika Nemecko aj 65 rokov po konci Druhej svetovej vojny nie je ešte žiadna slobodná suverénna krajina a dodnes neuzavrela žiadnu mierovú dohodu – aplikácia článku 146 v Základnom zákone zostáva naďalej otvorená. Politici mlčia a zrádzajú tým spolkových občanov, pretože nakoniec sú len prisluhovači Washingtonu.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: PRAVDA TV/dpa/sueddeutsche.de

O ::prop

Leave a Reply